ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Martina Henriksson (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Christer Ahlén (M) Rolf Davidsson, kommunchef Kjell Klasa, Lantmät S.-I. Eriksson, pers.chef S. Ivarsson, utr.sekr. 38 L. Nyberg, chef srv. o. tkn H. Johansson, planark Elin Perjos, planark Britt-M. Jansson, planark R. Stintzing, tf. stadsark L. Bergman, byggchef Erik Andersson (C) Maritha Eriksson (V) Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning 36 Personalbehovsanmälan för tjänst som tränare i snowboard, gymnasiet Personalbehovsanmälan för tjänst som undersköterska, Bompabacken Tillägg till Översiktsplan för Malung-Sälens kommun Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS Detaljplan för MHF Tandådalen Detaljplan för Västra Sälen, 20:1, 20:6 m.fl Fördjupad översiktsplan för Kläppen Detaljplan för Tjäderåsen i Lindvallen Anhållan från Backbyns vägförening om kommunalt övertagande av vägar Rapport angående beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, som ej verkställts rapporteringsperiod fjärde kvartalet Rapport angående beslut enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ej verkställts rapporteringsperiod fjärde kvartalet Kommunala lokaler under Hälsoveckan Svar på motion angående att Malung-Sälens kommun ska verka för en minskning av vargstammens storlek i kommunen Riksidrottsgymnasium för alpint och snowboard, Malung-Sälens kommun Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun... 17

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Personalbehovsanmälan för tjänst som tränare i snowboard, gymnasiet Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas. Personalbehovsanmälan har inkommit från barn- och utbildningsnämnden, gällande tjänst som tränare i snowboard på Malung-Sälens gymnasieskola. Tjänsten har en sysselsättningsgrad på 100 %. Personalbehovet gäller från och med den 1 mars Tjänsten är vakant med anledning av att ordinarie befattningshavare har slutat. Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 5 mars 2013 att tjänsten får återbesättas. Personalchefen Sten-Inge Eriksson redogör för ärendet. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 5 mars Personalchefen Barn- och utbildningsförvaltningen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Personalbehovsanmälan för tjänst som undersköterska, Bompabacken Arbetsutskottets beslut 1. Tjänsten får återbesättas. 2. Återbesättandet ska i första hand ske med personal redan anställd av Malung- Sälens kommun, endast om så inte är möjligt får extern rekrytering ske. Personalbehovsanmälan har inkommit från socialnämnden, gällande tjänst som undersköterska på Bompabacken. Tjänsten har en sysselsättningsgrad på 100 %, där tjänstefördelningen är 83 % Bompabacken och 17 % hemtjänst. Tjänsten är vakant med anledning av pensionsavgång. Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 5 mars 2013 att tjänsten får återbesättas. Personalchefen Sten-Inge Eriksson redogör för ärendet. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 5 mars Personalchefen Socialförvaltningen

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Tillägg till Översiktsplan för Malung-Sälens kommun Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning 1. Planberedningen tillstyrker att samrådsredogörelsen godkänns. 2. Planberedningen tillstyrker bedömningen att tillägget till översiktsplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 3. Planberedningen tillstyrker att planförslaget ställs ut för granskning. Under 2011 påbörjades arbete med tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS. Syftet med LIS-planeringen är att skapa långsiktiga positiva sysselsättningseffekter i Malung-Sälens kommun, samt att bevara och förstärka underlaget för service på landsbygden. Avsikten är att i attraktiva, strandnära lägen, som inte har starka natur- eller kulturvårdsintressen och där det finns god tillgång på sjöar och vattendrag för det rörliga friluftslivet, möjliggöra utförande av byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd i strandnära lägen och som främjar något av dessa huvudsyften, exempelvis: Ge kommuninvånarna attraktiva bostadsförutsättningar Attrahera till inflyttning i kommunen, exempelvis för att tillgodose kommunens och företagens behov av kvalificerad arbetskraft Ge kommuninnevånare och andra möjlighet att bygga fritidshus i attraktiva lägen i kommunen Möjliggöra etablering/utveckling av företag som är beroende av vattennära lägen Ett förslag arbetades fram av Sweco under hösten 2011 och var föremål för samråd våren Under samrådet inkom ca 60 yttranden från myndigheter, fastighetsägare och allmänhet. De flesta yttrandena föreslog nya områden att utreda och eventuellt utpeka som LIS-områden. Yttrandena har föranlett vissa justeringar i förslaget bland annat har ca 5 områden utgått av olika orsaker och ca 15 andra har tillkommit. Totalt föreslås nu 42 områden. Justeringar av förslaget har också föranletts av en analys av material från Skatteverket rörande obebyggda fastigheter i strandnära lägen. På dessa fastigheter har det bedömts vara svårt att bevilja dispens för bebyggelse utifrån de sex särskilda skäl för dispens som lagstiftningen kräver att uppfylls. Analysen har visat på var dessa fastigheter finns och i de fall där det bedömts lämpligt att peka ut ett LIS-område har så föreslagits i planhandlingarna. Dessa områden ingår i de 42 områdena. För de fastigheter som nu föreslås ingå i ett LIS-område tillkommer ytterligare särskilda skäl för dispens och möjligheterna bedöms därmed stora för att dessa ska kunna bebyggas. En komplettering av handlingarna har gjorts rörande utvecklingsmöjligheterna i befintliga byar i närheten av små vattendrag. 23 st av de i översiktsplanen med A eller B markerade rekommendationsområdena pekas ut delvis som LIS-områden. Det skyddade området kring de små vattendragen pekas ut med undantag av de områden som också berörs av strandskydd från ett större vattendrag. Även områden med höga

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott fortsättning naturvärden har undantagits från LIS-området. Samråd har förts löpande under hösten med Länsstyrelsen om detta och nu bedöms att frågan fått en godtagbar lösning. En behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan har gjorts och finns beskriven i planförslaget. Slutsatsen av behovsbedömningen är att planen inte innebär betydande miljöpåverkan, och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. Samråd hölls med Länsstyrelsen i november 2011 om behovsbedömningen. Länsstyrelsen delar uppfattningen att betydande miljöpåverkan inte föreligger och att miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. Planarkitekt Elin Perjos föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 mars 2013 att planberedningen tillstyrker att samrådsredogörelsen godkänns, att tillägget till översiktsplanen inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan samt att att planförslaget ställs ut för granskning. Planarkitekt Elin Perjos redogör för ärendet. av planarkitekt Elin Perjos, daterat 8 mars Samrådsredogörelse av miljö- och byggchef Lena Bergman, daterad 22 februari Planhandlingar. Stadsbyggnadskontoret

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för MHF Tandådalen Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Planberedningen tillstyrker att detaljplanearbete får påbörjas, varvid angivna anvisningar förutsätts beaktas. Ett förslag till ändring av detaljplan för Rörbäcksnäs 31:64 har upprättats av Agnas ARK AB i Leksand i januari Motorförarnas helnykterhetsförbund MHF representerad av Karl-Georg Winberg, ansöker om att upprätta en detaljplaneändring för att möjliggöra tillbyggnad av befintliga stugor och uppföra nya fritidshus. Planområdet är beläget mellan Hundfjället och Västra Kalven i söder och Närfjällen i norr. RV66, Fjällvägen gränsar mot området i söder. Syftet med planförslaget är att möjliggöra förändring av befintligt område med MHF-stugor som består av 7 parhus med totalt 13 lägenheter samt storstuga och samlingslokal. Önskemålet är att dela upp befintliga byggnader i 2 fastigheter vardera med brandcellsvägg mellan fastigheterna som klarar 60 min. Önskan är också att ges möjligheten att bygga ut de befintliga parhusen med ca 15 m2 i en våning med samma höjd som befintligt och att huvudbyggnaden kan byggas om till två lägenheter. Ytterligare önskemål är att stycka av 12 tomter till och uppföra nya fritidshus. Där föreslås en byggrätt om m2, en tomtstorlek på 1000m2,och en byggnadshöjd av 4,5m. Infrastruktur kommer att ligga i en gemensamhets- anläggning. Planförslaget innebär ett tillskott av ca 85 nya bäddar. Sökanden önskar enkelt planförfarande. Planarkitekt Britt-Marie Jansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 mars 2013 att planberedningen tillstyrker att detaljplanearbete får påbörjas, varvid angivna anvisningar förutsätts beaktas. Planarkitekt Britt-Marie Jansson redogör för ärendet. av planarkitekt Britt-Marie Jansson, daterat 11 mars Ansökan med kartbilaga. Stadsbyggnadskontoret

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för Västra Sälen, 20:1, 20:6 m.fl. Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Planberedningen tillstyrker att detaljplanearbete får påbörjas, varvid angivna anvisningar förutsätts beaktas. En planskiss med förslag till upprättande av detaljplan för Västra Sälen 20:6,20:1 m.fl. har upprättats av Byggteknik i Malung AB i januari Olarsgårdens Hotell och Restaurang AB representerad av Thomas Konradsson, ansöker om att påbörja planarbete för ett tomtområde för fem nya fritidshus i anslutning till Olarsgårdens Restaurang. Ytterligare en ny tomt avses bebyggas med kontor för nyckelutlämning. Planområdet är beläget i Sälenfjällen, vid Olarsängen, strax sydväst om Olarsgården. Syftet med planförslaget är att stycka av 5 tomter till fritidshus i två våningar med tomter på ca 500 m2,och en tomt för kontor med nyckelutlämning i en våning. Byggnadshöjd föreslås till 3,8m. Planarkitekt Britt-Marie Jansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 mars 2013 att planberedningen tillstyrker att detaljplanearbete får påbörjas, varvid angivna anvisningar förutsätts beaktas. Planarkitekt Britt-Marie Jansson redogör för ärendet. av planarkitekt Britt-Marie Jansson, daterat 11 mars Ansökan med kartbilaga. Stadsbyggnadskontoret

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Fördjupad översiktsplan för Kläppen Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Planberedningen tillstyrker att arbete med fördjupad översiktsplan för Kläppen får påbörjas. Från dem som äger och driver anläggningarna på Kläppen finns önskemål om att anlägga fler pister och liftar, mer fritidsboende, utökad service och att ordna mer för sommarturism. Det förutsätter ökad tillgång till vatten, teknisk försörjning, avloppsrening, vägar, parkeringsplatser och trafiklösningar. Alla dessa verksamheter och åtgärder har inverkan på naturen som behöver skyddas för att området ska behålla sin attraktionskraft. Från Bergvik AB finns önskemål om planbesked för områdena Gusjövägen Norr och Mitt i Pisten SO. Dessa önskemål har besvarats av BN den 19 feb 2013 genom att avvakta med beslut om planbesked tills arbetet med en fördjupad översiktsplan visar att det är lämpligt att bebygga området. Tf. stadsarkitekten Rodel Stintzing föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 mars 2013 att planberedningen tillstyrker att arbete med fördjupad översiktsplan för Kläppen får påbörjas. Tf. stadsarkitekten Rodel Stintzing redogör för ärendet. av tf. stadsarkitekten Rodel Stintzing, daterat 12 mars Stadsbyggnadskontoret

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för Tjäderåsen i Lindvallen Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning 1. Planberedningen tillstyrker att samrådsredogörelsen godkänns. 2. Planberedningen tillstyrker att detaljplaneförslaget sänds ut på samråd. Ett förslag till detaljplan för Tjäderåsen i Lindvallen, upprättat av Sweco i november 2012 har varit utsänt för samråd. Planområdet är beläget i Sälenfjällen, i Lindvallens sydligaste del, ca 500 meter öster om Lindvallens lift 303. Syftet med planförslaget är att öka boendet i södra Lindvallen. I området föreslås 25 tomter för friliggande hus med en byggrätt om 150 m 2 byggnadsarea och 300 m 2 bruttoarea. Planförslaget innebär ett tillskott av ca 400 bäddar. Synpunkter på förslaget har under samrådet framförts av Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, VAMAS, Dalarnas Museum, Skistar AB och en fastighetsägare i Söderåsenområdet. En samrådsredogörelse har upprättats i januari Enligt samrådsredogörelsen föreslås vissa justeringar av planförslaget. Den risk- och sårbarhetsanalys för Lindvallens vattentäkter som tagits fram under vintern 2012/2013 är enligt miljökontoret numera i erforderlig mån kompletterad så att den kan utgöra underlag för detaljplanering. Synpunkter från VAMAS angående kapacitet hos befintlig avloppspumpstation i Lindvallen innebär att detaljplanen för Tjäderåsen inte bör antas av kommunfullmäktige innan en godtagbar lösning av denna avloppsproblematik åstadkommits. Detta förhållande hindrar dock inte att detaljplanen som ett nästa steg ställs ut för granskning. Ett planförslag upprättat den 6 mars 2013, justerat i enlighet med samrådsredogörelsen, föreligger. Planarkitekt Hans Johansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 mars 2013 att planberedningen tillstyrker att samrådsredogörelsen godkänns, samt att planberedningen tillstyrker att detaljplaneförslaget sänds ut på samråd. Planarkitekt Hans Johansson redogör för ärendet. av planarkitekt Hans Johansson, daterat 11 mars Samrådsredogörelse av planarkitekt Hans Johansson, daterad mars Planhandlingar. Stadsbyggnadskontoret

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Anhållan från Backbyns vägförening om kommunalt övertagande av vägar Arbetsutskottets beslut Ansökan om övertagande avslås. Backbyns vägförening har genom ordförande Torbjörn Korssell anhållit om att kommunen ska överta ägande, drift och underhåll av vägarna som ingår i föreningen, dvs. Annikavägen, Gärdevägen, Sommarvägen, Vintervägen, Skrivarvägen, Kyrkvägen, Myckelbyvägen och Backbyvägen. Vägarna utgör sammanlagt 3,5 km gata. Gatuchefen Therese Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 27 februari 2013 att ansökan om övertagande avslås. av gatuchefen Therese Eriksson, daterat 27 februari Backbyns vägförening Therese Eriksson

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Rapport angående beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, som ej verkställts rapporteringsperiod fjärde kvartalet 1 oktober 31 december, år 2012 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Rapporten läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, och rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 f SoL; gällande äldreomsorg (ÄO), omsorg om personer med funktionshinder enligt SoL (OF) och individ- och familjeomsorg (IFO), har inrapporterats till Socialstyrelsen. Socialnämnden beslutade den 12 februari 2013, 5, att lämna rapport angående beslut enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts, med rapporteringsperiod fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012, till kommunstyrelsen, för slutligt avgörande i kommunfullmäktige. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 februari 2013 att rapporten läggs till handlingarna. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 12 februari Ej verkställda beslut (SoL), rapporteringsperiod fjärde kvartalet 1 oktober 31 december år 2012.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Rapport angående beslut enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ej verkställts rapporteringsperiod fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december, år 2012 Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen Rapporten läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Ej verkställda beslut enligt 9 och rapporteringsskyldighet enligt 28 f-g LSS har inrapporterats till Socialstyrelsen. Socialnämnden beslutade den 12 februari 2013, 6, att lämna rapport angående beslut enligt 28 f-g LSS som ej verkställts rapporteringsperiod fjärde kvartalet 1 oktober 31 december år 2012, till kommunstyrelsen, för slutligt avgörande i kommunfullmäktige. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 februari 2013 att rapporten läggs till handlingarna. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 12 februari Ej verkställda beslut (LSS), rapporteringsperiod fjärde kvartalet 1 oktober 31 december år 2012.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kommunala lokaler under Hälsoveckan 2013 Arbetsutskottets beslut Arrangörer av Hälsoveckan 2013 får kostnadsfritt nyttja kommunens lokaler, efter samråd med lokalansvariga chefer. Arrangörer av tidigare Hälsoveckor har kostnadsfritt fått nyttja kommunala lokaler för sina aktiviteter. Detta har skett efter samråd med de chefer som ansvarar för lokalerna. Önskemålet är att arrangörer av Hälsoveckan 2013 får samma förmån. Hälsoveckan 2013 pågår från den 31 augusti till den 8 september. Folkhälsosamordnare Eva Malmqvist föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 mars 2013 att arrangörer av Hälsoveckan 2013 kostnadsfritt får nyttja kommunala lokaler, efter samråd med berörd chef, exempelvis rektor. av folkhälsosamordnare Eva Malmqvist, daterat 12 mars Eva Malmqvist

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Svar på motion angående att Malung-Sälens kommun ska verka för en minskning av vargstammens storlek i kommunen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Motionen anses besvarad Tom Martinsson (M) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Tom Martinsson, Christer Ahlén, Ulf Andersson, Sören Bjurström, Gun Byttner, Mattias Johansson, Jörgen Lind, Jonas Persson och Brita Sohlin, samtliga (M), inkom till kommunfullmäktige den 18 februari 2013 med en motion, daterad 4 februari I motionen yrkas dels att kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut om att Malung- Sälens kommun ska verka för en minskning av vargstammens storlek i kommunen, i förhållande till nuvarande nivå (antalet vargar), allt utifrån ett större lokalt inflytande i vargfrågan. Dels att denna viljeyttring skrivs in i kommunens Vision, som inleder verksamhetsplanen för planperioden. Kommunkansliet har, genom kommunsekreteraren, upprättat förslag till motionssvar. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 mars 2013, att motionen anses besvarad. Tom Martinsson (M) yrkar att motionen bifalles. Kurt Podgorski ställer proposition på Tom Martinssons (M) yrkande mot tjänsteutlåtandets förslag och finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tom Martinsson (M) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 8 mars 2013.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Riksidrottsgymnasium för alpint och snowboard, Malung-Sälens kommun Arbetsutskottets beslut 1. Till arbetsgrupp, med uppdraget att klargöra beslutsprocessen, samt utifrån detta utarbeta strategi- och handlingsplan för ett bibehållet riksidrottsgymnasium i kommunen, utses kommunens skolchef, gymnasiechef, näringslivschef och rektor för Malung-Sälens gymnasieskola samt Jonas Bauer, Skistar, Anders Sessler, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och Thommy Backner, Sälens Högfjällshotell. Per Edvall, tränare på Malung-Sälens gymnasieskola, utses som adjungerad. 2. Näringslivschefen utses till sammankallande för arbetsgruppen. Malung-Sälens gymnasieskola har idag ett av landets tre riksidrottsgymnasium för alpint och snowboard. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2013, 2, meddelade skolchefen Elisabeth Ohlin att riksidrottsförbundet aviserat att man ämnar genomföra en centralisering av utbildningarna, och därigenom sannolikt kommer besluta att minska antalet riksidrottsgymnasium för alpint och snowboard till två. Kommunstyrelsen har konstaterat frågans strategiska vikt och prioritet och uppdrog följaktligen i beslut den 12 mars 2013, 37, till skolchefen och näringslivschefen att lämna förslag till arbetsgrupp, med uppdrag att klargöra beslutsprocessen, samt utifrån detta utarbeta strategi och handlingsplan, för ett bibehållet riksidrottsgymnasium i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade vidare att ge arbetsutskottet delegation att tillsätta arbetsgruppen. Gymnasiechefen Hans Lövgren lämnar i ett tjänsteutlåtande daterat 13 mars 2013 förslag till sammansättning för arbetsgruppen, i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag. av gymnasiechefen Hans Lövgren, daterat 13 mars Samtliga utsedda

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Arbetsutskottets beslut 1. En bredbandsstrategi utarbetas för Malung-Sälens kommun. 2. Till Malung-Sälens kommuns bredbandssamordnare, tillika samordnare för utarbetandet av bredbandsstrategin, utses IT-chefen Peter Eriksson. 3. Bredbandssamordnaren uppdras ansvara för utarbetande av remissvar avseende Bredbandsstrategi för Dalarna. Länsstyrelsen Dalarna har tillsammans med Region Dalarna, Företagarna och representanter från länets kommuner utarbetat Bredbandsstrategi för Dalarna, som utgår från regeringens bredbandsmål, innebärande att 90 % av alla företag och hushåll ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år Som ett led i att förankra strategin i kommunerna samt säkerställa att strategin upplevs relevant och ändamålsenlig, har länsstyrelsen sänt ut bredbandsstrategin på remiss, för svar senast den 29 april Vidare har Länsstyrelsen Dalarna uppmanat samtliga kommuner att arbeta fram egna bredbandsstrategier samt bygga in bredbandsfrågorna i arbetet med detaljplaner, verksamhetsplan och andra styrdokument samt budget. Som en av åtgärderna i Dalarnas bredbandsstrategi ingår att bilda Bredbandsforum Dalarna, där representanter för kommunerna, regionförbundet och Länsstyrelsen ska delta, för erfarenhetsutbyte samt strategiskt arbete med bredbandsfrågan. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 19 mars 2013 att en bredbandsstrategi utarbetas för Malung-Sälens kommun, att IT-chefen Peter Eriksson utses till kommunens bredbandssamordnare samt att bredbandssamordnaren uppdras ansvara för utarbetandet av kommunens bredbandsstrategi respektive remissvar avseende Bredbandsstrategi för Dalarna av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 19 mars Återrapporteras till/senast Till arbetsutskottet senast den 21 maj 2013, därefter kontinuerlig återrapportering.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott fortsättning Malungs Elverk AB Malungshem AB Näringslivsenheten Peter Eriksson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-13 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-12.00, 13.00-14.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorsi (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Tom Martinsson (M) Martina Elfström (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Socialnämnden ' 2015-02-11 1

Socialnämnden ' 2015-02-11 1 ' 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl, 09,00-12.00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Lars-Erik Bech (V) Birgit Gotthardsdotter-Wikström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Plats och tid Kommunhuset den 9 juni 2015 kl. 08.00 10.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15 BYGGNADSNÄMNDEN 1 (16) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson (M) ledamot Ronny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-08.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-27 Sida 1-8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-27 Sida 1-8 2013-08-27 Sida 1-8 Planutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-08-27, kl. 13.15-14.35. Beslutande Åke Knutz (C) Malin Höglund (M) Jaakko Mattila (C) Thomas Näslund (S) Övriga deltagare Anna Hed

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2015-03-09, kl 13.00-14.25 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gun Ivesund (s), ersättare Samuel Lindgren Åsa Andersson (s), ersättare Vera Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(19) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.05-21.15 Paragrafer 13-25 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Ulf Uebel (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C)

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Sammanträdesprotokoli 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen () Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-13 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, 2014-01-20, kl 1300-1540 ande Kurt Wennberg, S, 1-3 Anne Niska, S, 4-9 Laila Mäki, S Åke Johdet, S, 3-9 Maria Alldén, V Stig Töyrä,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12) Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2010-10-04 klockan 10.00 15.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Rosmarie Nelson Ekerå (C) Åke Almqvist (M) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20)

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 mars 2009, kl. 16.00-19.35 Ajournering kl.18.10-18.25 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-22 1 (19)

PROTOKOLL 2015-09-22 1 (19) 2015-09-22 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 17.00 20.25 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 116-135 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Cecilia Kochan (S) Katrine

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-26 1 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, skolkansliet Kl. 09.00-13.00 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V) Bengt

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2014-05-28 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Maria Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög

Socialnämndens arbetsutskott 2014-05-28 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Maria Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög 2014-05-28 1 Plats och tid Beslutande Ellen Key-rummet, kommunkontoret, Ödeshög Onsdagen den 28 maj 2014, kl 08:30-11:15 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Frånvarande - Övriga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Bygglovhandläggare Magdalena Nilsson, 40. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Thomas Nygård, 43 BEVIS

Bygglovhandläggare Magdalena Nilsson, 40. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Thomas Nygård, 43 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.45 15.20 Beslutande Catharina Fredriksson, 40-45 (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Krister Johansson, 38-39 (S) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott 2011-09-08

Kommunstyrelsens planutskott 2011-09-08 1 Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 08.00-13:00 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström, (C), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl (FP), Ing-Marie Elfström (S).

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-04-04 88 (107) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 april 2011 kl 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf 70-72 Camilla Anglemark (S), ordf 73-86 Anneli Bengtsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö.

Kommunkontoret i Bergsjö. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.40 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Urban Erntoft, Gunilla Bergdalen, Helena Stålhammar, Lennart Lööw, Börje Wilsborn, Siv

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Thomas Calissendorff.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Thomas Calissendorff.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-16.15 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-31 1. Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD) Pär Sveningson (S)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-31 1. Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD) Pär Sveningson (S) 2011-03-31 1 Plats och tid Ellen Key-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, torsdagen den 31 mars 2011 kl 09:00-12:00 Beslutande Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD) Pär Sveningson (S) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens kanslienhet

Kommunstyrelsens kanslienhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-01-19 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00 12:30 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Laila Andrén (S) till kl. 11:00, 1-8 Tobias Holmberg (S), ers

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer