Delårsrapport januari-juni 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-juni 2009"

Transkript

1 Delårsrapport januari-juni 2009 KF

2 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning av verksamhetsmål Personaluppföljning Resultaträkning/balansräkning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Nothänvisning Exploateringsredovisning Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Verksamhetsberättelser Kommunstyrelse Teknisk nämnd och VA Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Barn- och utbildningsnämnd Kommunrevision Överförmyndarnämnd i samverkan Ordlista Sidan

4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Omvärldsanalys (Konjunkturläget enligt Konjunkturinstitutet, juni 2008) Det kraftiga BNP-fallet bromsar upp men arbetslösheten ökar snabbt fram till I år faller Sveriges BNP med 5,4 procent, vilket är den sämsta utvecklingen sedan andra världskriget. Den kraftiga nedgången i svensk ekonomi bromsar dock upp och BNP växer med 0,8 procent 2010 och med 2,5 procent På arbetsmarknaden är det några tuffa år som väntar. Antalet sysselsatta minskar med personer Industrin drabbas hårt: industriproduktionen faller med 25 procent i år och antalet sysselsatta inom industrin minskar med 20 procent För att utvecklingen på arbetsmarknaden inte ska bli ännu svagare behövs en expansiv finanspolitik med ytterligare ofinansierade åtgärder om 45 miljarder 2010 och 10 miljarder Sverige har drabbats hårt av den internationella krisen och svensk BNP har fallit mer än i OECD, USA och euroområdet. Sverige har en stor produktion till dessa marknader och i de branscher där nedgången inledningsvis varit mest dramatiskt. Efter ett kraftigt BNP-fall hittills bedöms BNP sluta falla under andra halvåret I takt med att den internationella konjunkturen förbättras börjar även den svenska ekonomin att växa. Men återhämtningen går långsamt trots en expansiv finans- och penningpolitik. Den främsta anledningen är att exportindustrin inte drar igång den svenska konjunkturen i samma utsträckning som varit fallet efter många tidigare lågkonjunkturer. Under 2011 bedöms att exporten växer allt snabbare och situationen på arbetsmarknaden börjar stabiliseras. BNP faller med 5,4 procent 2009, växer med 0,8 procent 2010 och växer med 2,5 procent Sysselsättningen minskar med personer Konjunkturinstitutet gör vidare bedömningen att sysselsättningen faller kraftigt och minskar med cirka personer Industrin drabbas hårdast och antalet sysselsatta minskar där med cirka personer under prognosperioden, vilket motsvarar 20 procent av de sysselsatta inom industrin. Arbetslösheten stiger kraftigt 2009, och fortsätter att stiga 2010, om än i en något långsammare takt. Arbetslösheten blir kvar på en hög nivå 2011 och uppgår till nästan 12 procent. I likhet med 1990-talskrisen väntas lågkonjunkturen få varaktigt negativa effekter på sysselsättningen. Nu, liksom då blir en stor mängd personer arbetslösa under en relativt lång tid. Ju längre tid en person är utan arbete desto större är risken att personen inte kommer tillbaka i sysselsättning. Expansiv finanspolitik 2010 och 2011 Den hittills beslutade finanspolitiken dämpar uppgången i arbetslösheten. Efterfrågan behöver dock stimuleras mer. I prognosen har Konjunkturinstitutet utgått från att regeringen kommer motverka den djupa lågkonjunkturen genom ytterligare ofinansierade finanspolitiska åtgärder om 45 miljarder kronor 2010 och ytterligare 10 miljarder kronor Den offentliga sektorns finansiella sparande faller mycket snabbt från rekordhöga nivåer. Beaktat den expansiva finanspolitiken sjunker det finansiella sparandet från 2,5 procent 2008 till -4,3 procent År 2010 blir det finansiella underskottet det största sedan Konjunkturinstitutet bedömer dock att den offentliga sektorns finansiella ställning är tillräckligt stark för att motivera en fortsatt expansiv inriktning av finanspolitiken. Reporäntan bedöms ligga på en låg nivå under en lång tid framöver. 4

5 Förvaltningsberättelse Nybro kommun Nybro kommun är en industrikommun med en mängd olika företag, vilka givetvis har påverkats och påverkas, av den internationella konjunkturen och av regionens förändringar. Kalmar län har många pendlare, vilket innebär att arbetstillfällena inte enbart finns inom kommunen utan också i andra kommuner. Arbetsmarknaden i kommunen har genomgått stora förändringar då relativt stora varsel lades under hösten 2008 (tidigare än på flera andra kommuner i landet), där flera av varslen gav uppsägningar som följd främst under senare delen av 2008 och första delen av Några händelser i kommunen (i korthet) Den finansiella krisen som med stor kraft uppstod under slutet av 2008 har även påverkat Nybro kommun. Näringslivet i vår kommun la flera stora varsel som kommit att medföra stora krav och förväntningar på den kommunala organisationen. Nybro kommun agerade snabbt och bildade bland annat NY-brogruppen. NY-brogruppen har arbetat med framtagande och start av flera projekt som fortlöpande rapporterats till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade under 2008 om en plan som motsvarar åtgärder för att minska kostnaderna i kommunen med 20 mnkr. Denna åtgärdsplan påverkar 2009/2010. Ytterligare åtgärder har beslutats under våren 2009 i syfte att komma i ekonomisk balans med ekonomin. Överflytt har även gjorts av ansvar för arbetsmarknadsåtgärder från individ- familjenämnden till kommunstyrelsen. Samverkan sker fortlöpande med arbetsförmedlingen inte minst för att finna former för att mildra effekterna på ungdomsarbetslösheten. Under våren 2009 har, som svar på en motion, tillsättning gjorts av en äldreombudsman. Tjänsten är på försök under 12 månader och skall utvärderas efter årsskiftet 2009/10. Den 7 juni genomfördes val till europaparlamentet. Valdeltagandet var nästan 10 procent högre än föregående val till europaparlamentet. Arbete pågår i form av genomförande av utredningsuppdrag i syfte att stärka och utveckla Nybro kommuns organisation med ledorden ökad demokrati, kvalitet och samverkan. Demokratiaspekten har till syfte att stärka inflytandet för medborgare, brukare och folkvalda. Demokratin ska stärkas genom nya, mötesplatser och arbetssätt. Kvalitetsaspekten med syftet att säkerställa våra tjänsters förmåga att tillfredsställa medborgarnas och brukarnas behov och förväntningar. Vi ska ha förmågan att ha medborgarnas brukarnytta och behov i fokus. Samverkansaspekten genom intern och regional samverkan för att nå ökad samhällsnytta. Nybyggnation av industrispår och ombyggnad av resecentrum vid stationen i Nybro är färdigställt. Byggnation av nya Hanemålaskolan har påbörjats, vilket är den största enskilda investeringen som beslutats av Nybro kommun. Byggnationen kommer att pågå under 2009 och delar av Nybro Bostads AB gör en stor renovering och ombyggnation av kvarteret Jupiter 9, vid 5

6 Förvaltningsberättelse järnvägsövergången vid Storgatan. Vi har haft ett mindre antal mark och skogsbränder där den största var i Runtorp/Pårydstrakten. Branden omfattade ca.120ha (varav ca. 20 ha i Nybro kommun) och pågick som räddningsinsats under åtta dygn. Kostnaderna för branden kommer att fördelas mellan Kalmar och Nybro kommun tillsammans med Myndigheten för samhällskydd och beredskap där det utreds om den är berättigad statsbidrag. Inskanning av leverantörsfakturor sker numera vilket effektiviserat fakturahanteringen i kommunen. Arbete sker vidare med effektivare och modernare arbetssätt och rutiner. Ansökan om förstudie av kombiterminal har gjorts till Tillväxtverket och som också blivit beviljad. Blir projektet genomfört kommer det ge en mycket positiv påverkan för kommunen och regionen. Förstudien löper till den 31 december Ansökan om att delta i ett preventionsprojekt Hot och våld har gjorts. Bakgrunden är att AFA Försäkring tar emot en mängd anmälningar om hot och våld på arbetsplatsen från olika typer av arbetsplatser inom de kommunala verksamhetsområdena. Projektet sker i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för kommunen. Per den 31 juli 2009 uppgick befolkningen till personer. Sedan årsskiftet har nedanstående förändringar skett: Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade Invandrade Utvandrade Vid en jämförelse med föregående års delårsrapport är det i år fler födda än avlidna och antalet invandrade överstiger antalet utvandrade, vilket är mycket positivt. En minskning av folkmängden med 50 personer innebär cirka 2 miljoner kronor i lägre skatteintäkter, mycket generellt beräknat. 6

7 Förvaltningsberättelse Ekonomiskt resultat I december 2008 beslutade fullmäktige om budget för 2009 där resultatet uppgick till 16,4 mnkr. Därefter har budgeten reviderats en gång, i april, då resultatet justerades till 12,3 mnkr med anledning av tilläggsbudget. En markant skillnad mellan 2009 års budget och tidigare års budgetar är att det tidigare över- och underskottssystemet numera är upphävt. Detta system påverkade budgetmässigt tilläggsbudgetarna i högre utsträckning än för innevarande år. I delårsrapporten redovisas ett positivt ekonomiskt resultat som uppgår till 2,1 mnkr. I förhållande till motsvarande period 2008 är det ekonomiska resultatet bättre i år. Kommunens bolag upprättar delårsrapporter per april och augusti. Vid den senaste rapporteringen, per april redovisade Nybro Bostads AB -2,6 mnkr före bokslutsdispositioner. Prognosen för helår är ett positivt resultat på cirka 1 mnkr. Det ekonomiska resultatet för Nybro Elnät AB uppgick till 1,5 mnkr och för Nybro Energi AB till 4,9 mnkr, per den 31 maj. Prognosen för Nybro Elnät AB och Nybro Energi AB tillsammans för helåret 2009 blir enligt budget (6,3 mnkr). AB Nybro Brunn redovisade per den 30 juni ett negativt resultat om 2 mnkr, vilket är något bättre än budget. Prognosen för året är att budgeten hålls. Resultatutvärdering Driftredovisning Resultatet för första halvåret, som framgår av resultaträkningen, uppgår till drygt 2 mnkr. Nämndernas sammanlagda resultat är negativt mot budget. Finansförvaltningen och annat gemensamt ger däremot ett mindre ekonomiskt överskott. I nedanstående tabell redovisas driftsbudgeten för de olika nämnderna och styrelsen med aktuellt utfall (utdrag ur den ekonomiska redovisningen) och avvikelser. Driftsbudget tkr Nämnd/styrelse Budget Budget Intäkter Kostnader Utfall Avvikelse helår halvår Kommunstyrelse Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- fritidsnämnd Omsorgsnämnd Individ- familjenämnd Barn- utbildningsnämnd Revisionen Överförmyndarnämnd, Nybro Gemensam Överförmyndarnämnd Summa nämnderna VA-verksamhet

8 Förvaltningsberättelse Nämnd/styrelse Budget Budget Intäkter Kostnader Utfall Avvikelse helår halvår Resultatreglering VA Summa inkl VA I nämndernas verksamhetsberättelser framgår den ekonomiska förbrukningen för respektive nämnd både i förhållande till budget och i förhållande till motsvarande period föregående år. I några fall avviker nämndernas redovisning mot den sammanställda driftredovisningen. Detta beror på periodiseringar av intäkter samt aktuell tidpunkt för avstämning. Investeringar 2009 års investeringsbudget uppgår till 111 mnkr. Per den 30 juni har 46,9 mnkr nyttjats. Ett par av investeringarna som genomförs under år 2009 är bland annat om- och nybyggnad av Hanemålaskolan och slutförandet av Strandvägens särskilda boende. Placerade pensionsmedel Uppföljning av placerade pensionsmedel hos KLP AB visar att värdeutvecklingen under perioden januari juni varit positiv. Marknadsvärdet per den 30 juni uppgick till 48,4 mnkr och vid årsskiftet uppgick marknadsvärdet till 43,5 mnkr. Det motsvarar en ökning med nästan 4,9 mnkr. Det insatta kapitalet uppgår till 35 mnkr. Nybro kommuns andel av KLP uppgår till 4 %. Likviditet Några nyckeltal redovisas i nedanstående tabell. Budget Kassalikviditet (%) Balanslikviditet (%) Rörelsekapital, mnkr -45, ,8-4,5 Kassalikviditeten avser omsättningstillgångarna (kassa, bank, kortfristiga placer-ingar, kortfristiga fordringar) i förhållande till kortfristiga skulder. En kassalikviditet på 100 % bör eftersträvas så att de likvida medlen räcker till att betala de skulder som förfaller inom den närmaste tiden. Balanslikviditeten tar utöver kassalikviditeten hänsyn till förråd och exploateringar. Vid delårsrapportens upprättande hade kommunen en kassalikviditet på 111 %. Rörelsekapitalet är positivt. Ekonomisk kapacitet och ekonomisk följsamhet Några nyckeltal redovisas i nedanstående tabell. Budget Verksamheternas nettokostnadsandel (%) Nettokostnadsandel inkl finans (%) Självfinansieringsgrad (%) Soliditet (%) Soliditet inkl pensionsskuld (%)

9 Förvaltningsberättelse Nettokostnadsandelen ger information om dels de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna, dels huruvida nettokostnadsökningen är snabbare än ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. Om nyckeltalet överstiger 100 % innebär det att kostnaderna överstiger intäkterna, vilket i sin tur innebär att det egna kapitalet minskar. Per juni 2009 uppgår denna andel till 99 %. Föregående år låg denna andel på 100 %. Självfinansieringsgraden visar på i vilken utsträckning som nettoinvesteringarna finansierats med egna medel. En hög självfinansieringsgrad innebär att nyupplåning kan undvikas. Detta inverkar vidare positivt på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Kommunen har vid delårsrapportens upprättande en nästan dubbelt så hög självfinansieringsgrad än föregående år, motsvarande period, 48 % mot tidigare 25 %. Soliditeten är ett mått på i vilken utsträckning kommunen äger de totala tillgångarna. Vid delårsrapportens upprättande hade kommunen en soliditet på 38 %. Känslighetsanalys En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan till exempel vara konjunktursvängningar eller förändrade lagar och förordningar. Kommunen har ett ansvar för att ha beredskap att hantera sådana händelser, både externa oförutsedda händelser och förändringar i den egna kommunen. Kommunen måste därför ha reserver och marginaler i sin ekonomi. Ett sätt att beskriva behovet och storleken av sådana reserver är att upprätta en känslighetsanalys som beskriver hur olika förändringar kan påverka kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi under ett år. 1 krona i utdebitering kr 1 invånare i inkomst- och kostnadsutjämningssystemet kr Ränteförändring på långfristiga lån +/- 1 % kr Ökad lönekostnad 1 % (inkl personalomkostnadspålägg) kr 9

10 Förvaltningsberättelse Ekonomiska prognoser Delårsrapporten visar på ett positivt ekonomiskt resultat för perioden, 2,1 mnkr. Vid sammanställning av nämndernas och styrelsens prognoser blir bilden något mer negativ. Det arbetas med åtgärder för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Dels genom KF:s beslut i augusti 2008 om åtgärdsplan som ska genomföras under 2009 och t o m juni 2010, dels inköpsstopp samt anställningsstopp. I de nämndsvisa sammanställningarna i verksamhetsberättelserna framgår den ekonomiska förbrukningen för respektive nämnd både i förhållande till budget och i förhållande till motsvarande period föregående år. I dessa redovisningar är siffermaterialet hämtat direkt ur bokföringen och är därför inte periodiserade i sin helhet. I respektive nämndsredovisning framgår prognos för helår och analyser till ekonomin. I sammandrag blir prognosen: Driftsbudget tkr Nämnd/styrelse Avvikelse mot budget helår Kommunstyrelsen 0 Tekniska nämnd 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 Kultur- fritidsnämnd 400 Omsorgsnämnd Individ- familjenämnd 0 Barn- utbildningsnämnd Revisionen 0 Överförmyndarnämnden 0 Summa nämnder Finansförvaltning, övrigt gemensamt, korrigering skatteintäkter Summa exkl VA Va-verksamhet 0 Summa kommunen inkl VA Prognos resultat 2009 tkr Budgeterat resultat inkl tilläggsbudget Nämndernas utfall-budget Finansförvaltning och övrigt gemensamt Korrigering skatteintäkter Korrigering skatteintäkter Resultat I förhållande till resultaträkningen, som bygger på god redovisningssed, utgår prognosen från erfarenhet och uppskattningar om kommande kostnader och intäkter. I prognosen ingår nämndernas bedömningar om årsresultatet. Nämndernas negativa avvikelser mot budget uppgår till -7,6 mnkr. Denna avvikelse är betydligt lägre än vad som tidigare år prognostiserats. Jämfört med föregående år då den negativa avvikelsen för nämnderna låg på över 24 mnkr. 10

11 Förvaltningsberättelse Årsresultatet för kommunen som helhet påverkas också av finansförvaltningen och övrigt gemensamt. I prognosen för finansförvaltning och övrigt gemensamt har vi bland annat beräknat poster som realisationsvinster och finansiella intäkter. Dessa poster ger en positiv avvikelse mot budget som motsvarar 6 mnkr. Denna post påverkas också av SKL:s kongressbeslut från i juni i år att godkänna en engångsutdelning som kommer att göras genom återföring av medel till medlemmarna. Likviden kommer att erläggas under första halvåret 2010 och uppgår till 1,1 mnkr. Ett annat beslut som påverkar kommunens ekonomi under 2009 är att styrelsen för AFA Försäkring har beslutat att premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring sänks för hela året. Detta motsvarar cirka 4 miljoner kronor. Den största negativa avvikelsen utgör SKL:s prognos för våra skatteintäkter som motsvarar drygt minus 31 mnkr mot när budgeten antogs. Det är ett stort belopp som kommunen tappar i denna prognos gentemot den budget som antogs bara några månader tidigare. Nästa prognos som SKL lämnar får vi i slutet av augusti månad. Åtgärder Kommunfullmäktige har under 2008 beslutat om en plan som motsvarar åtgärder för att minska kostnaderna i kommunen med 20 mnkr. Denna åtgärdsplan berör 2009 och kommer också att påverka 2010 för vissa verksamheter. I april månad i år prognostiserades en negativ resultatprognos, mot bakgrund av skatteprognosen som erhölls i april. Efter den negativa beslutades om ytterligare åtgärder. Dessa åtgärder består av anställningsstopp och inköpsstopp. Särskilda regelverk kring detta har arbetats fram. Om resultatet blir negativt för 2009 måste delar av detta återställas de kommande tre åren, enligt lag. För 2008 uppgick det ekonomiska resultatet till -8,5 mnkr som ska återställas inom tre år. Prognossäkerhet I nedanstående tabell redovisas det prognostiserade ekonomiska årsresultatet vid angiven tidpunkt för delårsrapporten, det redovisade ekonomiska resultatet samt differensen. Det redovisas också differensen mellan budgeterat och faktiskt resultat för åren. I mnkr Prognos Utfall Diff. prognos utfall Budget Utfall Diff. budget utfall 2007 (prognos per juni) 0,5 3,7 3,2 2,2 3,7 1, (prognos per juni) -2,5-12,7-10,2 19,1-12,7-31, (prognos per juni) -20,6 12,3 Vid en jämförelse av årets resultat kan konstateras att det finns stora variationer mellan budget, prognoser och utfall. Vid en tillbakablick kan konstateras att orsakerna till variationerna är flera. Exempelvis alltför pessimistiska antaganden, men också det faktum att när nämnderna redovisar negativa prognoser så finns det krav från kommunfullmäktige att vidta åtgärder för att minimera underskott. Arbete genomförs och därmed minimeras också de negativa avvikelserna. Andra delar som i hög grad påverkar det ekonomiska resultatet är skatteintäkterna och statsbidragen och dessa är baserade på SKL:s prognoser och beräkningsmodeller. Arbetet med att förbättra säkerheten i de ekonomiska prognoserna fortsätter. 11

12 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Kommunallagen anger att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning. Det viktigaste styrinstrumentet för att uppnå detta är budgeten. Nämndernas förmåga att bedriva sin verksamhet inom budgetramarna är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamheten har historiskt inte varit tillfredsställande för de olika nämnderna. Kommunen har haft ett överespektive underskottshanteringssystem som tillåtit budgetavvikelser, vilket utgör en förklaring till att avvikelser varit accepterade. Kommunallagen kräver att kommunen formulerar finansiella mål, för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Vidare krävs mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen. Den kommunala ekonomin har under den senaste tioårsperioden befunnit sig i ett besvärligt läge. Från och med år 2000 infördes det så kallade balanskravet, vilket innebär att kommunen ska ha en ekonomi i balans. Med det prognostiserade ekonomiska resultatet för 2009 kommer inte balanskravet att klaras för det enskilda året och det är otillräckligt i förhållande till kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning. Kraftfulla åtgärder är beslutade och det tar tid innan dessa åtgärder ger resultat. Avstämning av finansiella mål Definitionen av vad kommunfullmäktige avser med god ekonomisk hushållning framgår av budget och verksamhetsplanen för Målen avser perioden. Avstämning av dessa görs i nedanstående tabell. 1) Kommunen ska under perioden nå ett ekonomiskt resultat per år om minst 15 mnkr. 2) Nuvarande långfristiga låneskuld ska amorteras med minst 2 % per år. 3) Avsättning ska göras för kommande pensioner med ett belopp motsvarande minst 6 mnkr per år. Kommentar Prognosen för år 2009, som visserligen är mycket osäker, pekar mot minus 20,6 mnkr. Målet i budgeten är angivet för perioden. Men, för det enskilda året 2009 kommer det inte att uppnås. Vid budgetens fastställande uppgick den beräknade långfristiga låneskulden till 405 mnkr. För att målet ska uppfyllas ska minst 8,1 mnkr amorteras. Amortering har vid delårsrapportens upprättande skett med 7,9 mnkr. Återstående summa amorteras under resterande del av året. Målet kommer att uppnås. Vid delårsrapportens upprättande har ingen inbetalning gjorts. Under 2009 processas reviderade finansiella hållbarhetsmål. Dessa kommer att han- 12

13 Förvaltningsberättelse teras av kommunfullmäktige under augusti Dessa framgår av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. Avstämning av verksamhetsmål Vår vision för Nybro kommun och dess bolag Nybro kommun ska blir en långsiktigt hållbar kommun. Vi ska ta vara på människors goda kreativa drivkrafter för att ständigt utveckla de kvalitéer som den moderna småstaden och den levande landsbygden erbjuder. För att nå den vision har övergripande inriktningsmål utarbetats. Dessa lyder som följer. Vår kommun ska erbjuda god utbildning, omsorg och övrig service som ständigt utvecklas. Vår kommuns verksamheter i förvaltning och bolag ska genomsyras av uthållighet och långsiktig hållbarhet. Vår kommuns näringslivsarbete ska ge goda förutsättningar för utvecklingen av ett brett, expansivt och modernt näringsliv. Vår kommuns demokrati är viktig. Kommuninvånarna ska ges möjlighet att påverka före beslut och vara delaktiga i kommunens utveckling. Vår kommun ska som arbetsgivare erbjuda medarbetarna goda möjligheter till ett eget engagemang, karriär och medverkan i verksamhetsutveckling i syfte att åstadkomma den goda arbetsplatsen. Dessa övergripande inriktningsmål har nu antagits av kommunfullmäktige. De utgör vägledning för nämndernas, styrelsens och bolagens verksamhetsmål. Verksamhetsmålen ska bygga på att de bland annat ska vara mätbara, realistiska, avstämningsbara eller utvärderingsbara samt finansierade, s.k. SMART:a mål (S - specifikt/ konkret, M mätbart, A accepterat, R realistiskt och T - tidssatt). Effektmål finns nu beslutade av nämnderna, vilka har redovisats till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har begärt kompletteringar av målen och återredovisning ska ske av nämndernas effektmål till kommunstyrelsen under tidig höst i syfte att de ska vara SMART:a. I respektive verksamhetsberättelse återfinns kommentarer kring verksamhetsmålen. System för att kunna följa målen på ett systematiskt sätt, implementeras under hösten Sammanfattning Vi har en negativ prognos för det ekonomiska resultatet men till skillnad från tidigare år är avvikelsen betydligt lägre på verksamhetsnivå, minus 7,6 mnkr mot föregående år då motsvarande prognos låg på över minus 24 mnkr. Vi följer det ekonomiska utfallet kontinuerligt och ser på en övergripande nivå att utfallet i förhållande till personalbudgeten och budgeten för övriga kostnader har dämpats relaterat till föregående år. Det finns en viss eftersläpning i intäkterna. Budgetdisciplinen har inte varit tillfredsställande historiskt, men då ska man komma ihåg att det av kommunfullmäktige beslutade över- respektive underskottshanteringssystemet tillät avvikelser. Nytt system för hantering av över- respektive underskott är under beslutsprocess. 13

14 Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktige har under 2008 beslutat om en plan som motsvarar åtgärder för att minska kostnaderna i kommunen med 20 mnkr. Denna åtgärdsplan berör 2009 och kommer också att påverka 2010 för vissa verksamheter. Ytterligare åtgärder har beslutats under våren 2009 i syfte att komma i ekonomisk balans med ekonomin. I april månad i år prognostiserades ett negativ resultat mot bakgrund av skatteprognosen som erhölls i april. Efter den negativa prognosen beslutades om ytterligare åtgärder. Dessa åtgärder består av anställningsstopp och inköpsstopp. Särskilda regelverk kring dessa har arbetats fram. Effekterna av inköpsstopp och anställningsstopp är givetvis svårbedömda men visst har kostnaderna bromsats upp. De ekonomiska ramarna för perioden har beslutats av kommunfullmäktige i juni Grunden för fördelning av resurserna baseras på demografins utveckling. Anpassning sker också, över tid, till standardkostnaderna för de verksamheter där så är möjligt. Det är en långsiktig omställning som kommunen har påbörjat i syfte att få en ekonomi i balans. Ett stort orosmoment är SKL:s negativa prognoser för skatteintäkter och bidrag som påverkar oss med stor kraft om dessa blir verklighet. Nästa prognos får vi augusti månad. 14

15 Förvaltningsberättelse Personaluppföljning, till och med juni 2009 Antal anställda 1 Maj 2009 Maj 2008 Omräknat i årsarbeten Omräknat i årsarbeten Förvaltning Tillsv Visstid Timavl Tot Tillsv Visstid Timavl Tot Kommunst.förv. 122,2 9,4 5,7 137,3 115,2 14,1 3,0 132,3 Teknisk förv. 159,6 4,7 3,7 168,0 169,6 6,7 5,5 181,8 Barn&Utbildn 559,9 45,9 20,2 626,0 561,0 71,1 14,2 646,3 Omsorgsförv. 708,2 33,8 48,5 790,5 706,2 60,6 43,3 810,1 Ind&Familj 64,0 6,4 2,1 72,5 69,5 8,6 2,3 80,4 Samhällsb. 18,5 3,5 0,0 22,0 22,3 0,0 0,6 22,9 Total 1 632,4 103,7 80, , ,8 161,1 68, ,8 Mättidpunkten har stor betydelse för anställningsstrukturen. Under sommaren är alltid andelen visstidsanställda lägre, men vi har ett stort antal timavlönade semestervikarier. Uppgiften ovan för timavlönade avser arbetade timmar under mars månad personer var tillsvidareanställda i maj Antalet visstidsanställda var 168 personer. Timavlönade vikariat Under januari-juni rapporterades arbetade timmar, vilket motsvarar cirka 75 årsarbeten/ helår (77 åa 2008, 90 åa 2007, 89 åa 2005 och 2006, 71 åa 2004). Omsorgsförvaltningen står för 68 %, 50,75 årsarbeten, vilket är ungefär lika med motsvarande period 2008 (51 åa 2008, 59 åa 2007, 49 åa 2006). Barn- och utbildningsförvaltningens timmar motsvarar cirka 15 årsarbeten (16 åa 2008). Mertid/övertid Totalt har rapporterade fyllnads- och övertidstimmar minskat med drygt en årsarbetare. Övertid har registrerats med timmar, vilket motsvarar 6,6 årsarbeten på helår (5,7 åa 2008). Detta är en ökning med cirka 840 timmar jämfört med första halvåret timmar avser fyllnadstid vilket är en minskning med cirka timmar jämfört med Sjukfrånvaron fortsätter att minska 4,8 % av arbetstiden bortföll p.g.a. sjukfrånvaro under första halvåret 2009, vilket är ungefär samma nivå som Sjukfrånvaro första halvåret respektive år: ,8 % 6,1 % 7,6 % 7,1 % 7,7 % 8,0 % 7,9 % 7,8 % 7,3 % 5,9 % 5,5 % 4,9 % Det är främst den längre sjukfrånvaron d.v.s. från dag 15 och framåt som minskar. Minskningen återfinns inom samtliga förvaltningar. 1 Ögonblicksbild av antalet anställda enligt Allmänna Bestämmelser (AB) vid mättidpunkten. Ej övriga avtal såsom BEA, PAN, BMD. 2 Rapporterade (utbetalda) timmar tom är inarbetade under perioden december 2008 maj

16 Förvaltningsberättelse Hälsonyckeltal enligt lag Redovisningen omfattar samtliga arbetstagare oavsett anställningsform, förutom springvikarier. Detta på grund av att de inte arbetar enligt ett i förväg fastställt schema, och därmed sällan har någon sjukfrånvaro registrerad. Den totala sjukfrånvaron då begreppet tillgänglig ordinarie arbetstid tillämpas, uppgår för första halvåret 2009 till ca 5,2 %, (6,8 % 2008, 8,3 % 2007, 7,7 % 2006). Av den totala sjukfrånvaron utgör långtidssjukfrånvaro >60 dagar 59,3 %, att jämföra med 66,2% 2008, 69,4 % Hälsotal per åldersgrupp, andel sjuk i % av tillgänglig ordinarie arbetstid : Åldersgrupp Kvinnor Män Total % sjuk 29 år och yngre 4,2 1,0 3,4 % år 6,0 4,0 5,6 % 50 år och äldre 5,7 3,4 5,2 % Uppgifterna anges i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid. Med detta avses den ordinarie arbetstiden enligt anställningsavtalet, med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, ex. tjänstledigheter, föräldraledigheter eller övrig frånvaro utan lön. Hälsotal per kön Kvinnor 5,7% sjuk Män 3,4% sjuk Tillgänglig ordinarie arbetstid Sjuktimmar av tillgänglig ord.arb.tid 16

17 Resultaträkning/balansräkning Resultaträkning Specifikation Not Delår Delår Bokslut nr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Av- och nedskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

18 Resultaträkning/balansräkning Balansräkning Specifikation Not nr Delår Delår Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar, reversfordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Fakturafordringar Övriga kortfristiga fordringar Interimsfordringar Placerade pensionsmedel Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående balans Justerat för resultatregleringsfonder Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristig pensionsskuld Övriga kortfristiga skulder

19 Resultaträkning/balansräkning Specifikation Not nr Delår Delår Bokslut Interimsskulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPI- TAL Pensionsförpliktelser Löneskatt på pensionsförpliktelser Ansvars- och borgensförbindelser

20 Resultaträkning/balansräkning Kassaflödesanalys Specifikation Not Delår Delår Bokslut nr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för av- och nedskrivningar Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning(-)Minskning(+) av förråd Ökning(-)Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)Minskning(-) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av låneskuld Nyupplåning Amortering av lånefordringar Nyutlåning KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN SUMMA KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer