BASEL II SVENSK KOMMUNRATING. Möjligheternas reform för det kommunala självstyret. Smedsgränd 2 A Uppsala Tfn Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BASEL II SVENSK KOMMUNRATING. Möjligheternas reform för det kommunala självstyret. Smedsgränd 2 A 753 20 Uppsala Tfn 018-14 60 30 Fax 018-14 60 34"

Transkript

1 BASEL II Möjligheternas reform för det kommunala självstyret Uppsala Smedsgränd 2 A Uppsala Tfn Fax SVENSK KOMMUNRATING Smedsgränd 2a, Uppsala, Tel: , Fax: ,

2 Ska Sverige på nytt missa chansen att få ordning på kommunernas ekonomi? Är Finansinspektionen medveten om att Basel II innehåller stora möjligheter att stärka det kommunala självstyret genom att välja en av två möjliga alternativ för banker att prissätta kommunala lån? Valet står mellan ratingmetoder (dvs marknadsekonomi) och schablonmetoder (dvs planekonomi). Den gamla Finansinspektionen missade möjligheten att fördjupa det kommunala självstyret i början av 1990-talet när alla operativa regler för kommunernas hantering av sin ekonomi försvann genom den nya och avreglerade kommunallagen Kreditgivarna skulle utöva uppsikt över kommunerna vid långivning. Men den signalen kom aldrig till bankerna eftersom dåvarande Finansinspektion glömde att ändra kapitaltäckningsreglerna enligt Basel I från år1988. Kapitaltäckningen fick ligga kvar på noll procent vilket i praktiken innebar planstyre istället för effektiv marknadslösning. Basel II erbjuder den nya Finansinspektionen att på nytt välja väg. Många uppfattar Basel II som enbart val av metoder för bestämning av bankernas kapitaltäckning mot olika kundkategorier, men intressant är de nya möjligheter som Basel II erbjuder. Väljer Finansinspektionen schablonmetoden, och kapitaltäckningen mot kommunerna även fortsättningsvis blir noll procent, signaleras på ett olyckligt sätt att staten skulle ha ansvar för alla kommunala skulder. Väljs rating tvingas kreditgivarna till en prövning som antyder att de får ta ansvaret om en kundkommun fallerar. Rating skulle innebära att ränteskillnaderna blir stora till kommuner, vars ledningar missköter ekonomin. Kriser i kommunerna beror i mer än nio fall av tio på dålig ledningsförmåga. Vi skulle snabbt få en tillfrisknande sektor. Denna rapport från Svensk KommunRating fokuserar på möjligheterna i Basel II och förespråkar därmed att Finansinspektionen väljer alternativet rating även för kommuner. Hans Jensevik, VD Svensk KommunRating, kommunanalytiker Harald Berg, Styrelseordförande, kommunanalytiker , sid 2

3 1. Vad som hände under 1990-talet I Sverige avreglerades kommunerna genom 1991 års kommunallag. Alla operativa ekonomiska regler försvann och det fanns inte längre några begränsningar i kommunernas upplåningsrätt. Svenska kommuner blev de mest finansiellt avreglerade i världen! Varken Finansinspektion, Riksdag eller Regering uppmärksammade att detta borde ha medfört krav på kapitaltäckningskrav enligt Basel I från år Svensk KommunRating diskuterade frågan med Finansinspektionen i början av talet, men möttes av följande argument: Det är riksdagen som ska ge oss order om hur vi ska tänka och agera. Det är inte praxis i många andra länder. Det är besvärligt att införa i Sverige. Det har hittills inte hänt något (trots det då högaktuella Haninge-fallet). Noll procents kapitaltäckningskrav och därmed tron på statlig säkerhet för kommunala skulder medförde att kreditgivare under långa perioder parkerade pengar i kommunerna till låg ränta. Denna kassa-balans-effekt, känsla att vara rik, har stimulerat många kommuner att lånefinansiera driftkostnader istället för att rationalisera och intäktsanpassa sin verksamhet. Konsekvenserna för 290 kommuner kan sammanfattas i följande punkter: 1. Olikheterna i finansiell styrka växte efter 1992 och växer fortfarande 2. Driftkostnader lånefinansieras och kommande generationer belånas 3. Tillgångar säljs och tidigare generationers sparande och kapitalbildning förskingras 4. Staten känner sig tvingad öppna kommunakuter 5. Staten försöker återreglera genom balanskrav och förstärkt revision 6. Inbjudna till kommunerna började rikspolitikerna intressera sig för röstknipande kommunala verksamheter som vård, skola och omsorg. 7. Kommunalpolitiker tröttnar och hoppar av 8. Allt svårare rekrytera duktiga kommunalmän 9. Staten centraliserar nästan alla intäkter till riksdagen genom skatteutjämnings- och maxtaxesystem 10. Statsbidragen avindexeras och pengar pytsas ut som Wernerssonoch Perssonpengar i form av öronmärkta bidrag 11. I valen och diskuterar riksdagsmännen numera mest kommunala frågor 12. Kort sagt: det kommunala självstyret urholkas Kombinationen av kommunallagens avreglering 1991 och den gamla Finansinspektionens underlåtenhet att genom sunda kapitaltäckningskrav upprätta marknadsuppsikt över kommunerna, har fört ihop riks- och kommunalpolitiken på ett finansiellt osunt sätt. Den utveckling som nu sker är inte långsiktigt hållbar: en rikspolitiskt angenäm men okontrollerbar planstyrning ger fler offentliga , sid 3

4 verksamheter inom allt snävare budgetramar. Statens skuld på över miljarder kronor och 290 kommuners förpliktelser på över 500 miljarder kronor växer snart utanför all kontroll, samtidigt som en ekonomi med tennisarm (exportsektorn) suger in friställd arbetskraft i ett växande underfinansierad sysselsättningsbubbla i kommunsektorn. Det är val Svensk KommunRating delar riksdagens revisorers uppfattning att utvecklingen inte är långsiktigt hållbar och att det beror på institutionella brister och direkt felaktiga lösningar. 2. Vad som verkar hända nu Basel II kommer att genomföras och reglerna omfattar kommuner, men Finansinspektionen verkar vilja göra de undantag för kommunkrediter, som Basel II ger möjligheter till. Finansinspektionen vill att så många institut som möjligt ska utveckla internratingbaserade lösningar det är en bra princip. Men man säger sig samtidigt ha för avsikt att krediter till stat och kommunsektorn ska hanteras med schablonmetoden. Och när det gäller tillämpningen av schablonmetoden säger Finansinspektionen att man har för avsikt att ge generell dispens så att kapitaltäckningskravet ska vara noll procent för den sektorn. Det kan finnas flera orsaker som förklarar denna inställning hos Finansinspektionen: Man kan ha tagit intryck av hur flera andra länder inom EU tänker, där kommunerna inte alls är så avreglerade som i Sverige. Man kan tacksamt se en möjlighet att begränsa sin egen arbetsinsats genom att avskärma en del av marknaden från utvecklade internratingbaserade metoder. Man kan fortfarande leva i en miljö av samma önsketänkande som för 15 år sedan: att kommunerna är rätt säkra betalare och att ingenting kan hända med kommunala lån. Man kan ha blivit utsatt för påtryckningar från dels rikspolitiker som upplever att den tillämpande planstyrningen fungerar behagligt bra, dels bankföreträdare som tycker att det är tillräckligt jobbigt att inom ett par år hinna utveckla bra internratingbaserade lösningar för övriga kundkategorier. Man kan till och med tro att kommunsektorn är så liten att landets finansiella system tål en finansiell förtroendekris omfattande 290 dåligt transparenta kommuner. Detta trots att alla sekundära negativa effekter för landets ekonomi torde få spelrum under lång tid innan läget kommer under kontroll. Svensk KommunRating håller inte för osannolikt att nästa statsfinansiella kris börjar med minskat förtroende för kommunernas förmåga att hantera sina förpliktelser och insikten att staten inte är finansiellt stark för att kunna vara en sista utpost. Finansinspektionen torde ha ett ansvar för att välja lösningar som stabiliserar det finansiella systemet , sid 4

5 3. En marknadslösning för ökad finansiell uthållighet Idag gäller Basel I, vilket innebär att när en bank lånar ut 100 kr så ska det finnas en ökad täckning i bankens eget kapital på 8 kronor. Det kallas kapitaltäckningskrav och är idag 8 procent. Det omfattar således inte offentliga företag, som svenska kommuner. Efter den 31 december 2006 gäller reglerna i Basel II och då omfattas i princip även kommuner samtidigt som det tillkommer en sofistikerad uppsättning regler för hur kapitaltäckningskravet ska beräknas beroende på hur kreditstocken är fördelad på olika typer av kunder. Kapitaltäckningskravet noll mot kommuner innebär låga kostnader för banken vid utlåning till kommuner samtidigt med en (i Sverige kvardröjande) antydan att kommuner är säkra låntagare. Men Basel II handlar inte bara om en ny syn på kapitaltäckning utan också om en modernisering av prissättning av riskerna mot såväl olika kundkategorier som mot enskilda kunder. Banker måste ha processer för bedömning av riskprofil i förhållande till sitt totala kapital och detta ska avspeglas i prissättningen. Det gäller för kundkategorin kommuner även vid riskvikten noll. Vi berör därför först prissättning av risker och återkommer längre fram till kapitaltäckningsfrågorna. Eftersom Basel I gav utrymme för regeringar att undanta kommuner och Sverige gjorde det, är den allmänna uppfattningen att svenska kommuner är kreditvärdiga och även likvärdiga beträffande riskklassning. Inget är mer fel. Svensk KommunRatings IT-system möjliggör individuell och omedelbar analys av valfri svensk kommun och Sveriges 290 kommuner är lika olika som den svenska börsens ungefär lika många aktiebolag. Ingen skulle komma på idén att behandla de senare med schablonmetoder och statistiska genomsnitt. Betänk att efter varandra i bokstavsordning kommer Stockholm (ca inv) och Storfors (4 600 inv). Idag är ränteskillnaderna mellan kommunala lån marginella jämfört med hur det är tänkt i Basel II med de möjligheter som där finns. Det kommer att överraska många kommunalråd, vars enda risk idag är att möta en binär verklighet, att ibland helt vägras lån. Artigheten att alltid erbjuda ett lån och sätta en affärsmässigt hög ränta tillämpas inte i Sverige. Här får ibland kommunalråd bankdörren i ansiktet och nu finns möjligheterna att genom finansiell riskklassning och korrekt prissättning råda bot på. När de första utkasten till prissättning av lån genom rating presenterades av Basel II under år 2000, presenterade också Svensk KommunRating sitt riskklassningssystem för kommuner för de svenska storbankerna. Reaktionen var märklig: stort intresse hos samtliga men ingen ville börja tillämpa det. Om vi börjar går ju bara kommunerna till andra banker! Ingen ville stöta sig. Svensk KommunRatings system för klassning av finansiell risk av kommuner bygger på en normativ betygsskala med 8 betygssteg. Högst betyg benämns A1, näst högst A2, näst lägst D1 och lägst D2. Den ratingtjänst, vars resultat är ett betyg enligt den skalan, kallas KommunDiagnos. En något enklare tjänst, KommunAnalysen, har enligt samma skala de fyra stegen A, B, C och D. Den genomförs under kortare tid och ger en fingervisning om betygsnivå. Med en FörtroendeProfil-rating tar det bara några dagar att få ett indikativt betyg i en tregradig skala b, c och d. Egentligen finns en fjärde nivå, icke ratad och därmed kan vårt förslag till prissättning presenteras (bild) , sid 5

6 Princip för prissättning av kommunkrediter vid extern rating Kommun: X-kommun Befolkning: Inv Full ränta: 7,00 Proc Limit / invån: Kr / inv Ratingpremie: 1,00 Proc Huvudkontor Regionkontor Lokalkontor Lokalkontor KommunDiagnos KommunAnalys FörtroendeProfil Icke Ratad Mkr Proc Mkr Proc Mkr Proc Mkr Proc Betyg Limit Ränta Betyg Limit Ränta Betyg Limit Ränta Betyg Limit Ränta A1 68,0 3,16 A2 62,0 3,28 A 36,0 4,25 B1 56,0 3,40 B2 50,0 3,52 B 32,0 4,50 b 26,0 5,30 C1 44,0 3,64 C2 38,0 3,76 C 28,0 4,75 c 24,0 5,65 D1 32,0 3,88 D2 26,0 4,00 D 24,0 5,00 d 22,0 6,00 O-ratad 20,0 7,00 Risk Kr/inv Proc Risk Kr/inv Proc Risk Kr/inv Proc Risk Kr/inv Proc Premie 300 0,12 Premie 200 0,25 Premie 100 0,35 Grundnivå 0 0,00 En kommun kontaktar sitt lokalkontor för nya lån och därför ska bilden läsas från höger till vänster. Lokalkontoret kan bevilja lån inom sin limit. Den icke ratade X- kommunen ovan kan få låna upp till 20 Mkr till en ränta på 7 procent. Om kommunen har en rating så ökar limiten samtidigt som räntan minskar beroende på ratingens kvalitet och betygsnivå. Detta är det exempel Svensk KommunRating efter Basel IIs första utkast för många år sedan presenterade för bankerna. Tierp i Uppland har genomfört en KommunDiagnos i år (för sjunde året i följd) och fått A2. Räntedifferensen till icke ratad är här i exemplet 3,7 procent och på en låneskuld på 330 Mkr är det 12 Mkr på kommunens finansnetto. Denna marknadsutsättning av kommunerna saknar inte dramatisk dynamik beroende på hur de finansiella aktörerna kommer att differentiera priserna efter finansiell riskklassning av kommuner efter år Det torde vara uppenbart att finansiell marknadsutsättning innehåller mycket starka incitament för kommuner att sköta sin ekonomi. Nu kan man bara spekulera om vilka ränteskillnader som kommer att uppstå i framtiden, men man kan förvänta sig att både politiker och företrädare för banker kommer att försäkra att Basel II innebär att det även fortsättningsvis blir som idag. Inget hindrar således bankerna från en affärsmässig riskklassning även om schablonmetoden väljs och riskvikten sätts till noll för kommuner. Basel II betonar långivarens ansvar och vikande förtroende kommer förr eller senare att framtvinga affärsmässig långivning mot kommuner. Basel II innehåller också mycket starka incitament för ett fördjupat kommunalt självstyre i hela EU på ett sätt som går stick i stäv med de centralistiska trender som härskat i Sverige under senare tid. Rikspolitikerna kan tvingas fastlägga stabila regler för det kommunala självstyret och agera extremt långsiktigt för att inte skapa oönskade ränterörelser. Marknaden kan komma att tydliggöra och skydda det politiskt operativa ansvaret på olika nivåer tvärt emot de tankar om ökad central styrning av kommunerna som exempelvis ansvarsutredningen arbetar efter. Det är möjligt att Svensk KommunRatings öppna rating bara indirekt kommer att få betydelse beroende på Basel II. Öppen betyder öppenhet i presentationen. Alla kan se hur betyg sätts, vilket egentligen är ett krav som Basel II ställer. Detta visar samtidigt hur en kommun kan styra sin ekonomi för att förbättra sin rating. En kommun som önskar förbättra sin rating för att sänka sina lånekostnader kan ha ringa vägledning av den internratingbaserade metod som banken använder , sid 6

7 Den sätter interna betyg och därmed räntenivå, baserad bland annat på statistik av fallissemang. En öppen rating, som gör kommunen ekonomisk styrbar för lokalpolitikerna, har detta som mervärde för kommunen jämfört med enbart internratingbaserade metoder. Öppen årlig rating, där alla via nätet har tillgång till analysdokumenten bakom betygsättningen, har också som mervärde att risken för fallissemang torde minska. Intertemporal öppenhet torde ge en lugnare och jämnare fungerande marknad. Vilka kommuner som är ratade idag framgår av vår webbplats där inte bara betygen finns utan också den dokumentation som leder fram till betygen. Svensk KommunRating ligger rätt i tiden för att klara hela kommunsektorn i Sverige åt kreditgivarna till december Och Svensk KommunRating fyller de sex krav som Basel II (enligt 90) ställer på en kreditvärderande institution för att ett lands finansinspektion ska få tillåta att banker använder sig av dess betyg: 1. Objektivitet i använda metoder 2. Oberoende av politiska och ekonomiska påtryckningar 3. Internationell tillgänglighet/transparens beträffande varje värdering 4. Öppenhet beträffande metoder och betygskriterier 5. Resurser som är tillräckliga för högkvalitativa värderingar 6. Trovärdighet, inklusive interna system för att undvika felanvändning av data Ovan presenterade lösning är mycket effektiv. Det nuvarande systemet har under de senaste åren kostat många tiotals miljarder i kommunakuter och olika bidrag till kommunerna, utan att deras finansiella uthållighet förbättrats. Det skisserade systemet kostar några 100 Mkr per år för hela kommun- och banksektorn, plus FI, att handha. Regeringen kan avveckla stora delar av sin kommunsektion inom finansdepartementet och därigenom spara mycket i administrationskostnader. Behovet av kommunakuter kommer att försvinna inom några år. Kommunkrediterna blir något dyrare under några år, tills kommunernas invånare lärt sig att välja politiker med sinne för uthålliga finanser. Därefter blir kommunkrediterna för de finansiellt välskötta kommunerna rimligtvis lika billiga som idag. Svensk KommunRating anser att det bara är en tidsfråga innan de möjligheter till marknadsuppsikt över kommuner som Basel II innehåller kommer till användning i Sverige. Men måste det bli en finansiell förtroendekris först? 4. Vem kommer att utpekas som ansvarig efter nästa finansiella kris? Folks minne är kort. Man minns inte de två tidigare statsfinansiella kriserna: en på 1980-talet och en på 1990-talet. Nu finns indikationer på att vi är på väg in i nästa. Kris är ett modernistiskt begrepp men utan överdrift kan påstås att det kommer att bli kärvt att få balans i statens och kommunernas ekonomi de kommande åren. Pensionärerna och lokalpolitikerna gjorde jobbet under 1980-talskrisen. De gjorde det också under 1990-talskrisen men det räckte inte. Staten tvingades välja att rädda bankerna eller den bostadssociala politiken. De prioriterade bort bostadspolitiken. Diagrammet visar statsskuldens årliga förändring från år 1971 och tills nu med Ekonomistyrningsverkets (ESVs) prognos (februari 2004) till år Jämfört deras höstprognos är den de nu lagt mycket justerad, dvs den har ett , sid 7

8 större underskott. Det kan indikera den prognosmässiga återhållsamheten. Räknas den in för resterande månader av år 2004 så ökar statsskulden inte med ESVs 68 miljarder utan med ca 90 mdr. Det överensstämmer också bättre med den historiska trenden i nedgången. Det innebär att underskottet utan ekonomiska åtgärder blir 175 mdr år Statsskuldens årliga förändring (Mdr) Miljarder kronor 80-talskrisen Svensk KommunRatings bedömning är ca 175 Mdr år 2005 om inget görs! ESVs Prognos 90-talskrisen År Kvaliteten på siffrorna kan diskuteras. Långa serier erbjuds sällan eftersom de ger för dramatiska bilder av verkligheten. Därför är det svårt att hitta trendriktiga långa serier. Exempelvis skulle olika överföringar (bland annat från pensionssystemet) vid sekelskiftet nästan utplåna de positiva staplarna de åren varför trenden blir mindre brant. Men ett rensat överskott över en cykel innebär bara ett fall från lägre nivå: 175 mdr år 2005 är nog en bra gissning. Avgörande är vad som händer med den kommunala sysselsättningsbubblan (kan pysa ut helt före valet 2006 eljest därefter). Staten lånar pengar och skickar öronmärkta bidrag för ökad sysselsättning till kommunerna. Med schablonmetod och riskvikten noll blir det också billigt för kommuner att finansiera underskott och slippa friställa på kort sikt. Men Basel II fritar inte banker från ansvar för sin långivning mot kommunerna, och i en kommande kris får ett land bara skydda så mycket av banksektorn att betalningssystemet hålls intakt. När nästa statsfinansiella kris med stor sannolikhet medför att statens ratingbetyg sjunker, kanske flera steg, och kommunernas finansiella hjälp från statskassan upphör, kommer lånen till kommunerna att bli dyrare. Det är lätt att måla upp ett mycket dystert scenario för den offentliga sektorn. Vid stora samhällsolyckor är det lika vanligt att leta efter ansvariga att hänga ut, som det är omöjligt att finna någon eftersom systemsambanden är så invecklade. Så var det ju inte tänkt att det skulle bli. Sverige hade ju valt en planekonomisk lösning med extra billiga kommunkrediter utan kapitaltäckningskrav för att välfärden skulle bli så mycket bättre. Vems är felet att Sverige plötsligt tappade , sid 8

9 greppet och hamnade i olycka? Hur skulle vi ha gjort i stället? Frågorna kommer att ställas om och om igen! Man kommer också att fråga sig hur man åren kunde vara så optimistisk att man inte räknade med att nya statsfinansiella kriser skulle kunna inträffa i just det trygga Sverige. Sannolikheten är hög för att man kommer att undra över Finansinspektionens roll och vilka krafter som påverkade denna att sätta kapitaltäckningskravet för kommunkrediter till noll procent. Och man kommer att undra över varför inga ekonomijournalister var intresserade över att skriva om nyttan med hållbara system. Varför blev det ingen debatt om att söka utforma hållbara och effektiva marknadslösningar istället för kortsiktiga planlösningar? Planstyret, som hittills hade bevisat sin oförmåga i många länder, hade återigen lett en regering in i en finansiell återvändsgränd som man sedan inte kunnat ta sig ur! Svensk KommunRating håller för sannolikt att nästa statsfinansiella kris kommer att utlösas av en underfinansierad kommunal sysselsättningsbubbla i kommunsektorn och att kreditgivarna kommer att få vidkännas (om inte kreditförluster så) höga transaktionskostnader för skuldbevakning. 5. Preliminär slutsats oktober 2004 Det verkar som om Finansinspektionen för närvarande har för avsikt att tolka det nya regelverket så att krediter till svenska kommuner och många kommunägda företag ska ges riskvikten noll. Det innebär klart ökade risker för det kommunala självstyret. Kreditgivarna ges nämligen tydliga incitament att fortsätta den farliga praxis som etablerats under de senaste 15 åren att använda kommuner för att parkera krediter till låga räntor alternativt vägra lån. Man ökar i första fallet sina marknadsandelar utan att behöva öka sin kapitaltäckning och i det senare fallet riskklassas på ett bekvämt sätt. Det hela är bra så länge det fungerar: kommunerna får billiga krediter och bankerna är nöjda. System med noll procents riskvikt blir mera riskutsatt. När sådana fallerar är sannolikheten stor att det blir en betydande finansiell krasch, som kommer att påverka det kommunala självstyret. Vår roll är att vara pessimistiska, ty bara goda och robusta system klarar sämsta tänkbara förutsättningar. Våra pessimistiska prognoser bygger på följande resonemang: Allt startar med en finansiell förtroendekris mot ett antal kommuner (som vägras lån och som redan är mycket skuldtunga). Dessa visar sig vara finansiella skräpkommuner. Eftersom kommunsektorn inte är transparent faller hela sektorn. Kraschen i kommunsektorn prövar staten som sista utpost i finansiell mening. Men krisen är sådan att staten inte kan öka sitt stöd till kommunsektorn, utan tvärt om måste minska bidrag (etc) och omfördela mellan kommunerna. Krisen medför därför att statens rating sjunker under AA-. Det innebär att kommunkrediter plötsligt ska ges riskvikten 20 %, vilket kommer att fördyra på ett mycket besvärande sätt för hela kollektivet. (I värsta fall skulle nivån kanske sjunka under A- så att riskvikten ska vara 50 %, vilket gör situationen än värre.) , sid 9

10 Kommunerna kommer över lag att få så stora problem att betala ut löner och samtidigt betala för sina lån, att staten ser sig tvungen att ingripa i kommunernas självstyre med någon olustig men nödvändig krislösning. Den krislösningen kan ses som en logisk fortsättning på de inskränkningar i självstyret som regeringen successivt lanserat under de senaste 15 åren: maxtaxor, utdebiteringsstopp, inkomstutjämningssystem, etc. När en sådan nationell finansiell kris är över efter kanske 5 à 10 år, är frågan hur kommunerna ska kunna få tillbaka sitt självbestämmande i politiskt och finansiellt viktiga frågor för medborgarna, Det blir inte lätt. Kanske det finns en dold agenda att på detta sätt avskaffa det kommunala självstyret helt och Sverige blir en region i EU med riksdagen som regionfullmäktige? Mycket talar således för att Finansinspektionen bör utveckla ett modifierat synsätt i sitt arbete på att tolka den svenska tillämpningen av Basel II mot alternativet rating även om det nu inte förefaller vara fallet. Banker åläggs ett större ansvar än vad de traditionellt har burit. Det kan bli en besvärlig praktik för de senare ganska snart. Svensk KommunRating anser att den enda långsiktigt hållbara lösningen för hela det kommunala kollektivet är alternativet individuell rating av varje kommun och prissättning därefter , sid 10

11 Bilaga: Kapitaltäckningsregler för kommunkrediter enligt Basel II Efter tio års arbete publicerades i juni 2004 Basel II Framework, det vill säga International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework, av Basel Committee on Banking Supervision och antogs av centralbankscheferna och finansinspektionerna i G10 a den 26 juni 2004 att gälla som förslag för alla Basel-kommitténs medlemsländer från och med utgången av år 2006, med undantag för de mest avancerade metoderna för riskmätning enligt Internratingbaserad metod, vilka ska gälla från utgången av år Syftet är att ge en ny uppsättning standarder för att fastställa minimala kapitaltäckningskrav för banker och avser ersätta standarden enligt The 1988 Basel Capital Accord (=Basel I från år 1988). Kreditrisk kan enligt det sålunda antagna förslaget mätas antingen enligt schablonmetoden eller enligt någon godkänd Internratingbaserad metod (IRBmetod). Svenska kommuner och kommunala företag kan enligt förslaget hanteras som non-central government public sector entities, PSEs. Riskvikt för kommuner (dvs PSEs) enligt Schablonmetoden ska (enligt 57) sättas enligt ett av två alternativ som landets finansinspektion ska bestämma att gälla inom sin jurisdiktion: Alternativ 1: Riskvikten ska (enigt 61) vara samma som för fordringar på landets banker, dvs ett steg lägre än för krav på staten. Det betyder för närvarande att svenska kommuner ska ha riskvikten 20%, men mer generellt följande riskvikter: Statens betyg: AAA till AA- A+ till A- BBB+ till BBB- BB+ till -B- Under B- Icke ratad Riskvikt 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 100 % Alternativ 2: Riskvikten ska (enligt 62) baseras på den externa kreditvärdering som banken själv har och göras ett steg högre. Det betyder för närvarande att svenska kommuner ska ha riskvikten 20 %, men mer generellt följande riskvikter: Bankers betyg: AAA till AA- A+ till A- BBB+ till BBB- BB+ till -B- Under B- Icke ratad Riskvikt 20 % 50 % 50 % 100 % 150 % 100 % En stats finansinspektion kan (enligt 58) utöver ovanstående två alternativ också bestämma att vissa PSEs ska ha samma riskvikt som staten har. Riskvikten för bankers fordringar på svenska staten är enligt Basel II Framework för närvarande 0 %, men mer generellt följande: Statens betyg: AAA till AA- A+ till A- BBB+ till BBB- BB+ till -B- Under B- Icke ratad Riskvikt 0 % 20 % 50 % 100 % 150 % 100 % Detta innebär att Finansinspektionen till hösten 2006 har möjlighet att bestämma att svenska bankers riskvikt för svenska kommuner även i fortsättningen därefter ska vara 0 %, som det varit sedan före år (Skulle statens betyg ha halkat ner under AA- år 2006, blir riskvikten för således kommuner dock 20%.) Vid Finansinspektionens beslut om kategorisering av kommuner (och andra PSEs) kan följande aspekter (enligt fotnot 19 till 58) vara relevanta: a Baselkommittén bildades 1974 av centralbankscheferna i G10-länderna. Den senaste tidens medlemmar i kommittén är Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA , sid 11

12 a. Regionala och lokala organ (dvs bland annat kommuner) kan kvalificeras för att bli behandlade som staten om de har specifika möjligheter att skaffa intäkter och har specifika institutionella arrangemang som reducerar deras fallissemangsrisk b. Det bör betyda att alla svenska kommuner (som inte har begränsad beskattningsrätt) ska ha samma riskvikt som staten, om Finansinspektionen bedömer att effekterna av balanskravet och olika kommunakuter i praktiken reducerar kommunernas fallissemangsrisk. - Svensk KommunRatings kommentar: Frågan bör därför rimligen bli hur mycket den risken är reducerad. Att dessa institutionella arrangemang reducerar risken på kort sikt är klart. Kommer det att räcka som (politiskt) argument för Finansinspektionens beslut om man (som riksdagens revisorer) tror att de institutionella reglerna tvärtom ökar risken på lång sikt? b. Administrativa enheter som är ansvariga inför kommuner och andra ickekommersiella företag som ägs av kommuner behöver inte ( may not ) ges samma behandling som staten om dessa enheter inte har under punkt a beskrivna intäktsmöjligheter. Om dessa enheter som följd av sitt ägande inte kan gå i konkurs, så kan det vara lämpligt att behandla dem på samma sätt som fordringar på banker. En förutsättning är dock att strikta utlåningsregler gäller för dessa enheter. - Svensk KommunRatings kommentar: Det kan bli intressant att se hur Finansinspektionen kommer att hantera frågan om ett kommunalt företag kan gå i konkurs eller ej, när kommunen bedyrar sin ambition att alltid hålla företaget under armarna. c. Kommunägda kommersiella företag kan hanteras ( may be treated ) som normala kommersiella företag. Men Finansinspektionen kan besluta att betrakta dem som koncernföretag och därför tillföra dem lämpliga riskvikt. Betraktas de som normala företag ska de ha följande riskvikt: Företagets betyg: AAA till AA- A+ till A- BBB+ till BB- Under BB- Icke ratad Riskvikt 20 % 50 % 100 % 150 % 100 % - Svensk KommunRatings kommentar: Gissningsvis kommer de flesta kommunala företag (som inte är kommunaltekniska försörjningsföretag) att kunna hamna i gruppen med 100 % riskvikt. Frågan om de allmännyttiga bostadsföretagens klassificering kan bli tekniskt och politiskt intressant. Riskvikt för kommuner (PSEs) enligt Internratingbaserad metod (IRB-metod) ska sättas enligt följande. Banken ska först (enligt 215) hänföra alla åtaganden i något av följande fem grupper av tillgångar ( tillgångsklasser ): a. corporate, b. sovereign, c. bank, d. retail och e. equity. PSEs (dvs fordringar på kommuner) ska (enligt 229) hänföras till gruppen b sovereign, om de ska göra det enligt Standardmetoden ovan. Inom varje tillgångsklass ska banken hantera riskkomponenter (dvs uppskattningar av riskparametrar) riskviktsfunktioner (dvs de sätt som riskkomponenterna transformeras till riskviktade tillgångar och därigenom kapitalkrav) minimikrav (dvs de minimala standarder som måste gälla för att en bank ska få använda IRB-metoden för en tillgångsklass) b Risk of default har här översatts som fallissemangsrisk. Det är troligt att FI kommer att definiera fallissemang (default) som att minst ett av följande villkor är uppfyllt: 1. det är osannolikt att gäldenären kommer att betala sin skuld fullt ut (varvid ingen hänsyn tas till de eventuella säkerheter som kan föreligga); 2. gäldenären släpar efter mer än 90 dagar med någon betalning till banken , sid 12

13 Därvid kan banken välja mellan två tillvägagångssätt: den grundläggande IRB-metoden och den avancerade IRB-metoden. Den grundläggande IRB-metoden för bland annat kommunlån kräver att instituten ska tillhanda hålla sina egna uppskattningar av sannolikhet för fallissemang (PD) för var och en av sina låntagargrader, men måste använda Finansinspektionens uppskattningar för andra relevanta riskkomponenter (dvs LGD Loss Given Default, EAD Exposure at Default och M Effective Maturity). Det grundläggande är härvid PD Probability of Default, dvs sannolikheten för fallissemang. Den kommer sannolikt att mätas som ett långsiktigt genomsnitt för tillgångsklassens lån under kommande 12-måndersperiod. Det innebär att man inte vill mäta de faktiska sannolikheterna för fallissemang under de kommande 12 månaderna, eftersom de varierar med konjunkturerna och skulle göra banksystemet konjunkturkänsligt på ett icke önskvärt sätt. Den avancerade IRB-metoden för bland annat kommunlån kräver att institutet måste kalkylera den effektiva M Effective Maturity och tillhandahålla sina egna uppskattningar av LGD Loss Given Default, EAD Exposure at Default och M Effective Maturity. Huvudregeln är att institutet ska ha 3 års erfarenhet av den IRB-metod de tillämpar. Till och med år 2009 kan FI bevilja undantag från den grundläggande IRB-metodens krav (enligt 264) på 5 års data (även beträffande kommunkrediter) rörande sannolikheten för fallissemang, men det kräver i så fall att institutet kompenserar databristen. Däremot kan FI inte ge något sådant undantag för institut som använder den avancerade IRB-metoden. - Svensk KommunRatings kommentar: Dessa undantag har sannolikt inte med kommunlån att göra, eftersom Finansinspektionen verkar ha för avsikt att de ska få hanteras enligt schablonmetoden. Eftersom det ännu inte finns några kommunfallissemang som syns i de senaste fem årens statistik, så torde institut endast vilja övergå till någon IRB-metod, om schablonmetoden kräver mer än 0 procents kapitaltäckning för kommuner eller för kommunala företag. Nuvarande tidplan för reformens successiva genomförande Hösten 2004 EU-kommissionen lämnar förslag till EU-direktiv om Basel II. Metodutvecklingsarbete inom FI och instituten rörande avancerade värderingsmodeller och metodutveckling rörande tillsynsmetodikprövning. Institut utan internationell verksamhet ska ha lämnat in föranmälningar senast 31 dec till FI om sina IRB-ambitioner. (Instituten med internationell verksamhet ska ha gjort det i juni 2004.) COREP (=Common EU Reporting Group) arbetar fram ett komplett rapportförslag som ska vara klart i början av 2005, så att sedan minst 90 % av rapporteringen kan bli likadan för alla länder inom EU. Juli 2005 Instituten ansöker hos FI om att få använda sina IRB-metoder och FI prövar dem för att ge tillstånd. Prövningen tar knappt ett år. FI sänder ut sina förslag till föreskrifter på remiss under året. Hösten 2005 EU-direktiv beslutat. Lagstiftningsprocess påbörjas i Sverige. Institut som vill använda en IRB-metod per 31 december 2006 måste börja parallellrapportera under kvartal 4 år Sommaren 2006 Riksdagens beslut om svensk lag och FIs beslut om föreskrifter Hösten 2006 FI ger förhandsbesked till instituten om deras IRB-metoder godtas 31 december 2006 Regelverket träder i kraft. FI ger medgivande till instituten att använda IRB-metoden under en treårig implementeringsperiod 31 december 2009 Implementeringsperioden är slut för institut som var med från början med sin IRB-metod , sid 13

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 2, 28 Analyserade kommuner i KE 2/28 TIERP är en av landets bästa kommuner.

Läs mer

Låneklassificiering och lånevärdering - en diskussionspromemoria

Låneklassificiering och lånevärdering - en diskussionspromemoria Låneklassificiering och lånevärdering - en diskussionspromemoria 2002-09-11 SMMNFTTNING 1 KGRUN OH SYFTE 2 REGELVERKET FÖR LÅNEVÄRERING 4 NKERS LÅNEKLSSIFIERINGSSYSTEM 5 V ÄR EN KREITFÖRLUST? 9 JÄMFÖRELSER

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Nationalekonomiska föreningens förhandlingar Sammanfattade av Birgitta Filppa, Karin Sirén och Elisabeth Gustafsson 2011-09-21 Ordförande: Pehr Wissén Inledare: Anders Borg, finansminister Kommentator:

Läs mer

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2.

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. ANFÖRANDE DATUM: 2009-11-19 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Bankföreningen, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Riskviktsgolv för svenska bolån

Riskviktsgolv för svenska bolån PROMEMORIA Datum 2012-11-26 FI Dnr 12-11920 (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Kommunexperten. Råd till en finansminister

Kommunexperten. Råd till en finansminister Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 2, 21 Råd till en finansminister Konjunkturrådets rapport

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

Finansiella kriser och finansiell. efter fem turbulenta år. Mårten Palme. Stefan Ingves

Finansiella kriser och finansiell. efter fem turbulenta år. Mårten Palme. Stefan Ingves nr 7 2012 årgång 40 Finansiella kriser och finansiell reglering tankar efter fem turbulenta år Mårten Palme Jag är fr o m i dag ny ordförande i Nationalekonomiska Föreningen och har nöjet att inleda mitt

Läs mer

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Företagsekonomiska institutionen Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen

Läs mer

Vi har råd med framtiden

Vi har råd med framtiden Vi har råd med framtiden Vi har råd med framtiden men då krävs en långsiktig och sammanhållen politik för välfärdens finansiering. Arena idé & Timbro Rapport från kommissionen om välfärdens framtida finansiering

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag - Ur en svensk storbanks perspektiv Basel II s effect on the credit process concerning small firms - From the perspective of a Swedish bank Helen

Läs mer

Finanskris och svenska banker

Finanskris och svenska banker Industrial and Financial Management Termin VT2010 Finanskris och svenska banker En analys av s och s finansiella situation Magisteruppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare: Ted Lindblom Sammanfattning

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland aktiebolag i Västerbottens län 2005 2005:219:19:05001a.doc FÖRORD Denna rapport utgör den andra delen i Västerbottens Handelskammares arbete med

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

Hushållens ökade lån en riskanalys

Hushållens ökade lån en riskanalys RAPPORT DEN 7 JUNI 2004 DNR 04-4090- 610 Hushållens ökade lån en riskanalys 2004:6 SAMMANFATTNING 3 SNABB UTLÅNINGSEXPANSION 4 Utvecklingen i siffror 4 Bankernas kreditgivning idag 6 RÄNTEHÖJNINGENS EFFEKT

Läs mer

Omvärldsanalys Rapport 2009:2

Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Arbetsgruppens förord Underlaget i denna rapport har tagits fram inom ramen för det arbete som bedrivits i Kronofogdens nätverksgrupp för omvärldsanalys. I gruppen har företrädare

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer