UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET UMEÅ. Östergren D 986

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET UMEÅ. Östergren D 986"

Transkript

1

2

3

4 UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET UMEÅ Östergren D 986

5 Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga T a x a Uppå Expeditions lösen vid Hofoch Öfver-Rätter samt hos Executorer och vid Under- Domstolar. Gifven Stockholms Slott d. 27 Maji Cum Gratia 6- Privilegio S: * R:a Maj: t is, STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1803.

6

7 F -A-^n Definitif eller Interlocutorie Dom, med eller utan Expenfer, forfta arket De ofrige arken hvardera Definitif eller Interlocutorie Refolution och Extrafta Protocolli, fom innehålla et eller flere Utflag, forfta arket De Sfrige h vardera Andra Extraéla Protocolli, fäfom 6fver forhor, inprotocolleringar af Teftamenten och Pafta Antenuptialia, med mera dylikt, hvart ark Affkrift af Dom och Utflag, forfta arket De éfrige For Communications- och andre Refolutioner, fora ftiifvas pä Supliquer, betalas intet. Öppet Bref, Promotorial eller Conftitutorium, förda arket De öfrige arken hvardera FSrCopior deraf betalas hslften mindre. Termins-Sedlar, hvarigenom Parter inkallas, eller Notifications-Bref StXmninjar, fortia arket De ofrige arken, jemte Affkrifter af Stimnings - anfskningar, hvardera OlTentelig StJmning eller Proclama Notification til de andre Hof-RJtterne om Proclama, med affkrift deraf Notification til Kongl. Maj:ts Ombudsman och de öfrige Creditorer Atteftata i arfsfaker och ahdre virnesb5rder Aftuariens vidimation och collationerande, hvart ark A J Re-

8 K. liv. Revifions-A&a och Protocoller, hvart 16 För Bevis öfver in^ifne Handlingar eller BefvJr, betalas lika fom för Extra&a Protocolli. Söka bigge Parterne beneficium Revifionis, och förena fig at tilfammans löfa ut Aéten, ms det dem tillåtas, dock få,at Chartx -Sigillatae-afgiften d5 betalas dubbelt för hvarje ark, h5u*ten af hvardera Parten; förena Parterne fi$ ej, utan åftunda hvar fin Aft, löle då hvar för (15, fom förr Sr figdt. Nit Sökande eller deras Ombud af-, hemta Kongl. Maj:ts famt Hof- och Öfver - RJtternes Domar, Utflag och Refolutioner, med mera, må det bero af deras godtycko och behag, hvad de måga gifva Vaktbetjeningen för Sigillets underlättande och annan möda för deras angeljgenheter, och i de hjndelfer, då Éxpeditionerne öfrerfsndas til Lölens och Chartae-Sigillataj-afgiftens utmåtning, för Sigillet upforas och uttagas S fliillingar fpecie, hvilka böra ofvannämde Vaktbetjening tilfalla. Eljeft måga Parterne icke befvåras med anflagspenningar eller någon afgift, når faken förft anhångig göres eller (lutas. Til de Fattige gifver den, fom behagar, och ms ingen dertil ftrångas. På Extraordinaric förrättningar i pri- vate mål, beftäs en Hof-Rltts-Råd En Riksd. Jl fkillingar om dagen, utom fkjutfen på fem håftar: en tjenftgöran- <ii Affeffor En Rikd, 16 flc. om dagen, utom il

9 utom fkjutfen pä fyra häftar: Hof- Rätts-Secreteraren, Advocat-Fifcalen, och Vice Fifcalen, när lian företräder Advocat- Fifcalens ftälle, En Riksdal, om dagen, famt fkjuts pä trenne häftar. Notarien njuter 32 fkill. om dagen, famt fkjuts på tvånne häftar. Lagmans- och Rcgcmcnts - Rätter. Skrifulig Stämning En Definitif- Interlocutorie- eller Syne-Dom, förfta arket Det andra arket De öfrige arken Refolu ioner eller Extrafta Protocolli,' fom inj.ehälla et eller flere Utflag, förfta arket Andra arket De öfrige arken Andra Extrafter eller Bevis utur Protokoll, t, fäfom öfver förhör tller mera dylikt, förfta arket j De 6'Yige arken hvardera App- Ilations-penningar I På Extraordinarie förrättningar i private mål, beftås Lagman En Riksdal. 32 (k.11. famt fkjuts" for fem häftar; när han njuter förjlägning af den Sökande, beialis hälttcn mindre: för en Skrifvare beftås 16 fkill. om dagen, faint fkjuts för en haft. Riidftugu - RJtter. Den Rädftugu-Rätts Stämning, hvareft Kämners-Rätt år För mundtelige Stämningar uti faker af ringare värde, betalas endafttilbetjenterne fom förråtta Stämningen A 3 ~ Aro

10 Aro flere perfoner fom ficola flammas, ökes för hvar perfon Offentelig Stimning eller Prodama Kotificationer til Konungens Ombudsmin och öfrige Creditorer i concours-mål En Derinitif- eller Interlocutorie-Dom, förfta arket Andra arket Ds öfrige arken En Derinitif- eller Interlocutorie-Refolution, och Extraéta - Protocolli, fom innehålla et eller flere Utflag, förfta arket Andra arket De öfrige arken Andre Éxtrafter eller Bevis utur Protocollet, förfta arket De öfrige arken Affkrift af Dom och Utflag, förfta arket De öfrige arkon För Fafte-Bref på Stenhus och Gårdar i Staden från vårde af Riksd. l6 fkill. til 166 Riksd. 31 fkill. Fiån 166 Riksd. JI ikill. värde til 553 Riksd. 16 fkillingar Från 333 R:d. 16 flcill. virde til IOOO Riksdaler Från icoo Riksd. vird«och derutöfver Men om vederbörande åftunda få famma Bref på Pergament med Kupor och Band, betalas derföre firikilt. Frificilling betalas för Stenhus och Gårdar af 166 Riksd. 31 fkill. vårde och derutöfver med Om K-öpefkilling Jr under 166 Riksd. 3.1 Skillin^ar Stadfjftelfe-Bref på Byten Up-

11 Uplåtelfe-Bref pä Tomter Börds-Bref Bevis och Attefta at pä andra orter upvifas Bur - Bref _ Pafs eller Bevis för dem, fom upfäga Burfkap Pafs för Refande Certificationer Sjö-Pals. Recommendationer, Monitorialer, Man datorialer och andra Förefkrifter, förfta arket De öfrige arken Inteknir.g, fom fkrifves på Skulde- Brefvet _ Upbud dito Börandes Köpe-Bref vid förfta upbudet ordagrant i Protocollet intagas. Afvittrings Bevis til lylnings och vigfels erhållande Aftuariens Vidimation, hvart ark För Notarii-Publici Attefter och Protefter betalas til Notarien och de Vitnen fom han med fig hafvtr, tilfammans För Värderingar och Utbrytningar får hvar Rådman Desutom betalas för Värderings-Inftrumentet, förfta arket De öfrige arken hvardera _l För Communications eller andre Refolutioner, fom (krifvas pl Ijelfra Supliquen, betalas intet. För Bevis öfver ingifne Handlingar eller Bolvär, betalas lika med Extrafla-Protocolli. Uti R. Ik. 16

12 R Uti de Stider, der ingen KJmners- RJtt Jr, betalas för Rådftugu-Råtteos Stamningar, Domar, Refolutioner och Extra&a-Protocolli, lika fom vid KJmners-RJtterne; men för Expeditioner i de mål, fom til Rådftugu-RJttens omedelbara pröfning höra, betalas fom för Rådftugu-RJtter hår ofvantil förordnadt Jr. App;llations-penningar fk. Härads- och Btrgs-Tings-Ritttr. Skriftelig.StJmning, antingen derigenom en eller flere perfoner iaftimmas De, fom begåra fårfk lte StJmningar, eller firlkilte Exemplar för hvar och en, betala for hvardera Offentelige StJmningar Notificationer til Konungens Ombudsmån och öfrige Creditorer i concours mål _ En Definitif-, eller Interlocutorie-Dom, med eller utan Expenfer, famt Refolutioner, tller Extracla-Protocolli, fom inneuålla et eller flere Utflag, förfta arket Andra arket De öfrige arken Appellation Andra Extra&a-Protocolli eller Bevis öfver Förhör, famt Förbehåll, med mera, förfta arket Andra arket De öfrige arken Börds-Bref För

13 R. fk. Tit Intekning, fom flcrifves på fjelfva Skulde-Brefvct Dito for Upbud, fom Ikrifves pä Köpe-Afiiandlingen Börandes Köpe-Bref vid förlla upbudet ordagrant i Protocollet intagas. För det exemplar af Bouptekning, hvilket til Härads-Rätten ingifves och der qvarblifver, betalas i affeende på des regiftrering och förvarande når Snmma-Inventarii ej ftiger til 50 Riksdaler Då behållne Summa-Inventarii ftiger öfver 50 Riksd. til 100 Riksd. S Öfver IOO Riksd. til 300 Riksd. 11 Ofver 300 Riksd. til 500 Riksd..16 Öfver 500 Riksd. och derutöfver n Men för påfkrifter å det exemplar af Bouptekningen, fom til Sterbhus-Delägarne återlemnas, betalas ej någon löfen. Fafte-Bref på mindre Hemman intil et fjerdedels Mantal 31 På Hemman från och m«d et fjerdedels intil et helt Mantal På Hemman af et helt Mantal 16 På Hemman öfver et Mantal til och med två Mantal Fafte-Bref på ftörre Egendomar, för hvart helt Mantal - Men få framt vederbörande åftunda at få famma B*ef på Pergament med Kupor och Band, betalas derföre fär- Ikilt. Härads- eller Tings-Bevis med Härads Signete För Värderings- Skattläggnings- Befigtnings- på Frelfe och Skatte, famt A J Sy-

14 R. flc. Svnings-Inftruirenter och Inventarier, nar de af Häradshöfdingen eller BergnJrtar.'n förrättas, hvart ark För Synings-Sedlar på Skogshygge, må ej betalning fökas. På Extraordinatie förrättningar private Parter emellan, njuter en Håradshöfdinge eller Bergmårtare En Riksdaler om dagen, förutan lega til trenne häftar: når de njuta förplågning af den Sökande, betalas 24 fk. om dagen. Hvar Nämdeman får vid flike förrättningar, utom fkjutfen efter en häft, 12 fkill. om dagen. Ej måge fvarande Parter trugas at Härads-Rättens Domar, Utflae ellerj Protocoll löfa, vid anfvar, fom Kongl. Maj.-ts Nådiga Förordning af den 30 Januarii J77S ftadgar; men Käranden vare altid Ikyldig at fitexemplar emot löfen uttaga. Stadens Colltgier och KSmntrs-RJttcr. Skriftelig Stämning För mundtelig Stämning betalas til Betjenterne lom den förrätta OfFentelig Stämning En Dom, förfta arket Hvardera af de öfrige Refolutioner och Extrafla-Protocolli, fom innehålla et eller flere Utflag, förfta arket Andra arket De öfrige arken hvardera Andra Extra&a - Protocelli öfver Parters förhör, med mera dylikt, förfta arket - Andra arket - Bvar

15 Hvardera af de öfriga arken Aflknfter af Domar och Refolutioner, förfta arket Hvardera af de öfrige Appellationer Öfver- Ståthållare -Emketets Cant{li och Lands - Cant^lierne. Stämning Kallelfer, för hvar perfon fom kallas, til hvardera Betjenten En öpen Refoiution, förfta arket Andra arket Hvardera af de öfriga arken För Extraifter af Protocoll, fom innehålla et eller flere Utflag, betalas lika med öpen Refoiution. Andre Extra&er af Protocoll öfver de Sökandes muodteliga förhör, med mera dylikt, förfta arket Andra arket Hvardera af de öfriga arken Promotorialer, förfta arket Dc öfrige arken Allmogen betalar vid Lands-Cantzlierne uti alt föregående hälften mindre; d»ck at injen af Allmogen eller andre, fom åro af kunbar fattigdom, i brift af betalningen hindras i fin rätt. För Immilfions-Bref och Gerningsmins Fullmagt«r I För vidimerade Affkritter af Handlingar, förfta arket Andra arket - De öfrige arken h*ardera För Vidimation, då Sökand«n fjelf Af lkiift företer, hvart ark XK 6 För

16 R. fk. För CommMfiication» - Refolutioner, Remiffer och Befallningar til Kronobetjente, fom fkrifvas på Supliquer, famt för Executorialer på Domar och Refolutioner, betalas intet, Pafs för Refande 16 Tjenftefolk betala för Refepafs til Ortei inom Riket, hålften mindre. Kronofogdar måge icke fordra Arfvodeclön för deras befvsr i private executionsmål. Lånsman njuter om dagen, når han år på någon execntions - f<5rråttnine i private mål, 16 fkill. och fkjuts För en håft, famt, om fkriftelig del begå res af förrättningen, löfen 4 fkill. för hvart ark. Fjerdings- och Nåmdemån, 12 fkill. om dagen, utom Ikjuts på en håft. Enär någon Embetsman, högre eller lågre, förordnas til publique förrättningar å Kronans vägnar, eller til des tjenft, då kommer få väl med underhållet fom mod fkjutfen, at förhållas efter det för Kongl. Majtts och Rikets Stats-Contoir i thy mål utfärdade Reglemente. För öfrigt böra alla Öfver- och Under-Råtter famt Executorer hafva deröfver et noga infeende, at all» Domar och Refolutioner med mera, fom komma at expedieras, blif. a rent och correft afflcrifnej och bör hvar lida vi bladet ringaft innehålla 24 rader, famt ej öfver tvånne finger bred marginal. Förbryter lig någon deremot, vare denfamma för hvar och en fldan expedition förfallen til J Riksd. 16 fkill. böter, hälften til angifvaren^ och det öfriga til Staden; dier Soknem fat- i

17 fattige. Och der någon ikulle fördrifta {ig, at fjelf ellei genom andra utaf Parterne fordra mera, ' n denna Taxa innehåller; få fkal denfamma, fedan fldant blifvit honom öfver» tygadt, utan forfkoning beläggas med 16 R:d. 32 fkill. böter, hvaraf hälften angifvaren, och andra hälften Stadens eller Soknens fattige tilkomma fkal. Ha,r han på fådant fä 11 något njutit, gifve ock.åter hvad han öfver Taxan upburit. Huru de 'jkola anfes, hvilka andra gången med defia felaktigheter beträdas, derom ftadgas uti Kongl. Jlajtts Nådiga För- ordning af den 30 Januarii I177S, hvilken ;em- väl i alt öfrigt få väl Ejfecutorer fom Dof mare til underdånig efterrättelfe lända bör, och fkola vid Härads - och Kåmners - Rätter! famt Rådftugu-Råtter, der Kämners-Rätter ej åre, på fätt Kongl. Majtts Nådiga Bref af den 19 Februarii 1790 förefkrifver, färfkilte Domar med rubriqua ej utfärdas. De fattige rättfökande Parter, fom intet åga, hvarmed de kunna betala, fkola, få väl hos Öfver- fom Under-Domftolar och Executorer, utan vedergällning undfå hvad för dem til deras rätts fölcande och förfvar nödigt år. Hvilket til underdånig efterråttelfe länder. Datum ut fupra. GUSTAF ADOLPH. M. Rofenblad.

18 / Innehåll: p a. Hof - ccli Öfver- Rätter J. Lagmans- och Regements - Ritter j. Rådftugu-Ritter ib. Hirads- och Bergs-Tings-Ritter S- Stadens Collegier och Kimnors-'Ritter 10. Ofver - Ståthållare - Embetets- Cantzli och Lands-Cantzlierne II. Hvad i allminhet hirvid b5r i akt tagas 11.

19 Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Förordning, Angående Stämplade Pappers - Afgiften. Gifven Stockholms Slott den 10 Junii Cum Gratia & Privilegio S:a R:<z Majuis. STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, isoj.

20 < i...., v.. i * i r : f V * -, ii} *; Lt..»V- J Usii i"» - ' - T.. ' j

21 v, G U S T A F A D O L P H med Guds Nåde Sveriges, Göthes och Vendes Konung 64c. &. &. Arfvinge til Dannemark och Norrige, Hertig til Schlefsvig-Hollftein &c. &c. Gore veterhgt: At di Vi, på Rikfens Stånders underdåniga anhållan uti Skrifvelfe af den is Januarii 1779» företagit Ofs, at närmare granfka Kongl. Förordningen om Stämpladt Pappers bruk och nyttjande af den 14 Jan. 174S, med de flere tid efter annan deröfver utkomne Förklaringar, hafve Vi funnit nödigt, at genom en förnyad Författning håfva defla Förklaringar, nårmare utftaka alla de fall, deri Ståmpladt Papper bör nyttjas, famt jemka afgiften efter billiga grunder i de håndelfer, der den förre antingen funnits för hög, eller utan fkål varit lindrigare, ån vederbort. Och på det en hvar på et ftålle må finna, huru flor Charta - Sigillata han i hvarje förekommande håndelfe betarfvar, famt det utan vidare til läggning af de jo Procent, fom åren 1767 och 1770 förhöjdes på den i 1-48 års Kongl. Förordning utfatte afgiften; få har denne förhöjning tillika blifvit med afgiften fammanlagd, få at, utom hvad för fjelfva papperet, enligt 26.. hår nedaa betalas bör, ftörre afgift i Charta - Sigillata, än denna Vår Nådiga Förordning uttryckeligen utlåtter, icke kommer at erläggas. Detta, med hvad mera Vi i Nåder funi.it ikäligt påbjuda, är vidare utfördt på fått fom följer: 1. Alla Skrifter och Handlingar, fom uti private mål och ärender författas och upfättas, famt här nedanföre nämnas, Ikola fkrifvas på ftämpladt antingen Papper eller Pergament. Och på det ft.lmpladt Papper, efter hvars och ens nödtorft må vara at tilgå, Ikola Stämplar härefter inråttas på J. 6. S<

22 24. 2S- 32 och 40 Skillino;ar, famt 1. i»j. i och 16 Riksdaler. Fordrar den Handling, fom ftämplas (kal. högre betalning, ån en ftimpel innehåller, påf.ittes flere, få at Ijela beloppet på det fittet varder utgjordr. Aftundar någon Charta på Pergament, må han antingen fielf fötlkafla fig Pergamentet, eller derom anlita Chart -Sigillata:-Contoiret, i fenare fallet emot betalning af hvad det kollar, fom å Docunvntet färlkilt antiknas bör. 2.. Alla Skrifter eller Pergaments-Bref, fom ingifvas til Handels- eller Handtverks-Sammankomfter ocli Bolag, Städernes t n/k il te Embets-Kamrar, Gillen, Sk rit en och Sällfkaper, ftämplas nud en fkilling arket, och alt hvad derifrån utfärdas med 2 fk. arket; hvaröfver den Magiftrats-Perfon, fom härvid år närvarande, få vål fom Stads-Fifcalen, vid det an» fvar, fom 29.. innehåller, bör alfvarlam tillyn hålla. 3. Vid Härads- och Bergs- Tings- famt Rådftufvu - Rätter i de Städer, der Kdmners- Riftt ej Sr, Hall- Rätter, Städernes Collegier och F&rmyndare-Kamrar, Underjlknings- crch Commifforial-Rätter, Compromijfcr, fom [vara emot fsrfta Doinftol på Landet och i Sfäderne, och äfveti de, fom ej gå til Domjlol, fkrifvas, uti tvifte elkr få kallade civile mål, följande Handlingar på 2 fk. Charta, nemligen: Stämningar til Parter och Vitnen. Utdrag af Protocoller eller Domböcker, de måge innehålla något Rättens Utflag eller ej. Vitnesbörder om bofafthet, ograverad egen- I dom, frägd, flågtfkap, ålder, uphäfne eller beviljade iatekningar. Utdrag af äldre Domböcker, Bevis och Attefter. Hufefyns- Bsflgtnings- och Vårderings-In- ' Arumenter. Be-

23 Berättelfer eller Bevis öfver upgångnc, eller uprättade Rågångar. Cautions- Skrifter. Conftitutorialer til hvarjehanda förrättningar. Aflkrifter, hvilka ingifvas fom Bilagor; lamt Vitnes-Skrifter och annat, hvarom ej annorlunda hår förordnadt år. Men Inteknings-Bevis vid deffe och andre Rätter, der intekning beviljas, och hvilken, om den fkal gälla, altid bär fkrifvas på fje 1 f- vi Obligationen, begripes under hvad om Obligationer uti 15.. ftadgadt år. Stämningar ifrån deffe och andre Rätter u;i tviftemål, fom utfärdas utan at vara lkrifne på ftämpladt Papper, (kola vara ogillade, och hvarken Part eller Vitne fkyldige, at til Ivarsmåls aflåggande lig infinna. Til Inlagor, Libeller, Exceptioner, Repliquer, Dupliquer och Protefter i hvarjehanda mål: Förfta arket, en fkilling. Andra arket, 2 fkillingar. Tredje och hvardera af de följande arken, 3 fkillingar. Offenteliga Stämningar, fom anflås å Rättens dörr, S fkillingar. Bördesbref, 12 fkillingars Charta. Til alla Bevis, fom Notarii - Publici öfver fina förrättningar utgifva til inlåndike eller fremmande, nyttjas ftämpladt Papper af 3 lk. för det förila, famt 4 fk. för det andra och hvardera af de följande arken. Vare de i annat fall kraftlöfo, och Notarien plikte, fom i 29.. fägs. 4.. Vid Coa/tflorier, Nedre Borg-Rätten, Lagmans- och Rädfiufvii- RJtter, der KSmners- R.It ter Sro, Amiralitets Kamar-RStter, Underöknings- och C»mmiJforial-R tter famt Compromi(fer, Jom fvara emot andra Domftolcn, brukas 3 fk. Charta på hvarjo ark, fåfom, til Stäm-

24 Stämningar for Parter eller Vitnen. Utdrag af Protocoller, fom ej innefatta nägot Utflag. Vitnesbörder om bofafthet, ograverad egendom, frägd, fljgtflcap, ålder,, uphäfne eller beviljade inttkningnr. Utdrag af äldre Domböcker. Vitnesbörder. Hufefyns- Befigtnings- och Värderings - Inftrumenter; famt Berättelfer eller Bevis öfver upgångne och uprättade Rågångar, eller Tomte- och Agofkilnader. Til Anföknin?ar, Förklaringar, Inlagor, Libeller, Exceptioner, Repliquer, Dupliquer och Proteft r, Förfta arket, 1 lk. Audra arket, 3 lk. Tredje och följande arken, hvardera 5 (k. Offentelige Stlmningar, fom anflås på Rättens dörr, 16 fk. Utdrag af Protocollcr, fom innehålla något Rittens Slut, Utflag eller Dom, Conftitutorialer til allehanda förrättningar, Löftes- eller Borgens - Skrifter, Fullmagter til Rättegångars utförande, Skilnads-Bref uti trolofningar eller ågten- (kap, hvart ark, 4 lk. Vitnes-Skrifter och annat, fom ej innehåller någon vifs fumiaa, famt B.lågor och Aflkritter, a lk. arket. Bördes-Brtf eller Refolutioner och Utflag, angående inbördad fall egendom, 16 lk. j.. Alla Inlagor och Förklaringar til Herr Riks-Marjkaiken, Öfver-S tit källaren, Landsh&fdingar, Stithdllare, Bcfdlhafvarc rid Virfvjde Regementerne, Lif-Drabante-Corp fen, Fortifications- och Sft - Staterne, famt Magiftrjter, fom enligt undiångne Privilegier, gifva Utflag

25 I Utfökningsmål och bevilja Utmatningar i hvarjehanda tvifter, fkrifvas på ftåmplatlt Papper til 3 tk. arket; Fullmagter til detle måis utförande på 4 Ik., famt Bilagor och Aflkrifter, undantagandes Originale-Förfkrifningar och Löpande Sedlar, hvarom nedanföre i 15.. förmåles, på 2 fk. arket; men hår fallande Refolutioner, Executorialer, Immiflioner, Mandatorialer och Promotorialer, lkrifvas på 5 fk., enår fumman, fom utfskes, ftiger til Femtio Riksd., derunder til och med Tjugufem R:dal. på 4 fk., och derunder på 2 fk. Andra Supliquer och deröfver afgifne Förklaringar 2 fk. arket, och hvad härifrån utfärdas, utom ofvannåmde Utfökningsmål, 3 fk. I alla händelfer förhålles lika vid General- Gouvernementer och hos Academij.-Cant[lerer. 6.. Uti Våra Hof- och Öfver- Rätter, Jamt de af Vare Collegier, Jom aga Domsrätt, Riddare - Sy ne - Rätter, Commijjorial - Rätter, famt Compromiffer, hvarifrån Beneficium Revifionis fikas kan, böra Stämningar, Notificationer, Utdrag af Protocollet, fom ej innehålla något Rättens Utflag, Utdrag af äldre Protocoller, Promotorialer, Mandatorialer och Monitorialer fkrifvas på 6 fk. hvart ark. Fullmagter til utförande af Parters talan, Originale Cautions - Skrifter och Depoiitions- Attefter fkrifvas på lika ftåmpel, ocb om de åro uti et ark intagne, bör få flor Charta dertil nyttjas, fom, tilfammantagen, innehåller hvad för hvarje af deffe documenter belöper. Til Anfökningar och Förklaringar, Inlagor, Libeller, Exceptioner, Repliquer, Dupliquer, Meniorialer loco Conferentiae, eller Di&amina ad Protocollum brukas til Förfta arket, 4 fk. Andra arket, 6 fk. Tredje och följande, för hvardera S ik. Hit

26 Hit ingifne Vitnes-Skrifter, Bilagor och Af- Ikrifter, i (k. Charta for hvardera. Utdrag af Proto<oller, fom innefatta något Slut, Dom, eller Utflag, få väl fom Conftitutorialer til hvarjehanda förrättningar på 8 fk. hvart ark. Offentlige Stämningar, fom vid någon af defie Domftolar utgiivat, lkrifvas på 31 lk. arket. After och Protocoller, fom härifrån infändas til Vår Juftiti<e-Revifion, de förre på 3, och de fenare på 6 (k. arket. 7.. De Anfökningar, Befvär och Förklaringar, fom ingifvas til Vilrc och Rikets Collegier, Förvaltningen af Sji-.irenderne, Cant[li- Prifidentens Bureau, JuJlitioch Hof-Cant^lers- Emheterne, Seraphimer-Ordens-Gillet, Direclionen Sfver Allmlnna Magafms-Inrdttningen, SjSjijfurance Öfver-RJtten, famt alla andra af Ofs tilfsrordnade DircHioner, Dcputationer eller Committéer, men ej angå någon Råttegångsfak, i hvilket fall föregående. bör landa til efterrättelfe, lkrifvas, hvart ark på 4 och Bilaga på 1 fk. Charta. Attefter och Utdrag, fom härifrån meddelas utur Diarier, Jordeböcker, Råkenfkaper och andra Handlingar, 3 fk. arket; Recommendationer, Promotorialer, Mandaterialer, m. m., 6 fk. arket; Förmedlings- Bref, fom i Kamar-Collegio kunna beviljas, antingen de utfärdas genom Bref eller Utflag, \ för hvart helt Hemman 16 fk., och få i proportion för de mindre, dock ej under 4 lk. för Hemmansdelen. Algerilke Sjöpafs, 16 fk. Fribref och Authorifationer på tullfri Ryfk Spanmål, 8 fk.; de derom afgifne förbindelfer 4 fk.; Skatte-värderingar, Städjo- Rätts Underfökningar, och bevis öfver deponerad Stådiofkilling, 4 lk. De 1

27 De i deffe Collegier och Verk fallande Utflag och Refolutioner, famt Liquidationer öfver Krono-fordringar, 8 fk. arket. Privilegier, Refolutioner, eller Tilftåndsbref, med rättighet til Bergverks- Handelsoch Handaflogders- Fabriquers och Manufa&urers- Finbladige Sågars, Pappers- och andra Bruks anläggande, in. m., loin kan komma under namn af Privilegierade Inrättningar til effefters och varors förfärdigande eller förädling, lkrifvas på ftämpladt Papper från j R:d. til och med ij R:d., alt eftec lom förbemälte Collegier och Verk pröfva Inrättningen vara förmonlig. Och varder det Våre Hof- och Ofver-Rätter famt Collegier och flere vederbörande, fom äga enfkilte perfoners angelägenheter med flut afhjelpa, fträngeligen förbudit, at genom expeditions-fättet minlka Vår och Kronans inkomil af Charta-Sigillata, utan bör, i fall beflutet expedieras genom Bref, Protocolls-Utdrag, eller Pålkrift å Handlingarne, få flor Chartie-Sigillat.-e-ftämpel påtryckas, fom efter Förordningen belöper, Communications- och Inhibitions-Refolutioner härifrån undantagne. S. Hos Rikfens Ständers Banque och Deras Riksadlds-Contoir, Öfver Hof- Jägmä/lareoch Ofver-Intendents-Embetet, Collegium - Medicum, Landtmäteri- Fortifications- Controll- Riks. Difcont- AJJiJlance- och ffern - Contoiren, Conroy-Commiffariattt, Direclioncn af Numer-Lotieriet, Allmänna Brandfirfäkrings - Contoiret, Ofver-Direäeurerne rid SjS- och Landt - Tullarte, Poft-Verket, famt Ståndens Cant\li på lika grund fom Riddarhufets, lkrifvas Supliquerne på i, och hvar Bilaga på En lk. Charta; men ie härifrån utfärdade Beflut, antingen genom 3pne Utflag, eller Utdrag af Protocoller och Diarier på 3 ikillingar arket. Char.

28 Chartor, fom utgifvas ifrån Landtmåteri- Contoiret i Stockholm, lamt Landtmitare i Landsorterna, lumplas med 4 lk. Charta för hvart helt Hemmans ågor, fom Chartan innehåller, och för Hemmansdel derunder, til och med trefjerdedels Mantal, med 3 lk., derunder til och med et halfr Mantal med 2 lk., och derunder med En Ikillings Charta. 9. Til V dr Juftitix-ReriJions Expedition Ikrifvas: Deduftioner och Contra -Deduftioner i Revjfions faker, Förfta arket på 31 Ikillingar. Det Andra på En Riksdaler. Det Tredje och hvardera af d«följande, p5 En Riksd. 16 ikillingar. Aflkrifter och Bilagor, fom vid Deduftionerne följa, utom de ifrån Öfver-RJtterne in- 1'ånde Revifions-Afler och Protocoller, hvarom ibland annat 7.. handlar, hvart ark 5 lk. Domar och Utflag i Revilions-mål, hvart ark En Riksd. 31 Ikillingar. Men Utflag i Råttegängs- och Refolutioner i andra mål, hvart ark 32 Ikillingar. Fullmagter til måls utförande i Juftitise - R«. vifioaen och de öfrige Stats - Expeditionerne, Anfökningar och Förklaringar, Supliquer om permiffioner för Officerare och andre inom Riket, hvart ark 8 ik., och lika mycket för Depofitions-Attefler och Löftes-Skrifter uti Råttegångs- och Befvårsmål; Bilagor och Aflkrifter, hvardera 4 ik., famt Våre hår utfallande Utflag och Refolutioner i Befvårs- och Anfökningsmål, fl vål fora bifall til Tjenftledighet, 31 lk. Och bör den eller de, fom i Våre Egne Hinder någon Suplique i underdånighet aflemnar, enligt Vår Nådiga Kungörelle af den n November 1771, hafva (krifvit denfamms på behörigt iumpladt Papper, til und- <

29 OM STÄMrLADT 1'ArPER. r. 9-) II Undvikande af den plikt, hvar.til de Cg lkyl^itiige g"ra, iom deremot i någor måtto bryta. Alla Sakägare åro väl Ikyldige, at 1'å vä i Vårt Cantzli, fom ock hos Våre Hof- och Ofver-Råtter, famt Collegier och flere vederlör ande, hvilka i denna Förordning åro nåm- <le, upvifa behörigen charterade Hutvudfkrifter 1:1 de Bilagor, fom i Affkrift bifogas; men aå fådant underflundom kunde för Parter medföra koftnad och olågenhet, tilläte Vi i håder, at, på lika fått, fom Lagen uti XIV. Cap. 4. Rättegångs-Balken om Ailkrifters bevitnande ftadgar, åfven med Bevifen, at Hufvudikrif-!*erne åro på ftåmpladt Papper fkrifne, må förfiras, och i följe deraf, Parterne äga, at af.trovärdige Män, fom Aflkrifterne bevitna, tillika låta intyga, om och på huru ftor Charta 'famma Hufvudlkrifter åro lk rifne, på det erfaras må, huruvida Förordningen blifvit i akt Jagen eller ej, i hvilket lenare fall å en flik pilaga affeende icke göras får; dock undantagas de Handlingar, fom blott til uplyfningar, J en och annan omftåndighet bifogas, och hvilka väl Ikola vara lkrifne på behörigt ftåm- Tladt Papper, men blott til öfverensååmmeljfen med Originalet bevitnas. Ar Partens viftande långt från Domaren, bo- ; r a Aflkrifter bevitnas, helft af Sccreteraren *ller Notarien i de flörre, och Borgmaftaren, *ller den i hans frånvaro préfidium förer, i de mindre Ståderne; men på Landet af Hå- 'adshöfdingarne, Prefterlkaptt, eller Krono- Betjemng. Sker beftyrkandet af andre Mån, jbära defle utfåtta fin tjenft, caraftere, näringsflit och hemort, til Län, Stad, Härad, Sokn Sch By. Våre Nådige Privilegier eller Refolutioner»il Berg- och Manufaftur-Veiks- Handels- och Haiidaflögders- Fabriquers- och Apothekers i«- U rå t«-

30 råttninj, famt andre privilegierade rörelfer ocl underdåniga Befvår öfver Våre Coliegiers oct Embetsmåns derom gifne Afflags-Utflag, i Nå kers tryckande, med mera fådant, {kola efte> näringsfxtt, fom Vi antingen (inne godt a : omedelbarligen bevilja, eller ock, ps anförd! der tillåta, få vål fom Tilftåndsbref til Böc omftändigheterna, och fåfom Vi, vid hvarjl firlkild håndelfe pröfve godt i Nåder förordna, (krifvas på ftämpladt Papper ifrån j ti 30 Riksdaler. Våre Nådiga Privilegier för Oftelfemån, a Sga Säterier, 6 och z:tredjedels Riksdal. fö' hvart helt Hemman, lv>m i {ig innefattar SSteries- eller Rå- och Rörs-rättighet. Adels- och Naturalilations-Bref, 33 Riksd 16 Ikillingar. Friherre-Bref, 66 Riksd. 31 Ikillingar. Grefve-Bref, 13) Riksd. 16 fkillingar. Vapen och Vapens förändring, tj Riksd., Utom Chartse-Sigillata; Recognitionen. För öpet Brof, hvarigenom Vi i Nåder til lagge någon de förmoner, heders-titlar och fö retrådes rättigheter framför andre Underfåtare fom Herrar Rikfens-Råd af ålder tilerkänd blifvit, 150 Riksdaler. y Riddare-Bref af Vår Seraphimer-Orden, 3 Riksdaler. Commendeurs-Bref af alla Orden, 30 Riksc Commendeurer af Vår Svärds-Ordens Stor Korfs, 1; Riksdaler. Commendeurer af famma Orden, 15 Rikst Riddare af Svärds-Ordens Stora Korfs, fri från Charta-Sigillata. Riddare af Svärds-Orden, 4 Riksdaler. Commendeurer af Vår Nordftjerne - Orden 15 Riksdaler. Riddare af famma Orden, 4 Riksdaler. Ledamot dito, 4 Riksdalen. Com

31 Commendeurer af Vafa-Ordens Stora Korfs, Riksdaler. Commendeurer af famma Orden, 15 Riksd. Riddare af denna Ord_*n, 4 Riksdaler. Alla Aflkrifter och Bevis, fom meddelas från Vårt Cantili, Ikrifvas på 4 Ikillingar arket. Våre Nådige Fullmagter för Civile- och Mi- 'itaire-ståndet på Embeten, Beftällningar och Syflor, Ikrifvas på ftåmpladt Papper efter 6 for Hundrade af Penningelön, och 18 för Hundrade af iadeld Lön. Våre för Ecclefiaftique- Academia?- Gymnaf>i- och Schola-Staterne utfallande Fullmagter, ftämplas efter enahanda beräkning för hvad af Kronan beftås och Syflan åtföljer eller tillagd Varder i Penniiigelön eller ock i Spanmål, Hemman och Ränteperfedlar. För Paftorum "nkomfter af Förfamlingarne åter beräknas och tillåggas färlkilt, nemligen: För Landt-Paftorater i 12 fkill. för hvarje helt Mantal, och proportionaliter för de mindre, hvaraf Paftoratet beftar, fedan Prefte-och Capel- Uns-Borden, famt de under näftnämde löneberikning begrepne Hemman blifvit afdragne, och För Stads - Paftoraterne den ftämplade Pap- Pers-afgift för hvar Stad eller Stads-Iörfamling, 10m pä en vid denna Vår Nådiga Förordning bifogad Förtekning upförd år. För Conftitutorialer til verkelig fyfla och 'ön på Stat, betalas Chartan lika fom för Fullmagter; men för Conftitutorialer på behaglig '»d, til nåj;oa förrättning, med et derefter l^mpadt arfvode, uträknas Chartan til 2 för Hundrade. De Tranfporter och Byten, fom af Ofs beviljas ifrån och til lika beftållningar och löler, ikrifvas ej på ftåmpladt Papper; men äro Ifinerne olika, erlägges i ftåmpladt Papper li- ^a fom vid andra befordringar. B 2 Vä-

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7)

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7) Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 Frågor Svar Sedan uti convention är lofvat att uti allt had där ej är utsatt nu skall efter största billig het öfverens

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Herr CARL NICL. HELLENII

Herr CARL NICL. HELLENII Anmärkning/IV Fid Fniktkärände Bufkars Sköt/ef Med Philofophiftia FaculUtms Bifall, Under Hil. och Med. Do&. Philof. Prof. Hört. Acad. Prcsfecf. Ledamotens af Kongl, Fet, Acad. famt Kongl. Acad. nuvarande

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2)

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2) Rubrik: Handelsbalk (136:0123 2) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr: 136:0123.2

Läs mer

Till Hans Kejserliga M^estät

Till Hans Kejserliga M^estät Till Hans Kejserliga M^estät Från den för revision af författningarne rörande boställsvården nedsatte komité. Underdånigst. Sedan undertecknade komiterade, enligt Eders Kejserliga Majestäts Nådigste förordnande

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

- directeuren i finland,

- directeuren i finland, UNDERSÖKNING, 1 117 AD MÅN M V A NÅVIGÄTIONS-LEDEII och KÖPINGAR I FINLAND ÅR O NÖDI G A ; ME D FFIJLOSOPrITSK.I FAC.JLT.-TENS SAMTYCKE VID kongl. jl.åro- såtet i åbo, undk.i chemte professoren, plantage

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E)

Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E) Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E) Dokumenten rörande detta län är helt omsorterade, i alfabetisk ordning efter år-häradsocken, eftersom den ordning som antagligen ursprungligen

Läs mer

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet:

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: [Mål] N:o 238 Larsson Larsson 1880 den 16 september. Närvarand: v. Ordf. Herr Rådm och Rid Arwidsson;

Läs mer

Genomförande av PSI-direktivet

Genomförande av PSI-direktivet Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vilka regler finns om tillhandahållande av handlingar? Vilka regler finns om vidarutnyttjande av handlingar? Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

Berättelserna innehåller följande avdelningar: Länets allmänna beskaffenhet Innevånare Näringar Politisk författning Städer

Berättelserna innehåller följande avdelningar: Länets allmänna beskaffenhet Innevånare Näringar Politisk författning Städer INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849 INLEDNING Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren... rikets folkmängd sistberörde år. Stockholm, 1823-1838 Täckningsår:

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN.

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. /> i Si ;t.>-. / ^ k c, OM DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. NÅGRA ORD AP H. EDFELDT. STORAGE-IreH HAIn - LpC LP9-F22A U.B.C. LIBRARY f^w»- ^^W*'^' /" B 4486 E34 1884 ^^^""^m^ THE LIBRARY sj^,mi^ -vn. =-^^ ^iss

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Sammanställd av Sigrid Ljunggren 1. 1885:57 Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående kontroll å handel med margarin

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Gotlands Regementes Officerskassa

Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar för Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar... 2 1 Ändamål... 2 2 Delägare... 2 3 Tillgångar... 2 4 Avgifter... 3 5 Styrelse... 3 6 Val av styrelse... 3 7 Revisorer... 3 8 Ordinarie sammanträden...

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från alla länder få tullfritt införas. Frihamnen är ett noga begränsadt område, som betraktas liggande

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Utdrag ur Södra lotsdistriktets handlingar i Krigsarkivet, Stockholm. Hans Runske 2005 (arbetskopia 9 maj 2007)

Utdrag ur Södra lotsdistriktets handlingar i Krigsarkivet, Stockholm. Hans Runske 2005 (arbetskopia 9 maj 2007) Utdrag ur Södra lotsdistriktets handlingar i Krigsarkivet, Stockholm Hans Runske 2005 (arbetskopia 9 maj 2007) 1 Södra lotsdistriktets handlingar 508 A i Krigsarkivet, Stockholm bunt 50 1846 Rulla över

Läs mer

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar 20140210 Tsff Kerstin Carlborg 1 http://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Björling, Carl Fabian Emanuel. Ett genmäle till Hr.G.Dillner. Halmstad 1872

Björling, Carl Fabian Emanuel. Ett genmäle till Hr.G.Dillner. Halmstad 1872 Björling, Carl Fabian Emanuel Ett genmäle till Hr.G.Dillner. Halmstad 1872 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

2. Sedelutgifningsrätten.

2. Sedelutgifningsrätten. 36 2. Sedelutgifningsrätten. Dä den under de senast förflutna ären försiggängna betj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya affärsföretag,

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Närvarande : Undertecknad ordförande, jämte ett fåtal af församlingens röstberättigade ledamöter.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

FINANSDEPARTEMENTETS KONTROLL- OCH JUSTERINGSBYRÅ

FINANSDEPARTEMENTETS KONTROLL- OCH JUSTERINGSBYRÅ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. V, Brännvins tillverkning och försäljning. Underdånig berättelse af Byrån för kontrollen å tillverkningsafgifter för tillverkningsåren... Stockholm

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS.

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. [OCR-skannad ur Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett (1915) sid. 1-80] [Omarbetad version i Sveriges Riksbank del

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

HYFSADE SEDER VITTF R HI?T G A DD S TANKAR LARS JOHAN HEDEEN, I ET LAND, SÅSOM ET MEDEL AT FRÄMJA M. C. B. t I A JL fpj å\ OEj JL 5

HYFSADE SEDER VITTF R HI?T G A DD S TANKAR LARS JOHAN HEDEEN, I ET LAND, SÅSOM ET MEDEL AT FRÄMJA M. C. B. t I A JL fpj å\ OEj JL 5 M. C. B. TANKAR OM VITTF R HI?T t I A JL fpj å\ OEj JL 5 SÅSOM ET MEDEL AT FRÄMJA HYFSADE SEDER I ET LAND, FÖRRA DELEN. Under Ch.m. Professorer Piantage Directeuren i Finland, famt Ledamoten af Kongl.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE ÖFVER ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 TILLSTÅND OCH VERKSAMHET under läseåren 1870 1875. Afgifven af Öfverstyrelsen för Skolväsendet. 00 00c> HELSINGFORS, Finska Litteratur- sällskapets

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 januari 2003 Ö 2486-02 SÖKANDE R. J. Ombud: advokaten C. A. MOTPART M. G. SAKEN Resning Hovrätten för Västra Sverige meddelade den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

PKörkortets historia i Sverige. En översikt. Körkort 1907-1916

PKörkortets historia i Sverige. En översikt. Körkort 1907-1916 1 (7) Datum Vsikd/Vägverkets museum 2007-11-08 Jan-Olof Montelius, 0243-750 30 jan-olof.montelius@vv.se www.vv.se/museum PKörkortets historia i Sverige. En översikt Det första "körkortet" i Sverige Följande

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Noteringar från en annan tid funna i vägg

Noteringar från en annan tid funna i vägg Ola Lönnqvist Dokumenten i Söderköpings Bokhandel Strax före klockan 10.00 den 7/1 2011 ringde telefonen hemma hos mig. Hej, det är bokhandlarn! Har du tänkt dig ta en promenad i dag? I så fall har jag

Läs mer

Några av Sveriges kanaler i litteraturen - Svenskt och internationellt (Bibliografi) (Del 2 av 5)

Några av Sveriges kanaler i litteraturen - Svenskt och internationellt (Bibliografi) (Del 2 av 5) Några av Sveriges kanaler i litteraturen - Svenskt och internationellt (Bibliografi) (Del 2 av 5) Av Christina Brage The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement

Läs mer

/.' G. 'N. STRÖDDE CHEMICO OECONOMISKE ANMÄRKNINGAR, JURIS PRUDENTIA OPIFICIARIA. Och» FÖRSVARAD. Academien GADDS INSEENDE. Tavaftlånninge.

/.' G. 'N. STRÖDDE CHEMICO OECONOMISKE ANMÄRKNINGAR, JURIS PRUDENTIA OPIFICIARIA. Och» FÖRSVARAD. Academien GADDS INSEENDE. Tavaftlånninge. 1 /.' G. 'N. STRÖDDE CHEMICO OECONOMISKE ANMÄRKNINGAR, JURIS PRUDENTIA OPIFICIARIA. ANDRA DELEN, Utgifvkn MED FEDERBÖRANDES SAMTFCKE Och» FID KONGL. LÄROSÄTET I Å80, FÖRSVARAD Under RIDDAREN Af Kongl.

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_ BISOS N digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2009. Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1850 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1850 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Källa: Lantmäteriets hemsida I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, generalkartor, sockenkartor,

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

2 Martin Albert Overkampfs Herrar Brogenärer neml: 2 Promemoria Uti Overkamps år 1746 10 september 2

2 Martin Albert Overkampfs Herrar Brogenärer neml: 2 Promemoria Uti Overkamps år 1746 10 september 2 I hela konkursakten har en löpande numrering gjorts för varje uppslag, alltid på höger sida. De sidnummer som anges i tabellen avser alltså denna numrering. I vänsterspalten anges ifall det finns en transkribering

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen)

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen) Idensallmi den 12 october 1808 Min Söta Marie Charlotte! Din, Gossens och ehr alles välmåga utgör min vesenterliga, och enda sällhet; att gossen lärt sig gå bevisar att han är frisk. Gud välsigne honom!

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-6401_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-6401_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer