Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 10: Krav på städning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 10: Krav på städning"

Transkript

1 Dansk standard DS SV 2 utg Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 10: Krav på städning Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

2 DS SV København DS projekt: M ICS: Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket betyder, at det er en standard udarbejdet på nationalt niveau. DS-publikationen er på svenska. Publikationen ersätter: DS SV:2013. I DS SV:2014 har ekvivationen i D.3.2 ändrats til: luciferase D-luciferin + O 2 + ATP oxyluciferin + CO 2 + AMP + PPi + ljus (D.1) Ekvation (D.1) visar den kemiska reaktionen för ATP-bioluminiscens. Dessutom har det varit et antal mindre korrigeringar. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 Innehållsförteckning Förord... 5 Inledning Omfattning Normativa referenser Termer och definitioner Krav Ledningssystem Relevanta riskfaktorer Kritiska kontrollpunkter Kritiska gränser Planering Städmetoder Renhet av kritisk riskpunkt efter avslutad städning Arbetsflöde Handhygien Arbetskläder Städutrustning Förvaring av städutrustning och -material Utbildning Krav på mätning och observationsmetoder Krav på personalansvar och utbildning Krav på organisationen Krav på personalens kompetens Bilaga A (normativ) Hygien- och kvalitetsnivåer A.1 Hygiennivå A.2 Hygiennivå A.3 Hygiennivå A.4 Hygiennivå A.5 Hygiennivå Bilaga B (normativ) Torka upp spill och föroreningar bestående av humanbiologiskt material B.1 Relevanta riskfaktorer B.2 Kritiska kontrollpunkter B.3 Kritiska gränser B.3.1 Planering B.3.2 Rengörings- och desinfektionsprocesser B.3.3 Visuell kontroll av renhet efter städning B.3.4 Arbetsflöden vid användning av rengöringsmetoder B.3.5 Handhygien B.3.6 Arbetskläder B.3.7 Städ- och desinfektionsutrustning B.3.8 Förvaring av städutrustning och -material B.3.9 Krav för mätning och observationsmetoder B.3.10 Krav på personalansvar och utbildning Bilaga C (informativ) Checklista för kritiska riskpunkter Bilaga D (informativ) ATP-mätningar D.1 Omfattning D.2 Termer och definitioner D.3 Metod D.3.1 Princip D.3.2 Provtagning D.4 Mätinstrument D.5 ATP-nivåer Sida 3

4 D.6 Utförande D.6.1 Mätfrekvens D.6.2 Kritiska riskpunkter D.6.3 Urval av lokaler D.6.4 Mättidpunkt D.7 Avtalsunderlag D.8 Rapportering Bilaga E (informativ) Mikrobiologiska kontroller E.1 Omfattning E.2 Referenser E.3 Termer och definitioner E.4 Metod E.4.1 Principer E.4.2 Provtagning E.5 Inkubering E.6 Avläsning E.7 Nivåer för CFU per cm E.8 Utförande E.8.1 Mätfrekvens och -metod E.8.2 Kritiska riskpunkter E.8.3 Urval av lokaler E.8.4 Kontrolltidpunkt E.9 Avtalsunderlag E.10 Rapportering Bilaga F (informativ) Översikt över riskfaktorer, kritiska riskpunkter och kritiska gränser Bilaga G (informativ) Evidensgradering av studier och kategorisering av kritiska gränser Bibliografi Referenser Ytterligare litteratur

5 Förord Denna standard är främst avsedd för yrkesverksamma som arbetar med infektionskontroll i syfta att utarbeta lokala riktlinjer och implementering i vården. Standarden är framtagen utifrån standardiseringsurvalet S-354, hygien inom sjukvården, tillsammans med ett antal andra standarder i två serier av standarder för infektionskontroll. Dessa två serier listas i tabellen nedan. Standarden är del 10 av DS 2451-serien med professionella krav på infektionskontroll inom hälso- och sjukvården. Standarden riktar sig också till sjukhusledning, klinikledning, kvalitetsorganisationer, hygienorganisationer, ackrediteringssamordnare, revisorer och kontrollers som ska skriva, redigera, godkänna och publicera hälsoorganisationens riktlinjer för användning och stöd för övrig personals arbete. De två serierna av standarder togs fram genom ett samarbete mellan standardiseringskommitteen, Statens Serum Institut (SSI) och Dansk Standard (DS) 1). Indenrigs- og Sundhedsministeriet bidrog under perioden 1999 till 2002 med ett betydande bidrag till finansieringen av utvecklingsarbetet. Standarderna i de två serier av standarder för infektionskontroll anges i stort som referens i den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Akkrediteringsstandarder 2) för sjukhus första versionen som publicerades i augusti Finns tillgänglig via: Denna standard har varit på remiss i Danmark under perioden till Denna standard ersätter DS :2002. Översikt över DS och DS 2451-serien: DS 2450-serien handlar om krav på kvalitet inom hälso- och sjukvården: DS ) Krav på hälso- och sjukvårdens ledningssystem Riskhantering och infektionskontroll DS Krav på hälso- och sjukvårdens ledningssystem Integration av riskhantering och infektionskontroll för kvalitetsstyrning DS Krav på hälso- och sjukvårdens ledningssystem Ordlista för DS , DS och DS serien DS Krav på hälso- och sjukvårdens ledningssystem Övervakning och utredning av utbrott av Nosokomiala (vårdrelaterade) infektioner DS Krav på hälso- och sjukvårdens ledningssystem Principer och riktlinjer för användning av DS och DS DS 2451-serien 4) handlar om krav på infektionskontroll inom hälso- och sjukvården: DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 1: Krav på processer, allmän praxis DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 2: Krav på handhygien DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 3: Krav på användning av intra vaskulära katetrar DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 5: Krav på peri operativ profylax mot infektion DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 6: Krav på användning av urinkatetrar och hjälpmedel vid urininkontinens 1) Dansk Standard omvandlades till stiftelsen Fonden Dansk Standard. 2) Det bör uppmärksammas att Institutet för Kvalitetsutveckling och ackreditering inom vården (IKAS) använder en definition av ordet standard som avviker från definitionen i DS/EN 45020:2007, ) DS ersätter DS 2450: ) EN :2001 (utgåva 1) och DS :2001 (utgåva 1) slås samman och är reviderad under namnet DS :2011 (utgåva 2). DS har upphört, och DS har, i samband med revision, ändrats till DS

6 DS DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 8: Krav på tvätt och hantering av textilier Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 9: Krav på upphandling och underhåll av teknisk och medicinteknisk utrustning DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 10: Krav på rengöring DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 12: Krav på procedurer på tandkliniker DS Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 13: Krav på behandling av steriliserad medicinteknisk utrustning Denna andra version av DS har reviderats och anpassats med sakkunnigt bistånd och experthjälp av en arbetsgrupp bestående av: Anne-Lise Schjønning, konsulent, Service Branchens Arbejdsgiverforening (SBA) Bende Bang Andersen, kvalitetskonsulent, Odense Universitets Hospital Britta Pedersen, planlægger, Region Hovedstaden Christian Thomsen, driftschef, Region Sjælland Conni Ehlert, hygiejnesygeplejerske, Sygehus Sønderjylland Dennis Andersen, CEO, Andersen Control ApS Helle Amtsbiller, hygiejnesygeplejerske, Statens Serum Institut, Central Enhed for Infektionshygiejne (ordførende) Helle Lausten, servicechef, Sygehus Sønderjylland Klara Marie Mikkelsen, teknisk konsulent, ISS Facility Services A/S Lisbeth Kyndi Bergen, hygiejnesygeplejerske, Rigshospitalet Margit Larsen, driftskonsulent, Hvidovre Hospital Marie Stangerup, hygiejnesygeplejerske, Bispebjerg Hospital Torsten Slotsbjerg, hygiejneoverlæge, Hvidovre Hospital. Bilaga A och B i standarden är normativa, medan bilaga C, D, E, F och G är informativa. Svensk version översatt av How 2 Clean AB. Kommentarer till förord I Sverige betecknas DS/INSTA 800 som SS I det följande benämns den som INSTA 800. För att kunna göra en så bra översättning som möjligt till svenska har följande redaktionella ändringar och förbättringar gjorts: I 3.16 har "toalett" tagits bort från definitionen "patientsplats" då det är en sanitär inredning. I 3.10 har "lyftbågar" tagits bort från "handtag/grepp" då det ingår i "säng under patientplats". I 3.35 är "tv" och "alarm" inkluderat. I har ordet "städning" lagts till i exemplet med städning i särskilda lokaler som operationssalar. I Tabell 1 är gränsvärde ändrat från text till siffror. I är "svampar" borttaget då det inte är tillåtet att använda denna typ av städmaterial i Sverige. I bilaga A är kvalitetsnivåer från INSTA 800 infört i tabellerna A.1-A.5 som en hygienkod i den första kolumnen. Detta för att underlätta användningen i upphandlingssammanhang på den svenska marknaden. I bilaga B, B.3.2 och B är referenser till (CEI) central enhet för infektionshygien borttaget då detta inte finns i Sverige. I bilaga C är tabell med gränsvärde ändrat från text till siffror. Dessutom mindre redaktionella ändringar i texten. När det refereras till standarder som endast finns i Danmark anges denna text inom parentes "(i Sverige något tillsvarande)" exempelvis i 4.1 rad 2, D.7 a. Likadant i finns följande text "(eller SFVH, Städning i vårdlokaler )" som anger alternativet. 6

7 Inledning Denna standard beskriver krav på städning för att förebygga infektioner. Kraven i standarden bygger på vetenskapliga bevis eller erfarenheter från specialister inom områdena städ och infektionsförebyggande åtgärder inom hälsooch sjukvården. Internationella studier påvisar att det finns samband mellan städning och infektioner inom hälsosektorn. Detta bör påverka prioriteringarna i fördelningen av resurser för städning [19], [29], [36]. Risken för smittspridning, som inte är relaterad till spill och därför inte synlig, har varit av stort intresse för arbetsgruppen för att hitta effektiva och validerade metoder för att identifiera och hindra smittspridning. Från en visuell inspektion har möjligheterna att styra infektionshygien flyttat till en biokemisk kontroll och en mikrobiologisk kontroll. Det finns i denna standard både en biologisk adenosintrifosfat-kontrollmetod (ATP) samt mikrobiologiska testmetoder, dip slide eller kontaktplattor. Dessa kontrollmetoder ingår som informativ bilaga baserat på det faktum att det vid tidpunkten för publicering av denna standard inte finns tillräcklig erfarenhet inom vården av dessa kontrollmetoder, och därför krävs det ytterligare kunskap för att göra dem operativa. Att de ändå ingår, är baserat på en önskan att bidra med verktyg som gör det möjligt att i framtiden skapa en ram för insamling av data som kan belysa förhållandet mellan inte synlig kontaminering och infektionsrisk och därmed fastställa behovet av städinsatser och -resurser. Standarden omfattar principer för städning och kvalitetskontroll samt vänder sig till vårdsektorn; exempelvis sjukhus, vårdhem, patienthotell, vårdcentraler och tandläkarmottagningar, leverantörer av städtjänster, leverantörer av städutrustning och -material samt tillverkare av medicinsk utrustning och inventarier. Användningen av denna standard illustreras grafiskt i punkt i figur 1 och 2. Denna standard kan även användas i ett antal relaterade områden; exempelvis laboratorier, daghem och skolor. Städning inom vårdsektorn har flera syften: Att ta bort smittokällor från ytor och därigenom förhindra spridning av mikroorganismer som utgör en risk för infektioner Underhåll av inventarier, väggar, tak och golv Medverka till att övervaka och anmäla fel på installationer och skador som ska åtgärdas. För att uppfylla ovanstående villkor måste lokaler och inventarier rengöras. Städningens omfattning beror på användningen av lokaler och inventarier och ska anpassas enligt en plan som fastställs i avtalet. Denna plan måste uppfylla tre områden: Städningen måste uppfylla kraven för kvaliteten på det arbete som utförs inom ramen för INSTA 800 Städning måste utföras tillräckligt ofta för lokaler och inventarier ska uppfattas som rena Planen måste ta hänsyn till oförutsedda kontamineringar av lokaler och inventarier om det finns risk för smittspridning av dessa föroreningar eller om de av annan anledning uppfattas som oönskade. Risken för smittspridning kan kopplas till oavsiktligt spill och föroreningar med humanbiologiskt material (t.ex. blod, sekret, exkret) som kan innehålla höga halter av mikroorganismer. Denna risk för smittspridning skall tas bort omedelbart. Med denna standard är det möjligt att fastställa nivåer av ytornas renhet och att anvisa metoder som ska leda till att uppnå de fastställda hygieniska nivåerna. Nivåer och processer för städning och kvalitetskontroll bidrar till att eliminera smittämne vilket i sin tur bidrar till att förebygga infektioner. DS INSTA 800 definierar och bedömer städkvalitet för alla objekt som beskrivs i avtalet. DS fastställer och bedömer nivån på de 10 kritiska riskpunkter i denna standard, dvs. belysning nära patient, patientplats, tvättställ, avskärmning, sanitär inredning, handtag/grepp, bord, stativ, tekniska installationer nära patienten och andra tekniska installationer. (se även bilaga A). Standarderna är baserade på olika kvalitetsnivåer/hygiennivåer, och bedömningen måste därför ske på dessa olika nivåer. 7

8 1 Omfattning Denna standard beskriver de krav för städning av områden där det är sannolikt att smittsämne finns och därmed orsaka en direkt eller indirekt överföring. Områden som tak, golv, väggar och inventarier som inte omfattas av de kritiska riskpunkterna ingår inte i denna standard. Borttagning och eventuell desinfektion efter spill och förorening med humanbiologiskt material, t.ex. blod, sekret och exkret behandlas i bilaga B. 2 Normativa referenser Följande dokument är nödvändiga vid tillämpningen av detta dokument. För daterade referenser gäller endast nämnda utgåvor. För odaterade referenser gäller den senaste utgåvan av dokumentet (inklusive eventuella ändringar/tillägg). INSTA 800, System för fastställande och bedömning av städkvalitet DS , Krav på hälso- och sjukvårdens ledningssystem Riskhantering och infektionskontroll (endast på dansk, kan ersättas med liknande krav) DS , Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 2: Krav på handhygien (endast på dansk, kan ersättas med liknande krav) DS , Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården Del 8: Krav på tvätt och hantering av textilier (endast på dansk, kan ersättas med liknande krav) 3 Termer och definitioner I denna standard används följande termer och definitioner: 3.1 skräp föroreningar som kan plockas upp ANM exempel på skräp: papper, löv och cigarettfimpar. 3.2 avskärmning mobil eller stationär barriär som skyddar patienten mot insyn 3.3 avtalsunderlag avtal för både privata och offentliga sektorn som ingåtts mellan kund och leverantör av städning samt eventuella övriga tilläggs- och servicetjänster 3.4 sanitär inredning objekt där humanbiologiskt material (t.ex. sekret, avföring och blod) bortförs ANM. Exempel på typer av övrig sanitär inredning: bidéer, toaletter, bäcken, utslagsvask inkl. kranar. 3.5 blandare anordning för vatten ANM Exempel på olika typer av blandare: vattenkran, duschmunstycke, doseringssystem 3.6 belysning nära patient belysning placerad inom en meter från patientplats ANM Exempel på ljus nära patienten: kirurgisk lampa, undersökningslampa. 8

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Vårdgivarnas arbete med vårdhygien Nationell verksamhetstillsyn 2011 Socialstyrelsen Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för

Läs mer

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Socialstyrelsen Nationell tillsyn 2011 (56 vårdenheter) Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för att skapa god hygienisk standard

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner vid utbrott av misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit

Vårdhygieniska rutiner vid utbrott av misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit 2012-03-26 1 (5) Vårdhygieniska rutiner vid utbrott av misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit Innehållsförteckning Förutsättningar... 1 Utbrott... 2 Handtvätt... 2 Dokumentation/information...

Läs mer

Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2

Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2 Hygienrutin Verksamhetschef Suzanne Wendahl 1 av 5 Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2 Smittspridning... 2 Smittsamhet... 2 Utbrott... 2 Kohortvård

Läs mer

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Innehåller mikroorganismer - en del sjukdomsframkallande Felaktig hantering/temperatur kan utgöra smittrisk Tvättprocessen för

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument Reviderad

Riktlinje för låneinstrument Reviderad Riktlinje för låneinstrument Reviderad 2016-03-15 ISBN 978-91-979918-5-8 2016-03-15 Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

Kursämne för delmål c11

Kursämne för delmål c11 Kursämne för delmål c11 Delmål c11: : kunna llämpa lagar och andra föreskrier som gäller för specialiteten, inklusive ha kunskap om annan relevant lagstiftning Kursämne: Författningar med vårdhygienisk

Läs mer

1 (7) 8 Referenser... 3 9 Bilaga 1. Vårdhygieniska riktlinjer... 4 10 Bilaga 2. Checklista... 7

1 (7) 8 Referenser... 3 9 Bilaga 1. Vårdhygieniska riktlinjer... 4 10 Bilaga 2. Checklista... 7 1 (7) 1 Bakgrund... 1 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Riskfaktorer för smittspridning... 2 6 Provtagning... 2 7 Vård av patient med misstänkt eller konstaterad Clostridium difficile-diarré...

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

IIHs medlemsföretag. Exempelvis för. Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien. Ulrika Flodberg www.iih.se

IIHs medlemsföretag. Exempelvis för. Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien. Ulrika Flodberg www.iih.se Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien Ulrika Flodberg www.iih.se IIHs medlemsföretag tillverkar och marknadsför: produkter och system för professionell» hygien,» rengöring och» underhåll

Läs mer

Vårdhygien LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN

Vårdhygien LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN 1097 Kompetensbeskrivning Specialiteten vårdhygien karaktäriseras av fördjupad kunskap om prevention av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vården. Kompetensområdet omfattar även färdigheter

Läs mer

Viktigt med handhygien

Viktigt med handhygien Viktigt med handhygien Rena händer räddar liv. Viktigt med handhygien 1 Inledning En god handhygien är den viktigaste åtgärden för att motverka smittspridning och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner.

Läs mer

Medarbetarhandbok Städkvalitet System för fastställande och bedömning av städkvalitet SS :2012

Medarbetarhandbok Städkvalitet System för fastställande och bedömning av städkvalitet SS :2012 Medarbetarhandbok Städkvalitet System för fastställande och bedömning av städkvalitet SS 62 78 01:2012 Innehållsförteckning Förord... sid 3 Vad är SS 62 78 01?... sid 4 Hur används standarden?... sid 4

Läs mer

Viktigt med handhygien

Viktigt med handhygien Viktigt med handhygien Rena händer räddar liv. Viktigt med handhygien 1 Viktigt med handhygien 1 Inledning En god handhygien är den viktigaste åtgärden för att motverka smittspridning och uppkomsten av

Läs mer

Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien

Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien Bakterier lever länge i miljön Kramer et al, BMC Infectious Disease, 2006 Varför städar vi? Minska mängden mikroorganismer i miljön Minska

Läs mer

Handhygienens betydelse

Handhygienens betydelse Handhygienens betydelse Varför handhygien? WHO:s genomgång av litteraturen visar att handhygien är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att minska smittspridning inom vård och omsorg. Handhygien

Läs mer

Självklart! Läs det i alla fall

Självklart! Läs det i alla fall Självklart! Läs det i alla fall självklarheter Vi är alla beredda att göra allt vi kan för att de som behandlas, vårdas eller arbetar i vården inte ska smittas eller i onödan drabbas av en infektion. Därför

Läs mer

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering (Tuula Cammersand) Sarah Sim, projektledare SIS, MSc, PhD SIS i Sverige 2017 Ideell förening, ägs av medlemmar företag, myndigheter,

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

Hygienkontroll. Nu och i framtiden Hygiene Diagnostics AB

Hygienkontroll. Nu och i framtiden Hygiene Diagnostics AB Hygienkontroll Nu och i framtiden 2017 Hygiene Diagnostics AB Om Hygiene Diagnostics AB Företag startat hösten 2015. Återförsäljare av produkter & tjänster för snabba hygienkontroller med fokus på ATP-tekniken.

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver

Läs mer

Litteraturgenomgång. Mall Kriisa. mall.kriisa@sll.se

Litteraturgenomgång. Mall Kriisa. mall.kriisa@sll.se Litteraturgenomgång Mall Kriisa mall.kriisa@sll.se C:a 200 artiklar 92 artiklar Epidemiologi och vårdrelaterade infektioner Rengöring och desinfektion Nyare metoder att påverka förekomst av mikroorganismer

Läs mer

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015 Tvätt, avfall och städ Vårdhygien Uppsala län 2015 Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver kunskap och

Läs mer

ATP-mätning för utvärdering av rengöringseffekt hos dukar och moppar vid avtorkning av slät, icke-porös yta

ATP-mätning för utvärdering av rengöringseffekt hos dukar och moppar vid avtorkning av slät, icke-porös yta ATP-mätning för utvärdering av rengöringseffekt hos dukar och moppar vid avtorkning av slät, icke-porös yta Frank Axelsson, CEO Hygiene Diagnostics AB 1 Inledning Rengöringsdukar och moppar suger upp vätska,

Läs mer

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök 2009 1 Bakgrund Erfarenhet från andra kommuner visar att det finns problem gällande rengöring. Genom ett projekt som både genom visuell- och tryckplattskontroll

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Clostridium difficile diarré (CD)

Clostridium difficile diarré (CD) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Hälso- och sjukvårds ledning, Sjukvårdsledning Riktlinje Clostridium difficile diarré (CD) Bakgrund Clostridium difficile (CD) är en sporbildande bakterie som förekommer

Läs mer

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Hygienrisker i samhället Människan är i sin vardag omgiven av en mängd olika mikroorganismer

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län Hygienregler för personal inom Landstinget i Kalmar län Vi måste hjälpas åt att minimera risken för spridning av vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner leder bland annat till ökat patientlidande,

Läs mer

Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011. Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527

Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011. Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527 Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011 Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527 SIS/TK 527 Renhet i operationsrum konstituerades den 25 mars 2009

Läs mer

Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution, P111

Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution, P111 1 Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution, P111 Enligt EU s hygienförordning ska livsmedelsbranschen utarbeta och sprida riktlinjer för god praxis (branschriktlinjer). Handboken

Läs mer

Rent på förskolan utan kemikalier?

Rent på förskolan utan kemikalier? För information kontakta: Kommunstyrelsen Lokalvården; Tekniska avdelningen Yvonne Dalberg Borgström T:0171-52878 yvonne.borgstrom@habo.se Ergoinvent AB Hans Brotoft Tel: 0709-797030 hans.brotoft@ergoinvent.se

Läs mer

Viktigt med handskar Rena händer räddar liv.

Viktigt med handskar Rena händer räddar liv. Viktigt med handskar Rena händer räddar liv. Viktigt med handskar 1 Inledning Handskar ska alltid användas om det finns risk för kontakt med kroppsvätskor. De hindrar händerna från att bli kraftigt nedsmutsade

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler -En Egenkontroll Vad styr? SOSFS 2007:19 föreskrift

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av städkvalitet. Daniel Heimer Medicinsk chef Mikrobiologi, Unilabs

Mikrobiologisk kontroll av städkvalitet. Daniel Heimer Medicinsk chef Mikrobiologi, Unilabs Mikrobiologisk kontroll av städkvalitet Daniel Heimer Medicinsk chef Mikrobiologi, Unilabs Från sockervadd till björnpäls 22-Mar-13 2 Microbial monitoring of the hospital environment: why and how? 22-Mar-13

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum:

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum: Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner Riktlinje Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum

Läs mer

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Stopp för smitta och smittspridning Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Förord Vårdrelaterade infektioner innebär stort lidande för patienter

Läs mer

Riktlinjer för. Låneinstrument

Riktlinjer för. Låneinstrument Riktlinjer för Låneinstrument Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Definition av låneinstrument... 2 Checklista... 3 Förklaring till checklista... 3 Referens- och litteraturlista... 5

Läs mer

Lokalvård, administrativa lokaler. Gäller för: Region Kronoberg Faktaägare: Katarina Madehall och Susanna Lundvall, Vårdhygien

Lokalvård, administrativa lokaler. Gäller för: Region Kronoberg Faktaägare: Katarina Madehall och Susanna Lundvall, Vårdhygien Rutin Process: Stödperson Område: Giltig fr.o.m: 2015-02-02 Faktaägare: Katarina Madehall, Hygiensjuksköterska, Vårdhygien Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittéen. Gäller

Läs mer

Rengöring. Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats?

Rengöring. Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats? Rengöring Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats? Kurs: Examensarbete 15 YH-p Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Instrument och steriltekniker Göteborg stad utbildning Författare: Malin

Läs mer

Betahemolyserande streptokocker grupp A hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn Länsövergripande

Betahemolyserande streptokocker grupp A hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn Länsövergripande Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Betahemolyserande streptokocker grupp A hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn Länsövergripande Handläggning Beta hemolyserande streptokocker grupp A orsakar

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management. Lokalvård

Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management. Lokalvård Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management Lokalvård Inledning Affärsområdet Facility Management arbetar med framtagande och utveckling av befintliga och nya tjänster som underlättar för dig som kund

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Rengöringskontroll restauranger och storhushåll i Hörby kommun 2007 RAPPORT 2007-3

HÖRBY KOMMUN. Rengöringskontroll restauranger och storhushåll i Hörby kommun 2007 RAPPORT 2007-3 Rengöringskontroll restauranger och storhushåll i Hörby kommun 2007 RAPPORT 2007-3 MILJÖNÄMNDEN 2007 Inledning Projektet har utförts mellan 2007-08-27 och 2007-09-16 av Miljökontoret i Hörby kommun. Livsmedelsinspektör

Läs mer

Rutin för lokalvård i sluten somatisk vård inklusive dagvård, dialys, förlossning och operation

Rutin för lokalvård i sluten somatisk vård inklusive dagvård, dialys, förlossning och operation Utarbetad av: Ledningsgrupp lokalvården och vårdhygien Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso-och sjukvårdsdirektör Giltig från: 2015-02-02 Rutin för lokalvård i sluten somatisk vård inklusive dagvård,

Läs mer

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell)

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell) Verksamhetsnamn: Datum: Objektnummer: Närvarande: Kontaktperson: Rapporteringspunkter enligt Livsmedelsverket; grundförutsättningar 1.1-10.0. HACCP 11.1-15.1 Kontrollpunkt UA A EK EA 1. Infrastruktur,

Läs mer

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby Utbildningen till steriltekniker Maria Hansby This is my sick-pool! Citat: enhetschef Prevention of health care acquired infections WHO`s rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Följ rutinerna i dokumentet Screening för multiresistenta bakterier (MRB) på Vårdhygiens hemsida. Kontakta gärna Vårdhygien för samråd.

Följ rutinerna i dokumentet Screening för multiresistenta bakterier (MRB) på Vårdhygiens hemsida. Kontakta gärna Vårdhygien för samråd. Vård av patient med ESBL-producerande bakterier Omfattning Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso-, sjuk- och tandvård i Västerbottens läns landsting. OBS er för vård av patient med ESBLcarba

Läs mer

Lokala riktlinjer och ansvarsfördelning baserad på SIV ( Städning i vårdlokaler, Svensk Förening för Vårdhygien )

Lokala riktlinjer och ansvarsfördelning baserad på SIV ( Städning i vårdlokaler, Svensk Förening för Vårdhygien ) Utarbetad av: Ledningsgrupp lokalvården och vårdhygien Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso-och sjukvårdsdirektör Giltig från: 2015-02-02 Rutin för lokalvård på öppenvårdsenheter inom somatisk vård

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler

Miljöavdelningens information om hygienlokaler Miljöavdelningens information om hygienlokaler Information om hygienlokaler Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt som gäller för hygienverksamheter

Läs mer

Dokumentrubrik Vancomycinresistenta enterokocker

Dokumentrubrik Vancomycinresistenta enterokocker Sida 1(6) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Eva Gunnarsson (egn011) 2015-11-13 2014-05-13 Rolf Lundholm (rlm005) Fastställt av Granskare Anders Johansson (ljn043) Ylva Ågren (yan001)

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner Vårdrelaterade infektioner Att leda för att förebygga vårdrelaterade infektioner Agneta Andersson, SKL Hans Rutberg, SKL Mikroorganismer smittar oavsett om de är resistenta eller ej! HUR FÅR VI GODA IDÉER

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö. Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg

Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö. Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg Behövs de:a? Varför? När? Krav på produkter? Vad ska vi använda? Hur ska vi göra? Vän eller fiende? - överlevnad i vår miljö?

Läs mer

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403 1(4) SÖDERSJUKHUSET A n k o m Stockholms läns landsting 2013-03-20 2013-04- 0 2 Södersjukhuset handlingsplan för städning 2013 Dnr. Nulägesrapport Städavtal Södersjukhuset har idag ett avtal avseende köp

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Tillämpa alltid dessa rutiner. Gäller alla personalkategorier och till alla patienter/ vårdtagare

Tillämpa alltid dessa rutiner. Gäller alla personalkategorier och till alla patienter/ vårdtagare Dokumentnamn: Städ och rengöring Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2016-05-01 Städ och rengöring Goda städrutiner God städning är viktig för att minska mängden

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter [4851] Medicintekniska produkter Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Lagens tillämpningsområde [4851] Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter.

Läs mer

Virusgastroenterit. Åtgärder vid gastroenterit på kommunal enhet

Virusgastroenterit. Åtgärder vid gastroenterit på kommunal enhet (tillägg till /Infektioner i mag-tarmkanalen/virusorsakad gastroenterit) Dokumentnamn Omhändertagande av patient med virusgastroenterit Giltig fr.o.m. 2016-02-01 Ersätter 2012-02-02 Sida 1(6) Revideras

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Miljö- och stadsbyggnadskontoret Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Att starta en livsmedelsverksamhet Har du en idé om att starta ett livsmedelsföretag? Ett

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Rutin för lokalvård i Allmänna utrymmen

Rutin för lokalvård i Allmänna utrymmen Utarbetad av: Ledningsgrupp lokalvården och vårdhygien Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso-och sjukvårdsdirektör Giltig från: 2015-02-02 Rutin för lokalvård i Allmänna utrymmen Lokala riktlinjer och

Läs mer

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit 1 Vårdrutin Calicivirusgastroenterit Innehåll BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION... 1 ENSTAKA PATIENT SOM INSJUKNAR... 3 UTBROTT... 4 PERSONALADMINISTRATIV HANDLÄGGNING... 5 BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

OBEROENDE UTREDNING- EKOVATTEN, MOTALA KOMMUN. Rapport. Oberoende utredning- Ekovatten. Motala Kommun

OBEROENDE UTREDNING- EKOVATTEN, MOTALA KOMMUN. Rapport. Oberoende utredning- Ekovatten. Motala Kommun Rapport Oberoende utredning- Ekovatten Motala Kommun 2016-05-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR... 3 1.1 Förkortningar...3 1.2 Beställare och kontaktperson...3 1.3 Projektledare och konsulter...3

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

De fristående grundskolorna finansieras i huvudsak med offentliga medel. Statsbidraget uppgick 2012 till cirka 71 procent av den

De fristående grundskolorna finansieras i huvudsak med offentliga medel. Statsbidraget uppgick 2012 till cirka 71 procent av den 1 Danmark 1.1 Skolan 1 I Danmark har förekomsten av fristående skolor en lång tradition. Cirka 22 procent av de danska grundskolorna är fristående skolor och cirka 16 procent av grundskoleeleverna går

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Rätt klädd på jobbet

Rätt klädd på jobbet Rätt klädd på jobbet Regler för arbetskläder Angereds Närsjukhus Capio Lundby Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus.

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus. PM Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus. Jag har av Grontmij Barab, Bengt Lindblom, ombetts kommentera resultatet från en luftprovtagning

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

INSTRUKTION, BILAGA 1 Uppdaterings-/revideringsdatum Dnr/id-nummer Sida (8) Styrkraft Gäller fr.o.m. Utgåva Rekommendation

INSTRUKTION, BILAGA 1 Uppdaterings-/revideringsdatum Dnr/id-nummer Sida (8) Styrkraft Gäller fr.o.m. Utgåva Rekommendation 2015-07-02 1 (8) Virusgastroenterit Checklista vid utbrott inom kommunal hälso- och sjukvård Södra Älvsborg, SÄBO Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vårdsituationer och av alla personalkategorier.

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Sammanställning av projektet om kontroll av skolor, fritidshem och daghem Projekttid: Januari - maj 2010 Bygg- och miljökontoret Livsmedelsenheten Projektsammanställning

Läs mer

Städning - Lokal anvisning till Vårdhandboken

Städning - Lokal anvisning till Vårdhandboken Dokumenttitel : Städning - Lokal anvisning till Vårdhandboken Ämnesområde: Patientsäkerhet, smittskydd och vårdhygien Nivå : Instruktion Författare : Anneli Nielsen, Servicetjänster Dokumentansvarig: FM/LSAB

Läs mer

Basala hygienrutiner när, var, hur och varför. Camilla Artinger Hygiensjuksköterska

Basala hygienrutiner när, var, hur och varför. Camilla Artinger Hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner när, var, hur och varför Camilla Artinger Hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner Indirekt kontaktsmitta Händer Kläder Föremål Från vårdtagare till nästa vårdtagare Bristande basal

Läs mer

ISO/IEC och Nyheter

ISO/IEC och Nyheter ISO/IEC 27001 och 27002 Nyheter Bakgrund till revisionen ISO/IEC 27001 och 27002 var cirka 10 år gamla och behövde uppdateras Harmonisering av ledningssystem (Annex SL) ISO/IEC 27001:2013(2014) ISO/IEC

Läs mer

Varför behövs basala hygienrutiner och klädregler?

Varför behövs basala hygienrutiner och klädregler? Består av hygiensjuksköterskor och hygienläkare samt en smittskyddsläkare, en smittskyddssköterska och en sekreterare. Jobbar länsövergripande: alla tre sjukhusen, kommunen, primärvården, psykiatrin, habiliteringen.

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Tillgång till vårdhygienisk kompetens. Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner

Tillgång till vårdhygienisk kompetens. Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner Tillgång till vårdhygienisk kompetens Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan.

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer