Bankens behällna vinst kan, med iakttagande af o^gandet i 3, af Landtdagen för allmänna statsändaal anvisas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankens behällna vinst kan, med iakttagande af o^gandet i 3, af Landtdagen för allmänna statsändaal anvisas."

Transkript

1 38 köpa och sälja myntadt och omyntadt guld och silfver; köpa och sälja statspapper, obligationer och k'1' ponger; sälja anvisningar ä finskt mynt, betalbara ä ort, dä1' banken har kontor eller agentur; köpa och sälja sedlar, vexlar och anvisningar, ly' dande ä annat myntslag; diskontera vexlar ä finska mark, accepterade af lja' hemsk firma eller inom landet bosatt finsk m edborgareäfvensom andra jämväl ä ort inom landet betalbara kr ' ditpapper; bevilja penningelän pä viss tid mot pant af ädla metaller, statspapper, obligationer, aktiebref, intecknade skuldsedlar samt andra värdepapper och varor; bevilja kassakreditiv säväl mot inteckning i fastig' het som mot de i föregäende punkt omnämnda slag ^ pant, med undantag af varor; mottaga penningeinsättningar, utan räntegodtgörels banken dock obetaget att ä löpande räkning med ut' ländska bankinrättningar och handelshus äfven ä sin sid*1 godtgöra räntä; verkställa inkasseringar; mottaga i förvar handlingar, värdepapper och dyr' barheter säväl under försegling som i öppna deposition61 med det ansvar, som lag stadgar. Om de förrättningar, som äligga banken för stat8 verkets räkning, samt om förvaltningen af Längmansk3 testamentsfonden är särskildt stadgadt. En tredjedel af den disponibla vinsten afsättes Va*je är tili reservfonden tills denna uppnätt ofvan B-ärnnda belopp. Pä Landtdagen ankommer att pröfva "nivida därutöfver ytterligare öfverföringar tili denna f öd skola ega rum. 4 Har bankens rörelse lämnat förlust, skall denna be- ^ckas med bankens odisponerade vinstmedel. Äro dessa lcke för ändamälet tillräckliga, skall bristen afföras ä re- Servfonden. Har nägon del af reservfonden sälunda ta- ^Its; i anspräk för förlustens betäckande, skall bankens VlHst under följande är i främsta rummet användas för U1t tili fastställdt belopp äter uppbringa fonden. ^ 5. Bankens behällna vinst kan, med iakttagande af o^gandet i 3, af Landtdagen för allmänna statsändaal anvisas. 6. Inseendet öfver bankens förvaltning handhafves af d^ndtdagens bankfullmäktige i öfverensstämmelse med. a reglemente och den för bankfullmäktige fastställda A k t i o n. j bankfullmäktige jämte suppleanter utses pä sätt td agsord ningen föreskrifver Bankens fonder äro: grundfonden tjugufem miljoner mark; ' reservfonden, som skall uppbringas tili fyratio Q"1 joner mark. 7 lv, bankens förvaltning handhafves af direktionen för lnla^ s Bank., Direktionen utgöres af en ordförande samt tre leaqiöter.

2 40 Ordföranden utnämnes af Kejsaren och S torfu rste» pä framställning af Senatens Ekonomiedepartement. Ledamöterne, af hvilka en bör hafva ädagalagt var sikt och erfarenhet i landets lagar och rättegängsväsende, utnämnas äfven af Hans Kejserliga Majestät; i hvilket afseende det, v id inträffad ledighet, tillkommer bankfuh' mäktige att, efter behörigen kungjord ansökningstid af femtiosex dagar, uppgöra underdänigt föi-slag och därpa uppföra tre af sökandene i den ordning fullmäktige finfla dem skickliga och erfama samt tili ämbetet lämpliga' Förslaget, öfver hvilket besvär ej fä anföras, insändes tili Senatens Ekonomiedepartement, som afgifver undei' dänigt utlätande i ämnet, hvarefter Hans Kejserliga Ma' j estät utnämner en af de föreslagna. 8. Banken har sitt hufvudkontor i Helsingfors sah1*1 afdelningskontor i Abo, W iborg, Nikolaistad, U leäborg Kuopio, Björneborg, Tammerfors, Joensuu, Jyväskylä S:t Michel, Sordavala, Kotka, Tavastehus och S:t Pe' tersburg. Om provisoriskt inrättande eller indragning af a^' delningskontor pä andra än ofvannämnda orter fö ro rd o ai Senatens Ekonomiedepartement pä bankfullmäktiges f ra111 ställning. Bankens afdelningskontor förestäs etthvart af ei) bankkommissarie. Bankkommissarietjänsterna skola vid inträffad ledig het i vanlig ordning ansläs och kungöras att inom feld tiosex dagar ansökas hos direktionen, som pä försla$ uppför tre af de sökande i den ordning direktionen flj1 ner dem tili tjänsten lämpliga. Förslaget, h varöfver svär ej ega rum, insändes jämte samtliga ansökningshafl lingar af direktionen tili bankfullmäktige, hvilka därä länite eget yttrande öfverlämna ärendet tili Senatens Ekonomiedepartement, som tili tjänsten utnämner en af pä förslaget uppförda. 10. V id afdelningskontoren inom landet skola tvä kom- ^itterade jäm te suppleanter tili lika antal ärligen utses af fullm äktige, efter det vederbörande bankkommissarie ^öinats tillfälle att yttra sig samt direktionen m ed fram- ställnmg och förslag i ärendet inkommit. Kom m itterade bilda jäm te bankkom missarien en dis- ^ ntkommitte för handläggning af samtliga ärenden an- aende diskontering af in- och utländska vexlar och andra kreditpapper äfvensom beviljande af län och kassak r e d itiv. k ^ H Bankens böcker och räkenskaper skola föras samt a&kens bokslut uppgöras enligt de grunder, ankfullmäktige, pä direktionens förslag, fastställas. Bankens räkenskaper afslutas m ed kalenderäret. 41 som af F ör hvarje mänad skall direktionen läta öfver ban- ställning uppgöra bilans, som bör insändas tili ^ k fu llm äktige samt införas i landets officiella tidningar. direktion en skall ärligen innan den 10 mars afgifva rättelse om bankens tillstand, rörelse och förvaltning ^ d e r nästföregäende är. Ärsberättelsen skall i tryck "«lig g o r a s. 12. Revision af banken verkställes ärligen af Landtda- ^ b a n k r e v is o r e r, utsedda jämte suppleanter pä sätt ^dtdagsordningen föreskrifver.

3 Samtliga ämbetsmyndigheter skola meddela banken laglig och skyndsam handräckning; och är det direktionen, ombudsmannen och föreständare för afdelningskontor tillätet att i bref därom anhälla. o Det äligger jämväl vederbörande guvernör att, pa direktionens anhällan, tillförordna lämplig person att, mot skäligt arfvode af bankens medel, bevaka bankens rätt och föra dess taian i mäl, som förekommer vid underdomstol i annan ort än i Helsingfors. Tillliör mälet hofrätt, utföres detsamma af advokatfiskalen i hofrätten. 14. Mäl och tvister, i hvilka kärandetalan efter stäh1' c Jl ning utföres mot banken, upptagas och afdömas af ra»' stufvurätten i Helsingfors. 15. Banken är befriad frän skvldigheten att erlägga vadepenningar och revisionsskilling. 16. Bankfullmäktiges framställningar och förslag uti de ärenden, som omförmälas i 8 och 19 af detta regle mente, kunna icke delvis godkännas, utan skola anting'e'j1 tili alla delar bifallas eller afsläs. n. I fräga om ändring af detta reglemente förhäu enligt stadgandet i 11 af nädiga förordningen, angaeu styrelsen och förvaltningen af Finlands Bank, gifven del 9 december Om bankens sedelutgifning. 18. Säsom valuta för bankens sedelutgifningsrätt be- fraktas följande tillgängar: a) metallisk kassa, sä beräknad som i 19 säges; b) finskt silfvermynt; c) sedlar ä utländskt mynt; d) ostridiga fordringar hos utländska ombud; e) i utlandet betalbara vexlar; f) ä utländsk börs noterade obligationer och kupon- er tili dylika. Utöfver bokförda värdet af nämnda tillgangar är W k e n berättigad att utgifva sedlar tili ett belopp, som femtio procent motsvaras af i banken diskonterade, li1 m landet betalbara vexlar, inlösbara inom tre mänader. Säsom utelöpande sedlar skola jämväl anses bankens ailvisningar ä finskt mynt och öfriga vid anfordran förförbindelser äfvensom innestäende belopp ä bevil- ^ e kassakreditiv. Om förhällandena sädant oundgängligen pakalla, kan ''^atens, Ekonomiedepartement, pä framställning af bank- uhnaäktige, medgifva, att det belopp, hvarmed bankens Sedlar enligt ofvanintagna stadgande f a öfverskjuta dess y^uta för sedelutgifningsrätt, mä för en öfvergäende tid Öljas med ända tili tio miljoner mark. Författning, som 8ädant afseende vidtagits, skall dock, för att gälla längre tili följande Landtdag, öfverlämnas tili Landtdagens ^1Mining och afgörande. II KAP. 19. Säsom metallisk kassa anses: öi.yntadt och omyntadt guld samt

4 44 guld, som för bankens räkning innestar hos my»*' verket. Bankens metalliska kassa fär icke bibehällas under tjugu miljoner mark. För den metalliska kassans förstärkande är landets regering berättigad att, efter pröfning af b a n k f u l l m ä k t i ges därom gjorda framställning, pa Landtdagens vägn^1 garantera utländskt län eller kredit pä högst tio miljoner mark, hvilka medel upplänas för statsverkets räkning och öfverlämnas tili bankens förfogande mot förbindelse att ansvara för äterbetalningen inom stadgad tid. tighet, ankommer det pä direktionen att afgöra huruvida sädan sedel skall af banken inlösas. Eörsliten eller söndrig sedel mä ej i rörelsen änyo Utlämnas. 22. Pä direktionen ankommer att vidtaga nödiga atgär- ^er för sedeltillverkningen; men i frägor af större vikt eller där för ändamälet särskildt anslag af bankens medel erfordras, äligger det likväl direktionen att öfverlämna ärendet tili bankfullmäktiges afgörande Banken är förpliktad att säväl vid hufvudkontoret som vid afdelningskontoren inom landet v id anfordi^11 med finskt guldmynt inlösa sinä sedlar. Y id afdelningskontoren mä dock, i händelse stöfle belopp samtidigt tili inlösen företes, med sedlarnas inv e ling anstä, intill dess kassaförstärkning i metalliskt my0 hunnit frän hufvudkontoret inträffa. Därest skickligt och icke för hand gjorda efterapm0 gar af bankens sedlar af viss typ och valör f ö r e k o n i ö 1^ i rörelsen, kan Senatens Ekonomiedepartement, pä fr» ^ ställning af bankfullmäktige, förordna och kungöra, a bankens sedlar af sädan typ och valör efter u tgängen utsättande viss, kort tid inlösas endast vid bankens vudkontor. 21. Banksedel, som är söndrig, skall inlösas, s ä f r a u i t & tingen bäda u ndersk riftern a jämte endera n u m m en i e högra nummern jämte nägon del af u nderskrifterna lämnas sammanhängande samt sedelns valör tillika tillförlitligen urskiljas. Uppstär tvifvel om sedelns g ^ 23. Om sedlarnas valör, lydelse samt form och utseende ar särskildt stadgadt. III K AP. bankens länerörelse och öfriga verksamhet. 24. Län mä icke beviljas m ot pant af varor, som äro ^ d erk astade förskäm ning eller läckage. Em ot borgen allena beviljas icke län eller kassa- reditiv, men tili förstärkande af pant eller inteckning borgen antagas. 25. Pantsatt gods, som icke förvaras i banken, skall upplagdt i säkert förvaringsrum och ställdt under 1Isyn värd af en därtill förordnad magistratsledamot ^er af kronofogde eller annan af banken godkänd per- 0]1 eller myndighet, som härom äfvensom angaende god-

5 46 sets mängd och beskaffenhet samt förvaringsrummets läge> beskaffenhet och stängsel tili banken utfärdat bevis jämte förbindelse att icke annorlunda än mot bevisets aterbe kommande eller enligt bankens särskilda föreskrift ut lämna det sälunda i förvar tagna godset eller nägon del däraf. Säsom pant för Iän kunna äfven godkännas varoi', som äro upplagda pä kreditnederlag under tillsyn af tuli' kammare eller insatta hos af bankstyrelsen godkähc dock- eller magasinsinrättning; i hvartdera fallet mot sa dant bevis och sädan förbindelse, som i nästföregäende moment omförmäles. Trävaror, som i banken pantsättas, mä dock vara upplagda i staplar eller öppna skjul, med villkor att upp lagsplatsen för pantsättningstiden tili banken pä arrend upplätes samt att tillsyn öfver trävarorna öfvertages» person, som 1 sädant afseende af banken godkännes. Alla af pantens öfvervakande och försäkring för* ledda kostnader drabba läntagaren. 26 Direktionen är berättigad att under länetiden lilta undersöka pant, som icke förvaras i banken. Befin11 den därvid i behäll i oförändradt skick, bestrides kos naden för sädan undersökning af banken, men staitf^ i motsatt fall läntagaren tili last. Varder pantsatt gods, som icke förvaras i bank 1^ rubbadt under länetiden, är länet genast förfallet tili talning. 27. Om pant eller inteckning icke vidare anses läd^ päräknad säkerhet, skall läntagaren pä direktionens» ^ fordran ställa sädan fyllnadssäkerhet, som af direktio» för ändamälet godkännes. 47 Gör hän det icke inom före- ^agd tid, är länet genast förfallet tili betalning. 28. H varje är i januari mänad och äfven pä annan tid, anledning därtill förekom m er, kan direktionen hos Vederbörande dom hafvande eller rädstufvurätt anhälla om ^Pplysning, huruvida i afseende ä eganderätten tili fas- ^ghet, hvari banken har inteckningssäkerhet, förändring ^träffat eller tvist uppstätt; och bör sädan uppgift utan ^röjsmäl afgifvas. 29. Om Iän eller kreditivskuld icke pä förfallodagen in- etalas, är banken berättigad att utan läntagarens hö- r&11de föryttra panten. 30. T ili banken pantförskrifven fast eller lös egendom r> där den ej af gäldenären utlöses, för bankens räk- pä auktion inropas, men skall äter föryttras, sä ^ a rt det ^an s]je förm änligt eller m ed minsta m öjliga ^rlust för banken. 31., Räntan pä län beräknas frän den dag, dä länet j.. ^ä kassakreditiv erlägger kreditivtagaren ranta ä ^arje uttaget belopp fran uttagningsdagen. För insatta j ^ som icke öfverstiga det ä kreditivet uttagna beg dtgör banken kreditivtagaren enahanda räntä -Uästa helgfria dag efter den, dä insättningen skett.

6 48 Kreditivafgift erlägges förskottsvis med viss p r o c e n t för är ä kreditivets belopp. Om kreditivtagare aflidit, kan hans rättsinnehafvare af direktionen berättigas att begagna kreditivet för de» äterstäende tiden. I sädant fall erlägges icke ny kreditivafgift. 32 Det tillhör bankfullmäktige att pä direktionens framställning bestämma: bankens diskontränta samt räntesatserna för län oc kreditiv äfvensom kreditivafgift; längsta förfallotiden för in- och utländska vexia«och andra kreditpapper, som i banken diskonteras, sam längsta tiden, pä hvilken län och kreditiv mä af banken beviljas; villkoren och provisionen för förvarandet af öpp och slutna depositioner; samt om och tili hvilket belopp provision bör beräk» för bankens anvisningar pä finskt mynt. Bankens kurser för inköp och försäljning af sedl»1 vexlar och anvisningar ä annat myntslag, priset vid ^ köp och försäljning af myntadt och omyntadt guld c^ silfver samt af obligationer och kuponger äfvensom V1 visionen för bankens inkasseringar bestämmas af du'6 tionen. 33. Pä bankfullmäktige ankommer att, efter framstä^ ning af direktionen, bevilja bankens gäldenärer de» nader och eftergifter, som kunna vara af rädande s förhällanden päkallade, besluta om ackordförslag af * kens gäldenärer samt af göra, hvilka bankens fo r d r io ^ skola säsom osäkra tili sitt bokförda värde nedska eller helt och hället afskrifvas. 34. Anvisning samt bevis öfver deponerade medel eller *jedsatt gods kunna dödas, pä sätt om vexlar är stadgadt, anvisningens eller depositionsbevisets belopp eller S dset mä tili vederbörande utgifvas. 35. Aro värdepapper inlämnade tili förvar i banken säs fla öppen deposition, mä banken ätaga sig att lyfta di- Yldender och räntor ä de deponerade värdepappren samt k 1 afseende ä dem i öfrigt utföra de uppdrag, som ^ Q a af bankfullmäktige pä förslag af direktionen be- ^m m as. 36. ^ Pör bankens vexlar, anvisningar och bevis öfver epouerade medel eller nedsatt gods gäller icke den för förskrifningar stadgade preskriptionstid. Tili förvar nedsatt gods kan likväl, om anledning j^ till förekommer, af banken tili uttagning uppsägas. 8 -«delse godset ändock icke uttages, eger direktionen vai Ql^na^er e^ter det insättaren eller hans rättsinnehaf- ^ tt bevislig del af direktionens beslut eller kungö-. e därom värit i landets officiella tidningar tre gänger ^ därmed vidtaga den ätgärd, som kan af förhälna päkallas. att 37. P ankens kurser skola hällas anslagna pä lämpliga,s^v^ * hufvudkontoret som i afdelningskontoren ^ffentliggöras i landets officiella tidningar. ngörelse, som af banken utfärdas, bör jämväl, för ega vitsord, införas i landets officiella tidningar. 49 4

7 50 Kvitto, utfärdadt af kassör öfver inbetalning tili banken, gäller icke i och mot banken, om det icke blifvit hos vederbörande kamrerare eller bankkommissarie uppvisadt och af honom pätecknadt, hvarom tryckt tili' kännagifvande skall ingä i de kvittenser, som af kassör utgifvas. 38. IY K A P. Om värden af bankens redbarheter och offl inventering. 39. Enhvar af kassörerne i banken innehar under su1 värd en särskild handkassa, hvars högsta belopp faststäl' les af bankfullmäktige pä direktionens framställning- Bankens öfriga förräd af guld och silfver, myuta och omyntadt, kopparmynt, sedlar, statspapper och ohi1' gationer stä under vederbörande kassörs värd och tillsy0 och förvaras i brandfria hvalf, försedda hvart med tv l olika läs, tili hvilka, liksom tili de i hvalfven befintlig^ kassaskäp, nycklarna omhänderhafvas, vid hufvudkont re af en ledamot i direktionen och öfverkassören och ^ afdelningskontoren af kommissarie och kassör. Hufvudkontorets vexelportfölj förvaras under dii'e tionens särskilda värd i dess kassahvalf, tili hvilket r föranden och en af ledamöterne innehafva hvar sin nyc^ ^ Bankens skuldsedlar, panter och s ä k erhetshandl'^ gar stä vid hufvudkontoret under förste kamrerarens vid afdelningskontoren under kommissariens v ä r d 0 tillsyn samt förvaras i brandfria hvalf, hvartill ena n' kein omhänderhafves af samma kamrerare eller koni#11 ^ sarie och den andra vid hufvudkontoret af öfverkam>el len och vid afdelningskontoren af kassören. Pä enahanda sätt för varas vid hufvudkontoret bankens sedelblanketter ch öppna depositioner, som banken i förvar emottagit, äfvensom vid afdelningskontoren därstädes befintliga vexlar. Slutna depositioner stä under närmaste tillsyn och värd af öfverkassören och förvaras uti särskildt hvalf, hvartill ena nyckeln omhänderhafves af honom och den ^ d ra af öfverkamreraren. Alla uttagningar frän och insättningar i hvalfvet af Pf,nningar eller omyntadt guld eller silfver skola vid sä- ' äf hufvudkontoret som afdelningskontoren bokföras i en 1 hvalfvet föi varad hvalfsspecial. De af bankens ämbets- och tjänstemän, som inneafva nycklar tili bankens hvalf eller kassaskäp, böra, de aflägsna sig frän staden, öfverlämna nycklarna under försegling tili annan bankens ä orten vistande ^änsteman efter direktionens bestämmande. 40. Kassörernes vid hufvudkontoret handkassor äfven- p lri handkassorna och hvalfven vid bankens afdelnings- j Olxtor och agenturer skola inventei as minst en gäng arje mänad, handkassorna v id hufvudkontoret af direk- ^ uens ordförande eller den af ledamöterne, som direk- Uen därtill utser, kassorna v id afdelningskontoren eller a enturem a af kommitterade eller andra inventeringsmän, Iri bankfullm äktige tillförordnats. j. Inventering af hufvudkontorets kassahvalf och samt- (j^a kassor äfvensom läne- och säkerhetsliandlingar samt ^6P sitioner bör minst en gäng om äret verkställas af ankf ullmäktige samt minst en gäng om äret af direkl0nen. ttii kontoren skola vexlar, skuldsedlar och panter Ust tre gänger ärligen inventeras af ofvannäm nda ineuteringsmän. 51

8 52 Inventering af afdelningskontor mä äfven eljest v e r k - ställas af bankfullmäktig, medlem i direktionen eller genom nägon af bankfullmäktige eller direktionen därtil 1 förordnad person. Om dessa inventeringar mä de redovisningsskyldige icke pä förband eller tidigare, än när förrättningen pä' börjas, erhälla underrättelse. Instrument öfver inventeringen skall ofördröjligen upprättas och meddelas sä v ä l bankfullmäktige som direktionen för vidtagande af de» ätgärd, hvartill förrättningen kan föranleda. 41 Bankens hufvud- eller afdelningskontor jämte där förvarade redbarheter mä, dä bankens säkerhet sädaflr fordrar, förflyttas tili annan oit inom landet, som af Senatens Ekonomiedepartement, pä bankfullmäktiges förslag» bestämmes. Y KAP. Om bankens kontor, agenturer och ombud. 42. Rörelsen vid säväl bankens hufvudkontor som des15 afdelningskontor inom landet oinfattar de i 2 upptag0 verksamhetsgrenar; dock att ä bankfullmäktiges särskilda pröfning beror, huruvida afdelningskontor mä berättigas 1 förvar emottaga handlingar, värdepapper o ch dyrbarheter- Afdelningskontor äligger för öfrigt att i ali sin ve>'k samhet iakttaga de af bankfullmäktige ellei- direktioö 11 därom vidtagna bestämningar. Bankens afdelningskontor i S:t Petersburg in- c utvexlar ryskt mynt, säljer anvisningar ä finska mark P j bankens kontor inom landet, inlöser anvisningar, soin a dem pä kontoret utställts, samt utför i öfrigt de uppdrag, s m af direktionen kunna kontoret anförtros. De tider, dä bankens hufvud- och afdelningskontor ola vara för allmänheten tillgängliga, bestämmas af ankfullmäktige pä direktionens framställning. 43. Inrättande eller indragning af agentur inom landet onimer pä bankfullmäktiges afgörande. Omfänget och beskaffenheten af agenturs befogenoch verksamhet, sättet för dess förvaltning, ersätt- ^lngen härför äfvensom den säkerhet, som skall ställas ;01 agenturen anförtrodda medel, bestämmes af bankfull-. aktige pä direktionens framställning. Dock mä agentur ^ berättigas att di.skon terä inhemska eller utländska ar ellei' bevilja län eller kassakreditiv utan direktioeus föreskrift i hvarje särskildt fall. -Agentur förestas af en agent, som tillsättes och ent- 1gas af bankfullmäktige pä framställning af direktionen. 44. g ^ a bankfullmäktige ankommer att förordna om antaslut 6 eller uppsägning af ombud i utlandet samt att bea om de villkor, som med sädant ombud kunna af talas. V I K AP. O m bankens dlrektion och tjänstemän. 45. Bankdirektionen äligger att: bani Vl<4 ^eviljandet af kredit och inom öfriga grenar af förd ^ns Ver^samliet sä begä, att bankens säkerhet och e städse iakttagas; 53

9 54 uppmärksamt följa rörelsen vicl bankens afdelningskontor och agenturer, i hvilket afseende direktionens ordförande ellei nägon dess ledamot tidtals bör pä ort och ställe granska kontorens verksamhet, äliggande det direktionen att, dä en sädan granskning företages, därom ofördröjligen hos bankfullmäktige anmäla; öfvervaka att bankens samtliga ämbetsmän och be- tjänte samvetsgrant fullgöra sinä äligganden; tillse, att lagsökningar och rättegängar mot gäldenärer och försumliga sysslomän utan tidsutdräkt utföräs och fullföljas; äfvensom i öfrigt ställa sig tili efterrättelse hvad detta regle" mente innehäller eller framdeles kan varda stadgadt. 46. Direktionen äligger vidare att i ärenden, som ai1' komma pä bankfullmäktiges handläggning, afgifva yttrau- den och för öfrigt lämna bankfullmäktige alla upplysru0' gar och förklaringar, hvilka desse anse nödigt infordra äfvensom vid behof läta tillhandahälla dem bankens böcker, räkenskaper och öfriga handlingar. Finner direktionen sädan ätgärd vara af nöden, s0lli pä bankfullmäktige ankommer, mä direktionen diii'0111 göra framställning. I viktigare frägor bör direktionells framställning afgifvas skriftligen. 47. Direktionens samtliga medlemmar böra, da de i äro af andra tjänsteäligganden upptagna, vid direktioncils sammanträden närvara och, där laga jäf icke hindrar» därvid förefallande öfverläggningar och beslut delta^9 Uppstä olika meningar, bestämmes direktionens beslut» de flesta röstema. dens röst. Falla rösterna lika, afgöi e ordföi Direktionen är beslutför, när tre af dess medlem- Iriar äro tillstädes; dock kan, vid inträffadt jäf eller an- 11 at tillfälligt förhinder för nägon medlem i direktionen, ai'ende afgöras af tvä medlemmar, om de äro om besluense. Ar ordföranden jäfvig eller annars förhindrad eller ai ordförandebefattningen ledig, föres ordet af den i tjän- en äldste ledamoten eller, om alla samtidigt utsetts, af en tili ären äldste. 48. Samtliga af direktionen handlagda ärenden böra af ^ eö lagfarne ledamoten eller, där hän är hindrad, af ord- 1anden i korthet antecknas i ett memorial, som skall aua direktionens medlemmar eftei' slutadt sammanträde ^derskrifvas. Men de frägor, i hvilka utdrag af proto- ^ et skall utfärdas eller omröstning förefallit eller hvilka j ^ So ^ j u o n e n anser vara af synnerlig vikt, skola dessutom,;i'ligen upptagas i särskildt protokoll, som föres af ^teraren. af ledamötei'ne i direktionen omhänderhar vexlilai hvilka förvaras i dii'ektionens hvalf. Om fördelningen i öfrigt af arbetet mellan direktio- rdförande och ledamöter förordna bankfullmäktige a direktionens framställning. 49. Innan bankfullmäktige fatta beslut i de ärenden, mförmälas i 32, 33, 42 och 43, eller dä fräga * anledning af penningeställningen i landet förl;lri a ^11 inskränkningar eller ändringai1 i bankens Uj lelse, skall öfverläggning med direktionen vid ge- Sanit sammanträde ega rum. tjge ^ v e n för- andi a viktigare ärenden mä bankfullmäkdä de finna skäl därtill förekomma, kalla direktio- 55

10 56 nen tili gemensamt sammanträde. Ästundar direktionen sädan öfverläggning, göre därom framställning hos bank' fullmäktige. Y id dessa sammanträden föres protokollet af fullmäktiges sekreterare. 50. Hvad af bankfullmäktige tili ledning för verkaa ' heten vid afdelningskontoren föreskrifves, varde geno direktionen delgifvet vederbörande kommissarier och ko ' mitterade. 51. Tjänstemän i banken äro: vid hufvudkontoret: en sekreterare, en ombudsman, en öfverkamrerarei en förste kamrerare, en andre kamrerare, en öfverkassör» en förste kassör, en andre kassör, en vexelkassör, en ka»' slist för utländsk korrespondens, en registrator, fyra äld1'6 och sex yngre bokhällare, äfvensom pä extra stat tre biträdande vexelkassörer och nödigt antal kanslister; vid afdelningskontoren: förutom en bankkommissarie, hvarom i 9 är sagdr en kassör samt vid afdelningskontor et i W iborg en }'n' gre bokhällare äfvensom, där behofvet sädant päkallar, P^ extra stat en biträdande vexelkassör äfvensom en ehef tvä kontorsskrifvare. 52. Tjänstemännen vid hufvudkontoret, af hvilka seki'e' teraren och ombudsmannen böra hafva ädagalagt insik*' och erfarenhet i landets lagar och rättegängsväsende, aia tagas och utnämnas af direktionen, som efter det tjänstejj värit kungjord tili ansökning inom trettio dagar, utnä ner den af sökandene, som direktionen finner tili tj änst 1 Jämpligast. Om direktionen icke anser nägon af dem för efattningen fullt lämplig, eger direktionen änyo anslä tjänsten tili ansökning. Kassör, yngre bokhällaren vid afdelningskontoret i iborg, biträdande vexelkassör och kontorsskrifvare vid afdelningskontoren utnämnas af direktionen i enahanda ^dning som tjänstemännen vid hufvudkontoret, efter et vederbörande bankkommissarie lämnats tillfälle att yttra sig om sökandenes lämplighet. 53. Yid besättande af ordinarie tjänst i banken bör ^Vudsakligt afseende fästas vid sökandens skicklighet lämplighet. Tili villkoren för att säsom lämplig an- 8 hör jämväi ädagalagd förmäga att, i den omfattning anstens beskaffenhet päkallar, använda svenska och fina spräken i tai och skrift. 54. j Direktionen eger vid behof anställa extra tjänste- 3 banken. Erfordras för sädant ändamäl anslag ut- t, er bankens stat, ankommer frägans afgörande pä banklöiäktige. 55. tore ^ aktmästare antagas och entledigas vid hufvudkon- ^ af direktionens ordförande, vid afdelningskontoren S't p C^erb 'irande bankkommissarie. De vid kontoret i»ke etersb,lrg anställda penningeräknare antagas och afas Hkaledes af bankkommissarien. 56. artltiiga bankens tjänstemän böra ställa sig tili efse säväl detta reglemente som de instruktioner,

11 58 hvilka kunna varda af bankfullmäktige pä direktionens framställning fastställda, äfvensom i öfrigt ätlyda de före* skrifter och underkasta sig d e förändrade bestäm ning^1' rörande tjänstgöringen, som direktionen finner skäligt meddela. Tjänstemännen fä icke uppti'äda säsom om bu d 1 banken. 57. Bankens ämbets- och tjänstemän äro pliktige att doldt och förtegadt hälla allt, som angär enskildes föl> hällanden tili banken eller är af beskaffenhet, att d e t111 synpunkten af bankens fördel eller säkerhet ej yppas flia- Direktionen väre dock berättigad, där sädant finnes digt, genom nägon dess medlem med föreständare annan bankinrättning öfverlägga om enskild affärsm ai1 beviljad bankkredit och därmed sammanhängande otd-' ständigheter. 58. Bankens ämbets- och tjänstemän mä icke erhäu kredit ellei- antagas säsom löftesmän i banken. Ordförande och medlem i bankdirektionen samt ba»k' kommissarie mä ej deltaga i styrelsen eller förvaltning611 af affärsföretag, hvilket anlitar kredit i Finlands Bai1^ eller af enskild kreditanstalt. Pä direktionens pröfning ankommer huruvida tjä*1 steman i banken mä tillätas att aflönadt uppdrag ti to 1 banken mottaga. 59. Ansöker medlem af direktionen om tjänstledigk * för mer än tvä mänader eller erfordras af annan ors» vikaries tillföroi-dnande för längre tid, ankommer det P Senatens Ekonomiedepartement att, efter det bankt11 lriäktige med framställning i ärendet inkommit, detsamma Pröfva och afgöra. Men om tjänstledighet ansökes eller vikarie annars s^all tillförordnas för en tid af tvä mänader eller därllr>der, ankommer ärendets pröfning och afgörande pä bankfullmäktige. Dock mä direktionen bevilja medlem af densamma 'illfällig tjänstledighet för högst en vecka och därvid in- aila sekreteraren eller annan af bankens högre tjänste- ^än under tiden i direktionen tjänstgöra; hvarom ^ anmälan oförtöfvadt bör göras lios bankfullmäktige. Bankfulhnäktige tillkommer jämväl att, efter det nen med yttrande i ärendet inkommit, pröfva an- ^kning om tjänstledighet för bankkommissarie samt att, d Sa fordras, förordna vikarie att förrätta bankkommis- Saiiebefattning.. Tillfällig ledighet för högst en vecka mä dock be- ^ -las bankkommissai-ie af direktionen, hvilken det till- 0l*iiner att i sädant fall, äfvensom eljest vid hinder af 0l'tan e varaktighet, förordna nägon bankens tjänstemän befattningen under tiden förrätta. ^ Behöfver annan bankens tjänstemän af en ellei- anti 0rsak ledighet frän tjänsten, ankommer det pä direk- 1-, 1U n i ärendet besluta samt att, i händelse ledighet Vll)as, förordna nägon därtill lämplig person, helst inom et, att tjänsten under ledigheten bestrida. 60. pj Beviljas ledighet ät bankkommissarie, tjänstemän ^.H ä ä t i banken pä grund af styrkt sjukdom, utgär ]je^ailens arfvode för en tid af högst tre mänader af bantio rnec^el tili belopp, som af bankfullmäktige pä direkdo^ ^ ^raniytällning kan varda fastställdt. Fortfar sjukefter förloppet af nämnda tid, ankommer pä bankniäktiges pröfning, huruvida och tili hvilket belopp 59

12 60 bidrag tili vikariens aflönande mä af bankens medel be* viljas. Sökes ledighet för enskilda angelägenheter, ali g' ger tjänstens innehafvare att af sinä löneförmäner af stä sä mycket, som för tjänstens behöriga bestridande und Jedigheten erfordras. I de fall, dä bestämmandet af vikaries arfvode, sa' som verkande pä Civilstatens enke- och pupillkassas rätti enligt gällande författningar ankommer pä Senatens Ek ' nomiedepartement, väre bankfullmäktige ej förm enadt att af bankens medel bevilja sädant tillskottsanslag, som tiu' äfventyrs befinnes nödvändigt för tjänstens upprätthäl' lande. 61. Semesterledighet för direktionens medlemmar sa * bankkommissarierne meddelas af bankfullmäktige pä dä1' om af direktionen gjord framställning, men för öfi-1^ tjänstemän af direktionen. Om användandet och ningen af det ä bankens stat för ifrägavarande ända a upptagna anslag ega bankfullmäktige pä direktionens f slag besluta. 62. Ä det pä bankens stat upptagna diskretionsansla» ega bankfullmäktige pä direktionens förslag tilldela tjä# stemän och betjänte, bäde ordinarie och extra, vid hu vud- och afdelningskontoren tillfälliga understöd, dä sal skilda ömmande omständigheter därtill gifva a n le d 11»' 63. Den bankens ordinarie ämbets- ellei' tjänste 3^ eller betjänt, som pä egen begäran erhäller afsk ed, för sin äterstäende lifstid berättigad tili ärlig pension ^ bankens medel sälunda, att den, som uppnätt sexti0^ ärs älder och minst trettiofem är värit i allmän tji angtälld, undfär hela lönen i pension, den som fyllt femtiofem är och tjänat minst trettio är tre fjerdedelar, den S'irri uppnätt femtio ärs älder och värit i tjänst minst tjugufem är tvä tredjedelar, den som fyllt fyra tio är och ^änat minst tjugu är hälften samt den som uppnätt trettiofem ärs älder och tjänat minst femton är en fjerdedel lönen i pension. Dock är ordförande och ledamot. Direktionen, som i tio är beklädt direktörsämbete finlands Bank, jämväi berättigad att, oberoende af Janstetid i öfrigt, vid sin afgäng frän tjänsten erhälla Ension efter uppnädd älder enligt ofvan fastställda ginnder. Bankfullmäktige, ä hvilka det ankommer att fast- ^aua pensionens belopp, mä undantagsvis tilldela afskeds- I &ande ämbets- eller tjänstemän pension tili högre be-, Pp än det, hvartill hän enligt förenämnda grunder vore b«t t i gad. Uti antalet tjänsteär inberäknas jämväi den tid den iedstagande tjänat säsom extra tjänstemän eller be- '^ t i banken. k Varder ämbets- eller tjänstemän eller betjänt i bantj?5 dömd tjänsten förlustig, har hän förlorat rättigheten Pension. Rättigheten att uppbära redan beviljad pension af i ^ ens medel förloras jämväi af den, som änyo inträder Jänst pä allmän stat. ^ tjänstemän, som tillförsäkras hela lönen i pension, ];j^i^hktig att; om bankfullmäktige sädant päyrka, in- j a ansökning om afsked, vid äfventyr att eljest varda ai1 tjänsten skild. ^'atifikation efter afliden tjänstemän i banken ut allmänna statsmedel enligt de för statstjänst gäl- grunder. innehafvare af sädan befattning i banken, med hvilföj.e lfttt tili pension enligt ofvan stadgade grunder ej är nad, kan vid sin afgäng frän tjänsten af bankfull- 61

13 62 63 mäktige tilldelas arligt understöd af bankens medel, därest hän eller hon genom längvarigt och nitiskt arbete i baö' ken gjort sig där af förtjänt. Sädant understöd mä dock ej vidare utbetalas tili den, som änyo i allmän tjänst inträder. Y II K AP. Om diskontkommitteerna. 64. Kommitterade skola ställa sig tili efterrättelse säv detta reglemente som hvad bankfullmäktige eller dir tionen i öfrigt kunna finna nödigt att i afseende a pä kommitterade ankommande ätgärder föreskrifva. Kommitterad mä ej yppa nägot, som angär enskil^6 kreditförhällanden i banken. 65. f * f Diskontkommitten sammanträder pä tid, soin ai rektionen pä kommittens förslag bestämmes.. V id sammanträdena föredragas ärendena af a. kommissarien, som i korthet antecknar de förevoi ^ ärendena jämte de i dem fattade besluten i s ä r s k ild t morial, hvilket vid hvarje sammanträdes slut skall tecknas af alla dem, som i sammanträdet deltagit. pas skiljaktighet, väre den äsikt gällande, som oe0 ejl af de flesta rösterna, och den förefallna o m r ö s t n i11 skall antecknas i memorialet. V id förfall eller jäf för nägondera af komrrutt''1' ^ inkallas i hans ställe suppleant. Är bankkoou»10^ ^ jäfvig eller är endast en kommitterad i tillfälle attj ^ denne deltaga i pröfning af ärende, kan d e t s a m m a a afgöras, om de äro om beslutet ense. V III KAP. Om bankens revision. 66. Revisorerne sammanträda, pä kallelse af bankfullmäktige, i Helsingfors första helgfria mändag efter den ^ raars. Har revisor förfall, anmäle därom hos bankfullmäk- e> som ega vidtaga ätgärd om inkallande af behörig SllPpleant i hans ställe. Revisorerne utse inom sig ordförande och kunna ^ el W sig fördela göromälen säsom dem lämpligt synes. 611 om fräga uppstär angäende anmärkning eller annan f^qiälan, skola samtliga revisorer i öfverläggning och därom deltaga. ^ Uppstär skiljaktighet i meningar, gälle säsom beslut li^1 hvilken omfattas af de flesta rösterna. V id a antal röster för olika meningar har ordföranden af- öl'aade röst. g revisorernes sammanträden föres protokoll af 611 Revisorerne därtill utse. 67. de böcker, räkenskaper, protokoll och handlin- S0ln revisorerne anse för sig nödiga, skola dem ge- direktionens försorg tillliandahällas. direktionen är pliktig meddela revisorerne alla e upplysningar. rätt bankens ombudsman äligger att afgifva sär'skild be-!se rörande alla tili hans ätgärd öfverlämnade, vid vj8 encle ärs utgäng icke slutförda ärenden för att re- 0reine tillhandahällas.

14 64 Det äligger revisorerne: att inventera hufvudkontorets kassa- och handlings- hvalf äfvensom kassörernes vid hufvudkontoret handkassor och därvid ej mindre undersöka, huruvida tillgängaroa i metalliskt mynt, sedlar, obligationer, deponerade värde- föremäl, vexlar, skuldsedlar och säkerheter samt sedelblanketter öfverensstämma med bankens böcker, än ock med ledning af hvalfsspecialen utröna, huruvida hvalfs' kassan vid redovisningsärets utgäng uppgätt tili det 1 bokslutet upptagna belopp; att efterse, huruvida föreskrifna inventeringar bltf" vit verkställda; att pröfva, huruvida bankens säkerhet och förde vid beviljandet af kredit äfvensom i öfrigt behörigei1 iakttagits; att granska räkenskapema och bokslutet; att granska bankens förvaltning tili alla dess delal samt därvid tillika undersöka huruvida bankens ämbets och tjänstemän ställt sig gällande stadganden och erhäh 113 föreskrifter tili efterrättelse äfvensom om utsökning^r och rättegängar blifvit med tillbörlig skyndsamhet 0 omsorg utförda Efter slutförd revision skola revisorerne tili fullmäktige öfverlämna sitt protokoll äfvensom s k r ift berättelse om revisionens förlopp. I denna b e r ä t t e l 9 skola framhällas sädana omständigheter, som synts re' 1 visorerne vai-a af beskaffenhet att de, utan att föraru anmärkning, likväl förtjänade uppmärksammas, samt skildt anmärkas sadan ätgärd eller försummelse i för' ningen, som revisorerne anse pakalla rättelse eller beif1 hvarjämte revisorerne i sammanhang härmed skola ut Slg om och i hvilka delar ansvarsfrihet för bankens för- valtning under redovisningsäret kan direktionen tillerkännas. Revisorernes berättelse skola bankfullmäktige delfcjfva bankens direktion samt tillika*infordra direktionens öfriga vederbörandes föiklaring ej mindre i anled- ^ de anmärkningar, som af revisorerne tilläfventyrs aqiställts, än äfven i de afseenden sädant annars kan vara j Ödigt, hvarefter ä bankfullmäktige ankommer att afgöra, Uluvida och i hvilka delar- ansvarsfrihet skall direktio- ^ beviljas. I X K AP. ansvar lör tjänstefel samt om ersättningsskyldighet. 70. Finnes bankfullmäktig hafva äsidosatt de föreskrif- ^ s m äro genom detta reglemente eller Landtdagens 8ka]JUlCti n bankfullmäktige til1 efterrättelse meddelade, ^an, ifall Landtdagen tili ätal mot honom förordnar, öfv^as enligt hvad i allmän lag är stadgadt angäende och försummelse, hvartill de, hvilka blifvit ffe C^ er valda ^örrätta offentlig syssla eller ^tligt ärende, gjort sig skyldiga. ful L -g samma väre för kommitterad, i händelse bankäktige mot honom läta utföra ätal. a.}lisv ^ bankfullmäktige ankommer likaledes att, därest V ^ t blifvit bankens direktion förvägrad eller dig tn,1<^ess medlem eller bankkommissarie gjort sig skyl- 1 tjänstefel, förordna tili laga ätal. ai medlem af direktionen eller bankkommissarie UQdei- fiskaliskt ätal eller tilltalats för svärare brott a trädt sitt bo, bei-or pä bankfullmäktiges pröfning, 65 5

15 66 huruvida hän fortfarande skall fä bestrida ämbetet eli?1 annan därtill förordnas. Har annan bankens tjänstemän eller betjänt gj rt sig skyldig tili f el eller försummelse i tjänsten, eger direktionen, efter verkställd undersökning, antingen en sk ild * genom ordföranden varna den felande eller försumlige eller inför direktionens protokoll tilldela honom föreställ' ning eller skilja honom frän tjänstens utöfning pä e0 eller högst tvä mänader med eller utan förlust af viss del af lönen för samma tid. Men anser direktionen fd et eller försummelsen vara af svärare art, skall den skyldig tilltalas inför laga domstol samt emellertid, intill dess ärendet blifvit slutligen afgjordt, afhällas frän tjäns göring. Den som blifvit skild frän tjänstens utöfning V viss tid med eller utan förlust af lön, stände öppet ^ inom trettio dagar, efter det hän af beslutet erhällit d^> däri söka ändring i hofrätt. 71. Brist i kassörs handkassa är den, som fö r v a lt^ kassan, dä bristen upptäcktes, skyldig att ersätta bankejl därest det icke ädagalägges, att bristen u p p k o m m i t nom olyckshändelse eller tillgrepp utan nägot hans vällande. ^ Förekommer b iis t i bankens hvalf, väre sig l1' 3 bankens redbarheter och sedelblanketter eller i banke ^ värd säsom pant eller deposition öfverlämnade värdefö1 1^ mäl beträffar, äro de, som omhänderhafva nycklarna, S ' mensamt ansvariga för bristens eller förlustens kande; dock sälunda att den, under hvars särskilda syn och värd det saknade stätt, äligger ensam ans för fullständiga innehället af hvarje bunt, päse, ^ eller konvolut samt innehafvaren af den andra nyc endast för deras riktiga antal. ^ Ä r det vexel, skuldsedel eller annat dokument, som 1 hvalfvet saknas, äro de, som omhänderhafva nycklarna, gemensamt skyldiga att antingen tillrättaskaffa det saknade eller ersätta skadan. Den, hvilken det äligger tillse, att kassörs haudassa icke öfverskjuter dess högsta tillätna belopp, är, ärest hän detta sitt aliggande äsidosatt samt brist i kasuppstär, skyldig att jämte kassören för bristens ersättande ansvara, dock icke tili högre belopp än det, som (iiverskottet visas hafva utgjort. Har föreskrifven inventering uraktlätits, väre den, *0ln sin inventeringsskyldighet försummat, pliktig att vederbörande redogörare er'sätta brist, som vid ^ästskeende inventering kan yppas, men väre berättigad af denne eller, där tvä eller flere äro för bristen an-,a'ai'ige, af dem erhälla ersättning för hvad hän i följd läraf kömmit att utgifva. I alla de fall, dä ersättningsskyldighet af här om- ^H iäld beskaffenhet pä engäng äligger flere, äro de där- ( 1 ansvariga en för alla och alla för en. Men har sädan ^sättningsskyldighet blifvit nägon ähvälfd pä grund af ^Ummelse i honom äliggande kontroll, är hän berätti- ^ att för hvad hän i sädant afseende utgifvit erhälla tgörelse af den, som för bristen närmast har att ankara. e 72. Yppas balans och varder bristen icke genast fylld, Sa * f^ rf'h^ nen, sedän balansräkning blifvit uppgjord dä ^ Ve<^erbörande redogörare lämnats tillfälle att sig ver förklara, fastställa bristens belopp genom utslag, ^ ai öfver besvär fä inom trettio dagar efter delfäendet ras i Senatens Ekonomiedepartement. 73 hvari bankfullmäktig, komrnitterad eller' bankens e^s- ellei tjänstemän tilltalas för- f el eller försummelse 67

16 68 i tjänsten, upptages och afgöres af den hofrätt, inom hvars domvärjo felet eller försummelsen egt rum. Am bets- och tjänstemän vid kontoret i S:t Petersburg lydiv i detta hänseende under W iborgs hofrätt. 74. Genom detta reglemente upphäfves det för Finland8 Bank den 19 februari 1895 utfärdade reglementet, na' diga förordningen af den 10 juli 1901 angäende särskil^ ändringar uti sagda reglemente samt nädiga förordning 11 af den 5 mars 1906, innefattande ändring i vissa del»1 af nämnda reglemente. Dock skola alla tidigare ingängna förbindelser och rättsförhällanden mellan banken och skilda bedömas efter de aftal och stadganden, hvarä äro grundade. Förslag tili Stat för Finlands Bank. För en Smf. 1 Ordförande, lö n... 9,000 För alla Smf... 6,000 15,000 ^ Direktörer, lön.... 8,000: a r v o d e... 4,000: 12,000 36,000 * Sekreterare, lö n... 5, ,000 7,000 Ombudsman, l ö n... 5, ,000 7,000 Ofverkamrerare, l ö n... 7, ,500 10,500 Förste Kamrerare, l ö n... 6, ,500 8,500 Andre Kamrerare, l ö n... 5,000 arvode ,000 7,000 Ofverkassör, l ö n... 6,600 m issräkningspenningar.... 2,400 9,000 * Förste K assör, lö n... 5,600 m issräkningspenningar.... 2,400 8,000 A ndre Kassör, lö n... 4,600 m issräkningspenningar.... 2,400 7,000 Vexelkassör, lö n... 4,000 missräkningspenningar.... 2,000 6,000 rädande vexelkassörer, arvode 3,600 10,800

17 70 71 För en För alla- För en För alla Smf. 9 S $ 1 Kanslist för utrikeskorrespondens, lön... 3,600 1,400 5,000 1 Pegistrator, lö n... 3, ,600 4 Aldre Bokhällare, lön. 4,000: a r v o d e... 1,400: 5,400 21,600 6 Yngre Bokhällare, lön. 3,200: a r v o d e... 1,200: 4,400 26,400 2 Kanslister, a rv o d e... 1 Bankhusets ekonom, utom fria rum, 1 Ofvervaktmästare, utom fria rum, lön 4 Vaktmästare, lön... 1,000: 2,400 1, a r v o d e : 1,800 7,200 1 Yaktmästare, tillika eldare, utom fria rum, l ö n... Tili aflönande af extra vaktmästare. Tili aflönande af gärdsdräng och nattv a k t e r... Summa 214,800: 1, ,200 6,000 5,000 1 K ontorsskrifvare, arvode... 6,000 Tili aflönande af kontorsbiträde... 3,600 1 A ld re penningeräknare, arvode. 3,600 1 Y n gre.. 3,000 1 Vaktmästare, ntom fria rum, lön. 1, ,800 1 biträdande vaktmästare, arvode.. 1,200 Summa 43,600: Kontoret i Äbo. 1 Bankkommissarie, l ö n... 6, ,500 9,500 1 Kassör, l ö n... 4,000 m issräkningspenningar.... 2,200 6,200 1 K ontorsskrifvare, arvode.... 3,300 * Biträdande vexelkassör, arvode.. 2,400 * Vaktmästare, utom fria rum, lön. 1, ,200 * biträdande vaktmästare, arvode.. 1,200 Summa 23,800: \ Kontoret i Wiborg. Bankens kontor i S:t Petersburg. 1 Bankkommissarie, lön... 1 Kassör, l ö n ,000 4,600 5,800 10,400 1 Bankkommissarie, l ö n... 6,000 arvode... 4,500 10,500 Kassör, lön. 4,600 ^ m issräkningspenningar Y n gre Bokhällare, l ö n... 2,000 6,600 3,200 arvode 1,200 4,400

18 L För en För alla För en För alla 9mf. 3mf 1 Kontorsskrifvare, arvode Biträdande vexelkassör, arvode.. 1 Yaktmästare, utom fria rum, lön Tili aflönande af 2 extra vaktmästare... Summa 31,400: 1, ,600 2,700 1,200 2,400 Kontoret i Uleäborg. 1 Bankkommissarie, l ö n... 6,000 2,000 8,000 1 Kassör, l ö n... 3,600 missräkningspenningar.... 2,000 5,600 1 Kontorsskrifvare, arvode.... 3,000 1 Yaktmästare, utom fria rum, lön Kontoret i Tammerfors. Summa 17,500:. 1 Bankkommissarie, lön... 1 Kassör, l ö n... missräkningspenningar Kontorsskrifvare, arvode Biträdande vexelkassör, arvode.. 1 Yaktmästare, utom fria rum, lön Summa 21,600: Kontoret i Nikolaistad. 1 Bankkommissarie, lön... 1 Kassör, l ö n... missräkningspenningar Kontorsskrifvare, arvode Yaktmästare, utom fria rum, lön. Summa 17,500: 6,000 3,000 9, ,000 3,000 2, ,200 6,000 2,000 8,000 3,600 2, O o lo 3, Kontoret i Kuopio. 1 Bankkommissarie, lön... 6,000 2,000 8,000 1 Kassör, l ö n... 3,600 missräkningspenningar.... 2,000 5,600 1 Kontorsskrifvare, arvode.... 3,000 1 Yaktmästare, utom fria rum, lön Summa 17,500:. Kontoret i Björneborg. 1 Bankkommissarie, lön... 6,000 2,000 8,000 1 Kassör, l ö n... 3,600 missräkningspenningar.... 2,000 5,600 ^ Kontorsskrifvare, arvode.... * Vaktmästare, utom fria rum, lön , Summa 17,500:.

19 74 75 För en För alla För en För alla j Smf Smf. s tif Kontoret i Joensuu. Kontoret i Sordavala. 1 Bankkommissarie, lön.. arvode... 1 Kassör, l ö n... missräkningspenningar. 1 Vaktmästare, utom fria rum, arvode... Summa 13,100: 6,000 1,000 7, ,200 lön Bankkommissarie, l ö n... arvode... 1 Kassör, l ö n... missräkningspenningar Kontorsskrifvare, arvode Vaktmästare, utom fria rum, lön. arvode... Summa 17,500: 6,000 2,000 8,000 3,600 2,000 5,600 3, Kontoret i S:t Michel. 1 Bankkommissarie, lön... arvode... 1 Kassör, l ö n... missräkningspenningar. 1 Vaktmästare, utom fria rum, arvode... Summa 13,100: 6,000 1,000 7, lön , Kontoret i Kotka. 1 Bankkommissarie, lön.... arvode... 1 Kassör, l ö n... missräkningspenningar... 1 Vaktmästare, utom fria rum, lön arvode... Summa 14,500: 6,000 2,000 8,000 3,600 2,000 5, Kontoret i Jyväskylä. Kontoret i Tavastehus. 1 Bankkommissarie, lön... arvode... 1 Kassör, l ö n... missräkningspenningar. 1 Vaktmästare, utom fria rum, arvode... 6,000 1,000 7, ,200 lön Bankkommissarie, lön... arvode... Kassör, l ö n... missräkningspenningar.. 1 Vaktmästare utom fria rum, lön. arvode... 6,000 1,000 7, , Summa 13,100: Summa 13,100:

20 76 77 För en För alla 3mf För aflönande af extra biträden efter behof... 92,000 Diskretionsaslag, att användas enligt 62 i reglementet... 5,000 Anslag för beredande af semesterledighet ät bankens ämbets- och tjänstemän, att användas enligt bankfullmäktiges bestämmande... 30,000 Rnmärkning 1. Summa 616,600 Angäende bankfullmäktiges a r v o d e och anslaget tili bankfullmäktiges kansli är särskildt stadgadt. Rnmärkning 2. Revisor uppbär trettio mark i dag" traktamente samt resekostnadsersättning tili samma belopp som de i fjärde klassen af gällande reseregl ' mente upptagna ämbetsmän. Revisorernes sekreterare ätnjuter arvode tili belopp som af revisorerne bestämmes. Rnmärkning 3. Ordföranden och ledamöterne 1 bankdirektionen tillkommer efter fem och tio ärs tjäfl8*-' göring i dessa befattningar arvodesförhöjning, ord fö' randen med 2,000 mark och ledamot med 1,000 mar^ hvardera gängen. hvarje tjänst anslagna ordinarie lön, hvilka tillägg likväl vid afskedstagandet icke inberäknas i pensionen. Biträdande vexelkassörerne tillkommer efter fem och tio ärs förvitlig tjänstgöring i dessa befattningar arvodesförhöjning med 10 procent af arvodet hvardera gängen. Likaledes ökas de för öfvervaktmästaren samt öfriga ä 0rdinarie stat säväl vid hufvudkontoret som vid afdelllingskontoren anställda vaktmästares aflöningar efter fem, tio och femton ärs oförvitlig tjänst i samma befatt- hvarje gäng med 10 procent af den för enhvar ^efattning anslagna ordinarie lön, hvilken tillökning likvid afskedstagandet icke inberäknas i pensionen. Rnmärkning 5. Tili kommitterade vid afdelningskontoren utgä de arvoden, bankfullmäktige fastställt. Rnmärkning 6. Arvode för bankens agenter inom hiidet bestämmes i hvarje särskildt fall genom kontrakt. Rnmärkning 7. Där lokal för bankens kontor behöfver upphyras, bestämmes hyresbeloppet särskildt för bvarje fall. Rnmärkning 8. Bankfullmäktige ega att pä Direk- ^ Uens, efter kontorens hörande, gjorda framställning ^ ig e n för hvarje kontor bestämma det belopp, som af Olitoret fär för expenser användas. Rnmärkning 4. De för bankkommissarierne, s e k i -6' teraren, ombudsmannen, kamrerarene, kassörerne, bok' hällarene, kanslisten för utländsk korrespondens c^ registratorn bestämda aflöningarna ökas efter fem ÄlS oförvitlig tjänst i samma befattning med tio, och efter andra fem är med ytterligare tio procent af den

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

11. Postremissvexlars räkning. 13. Upp- och afskrifningsräkning. 12. Pä kontoret i S:t Petersburg stälda invisningars räkning.

11. Postremissvexlars räkning. 13. Upp- och afskrifningsräkning. 12. Pä kontoret i S:t Petersburg stälda invisningars räkning. 28 11. Postremissvexlars räkning. 13. Upp- och afskrifningsräkning. 29 Utstälda. Inlösta. Smf. yu. Smf. f i Ultimo December 1899 utelöpande... 670,238 62 -- Ar 1900... 44,372,173 40 44,160,805 13» 1901...

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Gamlakarleby Velociped Klubb.

Gamlakarleby Velociped Klubb. Stadgar för Gamlakarleby Velociped Klubb. Gamlakarleby, tjanilakarloby Tidnings tryckeri, 189(i. Till medlem af Gamlakarleby Velociped Klubb kallas Gamlakarleby, den. Ä Klubbens vägnar: Ordförande. Sekreterare.

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Till Finlands Landtdags Bankutskott.

Till Finlands Landtdags Bankutskott. 1908. U. B. Bankutskottets betänkande N:o l angående ändring af 18 och 19 af Finlands Banks reglemente. Bankutskottet har af Landtdagens Bankfullmäktige fått emottaga följande skrifvelse: Till Finlands

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993 Reviderade 2007 och 2008

STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993 Reviderade 2007 och 2008 STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993 Reviderade 2007 och 2008 1 Firma Föreningens firma är Österskärs Villaägareförening u p a. Föreningen är en ekonomisk

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiindustrierna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiindustrierna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiindustrierna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiindustrierna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

STADGAR OCH REGLEMENTEN

STADGAR OCH REGLEMENTEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS STADGAR OCH REGLEMENTEN ANTAGNA DEN 22 MAJ 1906 STOCKHOLM 1906 ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG Artikel I. Om sällskapets syftemål och sammansättning. 1. Svenska Läkaresällskapet,

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne Kommunal Författningssamling Stadgar för Kommunförbundet Skåne Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 1997 Ansvar Kanslichef Godk. Av förbundsmötet

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2006:5 Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2006 (Utl 2006:193)

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning;

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning; SAMI:s stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet Föreningen,

Läs mer

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING Antagna vid ordinarie föreningsmöte den 16 mars 1970. Ändrade vid ordinarie föreningsmöte den 9 december 1999. Nuvarande lydelse beslutad för andra gången

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem Grundregler Stiftelsen Stockholms Sjukhem i den lydelse grundreglerna har efter i maj 2010 beslutade ändringar Utarbetad av: Ansvarig: Vers: Dnr: Föreg. datum: Datum: Sida: Styrelsen Sjukhusdirektören

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Stadgar. för. Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin)

Stadgar. för. Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin) Stadgar för Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin) Antagna vid årsmöte den 27 november 2003 att gälla fr o m 1 januari 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Förbundet och dess

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. Sverges Folkskollärarförbund.

STADGAR. Sverges Folkskollärarförbund. STADGAR för Sverges Folkskollärarförbund. Antagna å kongressen i Stockholm den 4 5 januari 1920 med ändringar å kongressen i Örebro den 2 4 aug. 1920. Ändamål. 1. Sverges Folkskollärarförbund strävar att

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSK RÖD OCH VIT BOSKAP (SRB)

STADGAR FÖR AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSK RÖD OCH VIT BOSKAP (SRB) Föreningens ändamål STADGAR FÖR AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSK RÖD OCH VIT BOSKAP (SRB) Antagna 4 augusti 2014 1 Föreningen har till ändamål främja aveln med svensk röd och vit boskap. Denna uppgift vill föreningen

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

2 Nämnder och samrådsorgan

2 Nämnder och samrådsorgan HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Kf 2003-01-30, 6 Gäller från och med 2003-02-01 Godkänd av, datum Socialchef, 2008-09-xx Rutinansvarig Socialchef 2 Nämnder och samrådsorgan 2.1 Nämndsreglemente

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Anten-Gräfsnäs Järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg 1 Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Stadgar Ändrade stadgar beslutade 1:a gång på föreningsstämma 2013-03-23 och en andra gång vid föreningsstämma 2014-03-29. AGJ 2 1. Föreningens syfte Museiföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt Stadgar för Bostadsföreningen Söderbo utan personlig ansvarighet 1994-04-24 2004-05-16: ändring 5 andra stycket 2005-05-26: Nytt stycke tillagt till 5 angående överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK 1 REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK fastställt av Sparbanksstämman 2012.05.11 1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE 1. Sparbankens firma är Virserums Sparbank. 2. Virserums Sparbanks verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 Arbetsordning för styrelsen för Högskolan på Åland Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 1 Inledande bestämmelser Enligt reglemente för Högskolan på Åland 5, bör styrelsen anta en arbetsordning för sitt

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer