Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.archive.org/details/detrdaupproretoosd"

Transkript

1

2 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

3

4

5

6

7 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÅR 1918 EN KARAKTÄRISTIK MED STÖD AV OFFICIELLA DOKUMENT UPPGJORD AV HENNING SÖDERHJELM Fil. Doktor STOCKHOLM - ALBERT BONNIERS FÖRLAG Pris 4: 50.

8

9 DET RÖDA UPPRORET i ÅR 1918 FINLAND

10

11 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÅR 1918 EN KARAKTÄRISTIK MED STÖD AV OFFICIELLA DOKUMENT UPPGJORD AV HENNING SODERHJELM

12 STOCKHOLM ALB. BOKKIERS BOKTRYCKERI 19 Ii

13 Den 27 januari 1918 förkunnade»finlands arbetares verkställande kommitté», att Finlands arbetarklass skridit till revolution, att den lagliga regeringen störtats och att all makt i Finland nu övergått till de organiserade arbetarna och deras revolutionära organ. Härmed var det inbördeskrig förklarat, som under de följande månaderna skulle härja Finlands jord och kosta tunga offer. Revolutionsmännen de»röda» och deras ryska bundsförvanter lyckades besätta de södra delarna av landet och dettas största städer. Men i norr rustade sig de lagtrogna medborgarna de»vita» att befria landet från de upproriska. De rensade hela norra Finland och ryckte söderut. En lång front bildade sig, börjande vid Bottniska vikens kust något norr om staden Björneborg och löpande i en vid båge kring Tammerfors och därifrån vidare mot öster, söder om S:t Michel till Vuoksenfloden och utmvn-

14 6 HENNING SÖDERHJELM nande söder om dennas utlopp vid finsk-ryska gränsen i Ladogasjön. Först i mitten av mars var den»vita» armén emellertid färdig att skrida till en allvarsam offensiv, och de första dagarna av april hade den, under medverkan av frivilliga från Sverige, rivit upp de»rödas» huvudstyrkor samt erövrat staden Tammerfors. Samtidigt hade, efter vädjan från Finlands regering, en tysk hjälpexpedition landstigit i Hangö, och efter en snabb framryckning intagit landets huvudstad Helsingfors. Nu följde nederlag på nederlag för den röda armén, och i början av maj var upproret slutgiltigt kuvat. De revolutionäras ledare hade flytt till Ryssland och av deras armé voro över 70,000 man de vitas och tyskarnas fångar. Den nesligaste och den blodigaste episod som Finlands historia har att uppvisa var härmed avslutad. Vilken var innebörden av denna revolution och av denna upprorsrörelse? Vad ville den, vad var dess mål och vari lågo dess orsaker? Dessa frågor skola helt kort belysas i föreliggande lilla skrift. Någon fullständig utredning kan självfallet ännu icke framläggas, och allra minst är det fråga om en historik över kriget. Men det har synts nödvändigt att redan nu giva de intresserade i utlandet en på tillförlitliga doku-

15 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND AR ment och uteslutande på sådana grundad skildring av rörelsens psykologi. Bilden av denna vinnes dels genom att undersöka revolutionens förutsättningar och förberedelser, dels genom att stifta bekantskap med de rödas egen uppfattning, sådan den framgår ur skildringar och vittnesbörd i deras papper från krigstiden, av vilka man till ovärderlig nytta för upprorets historia Ivckats finna en stor del. Framställningen har tillkommit på uppdrag av personer, som stått händelserna nära. Under tjänstgöring i ett av de verk, vilka tillsatts för upprorets likvidation, har jag genom benägen förmedling av senator A. Frey och vänligt tillmötesgående från chefers och tjänstemäns sida blivit i tillfälle att fullgöra detta uppdrag och erhålla inblick i alla hittills hopbragta dokument. Härför ber jag att få uttala min tacksamhet. Suoniemi, Finland, den 1 juli Förf.

16 (f

17 FÖRSPELET

18

19 1. Den allmänna bakgrunden. Sedan tjugu år tillbaka har Finland levat under politiskt abnorma förhållanden. Sedan tjugu år har en intensiv kamp mot ryskt förtryck präglat hela folkets andliga existens. Samtidigt ha även de materiella livsvillkoren för stora delar av detsamma genomlöpt en snabb utveckling. De senaste decennierna ha sett industrialismen bryta sig en allt bredare väg in i ett folk, som tidigare kan sägas ha bestått av så gott som enbart jordbrukare och ämbetsmän. Städer och industrisamhällen ha vuxit med amerikansk snabbhet, stadsbefolkningen har ökats huvudsakligen genom inflyttning, bostadsfrågan har blivit brännande, arbetarrörelsen har vuxit som en lavin. Såväl sociala som politiska förhållanden ha bragt landet ur jämvikten. Finland är glest befolkat, dess jord är karg, dess klimat kallt. Folkets lynne bär prägeln av dessa omilda förhållanden. Segt, uthålligt, envist, har det vant sig vid att kämpa en mödosam, långsam och tyst kamp mot naturens hårda

20 12 HENNING SÖDERHJELM makter. Finnen har få grannar och har lärt att lita endast på sig själv, Hans tankar kretsa kring den egna mödan, och deras uttryck är den nödvändiga handlingen, icke det sällskapliga ordet. Han är enstöring, och hans känsloliv är primitivt och starkt. Han lever för sig själv och är om någon en individualist. Främlingen är för honom en främling, därför misstänkt och farlig. Lider han en oförrätt, bränner sig denna allt djupare in i hans sinne och växer till ett mörkt hat mot den, som tillfogade honom oförrätten. Han saknar förmågan att brusa upp och sedan glömma, ty hans lynne är av den ensammes tunga och grubblande art. Han är icke van vid disciplin och snabb lydnad. Han måste ha en fast tilltro till och en absolut hängivenhet för den överordnade för att underkasta sig, men då gör han det även helt. Han är en primitiv individualist, som vill göra sitt arbete efter eget huvud och 30m underordnar sig det allmänna först när han i sitt innersta är övertygad om att det så måste vara. En följd härav är, att varje allmän strävan, för att få fast fot hos ett så beskaffat folk, för att spridas och växa, måste erhålla karaktären av något heligt, av en religion. Den måste stå över det dagliga livets nyttighetskrav, äga en högre andlig innebörd, som förmår bryta enstöringslynnet och individualismen och leda till en enighet av högre ordning, den måste skapa en med fanatism närbesläktad samhörig-

21 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND AR hetskänsla. Av dylika andliga rörelser har Finland även haft rik erfarenhet. Det har naturligtvis funnits många rent religiösa rörelser, men när i det 19: de seklets mitt den finsk-nationella rörelsen, strävan att höja det finska språket till ett kulturspråk från att endast ha varit ett folkspråk, vaknade, erhöll även den en nära nog religiös prägel. Denna berättigade och naturliga rörelse vann sitt mäktiga omfång och sin snabba framgång i mycket tack vare just detta att den upphöjdes till rangen av en religion. Den hade en dubbel uppgift: kampen mot det svenska språkets maktställning och höjandet av det finsktalande folkelementets bildningsnivå. På båda hållen har den ofta tagit sig fanatiska uttryck, och såsom dessas negativa resultat ha vi å ena sidan en ofta bitter språkstrid, å andra sidan en dyrkan av den teoretiska bildningen, av studierna och kunskaperna, som dragit en alltför skarp gräns mellan de»bildade/> samhällslagren, till vilka studentexamen är det enda trappsteget, och de»obildade», d. v. s. de, som sakna akademisk uppfostran. En annan andlig rörelse, som antagit karaktären av en religion eller kanske snarare av en farsot är nykterhetsrörelsen. Den har drivits till resultatet: totalförbud för hela landet, just genom att»hela folket» satts i rörelse och fått alkoholfrågan framställd såsom en helig sak, icke som ett svårlöst problem. Även kampen för andelsverksamheten har präglats av en dy-

22 14 HENNING SÖDERHJELM lik helig iver, där det endast varit fråga om vän eller fiende, icke om åsikt och förnuft. Det är klart, att ett så beskaffat folk som detta helst borde leva i lugn. Då förmår det göra sin duglighet gällande. Då förmår det skapa något stort och varaktigt med sin seghet, sin uthållighet, sin envishet. Men när det råkar i gungning, när de heliga kraven ett efter annat klappa på dess dörr, då beror det på ledare, agitatorer, folktalare och tidningar om det skall drivas till gott eller till ont. För tjugu år sedan var det e n sak, som verkligen tvingade hela folket till kamp. Det var de olagliga åtgärderna till landets förryskning. Och det visade sig, att folket förmådde göra motstånd. Trots alla försök fortskred denationaliseringen icke. Det ställdes upp ett segt och uthålligt motstånd mot det ryska förstörelseverket, ett försvar för nationens lagar och rättigheter, som alltid skall utgöra ett ärorikt blad i Finlands historia. Det nationella försvaret leddes med en enda synpunkt för ögonen : fasthållandet vid landets lagar, vägran att underkasta sig de ryska påbuden. Det var det passiva motståndets metod, en lojal, lugn och»västerländsk» metod. Men ju starkare det ryska trycket blev, ju mera bitterheten och hatet mot de ryska ämbetsmännen växte, desto lättare kunde en mera aktiv, en mera våldsam motståndspolitik vinna anhängare i Finland. Den ryska tsarregeringen var icke blott Finlands utan även det ryska folkets fiende. Och

23 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÄR de metoder de ryska revolutionärerna sedan gathmalt använde voro allt annat än passiva. Var då icke ett samarbete mot den gemensamma fienden nödvändigt, skulle icke de ryska kampmetoderna anlitas även i Finland? Svaret blev både ja och nej. Fienden var gemensam och därav följde, att de ryska revolutionsmännen i Finland betraktades med sympati och funno hjälp när de befunno sig i nöd. Men kampens mål var ett annat i Finland än i Ryssland. V i önskade icke annat än att erhålla våra frånrövade rättigheter igen och att sedan gestalta vår inre utveckling efter bästa förmåga och eget skön. D e arbetade för revolutionen, för en total omstörtning av förhållandena, en såväl politisk som social folkfrigörelse, vilken helt skulle omskapa Ryssland. Vi ägde lagar, vi ägde ett rättsmedvetande, en lagbunden, västerländsk frihet, den hade de ryska maktägande sökt krossa, och den ville vi återfå. Ryssarna kände blott till påbud och befallningar, polisföreskrifter och gendarmrapporter; de ville omgestalta sitt land med nya påbud och föreskrifter av annan karaktär. De sökte sig ut mot drömmar och utopier, till ett idealsamhälle, där politisk frihet rådde och alla sociala orättvisor voro utjämnade. I Finland steg småningom fram ett parti, som icke insåg huru stor skillnaden var mellan den ryska frihetsrörelsens och den finska rättskampens mål. Det var arbetarpartiet, som med orätt kallat sig det socialdemokratiska. Detta

24 16 HENNING SÖDERHJELM parti, som med den snabbt växande industrialismen utvecklat sig ur några av arbetsgivaftia välvilligt ledda arbetarföreningar, och vilket tills vidare saknade allt politiskt inflytande, erhöll livskraft och växtkraft genom beröringen med de ryska revolutionära kretsarna. Det lärde sig se på företeelserna med ryska ögon, lärde sig sammanblanda proletärpolitik och statlig frigörelse, använda revolutionära kampmetoder för ernåendet av sina mål; det glömde den väldiga klyftan, som gapade mellan Finlands västerländska samhällsskick och Rysslands österländska kaos. Detta, att Finlands arbetarparti från början slog in på de ryska vägarna och gjorde de ryska revolutionsmännens sak till sin sak, det är den yttersta, ödesdigra orsaken till att något sådant som den röda revolutionen år 1918 över huvud blivit möjligt. De första resultaten av arbetarpartiets taktik framträdde under de upprörda åren 1905 och Rysk-japanska kriget ändade med Rysslands nederlag. Förbittringen mot rikets högsta ledning blev så allmän i Ryssland, att den stora generalstrejken där utbröt i slutet av oktober Rörelsen gav genljud i Finland. Detta var en»passiv» åtgärd, som ingen hade något emot att använda, och så proklamerades storstrejken även här. Allt arbete i hela landet upphörde, strejken omfattade ämbetsverken, kommunikationerna, industrien, universitetet, t. o. m. polisen. Landets regering, senaten, tvangs

25 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÅR att avgå, den ryske generalguvernören flydde ut till ett pansarfartyg på redden vid Helsingfors, och det finska samhället uppställde sina fordringar. De gingo naturligtvis ut på att de förtrampade rättigheterna skulle återställas. Men man hade ej räknat med arbetarpartiet. Under den vecka strejken varade, visade det huru starkt det blivit, och dess fordringar voro nu andra än de hatade»borgarnas». Det ville ha en konstituerande nationalförsamling, vid vilken landets framtid skulle gestaltas. Finlands folkrepresentation var föråldrad och i dess fyra stånd hade arbetarna icke kunnat göra sin röst hörd. Därför var det en överraskning för alla andra, när de nu plötsligt uppträdde med sådan styrka. Denna skönjdes närmast i de ordningskårer de ställde upp. Polisen hade, såsom nämnts, anslutit sig till strejken. För ordningens upprätthållande bildades då frivilliga skyddskårer, mest bestående av studenter och andra unga män, vilka såsom igenkänningstecken buro en vit bindel kring vänstra armen. Arbetarpartiets ledare stodo tveksamma inför dessa»borgerliga» organisationer, samarbetade först med dera, men slogo sedan om. De uppställde egna skyddskårer, med en röd bindel om armen det första upphovet till»röda gardet». Dettas uppgift blev nu att i sin hand taga en så stor del av makten som möjligt. Några av Finlands städer, bl. a. huvudstaden,»besattes» sålunda nästan helt av de röda. Konflikter mellan 2. Söderhjelm.

26 18 HENNING SÖDERHJELM vita och röda kunde icke helt undvikas, ty arbetarpartiet ville, i medvetande av sin styrka, driva igenom en fordran på konstituerande nationalförsamling. Det gavs ett ögonblick, då revolvrarna redan blänkte i händerna på en trupp vita och en trupp röda som möttes, ett annat, då arbetarna vid ett torgmöte redan valde sin egen regering. Men slutligen föllo dessa dock undan och nöjde sig med det resultat de borgerhga partierna uppnått: återställandet av landets rättigheter. Dock, schismen hade nu trätt tydligt i dagen, arbetartidningarna förklarade att herrarna bedragit folket, och de röda gardena ombildades till en rent militär organisation,»för att skydda arbetarnas intressen». Den finska militären hade upplösts år 1901, endast en gardesbataljon återstod, och även denna hade kort före storstrejkens utbrott upphört att existera. Underofficerare och soldater från den upplösta bataljonen övade nu in de röda skarorna, kommandospråket var ryskt och arméns egentliga uppgift var dunkel. Den stod i förbindelse med ryska revolutionära organisationer och blev ett slags finsk central för all den terroristiska fanatism, som under de påföljande månaderna tog sig uttryck i hela Ryssland, icke minst i de Finland närbelägna Östersjöprovinserna, där upphetsade hopar härjade de stora godsen med plundring, mord och brand. Även i Finland begingos en mängd anarkis-

27 DET RÖDA UPPRORET I FINI-AND AR 1Q18 19 tiska dåd, och när i juli 1906 en rysk militärrevolt utbröt på fästningen Sveaborg, ansåg röda gardet det höra till sina uppgifter att ingripa. Det ställde sig på de revolterande truppernas sida och gjorde t. o. m. ett försök att anställa en ny storstrejk i Helsingfors, Denna strandade på de borgerliga partiernas motstånd, men det skedde ej utan blodsutgjutelse. En trupp av den»vita» skyddskåren blev lömskt överfallen på ett torg i Helsingfors och de med ryska militärgevär beväpnade röda nedsköto sju av dess medlemmar. Situationen var invecklad. Hela Finland följde visserligen med sympati den ryska revolutionära rörelsen. Men vi hade åtminstone i viss mån nått möjligheten att själva gestalta vårt inre liv. Därför ville ingen förnuftig medborgare draga in vårt folk i den stora ryska villervallan. Vår styrka och vårt värn var laglydnaden, lojaliteten, vi skulle icke kasta över bord hela vår»västerländska» position och störta oss in i de österländska virvlarna. Gränsen var dock icke alltid lätt att skönja, och arbetarna sågo den ej. Med finsk seghet och envishet hade de anammat ryssarnas lättbyggda fantasier och utopier. Vad som för dessa var endast korthus, vilka byggdes i en exalterad stund och vilkas sammanstörtande sedan åsågs med en axelryckning, det blev för den finske arbetaren ett heligt, stadigt murat tempel, som stod där det stod och aldrig kunde falla i spillror.

28 20 HENNING SÖDERHJELM Inför den fara som hotade folkets enighet från arbetarskarornas sida, i hopp om att tillfredsställa dem och att ge dem vad de lärt att betrakta som en rättighet, omskapades nu ståndslantdagen till en folkrepresentation så demokratisk, att världen ännu ej sett något dyhkt. Det blev en enkammare, till vilken de 200 representanterna valdes med lika rösträtt av alla 24 år fyllda män och kvinnor. De första valen till detta parlament försiggingo i mars Arbetarpartiet erhöll 80 representanter. Emellertid hade de röda gardena upplösts och deltagarna i Sveaborgsrevolten dömts till tukthusstraff. Enkammaren öppnade ett nytt verksamhetsfält för arbetarpartiet, och detta slog därför in på parlamentariska vägar. Dock hade det läst tillräckligt många tidningsredogörelser om stormiga kammarmöten i Balkanstaterna och på annat håll för att fullkomligt veta huru trevligt parlamentarbetet kan gestaltas med»buller från vänster», applåder, inkast, allsköns uppiggande spektakel. Enkammaren gav som helhet en ganska nedslående bild av folkets kulturnivå. På den ljusning i förhållandena, som inleddes med storstrejken, följde snart en period av växande rysk reaktion. I Finland, där man tidigare betraktat den ryska förtryckspolitiken endast såsom ett utslag av åskådningarna inom den högsta byråkratien, lärde man sig nu att även vida lager av det ryska folket i Finlands nationella tillintetgörelse sågo en stor och nöd-

29 DET RÖDA UPPRORET 1 FINLAND AR vändig uppgift för ryska riket. Riksduman godkände olagliga åtgärder mot Finland. Det blev en ny tid av ofärd och våld för detta land. Man gick där med en viss trötthet och pessimism att återupptaga det passiva motståndets politik. Lantdagsarbetet blev tröstlöst, dels för att alla kammarens protester mot den nya olaglighetsregimen följdes av upplösningspåbud, dels för att de lagar enkammaren antog aldrig sanktionerades i Petersburg och slutligen för att lantdagens största parti, det socialdemokratiska, bedrev en oppositions- och obstruktionspolitik, som snedvred besluten och medförde ändlösa, oformliga debatter. Arbetarpartiet hade, som sagt, slagit in på parlamentariska vägar. Det vill säga det eftersträvade nu de maktmedel, som under de förändrade förhållandena, då öppen rysk-finsk revolution ej mera kunde förekomma, stod att erhålla: majoritet i lantdagen. Dess hela arbete var agitationsarbete mot herrar, borgare, kapitalister. Metoderna i denna agitation voro sällsynt våldsamma. Ett slagord, som framom andra visade sig verksamt, var epitetet»folkets slaktare», vilket man hängt på de vita skyddskårerna under storstrejken.»slaktare» voro nu alla icke-kroppsarbetare, och ordet avslöt utmärkt den välkända serien: roffare, blodsugare, gnidare. Klasskampen proklamerades, internationalismen, antimilitarismen, religionslösheten och samvetsäktenskapet upphöjdes till de nya

30 22 HENNING SÖDERHJELM ledstjärnorna för människosläktet. Industrien led svårt under upphetsningsarbetet. Strejk följde på strejk, misstroendet mot arbetsgivare och arbetsledare var bottenlöst. Det sorgligaste i hela denna taktik var väl det systematiska nedsättandet av alla mänskliga motiv över huvud.»borgarens» hela verksamhet, hans alla tankar och strävanden hade blott ett syfte: utsugandet av arbetaren för att själv bh rik. Och arbetarens hela existensberättigande låg i hans strävan att nå bättre levnadsvillkor: fattigdomen var roten till allt ont, till alla lidanden och sorger. Härmed gjordes bl. a. en blodig orättvisa mot Finlands»borgare». De hade modigt kämpat för sitt lands rätt och för västerländsk kultur över huvud i det gemensamma fosterlandet. De hade häktats, förvisats ur landet och sänts till Sibirien, ja, ett femtiotal ämbetsmän inspärrades under åren i ryska fängelser för att de vägrat lyda olagliga ryska påbud. Allt detta förtegs i arbetarpartiets press, allt detta existerade icke för de upphetsade arbetarna, tvärtom utmålades Finlands borgare såsom ynkliga redskap i tsarismens hand! Arbetarpartiets agitation var lögnaktig, rå och lumpen. Detta berodde till stor del på att partiet aldrig lyckades erhålla några redbara, ärhga och vederhäftiga ledare. Dess resetalare, agitatorer och redaktörer voro så gott som' undantags-

31 DET RÖDA rpprorel' I FINLAND AR löst personer med svag karaktär, stort patos och en karriärists ambition. Dess representanter vid lantdagen utgjordes av just dessa talare och redaktörer jämte ett antal väldresserade röstningsautomater. Partiets enda mål var makten, därför kunde det heller aldrig locka till sig män med vidare vyer och ädlare grundsatser, ehuru den våg av social radikalism, som efter 1905 svepte över landet, kunde ha alstrat många framstående och övertygade ledare för ett verkligt socialdemokratiskt parti. Under normala förhållanden skulle ett uppviglingsarbete sådant som arbetarpartiets väckt en skarp opposition och energiska motåtgärder. Men nu hotade den ryska förtryckspolitiken beständigt i bakgrunden, och den utgjorde otvivelaktigt en än större fara för landet. Därför måste man främst rikta sig mot den. Dessutom fann man partiledarnas våldsamma angrepp, tillmålen och hotelser så överdrivna, att man trodde att de småningom måste förlora sitt på arbetarna. Häri misstog man sig dock. De inflytande även stora skarorna av nya, till städer och brukssamhällen inflyttade industriarbetare hade med finsk envishet och fanatism bitit sig fast vid den blandning av extremt socialistiska och ryskt revolutionära läror, som så länge predikats för dem. Hetsen mot»herrarna» hade sänkt en bottensats av mörkt hat i deras sinnen mot alla andra samhällsklasser, medan dessa, utan att

32 : 24 HENNING SÖDERHJELM se splittringen inom folket eller åtminstone utan att uppfatta dess vidd och dess vådor fullföljde sitt stumma försvarskrig mot rysk våldspolitik. Sådana voro förhållandena i Finland när världskriget utbröt. 2. Från krigsutbrottet till den ryska revolutionen. Världskriget ställde Finland i ett egendomligt läge. Utan armé, med en icke lagligen upphävd men av ryssarna själva ur bruk försatt värnplikt, stod det som en del av ryska riket, vilken icke deltog i kriget. Så starkt var det missnöje den ryska våldspolitiken väckt i Finland, att Ryssland icke ens ansåg sig våga ett försök att här uttaga militär. Å andra sidan rådde inom alla samhällslager och alla partier endast en önskan Rysslands nederlag. Ty såväl erfarenheten från rysk-japanska kriget som vanligt sunt förnuft sade, att den nuvarande regimen måste falla med ett nederlag och därigenom vägen öppnas till frihet för Finland, medan en seger skulle ge reaktionen ny styrka och bringa alla våra förhoppningar om intet. Också arbetarpartiets ledare voro av denna åsikt, så mycket mera som den delades av de extrema ryska revolutionära kretsarna.

33 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÅR Redan vid krigets början hade emellertid ett kejserligt manifest utfärdats, som varslade om en fullständig assimilering av Finland. Och ju längre kriget fortskred, desto starkare kändes det ryska trycket. Väldiga ryska truppmassor förlades här i garnison, den ryska Östersjöflottan fyllde hamnarna, landet förklarades i krigstillstånd. Härigenom vidtog en praktisk förryskning av landet. Gatulivet fick en rysk prägel, butikernas bästa kunder voro ryssar och de ryska uniformemas erotiska framgångar bragte samhället faror av särskild art. Det ryska gendarmeriet politiska polisen var i energisk verksamhet, häktningar och husundersökningar hörde till ordningen för dagen, ja, ryska soldater avrättade t. o. m. finska medborgare utan något som helst hörande av finska myndigheter. Trycket var olidligt och längtan efter befrielse från det ryska oket växte allt starkare. Att den passiva metoden icke under dessa förhållanden kunde föra till målet var klart. En gång 1905 hade den givit oss seger, nu var perspektivet ett annat, och handlingens tid tycktes inne. Nu kunde man åtminstone tänka sig' och drömma om en mer eller mindre total befrielse från rysk överhöghet. Landsförrädiska kunde dylika strävanden icke kallas, ty dels hade Ryssland gång på gång brutit sina förpliktelser mot Finland, dels framgick det mycket klart vilken militär betydelse Finland ägde såsom den enda bryggan till Västeuropa, såsom hamnplats för flottan och

34 26 HENNING SÖDERHJELM såsom ägare av Åland och detta betydde att Finland i framtiden skulle vara utsatt för en om möjligt ännu intensivare förryskningspolitik än hittills. Man ruvade över medel att ingripa, och åtskilliga förslag uppdöko. Det tydligaste uttrycket för denna Finlands naturliga strävan bort från den nationellt och kulturellt förintande förbindelsen med Ryssland blev redan under krigets första år ett antal frivilligas inträde i den tyska armén, där de bildade en särskild jägarbataljon, efter verkställd inövning förlagd vid ostfronten. Annars medförde kriget naturligtvis för Finland samma svårigheter, samma livsmedelsbrist och penningöverflöd, samma omkastning i värden och förmögenhetsförhållanden som i den övriga världen. Men ännu ett fenomen måste framhållas: de ryska befästningsarbetena ilandet. Detta väldiga företag, riktat mot ett eventuellt svenskt infall eller en tysk landstigning, omfattade såväl de viktigaste städernas omgivande med breda gördlar av i bergen insprängda fort, löpgravslinjer och taggtrådsstängsel som även utbyggandet av försvarslinjer genom så gott som hela landet. Huru mycket arbete dessa befästningar kostat visas bäst av ett uttalande om försvarsverken kring Helsingfors, gjort av en tysk generalstabsofficer. Han säger att dessa fästningsverk överträffade allt, vad tyska soldater skådat under världskriget: såväl Liége som Verdun, såväl Kovno som Warschau,

35 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND AR ja, t. O. m. bergsfästningarna i de italienska alperna. Dessa mäktiga positioner byggdes av finska arbetare under ryskt kommando. Väldiga hopar av arbetare översvämmade de trakter, där arbetena pågingo, lönen var god, disciplinen ingen, fordran på den enskildes arbetsintensitet möjligast ringa. Otaliga voro anekdoterna om mutor, bedrägerier, falska lönelistor o. s. v. vid dessa arbeten. Men e 1 1 sorgligt resultat gåvo de. Arbetarskarorna demoraliserades och lärde sig att fraternisera med de ryska soldaterna. Ett vänskapsförbund slöts mellan de sämsta elementen inom vardera gruppen, och vänskapen beseglades snart i gemensamma plundringar, stölder, rån och mord. De trakter, där fästningsarbetena gått fram, blevo under vintern de värsta tillhållen för finsk-ryska bandithopar, och ur fästningsarbetarnas förvildade led rekryterades de mest tygellösa skarorna i det återuppståndna röda gardet. Under krigstiden hade Finlands lantdag icke tillåtits att sammanträda. Men sommaren 1916 försiggingo de ordinarie nyvalen. Dessa förmådde icke framkalla något över hövan stort intresse, då det var omöjligt att förutse, under vilka förhållanden församlingen skulle sammankomma och vilka uppgifter den då skulle få sig förelagda. Endast arbetarpartiet lyckades samla sina väljarskaror som förr kring gamla kända paroller, och sålunda nådde det den så ivrigt eftersträvade maktställningen inom pärla-

36 28 HENNING SÖDERHJELM mentet. Valets utgång angav 103 arbetarrepresentanter och Q7 borgerliga. Arbetarna bildade nu absolut majoritet. 3. Marsrevolutionen i Ryssland och Finlands ställning. När den ryska revolutionen i mitten av mars 1917 utbröt, hälsades den naturligtvis med största glädje överallt i Finland, isynnerhet som den av duman tillsatta regeringen omedelbart också gav sig att behandla den finska frågan. Den starkaste känslan av befrielse och lättnad härrörde dock de första dagarna av att våra politiska fångar i Ryssland nu kunde vara säkra på befrielse. I Sibirien befann sig sedan hösten 1914 lantdagens president Svinhufvud, dit hade även Vasa stads borgmästare Hasselblatt och flera andra blivit deporterade, i det inre Ryssland dvaldes brandmästaren i Helsingfors, och slutligen sutto ett tiotal finska patrioter i Petersburgs fängelser sedan månader väntande sin dödsdom. Tanken på dessa olyckliga offer för vår rättskamp hade vilat tryckande över hela samhället, och det var därför till dem de första glada tankarna i Finland gingo. Snart kom även underrättelsen att den nya ryska regeringen gjort vad på den ankom, näm-

37 DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÄR ligen än en gång återställt Finlands alla rättigheter. Samtidigt visade det sig visserligen, att representanterna för vårt arbetarparti yrkat på att den ryska interimsregeringen i sitt manifest skulle inrycka löften om sådana sociala reformer, som partiet önskade, men då fordringarna, såsom stridande mot just de grundlagar, vilka nu skulle återfå gällande kraft, genast avvisades, väckte tilltaget icke större uppmärksamhet. Det var dock, i senare händelsers belysning, det första tecknet på att arbetarpartiet icke ryggade tillbaka för att anlita vilka främmande maktmedel som helst, när det gällde att genomdriva dess privata fordringar. Läget blev snart mycket invecklat. Det skådespel de ryska trupperna i Finland uppförde, gripna av revolutionsyran, visade vad en armé i upplösning vill säga och vilket asiatiskt barbari den ryska armén i upplösning förmår utveckla. De första revolutionsdagarna i Helsingfors gestaltade sig till ett storslaget soldat- och pöbelupplopp. Avdelningar av såväl sjö- som lanttrupper susade fram i befälets bilar, alla med gevär eller revolver i hand, alla med fingret på trycket, än avfyrande skarpa glädjesalvor upp i luften, än skjutande rakt framför sig för att öka dånet av den rasande farten. De voro på jakt efter sina gömda officerare. Dessa mördades var de anträffades, än i bostäderna, än på gatan, än i trappuppgångarna. Det dödande skottet small nästan undantagslöst bak-

38 30 HENNING.sr)DERHJELM ifrån, i ett obevakat ögonblick, då offret befallts följa med till»förhör» eller häktats utan vidare. Staden var helt i de ryska soldaternas våld. De hade jagat bort polisen och upprätthöuo själva»ordningen». Demonstrationsmöten och processioner anordnades, kulsprutor drogos genom gatorna och smattrade än här än där. Något sådant som denna rysk-barbariska exaltation hade befolkningen aldrig skådat: vart man såg på gatorna endast vilda, beväpnade hopar, med ett vansinnigt uttryck i ansiktet, med en revolver i handen och en mördad officers värja vid sidan. Detta var alltså Rysslands och Finlands befriare! Det var icke möjligt att med någon omedelbar sympati betrakta de revolterande skarorna, även om man måste resonera sig till att deras verksamhet också förhjälpt Finland till relativ frihet. Det var rysk pöbel man hade för ögonen, uppjagade, råa, okunniga hopar, vilka strafflöst togo sina överordnades liv. Och motviljan mot dessa skaror växte, då man erfor, att de ingalunda hade för avsikt att upphäva det ryska husbondeväldet i Finland. I stället för det ryska gendarmeriet trädde en»kontraspionageavdelning till folkfrihetens försvar», vilken övertog gendarmeriets alla papper från krigstiden, de befriade finska fångarna i Petersburg måste hastigt fly över gränsen till Sverige, de nya ryska militärmyndigheterna allsköns kommittéer och utskott fortsatte att häkta finska

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Internationalens politik. Michail Bakunin

Internationalens politik. Michail Bakunin Internationalens politik Michail Bakunin 1869 Internationella Arbetarassociationen har en grundsats som varje sektion och varje medlem måste underkasta sig. Denna grundsats framställs i de allmänna stadgarna,

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG Jag behöver vara ensam med mina tankar lämna mig inte ensam Det talas om språket där jag vandrar jag vet inte vad jag ska säga Om jag behärskar språket vad

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke 1400-1700 var, politiskt sett, en tid då 1. det feodalt organiserade Europa blev nationalstaternas

Läs mer

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media 3 1934 5 måndagen den 26 november anatomiska institutionen, uppsala prolog Runtomkring honom var allt svart. Inte svart som mörker, utan bara svart och

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01)

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) SIDA 1/6 ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) Vilka är det som döljer sig bakom allt hat som grasserar på internet? Insidan har träffat näthataren Erik Walfridsson

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara Anders Han gick in i hennes vardagsrum och slog sig ner i soffan. De skulle ta kaffe och efterrätt hemma hos Sophia. Hon fixade just nu med en överraskning ute i köket. Han såg sig omkring. Det var ett

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

A Fight For an End of a War

A Fight For an End of a War A Fight For an End of a War Av Pontus General Pontus Kenobi Larsson En tungt beväpnad CIS kryssare på babordssida! Ljöd ett av larmen ombord på den lika tungt beväpnade Republikanska Attack kryssaren..

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Källa: Social-Demokraten 1919-05-06, s.7, Branting om Amsterdam.

Källa: Social-Demokraten 1919-05-06, s.7, Branting om Amsterdam. 1919 Inledning För första gången sedan 1890 höll Branting inte något majtal. Han var i Paris som delegat på fredskonferensen men upplevde de oroliga, illegala oroligheterna majdemonstrationerna. Den franska

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap 1 1 Detta är det budskap som profeten mottog i sina syner. Profetens klagan 2 Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in? 3 Varför låter

Läs mer

En uniform, många olika finländare likabehandlingsärende för beväringar

En uniform, många olika finländare likabehandlingsärende för beväringar En uniform, många olika finländare likabehandlingsärende för beväringar Likabehandling och jämlikhet under beväringstjänsten Då man talar om likabehandling och jämlikhet bland beväringar med olika bakgrund,

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer