Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 10: Krav på städning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 10: Krav på städning"

Transkript

1 Dansk standard DS SV 2 utg Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 10: Krav på städning Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

2 DS SV København DS projekt: M ICS: Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket betyder, at det er en standard udarbejdet på nationalt niveau. DS-publikationen er på svenska. Publikationen ersätter: DS SV:2013. I DS SV:2014 har ekvivationen i D.3.2 ändrats til: luciferase D-luciferin + O 2 + ATP oxyluciferin + CO 2 + AMP + PPi + ljus (D.1) Ekvation (D.1) visar den kemiska reaktionen för ATP-bioluminiscens. Dessutom har det varit et antal mindre korrigeringar. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 Innehållsförteckning Förord... 5 Inledning Omfattning Normativa referenser Termer och definitioner Krav Ledningssystem Relevanta riskfaktorer Kritiska kontrollpunkter Kritiska gränser Planering Städmetoder Renhet av kritisk riskpunkt efter avslutad städning Arbetsflöde Handhygien Arbetskläder Städutrustning Förvaring av städutrustning och -material Utbildning Krav på mätning och observationsmetoder Krav på personalansvar och utbildning Krav på organisationen Krav på personalens kompetens Bilaga A (normativ) Hygien- och kvalitetsnivåer A.1 Hygiennivå A.2 Hygiennivå A.3 Hygiennivå A.4 Hygiennivå A.5 Hygiennivå Bilaga B (normativ) Torka upp spill och föroreningar bestående av humanbiologiskt material B.1 Relevanta riskfaktorer B.2 Kritiska kontrollpunkter B.3 Kritiska gränser B.3.1 Planering B.3.2 Rengörings- och desinfektionsprocesser B.3.3 Visuell kontroll av renhet efter städning B.3.4 Arbetsflöden vid användning av rengöringsmetoder B.3.5 Handhygien B.3.6 Arbetskläder B.3.7 Städ- och desinfektionsutrustning B.3.8 Förvaring av städutrustning och -material B.3.9 Krav för mätning och observationsmetoder B.3.10 Krav på personalansvar och utbildning Bilaga C (informativ) Checklista för kritiska riskpunkter Bilaga D (informativ) ATP-mätningar D.1 Omfattning D.2 Termer och definitioner D.3 Metod D.3.1 Princip D.3.2 Provtagning D.4 Mätinstrument D.5 ATP-nivåer Sida 3

4 D.6 Utförande D.6.1 Mätfrekvens D.6.2 Kritiska riskpunkter D.6.3 Urval av lokaler D.6.4 Mättidpunkt D.7 Avtalsunderlag D.8 Rapportering Bilaga E (informativ) Mikrobiologiska kontroller E.1 Omfattning E.2 Referenser E.3 Termer och definitioner E.4 Metod E.4.1 Principer E.4.2 Provtagning E.5 Inkubering E.6 Avläsning E.7 Nivåer för CFU per cm E.8 Utförande E.8.1 Mätfrekvens och -metod E.8.2 Kritiska riskpunkter E.8.3 Urval av lokaler E.8.4 Kontrolltidpunkt E.9 Avtalsunderlag E.10 Rapportering Bilaga F (informativ) Översikt över riskfaktorer, kritiska riskpunkter och kritiska gränser Bilaga G (informativ) Evidensgradering av studier och kategorisering av kritiska gränser Bibliografi Referenser Ytterligare litteratur

5 Förord Denna standard är främst avsedd för yrkesverksamma som arbetar med infektionskontroll i syfta att utarbeta lokala riktlinjer och implementering i vården. Standarden är framtagen utifrån standardiseringsurvalet S-354, hygien inom sjukvården, tillsammans med ett antal andra standarder i två serier av standarder för infektionskontroll. Dessa två serier listas i tabellen nedan. Standarden är del 10 av DS 2451-serien med professionella krav på infektionskontroll inom hälso- och sjukvården. Standarden riktar sig också till sjukhusledning, klinikledning, kvalitetsorganisationer, hygienorganisationer, ackrediteringssamordnare, revisorer och kontrollers som ska skriva, redigera, godkänna och publicera hälsoorganisationens riktlinjer för användning och stöd för övrig personals arbete. De två serierna av standarder togs fram genom ett samarbete mellan standardiseringskommitteen, Statens Serum Institut (SSI) och Dansk Standard (DS) 1). Indenrigs- og Sundhedsministeriet bidrog under perioden 1999 till 2002 med ett betydande bidrag till finansieringen av utvecklingsarbetet. Standarderna i de två serier av standarder för infektionskontroll anges i stort som referens i den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Akkrediteringsstandarder 2) för sjukhus första versionen som publicerades i augusti Finns tillgänglig via: Denna standard har varit på remiss i Danmark under perioden till Denna standard ersätter DS :2002. Översikt över DS och DS 2451-serien: DS 2450-serien handlar om krav på kvalitet inom hälso- och sjukvården: DS ) Krav på hälso- och sjukvårdens ledningssystem Riskhantering och infektionskontroll DS Krav på hälso- och sjukvårdens ledningssystem Integration av riskhantering och infektionskontroll för kvalitetsstyrning DS Krav på hälso- och sjukvårdens ledningssystem Ordlista för DS , DS och DS serien DS Krav på hälso- och sjukvårdens ledningssystem Övervakning och utredning av utbrott av Nosokomiala (vårdrelaterade) infektioner DS Krav på hälso- och sjukvårdens ledningssystem Principer och riktlinjer för användning av DS och DS DS 2451-serien 4) handlar om krav på infektionskontroll inom hälso- och sjukvården: DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 1: Krav på processer, allmän praxis DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 2: Krav på handhygien DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 3: Krav på användning av intra vaskulära katetrar DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 5: Krav på peri operativ profylax mot infektion DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 6: Krav på användning av urinkatetrar och hjälpmedel vid urininkontinens 1) Dansk Standard omvandlades till stiftelsen Fonden Dansk Standard. 2) Det bör uppmärksammas att Institutet för Kvalitetsutveckling och ackreditering inom vården (IKAS) använder en definition av ordet standard som avviker från definitionen i DS/EN 45020:2007, ) DS ersätter DS 2450: ) EN :2001 (utgåva 1) och DS :2001 (utgåva 1) slås samman och är reviderad under namnet DS :2011 (utgåva 2). DS har upphört, och DS har, i samband med revision, ändrats till DS

6 DS DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 8: Krav på tvätt och hantering av textilier Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 9: Krav på upphandling och underhåll av teknisk och medicinteknisk utrustning DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 10: Krav på rengöring DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 12: Krav på procedurer på tandkliniker DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 13: Krav på behandling av steriliserad medicinteknisk utrustning Denna andra version av DS har reviderats och anpassats med sakkunnigt bistånd och experthjälp av en arbetsgrupp bestående av: Anne-Lise Schjønning, konsulent, Service Branchens Arbejdsgiverforening (SBA) Bende Bang Andersen, kvalitetskonsulent, Odense Universitets Hospital Britta Pedersen, planlægger, Region Hovedstaden Christian Thomsen, driftschef, Region Sjælland Conni Ehlert, hygiejnesygeplejerske, Sygehus Sønderjylland Dennis Andersen, CEO, Andersen Control ApS Helle Amtsbiller, hygiejnesygeplejerske, Statens Serum Institut, Central Enhed for Infektionshygiejne (ordførende) Helle Lausten, servicechef, Sygehus Sønderjylland Klara Marie Mikkelsen, teknisk konsulent, ISS Facility Services A/S Lisbeth Kyndi Bergen, hygiejnesygeplejerske, Rigshospitalet Margit Larsen, driftskonsulent, Hvidovre Hospital Marie Stangerup, hygiejnesygeplejerske, Bispebjerg Hospital Torsten Slotsbjerg, hygiejneoverlæge, Hvidovre Hospital. Bilaga A och B i standarden är normativa, medan bilaga C, D, E, F och G är informativa. Svensk version översatt av How 2 Clean AB. Kommentarer till förord I Sverige betecknas DS/INSTA 800 som SS I det följande benämns den som INSTA 800. För att kunna göra en så bra översättning som möjligt till svenska har följande redaktionella ändringar och förbättringar gjorts: I 3.16 har "toalett" tagits bort från definitionen "patientsplats" då det är en sanitär inredning. I 3.10 har "lyftbågar" tagits bort från "handtag/grepp" då det ingår i "säng under patientplats". I 3.35 är "tv" och "alarm" inkluderat. I har ordet "städning" lagts till i exemplet med städning i särskilda lokaler som operationssalar. I Tabell 1 är gränsvärde ändrat från text till siffror. I är "svampar" borttaget då det inte är tillåtet att använda denna typ av städmaterial i Sverige. I bilaga A är kvalitetsnivåer från INSTA 800 infört i tabellerna A.1-A.5 som en hygienkod i den första kolumnen. Detta för att underlätta användningen i upphandlingssammanhang på den svenska marknaden. I bilaga B, B.3.2 och B är referenser till (CEI) central enhet för infektionshygien borttaget då detta inte finns i Sverige. I bilaga C är tabell med gränsvärde ändrat från text till siffror. Dessutom mindre redaktionella ändringar i texten. När det refereras till standarder som endast finns i Danmark anges denna text inom parentes "(i Sverige något tillsvarande)" exempelvis i 4.1 rad 2, D.7 a. Likadant i finns följande text "(eller SFVH, Städning i vårdlokaler )" som anger alternativet. 6

7 Inledning Denna standard beskriver krav på städning för att förebygga infektioner. Kraven i standarden bygger på vetenskapliga bevis eller erfarenheter från specialister inom områdena städ och infektionsförebyggande åtgärder inom hälsooch sjukvården. Internationella studier påvisar att det finns samband mellan städning och infektioner inom hälsosektorn. Detta bör påverka prioriteringarna i fördelningen av resurser för städning [19], [29], [36]. Risken för smittspridning, som inte är relaterad till spill och därför inte synlig, har varit av stort intresse för arbetsgruppen för att hitta effektiva och validerade metoder för att identifiera och hindra smittspridning. Från en visuell inspektion har möjligheterna att styra infektionshygien flyttat till en biokemisk kontroll och en mikrobiologisk kontroll. Det finns i denna standard både en biologisk adenosintrifosfat-kontrollmetod (ATP) samt mikrobiologiska testmetoder, dip slide eller kontaktplattor. Dessa kontrollmetoder ingår som informativ bilaga baserat på det faktum att det vid tidpunkten för publicering av denna standard inte finns tillräcklig erfarenhet inom vården av dessa kontrollmetoder, och därför krävs det ytterligare kunskap för att göra dem operativa. Att de ändå ingår, är baserat på en önskan att bidra med verktyg som gör det möjligt att i framtiden skapa en ram för insamling av data som kan belysa förhållandet mellan inte synlig kontaminering och infektionsrisk och därmed fastställa behovet av städinsatser och -resurser. Standarden omfattar principer för städning och kvalitetskontroll samt vänder sig till vårdsektorn; exempelvis sjukhus, vårdhem, patienthotell, vårdcentraler och tandläkarmottagningar, leverantörer av städtjänster, leverantörer av städutrustning och -material samt tillverkare av medicinsk utrustning och inventarier. Användningen av denna standard illustreras grafiskt i punkt i figur 1 och 2. Denna standard kan även användas i ett antal relaterade områden; exempelvis laboratorier, daghem och skolor. Städning inom vårdsektorn har flera syften: Att ta bort smittokällor från ytor och därigenom förhindra spridning av mikroorganismer som utgör en risk för infektioner Underhåll av inventarier, väggar, tak och golv Medverka till att övervaka och anmäla fel på installationer och skador som ska åtgärdas. För att uppfylla ovanstående villkor måste lokaler och inventarier rengöras. Städningens omfattning beror på användningen av lokaler och inventarier och ska anpassas enligt en plan som fastställs i avtalet. Denna plan måste uppfylla tre områden: Städningen måste uppfylla kraven för kvaliteten på det arbete som utförs inom ramen för INSTA 800 Städning måste utföras tillräckligt ofta för lokaler och inventarier ska uppfattas som rena Planen måste ta hänsyn till oförutsedda kontamineringar av lokaler och inventarier om det finns risk för smittspridning av dessa föroreningar eller om de av annan anledning uppfattas som oönskade. Risken för smittspridning kan kopplas till oavsiktligt spill och föroreningar med humanbiologiskt material (t.ex. blod, sekret, exkret) som kan innehålla höga halter av mikroorganismer. Denna risk för smittspridning skall tas bort omedelbart. Med denna standard är det möjligt att fastställa nivåer av ytornas renhet och att anvisa metoder som ska leda till att uppnå de fastställda hygieniska nivåerna. Nivåer och processer för städning och kvalitetskontroll bidrar till att eliminera smittämne vilket i sin tur bidrar till att förebygga infektioner. DS INSTA 800 definierar och bedömer städkvalitet för alla objekt som beskrivs i avtalet. DS fastställer och bedömer nivån på de 10 kritiska riskpunkter i denna standard, dvs. belysning nära patient, patientplats, tvättställ, avskärmning, sanitär inredning, handtag/grepp, bord, stativ, tekniska installationer nära patienten och andra tekniska installationer. (se även bilaga A). Standarderna är baserade på olika kvalitetsnivåer/hygiennivåer, och bedömningen måste därför ske på dessa olika nivåer. 7

8 1 Omfattning Denna standard beskriver de krav för städning av områden där det är sannolikt att smittsämne finns och därmed orsaka en direkt eller indirekt överföring. Områden som tak, golv, väggar och inventarier som inte omfattas av de kritiska riskpunkterna ingår inte i denna standard. Borttagning och eventuell desinfektion efter spill och förorening med humanbiologiskt material, t.ex. blod, sekret och exkret behandlas i bilaga B. 2 Normativa referenser Följande dokument är nödvändiga vid tillämpningen av detta dokument. För daterade referenser gäller endast nämnda utgåvor. För odaterade referenser gäller den senaste utgåvan av dokumentet (inklusive eventuella ändringar/tillägg). INSTA 800, System för fastställande och bedömning av städkvalitet DS , Krav på hälso- och sjukvårdens ledningssystem Riskhantering och infektionskontroll (endast på dansk, kan ersättas med liknande krav) DS , Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 2: Krav på handhygien (endast på dansk, kan ersättas med liknande krav) DS , Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 8: Krav på tvätt och hantering av textilier (endast på dansk, kan ersättas med liknande krav) 3 Termer och definitioner I denna standard används följande termer och definitioner: 3.1 skräp föroreningar som kan plockas upp ANM exempel på skräp: papper, löv och cigarettfimpar. 3.2 avskärmning mobil eller stationär barriär som skyddar patienten mot insyn 3.3 avtalsunderlag avtal för både privata och offentliga sektorn som ingåtts mellan kund och leverantör av städning samt eventuella övriga tilläggs- och servicetjänster 3.4 sanitär inredning objekt där humanbiologiskt material (t.ex. sekret, avföring och blod) bortförs ANM. Exempel på typer av övrig sanitär inredning: bidéer, toaletter, bäcken, utslagsvask inkl. kranar. 3.5 blandare anordning för vatten ANM Exempel på olika typer av blandare: vattenkran, duschmunstycke, doseringssystem 3.6 belysning nära patient belysning placerad inom en meter från patientplats ANM Exempel på ljus nära patienten: kirurgisk lampa, undersökningslampa. 8

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Vårdgivarnas arbete med vårdhygien Nationell verksamhetstillsyn 2011 Socialstyrelsen Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för

Läs mer

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Rengöring. Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats?

Rengöring. Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats? Rengöring Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats? Kurs: Examensarbete 15 YH-p Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Instrument och steriltekniker Göteborg stad utbildning Författare: Malin

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Hygienrisker i samhället Människan är i sin vardag omgiven av en mängd olika mikroorganismer

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011. Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527

Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011. Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527 Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011 Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527 SIS/TK 527 Renhet i operationsrum konstituerades den 25 mars 2009

Läs mer

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403 1(4) SÖDERSJUKHUSET A n k o m Stockholms läns landsting 2013-03-20 2013-04- 0 2 Södersjukhuset handlingsplan för städning 2013 Dnr. Nulägesrapport Städavtal Södersjukhuset har idag ett avtal avseende köp

Läs mer

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Stopp för smitta och smittspridning Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Förord Vårdrelaterade infektioner innebär stort lidande för patienter

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit 1 Vårdrutin Calicivirusgastroenterit Innehåll BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION... 1 ENSTAKA PATIENT SOM INSJUKNAR... 3 UTBROTT... 4 PERSONALADMINISTRATIV HANDLÄGGNING... 5 BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell)

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell) Verksamhetsnamn: Datum: Objektnummer: Närvarande: Kontaktperson: Rapporteringspunkter enligt Livsmedelsverket; grundförutsättningar 1.1-10.0. HACCP 11.1-15.1 Kontrollpunkt UA A EK EA 1. Infrastruktur,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution, P111

Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution, P111 1 Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution, P111 Enligt EU s hygienförordning ska livsmedelsbranschen utarbeta och sprida riktlinjer för god praxis (branschriktlinjer). Handboken

Läs mer

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Sammanställning av projektet om kontroll av skolor, fritidshem och daghem Projekttid: Januari - maj 2010 Bygg- och miljökontoret Livsmedelsenheten Projektsammanställning

Läs mer

Städning i vårdlokaler

Städning i vårdlokaler 1(2) 2013-02-25 LJ 2012/1657 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Städning i vårdlokaler Bakgrund En central del i strävan mot en säker sjukvård är hur städning sker i vårdens lokaler. Under

Läs mer

Stöd för utformning av hygienplan

Stöd för utformning av hygienplan Stöd för utformning av hygienplan Nedan följer en del tips och verktyg som är tänkta att vara till hjälp i arbetet med upprättandet av hygienplanen. En utmaning är att få förståelse och följsamhet till

Läs mer

Städning i skolan. Greta Smedje 2014-09-24. Foto: Zurijeta/Thinkstock

Städning i skolan. Greta Smedje 2014-09-24. Foto: Zurijeta/Thinkstock Städning i skolan Greta Smedje Foto: Zurijeta/Thinkstock Sid 1. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19XX Beslutade 19

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om

Läs mer

Rutin för lokalvård Rättspsykiatriska regionkliniken

Rutin för lokalvård Rättspsykiatriska regionkliniken Utarbetad av: Ledningsgrupp lokalvården och vårdhygien Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso-och sjukvårdsdirektör Giltig från: 2015-02-02 Rutin för lokalvård Rättspsykiatriska regionkliniken Lokala

Läs mer

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Hitta i dokumentet Syfte: Utvärdering: Medarbetare Patient Vårdrum Arbetsplats Kläder/tvätt Livmedelshantering Minska VRI Uppdaterat från föregående

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Miljö- och stadsbyggnadskontoret Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Att starta en livsmedelsverksamhet Har du en idé om att starta ett livsmedelsföretag? Ett

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Lokal anvisning 2012-04-30

Lokal anvisning 2012-04-30 1(5) Virusorsakad gastroenterit Lokal anvisning 2012-04-30 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-06-26 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:1 Tillsyn av piercing- och tatueringsverksamheter Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för

Läs mer

Rätt klädd på jobbet

Rätt klädd på jobbet Rätt klädd på jobbet Regler för arbetskläder Angereds Närsjukhus Capio Lundby Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 2 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200,

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler 2014-01-16 1 (8) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00,

Läs mer

Styrning av städning i vårdlokaler

Styrning av städning i vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport Eva Andlert Cert. kommunal revisor Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Styrning av städning i vårdlokaler Landstinget i Östergötland 11 november 2014 Styrning av städning i vårdlokaler

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Är att utveckla branschen för framtiden genom att stärka och synliggöra.

Är att utveckla branschen för framtiden genom att stärka och synliggöra. Hej, Till att börja med vill jag tacka för att du tar dig tid att läsa detta. Jag kommer nu att berätta för dig vad vi gör och varför det är så viktigt att vi blir fler medlemmar som vill vara med om förflyttningen

Läs mer

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg.

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare i samarbete med kommunala MASfunktionen Fastställande

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av sterilteknik till Nya Karolinska Solna 2013-01-14 År 2008 beslutades att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas

Läs mer

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR.

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. Gipeco Triss är den enkla vägen till lägre kostnader och högre städkvalitet. När vi lanserade Triss 1992 innebar det en ny era för städarbetet. Med modernt processtänkande

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 Fastställd/Approved: 2012-12-03 Publicerad/Published: 2012-12- Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.220.20; 04.110; 04.150 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning. Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland

Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning. Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland Vårdrelaterad urinvägsinfektion (VUVI) Den vanligaste vårdrelaterade infektionen (25-30%)

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen Bodil Lund, övertandläkare Anders Samuelsson, överläkare Käkkirurgiska kliniken Enheten för käkkirurgi Vårdhygien Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (2) RA-MS 2013:40 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Smittskyddsinstitutet; beslutade den 15 oktober 2013. Riksarkivet

Läs mer

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Bakteriella aerosoler inom tandvården - ett hygienproblem?

Bakteriella aerosoler inom tandvården - ett hygienproblem? 1(6) 1 Bakteriella aerosoler inom tandvården - ett hygienproblem? Hur ser den hygieniska sfären ut? Odling av nerfallsplattor efter 4 timmars arbetspass under en vanlig tandvårdsbehandling ett kvalitetsutvecklingsprojekt

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Tabell 1. Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet

Tabell 1. Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet 4748 Nr 1053 Bilaga Tabell 1 Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet 1 Separat laboratorieutrymme ( 1 ) 2 Laboratorium skall kunna tillslutas hermetiskt för att möjliggöra rökbehandling

Läs mer

Egenkontroll För små och stora dricksvattenanläggningar

Egenkontroll För små och stora dricksvattenanläggningar MILJÖ & HÄLSOSKYDD Egenkontroll För små och stora dricksvattenanläggningar Alla livsmedelsföretag ska arbeta med egenkontroll. Till livsmedelsföretag räknas även dricksvattenproducenter. De flesta får

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

Clostridium Difficile

Clostridium Difficile Clostridium Difficile sporbildande tarmbakterie Ses framförallt hos äldre (3/4 av fallen > 60 år) och patienter som fått antibiotika el. andra läkemedel som påverkar den normala tarmfloran Senaste 10 åren

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathunden innehåller förtydligande avseende vad som minst bör vara uppfyllt för att svara ja i Checklista för egenkontroll. Lathunden

Läs mer

Vårdhygien - Basala hygienrutiner

Vårdhygien - Basala hygienrutiner Dokumenttyp Rutin Beslutad av (datum och ) Ledningsgruppen vård och omsorgsförvaltningen (2013-09-09 ) Giltig fr.o.m. 2013-09-09 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller för Vård- och

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården 1 Vårt uppdrag Landstingsservice Dalarnas uppdrag är att ansvara för och utveckla sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet. Uppdraget

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Desinfektion. Basala Hygienrutiner

Desinfektion. Basala Hygienrutiner Basala Hygienrutiner Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad är att all vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569 FÖRETAGSPRESENTATION Företaget Active Clean i Stockholm AB grundades 1994 med namnet Caledonian Städ AB. Nuvarande ägare övertog företaget i början av 2002. Namnet Caledonian städ AB ändrades till ACTIVE

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument Kravspecifikation Dokument Utgåva Benämning SSF 130 Maj 2006 Regler för projektering och installation av inbrottslarmanläggning en i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt. Innehåll

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD kungsbacka fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård faller under begreppet yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. Det

Läs mer