Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.archive.org/details/detrdaupproretoosd"

Transkript

1

2 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

3

4

5

6

7 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÅR 1918 EN KARAKTÄRISTIK MED STÖD AV OFFICIELLA DOKUMENT UPPGJORD AV HENNING SÖDERHJELM Fil. Doktor STOCKHOLM - ALBERT BONNIERS FÖRLAG Pris 4: 50.

8

9 DET RÖDA UPPRORET i ÅR 1918 FINLAND

10

11 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÅR 1918 EN KARAKTÄRISTIK MED STÖD AV OFFICIELLA DOKUMENT UPPGJORD AV HENNING SODERHJELM

12 STOCKHOLM ALB. BOKKIERS BOKTRYCKERI 19 Ii

13 Den 27 januari 1918 förkunnade»finlands arbetares verkställande kommitté», att Finlands arbetarklass skridit till revolution, att den lagliga regeringen störtats och att all makt i Finland nu övergått till de organiserade arbetarna och deras revolutionära organ. Härmed var det inbördeskrig förklarat, som under de följande månaderna skulle härja Finlands jord och kosta tunga offer. Revolutionsmännen de»röda» och deras ryska bundsförvanter lyckades besätta de södra delarna av landet och dettas största städer. Men i norr rustade sig de lagtrogna medborgarna de»vita» att befria landet från de upproriska. De rensade hela norra Finland och ryckte söderut. En lång front bildade sig, börjande vid Bottniska vikens kust något norr om staden Björneborg och löpande i en vid båge kring Tammerfors och därifrån vidare mot öster, söder om S:t Michel till Vuoksenfloden och utmvn-

14 6 HENNING SÖDERHJELM nande söder om dennas utlopp vid finsk-ryska gränsen i Ladogasjön. Först i mitten av mars var den»vita» armén emellertid färdig att skrida till en allvarsam offensiv, och de första dagarna av april hade den, under medverkan av frivilliga från Sverige, rivit upp de»rödas» huvudstyrkor samt erövrat staden Tammerfors. Samtidigt hade, efter vädjan från Finlands regering, en tysk hjälpexpedition landstigit i Hangö, och efter en snabb framryckning intagit landets huvudstad Helsingfors. Nu följde nederlag på nederlag för den röda armén, och i början av maj var upproret slutgiltigt kuvat. De revolutionäras ledare hade flytt till Ryssland och av deras armé voro över 70,000 man de vitas och tyskarnas fångar. Den nesligaste och den blodigaste episod som Finlands historia har att uppvisa var härmed avslutad. Vilken var innebörden av denna revolution och av denna upprorsrörelse? Vad ville den, vad var dess mål och vari lågo dess orsaker? Dessa frågor skola helt kort belysas i föreliggande lilla skrift. Någon fullständig utredning kan självfallet ännu icke framläggas, och allra minst är det fråga om en historik över kriget. Men det har synts nödvändigt att redan nu giva de intresserade i utlandet en på tillförlitliga doku-

15 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND AR ment och uteslutande på sådana grundad skildring av rörelsens psykologi. Bilden av denna vinnes dels genom att undersöka revolutionens förutsättningar och förberedelser, dels genom att stifta bekantskap med de rödas egen uppfattning, sådan den framgår ur skildringar och vittnesbörd i deras papper från krigstiden, av vilka man till ovärderlig nytta för upprorets historia Ivckats finna en stor del. Framställningen har tillkommit på uppdrag av personer, som stått händelserna nära. Under tjänstgöring i ett av de verk, vilka tillsatts för upprorets likvidation, har jag genom benägen förmedling av senator A. Frey och vänligt tillmötesgående från chefers och tjänstemäns sida blivit i tillfälle att fullgöra detta uppdrag och erhålla inblick i alla hittills hopbragta dokument. Härför ber jag att få uttala min tacksamhet. Suoniemi, Finland, den 1 juli Förf.

16 (f

17 FÖRSPELET

18

19 1. Den allmänna bakgrunden. Sedan tjugu år tillbaka har Finland levat under politiskt abnorma förhållanden. Sedan tjugu år har en intensiv kamp mot ryskt förtryck präglat hela folkets andliga existens. Samtidigt ha även de materiella livsvillkoren för stora delar av detsamma genomlöpt en snabb utveckling. De senaste decennierna ha sett industrialismen bryta sig en allt bredare väg in i ett folk, som tidigare kan sägas ha bestått av så gott som enbart jordbrukare och ämbetsmän. Städer och industrisamhällen ha vuxit med amerikansk snabbhet, stadsbefolkningen har ökats huvudsakligen genom inflyttning, bostadsfrågan har blivit brännande, arbetarrörelsen har vuxit som en lavin. Såväl sociala som politiska förhållanden ha bragt landet ur jämvikten. Finland är glest befolkat, dess jord är karg, dess klimat kallt. Folkets lynne bär prägeln av dessa omilda förhållanden. Segt, uthålligt, envist, har det vant sig vid att kämpa en mödosam, långsam och tyst kamp mot naturens hårda

20 12 HENNING SÖDERHJELM makter. Finnen har få grannar och har lärt att lita endast på sig själv, Hans tankar kretsa kring den egna mödan, och deras uttryck är den nödvändiga handlingen, icke det sällskapliga ordet. Han är enstöring, och hans känsloliv är primitivt och starkt. Han lever för sig själv och är om någon en individualist. Främlingen är för honom en främling, därför misstänkt och farlig. Lider han en oförrätt, bränner sig denna allt djupare in i hans sinne och växer till ett mörkt hat mot den, som tillfogade honom oförrätten. Han saknar förmågan att brusa upp och sedan glömma, ty hans lynne är av den ensammes tunga och grubblande art. Han är icke van vid disciplin och snabb lydnad. Han måste ha en fast tilltro till och en absolut hängivenhet för den överordnade för att underkasta sig, men då gör han det även helt. Han är en primitiv individualist, som vill göra sitt arbete efter eget huvud och 30m underordnar sig det allmänna först när han i sitt innersta är övertygad om att det så måste vara. En följd härav är, att varje allmän strävan, för att få fast fot hos ett så beskaffat folk, för att spridas och växa, måste erhålla karaktären av något heligt, av en religion. Den måste stå över det dagliga livets nyttighetskrav, äga en högre andlig innebörd, som förmår bryta enstöringslynnet och individualismen och leda till en enighet av högre ordning, den måste skapa en med fanatism närbesläktad samhörig-

21 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND AR hetskänsla. Av dylika andliga rörelser har Finland även haft rik erfarenhet. Det har naturligtvis funnits många rent religiösa rörelser, men när i det 19: de seklets mitt den finsk-nationella rörelsen, strävan att höja det finska språket till ett kulturspråk från att endast ha varit ett folkspråk, vaknade, erhöll även den en nära nog religiös prägel. Denna berättigade och naturliga rörelse vann sitt mäktiga omfång och sin snabba framgång i mycket tack vare just detta att den upphöjdes till rangen av en religion. Den hade en dubbel uppgift: kampen mot det svenska språkets maktställning och höjandet av det finsktalande folkelementets bildningsnivå. På båda hållen har den ofta tagit sig fanatiska uttryck, och såsom dessas negativa resultat ha vi å ena sidan en ofta bitter språkstrid, å andra sidan en dyrkan av den teoretiska bildningen, av studierna och kunskaperna, som dragit en alltför skarp gräns mellan de»bildade/> samhällslagren, till vilka studentexamen är det enda trappsteget, och de»obildade», d. v. s. de, som sakna akademisk uppfostran. En annan andlig rörelse, som antagit karaktären av en religion eller kanske snarare av en farsot är nykterhetsrörelsen. Den har drivits till resultatet: totalförbud för hela landet, just genom att»hela folket» satts i rörelse och fått alkoholfrågan framställd såsom en helig sak, icke som ett svårlöst problem. Även kampen för andelsverksamheten har präglats av en dy-

22 14 HENNING SÖDERHJELM lik helig iver, där det endast varit fråga om vän eller fiende, icke om åsikt och förnuft. Det är klart, att ett så beskaffat folk som detta helst borde leva i lugn. Då förmår det göra sin duglighet gällande. Då förmår det skapa något stort och varaktigt med sin seghet, sin uthållighet, sin envishet. Men när det råkar i gungning, när de heliga kraven ett efter annat klappa på dess dörr, då beror det på ledare, agitatorer, folktalare och tidningar om det skall drivas till gott eller till ont. För tjugu år sedan var det e n sak, som verkligen tvingade hela folket till kamp. Det var de olagliga åtgärderna till landets förryskning. Och det visade sig, att folket förmådde göra motstånd. Trots alla försök fortskred denationaliseringen icke. Det ställdes upp ett segt och uthålligt motstånd mot det ryska förstörelseverket, ett försvar för nationens lagar och rättigheter, som alltid skall utgöra ett ärorikt blad i Finlands historia. Det nationella försvaret leddes med en enda synpunkt för ögonen : fasthållandet vid landets lagar, vägran att underkasta sig de ryska påbuden. Det var det passiva motståndets metod, en lojal, lugn och»västerländsk» metod. Men ju starkare det ryska trycket blev, ju mera bitterheten och hatet mot de ryska ämbetsmännen växte, desto lättare kunde en mera aktiv, en mera våldsam motståndspolitik vinna anhängare i Finland. Den ryska tsarregeringen var icke blott Finlands utan även det ryska folkets fiende. Och

23 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÄR de metoder de ryska revolutionärerna sedan gathmalt använde voro allt annat än passiva. Var då icke ett samarbete mot den gemensamma fienden nödvändigt, skulle icke de ryska kampmetoderna anlitas även i Finland? Svaret blev både ja och nej. Fienden var gemensam och därav följde, att de ryska revolutionsmännen i Finland betraktades med sympati och funno hjälp när de befunno sig i nöd. Men kampens mål var ett annat i Finland än i Ryssland. V i önskade icke annat än att erhålla våra frånrövade rättigheter igen och att sedan gestalta vår inre utveckling efter bästa förmåga och eget skön. D e arbetade för revolutionen, för en total omstörtning av förhållandena, en såväl politisk som social folkfrigörelse, vilken helt skulle omskapa Ryssland. Vi ägde lagar, vi ägde ett rättsmedvetande, en lagbunden, västerländsk frihet, den hade de ryska maktägande sökt krossa, och den ville vi återfå. Ryssarna kände blott till påbud och befallningar, polisföreskrifter och gendarmrapporter; de ville omgestalta sitt land med nya påbud och föreskrifter av annan karaktär. De sökte sig ut mot drömmar och utopier, till ett idealsamhälle, där politisk frihet rådde och alla sociala orättvisor voro utjämnade. I Finland steg småningom fram ett parti, som icke insåg huru stor skillnaden var mellan den ryska frihetsrörelsens och den finska rättskampens mål. Det var arbetarpartiet, som med orätt kallat sig det socialdemokratiska. Detta

24 16 HENNING SÖDERHJELM parti, som med den snabbt växande industrialismen utvecklat sig ur några av arbetsgivaftia välvilligt ledda arbetarföreningar, och vilket tills vidare saknade allt politiskt inflytande, erhöll livskraft och växtkraft genom beröringen med de ryska revolutionära kretsarna. Det lärde sig se på företeelserna med ryska ögon, lärde sig sammanblanda proletärpolitik och statlig frigörelse, använda revolutionära kampmetoder för ernåendet av sina mål; det glömde den väldiga klyftan, som gapade mellan Finlands västerländska samhällsskick och Rysslands österländska kaos. Detta, att Finlands arbetarparti från början slog in på de ryska vägarna och gjorde de ryska revolutionsmännens sak till sin sak, det är den yttersta, ödesdigra orsaken till att något sådant som den röda revolutionen år 1918 över huvud blivit möjligt. De första resultaten av arbetarpartiets taktik framträdde under de upprörda åren 1905 och Rysk-japanska kriget ändade med Rysslands nederlag. Förbittringen mot rikets högsta ledning blev så allmän i Ryssland, att den stora generalstrejken där utbröt i slutet av oktober Rörelsen gav genljud i Finland. Detta var en»passiv» åtgärd, som ingen hade något emot att använda, och så proklamerades storstrejken även här. Allt arbete i hela landet upphörde, strejken omfattade ämbetsverken, kommunikationerna, industrien, universitetet, t. o. m. polisen. Landets regering, senaten, tvangs

25 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÅR att avgå, den ryske generalguvernören flydde ut till ett pansarfartyg på redden vid Helsingfors, och det finska samhället uppställde sina fordringar. De gingo naturligtvis ut på att de förtrampade rättigheterna skulle återställas. Men man hade ej räknat med arbetarpartiet. Under den vecka strejken varade, visade det huru starkt det blivit, och dess fordringar voro nu andra än de hatade»borgarnas». Det ville ha en konstituerande nationalförsamling, vid vilken landets framtid skulle gestaltas. Finlands folkrepresentation var föråldrad och i dess fyra stånd hade arbetarna icke kunnat göra sin röst hörd. Därför var det en överraskning för alla andra, när de nu plötsligt uppträdde med sådan styrka. Denna skönjdes närmast i de ordningskårer de ställde upp. Polisen hade, såsom nämnts, anslutit sig till strejken. För ordningens upprätthållande bildades då frivilliga skyddskårer, mest bestående av studenter och andra unga män, vilka såsom igenkänningstecken buro en vit bindel kring vänstra armen. Arbetarpartiets ledare stodo tveksamma inför dessa»borgerliga» organisationer, samarbetade först med dera, men slogo sedan om. De uppställde egna skyddskårer, med en röd bindel om armen det första upphovet till»röda gardet». Dettas uppgift blev nu att i sin hand taga en så stor del av makten som möjligt. Några av Finlands städer, bl. a. huvudstaden,»besattes» sålunda nästan helt av de röda. Konflikter mellan 2. Söderhjelm.

26 18 HENNING SÖDERHJELM vita och röda kunde icke helt undvikas, ty arbetarpartiet ville, i medvetande av sin styrka, driva igenom en fordran på konstituerande nationalförsamling. Det gavs ett ögonblick, då revolvrarna redan blänkte i händerna på en trupp vita och en trupp röda som möttes, ett annat, då arbetarna vid ett torgmöte redan valde sin egen regering. Men slutligen föllo dessa dock undan och nöjde sig med det resultat de borgerhga partierna uppnått: återställandet av landets rättigheter. Dock, schismen hade nu trätt tydligt i dagen, arbetartidningarna förklarade att herrarna bedragit folket, och de röda gardena ombildades till en rent militär organisation,»för att skydda arbetarnas intressen». Den finska militären hade upplösts år 1901, endast en gardesbataljon återstod, och även denna hade kort före storstrejkens utbrott upphört att existera. Underofficerare och soldater från den upplösta bataljonen övade nu in de röda skarorna, kommandospråket var ryskt och arméns egentliga uppgift var dunkel. Den stod i förbindelse med ryska revolutionära organisationer och blev ett slags finsk central för all den terroristiska fanatism, som under de påföljande månaderna tog sig uttryck i hela Ryssland, icke minst i de Finland närbelägna Östersjöprovinserna, där upphetsade hopar härjade de stora godsen med plundring, mord och brand. Även i Finland begingos en mängd anarkis-

27 DET RÖDA UPPRORET I FINI-AND AR 1Q18 19 tiska dåd, och när i juli 1906 en rysk militärrevolt utbröt på fästningen Sveaborg, ansåg röda gardet det höra till sina uppgifter att ingripa. Det ställde sig på de revolterande truppernas sida och gjorde t. o. m. ett försök att anställa en ny storstrejk i Helsingfors, Denna strandade på de borgerliga partiernas motstånd, men det skedde ej utan blodsutgjutelse. En trupp av den»vita» skyddskåren blev lömskt överfallen på ett torg i Helsingfors och de med ryska militärgevär beväpnade röda nedsköto sju av dess medlemmar. Situationen var invecklad. Hela Finland följde visserligen med sympati den ryska revolutionära rörelsen. Men vi hade åtminstone i viss mån nått möjligheten att själva gestalta vårt inre liv. Därför ville ingen förnuftig medborgare draga in vårt folk i den stora ryska villervallan. Vår styrka och vårt värn var laglydnaden, lojaliteten, vi skulle icke kasta över bord hela vår»västerländska» position och störta oss in i de österländska virvlarna. Gränsen var dock icke alltid lätt att skönja, och arbetarna sågo den ej. Med finsk seghet och envishet hade de anammat ryssarnas lättbyggda fantasier och utopier. Vad som för dessa var endast korthus, vilka byggdes i en exalterad stund och vilkas sammanstörtande sedan åsågs med en axelryckning, det blev för den finske arbetaren ett heligt, stadigt murat tempel, som stod där det stod och aldrig kunde falla i spillror.

28 20 HENNING SÖDERHJELM Inför den fara som hotade folkets enighet från arbetarskarornas sida, i hopp om att tillfredsställa dem och att ge dem vad de lärt att betrakta som en rättighet, omskapades nu ståndslantdagen till en folkrepresentation så demokratisk, att världen ännu ej sett något dyhkt. Det blev en enkammare, till vilken de 200 representanterna valdes med lika rösträtt av alla 24 år fyllda män och kvinnor. De första valen till detta parlament försiggingo i mars Arbetarpartiet erhöll 80 representanter. Emellertid hade de röda gardena upplösts och deltagarna i Sveaborgsrevolten dömts till tukthusstraff. Enkammaren öppnade ett nytt verksamhetsfält för arbetarpartiet, och detta slog därför in på parlamentariska vägar. Dock hade det läst tillräckligt många tidningsredogörelser om stormiga kammarmöten i Balkanstaterna och på annat håll för att fullkomligt veta huru trevligt parlamentarbetet kan gestaltas med»buller från vänster», applåder, inkast, allsköns uppiggande spektakel. Enkammaren gav som helhet en ganska nedslående bild av folkets kulturnivå. På den ljusning i förhållandena, som inleddes med storstrejken, följde snart en period av växande rysk reaktion. I Finland, där man tidigare betraktat den ryska förtryckspolitiken endast såsom ett utslag av åskådningarna inom den högsta byråkratien, lärde man sig nu att även vida lager av det ryska folket i Finlands nationella tillintetgörelse sågo en stor och nöd-

29 DET RÖDA UPPRORET 1 FINLAND AR vändig uppgift för ryska riket. Riksduman godkände olagliga åtgärder mot Finland. Det blev en ny tid av ofärd och våld för detta land. Man gick där med en viss trötthet och pessimism att återupptaga det passiva motståndets politik. Lantdagsarbetet blev tröstlöst, dels för att alla kammarens protester mot den nya olaglighetsregimen följdes av upplösningspåbud, dels för att de lagar enkammaren antog aldrig sanktionerades i Petersburg och slutligen för att lantdagens största parti, det socialdemokratiska, bedrev en oppositions- och obstruktionspolitik, som snedvred besluten och medförde ändlösa, oformliga debatter. Arbetarpartiet hade, som sagt, slagit in på parlamentariska vägar. Det vill säga det eftersträvade nu de maktmedel, som under de förändrade förhållandena, då öppen rysk-finsk revolution ej mera kunde förekomma, stod att erhålla: majoritet i lantdagen. Dess hela arbete var agitationsarbete mot herrar, borgare, kapitalister. Metoderna i denna agitation voro sällsynt våldsamma. Ett slagord, som framom andra visade sig verksamt, var epitetet»folkets slaktare», vilket man hängt på de vita skyddskårerna under storstrejken.»slaktare» voro nu alla icke-kroppsarbetare, och ordet avslöt utmärkt den välkända serien: roffare, blodsugare, gnidare. Klasskampen proklamerades, internationalismen, antimilitarismen, religionslösheten och samvetsäktenskapet upphöjdes till de nya

30 22 HENNING SÖDERHJELM ledstjärnorna för människosläktet. Industrien led svårt under upphetsningsarbetet. Strejk följde på strejk, misstroendet mot arbetsgivare och arbetsledare var bottenlöst. Det sorgligaste i hela denna taktik var väl det systematiska nedsättandet av alla mänskliga motiv över huvud.»borgarens» hela verksamhet, hans alla tankar och strävanden hade blott ett syfte: utsugandet av arbetaren för att själv bh rik. Och arbetarens hela existensberättigande låg i hans strävan att nå bättre levnadsvillkor: fattigdomen var roten till allt ont, till alla lidanden och sorger. Härmed gjordes bl. a. en blodig orättvisa mot Finlands»borgare». De hade modigt kämpat för sitt lands rätt och för västerländsk kultur över huvud i det gemensamma fosterlandet. De hade häktats, förvisats ur landet och sänts till Sibirien, ja, ett femtiotal ämbetsmän inspärrades under åren i ryska fängelser för att de vägrat lyda olagliga ryska påbud. Allt detta förtegs i arbetarpartiets press, allt detta existerade icke för de upphetsade arbetarna, tvärtom utmålades Finlands borgare såsom ynkliga redskap i tsarismens hand! Arbetarpartiets agitation var lögnaktig, rå och lumpen. Detta berodde till stor del på att partiet aldrig lyckades erhålla några redbara, ärhga och vederhäftiga ledare. Dess resetalare, agitatorer och redaktörer voro så gott som' undantags-

31 DET RÖDA rpprorel' I FINLAND AR löst personer med svag karaktär, stort patos och en karriärists ambition. Dess representanter vid lantdagen utgjordes av just dessa talare och redaktörer jämte ett antal väldresserade röstningsautomater. Partiets enda mål var makten, därför kunde det heller aldrig locka till sig män med vidare vyer och ädlare grundsatser, ehuru den våg av social radikalism, som efter 1905 svepte över landet, kunde ha alstrat många framstående och övertygade ledare för ett verkligt socialdemokratiskt parti. Under normala förhållanden skulle ett uppviglingsarbete sådant som arbetarpartiets väckt en skarp opposition och energiska motåtgärder. Men nu hotade den ryska förtryckspolitiken beständigt i bakgrunden, och den utgjorde otvivelaktigt en än större fara för landet. Därför måste man främst rikta sig mot den. Dessutom fann man partiledarnas våldsamma angrepp, tillmålen och hotelser så överdrivna, att man trodde att de småningom måste förlora sitt på arbetarna. Häri misstog man sig dock. De inflytande även stora skarorna av nya, till städer och brukssamhällen inflyttade industriarbetare hade med finsk envishet och fanatism bitit sig fast vid den blandning av extremt socialistiska och ryskt revolutionära läror, som så länge predikats för dem. Hetsen mot»herrarna» hade sänkt en bottensats av mörkt hat i deras sinnen mot alla andra samhällsklasser, medan dessa, utan att

32 : 24 HENNING SÖDERHJELM se splittringen inom folket eller åtminstone utan att uppfatta dess vidd och dess vådor fullföljde sitt stumma försvarskrig mot rysk våldspolitik. Sådana voro förhållandena i Finland när världskriget utbröt. 2. Från krigsutbrottet till den ryska revolutionen. Världskriget ställde Finland i ett egendomligt läge. Utan armé, med en icke lagligen upphävd men av ryssarna själva ur bruk försatt värnplikt, stod det som en del av ryska riket, vilken icke deltog i kriget. Så starkt var det missnöje den ryska våldspolitiken väckt i Finland, att Ryssland icke ens ansåg sig våga ett försök att här uttaga militär. Å andra sidan rådde inom alla samhällslager och alla partier endast en önskan Rysslands nederlag. Ty såväl erfarenheten från rysk-japanska kriget som vanligt sunt förnuft sade, att den nuvarande regimen måste falla med ett nederlag och därigenom vägen öppnas till frihet för Finland, medan en seger skulle ge reaktionen ny styrka och bringa alla våra förhoppningar om intet. Också arbetarpartiets ledare voro av denna åsikt, så mycket mera som den delades av de extrema ryska revolutionära kretsarna.

33 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÅR Redan vid krigets början hade emellertid ett kejserligt manifest utfärdats, som varslade om en fullständig assimilering av Finland. Och ju längre kriget fortskred, desto starkare kändes det ryska trycket. Väldiga ryska truppmassor förlades här i garnison, den ryska Östersjöflottan fyllde hamnarna, landet förklarades i krigstillstånd. Härigenom vidtog en praktisk förryskning av landet. Gatulivet fick en rysk prägel, butikernas bästa kunder voro ryssar och de ryska uniformemas erotiska framgångar bragte samhället faror av särskild art. Det ryska gendarmeriet politiska polisen var i energisk verksamhet, häktningar och husundersökningar hörde till ordningen för dagen, ja, ryska soldater avrättade t. o. m. finska medborgare utan något som helst hörande av finska myndigheter. Trycket var olidligt och längtan efter befrielse från det ryska oket växte allt starkare. Att den passiva metoden icke under dessa förhållanden kunde föra till målet var klart. En gång 1905 hade den givit oss seger, nu var perspektivet ett annat, och handlingens tid tycktes inne. Nu kunde man åtminstone tänka sig' och drömma om en mer eller mindre total befrielse från rysk överhöghet. Landsförrädiska kunde dylika strävanden icke kallas, ty dels hade Ryssland gång på gång brutit sina förpliktelser mot Finland, dels framgick det mycket klart vilken militär betydelse Finland ägde såsom den enda bryggan till Västeuropa, såsom hamnplats för flottan och

34 26 HENNING SÖDERHJELM såsom ägare av Åland och detta betydde att Finland i framtiden skulle vara utsatt för en om möjligt ännu intensivare förryskningspolitik än hittills. Man ruvade över medel att ingripa, och åtskilliga förslag uppdöko. Det tydligaste uttrycket för denna Finlands naturliga strävan bort från den nationellt och kulturellt förintande förbindelsen med Ryssland blev redan under krigets första år ett antal frivilligas inträde i den tyska armén, där de bildade en särskild jägarbataljon, efter verkställd inövning förlagd vid ostfronten. Annars medförde kriget naturligtvis för Finland samma svårigheter, samma livsmedelsbrist och penningöverflöd, samma omkastning i värden och förmögenhetsförhållanden som i den övriga världen. Men ännu ett fenomen måste framhållas: de ryska befästningsarbetena ilandet. Detta väldiga företag, riktat mot ett eventuellt svenskt infall eller en tysk landstigning, omfattade såväl de viktigaste städernas omgivande med breda gördlar av i bergen insprängda fort, löpgravslinjer och taggtrådsstängsel som även utbyggandet av försvarslinjer genom så gott som hela landet. Huru mycket arbete dessa befästningar kostat visas bäst av ett uttalande om försvarsverken kring Helsingfors, gjort av en tysk generalstabsofficer. Han säger att dessa fästningsverk överträffade allt, vad tyska soldater skådat under världskriget: såväl Liége som Verdun, såväl Kovno som Warschau,

35 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND AR ja, t. O. m. bergsfästningarna i de italienska alperna. Dessa mäktiga positioner byggdes av finska arbetare under ryskt kommando. Väldiga hopar av arbetare översvämmade de trakter, där arbetena pågingo, lönen var god, disciplinen ingen, fordran på den enskildes arbetsintensitet möjligast ringa. Otaliga voro anekdoterna om mutor, bedrägerier, falska lönelistor o. s. v. vid dessa arbeten. Men e 1 1 sorgligt resultat gåvo de. Arbetarskarorna demoraliserades och lärde sig att fraternisera med de ryska soldaterna. Ett vänskapsförbund slöts mellan de sämsta elementen inom vardera gruppen, och vänskapen beseglades snart i gemensamma plundringar, stölder, rån och mord. De trakter, där fästningsarbetena gått fram, blevo under vintern de värsta tillhållen för finsk-ryska bandithopar, och ur fästningsarbetarnas förvildade led rekryterades de mest tygellösa skarorna i det återuppståndna röda gardet. Under krigstiden hade Finlands lantdag icke tillåtits att sammanträda. Men sommaren 1916 försiggingo de ordinarie nyvalen. Dessa förmådde icke framkalla något över hövan stort intresse, då det var omöjligt att förutse, under vilka förhållanden församlingen skulle sammankomma och vilka uppgifter den då skulle få sig förelagda. Endast arbetarpartiet lyckades samla sina väljarskaror som förr kring gamla kända paroller, och sålunda nådde det den så ivrigt eftersträvade maktställningen inom pärla-

36 28 HENNING SÖDERHJELM mentet. Valets utgång angav 103 arbetarrepresentanter och Q7 borgerliga. Arbetarna bildade nu absolut majoritet. 3. Marsrevolutionen i Ryssland och Finlands ställning. När den ryska revolutionen i mitten av mars 1917 utbröt, hälsades den naturligtvis med största glädje överallt i Finland, isynnerhet som den av duman tillsatta regeringen omedelbart också gav sig att behandla den finska frågan. Den starkaste känslan av befrielse och lättnad härrörde dock de första dagarna av att våra politiska fångar i Ryssland nu kunde vara säkra på befrielse. I Sibirien befann sig sedan hösten 1914 lantdagens president Svinhufvud, dit hade även Vasa stads borgmästare Hasselblatt och flera andra blivit deporterade, i det inre Ryssland dvaldes brandmästaren i Helsingfors, och slutligen sutto ett tiotal finska patrioter i Petersburgs fängelser sedan månader väntande sin dödsdom. Tanken på dessa olyckliga offer för vår rättskamp hade vilat tryckande över hela samhället, och det var därför till dem de första glada tankarna i Finland gingo. Snart kom även underrättelsen att den nya ryska regeringen gjort vad på den ankom, näm-

37 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÄR ligen än en gång återställt Finlands alla rättigheter. Samtidigt visade det sig visserligen, att representanterna för vårt arbetarparti yrkat på att den ryska interimsregeringen i sitt manifest skulle inrycka löften om sådana sociala reformer, som partiet önskade, men då fordringarna, såsom stridande mot just de grundlagar, vilka nu skulle återfå gällande kraft, genast avvisades, väckte tilltaget icke större uppmärksamhet. Det var dock, i senare händelsers belysning, det första tecknet på att arbetarpartiet icke ryggade tillbaka för att anlita vilka främmande maktmedel som helst, när det gällde att genomdriva dess privata fordringar. Läget blev snart mycket invecklat. Det skådespel de ryska trupperna i Finland uppförde, gripna av revolutionsyran, visade vad en armé i upplösning vill säga och vilket asiatiskt barbari den ryska armén i upplösning förmår utveckla. De första revolutionsdagarna i Helsingfors gestaltade sig till ett storslaget soldat- och pöbelupplopp. Avdelningar av såväl sjö- som lanttrupper susade fram i befälets bilar, alla med gevär eller revolver i hand, alla med fingret på trycket, än avfyrande skarpa glädjesalvor upp i luften, än skjutande rakt framför sig för att öka dånet av den rasande farten. De voro på jakt efter sina gömda officerare. Dessa mördades var de anträffades, än i bostäderna, än på gatan, än i trappuppgångarna. Det dödande skottet small nästan undantagslöst bak-

38 30 HENNING.sr)DERHJELM ifrån, i ett obevakat ögonblick, då offret befallts följa med till»förhör» eller häktats utan vidare. Staden var helt i de ryska soldaternas våld. De hade jagat bort polisen och upprätthöuo själva»ordningen». Demonstrationsmöten och processioner anordnades, kulsprutor drogos genom gatorna och smattrade än här än där. Något sådant som denna rysk-barbariska exaltation hade befolkningen aldrig skådat: vart man såg på gatorna endast vilda, beväpnade hopar, med ett vansinnigt uttryck i ansiktet, med en revolver i handen och en mördad officers värja vid sidan. Detta var alltså Rysslands och Finlands befriare! Det var icke möjligt att med någon omedelbar sympati betrakta de revolterande skarorna, även om man måste resonera sig till att deras verksamhet också förhjälpt Finland till relativ frihet. Det var rysk pöbel man hade för ögonen, uppjagade, råa, okunniga hopar, vilka strafflöst togo sina överordnades liv. Och motviljan mot dessa skaror växte, då man erfor, att de ingalunda hade för avsikt att upphäva det ryska husbondeväldet i Finland. I stället för det ryska gendarmeriet trädde en»kontraspionageavdelning till folkfrihetens försvar», vilken övertog gendarmeriets alla papper från krigstiden, de befriade finska fångarna i Petersburg måste hastigt fly över gränsen till Sverige, de nya ryska militärmyndigheterna allsköns kommittéer och utskott fortsatte att häkta finska

Albert Jensen. Errico Malatesta. Ett utvecklingsskede från republikan till kommunistisk anarkist

Albert Jensen. Errico Malatesta. Ett utvecklingsskede från republikan till kommunistisk anarkist Albert Jensen Errico Malatesta Ett utvecklingsskede från republikan till kommunistisk anarkist Albert Jensen Errico Malatesta Föreningstryckeriet Stockholm 1932 Bokförlaget Brand, Stockholm Frihetens Banbrytare

Läs mer

Minnen och upplevelser

Minnen och upplevelser Angelica Balabanoff Minnen och upplevelser Till minnet av Kata Dahlström Utgiven 1927 på Tidens förlag. Innehåll Förord.... 1 I stället för en självbiografi.... 3 Mitt första tal.... 4 I den italienska

Läs mer

ZZZ)2/.0$.7QX. Pariskommunen INLEDNING TILL MEDLEMMARNA AV INTERNATIONELLA ARBETARASSOCIATIONEN I EUROPA OCH FÖRENTA STATERNA

ZZZ)2/.0$.7QX. Pariskommunen INLEDNING TILL MEDLEMMARNA AV INTERNATIONELLA ARBETARASSOCIATIONEN I EUROPA OCH FÖRENTA STATERNA ZZZ)2/.0$.7QX Pariskommunen z z z z INLEDNING TILL MEDLEMMARNA AV INTERNATIONELLA ARBETARASSOCIATIONEN I EUROPA OCH FÖRENTA STATERNA { Generalrådets första manifest om det tyskfranska kriget { Generalrådets

Läs mer

Fritjof Lager Ådalen 1931

Fritjof Lager Ådalen 1931 Fritjof Lager Ådalen 1931 Stockholm 1956 Arbetarkultur Inledning Det finns mycket skrivet om skotten i Ådalen 1931, där 5 personer sköts ihjäl (och 5 sårades) av svensk militär under en demonstration mot

Läs mer

Milovan Djilas. Samtal med Stalin. Publicerad på svenska 1962 (Natur och Kultur) Översättning (från engelska): Claes Gripenberg

Milovan Djilas. Samtal med Stalin. Publicerad på svenska 1962 (Natur och Kultur) Översättning (från engelska): Claes Gripenberg Milovan Djilas Samtal med Stalin Publicerad på svenska 1962 (Natur och Kultur) Översättning (från engelska): Claes Gripenberg Innehåll Förord... 1 I. Entusiasm... 2 Il. Tvivel... 36 III. Besvikelse...

Läs mer

ÖPPET BREV TILL KAMRAT LENIN. Ett svar på Lenins broschyr: Radikalismen kommunismens barnsjukdom

ÖPPET BREV TILL KAMRAT LENIN. Ett svar på Lenins broschyr: Radikalismen kommunismens barnsjukdom Herman Gorter: ÖPPET BREV TILL KAMRAT LENIN Ett svar på Lenins broschyr: Radikalismen kommunismens barnsjukdom samt KAPD:s program Första utgåva: KAPD:s förlag 1920 Orginaltitel: Offener Brief an den Genossen

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950.

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950. DAGENS FRÅGOR Stockholm januari 1950. Statsverkspropo- De finanspolitiska principerna äro nu för tiden icke sitionen 1950. långlivade. I sin klarläggande redogörelse för budgetutvecklingen under de senaste

Läs mer

Hur bli en bra kommunist

Hur bli en bra kommunist Liu Shao-chi Hur bli en bra kommunist Föredrag hållna i juli 1939 i Marxist-leninistiska Institutet i Yenan Arbetarkultur 1952 Från den kinesiska texten, publicerad i december 1949, har en engelsk översättning

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. 9-503442 Svensk Tidskrift 1950 119

DAGENS FRÅGOR. 9-503442 Svensk Tidskrift 1950 119 DAGENS FRÅGOR Stockholm februari 1950. Rysk politik i I artikeln ovan»korten på borden» av den svenske Fjärran Östern. Kinakännaren Carl Taube, närmast grundad på det amerikanska utrikesdepartementets»vita

Läs mer

Bolsjevikerna och den ryska revolutionen 1917

Bolsjevikerna och den ryska revolutionen 1917 Bolsjevikerna och den ryska revolutionen 1917 Dokument i urval av Martin Fahlgren Bilden: Lenin presenterar sina aprilteser Innehåll 0BFörord... 1 21BLitteraturtips... 3 1Bakgrunden... 5 2BFebruari...

Läs mer

John Reed. Tio dagar som skakade världen

John Reed. Tio dagar som skakade världen John Reed Tio dagar som skakade världen Inledning Den amerikanske journalisten och socialisten/kommunisten John Reeds Tio dagar som skakade världen är en riktig klassiker, en ögonvittnesskildring som på

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. Stockholm, 10 okt. 1937.

DAGENS FRÅGOR. Stockholm, 10 okt. 1937. DAGENS FRÅGOR Stockholm, 10 okt. 1937. 40-timmarsveckan Sodan 1935 års internationella arbetskonferens i Geneve. antagit dels en principkonvention om 40-timmars arbetsvecka, vilken f. ö. trots regeringens

Läs mer

TREDJE UPPLAGAN. Sveriges. mkespouiik. BEtYSNINö STOCKHOLM AKTIEBOLAGET NORDISKA BOKHANDELN D 621 S5S8 1915

TREDJE UPPLAGAN. Sveriges. mkespouiik. BEtYSNINö STOCKHOLM AKTIEBOLAGET NORDISKA BOKHANDELN D 621 S5S8 1915 TREDJE UPPLAGAN. Sveriges mkespouiik BEtYSNINö D 621 S5S8 1915 STOCKHOLM AKTIEBOLAGET NORDISKA BOKHANDELN )U SVERIGES UTRIKESPOLITIK I VÄRLDSKRIGETS BELYSNING Tron ej livad håglösheten hviskar till er,

Läs mer

Per-Åke Lindblom KFML(r) och facket En polemik mot KFML(r):s fackliga linje Oktoberhäfte 8 Utgiven av Ordfront 1974

Per-Åke Lindblom KFML(r) och facket En polemik mot KFML(r):s fackliga linje Oktoberhäfte 8 Utgiven av Ordfront 1974 Per-Åke Lindblom KFML(r) och facket En polemik mot KFML(r):s fackliga linje Oktoberhäfte 8 Utgiven av Ordfront 1974 Kort presentation SKP-skriften KFML(r) och facket, skriven av Per-Åke Lindblom (som när

Läs mer

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr Jordägarna tvingas förhandla: Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr KUNGSÄNGEN (augusti 1919). Folkskolläraren Oscar Sjölander i Kungsängen ledde den nyligen avslutade och framgångsrika strejken bland Upplands

Läs mer

BASER OCH ANNAN POLITIK PÅ ISLAND

BASER OCH ANNAN POLITIK PÅ ISLAND BASER OCH ANNAN POLITIK PÅ ISLAND Av lektorn, fil. lir. PETER HALLBERG, Reyltjavik I FöRSTA häftet av Svensk Tidskrift 1946 redogjorde undertecknad i artikeln Vilja islänningarna hyra ut baser åt USA?

Läs mer

Milovan Djilas Den nya klassen (1957)

Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Översättning (från engelska): L. Thuresson och O. Moberg Presentation Milovan Djilas var en av de högsta ledarna i det jugoslaviska kommunistpartiet och tillika regeringsmedlem,

Läs mer

LLOYD-GEORGE LUDVIG NORDSTRÖM STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG. Where there is no vision ihe. peopie perish, therein lies the secret. Lloyd-George.

LLOYD-GEORGE LUDVIG NORDSTRÖM STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG. Where there is no vision ihe. peopie perish, therein lies the secret. Lloyd-George. LLOYD-GEORGE AV LUDVIG NORDSTRÖM Where there is no vision ihe peopie perish, therein lies the secret o( all true hope, for vision is lile. Lloyd-George. STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG 9.(',,-.'.. 25

Läs mer

Amerikansk stalinism och antistalinism

Amerikansk stalinism och antistalinism 1 James P. Cannon Amerikansk stalinism och antistalinism Först publicerad som artikelserie i The Militant mellan 5 april och 31 maj 1947 och därefter utgiven som pamflett av Pioneer Publishers i juli 1947.

Läs mer

Karl Kilbom Cirkeln slutes

Karl Kilbom Cirkeln slutes Innehåll Karl Kilbom Cirkeln slutes Ur mitt livs äventyr III Tidens förlag, Stockholm, 1955 Förord... 1 I. Med egna krafter och motståndares hjälp... 2 Att förbereda revolutionen... 2 Egna krafter... 11

Läs mer

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning.

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. Gustav Möller Kapitalismens kris Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. All världen är sjuk. Liksom feodalismens system en gång icke förmådde försörja de människor som levde då, befinna

Läs mer

Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv

Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv Rapport den 13 november 1922 på Kommunistiska internationalens fjärde kongress (Kamrat Lenin hälsas med stormande, långvariga applåder och allmänna

Läs mer

Vi trodde på kommunismen

Vi trodde på kommunismen 1 Vi trodde på kommunismen Engelskt original: The God That Failed Svenska upplagan publicerad 1950 Innehåll Förord av Martin Fahlgren... i Inledning... 1 Korta biografier över medarbetarna... 6 Del 1:

Läs mer

Striden om Asien. Edgar Snow. Tidens förlag Stockholm 1942

Striden om Asien. Edgar Snow. Tidens förlag Stockholm 1942 Edgar Snow Striden om Asien Tidens förlag Stockholm 1942 Se Harold Isaacs: Ett försvarstal för den kinesiska stalinismen för en kritisk recension av denna bok Innehåll I. FARVÄL, PEKING...1 1. Flyktingar...1

Läs mer

Karl Marx hans livs historia

Karl Marx hans livs historia Franz Merhing Karl Marx hans livs historia Andra delen Översättning: Ture Nerman Textgranskning: Ruth Bohman Innehåll 10. Dynastiska omvälvningar...3 1. Italienska kriget... 3 2. Nya emigrantstrider...

Läs mer

Herman Gorter: Den Historiska Materialismen

Herman Gorter: Den Historiska Materialismen Herman Gorter: Den Historiska Materialismen Arbetarpress' Förord Vi har här nöjet att presentera en pigg 68-åring. Herman Gorters Den historiska materialismen, utkom första gången i Amsterdam och samma

Läs mer

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT HISTORISK ROMAN FRÅN KONUNG SIGISMUNDS OCH HERTIG CARLS DAGAR AV C. AUG. CEDERBORG ELANDERS BOKTRYCKERI

Läs mer

Wolfgang Leonhard. Revolutionens barn. Stockholm 1957

Wolfgang Leonhard. Revolutionens barn. Stockholm 1957 Wolfgang Leonhard Revolutionens barn Stockholm 1957 Efter Hitlers maktövertagande flydde den tyska spartakisten Susanne Leonhard med sin son Wolfgang till Sverige, varifrån de flyttade till Sovjetunionen,

Läs mer

Den förvisade profeten

Den förvisade profeten Isaac Deutscher Den förvisade profeten Engelskt original: The prophet outcast: Trotsky: 1929-1940. London 1963 Svensk översättning: Mario Grut Första svenska upplagan 1972 Publicerat med tillstånd av Bokförlaget

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer