För varje hektar andelsägarna innehar erbjuds B-aktier i Forwood AB (6 400 B-aktier per teak-unit) Teckningstid: 5 november 23 november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För varje hektar andelsägarna innehar erbjuds 64 000 B-aktier i Forwood AB (6 400 B-aktier per teak-unit) Teckningstid: 5 november 23 november 2010"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i Forwood AB (publ) November 2010

2 Erbjudandet i sammandrag Antal emitterade B-aktier (högst): st. Villkor: För varje hektar andelsägarna innehar erbjuds B-aktier i Forwood AB (6 400 B-aktier per teak-unit) Teckningstid: 5 november 23 november 2010 Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för helåret 2010: 28 februari Med Forwood och bolaget avses Forwood AB (publ.) org. nr Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finans inspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 & 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet enligt detta prospekt riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Kanada och Japan, där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt och på erbjudandet enligt prospektet. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. All information från tredje man har återgivits korrekt och inga uppgifter har utelämnats (såvitt bolaget kan känna till och försäkra sig om genom jämförelse gjord med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man) på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

3 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 8 Riskfaktorer 11 Inbjudan till teckning av B-aktier 11 Bakgrund och motiv 12 Styrelseordförande har ordet 16 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 18 Forwoods VERKSAMHET 20 VÄRDEKEDJAN 22 INTÄKTSMODELL 24 MARKNADEN 26 MILJÖ 30 Finansiell översikt och Nyckeltal 31 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 34 Forwoods AKTIE 36 skattefrågor i sverige 40 BOLAGSORDNING 41 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI Räkenskaper 2007, 2008, 2009

4 Sammanfattning Sammanfattningen skall enbart ses som en introduktion till övriga avsnitt i detta prospekt. Sammanfattningen är inte fullständig och innehåller inte all den information som en investerare bör beakta innan en investering görs i Forwood ABs aktier. Beslut om att investera i de aktier bolaget erbjuder genom prospektet skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. Den som med anledning av uppgifterna i ett prospekt väcker talan vid domstol kan bli tvungen att påta sig kostnaderna för översättning av prospektet. Endast i det fall att uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktiga i förhållande till de andra delarna i prospektet kan en person göras ansvarig för dessa uppgifter. Forwood AB i korthet Forwood AB är ett svenskt företag som äger och förvaltar plantager och skogstillgångar i Panama. Plantagernas sammanlagda areal uppgår till ca hektar. Bolaget har hittills valt att fokusera på ädelträ av arten teak, ett trädslag med kort omloppstid och med högt virkesvärde. Idag har bolaget en etablerad och omfattande verksamhet bestående av 15 plantager i två regioner i Panama. 4 Som certifierad av Forest Stewardship Council (FSC) arbetar Forwood kontinuerligt med att verksamheten skall bidra till en positiv långsiktig miljömässig och social utveckling såväl lokalt som globalt. Certifieringen möjliggör också för den framtida försäljningen av virke att ske till högre prisnivåer i förhållande till ickecertifierade konkurrenter. Allt fler länder trappar nu upp regleringen mot handel med naturskogsteak. Bolagets plantager är strategiskt placerade i Panama där tillgång till god infrastruktur och närliggande hamnar möjliggör direkt försäljning till intressenter i utlandet. Bolaget har som mål att notera bolagets aktier på en lämplig marknadsplats senast Noteringen syftar till att på ett bättre sätt synliggöra bolagets värde och att kunna dra nytta av de effekter som en notering och närheten till kapitalmarknaden ger. Affärsidé Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än vad mer traditionella skogsinvesteringar som till exempel granskog kan erbjuda. Bolaget äger och förvaltar, via helägda dotterbolag, mark och teakplantager i Panama.

5 Marknaden Virke och träprodukter är en av världens viktigaste handelsgrupper. Årligen handlas teak för över 3 miljoner m³, vilket motsvarar över 3 miljarder USD. Indien är den ledande importören av teak. Teak är ett traditionellt byggnadsmaterial i Indien och används även i stor utsträckning vid tillverkning av möblemang och prydnadsföremål. Den snabbt växande Indiska medelklassen efterfrågar alltmer produkter tillverkade av teak. En generellt ökande miljömedvetenhet förväntas göra certifierad odlad teak mer attraktiv i förhållande till naturskogsteaken vilken ofta avverkats under miljömässigt tvivelaktiga omständigheter. Globalt finns uppskattningsvis cirka 3 miljoner hektar teakodlingsplantager. Av denna areal finns 43 % i Indien, 31 % i Indonesien, 7 % i Thailand och resterande 19 % i övriga delar av världen. 1 Ur ett historiskt perspektiv har efterfrågan på skog växt i takt med befolkningstillväxten. Framöver prognostiseras befolkningstillväxten tillta och en allt större del av ökningen i den globala världskonsumtionen härröra från utvecklingsländerna som står för majoriteten av all import av teak. Den ekonomiska tillväxten bland länder som är storimportörer av teak pekar mot att efterfrågan för trädslaget kommer att öka markant framöver. Om så är fallet kommer priserna vid försäljning av trädslaget sannolikt också att öka, vilket innebär högre vinstmarginaler för odlare av plantageteak. Priserna på plantageteak varierar beroende på kvalitet, ålder och ursprungsland. Odlad teak från Panama betingar ett pris i spannet USD 2 beroende på ålder och kvalitet. Odlad teak med FSC-certifiering betingar, typsikt sett, ett högre pris än övrig odlad teak. 5 FORWOODS STÖRSTA PLANTAGE PÅ 690 HEKTAR BELÄGEN I TORTI 1) Australian Agribusiness Group 2) Pöyry Forest Consulting Ltd

6 Erbjudande Styrelsen i Forwood AB beslutade den 28 oktober att lämna ett offentligt erbjudande till andelsägarna om förvärv av samtliga plantager. För varje innehavd hektar i plantagerna erbjuds B-aktier (6 400 B-aktier per teak-unit) i Forwood AB. Andelarna tillkommer Forwood AB i utbyte mot att de tidigare andelsägarna blir aktieägare i Forwood AB. Andelsägarna blir därigenom ägare i ett större antal plantager. Syftet med denna apportemission är att Forwood AB skall bli ägare till samtliga andelar och äga samtliga plantager till 100 % för att kunna dra nytta av de stordriftsfördelar som uppstår. Andelsägarna får i sin tur ta del av vinster i samtliga befintliga plantager (15 st.) samt även i framtida nyetableringar. Andelsägarna blir även delägare i marken som Forwood AB äger. Dessutom minimeras riskerna med att äga delar i endast ett eller ett fåtal plantager. Utöver det så ges möjligheten att under löptiden kunna handla med värdepappret på en marknadsplats då Forwood AB avses att listas inom två år. Nuvarande bild över ägandet Forwood AB 40 % 46 % 40 % Plantage 1 Plantage 2 Plantage 15 6 Andelsägare 1 Andelsägare 2 Forwood AB äger idag delar av de olika plantagerna tillsammans med andelsägarna. Plantage 1 Framtida bild över ägandet = F.d. Andelsägare 1. Numera aktieägare i Forwood AB Aktier Aktier iaktier B-aktier i Forwood iab Forwood iab Forwood AB Forwood AB F.d. Andelsägare 2. Numera aktieägare i Forwood AB Forwood AB 100 % 100 % 100 % Plantage 1 Plantage 2 Plantage 15 Stundande emission syftar till att ägandet förändras så att andelsägarna blir aktieägare i Forwood AB som vid full acceptans av erbjudandet kommer att äga 100 % av de 15 olika plantagerna

7 Andelsägarna erbjuds nu att växla in sina andelar mot B-aktier i koncernen vilket medför: Minskad riskexponering i enskilda plantager Att vara andelsägare i enskilda plantager kan eventuellt medföra risker och lägre avkastning på investerade medel i det fall då enskilda träd skadas. Eventuella problem i samband med avverkning kan även de få en betydande inverkan på enskilda plantagers försäljningsvärde och därmed också på investeringens slutvärde. Liknande problem i enskilda plantager har enbart en marginell inverkan på Forwoodkoncernens resultat i sin helhet. Genom denna transaktion blir andelsägarna ägare i ett större antal plantager. Storskaligheten minskar riskexponeringen som ägande i enskilda plantager medför. Möjlighet till del i framtida etableringar samt ägande av mark Andelsägarna äger idag endast rätt till delar av avverkningsintäkterna från gallring och slutavverkning i de plantager som de har andelar i. Aktieägare i Forwood AB får däremot förutom att ta del av intäkter från samtliga befintliga plantager även ta del av avkastningen från framtida plantager. Utöver det så blir andelsägarna som accepterar erbjudandet även ägare till marken som Forwood besitter, både befintlig och framtida förvärvad mark. Möjligheten till att avyttra innehaven till ett marknadsmässigt pris innan slutavverkning Möjligheter till försäljning av befintliga andelar finns i dagsläget på en mycket begränsad andrahandsmarknad. Att sälja andelarna innan slutavverkningsdatumet kan idag därför innebära en ganska omständlig process och inga garantier finns för en marknadsmässig prissättning. Genom det aktuella erbjudandet ger Forwood andelsägarna en valmöjlighet att kunna avyttra innehaven tidigare och få avkastning på investeringen innan slutavverkningen sker i och med att Forwood noterar sig på en lämplig marknadsplats och en aktiv handel av bolagets aktier inleds. 7 Närheten till kapitalmarknaden ger styrka och en stabilare bolagsplattform Forwoods framtida utveckling bedöms påverkas positivt av en börsnotering. I samband med den planerade börsnoteringen får Forwood en ökad tillgång till kapitalmarknaderna. En öppen handel av bolagets aktier bidrar också till en förbättrad likviditet i aktien. Vidare kommer noteringen underlätta vid köp och försäljningar av bolagets aktier. Noteringen kommer även förstärka den allmänna kännedomen om Forwood och bolagets varumärke, vilket bl.a. kan underlätta att få till stånd större affärskontrakt vid en framtida försäljning av den plantageodlade teaken. Risker i sammandrag Forwoods verksamhet är utsatt för ett antal risker så som valutakursrisker, likviditetsrisker, förvaltningsrisker, marknadsrisker, legala samt natrurliga risker. Detta är några av de riskfaktorer och väsentliga förhållanden som bedöms vara av betydelse för bolagets verksamhet och framtida utveckling. Andra risker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller inte anses som väsentliga kan komma att få en väsentlig inverkan på Forwoods verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det är mycket viktigt att läsaren av detta prospekt tar sig tid att, förutom granskning av hela prospektet, i synnerhet beakta de risker som beskrivs mer utförligt under Riskfaktorer på sida 8 innan ett investeringsbeslut fattas.

8 Riskfaktorer En investering i aktier är förenat med risktagande. Det finns ett antal faktorer som påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Forwood. Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det således centralt att inte bara fästa vikt vid möjligheterna till framtida vinster en positiv resultatutveckling kan ge utan också beakta de risker investeringen medför. Nedan beskrivs utan inbördes rangordning de riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för bolagets framtida utveckling. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för bolaget eller som idag uppfattas som oväsentliga kan få betydande inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning eller resultat. Alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas, utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Aktieägare i bolaget löper risk att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. 8 Verksamhets- och branschrelaterade risker Valutakursrisker Forwood ABs verksamhet bedrivs i dag till största del i Panama där bolagets investeringar i plantager och marker finns. Inköp och betalningar i Panama sker i USD. När virket från gallring och slutavverkning i framtiden kommer att säljas bedömer bolaget att detta främst kommer att ske på den Indiska marknaden och handeln kommer att ske i USD. Moderbolaget Forwood AB är registrerat i Sverige och den funktionella valutan är således SEK. Forwood är och kommer att vara exponerat mot USD då investeringar, inköp och försäljning sker i USD. I den mån valutarisken inte är säkrad kan valutakursförändringar komma att påverka bolagets resultat och finansiella ställning. Likviditetsrisker På kort sikt finansieras koncernen genom befintliga likvida medel. Rörelsekapitalbehovet beskrivs på sidan 33. I det fall rörelsekapitalbehovet ej kan säkras kommer bolagets finansiella ställning att påverkas negativt. Risker relaterade till skogsfastigheter Forwood ställs också inför risken att utbudet av lämpliga skogsfastigheter minskar eller att efterfrågan ökar vilket skulle kunna medföra prisökningar och minska koncernens möjligheter att tillgodose sina försäljningsmål. Bolaget arbetar därför aktivt med att säkerställa framtida förvärvsmöjligheter. Förvaltningsrisker Forwoods verksamhet karaktäriseras av att avsevärda intäkter genereras från försäljningen av Panamaodlad teak vilken kan säljas först efter att träden nått en ålder på år. Bolaget bär de huvudsakliga riskerna och kostnaderna för projektet och får in betydande intäkter först vid ett senare tillfälle. Skogsutvecklingsprojekt möter i bland problem med långsiktiga investeringar, som exempelvis brist på erfarenhet av markberedning, skadade biologiska tillgångar, högre än beräknade kostnader, oväntad försämring av kvaliteten på den odlade teaken eller förseningar i trädens tillväxtfas. Många av dessa risker är hänförliga till faktorer som bolaget inte direkt kan påverka. Dessa typer av risker är typiska för skogsindustrin och sker trots noggrann planering och ordentliga åtgärder. Om någon av dessa risker blir verklighet, kan Forwoods verksamhet påverkas negativt. Detta kan ha betydande effekter på Forwoods finansiella situation och dess vinst. Försäkringsrisker Bolaget har sedvanliga företagsförsäkringar men har inte tecknat någon försäkring för de biologiska tillgångarna i Panama. Bolaget har därigenom ingen försäkring som täcker riskerna fram tills dess att den odlade teaken lämnas över för transport. I det fall den odlade teaken skadas kommer bolagets resultat att påverkas negativt. Marknadsrisker En exakt uppskattning av försäljningspriset för odlad teak vid avverkningstillfället är inte möjlig att göra idag. Prisutvecklingen beror till stor del på utvecklingen på världsmarknaden och både positiv och negativ utveckling är möjlig. Det är inte heller möjligt att i dagsläget förutse framtida trender i efterfrågan efter odlad teak. Ledningen kan inte garantera en ökande tillväxt i efterfrågan på teak. Kvaliteten på teaken vid avverkningstillfället kommer inte nödvändigtvis överrensstämma

9 med vad marknaden efterfrågar vid den tidpunkten. Sådana utvecklingar skulle ha en negativ påverkan på försäljningspriset och följaktligen också på Forwoods affärsverksamhet, bolagets vinst och finansiella situation. Risker vid förvärv av tillgångar Risker kan uppkomma vid förvärv av tillgångar och mark. Exempelvis felaktiga värderingar, felaktiga besiktningar och juridiska tvister. Marknadspriset på mark i Panama kan variera och ett förvärv till en för hög kostnad kan komma att påverka bolagets resultat negativt. Likaså kan mark som inte håller rätt kvalitet påverka bolagets resultat negativt. Legala risker Forwood påverkas av skatterisker hänförliga till möjliga förändringar i skattelagstiftning i Panama. Sådana händelser kan ha en negativ inverkan på företagets finansiella ställning. Moderbolaget och dotterbolagen är alla tillgängliga för granskning av skattemyndigheter. Därför existerar potentiella risker i form av att skattemyndighetens tolkning av relevant lagtext skiljer sig från den tolkning som gjorts internt inom Forwood. Naturliga risker Plantagerna, inkluderande lagda vägar, teaktillgångar, skogsmaskiner och andra tillgångar är utsatta för en mängd externa risker. Bland dessa risker är torka, stark vind, sjukdomar, insekter, jordbävningar, brand, blixtnedslag, klimatförändringar och stöld mest påtagliga. Ovanstående faktorer kan leda till förluster av biologiska tillgångar, begränsade möjligheter till transport eller minskning i efterfrågan för Forwoods produkter i allmänhet. Det ovan nämnda kan bidraga till att Forwoods vinst och finansiella situation påverkas negativt. Risker förenade med aktierna och erbudandet Risker förenat med byte av andelar till aktier Då andelsägarna som accepterar erbjudandet blir aktieägare i Forwood AB kommer de att exponeras mot eventuella risker i samtliga plantager istället för att enbart vara exponerade mot risker i de plantager som de ägde andelar i ifrån början. I och med att de blir ägare till en bredare tillgångsmassa exponeras de mot fler potentiella risker. Detta kan påverka värdet på aktierna i Forwood AB negativt både innan och efter en eventuell framtida börsintroduktion. Risker förenat med en planerad framtida börsintroduktion Innehavare av andelar i de plantager som Forwood AB förvaltar som växlar in sina andelar mot aktier kan komma att riskera att värdet på aktierna vid en eventuellt framtida listning understiger värdet på respektive andels nuvarande värde. Likviditeten i den framtida handeln med Forwoods aktier kan komma att påverkas av ett antal olika faktorer såsom offentliggöranden av bolagsförvärv, kvartalsvariationer i Bolagets affärer, förändringar i bolagets prognoser, samt förändringar i eventuella rekommendationer av aktieanalytiker. Risken finns att omsättningen av bolagets aktie kan komma att variera under perioder och att avståndet mellan köp- och säljkurs från tid till annan kan komma att vara stort. Aktiemarknaden, och marknaden för småbolag i synnerhet, har upplevt betydande kurs- och volymsvängningar som många gånger har saknat samband eller varit oproportionerliga med Bolagets utveckling och faktiskt redovisat resultat. Det finns därför ingen garanti att aktier förvärvade genom erbjudandet kan vid en framtida listning säljas under en kort tid och till acceptabla nivåer. 9

10

11 Inbjudan till teckning av B-aktier I syfte att underlätta Forwoods fortsatta utveckling och expansion har bolaget som målsättning att lista bolagets aktier för handel på en marknadsplats inom två år. Som ett första steg i denna noteringsprocess lämnar nu styrelsen i Forwood AB ett offentligt erbjudande till andelsägarna i de olika planteringarna att växla in sina andelar mot B-aktier i moderbolaget Forwood AB B-aktier (vilket motsvarar B-aktier per teak-unit) erbjuds för varje innehavd hektar i planteringarna som Forwood AB uppfört. Vid värderingen som Forwood AB utförde den 31 juli 2010 uppgick värdet på Forwood ABs biologiska tillgångar till 216 mkr vilket motsvarar ett värde om 6,54 kr per aktie före pågående erbjudande. Den 28 september beslutade styrelsen med stöd från bolagsstämman att genomföra en apportemission och emittera högst B-aktier. Denna emission medför att aktiekapitalet kan komma att öka med högst kr. Rätt att teckna de nyemitterade B-aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma de ägare som per den 1 november innehar andelar i de olika plantagerna som Forwood AB förvaltar om totalt ha. Innehavarna av andelar i de olika plantagerna kommer att använda andelarna som vederlag vid betalning av de nyemitterade B-aktierna. Härmed inbjuds till teckning av nyemitterade B-aktier i Forwood AB i enlighet med villkoren i detta prospekt. Göteborg, november 2010 Forwood AB Styrelsen 11 Bakgrund och motiv Forwood AB har sedan år 2000 planterat och förvaltat teakplantager i Panama. Sedan dess har koncernen vuxit till att i dagsläget förvalta mer än 1170 hektar teakskog. Då bolaget har haft en god utveckling av plantageverksamheten önskar Forwood nu fortsätta med att expandera sin verksamhet. För att kunna utvecklas och växa på ett tryggare sätt arbetar Forwood med att organisera och strukturera bolaget så att det blir redo för att listas på en marknadsplats inom två år. Som ett led i förberedelserna vill bolaget expandera genom denna apportemission. Målsättningen med apportemissionen är att Forwood AB skall bli ägare av samtliga delar av plantagerna och därigenom bli en större aktör på marknaden inför kommande listning. Motiven till apportemissionen är att skapa en storskalighet för att kunna dra nytta av de fördelar detta medför, och den ökande närheten till kapitalmarknaden som en framtida listning ger skapar förbättrade ekonomiska möjligheter för Forwood AB. Storskaligheten kommer att förenkla administrationen av plantagerna och ger Forwood bättre förhandlingspositioner gentemot teakupphandlare, leverantörer och andra intressenter. Styrelsen för Forwood AB är ansvarig för innehållet i detta prospekt daterat Styrelsen för Forwood AB försäkrar härmed att den vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting har utelämnats som skulle kunna påverka dess innebörd.

12 Styrelseordförande har ordet Genom erbjudandet att förvärva andelsägarnas rätter tar bolaget steget in i en ny fas både för Forwood AB och för andelsägarna. Förvärvet innebär att en större aktör skapas som kan dra nytta av de fördelar som storskalighet medför och andelsägarna erbjuds större riskspridning och del av en större och växande tillgångsportfölj. Idag har andelsägarna endast rätt till del av intäkterna i de plantager som de har andelar i. Som aktieägare i Forwood kommer andelsägarna att få ta del av samtliga befintliga plantagers intäkter och samtliga framtida plantagers intäkter. Utöver det så kommer andelsägarna som accepterar erbjudandet att bli delägare i marken vilken plantagerna är uppförda på. Forwoodaktien avses att listas senast 2012 på en marknadsplats vilket medför att de som accepterar erbjudadet kommer att erhålla aktier som kommer att få en kontinuerlig värdering vilket medför att de som så önskar kan sälja sina aktier innan dess att slutavverkning sker. De flesta som investerat i andelarna är dock långsiktiga ägare och är mer än välkomna att fortsätta vara aktieägare i bolaget även efter listningen för att ta del av framtida vinster och värdestegringar. Forwood har ett enkelt och framgångsrikt verksamhetskoncept. Vi investerar i skogsfastigheter och bedriver skogsrelaterad verksamhet i länder där vi bedömer att fastigheterna är attraktivt prissatta. Vi fokuserar på teak, som är tacksamt att odla i plantagemiljö och som har en kort omloppstid jämfört med traditionell skog. Våra investeringar har givit mycket goda resultat och våra biologiska tillgångar har enligt vår senaste värdering ökat i värde till 216 mkr under de senaste åren. Utslaget per aktie ger detta ett värde före erbjudandet om 6,54 kr per Forwoodaktie. 12 Under 2010 har vi fortsatt att investera i mark och teakplanteringar i Panama. Förvaltningsorganisationen är väl trimmad och har lyckats effektivisera arbetet med plantagerna mycket väl. Vi söker kontinuerligt nya lämpliga markområden för fortsatt etablering av teakplantager. Vi arbetar också intensivt med att ta uppdrag som förvaltare av olika företags plantager och vi ser positivt på detta affärsområde inför framtiden. Vi ser med stor tillförsikt framtiden an och hoppas att med detta erbjudande få fler aktieägare i Forwood AB som vill vara med och ta del av framtida vinster och värdeökningar. Rolf Eriksson Styrelsens ordförande

13 Erbjudande Andelsägarna erbjuds att för varje innehavd hektar i plantagerna erhålla B-aktier (6 400 B-aktier per teak-unit) i Forwood AB. Andelarna tillkommer Forwood AB i utbyte mot att de tidigare andelsägarna blir aktieägare i Forwood AB. Att växla in andelar mot aktier i koncernen medför: Minskad riskexponering i enskilda plantager Att vara andelsägare i enskilda plantager kan eventuellt medföra risker och lägre avkastning på investerade medel i det fall då enskilda plantor skadas. Eventuella problem i samband med avverkning kan även de få en betydande inverkan på enskilda plantagers försäljningsvärde och därmed också på investeringens slutvärde. Liknande problem i enskilda plantager har enbart en marginell inverkan på Forwoodkoncernens resultat i sin helhet. Genom denna transaktion blir andelsägarna ägare i ett större antal plantager. Storskaligheten minskar riskexponeringen som ägande i enskilda plantager medför. Möjlighet till del i framtida etableringar samt ägande av mark Andelsägarna äger idag endast rätt till delar av avverkningsintäkterna från gallring och slutavverkning i de plantager som de har andelar i. Aktieägare i Forwood AB får däremot förutom att ta del av intäkter från samtliga befintliga plantager även ta del av avkastningen från framtida plantager. Utöver det så blir andelsägarna som accepterar erbjudandet även ägare till marken som Forwood besitter, både befintlig och framtida förvärvad mark. Möjligheten till att avyttra innehaven till ett marknadsmässigt pris innan slutavverkning Möjligheter till försäljning av befintliga andelar finns i dagsläget på en mycket begränsad andrahandsmarknad. Att sälja andelarna innan slutavverkningsdatumet kan därför innebära en ganska omständlig process och inga garantier finns för en marknadsmässig prissättning. Genom det aktuella erbjudandet ger Forwood andelsägarna en valmöjlighet att kunna avyttra innehaven tidigare och få avkastning på investeringen innan slutavverkningen i och med att Forwood noterar sig på en lämplig marknadsplats och en aktiv handel av bolagets aktier inleds. 13 Närheten till kapitalmarknaden ger styrka och en stabilare bolagsplattform Forwoods framtida utveckling bedöms påverkas positivt av en börsnotering. I samband med den planerade börsnoteringen får Forwood ökad tillgång till kapitalmarknaden. Öppen handel av bolagets aktier bidrar också till en förbättrad likviditet i aktien. Vidare kommer noteringen underlätta vid köp och försäljningar av bolagets aktier. Noteringen kommer även förstärka den allmänna kännedomen om Forwood och bolagets varumärke, vilket bl.a. kan underlätta att få tillstånd större affärskontrakt vid en framtida försäljning av den plantageodlade teaken.

14 Så här arbetar vi Forwood etablerar endast plantager på betes-/ åker mark som ligger i träda. En till området anpassad etableringsplan tas fram och marken förbereds för plantering Planteringen sker i räta linjer, så kallade kva dratförband, med 3 meter mellan varje planta. Av ståndet är anpassat för att ge plantorna det ljus de behöver, samt för att effektivt kunna bearbeta området med maskiner. 4 Teakplantorna (Tectona grandis) som under 6 till 8 veckor utvecklats i en av våra plantskolor sätts i jorden i förborrade hål. Forwood planterar träd per hektar ( m 2 ).

15 Underhållet av plantagerna sker utifrån en för valtnings plan och inkluderar kontroll och bekämpning av ogräs samt eventuella skadedjur och sjukdomar. 5 Löpande genom åren sker stamkvistning och gallring årigt teakbestånd. Plantagen beräknas här ha uppnått en medelhöjd på 25 m och en medeldiameter på 35 cm. 8 Under planteringens cirka 20-åriga omloppstid sker normalt tre gallringar. Vid gallringarna sparas de bästa träden som därmed bereds möjlighet att utvecklas optimalt. Efter cirka 20 år avverkas plantagerna och Forwood säljer virket.

16 Villkor och anvisningar Apportemission Andelsägarna erbjuds möjligheten att växla in sina nuvarande andelar i de olika plantagerna mot B-aktier i Bolaget. Andelarna blir då Forwood ABs ägor och de tidigare andelsägarna blir aktieägare i Forwood AB. Andelsägarna blir därigenom ägare i ett större antal plantager. Syftet med denna apportemission är att Forwood AB skall bli ägare till samtliga andelar och äga samtliga plantager för att kunna dra nytta av de stordriftsfördelar som uppstår. Andelsägarna får i sin tur ta del av vinster i samtliga befintliga plantager samt även i framtida nyetableringar. Dessutom minimeras riskerna med att äga delar i endast ett eller ett fåtal plantager. Utöver det så ges möjligheten att under löptiden kunna avyttra värdepappret på en marknadsplats då Forwood AB avses att listas inom två år. Nuvarande bild över ägandet Framtida bild över ägandet F.d. Andelsägare Andelsinnehavare 1. Numera 1. aktieägare i i Forwood AB AB F.d. Andelsägare Andelsinnehavare 2. Numera 2. aktieägare i i Forwood AB AB Forwood AB Forwood AB Forwood AB 40 % 46 % 40 % 100 % 100 % 100 % Plantage 1 Plantage 2 Plantage 15 Plantage 1 Plantage 2 Plantage Plantage 1 Plantage 2 Plantage 15 Andelsägare 1 1 Andelsägare 2 2 Plantage 1 Andelsägare 1 Andelsägare 2 Överlåtelsevillkor = Plantage 1 Aktier Aktier iaktier B-aktier i Forwood iab Forwood iab Forwood AB Forwood AB = TU Aktier Aktier iaktier B-aktier i Forwood iab Forwood iab Forwood AB Forwood AB Forwood AB 1 Teakunit = B-aktier Plantage 1 Plantage 15 Styrelsen för Forwood AB erbjuder B-aktier i Forwood AB för varje ägd hektar i plantagerna som Forwood AB har uppfört. Detta motsvarar B-aktier per teak-unit.

17 Erbjudande De andelsägare som var upptagna i bolagets förteckning per den 1 november 2010 erbjuds nu att för varje innehavd unit erhålla B-aktier i Forwood AB. Bolaget förvaltar teakplantager för ca andelsägares räkning uppgående till 430 hektar skog motsvarande 4 300,8 units. Vid full anslutning av detta erbjudande kommer B-aktier att emitteras och Forwoods aktieägare kommer att uppgå till ca Teckningstid Acceptens av erbjudandet skall lämnas mellan 5 november 23 november Anmälan Andelsägarna har erhållit en förtryckt anmälan med respektive ägares nuvarande andelar samt hur många B-aktier i moderbolaget Forwood AB som de erbjuds att teckna. Vid acceptans av erbjudandet skall anmälningssedeln fyllas i och skrivas under och sedan insändas till Forwood AB enligt nedan. Observera att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas och i det fall det insänds fler än en kommer endast den senaste registreras. Anmälan skall ske på Anmälningssedel för teckning av aktier som bifogas prospektet. Anmälnings sedeln samt prospekt kan laddas ner på Anmälningshandlingar kan även rekvireras på adress nedan. Anmälan insändes till: FORWOOD AB tel: Storgatan 11 Fax: GÖTEBORG Rätt till förlängning av anmälningstiden samt emissionens fullföljande Forwood AB förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden samt, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Exempelvis om inte en tillfredställande acceptansgrad uppnås. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas en vecka efter anmälningstidens utgång. Offentliggörande av erbj. utfall Resultatet av emissionserbjudandet offentliggörs genom ett pressmeddelande. Information kommer även att finnas på Bolagets hemsida. När apportemissionen är registrerad hos bolagsverket vilket beräknas ske under v. 49 kommer andelsägarna att tas upp i bolagets aktiebok och kommer att bli underrättade när detta har skett. Kvarvarande andelar efter emissionen De andelsägare som ej accepterar erbjudandet kommer att bibehålla sina andelar med samma rättigheter och villkor som tidigare. Betalning/Vederlag Betalning för tilldelade B-aktier sker genom att apportegendomen (andelsrätterna) byter ägare från andelsägarna till Forwood AB. Rätt till återkallelse av accept Återkallelse skall för att kunna göras gällande, skriftligen ha kommit till Forwood tillhanda på adress enligt ovan senast kl 15:00 på den sista dagen som accept kan lämnas. Om något villkor för erbjudandet kvarstår under en förlängning av anmälningstiden skall rätten till återkallelse gälla på motsvarande sätt under förlängningsperioden. Erhållande av B-aktier När apportemissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer de tidigare andelsägarna att tas upp i bolagets aktiebok. Efter det att höjningen av aktiekapitalet är registrerat kommer Forwood AB att ansöka om att ansluta aktierna hos Euroclear Sweden AB, (tidigare VPC AB). När anslutningen är klar kommer då aktierna att bokas ut till aktieägarnas VP-konto eller depå hos bank eller fondkommissionär. I det fall aktieägare inte har ett Vp-konto eller en depå så kan man kostnadsfritt öppna ett VP-konto på valfri svensk bank där man har ett konto för pengar. Listning Forwood AB har för avsikt att ansöka om listning för aktierna på en lämplig marknadsplats inom två år. Utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret Vid en eventuell utdelning sker utbetalning via Nordea eller framgent via Euroclear Sweden AB. Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid en eventuell likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i relation till antalet aktier aktieägaren innehar. 17

Innehållsförteckning. VILLKOR I Sammanfattning 4 VD HAR ORDET 8 LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION 34 SKATTEFRÅGOR 46

Innehållsförteckning. VILLKOR I Sammanfattning 4 VD HAR ORDET 8 LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION 34 SKATTEFRÅGOR 46 Inbjudan till teckning av aktier i Forwood AB (publ) November December 2013 Innehållsförteckning VILLKOR I Sammanfattning 4 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 6 BAKGRUND OCH MOTIV 7 VD HAR ORDET 8 VILLKOR

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Skogsfond AB. Ett erbjudande om en investering i teakskog. Teckning av preferensaktie serie 1 2 maj 2011 t.o.m. 30 juni 2011

Skogsfond AB. Ett erbjudande om en investering i teakskog. Teckning av preferensaktie serie 1 2 maj 2011 t.o.m. 30 juni 2011 Skogsfond AB Ett erbjudande om en investering i teakskog Teckning av preferensaktie serie 1 2 maj 2011 t.o.m. 30 juni 2011 Definitioner/ORDLISTA Aktiebolagslagen Aktiebolagslag (2005:551) Emittenten Tectonas

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

Inbjudan till teckning av

Inbjudan till teckning av Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ) Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Lead manager Co-manager Viktig information Erbjudandet (såsom definierat i detta Prospekt) riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH PSISpelinvest INNEHÅLLSFÖRTECKNING Erbjudandet i sammandrag 3 Tidpunkter för ekonomisk information 3 Generell

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology AB (publ) MAJ 2015 Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta informationsmemorandum utgör inte ett prospekt och har inte godkänts och registrerats hos Finansinspektionen

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS 2 18 oktober 2013 American Residential Fastigheter AB (publ) Viktig information Detta Informationsmemorandum ( IM ) har upprättats av American Residential Fastigheter AB

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer