UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET UMEÅ. Östergren D 986

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET UMEÅ. Östergren D 986"

Transkript

1

2

3

4 UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET UMEÅ Östergren D 986

5 Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga T a x a Uppå Expeditions lösen vid Hofoch Öfver-Rätter samt hos Executorer och vid Under- Domstolar. Gifven Stockholms Slott d. 27 Maji Cum Gratia 6- Privilegio S: * R:a Maj: t is, STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1803.

6

7 F -A-^n Definitif eller Interlocutorie Dom, med eller utan Expenfer, forfta arket De ofrige arken hvardera Definitif eller Interlocutorie Refolution och Extrafta Protocolli, fom innehålla et eller flere Utflag, forfta arket De Sfrige h vardera Andra Extraéla Protocolli, fäfom 6fver forhor, inprotocolleringar af Teftamenten och Pafta Antenuptialia, med mera dylikt, hvart ark Affkrift af Dom och Utflag, forfta arket De éfrige For Communications- och andre Refolutioner, fora ftiifvas pä Supliquer, betalas intet. Öppet Bref, Promotorial eller Conftitutorium, förda arket De öfrige arken hvardera FSrCopior deraf betalas hslften mindre. Termins-Sedlar, hvarigenom Parter inkallas, eller Notifications-Bref StXmninjar, fortia arket De ofrige arken, jemte Affkrifter af Stimnings - anfskningar, hvardera OlTentelig StJmning eller Proclama Notification til de andre Hof-RJtterne om Proclama, med affkrift deraf Notification til Kongl. Maj:ts Ombudsman och de öfrige Creditorer Atteftata i arfsfaker och ahdre virnesb5rder Aftuariens vidimation och collationerande, hvart ark A J Re-

8 K. liv. Revifions-A&a och Protocoller, hvart 16 För Bevis öfver in^ifne Handlingar eller BefvJr, betalas lika fom för Extra&a Protocolli. Söka bigge Parterne beneficium Revifionis, och förena fig at tilfammans löfa ut Aéten, ms det dem tillåtas, dock få,at Chartx -Sigillatae-afgiften d5 betalas dubbelt för hvarje ark, h5u*ten af hvardera Parten; förena Parterne fi$ ej, utan åftunda hvar fin Aft, löle då hvar för (15, fom förr Sr figdt. Nit Sökande eller deras Ombud af-, hemta Kongl. Maj:ts famt Hof- och Öfver - RJtternes Domar, Utflag och Refolutioner, med mera, må det bero af deras godtycko och behag, hvad de måga gifva Vaktbetjeningen för Sigillets underlättande och annan möda för deras angeljgenheter, och i de hjndelfer, då Éxpeditionerne öfrerfsndas til Lölens och Chartae-Sigillataj-afgiftens utmåtning, för Sigillet upforas och uttagas S fliillingar fpecie, hvilka böra ofvannämde Vaktbetjening tilfalla. Eljeft måga Parterne icke befvåras med anflagspenningar eller någon afgift, når faken förft anhångig göres eller (lutas. Til de Fattige gifver den, fom behagar, och ms ingen dertil ftrångas. På Extraordinaric förrättningar i pri- vate mål, beftäs en Hof-Rltts-Råd En Riksd. Jl fkillingar om dagen, utom fkjutfen på fem håftar: en tjenftgöran- <ii Affeffor En Rikd, 16 flc. om dagen, utom il

9 utom fkjutfen pä fyra häftar: Hof- Rätts-Secreteraren, Advocat-Fifcalen, och Vice Fifcalen, när lian företräder Advocat- Fifcalens ftälle, En Riksdal, om dagen, famt fkjuts pä trenne häftar. Notarien njuter 32 fkill. om dagen, famt fkjuts på tvånne häftar. Lagmans- och Rcgcmcnts - Rätter. Skrifulig Stämning En Definitif- Interlocutorie- eller Syne-Dom, förfta arket Det andra arket De öfrige arken Refolu ioner eller Extrafta Protocolli,' fom inj.ehälla et eller flere Utflag, förfta arket Andra arket De öfrige arken Andra Extrafter eller Bevis utur Protokoll, t, fäfom öfver förhör tller mera dylikt, förfta arket j De 6'Yige arken hvardera App- Ilations-penningar I På Extraordinarie förrättningar i private mål, beftås Lagman En Riksdal. 32 (k.11. famt fkjuts" for fem häftar; när han njuter förjlägning af den Sökande, beialis hälttcn mindre: för en Skrifvare beftås 16 fkill. om dagen, faint fkjuts för en haft. Riidftugu - RJtter. Den Rädftugu-Rätts Stämning, hvareft Kämners-Rätt år För mundtelige Stämningar uti faker af ringare värde, betalas endafttilbetjenterne fom förråtta Stämningen A 3 ~ Aro

10 Aro flere perfoner fom ficola flammas, ökes för hvar perfon Offentelig Stimning eller Prodama Kotificationer til Konungens Ombudsmin och öfrige Creditorer i concours-mål En Derinitif- eller Interlocutorie-Dom, förfta arket Andra arket Ds öfrige arken En Derinitif- eller Interlocutorie-Refolution, och Extraéta - Protocolli, fom innehålla et eller flere Utflag, förfta arket Andra arket De öfrige arken Andre Éxtrafter eller Bevis utur Protocollet, förfta arket De öfrige arken Affkrift af Dom och Utflag, förfta arket De öfrige arkon För Fafte-Bref på Stenhus och Gårdar i Staden från vårde af Riksd. l6 fkill. til 166 Riksd. 31 fkill. Fiån 166 Riksd. JI ikill. värde til 553 Riksd. 16 fkillingar Från 333 R:d. 16 flcill. virde til IOOO Riksdaler Från icoo Riksd. vird«och derutöfver Men om vederbörande åftunda få famma Bref på Pergament med Kupor och Band, betalas derföre firikilt. Frificilling betalas för Stenhus och Gårdar af 166 Riksd. 31 fkill. vårde och derutöfver med Om K-öpefkilling Jr under 166 Riksd. 3.1 Skillin^ar Stadfjftelfe-Bref på Byten Up-

11 Uplåtelfe-Bref pä Tomter Börds-Bref Bevis och Attefta at pä andra orter upvifas Bur - Bref _ Pafs eller Bevis för dem, fom upfäga Burfkap Pafs för Refande Certificationer Sjö-Pals. Recommendationer, Monitorialer, Man datorialer och andra Förefkrifter, förfta arket De öfrige arken Inteknir.g, fom fkrifves på Skulde- Brefvet _ Upbud dito Börandes Köpe-Bref vid förfta upbudet ordagrant i Protocollet intagas. Afvittrings Bevis til lylnings och vigfels erhållande Aftuariens Vidimation, hvart ark För Notarii-Publici Attefter och Protefter betalas til Notarien och de Vitnen fom han med fig hafvtr, tilfammans För Värderingar och Utbrytningar får hvar Rådman Desutom betalas för Värderings-Inftrumentet, förfta arket De öfrige arken hvardera _l För Communications eller andre Refolutioner, fom (krifvas pl Ijelfra Supliquen, betalas intet. För Bevis öfver ingifne Handlingar eller Bolvär, betalas lika med Extrafla-Protocolli. Uti R. Ik. 16

12 R Uti de Stider, der ingen KJmners- RJtt Jr, betalas för Rådftugu-Råtteos Stamningar, Domar, Refolutioner och Extra&a-Protocolli, lika fom vid KJmners-RJtterne; men för Expeditioner i de mål, fom til Rådftugu-RJttens omedelbara pröfning höra, betalas fom för Rådftugu-RJtter hår ofvantil förordnadt Jr. App;llations-penningar fk. Härads- och Btrgs-Tings-Ritttr. Skriftelig.StJmning, antingen derigenom en eller flere perfoner iaftimmas De, fom begåra fårfk lte StJmningar, eller firlkilte Exemplar för hvar och en, betala for hvardera Offentelige StJmningar Notificationer til Konungens Ombudsmån och öfrige Creditorer i concours mål _ En Definitif-, eller Interlocutorie-Dom, med eller utan Expenfer, famt Refolutioner, tller Extracla-Protocolli, fom inneuålla et eller flere Utflag, förfta arket Andra arket De öfrige arken Appellation Andra Extra&a-Protocolli eller Bevis öfver Förhör, famt Förbehåll, med mera, förfta arket Andra arket De öfrige arken Börds-Bref För

13 R. fk. Tit Intekning, fom flcrifves på fjelfva Skulde-Brefvct Dito for Upbud, fom Ikrifves pä Köpe-Afiiandlingen Börandes Köpe-Bref vid förlla upbudet ordagrant i Protocollet intagas. För det exemplar af Bouptekning, hvilket til Härads-Rätten ingifves och der qvarblifver, betalas i affeende på des regiftrering och förvarande når Snmma-Inventarii ej ftiger til 50 Riksdaler Då behållne Summa-Inventarii ftiger öfver 50 Riksd. til 100 Riksd. S Öfver IOO Riksd. til 300 Riksd. 11 Ofver 300 Riksd. til 500 Riksd..16 Öfver 500 Riksd. och derutöfver n Men för påfkrifter å det exemplar af Bouptekningen, fom til Sterbhus-Delägarne återlemnas, betalas ej någon löfen. Fafte-Bref på mindre Hemman intil et fjerdedels Mantal 31 På Hemman från och m«d et fjerdedels intil et helt Mantal På Hemman af et helt Mantal 16 På Hemman öfver et Mantal til och med två Mantal Fafte-Bref på ftörre Egendomar, för hvart helt Mantal - Men få framt vederbörande åftunda at få famma B*ef på Pergament med Kupor och Band, betalas derföre fär- Ikilt. Härads- eller Tings-Bevis med Härads Signete För Värderings- Skattläggnings- Befigtnings- på Frelfe och Skatte, famt A J Sy-

14 R. flc. Svnings-Inftruirenter och Inventarier, nar de af Häradshöfdingen eller BergnJrtar.'n förrättas, hvart ark För Synings-Sedlar på Skogshygge, må ej betalning fökas. På Extraordinatie förrättningar private Parter emellan, njuter en Håradshöfdinge eller Bergmårtare En Riksdaler om dagen, förutan lega til trenne häftar: når de njuta förplågning af den Sökande, betalas 24 fk. om dagen. Hvar Nämdeman får vid flike förrättningar, utom fkjutfen efter en häft, 12 fkill. om dagen. Ej måge fvarande Parter trugas at Härads-Rättens Domar, Utflae ellerj Protocoll löfa, vid anfvar, fom Kongl. Maj.-ts Nådiga Förordning af den 30 Januarii J77S ftadgar; men Käranden vare altid Ikyldig at fitexemplar emot löfen uttaga. Stadens Colltgier och KSmntrs-RJttcr. Skriftelig Stämning För mundtelig Stämning betalas til Betjenterne lom den förrätta OfFentelig Stämning En Dom, förfta arket Hvardera af de öfrige Refolutioner och Extrafla-Protocolli, fom innehålla et eller flere Utflag, förfta arket Andra arket De öfrige arken hvardera Andra Extra&a - Protocelli öfver Parters förhör, med mera dylikt, förfta arket - Andra arket - Bvar

15 Hvardera af de öfriga arken Aflknfter af Domar och Refolutioner, förfta arket Hvardera af de öfrige Appellationer Öfver- Ståthållare -Emketets Cant{li och Lands - Cant^lierne. Stämning Kallelfer, för hvar perfon fom kallas, til hvardera Betjenten En öpen Refoiution, förfta arket Andra arket Hvardera af de öfriga arken För Extraifter af Protocoll, fom innehålla et eller flere Utflag, betalas lika med öpen Refoiution. Andre Extra&er af Protocoll öfver de Sökandes muodteliga förhör, med mera dylikt, förfta arket Andra arket Hvardera af de öfriga arken Promotorialer, förfta arket Dc öfrige arken Allmogen betalar vid Lands-Cantzlierne uti alt föregående hälften mindre; d»ck at injen af Allmogen eller andre, fom åro af kunbar fattigdom, i brift af betalningen hindras i fin rätt. För Immilfions-Bref och Gerningsmins Fullmagt«r I För vidimerade Affkritter af Handlingar, förfta arket Andra arket - De öfrige arken h*ardera För Vidimation, då Sökand«n fjelf Af lkiift företer, hvart ark XK 6 För

16 R. fk. För CommMfiication» - Refolutioner, Remiffer och Befallningar til Kronobetjente, fom fkrifvas på Supliquer, famt för Executorialer på Domar och Refolutioner, betalas intet, Pafs för Refande 16 Tjenftefolk betala för Refepafs til Ortei inom Riket, hålften mindre. Kronofogdar måge icke fordra Arfvodeclön för deras befvsr i private executionsmål. Lånsman njuter om dagen, når han år på någon execntions - f<5rråttnine i private mål, 16 fkill. och fkjuts För en håft, famt, om fkriftelig del begå res af förrättningen, löfen 4 fkill. för hvart ark. Fjerdings- och Nåmdemån, 12 fkill. om dagen, utom Ikjuts på en håft. Enär någon Embetsman, högre eller lågre, förordnas til publique förrättningar å Kronans vägnar, eller til des tjenft, då kommer få väl med underhållet fom mod fkjutfen, at förhållas efter det för Kongl. Majtts och Rikets Stats-Contoir i thy mål utfärdade Reglemente. För öfrigt böra alla Öfver- och Under-Råtter famt Executorer hafva deröfver et noga infeende, at all» Domar och Refolutioner med mera, fom komma at expedieras, blif. a rent och correft afflcrifnej och bör hvar lida vi bladet ringaft innehålla 24 rader, famt ej öfver tvånne finger bred marginal. Förbryter lig någon deremot, vare denfamma för hvar och en fldan expedition förfallen til J Riksd. 16 fkill. böter, hälften til angifvaren^ och det öfriga til Staden; dier Soknem fat- i

17 fattige. Och der någon ikulle fördrifta {ig, at fjelf ellei genom andra utaf Parterne fordra mera, ' n denna Taxa innehåller; få fkal denfamma, fedan fldant blifvit honom öfver» tygadt, utan forfkoning beläggas med 16 R:d. 32 fkill. böter, hvaraf hälften angifvaren, och andra hälften Stadens eller Soknens fattige tilkomma fkal. Ha,r han på fådant fä 11 något njutit, gifve ock.åter hvad han öfver Taxan upburit. Huru de 'jkola anfes, hvilka andra gången med defia felaktigheter beträdas, derom ftadgas uti Kongl. Jlajtts Nådiga För- ordning af den 30 Januarii I177S, hvilken ;em- väl i alt öfrigt få väl Ejfecutorer fom Dof mare til underdånig efterrättelfe lända bör, och fkola vid Härads - och Kåmners - Rätter! famt Rådftugu-Råtter, der Kämners-Rätter ej åre, på fätt Kongl. Majtts Nådiga Bref af den 19 Februarii 1790 förefkrifver, färfkilte Domar med rubriqua ej utfärdas. De fattige rättfökande Parter, fom intet åga, hvarmed de kunna betala, fkola, få väl hos Öfver- fom Under-Domftolar och Executorer, utan vedergällning undfå hvad för dem til deras rätts fölcande och förfvar nödigt år. Hvilket til underdånig efterråttelfe länder. Datum ut fupra. GUSTAF ADOLPH. M. Rofenblad.

18 / Innehåll: p a. Hof - ccli Öfver- Rätter J. Lagmans- och Regements - Ritter j. Rådftugu-Ritter ib. Hirads- och Bergs-Tings-Ritter S- Stadens Collegier och Kimnors-'Ritter 10. Ofver - Ståthållare - Embetets- Cantzli och Lands-Cantzlierne II. Hvad i allminhet hirvid b5r i akt tagas 11.

19 Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Förordning, Angående Stämplade Pappers - Afgiften. Gifven Stockholms Slott den 10 Junii Cum Gratia & Privilegio S:a R:<z Majuis. STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, isoj.

20 < i...., v.. i * i r : f V * -, ii} *; Lt..»V- J Usii i"» - ' - T.. ' j

21 v, G U S T A F A D O L P H med Guds Nåde Sveriges, Göthes och Vendes Konung 64c. &. &. Arfvinge til Dannemark och Norrige, Hertig til Schlefsvig-Hollftein &c. &c. Gore veterhgt: At di Vi, på Rikfens Stånders underdåniga anhållan uti Skrifvelfe af den is Januarii 1779» företagit Ofs, at närmare granfka Kongl. Förordningen om Stämpladt Pappers bruk och nyttjande af den 14 Jan. 174S, med de flere tid efter annan deröfver utkomne Förklaringar, hafve Vi funnit nödigt, at genom en förnyad Författning håfva defla Förklaringar, nårmare utftaka alla de fall, deri Ståmpladt Papper bör nyttjas, famt jemka afgiften efter billiga grunder i de håndelfer, der den förre antingen funnits för hög, eller utan fkål varit lindrigare, ån vederbort. Och på det en hvar på et ftålle må finna, huru flor Charta - Sigillata han i hvarje förekommande håndelfe betarfvar, famt det utan vidare til läggning af de jo Procent, fom åren 1767 och 1770 förhöjdes på den i 1-48 års Kongl. Förordning utfatte afgiften; få har denne förhöjning tillika blifvit med afgiften fammanlagd, få at, utom hvad för fjelfva papperet, enligt 26.. hår nedaa betalas bör, ftörre afgift i Charta - Sigillata, än denna Vår Nådiga Förordning uttryckeligen utlåtter, icke kommer at erläggas. Detta, med hvad mera Vi i Nåder funi.it ikäligt påbjuda, är vidare utfördt på fått fom följer: 1. Alla Skrifter och Handlingar, fom uti private mål och ärender författas och upfättas, famt här nedanföre nämnas, Ikola fkrifvas på ftämpladt antingen Papper eller Pergament. Och på det ft.lmpladt Papper, efter hvars och ens nödtorft må vara at tilgå, Ikola Stämplar härefter inråttas på J. 6. S<

22 24. 2S- 32 och 40 Skillino;ar, famt 1. i»j. i och 16 Riksdaler. Fordrar den Handling, fom ftämplas (kal. högre betalning, ån en ftimpel innehåller, påf.ittes flere, få at Ijela beloppet på det fittet varder utgjordr. Aftundar någon Charta på Pergament, må han antingen fielf fötlkafla fig Pergamentet, eller derom anlita Chart -Sigillata:-Contoiret, i fenare fallet emot betalning af hvad det kollar, fom å Docunvntet färlkilt antiknas bör. 2.. Alla Skrifter eller Pergaments-Bref, fom ingifvas til Handels- eller Handtverks-Sammankomfter ocli Bolag, Städernes t n/k il te Embets-Kamrar, Gillen, Sk rit en och Sällfkaper, ftämplas nud en fkilling arket, och alt hvad derifrån utfärdas med 2 fk. arket; hvaröfver den Magiftrats-Perfon, fom härvid år närvarande, få vål fom Stads-Fifcalen, vid det an» fvar, fom 29.. innehåller, bör alfvarlam tillyn hålla. 3. Vid Härads- och Bergs- Tings- famt Rådftufvu - Rätter i de Städer, der Kdmners- Riftt ej Sr, Hall- Rätter, Städernes Collegier och F&rmyndare-Kamrar, Underjlknings- crch Commifforial-Rätter, Compromijfcr, fom [vara emot fsrfta Doinftol på Landet och i Sfäderne, och äfveti de, fom ej gå til Domjlol, fkrifvas, uti tvifte elkr få kallade civile mål, följande Handlingar på 2 fk. Charta, nemligen: Stämningar til Parter och Vitnen. Utdrag af Protocoller eller Domböcker, de måge innehålla något Rättens Utflag eller ej. Vitnesbörder om bofafthet, ograverad egen- I dom, frägd, flågtfkap, ålder, uphäfne eller beviljade iatekningar. Utdrag af äldre Domböcker, Bevis och Attefter. Hufefyns- Bsflgtnings- och Vårderings-In- ' Arumenter. Be-

23 Berättelfer eller Bevis öfver upgångnc, eller uprättade Rågångar. Cautions- Skrifter. Conftitutorialer til hvarjehanda förrättningar. Aflkrifter, hvilka ingifvas fom Bilagor; lamt Vitnes-Skrifter och annat, hvarom ej annorlunda hår förordnadt år. Men Inteknings-Bevis vid deffe och andre Rätter, der intekning beviljas, och hvilken, om den fkal gälla, altid bär fkrifvas på fje 1 f- vi Obligationen, begripes under hvad om Obligationer uti 15.. ftadgadt år. Stämningar ifrån deffe och andre Rätter u;i tviftemål, fom utfärdas utan at vara lkrifne på ftämpladt Papper, (kola vara ogillade, och hvarken Part eller Vitne fkyldige, at til Ivarsmåls aflåggande lig infinna. Til Inlagor, Libeller, Exceptioner, Repliquer, Dupliquer och Protefter i hvarjehanda mål: Förfta arket, en fkilling. Andra arket, 2 fkillingar. Tredje och hvardera af de följande arken, 3 fkillingar. Offenteliga Stämningar, fom anflås å Rättens dörr, S fkillingar. Bördesbref, 12 fkillingars Charta. Til alla Bevis, fom Notarii - Publici öfver fina förrättningar utgifva til inlåndike eller fremmande, nyttjas ftämpladt Papper af 3 lk. för det förila, famt 4 fk. för det andra och hvardera af de följande arken. Vare de i annat fall kraftlöfo, och Notarien plikte, fom i 29.. fägs. 4.. Vid Coa/tflorier, Nedre Borg-Rätten, Lagmans- och Rädfiufvii- RJtter, der KSmners- R.It ter Sro, Amiralitets Kamar-RStter, Underöknings- och C»mmiJforial-R tter famt Compromi(fer, Jom fvara emot andra Domftolcn, brukas 3 fk. Charta på hvarjo ark, fåfom, til Stäm-

24 Stämningar for Parter eller Vitnen. Utdrag af Protocoller, fom ej innefatta nägot Utflag. Vitnesbörder om bofafthet, ograverad egendom, frägd, fljgtflcap, ålder,, uphäfne eller beviljade inttkningnr. Utdrag af äldre Domböcker. Vitnesbörder. Hufefyns- Befigtnings- och Värderings - Inftrumenter; famt Berättelfer eller Bevis öfver upgångne och uprättade Rågångar, eller Tomte- och Agofkilnader. Til Anföknin?ar, Förklaringar, Inlagor, Libeller, Exceptioner, Repliquer, Dupliquer och Proteft r, Förfta arket, 1 lk. Audra arket, 3 lk. Tredje och följande arken, hvardera 5 (k. Offentelige Stlmningar, fom anflås på Rättens dörr, 16 fk. Utdrag af Protocollcr, fom innehålla något Rittens Slut, Utflag eller Dom, Conftitutorialer til allehanda förrättningar, Löftes- eller Borgens - Skrifter, Fullmagter til Rättegångars utförande, Skilnads-Bref uti trolofningar eller ågten- (kap, hvart ark, 4 lk. Vitnes-Skrifter och annat, fom ej innehåller någon vifs fumiaa, famt B.lågor och Aflkritter, a lk. arket. Bördes-Brtf eller Refolutioner och Utflag, angående inbördad fall egendom, 16 lk. j.. Alla Inlagor och Förklaringar til Herr Riks-Marjkaiken, Öfver-S tit källaren, Landsh&fdingar, Stithdllare, Bcfdlhafvarc rid Virfvjde Regementerne, Lif-Drabante-Corp fen, Fortifications- och Sft - Staterne, famt Magiftrjter, fom enligt undiångne Privilegier, gifva Utflag

25 I Utfökningsmål och bevilja Utmatningar i hvarjehanda tvifter, fkrifvas på ftåmplatlt Papper til 3 tk. arket; Fullmagter til detle måis utförande på 4 Ik., famt Bilagor och Aflkrifter, undantagandes Originale-Förfkrifningar och Löpande Sedlar, hvarom nedanföre i 15.. förmåles, på 2 fk. arket; men hår fallande Refolutioner, Executorialer, Immiflioner, Mandatorialer och Promotorialer, lkrifvas på 5 fk., enår fumman, fom utfskes, ftiger til Femtio Riksd., derunder til och med Tjugufem R:dal. på 4 fk., och derunder på 2 fk. Andra Supliquer och deröfver afgifne Förklaringar 2 fk. arket, och hvad härifrån utfärdas, utom ofvannåmde Utfökningsmål, 3 fk. I alla händelfer förhålles lika vid General- Gouvernementer och hos Academij.-Cant[lerer. 6.. Uti Våra Hof- och Öfver- Rätter, Jamt de af Vare Collegier, Jom aga Domsrätt, Riddare - Sy ne - Rätter, Commijjorial - Rätter, famt Compromiffer, hvarifrån Beneficium Revifionis fikas kan, böra Stämningar, Notificationer, Utdrag af Protocollet, fom ej innehålla något Rättens Utflag, Utdrag af äldre Protocoller, Promotorialer, Mandatorialer och Monitorialer fkrifvas på 6 fk. hvart ark. Fullmagter til utförande af Parters talan, Originale Cautions - Skrifter och Depoiitions- Attefter fkrifvas på lika ftåmpel, ocb om de åro uti et ark intagne, bör få flor Charta dertil nyttjas, fom, tilfammantagen, innehåller hvad för hvarje af deffe documenter belöper. Til Anfökningar och Förklaringar, Inlagor, Libeller, Exceptioner, Repliquer, Dupliquer, Meniorialer loco Conferentiae, eller Di&amina ad Protocollum brukas til Förfta arket, 4 fk. Andra arket, 6 fk. Tredje och följande, för hvardera S ik. Hit

26 Hit ingifne Vitnes-Skrifter, Bilagor och Af- Ikrifter, i (k. Charta for hvardera. Utdrag af Proto<oller, fom innefatta något Slut, Dom, eller Utflag, få väl fom Conftitutorialer til hvarjehanda förrättningar på 8 fk. hvart ark. Offentlige Stämningar, fom vid någon af defie Domftolar utgiivat, lkrifvas på 31 lk. arket. After och Protocoller, fom härifrån infändas til Vår Juftiti<e-Revifion, de förre på 3, och de fenare på 6 (k. arket. 7.. De Anfökningar, Befvär och Förklaringar, fom ingifvas til Vilrc och Rikets Collegier, Förvaltningen af Sji-.irenderne, Cant[li- Prifidentens Bureau, JuJlitioch Hof-Cant^lers- Emheterne, Seraphimer-Ordens-Gillet, Direclionen Sfver Allmlnna Magafms-Inrdttningen, SjSjijfurance Öfver-RJtten, famt alla andra af Ofs tilfsrordnade DircHioner, Dcputationer eller Committéer, men ej angå någon Råttegångsfak, i hvilket fall föregående. bör landa til efterrättelfe, lkrifvas, hvart ark på 4 och Bilaga på 1 fk. Charta. Attefter och Utdrag, fom härifrån meddelas utur Diarier, Jordeböcker, Råkenfkaper och andra Handlingar, 3 fk. arket; Recommendationer, Promotorialer, Mandaterialer, m. m., 6 fk. arket; Förmedlings- Bref, fom i Kamar-Collegio kunna beviljas, antingen de utfärdas genom Bref eller Utflag, \ för hvart helt Hemman 16 fk., och få i proportion för de mindre, dock ej under 4 lk. för Hemmansdelen. Algerilke Sjöpafs, 16 fk. Fribref och Authorifationer på tullfri Ryfk Spanmål, 8 fk.; de derom afgifne förbindelfer 4 fk.; Skatte-värderingar, Städjo- Rätts Underfökningar, och bevis öfver deponerad Stådiofkilling, 4 lk. De 1

27 De i deffe Collegier och Verk fallande Utflag och Refolutioner, famt Liquidationer öfver Krono-fordringar, 8 fk. arket. Privilegier, Refolutioner, eller Tilftåndsbref, med rättighet til Bergverks- Handelsoch Handaflogders- Fabriquers och Manufa&urers- Finbladige Sågars, Pappers- och andra Bruks anläggande, in. m., loin kan komma under namn af Privilegierade Inrättningar til effefters och varors förfärdigande eller förädling, lkrifvas på ftämpladt Papper från j R:d. til och med ij R:d., alt eftec lom förbemälte Collegier och Verk pröfva Inrättningen vara förmonlig. Och varder det Våre Hof- och Ofver-Rätter famt Collegier och flere vederbörande, fom äga enfkilte perfoners angelägenheter med flut afhjelpa, fträngeligen förbudit, at genom expeditions-fättet minlka Vår och Kronans inkomil af Charta-Sigillata, utan bör, i fall beflutet expedieras genom Bref, Protocolls-Utdrag, eller Pålkrift å Handlingarne, få flor Chartie-Sigillat.-e-ftämpel påtryckas, fom efter Förordningen belöper, Communications- och Inhibitions-Refolutioner härifrån undantagne. S. Hos Rikfens Ständers Banque och Deras Riksadlds-Contoir, Öfver Hof- Jägmä/lareoch Ofver-Intendents-Embetet, Collegium - Medicum, Landtmäteri- Fortifications- Controll- Riks. Difcont- AJJiJlance- och ffern - Contoiren, Conroy-Commiffariattt, Direclioncn af Numer-Lotieriet, Allmänna Brandfirfäkrings - Contoiret, Ofver-Direäeurerne rid SjS- och Landt - Tullarte, Poft-Verket, famt Ståndens Cant\li på lika grund fom Riddarhufets, lkrifvas Supliquerne på i, och hvar Bilaga på En lk. Charta; men ie härifrån utfärdade Beflut, antingen genom 3pne Utflag, eller Utdrag af Protocoller och Diarier på 3 ikillingar arket. Char.

28 Chartor, fom utgifvas ifrån Landtmåteri- Contoiret i Stockholm, lamt Landtmitare i Landsorterna, lumplas med 4 lk. Charta för hvart helt Hemmans ågor, fom Chartan innehåller, och för Hemmansdel derunder, til och med trefjerdedels Mantal, med 3 lk., derunder til och med et halfr Mantal med 2 lk., och derunder med En Ikillings Charta. 9. Til V dr Juftitix-ReriJions Expedition Ikrifvas: Deduftioner och Contra -Deduftioner i Revjfions faker, Förfta arket på 31 Ikillingar. Det Andra på En Riksdaler. Det Tredje och hvardera af d«följande, p5 En Riksd. 16 ikillingar. Aflkrifter och Bilagor, fom vid Deduftionerne följa, utom de ifrån Öfver-RJtterne in- 1'ånde Revifions-Afler och Protocoller, hvarom ibland annat 7.. handlar, hvart ark 5 lk. Domar och Utflag i Revilions-mål, hvart ark En Riksd. 31 Ikillingar. Men Utflag i Råttegängs- och Refolutioner i andra mål, hvart ark 32 Ikillingar. Fullmagter til måls utförande i Juftitise - R«. vifioaen och de öfrige Stats - Expeditionerne, Anfökningar och Förklaringar, Supliquer om permiffioner för Officerare och andre inom Riket, hvart ark 8 ik., och lika mycket för Depofitions-Attefler och Löftes-Skrifter uti Råttegångs- och Befvårsmål; Bilagor och Aflkrifter, hvardera 4 ik., famt Våre hår utfallande Utflag och Refolutioner i Befvårs- och Anfökningsmål, fl vål fora bifall til Tjenftledighet, 31 lk. Och bör den eller de, fom i Våre Egne Hinder någon Suplique i underdånighet aflemnar, enligt Vår Nådiga Kungörelle af den n November 1771, hafva (krifvit denfamms på behörigt iumpladt Papper, til und- <

29 OM STÄMrLADT 1'ArPER. r. 9-) II Undvikande af den plikt, hvar.til de Cg lkyl^itiige g"ra, iom deremot i någor måtto bryta. Alla Sakägare åro väl Ikyldige, at 1'å vä i Vårt Cantzli, fom ock hos Våre Hof- och Ofver-Råtter, famt Collegier och flere vederlör ande, hvilka i denna Förordning åro nåm- <le, upvifa behörigen charterade Hutvudfkrifter 1:1 de Bilagor, fom i Affkrift bifogas; men aå fådant underflundom kunde för Parter medföra koftnad och olågenhet, tilläte Vi i håder, at, på lika fått, fom Lagen uti XIV. Cap. 4. Rättegångs-Balken om Ailkrifters bevitnande ftadgar, åfven med Bevifen, at Hufvudikrif-!*erne åro på ftåmpladt Papper fkrifne, må förfiras, och i följe deraf, Parterne äga, at af.trovärdige Män, fom Aflkrifterne bevitna, tillika låta intyga, om och på huru ftor Charta 'famma Hufvudlkrifter åro lk rifne, på det erfaras må, huruvida Förordningen blifvit i akt Jagen eller ej, i hvilket lenare fall å en flik pilaga affeende icke göras får; dock undantagas de Handlingar, fom blott til uplyfningar, J en och annan omftåndighet bifogas, och hvilka väl Ikola vara lkrifne på behörigt ftåm- Tladt Papper, men blott til öfverensååmmeljfen med Originalet bevitnas. Ar Partens viftande långt från Domaren, bo- ; r a Aflkrifter bevitnas, helft af Sccreteraren *ller Notarien i de flörre, och Borgmaftaren, *ller den i hans frånvaro préfidium förer, i de mindre Ståderne; men på Landet af Hå- 'adshöfdingarne, Prefterlkaptt, eller Krono- Betjemng. Sker beftyrkandet af andre Mån, jbära defle utfåtta fin tjenft, caraftere, näringsflit och hemort, til Län, Stad, Härad, Sokn Sch By. Våre Nådige Privilegier eller Refolutioner»il Berg- och Manufaftur-Veiks- Handels- och Haiidaflögders- Fabriquers- och Apothekers i«- U rå t«-

30 råttninj, famt andre privilegierade rörelfer ocl underdåniga Befvår öfver Våre Coliegiers oct Embetsmåns derom gifne Afflags-Utflag, i Nå kers tryckande, med mera fådant, {kola efte> näringsfxtt, fom Vi antingen (inne godt a : omedelbarligen bevilja, eller ock, ps anförd! der tillåta, få vål fom Tilftåndsbref til Böc omftändigheterna, och fåfom Vi, vid hvarjl firlkild håndelfe pröfve godt i Nåder förordna, (krifvas på ftämpladt Papper ifrån j ti 30 Riksdaler. Våre Nådiga Privilegier för Oftelfemån, a Sga Säterier, 6 och z:tredjedels Riksdal. fö' hvart helt Hemman, lv>m i {ig innefattar SSteries- eller Rå- och Rörs-rättighet. Adels- och Naturalilations-Bref, 33 Riksd 16 Ikillingar. Friherre-Bref, 66 Riksd. 31 Ikillingar. Grefve-Bref, 13) Riksd. 16 fkillingar. Vapen och Vapens förändring, tj Riksd., Utom Chartse-Sigillata; Recognitionen. För öpet Brof, hvarigenom Vi i Nåder til lagge någon de förmoner, heders-titlar och fö retrådes rättigheter framför andre Underfåtare fom Herrar Rikfens-Råd af ålder tilerkänd blifvit, 150 Riksdaler. y Riddare-Bref af Vår Seraphimer-Orden, 3 Riksdaler. Commendeurs-Bref af alla Orden, 30 Riksc Commendeurer af Vår Svärds-Ordens Stor Korfs, 1; Riksdaler. Commendeurer af famma Orden, 15 Rikst Riddare af Svärds-Ordens Stora Korfs, fri från Charta-Sigillata. Riddare af Svärds-Orden, 4 Riksdaler. Commendeurer af Vår Nordftjerne - Orden 15 Riksdaler. Riddare af famma Orden, 4 Riksdaler. Ledamot dito, 4 Riksdalen. Com

31 Commendeurer af Vafa-Ordens Stora Korfs, Riksdaler. Commendeurer af famma Orden, 15 Riksd. Riddare af denna Ord_*n, 4 Riksdaler. Alla Aflkrifter och Bevis, fom meddelas från Vårt Cantili, Ikrifvas på 4 Ikillingar arket. Våre Nådige Fullmagter för Civile- och Mi- 'itaire-ståndet på Embeten, Beftällningar och Syflor, Ikrifvas på ftåmpladt Papper efter 6 for Hundrade af Penningelön, och 18 för Hundrade af iadeld Lön. Våre för Ecclefiaftique- Academia?- Gymnaf>i- och Schola-Staterne utfallande Fullmagter, ftämplas efter enahanda beräkning för hvad af Kronan beftås och Syflan åtföljer eller tillagd Varder i Penniiigelön eller ock i Spanmål, Hemman och Ränteperfedlar. För Paftorum "nkomfter af Förfamlingarne åter beräknas och tillåggas färlkilt, nemligen: För Landt-Paftorater i 12 fkill. för hvarje helt Mantal, och proportionaliter för de mindre, hvaraf Paftoratet beftar, fedan Prefte-och Capel- Uns-Borden, famt de under näftnämde löneberikning begrepne Hemman blifvit afdragne, och För Stads - Paftoraterne den ftämplade Pap- Pers-afgift för hvar Stad eller Stads-Iörfamling, 10m pä en vid denna Vår Nådiga Förordning bifogad Förtekning upförd år. För Conftitutorialer til verkelig fyfla och 'ön på Stat, betalas Chartan lika fom för Fullmagter; men för Conftitutorialer på behaglig '»d, til nåj;oa förrättning, med et derefter l^mpadt arfvode, uträknas Chartan til 2 för Hundrade. De Tranfporter och Byten, fom af Ofs beviljas ifrån och til lika beftållningar och löler, ikrifvas ej på ftåmpladt Papper; men äro Ifinerne olika, erlägges i ftåmpladt Papper li- ^a fom vid andra befordringar. B 2 Vä-

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS.

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. [OCR-skannad ur Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett (1915) sid. 1-80] [Omarbetad version i Sveriges Riksbank del

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

M. G. 11 TANCKAR. o OM HUSHÅLLNINGENS UPHJELPANDE UNDER. Mathef. PROFESSORENS, JOHAN KRAFTMANS INSEENDE, YTTRADE ÖFWERLÄMNADE AF JOHAN LAGUS,

M. G. 11 TANCKAR. o OM HUSHÅLLNINGENS UPHJELPANDE UNDER. Mathef. PROFESSORENS, JOHAN KRAFTMANS INSEENDE, YTTRADE ÖFWERLÄMNADE AF JOHAN LAGUS, M. G. 11 TANCKAR o OM HUSHÅLLNINGENS UPHJELPANDE C AR ÉLEN, MED WEDERBÖRANDES TILSTÅDJELSE, Extraord. UNDER Mathef. PROFESSORENS, JOHAN HERR KRAFTMANS INSEENDE,, FÖR LAGERKRANTSEN, YTTRADE OCH TIL ALMAN

Läs mer

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Ett samarbete inom Heby kommun 1998. Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Esbjörn Lind (inskrivning av text). Kursiv text anger

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7)

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7) Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 Frågor Svar Sedan uti convention är lofvat att uti allt had där ej är utsatt nu skall efter största billig het öfverens

Läs mer

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849 INLEDNING Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren... rikets folkmängd sistberörde år. Stockholm, 1823-1838 Täckningsår:

Läs mer

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären.

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären. X X X I I. IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E tili Ständernas Bankutskott omfattande ären 1882 1884. Helsingfors, Pinska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1885. Finlands Ständers Bankfullmäktiges

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20 Svensk Författningssamling 1811 Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv Innehållsförteckning för 1811 ******************************************************** Plakat om fyra solenna tacksägelse-

Läs mer

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2)

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2) Rubrik: Handelsbalk (136:0123 2) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr: 136:0123.2

Läs mer

BERÄTTELSER STOCKHOLM, TRETTOMDE HEIiEW. ^^_ AND. FRYXELL. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. C-; r?>9. TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-(

BERÄTTELSER STOCKHOLM, TRETTOMDE HEIiEW. ^^_ AND. FRYXELL. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. C-; r?>9. TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-( , FÖRRA BERÄTTELSER UR TRETTOMDE HEIiEW. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. AFDELNINGEN. TILL UNO DOMENS TJENST UTCIFVKN AND. FRYXELL.,-. ^»^ irv C-; r?>9 STOCKHOLM, ^^_ TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-(

Läs mer

Finfka. Bergens. Inledning* PEHR ADRIAN GADD, Nu varande lnspeöcr Stipeiidiariorum, ChemieProfef. Art och Lage. Stenarternes Beskaffenhet, Upfoka

Finfka. Bergens. Inledning* PEHR ADRIAN GADD, Nu varande lnspeöcr Stipeiidiariorum, ChemieProfef. Art och Lage. Stenarternes Beskaffenhet, Upfoka Inledning* At efter Finfka Bergens Art och Lage Samt Stenarternes Beskaffenhet, Upfoka Nyttiga Mineralier. Förra Delen Til Dispataiions AClen, For flipendiaterue Utgifven af PEHR ADRIAN GADD, Nu varande

Läs mer

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903.

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903. STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FOR POLITIK STATISTIK EKONOMI UTGIFVEX AF PONTUS E. FAHLBECK SJÄTTE ÅRGÅNGEN 1903. ^'i^ LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION s Si LUND 1903, E. Malmströms Boktryckeri.

Läs mer

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c h У -VA t si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t / // -../ O J г ^ \ k' H

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

rw^^k^ Presented to the LIBRARYo/r/ze UNIVERSITY OF TORONTO ANNA AND UILFRED WONG

rw^^k^ Presented to the LIBRARYo/r/ze UNIVERSITY OF TORONTO ANNA AND UILFRED WONG rw^^k^ Presented to the LIBRARYo/r/ze UNIVERSITY OF TORONTO by ANNA AND UILFRED WONG 1/ t^.yc^-y^ yl ^ SKILDRINGAR UR DET OFFENTLIGA LIFVET OL. IM. FAHR/EUS. ^m STOCKHOLM. P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG.

Läs mer

L. L. Laestadius artikel i Sveriges Statstidning 1836

L. L. Laestadius artikel i Sveriges Statstidning 1836 STATISTIK. Anmärkningar, rörande gränsbestämningen imellan Lappmarkerne och den intill desamma stötande landsbygd; med särskilt afseende på de statsekonomiska fördelar, som af en förändring deri vore att

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Lofta Sockenstämmoprotokoll, 1757-1773

Lofta Sockenstämmoprotokoll, 1757-1773 Lofta Sockenstämmoprotokoll, 1757-1773 Tolkningen av texten är gjord av Gunnar Apelfors, gunnar@datadux.se, som lämnat tillstånd till denna internetpublicering. Uppdaterad 1997-04-02 bearebetad för internet

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN 154 4 GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN I Carl Perssons historia spela hans äktenskap en betydelsefull roll. Själf intog han genom sin härstamning och sina rikedomar en framskjuten plats i samhället, och

Läs mer

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886.

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. N:o 1. Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. Förteckning öfver hos Stadsfullmäktige diariiförda, den 31 December 1885, oafgjorda ärenden. Tiden, då ärendet inkom. Ärendets beskaffenhet. På hvad ärendet beror.

Läs mer

1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande:

1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande: 1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. Stadsfullmäktige

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^ '( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ - brief OL 0012?.''3l V.2 jisms f t t Y -t ^t t 4 4 '^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER SENARE DELEN STOCKHOLM P. A. NORSTEDT i^ SÖNERS

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer