Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar"

Transkript

1 Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar i enlighet med International Accounting Standard 19 Albert Bergendal TRITA-NA-E05011

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar i enlighet med International Accounting Standard 19 Albert Bergendal TRITA-NA-E05011 Examensarbete i datalogi om 20 poäng vid Matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning, Stockholms universitet år 2005 Handledare på Nada var Kjell Lindqvist Examinator var Stefan Arnborg

3 Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar I enlighet med International Accounting Standard 19 Referat I och med införandet av International Accounting Standard 19 (IAS 19) kommer metoderna för beräkning och redovisning av pensionsutfästelser att ändras markant. Detta ställer nya krav på de redovisande företagen, men framförallt ställer det helt nya krav på konsulterande aktuarier och de programvaror som används vid beräkningarna. Syftet med denna rapport är att redogöra för innebörden av införandet av IAS 19 och dess påverkan på beräkningar och redovisning av pensionsutfästelser och för huruvida Microsoft.NET är en passande programmeringsplattform för framtida aktuariella beräkningsprogram. Syftet med rapporten är också att förklara grunderna för de pensionsförmåner som ligger till grund för de matematiska modeller som används vid beräkning av pensionsutfästelser.

4 Development of an Internet-Based Software for Actuarial Calculations of Pension Liabilities In accordance with International Accounting Standard 19 Abstract Due to the introduction of International Accounting Standard 19 (IAS 19), the methods for calculating/evaluating and accounting of pension liabilities will change significantly. This will present new challenges for the accounting firms, and even more so, for the consulting actuaries and the software used for these calculations. The purpose of this thesis is to give an overview/account for the consequences of the implementation of IAS 19, the effects on calculations and accounting of pension liabilities, and whether Microsoft.NET is a suitable programming platform for future actuarial calculation programs. The purpose of the thesis is also to explain the fundamentals of the pension benefits that are the basis of the mathematical models used for calculating pension liabilities.

5 Förord Denna rapport är ett 20-poängs examensarbete i datalogi vid institutionen för Numerisk analys och datalogi (Nada) på Stockholms universitet, Sverige. Examensarbetet utfördes på Hewitt/Löneanalyser AB i Stockholm. Handledare på Nada var Kjell Lindqvist och handledare på Hewitt/Löneanalyser AB var Björn Nilsson. Examensarbetet utfördes mellan 22 juli 2002 och 22 mars Jag vill här passa på att tacka Björn Nilsson för hans engagemang och stöd under hela arbetet och Magnus Pettersson på Löneanalyser AB för hans hjälp och entusiasm vid ett flertal tillfällen. Stockholm, mars Albert Bergendal

6 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Problemdiskussion Inläsningsproblem Implementationsproblem Målsättning Avgränsningar Genomförande Disposition Pensionssystem Pensioner i allmänhet Pensionsförmånerna Pensionskällorna Pensionsfinansieringen Pensionstekniken Pensionstryggande Tjänstepension Allmänt om tjänstepension Exempel på tjänstepensionsplaner ITP-avtalet Tryggande av ITPs ålderspension Vad är tryggande? Premiebetalning till Alecta Skuldföring enligt FPG/PRI-systemet Vad är FPG/PRI-systemet? Vilka företag använder sig av FPG/PRI-systemet? Vilka bidrar till pensionsskulden? Pensionsskuld enligt Tryggandelagen Pensionsskuld enligt IAS International Accounting Standard Vad är IAS 19? Klassificering av pensionsplan Vilka berörs och när börjar det gälla? Värdering Finansiell rapportering Ekonomichefens behov Aktuariell matematik Allmänt om aktuariell matematik Dödlighetsintensitet och diskonteringsränta Kommutationstal Beräkning av pensionsskuld Thieles differentialekvation Beräkning enligt Tryggandelagen Beräkning enligt IAS

7 6 Beräkningsförutsättningar Beräkningsparametrar Indata Vilka indata krävs för IAS19-beräkningar? Vem har tillgång till indata? På vilket format finns indata? Microsoft.NET Vad är.net? NETs beståndsdelar NET-applikationer och VS.NET Språk i.net NET Framework Common Language Runtime NET Framework Class library Programmerbara modeller Fördelar och nackdelar med.net Implementation och design Implementationskrav Implementationsval Funktionalitet Implementationslösningar Designlösning Tekniska lösningar Slutsats och rekommendationer Förkortningar Referenser Bilaga: Skärmdumpar av prototypen... 75

8 1 Inledning I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet, problemen, lite om uppdragsgivaren, målsättningen, avgränsande samt genomförande och disposition. 1.1 Bakgrund Hewitt/Löneanalyser AB (HLA) är ett internationellt konsultföretag inom Human Resources Management (HRM). Den svenska verksamheten ska intensifieras inom Retirement and Financial Management (RFM) på svenska kunde man säga pensionsfinansiering. En tung del inom detta område är beräkningar för att värdera pensionsutfästelser, huvudsakligen för privata företag. Beräkningar i Sverige för att värdera förmånsbestämda (se kapitel 2) pensionsutfästelser har nästan sett likadana ut sedan början av 1930-talet. Enligt den internationella redovisningsstandarden IAS 19 (se kapitel 4) som träder i kraft i Sverige den 1 januari 2004 ska dock företag som erbjuder förmånsbestämda tjänstepensioner för sina anställda bl a göra egna bedömningar och använda egna antaganden (se kapitel 6) vid värdering av pensionsförpliktelser. Metoden för beräkning och redovisning av pensionsutfästelse kommer att ändras markant. Förändringen antas medföra en kraftigt ökad marknad för aktuariella (försäkringsmatematiska) pensionsvärdesberäkningar. För att HLA ska kunna komma in på denna nya begynnande svenska marknad så krävs det förutom redan etablerade resurser även någon form av mjukvara för beräkning av pensionsutfästelser i förmånsbestämda tjänstepensionsplaner. I dagens läge existerar det ingen sådan form av mjukvara inom HLA (dock finns några inom den internationella organisationen). Det finns ett fåtal mjukvaror på marknaden för beräkning av pensionsutfästelser enligt den internationella redovisningsstandarden, IAS 19. Av de produkter som HLA har analyserat har få hållit måttet vad gäller kvalitet, pris och användarvänlighet. Eftersom HLA vill vara marknadsledande vad gäller RFM så krävs det en mjukvara som passar i alla avseenden och därmed har tankar väckts på att utveckla en egen produkt. 1

9 Då detta examensarbete inleddes var tanken att jag skulle titta på möjligheterna att utveckla en mjukvara för beräkning av pensionsutfästelser gällande ålderspension (se kapitel 2) för de företag som följer ITP-planen, eller liknande pensionsplaner. Dessutom enbart i de fall där företag väljer att trygga ålderspensionen genom skuldföring (se kapitel 3). Denna mjukvara skulle vara IAS 19-anpassad och användas av HLAs konsulter inom RFM. Men under resans gång av detta examensarbete så utvecklades, framförallt av mig själv, idéer på att se huruvida det var möjligt att vid sidan av en sådan mjukvara utveckla ett internetbaserat beräknings- och simuleringsprogram av en pensionsskuld. Detta program skulle först och främst inte vara anpassat för aktuarier (försäkringsmatematiker) och pensionsexperter (läs HLAs konsulter) utan för ekonomichefer, eller motsvarande, på större svenska företag. Det senare, utveckling av en internetbaserad mjukvara för beräkning och simulering av en pensionsskuld, är utgångspunkten för denna rapport. En stark vilja från HLA är att eventuell mjukvara ska utvecklas på Microsoft.NET-plattformen (se kapitel 7) för att lättare kunna integreras med HLAs befintliga och framtida system. Däremot är förutsättningar och riktlinjer begränsade i den mån att i arbetets uppgift ingår att hitta lösningar och bestämma funktionalitet med huvudmål att skapa en för marknaden så attraktiv programvara som möjligt. Dessutom ingår i arbetet att redogöra för alla delar och förutsättningar som krävs för att utföra en pensionsskuldsberäkning. Det är viktigt att poängtera att även om denna rapport ligger till grund för ett examensarbete i ämnet datalogi så är det lika mycket ett arbete gällande aktuariell matematik och då framförallt tillämpad på ITP-planen med alla dess beståndsdelar och egenheter. 1.2 Problemdiskussion I detta kapitel för jag en diskussion om de eventuella problem som kändes uppenbara vid början av arbetet. Dessutom tar jag upp de datalogiska problemen som uppstod i ett senare skede när arbetet övergick från att utveckla ett konventionellt program till att utveckla ett internetbaserat beräknings- och simuleringsprogram. 2

10 1.2.1 Inläsningsproblem För att kunna utveckla en mjukvara för att beräkna pensionsutfästelser krävs det kunskaper om såväl pensioner och pensionssystem i allmänhet, och i detta fall i synnerhet om ITP, som kunskaper om redovisningsstandarden IAS 19 och kanske framförallt kunskaper om aktuariell matematik. Vad gäller den aktuariella matematiken så har beräkningsmetoderna vid förmånsbestämda pensioner inte ändrat sig så mycket de senaste 70 åren vilket har medfört att modern litteratur på området är begränsat. Dessutom har kunskaper om aktuariell matematik genom tradition förts vidare inom de svenska försäkringsbolagen. En viktig fråga vad gäller den aktuariella matematiken är hur kommutationstalen (se kapitel 5) ska beräknas. Denna fråga är av stor vikt för en lyckad programvara och måste därför besvaras. Hur man beräknar en pensionsutfästelse aktuariellt med hänsyn till IAS 19 är en ny företeelse i Sverige och är därför ovisst även för de flesta pensionsexperter och aktuarier. Då denna mjukvara ska beräkna pensionsskulden av pensionsförpliktelser enligt IAS 19 så måste jag först inhämta kunskap om hur beräkningen fungerar idag (med utgångspunkt från Tryggandelagen och föreskrifter från Finansinspektionen, se kapitel 3 och 5) för att sedan se på vad IAS 19 ger för beräknings och redovisningskonsekvenser av pensionsskulden. Då IAS 19 inte har börjat gälla ännu finns det även här tröghetsmoment i form av informationsoch allmän kunskapsbrist. Vad gäller material om pensionssystem i Sverige, och då framförallt ITP-planen, så är läget det omvända. Eftersom pensionsområdet är ett så pass stort område, och därmed material-utbudet näst intill obegränsat, så är svårigheterna här att avgränsa sig till det för examensarbetet väsentliga delar Implementationsproblem I början av examensarbetet var frågorna många och ovetskapen stor. Men några av de viktigaste frågor som genast uppstod och behövde besvaras efter det att jag skaffat mig grundläggande bakgrundskunskaper om ovanstående ämnen tar jag här upp i kategoriserad punktform. Här utelämnar jag de frågor som berör själva beräkningarna, dvs affärslogiken i programvaran, även om de är nog så stor del av mitt examensarbete. 3

11 Frågor gällande aktuariell matematik: Hur beräknas kommutationstalen? Vad krävs för att tillämpa PUC-metoden? Frågor gällande beräkningsdata (indata): Vilken beräkningsdata krävs för en beräkning? Vem/vilka har tillgång till beräkningsdata? På vilket format finns beräkningsdata? Frågor gällande datalogisk lösning: Hur överförs beräkningsdata från klient till server? Hur krypteras trafiken av beräkningsdata? Hur presenteras beräkningsresultat? Vilken databas är lämplig? Vilket/vilka programmeringsspråk är lämpligt/lämpliga? Hur löses identifiering och verifiering av användare? Ovanstående frågor är bara ett urval av frågor men kan vara av intresse för läsaren av denna rapport. 1.3 Målsättning En studie av denna fråga skulle kunna ge indikationer om en eventuell framtida internetbaserad mjukvara kan realiseras i framtiden. Om så är fallet kan också denna rapport ligga som underlag för att effektivisera själva byggandet och underhållet. Men studien skulle också kunna ge indikationer om hur logiken i beräkningsprogrammet kunde förbättra pedagogiken i syfte att göra pensionsberäkningar något mer begripliga för dem som ytterst ska begripa resultaten, nämligen företagen som lämnar pensionsutfästelserna. För att se om en sådan aktuariell mjukvara kan realiseras i praktiken bör i mån av tid även en prototyp implementeras. Visionen hos Hewitt/Löneanalyser AB är att i framtiden utveckla och eventuellt sälja en helt egen mjukvara för dessa aktuariella beräkningar och simuleringar. 4

12 1.4 Avgränsningar Uppgiften för examensarbetet är väldigt bred, vilket har gjort att stor del av arbetet har gått ut på att avgränsa och välja väg för det fortsatta arbetet. De avgränsningar som jag tar upp här är avgränsningar för rapporten vilket inte alltid överensstämmer med examensarbetets mindre avgränsningar. Detta för att korta ner rapporten och endast ta upp det som är av intresse för läsaren. Då varianter av pensioner nästan är outtömligt på den svenska marknaden så är rapporten avgränsad till beräkning av ålderspensionsdelen av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän, dvs ålderspension enligt ITP-planen. Vad gäller de aktuariella beräkningarna har jag valt att endast inrikta mig på att beräkna pensionsskulden för de kontoförande företagen (se kapitel 3). De båda varianterna på pensionsskuld, enligt Tryggandelagen och enligt IAS 19, behandlas. IAS 19 är en i Sverige ny rekommendation (läs lag) om hur företag ska beräkna, redovisa och lämna upplysningar om ersättningar till anställda, däribland pensioner. Denna rekommendation är av största betydelse för beräkning av pensionsskuld och därmed utveckling av en produkt. Däremot är ämnet alltför stort för att redogöra för i denna rapport och därför tar jag endast upp det allra väsentligaste för vidare förståelse av rapporten och utveckling av mjukvara. Delar som hur den beräknade pensionsskulden redovisas utesluts nästintill helt. Hur utdata, bl a den aktuariellt beräknade pensionsskulden presenteras och förklaras för användaren (exempelvis ekonomichefen) är naturligtvis intressant för en lyckad slutprodukt och kommer därför att beröras i denna rapport. Däremot kommer inte huvudpunkten ligga på detta område. 1.5 Genomförande Arbetet inleddes med att analysera och precisera examensarbetet. Då preciseringen av examensarbetet berodde mycket på mig själv och mina funderingar fortlöpte inriktningen av examensarbetet under relativt lång period av arbetet. För att uppnå utsatta mål har jag blivit tvungen att inhämta en hel del kunskap. Detta har gjorts genom litteraturstudier och intervjuer med insatta personer. 5

13 Först skaffade jag mig en uppfattning om pensionssystem i Sverige och då framförallt tjänstepension med inriktning på ITP. Kunskaper inom detta område är en förutsättning för att kunna utveckla en produkt och förstå problemställningarna. Därefter penetrerade jag ämnet aktuariell matematik som är hela grunden för beräkningarna. Först utan inblandning av IAS 19, utan den enklare varianten, enligt Tryggandelagen och föreskrifter från Finansinspektionen, som varit aktuell fram till idag. Detta gjordes genom litteraturstudier och samtal med min handledare på Hewitt/Löneanalyser AB (HLA). Dessutom genom intervjuer med aktuarier på försäkringsbolaget Alecta. När jag hade fått en relativt klar bild över hur en pensionsskuld beräknas med dagens redovisningssystem så började jag läsa in mig på IAS 19. Material och information om IAS 19 införskaffade jag genom litteraturstudier och intervjuer. Trots att IAS 19 bl a anger en ny beräkningsmetod så finns den inte beskriven i klartext. För att veta hur pensionsutfästelser värderas och hur en pensionsskuld beräknas enligt IAS 19 gäller det att tyda de stadgar som finns i IAS 19 och därefter dra sina egna slutsatser. I de länder där företag redan redovisar enligt IAS 19, eller motsvarande, så har något av en matematiskt standard bildats. Denna standard kallas för Projected Unit Credit Method (PUC-metoden). Eftersom material om PUC-metoden ännu inte ges ut av någon svensk instans, och de fåtal personer i Sverige som känner till dess innerbörd arbetar på för HLA konkurrerande verksamhet, så har en stor del av arbetet inneburit ren informationssökning (läs detektivarbete) kombinerat med egna tankar och slutsatser. Detta resulterade även i ett besök i Norge hos företaget Benefit- Network Consulting för att införskaffa information om bl a PUCmetoden. Denna inlärning om pensioner, IAS 19 och aktuariell matematik var mest intensiv i början men pågick under hela arbetet. Under lite drygt sista halvan av arbetet utvecklade jag en prototyp. Prototypen utvecklades på.net-plattformen vilket medförde inlärning om.nets arkitektur och de tekniker som jag använde mig av, t ex ASP.NET, ADO.NET, Web Forms, VS.NET samt C# (C-Sharp), som jag behandlar i kapitel 7. Denna inlärning gjordes genom litteraturstudier, ett semenarium, mycket webbsurfning men framförallt genom diskussioner med medarbetare på Löneanalyser AB (LA). 6

14 1.6 Disposition Bakgrundskunskaper om pensioner, aktuariell matematik, IAS 19 och vilken data som krävs för en pensionsskuldberäkning har i allra största grad med varandra att göra. Det är svårt att förstå aktuariella beräkningar om inte kunskaper finns om t ex pensionsskuld. Innebörden av pensionsskuld enligt IAS 19 är i sin tur svår att begripa om man inte är insatt i ITP-planen och IAS 19. IAS 19 är svårförklarat om inte innebörden av förmånsbestämd pension och pensionsskuld är klar osv. För att ändå få någon struktur har jag valt att dela upp rapporten i olika kapitel rörande de olika ämnerna. Ämnen som behandlas i kapitel 2 6. Uppdelningen medför ett antal hänvisningar mellan de olika kapitlen. De resterande kapitlen 7 10 behandlar först Microsoft.NET och sedan implementations- och designval baserat på gällande bakgrund från kapitel 2 6, för att därefter rikta in sig på slutsats och rekommendationer. I rapportens första kapitel ges läsaren en bakgrund till examensuppgiften, målsättning och vem uppdragsgivaren är. Denna bakgrund mynnar ut i problemformulering, genomförande, avgränsningar samt disposition. För att förstå problemställningen krävs det en allmän bild av pensioner i Sverige. I kapitel 2 behandlas därför pensioner i allmänhet, vilka olika former av pensioner som finns och vem som ansvarar för vad. Främst behandlas ITP, den tjänstepension som är intressant för detta examensarbete. Därefter följer kapitel 3 som tar upp tryggandet av pensioner, dvs vilken metod som används för att försäkra att pensionspengar finns och betalas ut till den försäkrade. Här förklaras de två alternativ av tryggande som finns för ITP-avtalet. Där det ena alternativet är skuldföring genom pensionsskuldsavsättning. Kapitel 4 ger en övergripande bild över IAS 19 och dess konsekvenser för pensionsskuldsberäkningar mm. I kapitel 5 förklarar jag grunderna i aktuariell matematik. Vad som beräknas och vilka matematiska modeller som används idag. Dessutom förklarar jag vad IAS 19 säger om hur ett företags pensionsskuld ska beräknas i framtiden och lite om själva PUCmetoden. 7

15 Nästa kapitel tar upp de förutsättningar som gäller för att kunna beräkna en pensionsskuld. Förutsättningar som data över beräkningsbeståndet. Vem/vilka som besitter dessa data och på vilket format det finns tillgängligt. Kapitel 7 är helt tillägnat Microsoft.NET som är den plattform (förenklat uttryckt) på vilket prototypen är utvecklad. Största delen behandlar.net Framework, som är hjärtat i.net, och de.net-tekniker som jag använder mig av vid implementering. Kapitlet avslutas med de fördelar och nackdelar som jag ser med.net som utvecklingsplattform. Här styrker jag även till viss grad valet av.net som plattform. I det näst sista kapitlet beskrivs implementationen av prototypen. Vilka krav som ställdes på prototypen och vad som infriades vad gäller funktionalitet och design mm. I detta kapitel redogör jag även för val av tekniker och styrker dem. Sista avsnittet i kapitlet berör intressanta implementationslösningar, bl a beskrivs beräkning av kommutationstalen. Kapitel 10, rapportens sista och avslutande kapitel, handlar om de slutsatser och rekommendationer som jag lämnar för vidareutveckling av en eventuell framtida applikation. 8

16 2 Pensionssystem För att erhålla en helhet gällande examensarbetet är det nödvändigt att ha en allmän uppfattning om vad pension verkligen är, vilka pensionsförmåner som finns och varifrån de härleds och hur det hela kan finansieras. Viktigt är också att förstå varför det krävs komplicerade beräkningar om de pensionssystem som finns i Sverige. Detta kapitel berör därför ovanstående flyktigt, med tyngdpunkt på tjänstepension och där framförallt ITP-avtalets ålderspension. 2.1 Pensioner i allmänhet Ordet pension kommer ursprungligen från det latinska ordet pensionem, som betyder betalning [3]. Idag har begreppet pension en mer avgränsad betydelse och avser närmast en periodisk utgiven betalning som kompensation för visst inkomstbortfall. Man kan säga att pension i alla fall tjänstepension är en form av uppskjuten betalning för ett utfört arbete Pensionsförmånerna De vanligaste omständigheter som kan ge rätt till pension är uppnående av en viss ålder, vanligtvis 65 år, permanent arbetsoförmåga eller närståendes dödsfall. Dessa tre pensionsförmåner kallas för: Ålderspension Sjukpension Efterlevandepension Språkbruket varierar dock. Ålderspension kallas ibland livränta, ibland egenpension. I vissa sammanhang kallas sjukpension för förtidspension och efterlevandepension för familjepension [3]. Oavsett benämning är betydelsen i stort sett densamma Pensionskällorna Ovanstående tre pensionsförmåner kan var och en härledas från antingen allmänna socialförsäkringen, anställningsförhållanden eller eget pensionssparande. Beroende på varifrån pensionerna härleds, talar man om olika pensionskällor. 9

17 De tre pensionskällorna kan kategoriseras som: 1. allmän pension enligt socialförsäkringssystemen 2. tjänstepension till följd av anställning, och 3. privat pension till följd av eget sparande. Även här varierar språkbruket. Tjänstepension kallas ofta för avtalspension och allmän pension för lagstadgad pension. Kombinationer och uppdelningar En försäkrad kan vara berättigad till en eller flera kombinationer mellan de olika pensionskällorna och pensionsförmånerna. Med andra ord kan en försäkrad t ex ha allmän förtidspension och/eller privat ålderspension eller kanske både tjänstepensionsbaserad och privatpensionsbaserad efterlevandepension osv [4]. Det som är av mest intresse för detta examensarbete är ålderspension som erhålls genom tjänstepension till följd av anställning. Figur 1. Pensionskällornas respektive uppdelning av ålderpensionen. Hur stor del av ålderspension som kommer från de olika pensionskällorna vid pensionering beror helt på personens arbetsförda liv och valet av eget sparande. Förhållandet mellan tjänstepension och allmän pension vad gäller ålderspension bestäms utifrån ett flertal faktorer. Faktorer som antal arbetande år, inkomst, bransch osv. Figur 1 illusterar endast ett exempel på ålderspension för en godtycklig individ. 10

18 2.1.3 Pensionsfinansieringen Hur pensionsförmånerna finansieras kan i huvudsak delas upp i två metoder, nämligen genom ett fördelningssystem eller ett premiereservsystem. Fördelningssystem Ett fördelningssystem innebär i stort att ett års pensionsavgifter används för att betala samma års pensionsutbetalningar, dvs en aktivt arbetande individs pensionsavgift (premie) används för att betala ut en pensionärs pension. Fördelarna med ett fördelningssystem är främst de första årens låga kostnader och att systemet är lätt att starta. Nackdelarna är dess känslighet för den samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen och att systemet förutsätter en bestående solidaritet mellan generationerna [3]. Premiereservsystem Premiereservsystem är ett system där det sker successiva avsättningar, pensionsavgifter, till en premiereserv som säkerställer pensionerna. Fördelarna med premiereservsystem är främst det kapital som uppsamlats vid den försäkrades pensionering. Systemet är också relativt okänsligt för den samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen. Nackdelarna med premiereservsystemet är främst de första årens höga kostnader och att systemet är komplicerat att starta upp [3]. För denna rapport är premiereservsystemet det intressanta då ITPs ålderspension, som de flesta tjänstepensioner, finansieras genom en form av premiereservsystem Pensionstekniken De olika pensionerna på arbetsmarknaden delas in i förmånsbestämda eller avgiftsbestämda pensioner. Ibland kallas en avgiftsbestämd pension också för premiebestämd. Förmånsbestämd pension Förmånsbestämd pension (definied benefit) karakteriseras av att förmånen, dvs den pensionssumma som den försäkrade är berättigad till vid pensionering, bestäms som ett fast periodiskt belopp. Detta fasta belopp kan vara en viss procent av lönen eller annan bestämd storhet. Nackdelen med en förmånsbestämd pension är att de faktiska kostnaderna (totala premien/avsättningen) inte kan bestämmas förrän en tidpunkt nära 11

19 pensioneringstidpunkten. Förenklat kan man säga att en förmånsbestämd pension innebär att försäkringsgivaren utlovar en viss pension i kronor räknat. Som försäkrad vet man exakt vad man får för pension. ITPs ålderspension är en förmånsbestämd pension. Avgiftsbestämd pension Avgiftsbestämd pension (definied contribution) karakteriseras av att kostnaden (premien/avsättningen) bestäms som ett fast periodiskt belopp, t ex ett viss procent av lönen. Nackdelen med avgiftsbestämd pension är att förmånen inte kan bestämmas förrän en tidpunkt nära pensioneringstidpunkten. Förenklat kan man säga att en avgiftsbestämd pension betyder att arbetsgivaren betalar in, eller avsätter, ett fastställt belopp med en viss frekvens så länge man är försäkrad. Hur stor pensionen sedan blir vid pensioneringen bestäms av hur pengarna har förvaltats Pensionstryggande När en försäkrad person av någon anledning blir berättigad till pension (se avsnitt 2.1.1) så måste naturligtvis pension börja betalas ut. Dessutom måste det finnas kapital nog för att kunna täcka den överenskomna pensionen/förmånen. Detta är naturligtvis kärnan i alla pensionssystem och måste på något sätt säkerställas. Det finns olika varianter för hur detta säkerställs beroende på pensionssystem, man brukar tala om olika varianter av pensionstryggande. Pensionstryggande gällande ITP:s ålderspension är en mycket väsentlig del av denna rapport och behandlas därför separat i kapitel Tjänstepension Detta kapitel behandlar mycket kortfattat vilka tjänstepensioner som finns på svenska marknaden och hur de oftast är strukturerade. Framförallt behandlas ITP-avtalet. 12

20 2.2.1 Allmänt om tjänstepension I detta avsnitt tar jag upp vad som brukar gälla vid de flesta former av tjänstepensioner. Hur de finansieras, när de betalas ut och hur framtiden ser ut är några av de punkter som behandlas. Vad är tjänstepension? Den pension som en anställd har rätt till enligt överenskommelser i kollektivavtal kallas ofta tjänstepension. Andra benämningar förekommer också, till exempel kollektivavtalad pension eller avtalspension. Tjänstepension är en pensionsform som kompletterar den allmänna pensionen, man skulle kunna säga att den läggs ovanpå den allmänna pensionen. Avtalspension grundas på utfästelser om pension från arbetsgivare till anställd. Pensionsutfästelserna regleras antingen i kollektivavtal eller i enskilda pensionsavtal. De flesta fast anställda omfattas av någon form av tjänste- eller avtalspension som en arbetsgivare betalar. Vilket avtal individen omfattas av beror på vilken arbetsgivare han/hon har. Tjänstepension kan avse de tre vanligaste varianterna av pensionsförmåner (ålders-, sjuk- och efterlevandepension) och dessutom en del andra varianter. De flesta avtalen innehåller också en individuell del som individen själv bestämmer hur den ska förvaltas. Vem har rätt till tjänstepension? Tjänstepension gäller flertalet privatanställda arbetare och tjänstemän samt de som arbetar för kommuner, landsting och stat. Tjänstepension tjänar de flesta arbetare in från 22 års ålder och de flesta tjänstemän från 28 år. Totalt rör det sig om 4,5 miljoner individer på den svenska arbetsmarknaden [13]. När börjar tjänstepensionen betalas ut? Som jag nämnde i avsnitt berättigas en försäkrad till de olika pensionsförmånerna beroende på skilda omständigheter. När det gäller ålderspension börjar den betalas ut beroende på vilken pensionsålder man har. För de flesta tjänstepensioner brukar det dock gälla att ålderspensionen börjar betalas ut från fyllda 65 år 13

21 om man inte kommit överens om något annat. För att få full ålderspension ska man i regel ha arbetat i 30 år [4]. Fördelningssystem eller premiereservsystem? Kollektivavtalade premiereservsystem förekommer traditionellt inom de privata systemen, men numer också inom det kommunala och statliga avtalsområdet [3][4]. Premiereservsystemets dominans beror bl a på att avtalspension ses som en lönedel, vilket gör det naturligt att kostnaden avsätts i takt med att pensionen tjänas in. Det finns även tjänstepensioner som använder sig av ett fördelningssystem, då framförallt inom det statliga avtalsområdet [8]. Förmånsbestämd eller premiebestämd tjänstepension? De olika tjänstepensionerna på arbetsmarknaden delas in i förmånsbestämda eller avgiftsbestämda pensioner. Traditionellt sett har de svenska tjänstepensionssystemen varit förmånsbestämda, men tendensen är att inom allt fler avtalsområden blir pensionerna avgiftsbestämda. I stort kan man säga att den del av tjänstepensionen som omfattar ålderspension bestäms antingen utifrån förmån eller kostnad, medan sjuk- och efterlevandepension normalt bestäms utifrån förmån Exempel på tjänstepensionsplaner De vanligaste tjänstepensionsplanerna på den svenska arbetsmarknaden är: ITP för privatanställda tjänstemän. Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare. PA-03 för de flesta statligt anställda. PFA-98 för anställda i kommun, landsting, Svenska kyrkan och kommunala bolag. PA-KFS för anställda i vissa kommunala företag. För information om ovanstående pensionsplaner hänvisas till litteraturförteckningen [16]. Utöver dessa kollektivavtalade tjänstepensioner finns ett flertal mindre tjänstepensioner. 14

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

PRI OCH IAS 19 / IFRS

PRI OCH IAS 19 / IFRS PRI OCH IAS 19 / IFRS IAS 19 / IFRS ett nytt sätt att beräkna och redovisa pensionsåtaganden Det svenska redovisningsrådets rekommendation RR 29 som grundar sig på IAS 19 / IFRS infördes vid årsskiftet

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - utvecklin av pensionsskulden inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld

pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun Pensionspolicy för Stenungsunds kommun INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Avgiftsbestämd ålderspension... 3 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg 25 september 2014

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg 25 september 2014 www.pwc.se Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg Introduktion och kort presentation 25 september Pension 2014och försäk 2 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: 010-212 48 78

Läs mer

REKOMMENDATION Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Maj 2017

REKOMMENDATION Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Maj 2017 REKOMMENDATION 17.2 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Maj 2017 Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas om sådana

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

REKOMMENDATION 17.1. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Oktober 2015

REKOMMENDATION 17.1. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Oktober 2015 REKOMMENDATION 17.1 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Oktober 2015 Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas om sådana

Läs mer

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 9 Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt Frågeställning IASB publicerade

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - försäkrin stekniska runder inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - pensionsavtal och redovisning inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

AKAP-KL. Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension för anställda inom Kommun och Landsting

AKAP-KL. Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension för anställda inom Kommun och Landsting AKAP-KL Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension för anställda inom Kommun och Landsting Juni 2014 GSF Pensionsservice Kristina Linderberg Carina Bauer Uppdrag: Kort presentation av det

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015.

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. 1 (9) PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. Allmänt Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014 www.pwc.se Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö Introduktion och kort presentation 2 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: 010-212 48 78 Mail: john.bergengren@se.pwc.com Jur

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Yttrande i Regeringsrättens mål nr xxxx-xx

Yttrande i Regeringsrättens mål nr xxxx-xx Sida 1(5) 2005-09-19 Regeringsrätten Box 2293 103 17 Stockholm Yttrande i Regeringsrättens mål nr xxxx-xx YTTRANDE Den avsättning för gratifikationer som xxxxxxxx xxxxxxxxx XX gjort i bokslutet för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Handbok FPG Handbok FPG/PRI /PRI

Handbok FPG Handbok FPG/PRI /PRI Handbok FPG/PRI Handbok FPG/PRI Produktion: Pensionsgaranti, PRI Pensionstjänst och HFK Helium Finansiell Kommunikation Deltagande skribenter: Marie Bengtsberg, Carin Bergendal, Fredrik Lilieblad, Georg

Läs mer

Fördelning av betalningsansvar för Ädel-personalens avtalspensioner Bilagor: Förslag till avtal

Fördelning av betalningsansvar för Ädel-personalens avtalspensioner Bilagor: Förslag till avtal Cirkulärnr: 2006:64 Diarienr: 2006:1978 Handläggare: Stefan Ackerby Avdelning: Avd för ekonomi och styrning Datum: 2006-10-02 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Ekonomi- och personaldirektörer

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Vad händer med premierna för ITP2 vid årsskiftet 2009/2010?

Vad händer med premierna för ITP2 vid årsskiftet 2009/2010? Vad händer med premierna för ITP2 vid årsskiftet 2009/2010? Det är flera faktorer som påverkar premiens storlek. Här förklarar vi vad förändringarna som sker just inför år 2010 har för betydelse. Dessa

Läs mer

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Varför är äldres lönekostnader intressanta att studera? I litteraturen anges

Läs mer

REKOMMENDATION 7.1. Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 7.1. Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Januari 2006 Innehåll Denna rekommendation anger vilka upplysningar som skall lämnas i årsredovisningen i syfte att ge en helhetsbild

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 4 Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 4 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt När den

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

! " # $! % Av förenklingsskäl används i fortsättningen beteckningen arbetsgivare för samtliga typer av kyrkliga enheter.

!  # $! % Av förenklingsskäl används i fortsättningen beteckningen arbetsgivare för samtliga typer av kyrkliga enheter. 1 (6)! " # $! % Mot bakgrund av den stora mängd frågor som uppkommit avseende pensionsavsättningar i 2007 års bokslut/årsredovisning lämnar Kyrkans pensionskassa och Kyrkans redovisningskommitté (KRED)

Läs mer

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA)

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Stockholm 2016-01-26 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Remissvar Betänkandet SOU 2015:68 Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 6 Uppdateras: 2019 Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2.

Läs mer

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4 Policy Pension Inledning Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som

Läs mer

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld

Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld Revisionsrapport* Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld Kalmar kommun 7 december 2007 Elisabeth Rye Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga,

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-,

Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-, Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-, tilläggs- och premiepension), tjänstepension och avdragsgill

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension Bild 1 ITP 1 ITP-avtalet ITP 1 Sjukpension Premiebestämd ålderspension Sjukpension Förmånsbestämd ålderspension ITPK Familjeskydd (individens val) Återbetalningsskydd ( - - ) Familjepension Familjeskydd

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension Tryggt och enkelt hos Nordnet Pension Innehåll 3 Bättre förutsättningar 5 Vad är tjänstepension? 7 Tryggt - Nordnet Tjänstepension 9 Attraktiva kompletteringar 11 Tjänstepension - för att det är viktigt

Läs mer