UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET UMEÅ. Östergren D 986

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET UMEÅ. Östergren D 986"

Transkript

1

2

3

4 UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET UMEÅ Östergren D 986

5 Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga T a x a Uppå Expeditions lösen vid Hofoch Öfver-Rätter samt hos Executorer och vid Under- Domstolar. Gifven Stockholms Slott d. 27 Maji Cum Gratia 6- Privilegio S: * R:a Maj: t is, STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1803.

6

7 F -A-^n Definitif eller Interlocutorie Dom, med eller utan Expenfer, forfta arket De ofrige arken hvardera Definitif eller Interlocutorie Refolution och Extrafta Protocolli, fom innehålla et eller flere Utflag, forfta arket De Sfrige h vardera Andra Extraéla Protocolli, fäfom 6fver forhor, inprotocolleringar af Teftamenten och Pafta Antenuptialia, med mera dylikt, hvart ark Affkrift af Dom och Utflag, forfta arket De éfrige For Communications- och andre Refolutioner, fora ftiifvas pä Supliquer, betalas intet. Öppet Bref, Promotorial eller Conftitutorium, förda arket De öfrige arken hvardera FSrCopior deraf betalas hslften mindre. Termins-Sedlar, hvarigenom Parter inkallas, eller Notifications-Bref StXmninjar, fortia arket De ofrige arken, jemte Affkrifter af Stimnings - anfskningar, hvardera OlTentelig StJmning eller Proclama Notification til de andre Hof-RJtterne om Proclama, med affkrift deraf Notification til Kongl. Maj:ts Ombudsman och de öfrige Creditorer Atteftata i arfsfaker och ahdre virnesb5rder Aftuariens vidimation och collationerande, hvart ark A J Re-

8 K. liv. Revifions-A&a och Protocoller, hvart 16 För Bevis öfver in^ifne Handlingar eller BefvJr, betalas lika fom för Extra&a Protocolli. Söka bigge Parterne beneficium Revifionis, och förena fig at tilfammans löfa ut Aéten, ms det dem tillåtas, dock få,at Chartx -Sigillatae-afgiften d5 betalas dubbelt för hvarje ark, h5u*ten af hvardera Parten; förena Parterne fi$ ej, utan åftunda hvar fin Aft, löle då hvar för (15, fom förr Sr figdt. Nit Sökande eller deras Ombud af-, hemta Kongl. Maj:ts famt Hof- och Öfver - RJtternes Domar, Utflag och Refolutioner, med mera, må det bero af deras godtycko och behag, hvad de måga gifva Vaktbetjeningen för Sigillets underlättande och annan möda för deras angeljgenheter, och i de hjndelfer, då Éxpeditionerne öfrerfsndas til Lölens och Chartae-Sigillataj-afgiftens utmåtning, för Sigillet upforas och uttagas S fliillingar fpecie, hvilka böra ofvannämde Vaktbetjening tilfalla. Eljeft måga Parterne icke befvåras med anflagspenningar eller någon afgift, når faken förft anhångig göres eller (lutas. Til de Fattige gifver den, fom behagar, och ms ingen dertil ftrångas. På Extraordinaric förrättningar i pri- vate mål, beftäs en Hof-Rltts-Råd En Riksd. Jl fkillingar om dagen, utom fkjutfen på fem håftar: en tjenftgöran- <ii Affeffor En Rikd, 16 flc. om dagen, utom il

9 utom fkjutfen pä fyra häftar: Hof- Rätts-Secreteraren, Advocat-Fifcalen, och Vice Fifcalen, när lian företräder Advocat- Fifcalens ftälle, En Riksdal, om dagen, famt fkjuts pä trenne häftar. Notarien njuter 32 fkill. om dagen, famt fkjuts på tvånne häftar. Lagmans- och Rcgcmcnts - Rätter. Skrifulig Stämning En Definitif- Interlocutorie- eller Syne-Dom, förfta arket Det andra arket De öfrige arken Refolu ioner eller Extrafta Protocolli,' fom inj.ehälla et eller flere Utflag, förfta arket Andra arket De öfrige arken Andra Extrafter eller Bevis utur Protokoll, t, fäfom öfver förhör tller mera dylikt, förfta arket j De 6'Yige arken hvardera App- Ilations-penningar I På Extraordinarie förrättningar i private mål, beftås Lagman En Riksdal. 32 (k.11. famt fkjuts" for fem häftar; när han njuter förjlägning af den Sökande, beialis hälttcn mindre: för en Skrifvare beftås 16 fkill. om dagen, faint fkjuts för en haft. Riidftugu - RJtter. Den Rädftugu-Rätts Stämning, hvareft Kämners-Rätt år För mundtelige Stämningar uti faker af ringare värde, betalas endafttilbetjenterne fom förråtta Stämningen A 3 ~ Aro

10 Aro flere perfoner fom ficola flammas, ökes för hvar perfon Offentelig Stimning eller Prodama Kotificationer til Konungens Ombudsmin och öfrige Creditorer i concours-mål En Derinitif- eller Interlocutorie-Dom, förfta arket Andra arket Ds öfrige arken En Derinitif- eller Interlocutorie-Refolution, och Extraéta - Protocolli, fom innehålla et eller flere Utflag, förfta arket Andra arket De öfrige arken Andre Éxtrafter eller Bevis utur Protocollet, förfta arket De öfrige arken Affkrift af Dom och Utflag, förfta arket De öfrige arkon För Fafte-Bref på Stenhus och Gårdar i Staden från vårde af Riksd. l6 fkill. til 166 Riksd. 31 fkill. Fiån 166 Riksd. JI ikill. värde til 553 Riksd. 16 fkillingar Från 333 R:d. 16 flcill. virde til IOOO Riksdaler Från icoo Riksd. vird«och derutöfver Men om vederbörande åftunda få famma Bref på Pergament med Kupor och Band, betalas derföre firikilt. Frificilling betalas för Stenhus och Gårdar af 166 Riksd. 31 fkill. vårde och derutöfver med Om K-öpefkilling Jr under 166 Riksd. 3.1 Skillin^ar Stadfjftelfe-Bref på Byten Up-

11 Uplåtelfe-Bref pä Tomter Börds-Bref Bevis och Attefta at pä andra orter upvifas Bur - Bref _ Pafs eller Bevis för dem, fom upfäga Burfkap Pafs för Refande Certificationer Sjö-Pals. Recommendationer, Monitorialer, Man datorialer och andra Förefkrifter, förfta arket De öfrige arken Inteknir.g, fom fkrifves på Skulde- Brefvet _ Upbud dito Börandes Köpe-Bref vid förfta upbudet ordagrant i Protocollet intagas. Afvittrings Bevis til lylnings och vigfels erhållande Aftuariens Vidimation, hvart ark För Notarii-Publici Attefter och Protefter betalas til Notarien och de Vitnen fom han med fig hafvtr, tilfammans För Värderingar och Utbrytningar får hvar Rådman Desutom betalas för Värderings-Inftrumentet, förfta arket De öfrige arken hvardera _l För Communications eller andre Refolutioner, fom (krifvas pl Ijelfra Supliquen, betalas intet. För Bevis öfver ingifne Handlingar eller Bolvär, betalas lika med Extrafla-Protocolli. Uti R. Ik. 16

12 R Uti de Stider, der ingen KJmners- RJtt Jr, betalas för Rådftugu-Råtteos Stamningar, Domar, Refolutioner och Extra&a-Protocolli, lika fom vid KJmners-RJtterne; men för Expeditioner i de mål, fom til Rådftugu-RJttens omedelbara pröfning höra, betalas fom för Rådftugu-RJtter hår ofvantil förordnadt Jr. App;llations-penningar fk. Härads- och Btrgs-Tings-Ritttr. Skriftelig.StJmning, antingen derigenom en eller flere perfoner iaftimmas De, fom begåra fårfk lte StJmningar, eller firlkilte Exemplar för hvar och en, betala for hvardera Offentelige StJmningar Notificationer til Konungens Ombudsmån och öfrige Creditorer i concours mål _ En Definitif-, eller Interlocutorie-Dom, med eller utan Expenfer, famt Refolutioner, tller Extracla-Protocolli, fom inneuålla et eller flere Utflag, förfta arket Andra arket De öfrige arken Appellation Andra Extra&a-Protocolli eller Bevis öfver Förhör, famt Förbehåll, med mera, förfta arket Andra arket De öfrige arken Börds-Bref För

13 R. fk. Tit Intekning, fom flcrifves på fjelfva Skulde-Brefvct Dito for Upbud, fom Ikrifves pä Köpe-Afiiandlingen Börandes Köpe-Bref vid förlla upbudet ordagrant i Protocollet intagas. För det exemplar af Bouptekning, hvilket til Härads-Rätten ingifves och der qvarblifver, betalas i affeende på des regiftrering och förvarande når Snmma-Inventarii ej ftiger til 50 Riksdaler Då behållne Summa-Inventarii ftiger öfver 50 Riksd. til 100 Riksd. S Öfver IOO Riksd. til 300 Riksd. 11 Ofver 300 Riksd. til 500 Riksd..16 Öfver 500 Riksd. och derutöfver n Men för påfkrifter å det exemplar af Bouptekningen, fom til Sterbhus-Delägarne återlemnas, betalas ej någon löfen. Fafte-Bref på mindre Hemman intil et fjerdedels Mantal 31 På Hemman från och m«d et fjerdedels intil et helt Mantal På Hemman af et helt Mantal 16 På Hemman öfver et Mantal til och med två Mantal Fafte-Bref på ftörre Egendomar, för hvart helt Mantal - Men få framt vederbörande åftunda at få famma B*ef på Pergament med Kupor och Band, betalas derföre fär- Ikilt. Härads- eller Tings-Bevis med Härads Signete För Värderings- Skattläggnings- Befigtnings- på Frelfe och Skatte, famt A J Sy-

14 R. flc. Svnings-Inftruirenter och Inventarier, nar de af Häradshöfdingen eller BergnJrtar.'n förrättas, hvart ark För Synings-Sedlar på Skogshygge, må ej betalning fökas. På Extraordinatie förrättningar private Parter emellan, njuter en Håradshöfdinge eller Bergmårtare En Riksdaler om dagen, förutan lega til trenne häftar: når de njuta förplågning af den Sökande, betalas 24 fk. om dagen. Hvar Nämdeman får vid flike förrättningar, utom fkjutfen efter en häft, 12 fkill. om dagen. Ej måge fvarande Parter trugas at Härads-Rättens Domar, Utflae ellerj Protocoll löfa, vid anfvar, fom Kongl. Maj.-ts Nådiga Förordning af den 30 Januarii J77S ftadgar; men Käranden vare altid Ikyldig at fitexemplar emot löfen uttaga. Stadens Colltgier och KSmntrs-RJttcr. Skriftelig Stämning För mundtelig Stämning betalas til Betjenterne lom den förrätta OfFentelig Stämning En Dom, förfta arket Hvardera af de öfrige Refolutioner och Extrafla-Protocolli, fom innehålla et eller flere Utflag, förfta arket Andra arket De öfrige arken hvardera Andra Extra&a - Protocelli öfver Parters förhör, med mera dylikt, förfta arket - Andra arket - Bvar

15 Hvardera af de öfriga arken Aflknfter af Domar och Refolutioner, förfta arket Hvardera af de öfrige Appellationer Öfver- Ståthållare -Emketets Cant{li och Lands - Cant^lierne. Stämning Kallelfer, för hvar perfon fom kallas, til hvardera Betjenten En öpen Refoiution, förfta arket Andra arket Hvardera af de öfriga arken För Extraifter af Protocoll, fom innehålla et eller flere Utflag, betalas lika med öpen Refoiution. Andre Extra&er af Protocoll öfver de Sökandes muodteliga förhör, med mera dylikt, förfta arket Andra arket Hvardera af de öfriga arken Promotorialer, förfta arket Dc öfrige arken Allmogen betalar vid Lands-Cantzlierne uti alt föregående hälften mindre; d»ck at injen af Allmogen eller andre, fom åro af kunbar fattigdom, i brift af betalningen hindras i fin rätt. För Immilfions-Bref och Gerningsmins Fullmagt«r I För vidimerade Affkritter af Handlingar, förfta arket Andra arket - De öfrige arken h*ardera För Vidimation, då Sökand«n fjelf Af lkiift företer, hvart ark XK 6 För

16 R. fk. För CommMfiication» - Refolutioner, Remiffer och Befallningar til Kronobetjente, fom fkrifvas på Supliquer, famt för Executorialer på Domar och Refolutioner, betalas intet, Pafs för Refande 16 Tjenftefolk betala för Refepafs til Ortei inom Riket, hålften mindre. Kronofogdar måge icke fordra Arfvodeclön för deras befvsr i private executionsmål. Lånsman njuter om dagen, når han år på någon execntions - f<5rråttnine i private mål, 16 fkill. och fkjuts För en håft, famt, om fkriftelig del begå res af förrättningen, löfen 4 fkill. för hvart ark. Fjerdings- och Nåmdemån, 12 fkill. om dagen, utom Ikjuts på en håft. Enär någon Embetsman, högre eller lågre, förordnas til publique förrättningar å Kronans vägnar, eller til des tjenft, då kommer få väl med underhållet fom mod fkjutfen, at förhållas efter det för Kongl. Majtts och Rikets Stats-Contoir i thy mål utfärdade Reglemente. För öfrigt böra alla Öfver- och Under-Råtter famt Executorer hafva deröfver et noga infeende, at all» Domar och Refolutioner med mera, fom komma at expedieras, blif. a rent och correft afflcrifnej och bör hvar lida vi bladet ringaft innehålla 24 rader, famt ej öfver tvånne finger bred marginal. Förbryter lig någon deremot, vare denfamma för hvar och en fldan expedition förfallen til J Riksd. 16 fkill. böter, hälften til angifvaren^ och det öfriga til Staden; dier Soknem fat- i

17 fattige. Och der någon ikulle fördrifta {ig, at fjelf ellei genom andra utaf Parterne fordra mera, ' n denna Taxa innehåller; få fkal denfamma, fedan fldant blifvit honom öfver» tygadt, utan forfkoning beläggas med 16 R:d. 32 fkill. böter, hvaraf hälften angifvaren, och andra hälften Stadens eller Soknens fattige tilkomma fkal. Ha,r han på fådant fä 11 något njutit, gifve ock.åter hvad han öfver Taxan upburit. Huru de 'jkola anfes, hvilka andra gången med defia felaktigheter beträdas, derom ftadgas uti Kongl. Jlajtts Nådiga För- ordning af den 30 Januarii I177S, hvilken ;em- väl i alt öfrigt få väl Ejfecutorer fom Dof mare til underdånig efterrättelfe lända bör, och fkola vid Härads - och Kåmners - Rätter! famt Rådftugu-Råtter, der Kämners-Rätter ej åre, på fätt Kongl. Majtts Nådiga Bref af den 19 Februarii 1790 förefkrifver, färfkilte Domar med rubriqua ej utfärdas. De fattige rättfökande Parter, fom intet åga, hvarmed de kunna betala, fkola, få väl hos Öfver- fom Under-Domftolar och Executorer, utan vedergällning undfå hvad för dem til deras rätts fölcande och förfvar nödigt år. Hvilket til underdånig efterråttelfe länder. Datum ut fupra. GUSTAF ADOLPH. M. Rofenblad.

18 / Innehåll: p a. Hof - ccli Öfver- Rätter J. Lagmans- och Regements - Ritter j. Rådftugu-Ritter ib. Hirads- och Bergs-Tings-Ritter S- Stadens Collegier och Kimnors-'Ritter 10. Ofver - Ståthållare - Embetets- Cantzli och Lands-Cantzlierne II. Hvad i allminhet hirvid b5r i akt tagas 11.

19 Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Förordning, Angående Stämplade Pappers - Afgiften. Gifven Stockholms Slott den 10 Junii Cum Gratia & Privilegio S:a R:<z Majuis. STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, isoj.

20 < i...., v.. i * i r : f V * -, ii} *; Lt..»V- J Usii i"» - ' - T.. ' j

21 v, G U S T A F A D O L P H med Guds Nåde Sveriges, Göthes och Vendes Konung 64c. &. &. Arfvinge til Dannemark och Norrige, Hertig til Schlefsvig-Hollftein &c. &c. Gore veterhgt: At di Vi, på Rikfens Stånders underdåniga anhållan uti Skrifvelfe af den is Januarii 1779» företagit Ofs, at närmare granfka Kongl. Förordningen om Stämpladt Pappers bruk och nyttjande af den 14 Jan. 174S, med de flere tid efter annan deröfver utkomne Förklaringar, hafve Vi funnit nödigt, at genom en förnyad Författning håfva defla Förklaringar, nårmare utftaka alla de fall, deri Ståmpladt Papper bör nyttjas, famt jemka afgiften efter billiga grunder i de håndelfer, der den förre antingen funnits för hög, eller utan fkål varit lindrigare, ån vederbort. Och på det en hvar på et ftålle må finna, huru flor Charta - Sigillata han i hvarje förekommande håndelfe betarfvar, famt det utan vidare til läggning af de jo Procent, fom åren 1767 och 1770 förhöjdes på den i 1-48 års Kongl. Förordning utfatte afgiften; få har denne förhöjning tillika blifvit med afgiften fammanlagd, få at, utom hvad för fjelfva papperet, enligt 26.. hår nedaa betalas bör, ftörre afgift i Charta - Sigillata, än denna Vår Nådiga Förordning uttryckeligen utlåtter, icke kommer at erläggas. Detta, med hvad mera Vi i Nåder funi.it ikäligt påbjuda, är vidare utfördt på fått fom följer: 1. Alla Skrifter och Handlingar, fom uti private mål och ärender författas och upfättas, famt här nedanföre nämnas, Ikola fkrifvas på ftämpladt antingen Papper eller Pergament. Och på det ft.lmpladt Papper, efter hvars och ens nödtorft må vara at tilgå, Ikola Stämplar härefter inråttas på J. 6. S<

22 24. 2S- 32 och 40 Skillino;ar, famt 1. i»j. i och 16 Riksdaler. Fordrar den Handling, fom ftämplas (kal. högre betalning, ån en ftimpel innehåller, påf.ittes flere, få at Ijela beloppet på det fittet varder utgjordr. Aftundar någon Charta på Pergament, må han antingen fielf fötlkafla fig Pergamentet, eller derom anlita Chart -Sigillata:-Contoiret, i fenare fallet emot betalning af hvad det kollar, fom å Docunvntet färlkilt antiknas bör. 2.. Alla Skrifter eller Pergaments-Bref, fom ingifvas til Handels- eller Handtverks-Sammankomfter ocli Bolag, Städernes t n/k il te Embets-Kamrar, Gillen, Sk rit en och Sällfkaper, ftämplas nud en fkilling arket, och alt hvad derifrån utfärdas med 2 fk. arket; hvaröfver den Magiftrats-Perfon, fom härvid år närvarande, få vål fom Stads-Fifcalen, vid det an» fvar, fom 29.. innehåller, bör alfvarlam tillyn hålla. 3. Vid Härads- och Bergs- Tings- famt Rådftufvu - Rätter i de Städer, der Kdmners- Riftt ej Sr, Hall- Rätter, Städernes Collegier och F&rmyndare-Kamrar, Underjlknings- crch Commifforial-Rätter, Compromijfcr, fom [vara emot fsrfta Doinftol på Landet och i Sfäderne, och äfveti de, fom ej gå til Domjlol, fkrifvas, uti tvifte elkr få kallade civile mål, följande Handlingar på 2 fk. Charta, nemligen: Stämningar til Parter och Vitnen. Utdrag af Protocoller eller Domböcker, de måge innehålla något Rättens Utflag eller ej. Vitnesbörder om bofafthet, ograverad egen- I dom, frägd, flågtfkap, ålder, uphäfne eller beviljade iatekningar. Utdrag af äldre Domböcker, Bevis och Attefter. Hufefyns- Bsflgtnings- och Vårderings-In- ' Arumenter. Be-

23 Berättelfer eller Bevis öfver upgångnc, eller uprättade Rågångar. Cautions- Skrifter. Conftitutorialer til hvarjehanda förrättningar. Aflkrifter, hvilka ingifvas fom Bilagor; lamt Vitnes-Skrifter och annat, hvarom ej annorlunda hår förordnadt år. Men Inteknings-Bevis vid deffe och andre Rätter, der intekning beviljas, och hvilken, om den fkal gälla, altid bär fkrifvas på fje 1 f- vi Obligationen, begripes under hvad om Obligationer uti 15.. ftadgadt år. Stämningar ifrån deffe och andre Rätter u;i tviftemål, fom utfärdas utan at vara lkrifne på ftämpladt Papper, (kola vara ogillade, och hvarken Part eller Vitne fkyldige, at til Ivarsmåls aflåggande lig infinna. Til Inlagor, Libeller, Exceptioner, Repliquer, Dupliquer och Protefter i hvarjehanda mål: Förfta arket, en fkilling. Andra arket, 2 fkillingar. Tredje och hvardera af de följande arken, 3 fkillingar. Offenteliga Stämningar, fom anflås å Rättens dörr, S fkillingar. Bördesbref, 12 fkillingars Charta. Til alla Bevis, fom Notarii - Publici öfver fina förrättningar utgifva til inlåndike eller fremmande, nyttjas ftämpladt Papper af 3 lk. för det förila, famt 4 fk. för det andra och hvardera af de följande arken. Vare de i annat fall kraftlöfo, och Notarien plikte, fom i 29.. fägs. 4.. Vid Coa/tflorier, Nedre Borg-Rätten, Lagmans- och Rädfiufvii- RJtter, der KSmners- R.It ter Sro, Amiralitets Kamar-RStter, Underöknings- och C»mmiJforial-R tter famt Compromi(fer, Jom fvara emot andra Domftolcn, brukas 3 fk. Charta på hvarjo ark, fåfom, til Stäm-

24 Stämningar for Parter eller Vitnen. Utdrag af Protocoller, fom ej innefatta nägot Utflag. Vitnesbörder om bofafthet, ograverad egendom, frägd, fljgtflcap, ålder,, uphäfne eller beviljade inttkningnr. Utdrag af äldre Domböcker. Vitnesbörder. Hufefyns- Befigtnings- och Värderings - Inftrumenter; famt Berättelfer eller Bevis öfver upgångne och uprättade Rågångar, eller Tomte- och Agofkilnader. Til Anföknin?ar, Förklaringar, Inlagor, Libeller, Exceptioner, Repliquer, Dupliquer och Proteft r, Förfta arket, 1 lk. Audra arket, 3 lk. Tredje och följande arken, hvardera 5 (k. Offentelige Stlmningar, fom anflås på Rättens dörr, 16 fk. Utdrag af Protocollcr, fom innehålla något Rittens Slut, Utflag eller Dom, Conftitutorialer til allehanda förrättningar, Löftes- eller Borgens - Skrifter, Fullmagter til Rättegångars utförande, Skilnads-Bref uti trolofningar eller ågten- (kap, hvart ark, 4 lk. Vitnes-Skrifter och annat, fom ej innehåller någon vifs fumiaa, famt B.lågor och Aflkritter, a lk. arket. Bördes-Brtf eller Refolutioner och Utflag, angående inbördad fall egendom, 16 lk. j.. Alla Inlagor och Förklaringar til Herr Riks-Marjkaiken, Öfver-S tit källaren, Landsh&fdingar, Stithdllare, Bcfdlhafvarc rid Virfvjde Regementerne, Lif-Drabante-Corp fen, Fortifications- och Sft - Staterne, famt Magiftrjter, fom enligt undiångne Privilegier, gifva Utflag

25 I Utfökningsmål och bevilja Utmatningar i hvarjehanda tvifter, fkrifvas på ftåmplatlt Papper til 3 tk. arket; Fullmagter til detle måis utförande på 4 Ik., famt Bilagor och Aflkrifter, undantagandes Originale-Förfkrifningar och Löpande Sedlar, hvarom nedanföre i 15.. förmåles, på 2 fk. arket; men hår fallande Refolutioner, Executorialer, Immiflioner, Mandatorialer och Promotorialer, lkrifvas på 5 fk., enår fumman, fom utfskes, ftiger til Femtio Riksd., derunder til och med Tjugufem R:dal. på 4 fk., och derunder på 2 fk. Andra Supliquer och deröfver afgifne Förklaringar 2 fk. arket, och hvad härifrån utfärdas, utom ofvannåmde Utfökningsmål, 3 fk. I alla händelfer förhålles lika vid General- Gouvernementer och hos Academij.-Cant[lerer. 6.. Uti Våra Hof- och Öfver- Rätter, Jamt de af Vare Collegier, Jom aga Domsrätt, Riddare - Sy ne - Rätter, Commijjorial - Rätter, famt Compromiffer, hvarifrån Beneficium Revifionis fikas kan, böra Stämningar, Notificationer, Utdrag af Protocollet, fom ej innehålla något Rättens Utflag, Utdrag af äldre Protocoller, Promotorialer, Mandatorialer och Monitorialer fkrifvas på 6 fk. hvart ark. Fullmagter til utförande af Parters talan, Originale Cautions - Skrifter och Depoiitions- Attefter fkrifvas på lika ftåmpel, ocb om de åro uti et ark intagne, bör få flor Charta dertil nyttjas, fom, tilfammantagen, innehåller hvad för hvarje af deffe documenter belöper. Til Anfökningar och Förklaringar, Inlagor, Libeller, Exceptioner, Repliquer, Dupliquer, Meniorialer loco Conferentiae, eller Di&amina ad Protocollum brukas til Förfta arket, 4 fk. Andra arket, 6 fk. Tredje och följande, för hvardera S ik. Hit

26 Hit ingifne Vitnes-Skrifter, Bilagor och Af- Ikrifter, i (k. Charta for hvardera. Utdrag af Proto<oller, fom innefatta något Slut, Dom, eller Utflag, få väl fom Conftitutorialer til hvarjehanda förrättningar på 8 fk. hvart ark. Offentlige Stämningar, fom vid någon af defie Domftolar utgiivat, lkrifvas på 31 lk. arket. After och Protocoller, fom härifrån infändas til Vår Juftiti<e-Revifion, de förre på 3, och de fenare på 6 (k. arket. 7.. De Anfökningar, Befvär och Förklaringar, fom ingifvas til Vilrc och Rikets Collegier, Förvaltningen af Sji-.irenderne, Cant[li- Prifidentens Bureau, JuJlitioch Hof-Cant^lers- Emheterne, Seraphimer-Ordens-Gillet, Direclionen Sfver Allmlnna Magafms-Inrdttningen, SjSjijfurance Öfver-RJtten, famt alla andra af Ofs tilfsrordnade DircHioner, Dcputationer eller Committéer, men ej angå någon Råttegångsfak, i hvilket fall föregående. bör landa til efterrättelfe, lkrifvas, hvart ark på 4 och Bilaga på 1 fk. Charta. Attefter och Utdrag, fom härifrån meddelas utur Diarier, Jordeböcker, Råkenfkaper och andra Handlingar, 3 fk. arket; Recommendationer, Promotorialer, Mandaterialer, m. m., 6 fk. arket; Förmedlings- Bref, fom i Kamar-Collegio kunna beviljas, antingen de utfärdas genom Bref eller Utflag, \ för hvart helt Hemman 16 fk., och få i proportion för de mindre, dock ej under 4 lk. för Hemmansdelen. Algerilke Sjöpafs, 16 fk. Fribref och Authorifationer på tullfri Ryfk Spanmål, 8 fk.; de derom afgifne förbindelfer 4 fk.; Skatte-värderingar, Städjo- Rätts Underfökningar, och bevis öfver deponerad Stådiofkilling, 4 lk. De 1

27 De i deffe Collegier och Verk fallande Utflag och Refolutioner, famt Liquidationer öfver Krono-fordringar, 8 fk. arket. Privilegier, Refolutioner, eller Tilftåndsbref, med rättighet til Bergverks- Handelsoch Handaflogders- Fabriquers och Manufa&urers- Finbladige Sågars, Pappers- och andra Bruks anläggande, in. m., loin kan komma under namn af Privilegierade Inrättningar til effefters och varors förfärdigande eller förädling, lkrifvas på ftämpladt Papper från j R:d. til och med ij R:d., alt eftec lom förbemälte Collegier och Verk pröfva Inrättningen vara förmonlig. Och varder det Våre Hof- och Ofver-Rätter famt Collegier och flere vederbörande, fom äga enfkilte perfoners angelägenheter med flut afhjelpa, fträngeligen förbudit, at genom expeditions-fättet minlka Vår och Kronans inkomil af Charta-Sigillata, utan bör, i fall beflutet expedieras genom Bref, Protocolls-Utdrag, eller Pålkrift å Handlingarne, få flor Chartie-Sigillat.-e-ftämpel påtryckas, fom efter Förordningen belöper, Communications- och Inhibitions-Refolutioner härifrån undantagne. S. Hos Rikfens Ständers Banque och Deras Riksadlds-Contoir, Öfver Hof- Jägmä/lareoch Ofver-Intendents-Embetet, Collegium - Medicum, Landtmäteri- Fortifications- Controll- Riks. Difcont- AJJiJlance- och ffern - Contoiren, Conroy-Commiffariattt, Direclioncn af Numer-Lotieriet, Allmänna Brandfirfäkrings - Contoiret, Ofver-Direäeurerne rid SjS- och Landt - Tullarte, Poft-Verket, famt Ståndens Cant\li på lika grund fom Riddarhufets, lkrifvas Supliquerne på i, och hvar Bilaga på En lk. Charta; men ie härifrån utfärdade Beflut, antingen genom 3pne Utflag, eller Utdrag af Protocoller och Diarier på 3 ikillingar arket. Char.

28 Chartor, fom utgifvas ifrån Landtmåteri- Contoiret i Stockholm, lamt Landtmitare i Landsorterna, lumplas med 4 lk. Charta för hvart helt Hemmans ågor, fom Chartan innehåller, och för Hemmansdel derunder, til och med trefjerdedels Mantal, med 3 lk., derunder til och med et halfr Mantal med 2 lk., och derunder med En Ikillings Charta. 9. Til V dr Juftitix-ReriJions Expedition Ikrifvas: Deduftioner och Contra -Deduftioner i Revjfions faker, Förfta arket på 31 Ikillingar. Det Andra på En Riksdaler. Det Tredje och hvardera af d«följande, p5 En Riksd. 16 ikillingar. Aflkrifter och Bilagor, fom vid Deduftionerne följa, utom de ifrån Öfver-RJtterne in- 1'ånde Revifions-Afler och Protocoller, hvarom ibland annat 7.. handlar, hvart ark 5 lk. Domar och Utflag i Revilions-mål, hvart ark En Riksd. 31 Ikillingar. Men Utflag i Råttegängs- och Refolutioner i andra mål, hvart ark 32 Ikillingar. Fullmagter til måls utförande i Juftitise - R«. vifioaen och de öfrige Stats - Expeditionerne, Anfökningar och Förklaringar, Supliquer om permiffioner för Officerare och andre inom Riket, hvart ark 8 ik., och lika mycket för Depofitions-Attefler och Löftes-Skrifter uti Råttegångs- och Befvårsmål; Bilagor och Aflkrifter, hvardera 4 ik., famt Våre hår utfallande Utflag och Refolutioner i Befvårs- och Anfökningsmål, fl vål fora bifall til Tjenftledighet, 31 lk. Och bör den eller de, fom i Våre Egne Hinder någon Suplique i underdånighet aflemnar, enligt Vår Nådiga Kungörelle af den n November 1771, hafva (krifvit denfamms på behörigt iumpladt Papper, til und- <

29 OM STÄMrLADT 1'ArPER. r. 9-) II Undvikande af den plikt, hvar.til de Cg lkyl^itiige g"ra, iom deremot i någor måtto bryta. Alla Sakägare åro väl Ikyldige, at 1'å vä i Vårt Cantzli, fom ock hos Våre Hof- och Ofver-Råtter, famt Collegier och flere vederlör ande, hvilka i denna Förordning åro nåm- <le, upvifa behörigen charterade Hutvudfkrifter 1:1 de Bilagor, fom i Affkrift bifogas; men aå fådant underflundom kunde för Parter medföra koftnad och olågenhet, tilläte Vi i håder, at, på lika fått, fom Lagen uti XIV. Cap. 4. Rättegångs-Balken om Ailkrifters bevitnande ftadgar, åfven med Bevifen, at Hufvudikrif-!*erne åro på ftåmpladt Papper fkrifne, må förfiras, och i följe deraf, Parterne äga, at af.trovärdige Män, fom Aflkrifterne bevitna, tillika låta intyga, om och på huru ftor Charta 'famma Hufvudlkrifter åro lk rifne, på det erfaras må, huruvida Förordningen blifvit i akt Jagen eller ej, i hvilket lenare fall å en flik pilaga affeende icke göras får; dock undantagas de Handlingar, fom blott til uplyfningar, J en och annan omftåndighet bifogas, och hvilka väl Ikola vara lkrifne på behörigt ftåm- Tladt Papper, men blott til öfverensååmmeljfen med Originalet bevitnas. Ar Partens viftande långt från Domaren, bo- ; r a Aflkrifter bevitnas, helft af Sccreteraren *ller Notarien i de flörre, och Borgmaftaren, *ller den i hans frånvaro préfidium förer, i de mindre Ståderne; men på Landet af Hå- 'adshöfdingarne, Prefterlkaptt, eller Krono- Betjemng. Sker beftyrkandet af andre Mån, jbära defle utfåtta fin tjenft, caraftere, näringsflit och hemort, til Län, Stad, Härad, Sokn Sch By. Våre Nådige Privilegier eller Refolutioner»il Berg- och Manufaftur-Veiks- Handels- och Haiidaflögders- Fabriquers- och Apothekers i«- U rå t«-

30 råttninj, famt andre privilegierade rörelfer ocl underdåniga Befvår öfver Våre Coliegiers oct Embetsmåns derom gifne Afflags-Utflag, i Nå kers tryckande, med mera fådant, {kola efte> näringsfxtt, fom Vi antingen (inne godt a : omedelbarligen bevilja, eller ock, ps anförd! der tillåta, få vål fom Tilftåndsbref til Böc omftändigheterna, och fåfom Vi, vid hvarjl firlkild håndelfe pröfve godt i Nåder förordna, (krifvas på ftämpladt Papper ifrån j ti 30 Riksdaler. Våre Nådiga Privilegier för Oftelfemån, a Sga Säterier, 6 och z:tredjedels Riksdal. fö' hvart helt Hemman, lv>m i {ig innefattar SSteries- eller Rå- och Rörs-rättighet. Adels- och Naturalilations-Bref, 33 Riksd 16 Ikillingar. Friherre-Bref, 66 Riksd. 31 Ikillingar. Grefve-Bref, 13) Riksd. 16 fkillingar. Vapen och Vapens förändring, tj Riksd., Utom Chartse-Sigillata; Recognitionen. För öpet Brof, hvarigenom Vi i Nåder til lagge någon de förmoner, heders-titlar och fö retrådes rättigheter framför andre Underfåtare fom Herrar Rikfens-Råd af ålder tilerkänd blifvit, 150 Riksdaler. y Riddare-Bref af Vår Seraphimer-Orden, 3 Riksdaler. Commendeurs-Bref af alla Orden, 30 Riksc Commendeurer af Vår Svärds-Ordens Stor Korfs, 1; Riksdaler. Commendeurer af famma Orden, 15 Rikst Riddare af Svärds-Ordens Stora Korfs, fri från Charta-Sigillata. Riddare af Svärds-Orden, 4 Riksdaler. Commendeurer af Vår Nordftjerne - Orden 15 Riksdaler. Riddare af famma Orden, 4 Riksdaler. Ledamot dito, 4 Riksdalen. Com

31 Commendeurer af Vafa-Ordens Stora Korfs, Riksdaler. Commendeurer af famma Orden, 15 Riksd. Riddare af denna Ord_*n, 4 Riksdaler. Alla Aflkrifter och Bevis, fom meddelas från Vårt Cantili, Ikrifvas på 4 Ikillingar arket. Våre Nådige Fullmagter för Civile- och Mi- 'itaire-ståndet på Embeten, Beftällningar och Syflor, Ikrifvas på ftåmpladt Papper efter 6 for Hundrade af Penningelön, och 18 för Hundrade af iadeld Lön. Våre för Ecclefiaftique- Academia?- Gymnaf>i- och Schola-Staterne utfallande Fullmagter, ftämplas efter enahanda beräkning för hvad af Kronan beftås och Syflan åtföljer eller tillagd Varder i Penniiigelön eller ock i Spanmål, Hemman och Ränteperfedlar. För Paftorum "nkomfter af Förfamlingarne åter beräknas och tillåggas färlkilt, nemligen: För Landt-Paftorater i 12 fkill. för hvarje helt Mantal, och proportionaliter för de mindre, hvaraf Paftoratet beftar, fedan Prefte-och Capel- Uns-Borden, famt de under näftnämde löneberikning begrepne Hemman blifvit afdragne, och För Stads - Paftoraterne den ftämplade Pap- Pers-afgift för hvar Stad eller Stads-Iörfamling, 10m pä en vid denna Vår Nådiga Förordning bifogad Förtekning upförd år. För Conftitutorialer til verkelig fyfla och 'ön på Stat, betalas Chartan lika fom för Fullmagter; men för Conftitutorialer på behaglig '»d, til nåj;oa förrättning, med et derefter l^mpadt arfvode, uträknas Chartan til 2 för Hundrade. De Tranfporter och Byten, fom af Ofs beviljas ifrån och til lika beftållningar och löler, ikrifvas ej på ftåmpladt Papper; men äro Ifinerne olika, erlägges i ftåmpladt Papper li- ^a fom vid andra befordringar. B 2 Vä-

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Hos Joh. Henr.

Läs mer

Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808. (i privat ägo)

Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808. (i privat ägo) Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808 Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 6-11.5.1808 B e r ä t t

Läs mer

BILMARKS DOMARE- Herr Mag. JOHAN EMBETET, ERIC JOHAN ARPPE, INSEENDE, NÅGRE ANMÄRKNINGAR ACADEMISK AF HANDLING, Til altman granjkning framgifven

BILMARKS DOMARE- Herr Mag. JOHAN EMBETET, ERIC JOHAN ARPPE, INSEENDE, NÅGRE ANMÄRKNINGAR ACADEMISK AF HANDLING, Til altman granjkning framgifven 1 % N. ACADEMISK AF HANDLING, INNEHÅLLANDE NÅGRE ANMÄRKNINGAR Vid DOMARE- EMBETET, MED PHILOSOPHISKA FACULIETENS BIFALL, Under Htstor. och PfiiL. Pract. PROFESSOREN Herr Mag. JOHAN BILMARKS INSEENDE, Til

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7)

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7) Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 Frågor Svar Sedan uti convention är lofvat att uti allt had där ej är utsatt nu skall efter största billig het öfverens

Läs mer

FORMULÄR 100 (1749-1774)

FORMULÄR 100 (1749-1774) Anvisningar i Folkmängdsformulären Vad gäller allmänt beträffande anvisningarna för prästens ifyllande av formulären, och uppläggningen av denna redovisningen i kapitlet, se den inledande texten i kapitel

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Utdrag ur professor Matias Calonius tal med anledning av rektorsskiftet vid Åbo akademi (RA/Biographica Calonius)

Utdrag ur professor Matias Calonius tal med anledning av rektorsskiftet vid Åbo akademi (RA/Biographica Calonius) Utdrag ur professor Matias Calonius tal 21.6.1808 med anledning av rektorsskiftet vid Åbo Utdrag af det utaf Juris Professoren vid Kongl[iga] Academin i Åbo och Riddaren af Kongl[iga] Nordstjerne Orden

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

Giftermålsbalken handelsmannen som försvann

Giftermålsbalken handelsmannen som försvann Giftermålsbalken handelsmannen som försvann Mål: Att kunna tolka, kritiskt granska olika källor och värdera dem. Material: Utdrag från Allmän efterlysning Utdrag från Giftermålsbalken 1732 Utdrag ur kämnärsrättens

Läs mer

STADGAR OCH REGLEMENTEN

STADGAR OCH REGLEMENTEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS STADGAR OCH REGLEMENTEN ANTAGNA DEN 22 MAJ 1906 STOCKHOLM 1906 ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG Artikel I. Om sällskapets syftemål och sammansättning. 1. Svenska Läkaresällskapet,

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

Herr Doct. PEHR KAL M S SJO-STADEN NYSTAD, JONATHAN SUNDELIN, I Åbo Academies HANDELENS FÖRBÄTTRANDE ANMÄRKNINGAR, INSEENDE, Utgifne och förfvarade Af

Herr Doct. PEHR KAL M S SJO-STADEN NYSTAD, JONATHAN SUNDELIN, I Åbo Academies HANDELENS FÖRBÄTTRANDE ANMÄRKNINGAR, INSEENDE, Utgifne och förfvarade Af GUD meifcfl.' ANMÄRKNINGAR, Syftande På HANDELENS FÖRBÄTTRANDE SJO-STADEN NYSTAD, MED VEDERBÖRANDES SAMTYCKE, UNDER. Herr Doct. PEHR KAL M S Oeconom. PROFESSORS och Kongl. Svenf. Vet Acad. famt Upfal.

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

Förteckningar i mars 1809 över egendom som urmakaren Zachris Svahn i Kuopio förlorat under kriget (RA/Senatens kammarexpeditions arkiv, ansökningar

Förteckningar i mars 1809 över egendom som urmakaren Zachris Svahn i Kuopio förlorat under kriget (RA/Senatens kammarexpeditions arkiv, ansökningar Utdrag af Rådhus Rättens Protocoll hållit i KuopioStad den 11:te Martii 1809. : 33 I anseende till ämnad underdånig ersättnings Ansökning, inlämnade Urmakaren Zachris Svahn en skrift sålydande. Förtekning

Läs mer

Det militära ackordssystemet

Det militära ackordssystemet Det militära ackordssystemet Lite förenklat kan man säga att ackord var ett sätt att sälja och köpa tjänster som användes förr i tiden, både inom offentlig förvaltning och inom krigsmakten. Ackord var

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

6 ) För de, ifrån Österrike i Banderoller ankommande remisser. 8 ) Om inlemnaren åslundar afsända brefvet till Österrike

6 ) För de, ifrån Österrike i Banderoller ankommande remisser. 8 ) Om inlemnaren åslundar afsända brefvet till Österrike C ir c u la ir e. T ill följe af Ilans Kejserliga Majestäts Nådiga skrifvelsc af den 2 8 sistlidne November, kommer, jemlikt den - innevarande år afslulad Posl-Convention emellan Hans Kejserliga Majestät

Läs mer

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W)

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) 1832/33 OBS! Se även W4, troligen sammandrag över 1832/33 års undersökning. W1. Sammandrag öfver Upgifter rörande Sockne-Magaziner och andre på enskild bekostnad etablerade

Läs mer

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2)

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2) Rubrik: Handelsbalk (136:0123 2) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr: 136:0123.2

Läs mer

KVINNOSAKSFÖRBUNDET UNIONEN UR VÅR ÄKTEN- SKAPSLAGSTIFTNING.

KVINNOSAKSFÖRBUNDET UNIONEN UR VÅR ÄKTEN- SKAPSLAGSTIFTNING. KVINNOSAKSFÖRBUNDET UNIONEN UR VÅR ÄKTEN- SKAPSLAGSTIFTNING. Helsingfors Aktiebolaget Lilius & Hertzberg 1905 Ar 1903 på våren fattade Kvinnosaksförbundet Unionen ett beslut att på sitt program upptaga

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Sveaborgs kapitulationsavtal (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7)

Sveaborgs kapitulationsavtal (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7) Öfverenskommelse. Träffad emellan Hans Excellence Herr Suchtlein General En Chef Jngenieur och General Qvartermästare vid Hans Kejserliga Ryska Maij[e]s[tä]ts Armée Ruddare af Alexander Nevskij S:t Georgs

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

Herr CARL NICL. HELLENII

Herr CARL NICL. HELLENII Anmärkning/IV Fid Fniktkärände Bufkars Sköt/ef Med Philofophiftia FaculUtms Bifall, Under Hil. och Med. Do&. Philof. Prof. Hört. Acad. Prcsfecf. Ledamotens af Kongl, Fet, Acad. famt Kongl. Acad. nuvarande

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Till Hans Kejserliga M^estät

Till Hans Kejserliga M^estät Till Hans Kejserliga M^estät Från den för revision af författningarne rörande boställsvården nedsatte komité. Underdånigst. Sedan undertecknade komiterade, enligt Eders Kejserliga Majestäts Nådigste förordnande

Läs mer

Från insyn till vidareutnyttjande PSI-direktivet

Från insyn till vidareutnyttjande PSI-direktivet Från insyn till vidareutnyttjande PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vad innebär den nya lagen om vidareutnyttjande av offentlig information (PSI- Lagen) Hur förhåller sig den nya lagen till offentlighetoch

Läs mer

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma Sveriges Scoutförbund Protokollsbilagor 1 1 Uppgift Bilaga 1-3 till protokoll 1 & 2, Sveriges Scoutförbund (den 3-4 jan. ) Förslag till Stadgar för Sveriges Scoutförbund. Förbundets uppgift är att bland

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

i Art. Rörancle B refvexlingen Öfver Dannemark till och ifrän H am burg sam t längre bort belågne Ränder och O rter 1 *

i Art. Rörancle B refvexlingen Öfver Dannemark till och ifrän H am burg sam t längre bort belågne Ränder och O rter 1 * Utdrag af Kongl. Majestäts den 6 December i834 fastställde Taxa, hvarefter Postporto och Lösen för åtgående och ankommande bref till och ifrån Continenten, dels öfver Dannemark och dels Öfver Ystad och

Läs mer

Gamlakarleby Velociped Klubb.

Gamlakarleby Velociped Klubb. Stadgar för Gamlakarleby Velociped Klubb. Gamlakarleby, tjanilakarloby Tidnings tryckeri, 189(i. Till medlem af Gamlakarleby Velociped Klubb kallas Gamlakarleby, den. Ä Klubbens vägnar: Ordförande. Sekreterare.

Läs mer

Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. Lag om Rikets Mynt.

Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. Lag om Rikets Mynt. Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. --- (Uppläses från predikstolen.) Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, innefattande Lag om rikets mynt; Gifwen Stockholms Slott den 30 Maj 1873. Wi OSCAR, med Guds

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6901_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6901_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

? D R A G 10:1 10:2 10:3 ANMÄRKNINGAR

? D R A G 10:1 10:2 10:3 ANMÄRKNINGAR FORMULÄR 10 Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Tab? UTDRAG År Tab UT? D R A G ANMÄRKNINGAR SUMMARISK TABELL 10:1 10:2 10:3 10:1 ANMÄRKNINGAR A. TWILLINGAR upptagas i föregående numer bland the Döpte; Men här nämnes

Läs mer

Lösdriverilagen från 1885

Lösdriverilagen från 1885 Lösdriverilagen från 1885 Orginalet finns inscannat på http://runeberg.org/njtfattig/. Jag har inte lagt när gôrmycke jobb på att få avskriften exakt rätt, så det finns säkert en del fel. Beklagar detta.

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6201_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6201_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Nordencrantz, Anders. Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761

Nordencrantz, Anders. Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761 Nordencrantz, Anders Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

Läs mer

Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren

Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren Kungörelse, angående underslefs förekommande wid ompackningarne af Sill och andre salta Fisk-waror, utur hela Tunnor i Halftunnor och Fjerdingar.

Läs mer

Genomförande av PSI-direktivet

Genomförande av PSI-direktivet Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vilka regler finns om tillhandahållande av handlingar? Vilka regler finns om vidarutnyttjande av handlingar? Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?

Läs mer

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917.

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. X, Avlönings- och pensionsstatistik. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse avgiven... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1882-1915.

Läs mer

Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33

Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33 Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33 I1. Gottlands Län, tillskrivet i efterhand med bläck 1843, innehåller Sammandrag öfver Upgifter angående Sockne Magazin inom Gottlands Län, 10 dubbelvikta

Läs mer

JÄRNVÄGEN SOM FARLIG VERKSAMHET FRAMVÄXTEN AV LAGSTIFTNING UNDER OCH 1900-TALET

JÄRNVÄGEN SOM FARLIG VERKSAMHET FRAMVÄXTEN AV LAGSTIFTNING UNDER OCH 1900-TALET Juridiska institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, HT 2000 Vid Göteborgs universitet JÄRNVÄGEN SOM FARLIG VERKSAMHET FRAMVÄXTEN AV LAGSTIFTNING UNDER 1800- OCH 1900-TALET Joakim Lundqvist

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E)

Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E) Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E) Dokumenten rörande detta län är helt omsorterade, i alfabetisk ordning efter år-häradsocken, eftersom den ordning som antagligen ursprungligen

Läs mer

MATHIAS HASSELROT I STOCKHOLM 1813 Utdrag ur några av hans brev till hustrun Märtha

MATHIAS HASSELROT I STOCKHOLM 1813 Utdrag ur några av hans brev till hustrun Märtha Vår gemensamme förfader Mathias vistades hösten 1813, då 44 år gammal, i Stockholm för fullgörande av uppdrag som Stats- Revisor. Han skrev många och utförliga brev. Om sitt arbete skrev han inte mycket

Läs mer

Almqvistska Målet 1851 1854

Almqvistska Målet 1851 1854 Almqvistska Målet 1851 1854 Inledande kommentarer På försättsbladet till de på Kungliga Biblioteket befintliga handlingarna i målet kan man läsa längst ner på sidan: I Maj 1863 lånade från Krigshofrätten

Läs mer

- directeuren i finland,

- directeuren i finland, UNDERSÖKNING, 1 117 AD MÅN M V A NÅVIGÄTIONS-LEDEII och KÖPINGAR I FINLAND ÅR O NÖDI G A ; ME D FFIJLOSOPrITSK.I FAC.JLT.-TENS SAMTYCKE VID kongl. jl.åro- såtet i åbo, undk.i chemte professoren, plantage

Läs mer

23. a. Menige allmogens barn och tjänstefolk, över 15 år

23. a. Menige allmogens barn och tjänstefolk, över 15 år År 1749. Om NYDALA församlings innevånares tillväxt uti Växjö Stift, genom hälsosamma inrättningar, eller avtagande genom sjukdomar, hunger och vanskötsel samt brist på nyttiga näringsfång, befunnen efter

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1897:103. Kongl. Maj:ts nådiga förordning. Angående explosiva varors transporterande på järnväg

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1897:103. Kongl. Maj:ts nådiga förordning. Angående explosiva varors transporterande på järnväg SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1897:103 Kongl. Maj:ts nådiga förordning (Rubrik och datum kungörs från predikstolen.) Angående explosiva varors transporterande på järnväg Given Stockholms slott den 19 november

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Källmaterial 2. STÖLD Begånget: 1861-06-23. Gärningsmän: Janne Ludvig Johansson, Resö Uppegård

Källmaterial 2. STÖLD Begånget: 1861-06-23. Gärningsmän: Janne Ludvig Johansson, Resö Uppegård Källmaterial 2 STÖLD Begånget: 1861-06-23 Gärningsmän: Janne Ludvig Johansson, Resö Uppegård Utdrag ur domboken från Bullarens Häradsrätt. Innehåller alla ingående handlingar i aktuella mål. Själva protokollsanteckningarna

Läs mer

Herr CARL NICLAS HELLENII,

Herr CARL NICLAS HELLENII, Tankar om Sädesåkrars fkötfe l öfver Vintern,, Med' Philofophifia. Facuttefens. bifall vid Kongf. Acad. i Jbo under Otcönomiac Profcsf. och Ledamoten af Kcvgl. Sv. Vtt. Acad-, Knvgl. Patriotijka SälJJiapct

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne Kommunal Författningssamling Stadgar för Kommunförbundet Skåne Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 1997 Ansvar Kanslichef Godk. Av förbundsmötet

Läs mer

Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning. Den 26 Junii 1766

Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning. Den 26 Junii 1766 1 Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Den 26 Junii 1766 2 Innehållet är skrivet efter Utdrag utur alla ifrån 1764 års slut utkomne publique handlingar, placater,

Läs mer

Laga skiftet i Senneby 1844 1847 Sammanställt av Béla Botos 2007

Laga skiftet i Senneby 1844 1847 Sammanställt av Béla Botos 2007 1 Laga skiftet i Senneby 1844 1847 Sammanställt av Béla Botos 2007 1757 tillkom i Sverige lagen om Storskifte. Lagen tillkom som resultat av att brukningen av byarnas mark blev alltmer svår, man tvingades

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

1907. - U. B. Prop. N:o 2.

1907. - U. B. Prop. N:o 2. 1907. - U. B. Prop. N:o 2. Lagutskottets betänkande N:o 4 i anledning af Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition till Finlands Landtdag om införande af ett ordnadt notariatväsende. Ofvannämnda nådiga

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Sm PEHR ADRIAN GADDS VÅRD UPMÄRKSAMHET ALEXANDER LÖFMAN, INRÄTTANDE och. i SVERIGE, ACADEMISK VID PLANTÅGEKS MED VEDERBÖRANDES SAMTYCKE, 'INSEENDE,

Sm PEHR ADRIAN GADDS VÅRD UPMÄRKSAMHET ALEXANDER LÖFMAN, INRÄTTANDE och. i SVERIGE, ACADEMISK VID PLANTÅGEKS MED VEDERBÖRANDES SAMTYCKE, 'INSEENDE, ACADEMISK f C W AFHANDLING Om ALLMÄNNA LAGENS UPMÄRKSAMHET VID PLANTÅGEKS INRÄTTANDE och VÅRD i SVERIGE, MED VEDERBÖRANDES SAMTYCKE, Vid Kongl. LäRO-SäTET i Åbo, Under PiantageDiRECTEUREN Chem,PitOFE5soREN

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 grafuinututfun-um? -r 7 Ãongl. ñøfieveranlörer 24 Drottninggatan 24 S T O C K H O L M. _Alngesytabnijk för Skjortor, Kragar, Manschettetr och m. m. :Ghemisatfser

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

Cirkulär, A. Befordringsafgifter.

Cirkulär, A. Befordringsafgifter. Cirkulär, Postanstalterne till egen efterrättelse och korrespondenternes behöriga delgifvande meddelas, att afsändare af paket till utrikes orter öfver Svergc, som önskar frankera försändelsen längre än

Läs mer

TOLF SKILL:G 12 BEVILLNINGS STÄMPEL S:KL CHARTA SIGIL:TA [text i sigill] KONGL. MAJ:TS

TOLF SKILL:G 12 BEVILLNINGS STÄMPEL S:KL CHARTA SIGIL:TA [text i sigill] KONGL. MAJ:TS TOLF SKILL:G 12 BEVILLNINGS STÄMPEL S:KL CHARTA SIGIL:TA [text i sigill] KONGL. MAJ:TS TILL SVERIGE OCH NORRIGE ÖFVER-STÅTHÅLLARE uti Kongl. Residence-Staden Stockholm Bel. med Ch. sig Rese-Pass N o 1568

Läs mer