Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Fjärde kvartalet 2011

2 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investeringsrapport kan erhållas via hemsidan Denna investeringsrapport har upprättats endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster. När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna rapport avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK. 2

3 Innehållsförteckning Dags för bantningskur 4 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Ethical 11 Carnegie Asset Management 13 3

4 Dags för bantningskur Bo Knudsen, portföljförvaltare I Danmark har regeringen just beslutat att tillsätta en kommission som ska kartlägga orsakerna till den finanskris vi befinner oss i. Det är alltid bra att blicka tillbaka och dra lärdom av historien. Nu finns det emellertid redan en hel del skrivet i ämnet. I stället för att sätta en kommission i arbete rekommenderar jag American Mania: When More Is Not Enough av den amerikanske psykiatern och hjärnforskaren Peter C. Whybrow. Reptilhjärnan tänker i termer av kortsiktig behovstillfredsställelse. Ju mer den används, och ju mindre man är medveten om hur denna mekanism fungerar, desto mer styr den människans beteende. Reptilhjärnan Peter C. Whybrow beskriver hur människans hjärna utvecklats under tusentals år i omgivningar med knapp tillgång på omedelbar tillfredsställelse av mänskliga behov som mat, värme och säkerhet. Människans kortsiktiga behov styrs i hög grad av de delar av hjärnan vi har gemensamt med kräldjur. Och reptilhjärnan vill alltid ha mer. Den sätter därför effektivt en diet ur spel när det ligger en stor, härlig chokladkaka framför dig eftersom det kortsiktiga värdet av att äta den överstiger det långsiktiga värdet av att avstå. Reptilhjärnan tänker i termer av kortsiktig behovstillfredsställelse. Ju mer den används, och ju mindre man är medveten om hur denna mekanism fungerar, desto mer styr den människans beteende. Jag vill hävda att det inte är så stor skillnad på mänskligt beteende när det handlar om mat och pengar. Pengar representerar en effektiv väg till behovstillfredställelse och en stor del av befolkningen låter sig enkelt övertalas till att låna pengar. I synnerhet när en kombination av tro på ständigt stigande bostadspriser och tillgång till billiga lån garanterar en fantastisk framtid! De senaste årtionden har en stor och ökande del av befolkningen i framförallt västvärlden haft mer eller mindre obegränsad tillgång till både mat och pengar. Dels genom det demokratiskt drivna välfärdssystemet, dels genom att det varit enkelt att låna fram till dagens finanskris. Men den mänskliga hjärnan har inte hängt med. Det moderna välfärds- och konsumtionssamhället har utvecklats långt snabbare än det instrument hjärnan som fattar beslut hos människan. Därför har fetmarelaterade sjukdomar och den globala skuldboomen utvecklats närmast synkront de senaste 30 åren, vilket illustreras i figur 1, som visar hur hushållens skuldsättning och antalet diabetiker har utvecklats i USA. Som vi ser har det skett en inbromsning i de amerikanska hushållens skuldsättning de senaste åren i motsats till antalet diabetiker, som har accelererat ytterligare under samma tid. I stället är det nu statsskulden som växer och utgör ett allt större problem, inte bara i USA utan i stora delar av västvärlden. Figur 1: USA: Skuld och diabetiker Index Diabetiker i % av befolkningen Hushållens skuld i % av disponibel inkomst Källa: CDC, Bloomberg Individuella och nationella bantningskurer Människan besitter emellertid också förmågan att behärska sig och kan genom självkontroll leva på ett sätt som varken leder till övervikt eller självdestruktiv skuldsättning. De senaste årtiondens utveckling visar dessvärre att självkontroll inte fungerar på individuell eller nationell nivå. De flesta väljarna i en demokrati röstar på dem som ger, eller lovar att ge, individen vad individen kortsiktigt vill ha. Den som förespråkar ett bevarande eller en utbyggnad av välfärdsstaten ligger typiskt sett bra till för valseger. I framförallt Europa 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 betyder den demografiska förskjutningen mot en allt äldre befolkning att många vill ha mer kortsiktig välfärd. Men låt Människan kan tvingas att ändra sina dåliga kortsiktiga vanor genom upplysning och sträng disciplin. På individnivå finns behov av mer motion och lägre kaloriintag. På samma sätt finns behov av nationella bantningskurer. mig bara slå fast det uppenbara: det går inte att ha större utgifter än inkomster inte ens på statlig nivå. Människan kan tvingas att ändra sina dåliga kortsiktiga vanor genom upplysning och sträng disciplin. På individnivå finns behov av mer motion och lägre kaloriintag. På samma sätt finns behov av nationella bantningskurer. Och slutligen finns på globalt plan också behov av en diet, som består av en kombination av att skapa balans mellan intäkter och utgifter och samtidigt söka långsiktiga globala lösningar på de problem världen har. Det kräver institutioner som saknas i dag i form av ett globalt politiskt ledarskap och en karta som världen kan använda sig av de närmaste 50 åren. Nationella bantningskurer kommer att vara svåra att genomföra i en demokrati. De ställer rent churchillska krav på regeringen. I vissa länder kommer regeringarna att vara skickliga nog att inspirera till förändring. För andra kan en möjlig modell vara ett tillfälligt uppehåll av det folkvalda ledarskapet till förmån för teknokratiska regeringar som över ett antal år inför reformer som är helt främmande för reptilhjärnan. Det finns emellertid stater som har bättre förutsättningar än andra att hantera problemen. Västvärlden har med en åldrande befolkning och många års obalanser en tuffare bantningskur framför sig än andra, medan många länder i Asien är i en bättre position att växa sig ur skuldproblemen och dessutom har en mer gynnsam demografisk profil. Här består utmaningen i högre grad av att hantera ett växande energibehov i en värld som håller på att köra slut på billiga energiresurser. Nationella bantningskurer kommer att vara svåra att genomföra i en demokrati. De ställer rent churchillska krav på regeringen. I vissa länder kommer regeringarna att vara skickliga nog att inspirera till förändring. För andra kan en möjlig modell vara ett tillfälligt uppehåll av det folkvalda ledarskapet till förmån för teknokratiska regeringar som över ett antal år inför reformer som är helt främmande för reptilhjärnan. Som Mario Monti gör i det mycket viktiga landet Italien, där det överst på dagordningen bör stå tillväxtfrämjande initiativ som gör det lättare att starta företag, mer effektiv skatteindrivning och impopulära välfärdsreformer. Skickliga teknokrater kan ta över från de folkvalda, genomföra bantningskuren och lägga grunden för bättre vanor. Europa är trots den massiva kritiken faktiskt på rätt spår när det gäller att införa långsiktiga överstatliga krav på budgetbalans. Det teknokratiska kinesiska styrelseskicket har egenskaper som är oförenliga med västliga demokratiska värderingar. Men det kommunistiska partiet har genom årtionden lett landet genom en komplicerad process och skapat bättre levnadsvillkor för miljoner. Icke desto mindre är den kinesiska regeringen under press från befolkningens behov. Problemet med en bantningskur är att den är svår att genomföra, med många kortsiktiga frestelser längs vägen. Det är därför centralt att tillväxt- och viktkurvorna inte ger sig iväg i fel riktning. Ett minimum av ekonomisk tillväxt och sysselsättning är centralt. De länder som genomför dessa initiativ mest intelligent kommer att stå väl rustade Carnegie WorldWide - Tema 5

6 för att ta marknadsandelar och skapa tillväxt i framtiden. USA har förutsättningar att lyckas i kraft av ett starkt demografiskt fundament, en flexibel arbetsstyrka, en stark innovationsmiljö och tillgång till energireserver. USA har dock utmaningar i form av stora ekonomiska obalanser och ett politiskt system präglat av tillfälliga stillestånd. Det ser ut som om vi får vänta till efter presidentvalet i slutet av 2012 innan avgörande politiska beslut i riktning mot mer långsiktiga lösningar kan fattas. Starten på en ny uppgångsperiod? Mer än tio års underavkastning på aktier i förhållande till obligationer samtidigt med införandet av effektiva strukturella reformer kan lägga grunden för nästa stora bull - marknad för globala aktier. Det är dock lite för tidigt för startskottet än. Mer än tio års underavkastning på aktier i förhållande till obligationer samtidigt med införandet av effektiva strukturella reformer kan lägga grunden för nästa stora bull -marknad för globala aktier. offensiva aktiviteter till nackdel för tillväxten i hela samhället. För att bantningskuren ska fungera krävs utrymme för ekonomin att motionera och röra på sig. Banksystemet är blodomloppet i den globala ekonomin och en förutsättning för all ekonomisk aktivitet. Kraftiga angrepp på banksektorn, som de vi ser idag, är detsamma som att minska syretillförseln vilket resulterar i lägre istället för högre ekonomisk aktivitet. Aktier, i synnerhet i Europa, handlas på ganska låga nivåer. I ett historiskt perspektiv finns det inte ett entydigt sammanhang mellan makroekonomisk tillväxt å ena sidan och vinst- och aktiekursökningar å andra. Storbritannien från 1974, Sverige från 1988 och Tyskland från 1993 upplevde tioårsperioder av låg makroekonomisk tillväxt med samtidigt goda avkastningar på aktiemarknaderna. Det avgörande var låga värderingar vid starten av perioden, att en viss inflation accepterades och att företagen uppvisade vinstökningar. Vår slutsats är att de nationella bantningskurerna betyder att den ekonomiska tillväxten de närmaste åren kommer att bli begränsad. Vi har samtidigt försiktigt positiva förväntningar på aktiemarknaden i denna i hög grad politiskt styrda miljö. Det finns delar av aktiemarknaden där vi ser möjligheter. Vi befinner oss i en politiskt styrd aktiemarknad, och problemet med det är dessvärre naturligtvis risken att politikerna fattar fel beslut. En aktuell kandidat till detta är den pågående skärpningen av kapitalkraven. Det är naturligtvis centralt att tillförsäkra att banksystemet är solvent och att medborgarna kan vara trygga i att ha sina pengar på banken. Men att stressa fram och implementera Basel 3-reglerna (de nya kapitalkraven) för snabbt är fel. Här riskerar man att strama åt vid exakt fel tidpunkt. Om syftet är att skapa trygghet för insättarna är det bättre att utlova en obegränsad insättargaranti. Risken med forcerat införande av högre kapitalkrav är att bankerna stryper kreditgivningen till den privata sektorn och använder all energi på två saker: 1. att stärka sin kapitalbas 2. att köpa statsobligationer I stället för att tillföra kredit till den privata sysselsättningsskapande sektorn, används energi på defensiva snarare än Vår slutsats är att de nationella bantningskurerna betyder att den ekonomiska tillväxten de närmaste åren kommer att bli begränsad. Vi har samtidigt försiktigt positiva förväntningar på aktiemarknaden i denna i hög grad politiskt styrda miljö. Det finns delar av aktiemarknaden där vi ser möjligheter. Hur skapar man värde genom aktier? Först av allt är det centralt att inte låta sig styras av kräldjursinstinkter utan istället göra investeringar med långsiktighet för ögonen. Vi ser bolag som kan leverera god tillväxt på såväl översta som understa raden de kommande tio åren som särskilt attraktiva i en lågtillväxtmiljö. Vi tror att marknaden kommer att vilja betala mer för denna typ av bolag, och därför har vi i den globala portföljen till exempel investerat i amerikanska Visa, som drar nytta av att en ökande del av 6 Carnegie WorldWide - Tema

7 transaktionerna i världen sker via elektroniska betalningssystem. Vi ser också att bolag med starka balansräkningar och låg skuldsättningsgrad har en komparativ fördel. Upplåningskostnaderna för bolag med lägre kreditvärdighet har ökat. Till exempel behöver europeiska bolag med kreditrating B nu i genomsnitt betala 12,8 procent i ränta. Att vara självfinansierande är därför mycket värdefullt. Av de 29 bolag som enligt vår uppfattning är de bästa aktieinvesteringarna i världen just nu, har åtta en nettokassa på närmare 20 procent av marknadsvärdet. Nettoskulden i förhållande till bolagens förmåga att generera kassaflöde ligger på 0,3 i våra bolag, jämfört med 1,2 i världsindex (exklusive bolag i finanssektorn). Med andra ord befinner sig bolagen i vår globala portfölj i en utomordentligt stark finansiell situation. Vi föredrar generellt att investera i bolag som är vältränade på bekostnad av dem som behöver genomgå en bantningskur. Därför betalar vi hellre lite mer för de välmående bolagen. Vi ser en något mer besvärlig makroekonomisk bild för tillväxtmarknaderna 2012, men de långsiktiga tillväxtbetingelserna här rättfärdigar en fortsatt exponering mot denna del av världen. Vi föredrar bolag noterade i västvärlden med en hög andel av sin försäljning på tillväxtmarknaderna. Vi föredrar generellt att investera i bolag som är vältränade på bekostnad av dem som behöver genomgå en bantningskur. Därför betalar vi hellre lite mer för de välmående bolagen. Vi tror att de kan bli ännu starkare i en värld där tillväxten kommer att vara låg. Vi står dessvärre inför en global bantningskur, en period med politisk osäkerhet och politiskt dominerade marknader. För den långsiktiga uthålliga investeraren kan det faktiskt visa sig vara en möjlighet. Carnegie WorldWide - Tema 7

8 Carnegie WorldWide Sammanfattning Avmattningen i världsekonomin fortsätter trots enstaka ljuspunkter från framförallt USA. Denna miljö har skapat goda förutsättningar för våra stabila tillväxtaktier, medan den satt de mer känsliga delarna av portföljen under press. Tillsammans har de 29 aktier vi anser är de mest intressanta över de kommande tre till fem åren utvecklats bättre än marknaden de senaste sex månaderna. Under fjärde kvartalet steg fonden med 7,4 procent medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 7,0 procent. Även för året som helhet utvecklades fonden bättre än jämförelseindex, -5,3 procent respektive -5,5 procent. Vi går in i 2012 med en balanserad portföljprofil: stora, stabila bolag med god tillväxtprofil kombinerat med en mer uttalad tillväxtprofil, främst representerad av IT-bolag med orientering mot den växande medelklassen på tillväxtmarknader. Temaöversikt Infrastructure Category Killer 2,6 3,1 % Demographics 5,8 Other 7,2 Energy 9,4 Emerging Markets 15,3 Connected Lives 22,2 Stable Growth 34,4 God utveckling under årets sista kvartal Under fjärde kvartalet 2011 steg fonden med 7,4 procent medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 7,0 procent. Kvartalet präglades fortsatt av stora kursrörelser, men året avslutades dock med en positiv tendens. Kvartalets vinnare var framförallt stabila tillväxtaktier som BAT och Philip Morris, men även Samsung och Google hörde till de positiva bidragsgivarna. Sett över hela året var det också stabila aktier som bidrog mest positivt. Även aktier inom portföljens tema Connected Lives, bland andra Apple och Vodafone, levererade en bra avkastning. Till kvartalets negativa bidragsgivare hörde Canon och HDFC. Aktier på tillväxtmarknaderna hörde till förlorarna för året som helhet, och en av de senaste årens bästa aktier, HDFC, stod för portföljens svagaste avkastning under Global ekonomisk aktivitet Index Global indikator för ekonomisk aktivitet Topp Botten Källa: Bank of America Merrill Lynch Fondens investeringsstrategi intakt Vår investeringsstrategi utgår fortsatt från förväntningar om svag global ekonomisk tillväxt. Tillväxttempot kan ses i figuren till vänster. Denna indikator är en slags temperaturmätare för den globala ekonomin. Skuldsättningen i västvärlden ska fortsatt ned från historiskt höga nivåer kommer att präglas av behovet av en omfattande skuldavveckling. I många länder har skulden blivit så stor att den i realiteten inte kan betalas tillbaka. Vi ser samtidigt att bolag med starka balansräkningar och låg skuldsättningsgrad har en komparativ fördel. Upplåningskostnaden för bolag med lägre kreditvärdighet har ökat. Till exempel behöver europeiska bolag med kreditrating B nu i genomsnitt betala 12,8 procent i ränta. Att vara självfinansierande är därför mycket värdefullt. Av de 29 bolag som för närvarande utgör vår uppfattning om de be bästa aktieinvesteringarna i världen har åtta en nettokassa på närmare 20 procent av marknadsvärdet. Nettoskulden i förhållande till bolagens förmåga att generera kassaflöde ligger på 0,3 i våra bolag, jämfört med 1,2 i världsindex (exklusive bolag i finanssektorn). Med andra ord är bolagen i vår globala portfölj i en utomordentligt stark finansiell situation. 8 Carnegie WorldWide

9 Carnegie WorldWide Förändringar under kvartalet En rad förändringar genomfördes under kvartalet. Vi köpte Novo Nordisk och Fanuc. Läkemedelsbolaget Novo Nordisk har en andel på omkring 50 procent av den globala insulinmarknaden, med en mycket stark position på tillväxtmarknaderna. Behovet av insulinbaserade produkter växer kraftigt i takt med att fetma blir ett allt större problem globalt. Fanuc är en japansk framgångshistoria och världsledande inom s k Computer Numerical Control (CNC), teknologin som ligger till grund för programmering och styrning av automatiserade maskiner i industrin. Bolaget utvecklar även robotar, som också utgör ett viktigt element i automatisering. Tillväxten inom automatisering drivs av behovet av högre produktivitet och för att kompensera bortfallet av manuell arbetskraft, och vi väntar oss att denna utveckling fortsätter både på tillväxtmarknader och på mogna marknader de kommande åren. Köpen finansierades av att investeringen i ICBC avyttrades. Trots att aktien ger en attraktiv exponering mot strukturell tillväxt i den kinesiska banksektorn finns det ett antal riskfaktorer förknippade med ICBC som gör att vi känner oss mer komfortabla med de långsiktiga perspektiven i Fanuc och Novo. Förväntningar på Carnegie WorldWide Politiskt beroende marknader Aktiemarknaderna stiger och faller i takt med förtroendet för de politiska initiativ som lanseras. Det ändrar inte den avgörande, underliggande trenden, som är en återgång till gamla dygder som ökat sparande och lägre skuldsättning i den privata sektorn i västvärlden. Den offentliga sektorn har drivit tillväxten i ekonomin de senaste åren. Det har ingen längre råd med. Asien kan heller inte hålla uppe tillväxten på riktigt samma nivåer som 2008 och Sammantaget innebär detta en lägre tillväxt i världsekonomin. Bolag som i denna miljö har tjänster eller produkter som växer är attraktiva och kan handlas till höga priser på börsen. Det är framförallt i detta marknadssegment vi letar nya investeringsmöjligheter. Microsoft adderades också till portföljen. Detta programvaru- och IT-bolag har de senaste tio åren ökat vinsten med i genomsnitt 15 procent per år, varav Windows och Office-paketet står för den största delen. Aktiekursen är dock i stort sett oförändrad, och aktien handlas nu till omkring nio gånger 2012 års förväntade vinst, vilket enligt vår uppfattning är mycket attraktivt för ett bolag som växer stadigt. Vi valde därför att sälja Canon, som vi fortsatt ser som ett starkt bolag, men som bland annat påverkats negativt av den starka yenen, samtidigt som det har en något högre värdering än Microsoft. Vi beslöt också att investera i amerikanska Visa och tyska SAP, vilket finansierades genom minskningar i positionerna i Nestlé och Apple. Visa är ett stabilt tillväxtbolag med en mycket konkurrenskraftig position. Bolaget är världens största inom elektroniska betalningar och står för 66 procent av alla kortbaserade transaktioner i världen. MasterCard är nummer två med en marknadsandel på ca 25 procent. Visas affärsmodell är synnerligen attraktiv mot bakgrund av att omkring 80 procent av alla transaktioner ännu sker kontant och att bolaget är ledande på denna marknad där vi väntar oss hög strukturell tillväxt framöver. SAP är en av världens största leverantörer av affärssystem. Även SAP har en stark affärsmodell, där en allt större del av vinsten kommer från underhåll av kundernas system. Carnegie WorldWide 9

10 Carnegie WorldWide Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide -5,3-5,3-10,3 249,6 Jämförelseindex* -5,5-5,5-12,0 124,7 Differens 0,3 0,3 1,7 124,9 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 12,9 15,7 Förvaltare Mikael Randel Standardavvikelse, index 12,5 14,6 Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 464,38 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Portföljen Energi Peabody Energy 2,2 Suncor Energy 2,0 Material Newmont Mining 2,9 Praxair 3,5 Industrivaror och tjänster Sällanköpsvaror och - tjänster Japan Asien exkl Japan Total Index* BG Group 3,0 Sinopec 4,4 11,6 12,1 Union Pacific 3,6 ABB 2,6 Schneider Electric 2,2 Daimler 2,8 Inditex 3,1 6,4 8,0 Fanuc 1,4 9,8 10,5 5,9 10,0 Dagligvaror Philip Morris Intl 4,3 BAT 9,1 Nestlé 5,1 21,7 10,7 Diageo 3,2 Hälsovård Roche 3,6 5,8 9,3 Novo Nordisk 2,2 Finans och fastighet Standard Chartered 3,0 DnB NOR 1,6 HDFC 6,2 10,8 18,4 USA och Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Tillväxtmarknader Informationsteknik Hewlett-Packard 2,0 Apple 2,6 Visa 2,6 Microsoft 3,0 Google 4,7 SAP 1,4 Samsung Electronics 4,6 20,9 12,2 Telekomoperatörer Vodafone 5,2 5,2 4,9 Kraftförsörjning 0,0 3,9 Övrigt CWW/Asien 1,9 1,9 0,0 Total 33,4 23,5 24,6 1,4 0,0 17,1 100,0 - Index* 50,5 8,7 15,1 8,0 4,9 12,8-100,0 Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 10 Carnegie WorldWide

11 Carnegie WorldWide Ethical Category Killer 3,3 % Omstrukturering (Japan) 5,7 TMT 7,6 Emerging Markets 9,6 Demografi 12,4 Olie 18,4 Stabil vækst 43, Sammanfattning Avmattningen i världsekonomin fortsätter trots enstaka ljuspunkter från framförallt USA. Denna miljö har skapat goda förutsättningar för våra stabila tillväxtaktier, medan den satt de mer känsliga delarna av portföljen under press. Carnegie WorldWide Ethical utvecklades i linje med marknaden med en ökning under kvartalet på 6,1 procent medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 7,0 procent. Tema Stabil tillväxt Fjärde kvartalet 2011 Fjärde kvartalet innebar en ökning på 6,1 procent, medan världsindex (MSCI ACWI) under samma period steg med 7,0 procent. Fondens utveckling var något sämre än systerfonden Carnegie WorldWide, då den senares tobaksaktier tillsammans med Samsung steg kraftigt under kvartalet. Till de positiva bidragsgivarna hörde Temenos och FLS. Temaöversikt Financial Recovery Feed the World Category Killer Other Infrastructure Demographics Energy Emerging Markets Connected Lives Stable Growth 1,3 2,6 3,1 5,0 5,6 8,7 9,3 14,0 18,8 Förväntningar på Carnegie WorldWide Ethical Se avsnittet under Carnegie WorldWide. 31,6 % Fondens investeringsstrategi Fondens investeringsstrategi utgår från förväntningar om svag global ekonomisk tillväxt, låga räntor i västvärlden och fortsatt solid tillväxt i utvecklingsekonomierna. Vi har en hög exponering mot stabila tillväxtbolag, tillväxtmarknader och teknologibolag. Vi har en fortsatt låg exponering mot finanssektorn. Fondens etiska profil innebär att vi inte investerat i tobaks- och alkoholbolagen BAT, Philip Morris International och Diageo, vilka Carnegie WorldWide har positioner i. Därutöver har vi inte investerat i Daimler och Samsung, då dotterbolag till dessa levererar till försvarsindustrin. I stället har vi investerat i konsumentvarubolagen Danone, General Mills och Pepsico, samt Syngenta (växtskydd), Temenos (programvara) och de två danska bolagen FLSmidth (verkstad) och Novo Nordisk (läkemedel). Förändringar under kvartalet Vi har valt att öka innehavet i Novo Nordisk samt köpa japanska Fanuc. Fanuc är en japansk framgångshistoria och världsledande inom industriautomatisering och robotar. Microsoft har också köpts till portföljen. Bolaget har de senaste 10 åren haft en mer eller mindre oförändrad aktiekurs trots vinstökningar på ca 15 procent per år, och värderingen är nu på omkring nio gånger 2012 års förväntade vinst. Vi har desutom investerat i amerikanska Visa och tyska SAP. Visa är ett stabilt tillväxtbolag i den finansiella sektorn med en mycket stark och konkurrenskraftig position, med ca två tredjedelar av alla kortbaserade transaktioner i världen. SAP är en av världens största leverantörer av affärssystem. SAP har en stark affärsmodell där en växande del av vinsten kommer från underhåll av kundernas system. Dessa nya investeringar finansierades genom avyttringar av ICBC, Canon och Xstrata, samt en mindre reduktion i innehavet i Apple. Carnegie WorldWide Ethical 11

12 Carnegie WorldWide Ethical Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide Ethical -11,7-11,7-11,7-10,5 Jämförelseindex* -5,5-5,5-12,0-13,6 Differens -6,2-6,2 0,3 3,2 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 13,1 14,3 Förvaltare Morten Springborg Standardavvikelse, index 12,5 13,5 Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 79,20 Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam. Fonden replikerar Carnegie WorldWide så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer Carnegie WorldWide Ethical MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Industrivaror och tjänster Sällanköpsvaror och - tjänster Dagligvaror General Mills Inc 3,1 Pepsico 3,1 Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. Japan Asien exkl Japan Total Index* BG Group 3,1 Sinopec 4,6 12,1 12,1 Syngenta 2,6 9,5 8,0 Union Pacific 3,8 ABB 2,8 FLSchmidt & Co 2,8 Fanuc 1,9 13,2 10,5 Schneider Electric 1,9 Inditex 3,1 3,1 10,0 Danone 3,7 Nestlé 7,8 17,7 10,7 Hälsovård Novo Nordisk B 5,1 8,7 9,3 Roche 3,6 Finans och fastighet Standard Chartered 3,2 DnB NOR 1,7 HDFC Bank 6,3 11,2 18,4 Portföljen USA och Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Energi Peabody Energy 2,3 Suncor Energy 2,1 Material Newmont Mining 3,0 Praxair 3,9 Tillväxtmarknader Informationsteknik Apple 2,7 Google 5,6 Hewlett-Packard 2,1 Microsoft 2,9 Visa 2,7 Temenos Group 1,3 SAP 1,8 19,1 12,2 Telekomoperatörer Vodafone 5,4 5,4 4,9 Kraftförsörjning 0,0 3,9 Övrigt 0,0 0,0 Total 37,3 11,7 38,2 1,9 0,0 10,9 100,0 - Index* 50,5 8,7 15,1 8,0 4,9 12,8-100,0 12 Carnegie WorldWide Ethical

13 Carnegie Asset Management Carnegie Asset Management är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare. Vi arbetar sedan 1986 med att skapa långsiktiga mervärden för institutionella investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team. Kontakta oss gärna: Ralf Larsson +46 (0) Johan Lander +46 (0) Andreas Kriland +46 (0) Carnegie Asset Management 13

14 Carnegie Asset Management Blasieholmsgatan 5 Box Stockholm Tel: Tel kundservice: E-post: Hemsida:

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Andra kvartalet 2012 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S

Läs mer

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2013 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 4 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor Tio gyllene regler för aktieinvesteringar En samling insiktsfulla pärlor Förord Tio gyllene regler för aktieinvesteringar Aberdeen har arbetat med placeringar i mer än 30 år. Under den tiden har marknadscykler

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer