Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Fjärde kvartalet 2011

2 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investeringsrapport kan erhållas via hemsidan Denna investeringsrapport har upprättats endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster. När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna rapport avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK. 2

3 Innehållsförteckning Dags för bantningskur 4 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Ethical 11 Carnegie Asset Management 13 3

4 Dags för bantningskur Bo Knudsen, portföljförvaltare I Danmark har regeringen just beslutat att tillsätta en kommission som ska kartlägga orsakerna till den finanskris vi befinner oss i. Det är alltid bra att blicka tillbaka och dra lärdom av historien. Nu finns det emellertid redan en hel del skrivet i ämnet. I stället för att sätta en kommission i arbete rekommenderar jag American Mania: When More Is Not Enough av den amerikanske psykiatern och hjärnforskaren Peter C. Whybrow. Reptilhjärnan tänker i termer av kortsiktig behovstillfredsställelse. Ju mer den används, och ju mindre man är medveten om hur denna mekanism fungerar, desto mer styr den människans beteende. Reptilhjärnan Peter C. Whybrow beskriver hur människans hjärna utvecklats under tusentals år i omgivningar med knapp tillgång på omedelbar tillfredsställelse av mänskliga behov som mat, värme och säkerhet. Människans kortsiktiga behov styrs i hög grad av de delar av hjärnan vi har gemensamt med kräldjur. Och reptilhjärnan vill alltid ha mer. Den sätter därför effektivt en diet ur spel när det ligger en stor, härlig chokladkaka framför dig eftersom det kortsiktiga värdet av att äta den överstiger det långsiktiga värdet av att avstå. Reptilhjärnan tänker i termer av kortsiktig behovstillfredsställelse. Ju mer den används, och ju mindre man är medveten om hur denna mekanism fungerar, desto mer styr den människans beteende. Jag vill hävda att det inte är så stor skillnad på mänskligt beteende när det handlar om mat och pengar. Pengar representerar en effektiv väg till behovstillfredställelse och en stor del av befolkningen låter sig enkelt övertalas till att låna pengar. I synnerhet när en kombination av tro på ständigt stigande bostadspriser och tillgång till billiga lån garanterar en fantastisk framtid! De senaste årtionden har en stor och ökande del av befolkningen i framförallt västvärlden haft mer eller mindre obegränsad tillgång till både mat och pengar. Dels genom det demokratiskt drivna välfärdssystemet, dels genom att det varit enkelt att låna fram till dagens finanskris. Men den mänskliga hjärnan har inte hängt med. Det moderna välfärds- och konsumtionssamhället har utvecklats långt snabbare än det instrument hjärnan som fattar beslut hos människan. Därför har fetmarelaterade sjukdomar och den globala skuldboomen utvecklats närmast synkront de senaste 30 åren, vilket illustreras i figur 1, som visar hur hushållens skuldsättning och antalet diabetiker har utvecklats i USA. Som vi ser har det skett en inbromsning i de amerikanska hushållens skuldsättning de senaste åren i motsats till antalet diabetiker, som har accelererat ytterligare under samma tid. I stället är det nu statsskulden som växer och utgör ett allt större problem, inte bara i USA utan i stora delar av västvärlden. Figur 1: USA: Skuld och diabetiker Index Diabetiker i % av befolkningen Hushållens skuld i % av disponibel inkomst Källa: CDC, Bloomberg Individuella och nationella bantningskurer Människan besitter emellertid också förmågan att behärska sig och kan genom självkontroll leva på ett sätt som varken leder till övervikt eller självdestruktiv skuldsättning. De senaste årtiondens utveckling visar dessvärre att självkontroll inte fungerar på individuell eller nationell nivå. De flesta väljarna i en demokrati röstar på dem som ger, eller lovar att ge, individen vad individen kortsiktigt vill ha. Den som förespråkar ett bevarande eller en utbyggnad av välfärdsstaten ligger typiskt sett bra till för valseger. I framförallt Europa 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 betyder den demografiska förskjutningen mot en allt äldre befolkning att många vill ha mer kortsiktig välfärd. Men låt Människan kan tvingas att ändra sina dåliga kortsiktiga vanor genom upplysning och sträng disciplin. På individnivå finns behov av mer motion och lägre kaloriintag. På samma sätt finns behov av nationella bantningskurer. mig bara slå fast det uppenbara: det går inte att ha större utgifter än inkomster inte ens på statlig nivå. Människan kan tvingas att ändra sina dåliga kortsiktiga vanor genom upplysning och sträng disciplin. På individnivå finns behov av mer motion och lägre kaloriintag. På samma sätt finns behov av nationella bantningskurer. Och slutligen finns på globalt plan också behov av en diet, som består av en kombination av att skapa balans mellan intäkter och utgifter och samtidigt söka långsiktiga globala lösningar på de problem världen har. Det kräver institutioner som saknas i dag i form av ett globalt politiskt ledarskap och en karta som världen kan använda sig av de närmaste 50 åren. Nationella bantningskurer kommer att vara svåra att genomföra i en demokrati. De ställer rent churchillska krav på regeringen. I vissa länder kommer regeringarna att vara skickliga nog att inspirera till förändring. För andra kan en möjlig modell vara ett tillfälligt uppehåll av det folkvalda ledarskapet till förmån för teknokratiska regeringar som över ett antal år inför reformer som är helt främmande för reptilhjärnan. Det finns emellertid stater som har bättre förutsättningar än andra att hantera problemen. Västvärlden har med en åldrande befolkning och många års obalanser en tuffare bantningskur framför sig än andra, medan många länder i Asien är i en bättre position att växa sig ur skuldproblemen och dessutom har en mer gynnsam demografisk profil. Här består utmaningen i högre grad av att hantera ett växande energibehov i en värld som håller på att köra slut på billiga energiresurser. Nationella bantningskurer kommer att vara svåra att genomföra i en demokrati. De ställer rent churchillska krav på regeringen. I vissa länder kommer regeringarna att vara skickliga nog att inspirera till förändring. För andra kan en möjlig modell vara ett tillfälligt uppehåll av det folkvalda ledarskapet till förmån för teknokratiska regeringar som över ett antal år inför reformer som är helt främmande för reptilhjärnan. Som Mario Monti gör i det mycket viktiga landet Italien, där det överst på dagordningen bör stå tillväxtfrämjande initiativ som gör det lättare att starta företag, mer effektiv skatteindrivning och impopulära välfärdsreformer. Skickliga teknokrater kan ta över från de folkvalda, genomföra bantningskuren och lägga grunden för bättre vanor. Europa är trots den massiva kritiken faktiskt på rätt spår när det gäller att införa långsiktiga överstatliga krav på budgetbalans. Det teknokratiska kinesiska styrelseskicket har egenskaper som är oförenliga med västliga demokratiska värderingar. Men det kommunistiska partiet har genom årtionden lett landet genom en komplicerad process och skapat bättre levnadsvillkor för miljoner. Icke desto mindre är den kinesiska regeringen under press från befolkningens behov. Problemet med en bantningskur är att den är svår att genomföra, med många kortsiktiga frestelser längs vägen. Det är därför centralt att tillväxt- och viktkurvorna inte ger sig iväg i fel riktning. Ett minimum av ekonomisk tillväxt och sysselsättning är centralt. De länder som genomför dessa initiativ mest intelligent kommer att stå väl rustade Carnegie WorldWide - Tema 5

6 för att ta marknadsandelar och skapa tillväxt i framtiden. USA har förutsättningar att lyckas i kraft av ett starkt demografiskt fundament, en flexibel arbetsstyrka, en stark innovationsmiljö och tillgång till energireserver. USA har dock utmaningar i form av stora ekonomiska obalanser och ett politiskt system präglat av tillfälliga stillestånd. Det ser ut som om vi får vänta till efter presidentvalet i slutet av 2012 innan avgörande politiska beslut i riktning mot mer långsiktiga lösningar kan fattas. Starten på en ny uppgångsperiod? Mer än tio års underavkastning på aktier i förhållande till obligationer samtidigt med införandet av effektiva strukturella reformer kan lägga grunden för nästa stora bull - marknad för globala aktier. Det är dock lite för tidigt för startskottet än. Mer än tio års underavkastning på aktier i förhållande till obligationer samtidigt med införandet av effektiva strukturella reformer kan lägga grunden för nästa stora bull -marknad för globala aktier. offensiva aktiviteter till nackdel för tillväxten i hela samhället. För att bantningskuren ska fungera krävs utrymme för ekonomin att motionera och röra på sig. Banksystemet är blodomloppet i den globala ekonomin och en förutsättning för all ekonomisk aktivitet. Kraftiga angrepp på banksektorn, som de vi ser idag, är detsamma som att minska syretillförseln vilket resulterar i lägre istället för högre ekonomisk aktivitet. Aktier, i synnerhet i Europa, handlas på ganska låga nivåer. I ett historiskt perspektiv finns det inte ett entydigt sammanhang mellan makroekonomisk tillväxt å ena sidan och vinst- och aktiekursökningar å andra. Storbritannien från 1974, Sverige från 1988 och Tyskland från 1993 upplevde tioårsperioder av låg makroekonomisk tillväxt med samtidigt goda avkastningar på aktiemarknaderna. Det avgörande var låga värderingar vid starten av perioden, att en viss inflation accepterades och att företagen uppvisade vinstökningar. Vår slutsats är att de nationella bantningskurerna betyder att den ekonomiska tillväxten de närmaste åren kommer att bli begränsad. Vi har samtidigt försiktigt positiva förväntningar på aktiemarknaden i denna i hög grad politiskt styrda miljö. Det finns delar av aktiemarknaden där vi ser möjligheter. Vi befinner oss i en politiskt styrd aktiemarknad, och problemet med det är dessvärre naturligtvis risken att politikerna fattar fel beslut. En aktuell kandidat till detta är den pågående skärpningen av kapitalkraven. Det är naturligtvis centralt att tillförsäkra att banksystemet är solvent och att medborgarna kan vara trygga i att ha sina pengar på banken. Men att stressa fram och implementera Basel 3-reglerna (de nya kapitalkraven) för snabbt är fel. Här riskerar man att strama åt vid exakt fel tidpunkt. Om syftet är att skapa trygghet för insättarna är det bättre att utlova en obegränsad insättargaranti. Risken med forcerat införande av högre kapitalkrav är att bankerna stryper kreditgivningen till den privata sektorn och använder all energi på två saker: 1. att stärka sin kapitalbas 2. att köpa statsobligationer I stället för att tillföra kredit till den privata sysselsättningsskapande sektorn, används energi på defensiva snarare än Vår slutsats är att de nationella bantningskurerna betyder att den ekonomiska tillväxten de närmaste åren kommer att bli begränsad. Vi har samtidigt försiktigt positiva förväntningar på aktiemarknaden i denna i hög grad politiskt styrda miljö. Det finns delar av aktiemarknaden där vi ser möjligheter. Hur skapar man värde genom aktier? Först av allt är det centralt att inte låta sig styras av kräldjursinstinkter utan istället göra investeringar med långsiktighet för ögonen. Vi ser bolag som kan leverera god tillväxt på såväl översta som understa raden de kommande tio åren som särskilt attraktiva i en lågtillväxtmiljö. Vi tror att marknaden kommer att vilja betala mer för denna typ av bolag, och därför har vi i den globala portföljen till exempel investerat i amerikanska Visa, som drar nytta av att en ökande del av 6 Carnegie WorldWide - Tema

7 transaktionerna i världen sker via elektroniska betalningssystem. Vi ser också att bolag med starka balansräkningar och låg skuldsättningsgrad har en komparativ fördel. Upplåningskostnaderna för bolag med lägre kreditvärdighet har ökat. Till exempel behöver europeiska bolag med kreditrating B nu i genomsnitt betala 12,8 procent i ränta. Att vara självfinansierande är därför mycket värdefullt. Av de 29 bolag som enligt vår uppfattning är de bästa aktieinvesteringarna i världen just nu, har åtta en nettokassa på närmare 20 procent av marknadsvärdet. Nettoskulden i förhållande till bolagens förmåga att generera kassaflöde ligger på 0,3 i våra bolag, jämfört med 1,2 i världsindex (exklusive bolag i finanssektorn). Med andra ord befinner sig bolagen i vår globala portfölj i en utomordentligt stark finansiell situation. Vi föredrar generellt att investera i bolag som är vältränade på bekostnad av dem som behöver genomgå en bantningskur. Därför betalar vi hellre lite mer för de välmående bolagen. Vi ser en något mer besvärlig makroekonomisk bild för tillväxtmarknaderna 2012, men de långsiktiga tillväxtbetingelserna här rättfärdigar en fortsatt exponering mot denna del av världen. Vi föredrar bolag noterade i västvärlden med en hög andel av sin försäljning på tillväxtmarknaderna. Vi föredrar generellt att investera i bolag som är vältränade på bekostnad av dem som behöver genomgå en bantningskur. Därför betalar vi hellre lite mer för de välmående bolagen. Vi tror att de kan bli ännu starkare i en värld där tillväxten kommer att vara låg. Vi står dessvärre inför en global bantningskur, en period med politisk osäkerhet och politiskt dominerade marknader. För den långsiktiga uthålliga investeraren kan det faktiskt visa sig vara en möjlighet. Carnegie WorldWide - Tema 7

8 Carnegie WorldWide Sammanfattning Avmattningen i världsekonomin fortsätter trots enstaka ljuspunkter från framförallt USA. Denna miljö har skapat goda förutsättningar för våra stabila tillväxtaktier, medan den satt de mer känsliga delarna av portföljen under press. Tillsammans har de 29 aktier vi anser är de mest intressanta över de kommande tre till fem åren utvecklats bättre än marknaden de senaste sex månaderna. Under fjärde kvartalet steg fonden med 7,4 procent medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 7,0 procent. Även för året som helhet utvecklades fonden bättre än jämförelseindex, -5,3 procent respektive -5,5 procent. Vi går in i 2012 med en balanserad portföljprofil: stora, stabila bolag med god tillväxtprofil kombinerat med en mer uttalad tillväxtprofil, främst representerad av IT-bolag med orientering mot den växande medelklassen på tillväxtmarknader. Temaöversikt Infrastructure Category Killer 2,6 3,1 % Demographics 5,8 Other 7,2 Energy 9,4 Emerging Markets 15,3 Connected Lives 22,2 Stable Growth 34,4 God utveckling under årets sista kvartal Under fjärde kvartalet 2011 steg fonden med 7,4 procent medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 7,0 procent. Kvartalet präglades fortsatt av stora kursrörelser, men året avslutades dock med en positiv tendens. Kvartalets vinnare var framförallt stabila tillväxtaktier som BAT och Philip Morris, men även Samsung och Google hörde till de positiva bidragsgivarna. Sett över hela året var det också stabila aktier som bidrog mest positivt. Även aktier inom portföljens tema Connected Lives, bland andra Apple och Vodafone, levererade en bra avkastning. Till kvartalets negativa bidragsgivare hörde Canon och HDFC. Aktier på tillväxtmarknaderna hörde till förlorarna för året som helhet, och en av de senaste årens bästa aktier, HDFC, stod för portföljens svagaste avkastning under Global ekonomisk aktivitet Index Global indikator för ekonomisk aktivitet Topp Botten Källa: Bank of America Merrill Lynch Fondens investeringsstrategi intakt Vår investeringsstrategi utgår fortsatt från förväntningar om svag global ekonomisk tillväxt. Tillväxttempot kan ses i figuren till vänster. Denna indikator är en slags temperaturmätare för den globala ekonomin. Skuldsättningen i västvärlden ska fortsatt ned från historiskt höga nivåer kommer att präglas av behovet av en omfattande skuldavveckling. I många länder har skulden blivit så stor att den i realiteten inte kan betalas tillbaka. Vi ser samtidigt att bolag med starka balansräkningar och låg skuldsättningsgrad har en komparativ fördel. Upplåningskostnaden för bolag med lägre kreditvärdighet har ökat. Till exempel behöver europeiska bolag med kreditrating B nu i genomsnitt betala 12,8 procent i ränta. Att vara självfinansierande är därför mycket värdefullt. Av de 29 bolag som för närvarande utgör vår uppfattning om de be bästa aktieinvesteringarna i världen har åtta en nettokassa på närmare 20 procent av marknadsvärdet. Nettoskulden i förhållande till bolagens förmåga att generera kassaflöde ligger på 0,3 i våra bolag, jämfört med 1,2 i världsindex (exklusive bolag i finanssektorn). Med andra ord är bolagen i vår globala portfölj i en utomordentligt stark finansiell situation. 8 Carnegie WorldWide

9 Carnegie WorldWide Förändringar under kvartalet En rad förändringar genomfördes under kvartalet. Vi köpte Novo Nordisk och Fanuc. Läkemedelsbolaget Novo Nordisk har en andel på omkring 50 procent av den globala insulinmarknaden, med en mycket stark position på tillväxtmarknaderna. Behovet av insulinbaserade produkter växer kraftigt i takt med att fetma blir ett allt större problem globalt. Fanuc är en japansk framgångshistoria och världsledande inom s k Computer Numerical Control (CNC), teknologin som ligger till grund för programmering och styrning av automatiserade maskiner i industrin. Bolaget utvecklar även robotar, som också utgör ett viktigt element i automatisering. Tillväxten inom automatisering drivs av behovet av högre produktivitet och för att kompensera bortfallet av manuell arbetskraft, och vi väntar oss att denna utveckling fortsätter både på tillväxtmarknader och på mogna marknader de kommande åren. Köpen finansierades av att investeringen i ICBC avyttrades. Trots att aktien ger en attraktiv exponering mot strukturell tillväxt i den kinesiska banksektorn finns det ett antal riskfaktorer förknippade med ICBC som gör att vi känner oss mer komfortabla med de långsiktiga perspektiven i Fanuc och Novo. Förväntningar på Carnegie WorldWide Politiskt beroende marknader Aktiemarknaderna stiger och faller i takt med förtroendet för de politiska initiativ som lanseras. Det ändrar inte den avgörande, underliggande trenden, som är en återgång till gamla dygder som ökat sparande och lägre skuldsättning i den privata sektorn i västvärlden. Den offentliga sektorn har drivit tillväxten i ekonomin de senaste åren. Det har ingen längre råd med. Asien kan heller inte hålla uppe tillväxten på riktigt samma nivåer som 2008 och Sammantaget innebär detta en lägre tillväxt i världsekonomin. Bolag som i denna miljö har tjänster eller produkter som växer är attraktiva och kan handlas till höga priser på börsen. Det är framförallt i detta marknadssegment vi letar nya investeringsmöjligheter. Microsoft adderades också till portföljen. Detta programvaru- och IT-bolag har de senaste tio åren ökat vinsten med i genomsnitt 15 procent per år, varav Windows och Office-paketet står för den största delen. Aktiekursen är dock i stort sett oförändrad, och aktien handlas nu till omkring nio gånger 2012 års förväntade vinst, vilket enligt vår uppfattning är mycket attraktivt för ett bolag som växer stadigt. Vi valde därför att sälja Canon, som vi fortsatt ser som ett starkt bolag, men som bland annat påverkats negativt av den starka yenen, samtidigt som det har en något högre värdering än Microsoft. Vi beslöt också att investera i amerikanska Visa och tyska SAP, vilket finansierades genom minskningar i positionerna i Nestlé och Apple. Visa är ett stabilt tillväxtbolag med en mycket konkurrenskraftig position. Bolaget är världens största inom elektroniska betalningar och står för 66 procent av alla kortbaserade transaktioner i världen. MasterCard är nummer två med en marknadsandel på ca 25 procent. Visas affärsmodell är synnerligen attraktiv mot bakgrund av att omkring 80 procent av alla transaktioner ännu sker kontant och att bolaget är ledande på denna marknad där vi väntar oss hög strukturell tillväxt framöver. SAP är en av världens största leverantörer av affärssystem. Även SAP har en stark affärsmodell, där en allt större del av vinsten kommer från underhåll av kundernas system. Carnegie WorldWide 9

10 Carnegie WorldWide Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide -5,3-5,3-10,3 249,6 Jämförelseindex* -5,5-5,5-12,0 124,7 Differens 0,3 0,3 1,7 124,9 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 12,9 15,7 Förvaltare Mikael Randel Standardavvikelse, index 12,5 14,6 Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 464,38 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Portföljen Energi Peabody Energy 2,2 Suncor Energy 2,0 Material Newmont Mining 2,9 Praxair 3,5 Industrivaror och tjänster Sällanköpsvaror och - tjänster Japan Asien exkl Japan Total Index* BG Group 3,0 Sinopec 4,4 11,6 12,1 Union Pacific 3,6 ABB 2,6 Schneider Electric 2,2 Daimler 2,8 Inditex 3,1 6,4 8,0 Fanuc 1,4 9,8 10,5 5,9 10,0 Dagligvaror Philip Morris Intl 4,3 BAT 9,1 Nestlé 5,1 21,7 10,7 Diageo 3,2 Hälsovård Roche 3,6 5,8 9,3 Novo Nordisk 2,2 Finans och fastighet Standard Chartered 3,0 DnB NOR 1,6 HDFC 6,2 10,8 18,4 USA och Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Tillväxtmarknader Informationsteknik Hewlett-Packard 2,0 Apple 2,6 Visa 2,6 Microsoft 3,0 Google 4,7 SAP 1,4 Samsung Electronics 4,6 20,9 12,2 Telekomoperatörer Vodafone 5,2 5,2 4,9 Kraftförsörjning 0,0 3,9 Övrigt CWW/Asien 1,9 1,9 0,0 Total 33,4 23,5 24,6 1,4 0,0 17,1 100,0 - Index* 50,5 8,7 15,1 8,0 4,9 12,8-100,0 Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 10 Carnegie WorldWide

11 Carnegie WorldWide Ethical Category Killer 3,3 % Omstrukturering (Japan) 5,7 TMT 7,6 Emerging Markets 9,6 Demografi 12,4 Olie 18,4 Stabil vækst 43, Sammanfattning Avmattningen i världsekonomin fortsätter trots enstaka ljuspunkter från framförallt USA. Denna miljö har skapat goda förutsättningar för våra stabila tillväxtaktier, medan den satt de mer känsliga delarna av portföljen under press. Carnegie WorldWide Ethical utvecklades i linje med marknaden med en ökning under kvartalet på 6,1 procent medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 7,0 procent. Tema Stabil tillväxt Fjärde kvartalet 2011 Fjärde kvartalet innebar en ökning på 6,1 procent, medan världsindex (MSCI ACWI) under samma period steg med 7,0 procent. Fondens utveckling var något sämre än systerfonden Carnegie WorldWide, då den senares tobaksaktier tillsammans med Samsung steg kraftigt under kvartalet. Till de positiva bidragsgivarna hörde Temenos och FLS. Temaöversikt Financial Recovery Feed the World Category Killer Other Infrastructure Demographics Energy Emerging Markets Connected Lives Stable Growth 1,3 2,6 3,1 5,0 5,6 8,7 9,3 14,0 18,8 Förväntningar på Carnegie WorldWide Ethical Se avsnittet under Carnegie WorldWide. 31,6 % Fondens investeringsstrategi Fondens investeringsstrategi utgår från förväntningar om svag global ekonomisk tillväxt, låga räntor i västvärlden och fortsatt solid tillväxt i utvecklingsekonomierna. Vi har en hög exponering mot stabila tillväxtbolag, tillväxtmarknader och teknologibolag. Vi har en fortsatt låg exponering mot finanssektorn. Fondens etiska profil innebär att vi inte investerat i tobaks- och alkoholbolagen BAT, Philip Morris International och Diageo, vilka Carnegie WorldWide har positioner i. Därutöver har vi inte investerat i Daimler och Samsung, då dotterbolag till dessa levererar till försvarsindustrin. I stället har vi investerat i konsumentvarubolagen Danone, General Mills och Pepsico, samt Syngenta (växtskydd), Temenos (programvara) och de två danska bolagen FLSmidth (verkstad) och Novo Nordisk (läkemedel). Förändringar under kvartalet Vi har valt att öka innehavet i Novo Nordisk samt köpa japanska Fanuc. Fanuc är en japansk framgångshistoria och världsledande inom industriautomatisering och robotar. Microsoft har också köpts till portföljen. Bolaget har de senaste 10 åren haft en mer eller mindre oförändrad aktiekurs trots vinstökningar på ca 15 procent per år, och värderingen är nu på omkring nio gånger 2012 års förväntade vinst. Vi har desutom investerat i amerikanska Visa och tyska SAP. Visa är ett stabilt tillväxtbolag i den finansiella sektorn med en mycket stark och konkurrenskraftig position, med ca två tredjedelar av alla kortbaserade transaktioner i världen. SAP är en av världens största leverantörer av affärssystem. SAP har en stark affärsmodell där en växande del av vinsten kommer från underhåll av kundernas system. Dessa nya investeringar finansierades genom avyttringar av ICBC, Canon och Xstrata, samt en mindre reduktion i innehavet i Apple. Carnegie WorldWide Ethical 11

12 Carnegie WorldWide Ethical Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide Ethical -11,7-11,7-11,7-10,5 Jämförelseindex* -5,5-5,5-12,0-13,6 Differens -6,2-6,2 0,3 3,2 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 13,1 14,3 Förvaltare Morten Springborg Standardavvikelse, index 12,5 13,5 Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 79,20 Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam. Fonden replikerar Carnegie WorldWide så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer Carnegie WorldWide Ethical MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Industrivaror och tjänster Sällanköpsvaror och - tjänster Dagligvaror General Mills Inc 3,1 Pepsico 3,1 Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. Japan Asien exkl Japan Total Index* BG Group 3,1 Sinopec 4,6 12,1 12,1 Syngenta 2,6 9,5 8,0 Union Pacific 3,8 ABB 2,8 FLSchmidt & Co 2,8 Fanuc 1,9 13,2 10,5 Schneider Electric 1,9 Inditex 3,1 3,1 10,0 Danone 3,7 Nestlé 7,8 17,7 10,7 Hälsovård Novo Nordisk B 5,1 8,7 9,3 Roche 3,6 Finans och fastighet Standard Chartered 3,2 DnB NOR 1,7 HDFC Bank 6,3 11,2 18,4 Portföljen USA och Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Energi Peabody Energy 2,3 Suncor Energy 2,1 Material Newmont Mining 3,0 Praxair 3,9 Tillväxtmarknader Informationsteknik Apple 2,7 Google 5,6 Hewlett-Packard 2,1 Microsoft 2,9 Visa 2,7 Temenos Group 1,3 SAP 1,8 19,1 12,2 Telekomoperatörer Vodafone 5,4 5,4 4,9 Kraftförsörjning 0,0 3,9 Övrigt 0,0 0,0 Total 37,3 11,7 38,2 1,9 0,0 10,9 100,0 - Index* 50,5 8,7 15,1 8,0 4,9 12,8-100,0 12 Carnegie WorldWide Ethical

13 Carnegie Asset Management Carnegie Asset Management är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare. Vi arbetar sedan 1986 med att skapa långsiktiga mervärden för institutionella investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team. Kontakta oss gärna: Ralf Larsson +46 (0) Johan Lander +46 (0) Andreas Kriland +46 (0) Carnegie Asset Management 13

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvarig: Kent Janér FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål:

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

S.M.A.R.T. MONEY JUNI

S.M.A.R.T. MONEY JUNI ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS S.M.A.R.T. MONEY JUNI 2014 Kina positiva effekter för ekonomin Emerging markets möjligheter på obligationsmarknaden Råvaror dags att kolla

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Håll fokus Det bästa sättet att hantera risk är att hålla huvudet kallt >5 Impotenta centralbanker Torgeir Høien om centralbanker som glömt sin främsta

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer