Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar"

Transkript

1 Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar i enlighet med International Accounting Standard 19 Albert Bergendal TRITA-NA-E05011

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar i enlighet med International Accounting Standard 19 Albert Bergendal TRITA-NA-E05011 Examensarbete i datalogi om 20 poäng vid Matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning, Stockholms universitet år 2005 Handledare på Nada var Kjell Lindqvist Examinator var Stefan Arnborg

3 Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar I enlighet med International Accounting Standard 19 Referat I och med införandet av International Accounting Standard 19 (IAS 19) kommer metoderna för beräkning och redovisning av pensionsutfästelser att ändras markant. Detta ställer nya krav på de redovisande företagen, men framförallt ställer det helt nya krav på konsulterande aktuarier och de programvaror som används vid beräkningarna. Syftet med denna rapport är att redogöra för innebörden av införandet av IAS 19 och dess påverkan på beräkningar och redovisning av pensionsutfästelser och för huruvida Microsoft.NET är en passande programmeringsplattform för framtida aktuariella beräkningsprogram. Syftet med rapporten är också att förklara grunderna för de pensionsförmåner som ligger till grund för de matematiska modeller som används vid beräkning av pensionsutfästelser.

4 Development of an Internet-Based Software for Actuarial Calculations of Pension Liabilities In accordance with International Accounting Standard 19 Abstract Due to the introduction of International Accounting Standard 19 (IAS 19), the methods for calculating/evaluating and accounting of pension liabilities will change significantly. This will present new challenges for the accounting firms, and even more so, for the consulting actuaries and the software used for these calculations. The purpose of this thesis is to give an overview/account for the consequences of the implementation of IAS 19, the effects on calculations and accounting of pension liabilities, and whether Microsoft.NET is a suitable programming platform for future actuarial calculation programs. The purpose of the thesis is also to explain the fundamentals of the pension benefits that are the basis of the mathematical models used for calculating pension liabilities.

5 Förord Denna rapport är ett 20-poängs examensarbete i datalogi vid institutionen för Numerisk analys och datalogi (Nada) på Stockholms universitet, Sverige. Examensarbetet utfördes på Hewitt/Löneanalyser AB i Stockholm. Handledare på Nada var Kjell Lindqvist och handledare på Hewitt/Löneanalyser AB var Björn Nilsson. Examensarbetet utfördes mellan 22 juli 2002 och 22 mars Jag vill här passa på att tacka Björn Nilsson för hans engagemang och stöd under hela arbetet och Magnus Pettersson på Löneanalyser AB för hans hjälp och entusiasm vid ett flertal tillfällen. Stockholm, mars Albert Bergendal

6 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Problemdiskussion Inläsningsproblem Implementationsproblem Målsättning Avgränsningar Genomförande Disposition Pensionssystem Pensioner i allmänhet Pensionsförmånerna Pensionskällorna Pensionsfinansieringen Pensionstekniken Pensionstryggande Tjänstepension Allmänt om tjänstepension Exempel på tjänstepensionsplaner ITP-avtalet Tryggande av ITPs ålderspension Vad är tryggande? Premiebetalning till Alecta Skuldföring enligt FPG/PRI-systemet Vad är FPG/PRI-systemet? Vilka företag använder sig av FPG/PRI-systemet? Vilka bidrar till pensionsskulden? Pensionsskuld enligt Tryggandelagen Pensionsskuld enligt IAS International Accounting Standard Vad är IAS 19? Klassificering av pensionsplan Vilka berörs och när börjar det gälla? Värdering Finansiell rapportering Ekonomichefens behov Aktuariell matematik Allmänt om aktuariell matematik Dödlighetsintensitet och diskonteringsränta Kommutationstal Beräkning av pensionsskuld Thieles differentialekvation Beräkning enligt Tryggandelagen Beräkning enligt IAS

7 6 Beräkningsförutsättningar Beräkningsparametrar Indata Vilka indata krävs för IAS19-beräkningar? Vem har tillgång till indata? På vilket format finns indata? Microsoft.NET Vad är.net? NETs beståndsdelar NET-applikationer och VS.NET Språk i.net NET Framework Common Language Runtime NET Framework Class library Programmerbara modeller Fördelar och nackdelar med.net Implementation och design Implementationskrav Implementationsval Funktionalitet Implementationslösningar Designlösning Tekniska lösningar Slutsats och rekommendationer Förkortningar Referenser Bilaga: Skärmdumpar av prototypen... 75

8 1 Inledning I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet, problemen, lite om uppdragsgivaren, målsättningen, avgränsande samt genomförande och disposition. 1.1 Bakgrund Hewitt/Löneanalyser AB (HLA) är ett internationellt konsultföretag inom Human Resources Management (HRM). Den svenska verksamheten ska intensifieras inom Retirement and Financial Management (RFM) på svenska kunde man säga pensionsfinansiering. En tung del inom detta område är beräkningar för att värdera pensionsutfästelser, huvudsakligen för privata företag. Beräkningar i Sverige för att värdera förmånsbestämda (se kapitel 2) pensionsutfästelser har nästan sett likadana ut sedan början av 1930-talet. Enligt den internationella redovisningsstandarden IAS 19 (se kapitel 4) som träder i kraft i Sverige den 1 januari 2004 ska dock företag som erbjuder förmånsbestämda tjänstepensioner för sina anställda bl a göra egna bedömningar och använda egna antaganden (se kapitel 6) vid värdering av pensionsförpliktelser. Metoden för beräkning och redovisning av pensionsutfästelse kommer att ändras markant. Förändringen antas medföra en kraftigt ökad marknad för aktuariella (försäkringsmatematiska) pensionsvärdesberäkningar. För att HLA ska kunna komma in på denna nya begynnande svenska marknad så krävs det förutom redan etablerade resurser även någon form av mjukvara för beräkning av pensionsutfästelser i förmånsbestämda tjänstepensionsplaner. I dagens läge existerar det ingen sådan form av mjukvara inom HLA (dock finns några inom den internationella organisationen). Det finns ett fåtal mjukvaror på marknaden för beräkning av pensionsutfästelser enligt den internationella redovisningsstandarden, IAS 19. Av de produkter som HLA har analyserat har få hållit måttet vad gäller kvalitet, pris och användarvänlighet. Eftersom HLA vill vara marknadsledande vad gäller RFM så krävs det en mjukvara som passar i alla avseenden och därmed har tankar väckts på att utveckla en egen produkt. 1

9 Då detta examensarbete inleddes var tanken att jag skulle titta på möjligheterna att utveckla en mjukvara för beräkning av pensionsutfästelser gällande ålderspension (se kapitel 2) för de företag som följer ITP-planen, eller liknande pensionsplaner. Dessutom enbart i de fall där företag väljer att trygga ålderspensionen genom skuldföring (se kapitel 3). Denna mjukvara skulle vara IAS 19-anpassad och användas av HLAs konsulter inom RFM. Men under resans gång av detta examensarbete så utvecklades, framförallt av mig själv, idéer på att se huruvida det var möjligt att vid sidan av en sådan mjukvara utveckla ett internetbaserat beräknings- och simuleringsprogram av en pensionsskuld. Detta program skulle först och främst inte vara anpassat för aktuarier (försäkringsmatematiker) och pensionsexperter (läs HLAs konsulter) utan för ekonomichefer, eller motsvarande, på större svenska företag. Det senare, utveckling av en internetbaserad mjukvara för beräkning och simulering av en pensionsskuld, är utgångspunkten för denna rapport. En stark vilja från HLA är att eventuell mjukvara ska utvecklas på Microsoft.NET-plattformen (se kapitel 7) för att lättare kunna integreras med HLAs befintliga och framtida system. Däremot är förutsättningar och riktlinjer begränsade i den mån att i arbetets uppgift ingår att hitta lösningar och bestämma funktionalitet med huvudmål att skapa en för marknaden så attraktiv programvara som möjligt. Dessutom ingår i arbetet att redogöra för alla delar och förutsättningar som krävs för att utföra en pensionsskuldsberäkning. Det är viktigt att poängtera att även om denna rapport ligger till grund för ett examensarbete i ämnet datalogi så är det lika mycket ett arbete gällande aktuariell matematik och då framförallt tillämpad på ITP-planen med alla dess beståndsdelar och egenheter. 1.2 Problemdiskussion I detta kapitel för jag en diskussion om de eventuella problem som kändes uppenbara vid början av arbetet. Dessutom tar jag upp de datalogiska problemen som uppstod i ett senare skede när arbetet övergick från att utveckla ett konventionellt program till att utveckla ett internetbaserat beräknings- och simuleringsprogram. 2

10 1.2.1 Inläsningsproblem För att kunna utveckla en mjukvara för att beräkna pensionsutfästelser krävs det kunskaper om såväl pensioner och pensionssystem i allmänhet, och i detta fall i synnerhet om ITP, som kunskaper om redovisningsstandarden IAS 19 och kanske framförallt kunskaper om aktuariell matematik. Vad gäller den aktuariella matematiken så har beräkningsmetoderna vid förmånsbestämda pensioner inte ändrat sig så mycket de senaste 70 åren vilket har medfört att modern litteratur på området är begränsat. Dessutom har kunskaper om aktuariell matematik genom tradition förts vidare inom de svenska försäkringsbolagen. En viktig fråga vad gäller den aktuariella matematiken är hur kommutationstalen (se kapitel 5) ska beräknas. Denna fråga är av stor vikt för en lyckad programvara och måste därför besvaras. Hur man beräknar en pensionsutfästelse aktuariellt med hänsyn till IAS 19 är en ny företeelse i Sverige och är därför ovisst även för de flesta pensionsexperter och aktuarier. Då denna mjukvara ska beräkna pensionsskulden av pensionsförpliktelser enligt IAS 19 så måste jag först inhämta kunskap om hur beräkningen fungerar idag (med utgångspunkt från Tryggandelagen och föreskrifter från Finansinspektionen, se kapitel 3 och 5) för att sedan se på vad IAS 19 ger för beräknings och redovisningskonsekvenser av pensionsskulden. Då IAS 19 inte har börjat gälla ännu finns det även här tröghetsmoment i form av informationsoch allmän kunskapsbrist. Vad gäller material om pensionssystem i Sverige, och då framförallt ITP-planen, så är läget det omvända. Eftersom pensionsområdet är ett så pass stort område, och därmed material-utbudet näst intill obegränsat, så är svårigheterna här att avgränsa sig till det för examensarbetet väsentliga delar Implementationsproblem I början av examensarbetet var frågorna många och ovetskapen stor. Men några av de viktigaste frågor som genast uppstod och behövde besvaras efter det att jag skaffat mig grundläggande bakgrundskunskaper om ovanstående ämnen tar jag här upp i kategoriserad punktform. Här utelämnar jag de frågor som berör själva beräkningarna, dvs affärslogiken i programvaran, även om de är nog så stor del av mitt examensarbete. 3

11 Frågor gällande aktuariell matematik: Hur beräknas kommutationstalen? Vad krävs för att tillämpa PUC-metoden? Frågor gällande beräkningsdata (indata): Vilken beräkningsdata krävs för en beräkning? Vem/vilka har tillgång till beräkningsdata? På vilket format finns beräkningsdata? Frågor gällande datalogisk lösning: Hur överförs beräkningsdata från klient till server? Hur krypteras trafiken av beräkningsdata? Hur presenteras beräkningsresultat? Vilken databas är lämplig? Vilket/vilka programmeringsspråk är lämpligt/lämpliga? Hur löses identifiering och verifiering av användare? Ovanstående frågor är bara ett urval av frågor men kan vara av intresse för läsaren av denna rapport. 1.3 Målsättning En studie av denna fråga skulle kunna ge indikationer om en eventuell framtida internetbaserad mjukvara kan realiseras i framtiden. Om så är fallet kan också denna rapport ligga som underlag för att effektivisera själva byggandet och underhållet. Men studien skulle också kunna ge indikationer om hur logiken i beräkningsprogrammet kunde förbättra pedagogiken i syfte att göra pensionsberäkningar något mer begripliga för dem som ytterst ska begripa resultaten, nämligen företagen som lämnar pensionsutfästelserna. För att se om en sådan aktuariell mjukvara kan realiseras i praktiken bör i mån av tid även en prototyp implementeras. Visionen hos Hewitt/Löneanalyser AB är att i framtiden utveckla och eventuellt sälja en helt egen mjukvara för dessa aktuariella beräkningar och simuleringar. 4

12 1.4 Avgränsningar Uppgiften för examensarbetet är väldigt bred, vilket har gjort att stor del av arbetet har gått ut på att avgränsa och välja väg för det fortsatta arbetet. De avgränsningar som jag tar upp här är avgränsningar för rapporten vilket inte alltid överensstämmer med examensarbetets mindre avgränsningar. Detta för att korta ner rapporten och endast ta upp det som är av intresse för läsaren. Då varianter av pensioner nästan är outtömligt på den svenska marknaden så är rapporten avgränsad till beräkning av ålderspensionsdelen av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän, dvs ålderspension enligt ITP-planen. Vad gäller de aktuariella beräkningarna har jag valt att endast inrikta mig på att beräkna pensionsskulden för de kontoförande företagen (se kapitel 3). De båda varianterna på pensionsskuld, enligt Tryggandelagen och enligt IAS 19, behandlas. IAS 19 är en i Sverige ny rekommendation (läs lag) om hur företag ska beräkna, redovisa och lämna upplysningar om ersättningar till anställda, däribland pensioner. Denna rekommendation är av största betydelse för beräkning av pensionsskuld och därmed utveckling av en produkt. Däremot är ämnet alltför stort för att redogöra för i denna rapport och därför tar jag endast upp det allra väsentligaste för vidare förståelse av rapporten och utveckling av mjukvara. Delar som hur den beräknade pensionsskulden redovisas utesluts nästintill helt. Hur utdata, bl a den aktuariellt beräknade pensionsskulden presenteras och förklaras för användaren (exempelvis ekonomichefen) är naturligtvis intressant för en lyckad slutprodukt och kommer därför att beröras i denna rapport. Däremot kommer inte huvudpunkten ligga på detta område. 1.5 Genomförande Arbetet inleddes med att analysera och precisera examensarbetet. Då preciseringen av examensarbetet berodde mycket på mig själv och mina funderingar fortlöpte inriktningen av examensarbetet under relativt lång period av arbetet. För att uppnå utsatta mål har jag blivit tvungen att inhämta en hel del kunskap. Detta har gjorts genom litteraturstudier och intervjuer med insatta personer. 5

13 Först skaffade jag mig en uppfattning om pensionssystem i Sverige och då framförallt tjänstepension med inriktning på ITP. Kunskaper inom detta område är en förutsättning för att kunna utveckla en produkt och förstå problemställningarna. Därefter penetrerade jag ämnet aktuariell matematik som är hela grunden för beräkningarna. Först utan inblandning av IAS 19, utan den enklare varianten, enligt Tryggandelagen och föreskrifter från Finansinspektionen, som varit aktuell fram till idag. Detta gjordes genom litteraturstudier och samtal med min handledare på Hewitt/Löneanalyser AB (HLA). Dessutom genom intervjuer med aktuarier på försäkringsbolaget Alecta. När jag hade fått en relativt klar bild över hur en pensionsskuld beräknas med dagens redovisningssystem så började jag läsa in mig på IAS 19. Material och information om IAS 19 införskaffade jag genom litteraturstudier och intervjuer. Trots att IAS 19 bl a anger en ny beräkningsmetod så finns den inte beskriven i klartext. För att veta hur pensionsutfästelser värderas och hur en pensionsskuld beräknas enligt IAS 19 gäller det att tyda de stadgar som finns i IAS 19 och därefter dra sina egna slutsatser. I de länder där företag redan redovisar enligt IAS 19, eller motsvarande, så har något av en matematiskt standard bildats. Denna standard kallas för Projected Unit Credit Method (PUC-metoden). Eftersom material om PUC-metoden ännu inte ges ut av någon svensk instans, och de fåtal personer i Sverige som känner till dess innerbörd arbetar på för HLA konkurrerande verksamhet, så har en stor del av arbetet inneburit ren informationssökning (läs detektivarbete) kombinerat med egna tankar och slutsatser. Detta resulterade även i ett besök i Norge hos företaget Benefit- Network Consulting för att införskaffa information om bl a PUCmetoden. Denna inlärning om pensioner, IAS 19 och aktuariell matematik var mest intensiv i början men pågick under hela arbetet. Under lite drygt sista halvan av arbetet utvecklade jag en prototyp. Prototypen utvecklades på.net-plattformen vilket medförde inlärning om.nets arkitektur och de tekniker som jag använde mig av, t ex ASP.NET, ADO.NET, Web Forms, VS.NET samt C# (C-Sharp), som jag behandlar i kapitel 7. Denna inlärning gjordes genom litteraturstudier, ett semenarium, mycket webbsurfning men framförallt genom diskussioner med medarbetare på Löneanalyser AB (LA). 6

14 1.6 Disposition Bakgrundskunskaper om pensioner, aktuariell matematik, IAS 19 och vilken data som krävs för en pensionsskuldberäkning har i allra största grad med varandra att göra. Det är svårt att förstå aktuariella beräkningar om inte kunskaper finns om t ex pensionsskuld. Innebörden av pensionsskuld enligt IAS 19 är i sin tur svår att begripa om man inte är insatt i ITP-planen och IAS 19. IAS 19 är svårförklarat om inte innebörden av förmånsbestämd pension och pensionsskuld är klar osv. För att ändå få någon struktur har jag valt att dela upp rapporten i olika kapitel rörande de olika ämnerna. Ämnen som behandlas i kapitel 2 6. Uppdelningen medför ett antal hänvisningar mellan de olika kapitlen. De resterande kapitlen 7 10 behandlar först Microsoft.NET och sedan implementations- och designval baserat på gällande bakgrund från kapitel 2 6, för att därefter rikta in sig på slutsats och rekommendationer. I rapportens första kapitel ges läsaren en bakgrund till examensuppgiften, målsättning och vem uppdragsgivaren är. Denna bakgrund mynnar ut i problemformulering, genomförande, avgränsningar samt disposition. För att förstå problemställningen krävs det en allmän bild av pensioner i Sverige. I kapitel 2 behandlas därför pensioner i allmänhet, vilka olika former av pensioner som finns och vem som ansvarar för vad. Främst behandlas ITP, den tjänstepension som är intressant för detta examensarbete. Därefter följer kapitel 3 som tar upp tryggandet av pensioner, dvs vilken metod som används för att försäkra att pensionspengar finns och betalas ut till den försäkrade. Här förklaras de två alternativ av tryggande som finns för ITP-avtalet. Där det ena alternativet är skuldföring genom pensionsskuldsavsättning. Kapitel 4 ger en övergripande bild över IAS 19 och dess konsekvenser för pensionsskuldsberäkningar mm. I kapitel 5 förklarar jag grunderna i aktuariell matematik. Vad som beräknas och vilka matematiska modeller som används idag. Dessutom förklarar jag vad IAS 19 säger om hur ett företags pensionsskuld ska beräknas i framtiden och lite om själva PUCmetoden. 7

15 Nästa kapitel tar upp de förutsättningar som gäller för att kunna beräkna en pensionsskuld. Förutsättningar som data över beräkningsbeståndet. Vem/vilka som besitter dessa data och på vilket format det finns tillgängligt. Kapitel 7 är helt tillägnat Microsoft.NET som är den plattform (förenklat uttryckt) på vilket prototypen är utvecklad. Största delen behandlar.net Framework, som är hjärtat i.net, och de.net-tekniker som jag använder mig av vid implementering. Kapitlet avslutas med de fördelar och nackdelar som jag ser med.net som utvecklingsplattform. Här styrker jag även till viss grad valet av.net som plattform. I det näst sista kapitlet beskrivs implementationen av prototypen. Vilka krav som ställdes på prototypen och vad som infriades vad gäller funktionalitet och design mm. I detta kapitel redogör jag även för val av tekniker och styrker dem. Sista avsnittet i kapitlet berör intressanta implementationslösningar, bl a beskrivs beräkning av kommutationstalen. Kapitel 10, rapportens sista och avslutande kapitel, handlar om de slutsatser och rekommendationer som jag lämnar för vidareutveckling av en eventuell framtida applikation. 8

16 2 Pensionssystem För att erhålla en helhet gällande examensarbetet är det nödvändigt att ha en allmän uppfattning om vad pension verkligen är, vilka pensionsförmåner som finns och varifrån de härleds och hur det hela kan finansieras. Viktigt är också att förstå varför det krävs komplicerade beräkningar om de pensionssystem som finns i Sverige. Detta kapitel berör därför ovanstående flyktigt, med tyngdpunkt på tjänstepension och där framförallt ITP-avtalets ålderspension. 2.1 Pensioner i allmänhet Ordet pension kommer ursprungligen från det latinska ordet pensionem, som betyder betalning [3]. Idag har begreppet pension en mer avgränsad betydelse och avser närmast en periodisk utgiven betalning som kompensation för visst inkomstbortfall. Man kan säga att pension i alla fall tjänstepension är en form av uppskjuten betalning för ett utfört arbete Pensionsförmånerna De vanligaste omständigheter som kan ge rätt till pension är uppnående av en viss ålder, vanligtvis 65 år, permanent arbetsoförmåga eller närståendes dödsfall. Dessa tre pensionsförmåner kallas för: Ålderspension Sjukpension Efterlevandepension Språkbruket varierar dock. Ålderspension kallas ibland livränta, ibland egenpension. I vissa sammanhang kallas sjukpension för förtidspension och efterlevandepension för familjepension [3]. Oavsett benämning är betydelsen i stort sett densamma Pensionskällorna Ovanstående tre pensionsförmåner kan var och en härledas från antingen allmänna socialförsäkringen, anställningsförhållanden eller eget pensionssparande. Beroende på varifrån pensionerna härleds, talar man om olika pensionskällor. 9

17 De tre pensionskällorna kan kategoriseras som: 1. allmän pension enligt socialförsäkringssystemen 2. tjänstepension till följd av anställning, och 3. privat pension till följd av eget sparande. Även här varierar språkbruket. Tjänstepension kallas ofta för avtalspension och allmän pension för lagstadgad pension. Kombinationer och uppdelningar En försäkrad kan vara berättigad till en eller flera kombinationer mellan de olika pensionskällorna och pensionsförmånerna. Med andra ord kan en försäkrad t ex ha allmän förtidspension och/eller privat ålderspension eller kanske både tjänstepensionsbaserad och privatpensionsbaserad efterlevandepension osv [4]. Det som är av mest intresse för detta examensarbete är ålderspension som erhålls genom tjänstepension till följd av anställning. Figur 1. Pensionskällornas respektive uppdelning av ålderpensionen. Hur stor del av ålderspension som kommer från de olika pensionskällorna vid pensionering beror helt på personens arbetsförda liv och valet av eget sparande. Förhållandet mellan tjänstepension och allmän pension vad gäller ålderspension bestäms utifrån ett flertal faktorer. Faktorer som antal arbetande år, inkomst, bransch osv. Figur 1 illusterar endast ett exempel på ålderspension för en godtycklig individ. 10

18 2.1.3 Pensionsfinansieringen Hur pensionsförmånerna finansieras kan i huvudsak delas upp i två metoder, nämligen genom ett fördelningssystem eller ett premiereservsystem. Fördelningssystem Ett fördelningssystem innebär i stort att ett års pensionsavgifter används för att betala samma års pensionsutbetalningar, dvs en aktivt arbetande individs pensionsavgift (premie) används för att betala ut en pensionärs pension. Fördelarna med ett fördelningssystem är främst de första årens låga kostnader och att systemet är lätt att starta. Nackdelarna är dess känslighet för den samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen och att systemet förutsätter en bestående solidaritet mellan generationerna [3]. Premiereservsystem Premiereservsystem är ett system där det sker successiva avsättningar, pensionsavgifter, till en premiereserv som säkerställer pensionerna. Fördelarna med premiereservsystem är främst det kapital som uppsamlats vid den försäkrades pensionering. Systemet är också relativt okänsligt för den samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen. Nackdelarna med premiereservsystemet är främst de första årens höga kostnader och att systemet är komplicerat att starta upp [3]. För denna rapport är premiereservsystemet det intressanta då ITPs ålderspension, som de flesta tjänstepensioner, finansieras genom en form av premiereservsystem Pensionstekniken De olika pensionerna på arbetsmarknaden delas in i förmånsbestämda eller avgiftsbestämda pensioner. Ibland kallas en avgiftsbestämd pension också för premiebestämd. Förmånsbestämd pension Förmånsbestämd pension (definied benefit) karakteriseras av att förmånen, dvs den pensionssumma som den försäkrade är berättigad till vid pensionering, bestäms som ett fast periodiskt belopp. Detta fasta belopp kan vara en viss procent av lönen eller annan bestämd storhet. Nackdelen med en förmånsbestämd pension är att de faktiska kostnaderna (totala premien/avsättningen) inte kan bestämmas förrän en tidpunkt nära 11

19 pensioneringstidpunkten. Förenklat kan man säga att en förmånsbestämd pension innebär att försäkringsgivaren utlovar en viss pension i kronor räknat. Som försäkrad vet man exakt vad man får för pension. ITPs ålderspension är en förmånsbestämd pension. Avgiftsbestämd pension Avgiftsbestämd pension (definied contribution) karakteriseras av att kostnaden (premien/avsättningen) bestäms som ett fast periodiskt belopp, t ex ett viss procent av lönen. Nackdelen med avgiftsbestämd pension är att förmånen inte kan bestämmas förrän en tidpunkt nära pensioneringstidpunkten. Förenklat kan man säga att en avgiftsbestämd pension betyder att arbetsgivaren betalar in, eller avsätter, ett fastställt belopp med en viss frekvens så länge man är försäkrad. Hur stor pensionen sedan blir vid pensioneringen bestäms av hur pengarna har förvaltats Pensionstryggande När en försäkrad person av någon anledning blir berättigad till pension (se avsnitt 2.1.1) så måste naturligtvis pension börja betalas ut. Dessutom måste det finnas kapital nog för att kunna täcka den överenskomna pensionen/förmånen. Detta är naturligtvis kärnan i alla pensionssystem och måste på något sätt säkerställas. Det finns olika varianter för hur detta säkerställs beroende på pensionssystem, man brukar tala om olika varianter av pensionstryggande. Pensionstryggande gällande ITP:s ålderspension är en mycket väsentlig del av denna rapport och behandlas därför separat i kapitel Tjänstepension Detta kapitel behandlar mycket kortfattat vilka tjänstepensioner som finns på svenska marknaden och hur de oftast är strukturerade. Framförallt behandlas ITP-avtalet. 12

20 2.2.1 Allmänt om tjänstepension I detta avsnitt tar jag upp vad som brukar gälla vid de flesta former av tjänstepensioner. Hur de finansieras, när de betalas ut och hur framtiden ser ut är några av de punkter som behandlas. Vad är tjänstepension? Den pension som en anställd har rätt till enligt överenskommelser i kollektivavtal kallas ofta tjänstepension. Andra benämningar förekommer också, till exempel kollektivavtalad pension eller avtalspension. Tjänstepension är en pensionsform som kompletterar den allmänna pensionen, man skulle kunna säga att den läggs ovanpå den allmänna pensionen. Avtalspension grundas på utfästelser om pension från arbetsgivare till anställd. Pensionsutfästelserna regleras antingen i kollektivavtal eller i enskilda pensionsavtal. De flesta fast anställda omfattas av någon form av tjänste- eller avtalspension som en arbetsgivare betalar. Vilket avtal individen omfattas av beror på vilken arbetsgivare han/hon har. Tjänstepension kan avse de tre vanligaste varianterna av pensionsförmåner (ålders-, sjuk- och efterlevandepension) och dessutom en del andra varianter. De flesta avtalen innehåller också en individuell del som individen själv bestämmer hur den ska förvaltas. Vem har rätt till tjänstepension? Tjänstepension gäller flertalet privatanställda arbetare och tjänstemän samt de som arbetar för kommuner, landsting och stat. Tjänstepension tjänar de flesta arbetare in från 22 års ålder och de flesta tjänstemän från 28 år. Totalt rör det sig om 4,5 miljoner individer på den svenska arbetsmarknaden [13]. När börjar tjänstepensionen betalas ut? Som jag nämnde i avsnitt berättigas en försäkrad till de olika pensionsförmånerna beroende på skilda omständigheter. När det gäller ålderspension börjar den betalas ut beroende på vilken pensionsålder man har. För de flesta tjänstepensioner brukar det dock gälla att ålderspensionen börjar betalas ut från fyllda 65 år 13

21 om man inte kommit överens om något annat. För att få full ålderspension ska man i regel ha arbetat i 30 år [4]. Fördelningssystem eller premiereservsystem? Kollektivavtalade premiereservsystem förekommer traditionellt inom de privata systemen, men numer också inom det kommunala och statliga avtalsområdet [3][4]. Premiereservsystemets dominans beror bl a på att avtalspension ses som en lönedel, vilket gör det naturligt att kostnaden avsätts i takt med att pensionen tjänas in. Det finns även tjänstepensioner som använder sig av ett fördelningssystem, då framförallt inom det statliga avtalsområdet [8]. Förmånsbestämd eller premiebestämd tjänstepension? De olika tjänstepensionerna på arbetsmarknaden delas in i förmånsbestämda eller avgiftsbestämda pensioner. Traditionellt sett har de svenska tjänstepensionssystemen varit förmånsbestämda, men tendensen är att inom allt fler avtalsområden blir pensionerna avgiftsbestämda. I stort kan man säga att den del av tjänstepensionen som omfattar ålderspension bestäms antingen utifrån förmån eller kostnad, medan sjuk- och efterlevandepension normalt bestäms utifrån förmån Exempel på tjänstepensionsplaner De vanligaste tjänstepensionsplanerna på den svenska arbetsmarknaden är: ITP för privatanställda tjänstemän. Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare. PA-03 för de flesta statligt anställda. PFA-98 för anställda i kommun, landsting, Svenska kyrkan och kommunala bolag. PA-KFS för anställda i vissa kommunala företag. För information om ovanstående pensionsplaner hänvisas till litteraturförteckningen [16]. Utöver dessa kollektivavtalade tjänstepensioner finns ett flertal mindre tjänstepensioner. 14

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Svenska börsbolags redovisning av pensionsskulder enligt IAS 19

Svenska börsbolags redovisning av pensionsskulder enligt IAS 19 Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi HT 2012 Svenska börsbolags redovisning av pensionsskulder enligt IAS 19 Finanskrisens påverkan på diskonteringsräntan

Läs mer

REDOVISNING I K1 HUR UPPLEVS DE NYA FÖRENKLADE REDOVISNINGSREGLERNA? Magisteruppsats i Företagsekonomi. Lina Alexandersson Annika Ohlson VT 2008:MF10

REDOVISNING I K1 HUR UPPLEVS DE NYA FÖRENKLADE REDOVISNINGSREGLERNA? Magisteruppsats i Företagsekonomi. Lina Alexandersson Annika Ohlson VT 2008:MF10 REDOVISNING I K1 HUR UPPLEVS DE NYA FÖRENKLADE REDOVISNINGSREGLERNA? Magisteruppsats i Företagsekonomi Lina Alexandersson Annika Ohlson VT 2008:MF10 Svensk titel: Redovisning i K1 - Hur upplevs de nya

Läs mer

Redovisning av konvertibler

Redovisning av konvertibler Redovisning av konvertibler - IFRS 2 och dess inverkan på företagets resultat och finansiella ställning Författare: Olof Andersson Emma Björklund Handledare: Professor Jan-Erik Gröjer Sammandrag Denna

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Institutionen för ekonomi Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Institutionen för ekonomi Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Efterlevnad av IAS 36 p. 134 en jämförelse mellan svenska och brittiska bolag Författare: Linda Löfdahl Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Magisterkurs (D-nivå) Examensarbete

Läs mer

Börsbolagens finansiella rapportering 2005

Börsbolagens finansiella rapportering 2005 Börsbolagens finansiella rapportering 2005 Björn Grundvall- Bo Magnusson- Nils Liliedahl- Sigvard Heurlin Peter Malmqvist Rolf Rundfelt EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Värdering av förvaltningsfastigheter efter införandet av IAS 40 i noterade företag

Värdering av förvaltningsfastigheter efter införandet av IAS 40 i noterade företag KANDIDATUPPSATS (41-60P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007: KF36 Värdering av förvaltningsfastigheter efter införandet av IAS 40 i noterade företag Maliza Matovu Sara

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring

Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring Anni Pilbacka Masteruppsats i matematisk statistik Master Thesis in Mathematical Statistics Masteruppsats 2011:1

Läs mer

Makars pensionsrättigheter vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad

Makars pensionsrättigheter vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad kulla Juridiska institutionen Juristprogrammet Examensarbete 30 p HT 2011 Makars pensionsrättigheter vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad Särskilt om privata pensionsrättigheter och oskälighetsbegreppet

Läs mer

Är K3 en svensk version av IFRS?

Är K3 en svensk version av IFRS? Är K3 en svensk version av IFRS? En jämförelse mellan IFRS och K3 Angelica Andréasson Ellen Andersson Kandidatuppsats externredovisning Handledare: Märta Hammarström Handelshögskolan Göteborg VT 2013 1

Läs mer

Pensionsrättigheter enligt 10 kap 3 äktenskapsbalken

Pensionsrättigheter enligt 10 kap 3 äktenskapsbalken JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Pensionsrättigheter enligt 10 kap 3 äktenskapsbalken - samt därtill frågan om behandlingen av vinstandelar i Stiftelsen Oktogonen vid bodelning Åsa Karlsson

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Ökad jämställdhet men fortfarande sämre pension för kvinnor

Ökad jämställdhet men fortfarande sämre pension för kvinnor De nya avtals- och tjänstepensionerna: Ökad jämställdhet men fortfarande sämre pension för kvinnor LENA GRANQVIST ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG FÖRFATTARNAS FÖRORD Under arbetet med denna skrift har vi fått

Läs mer

Kommunsektorns pensionsskuld och pensionsförvaltning efter införandet av balanskrav och blandad redovisningsmodell

Kommunsektorns pensionsskuld och pensionsförvaltning efter införandet av balanskrav och blandad redovisningsmodell Kommunsektorns pensionsskuld och pensionsförvaltning efter införandet av balanskrav och blandad redovisningsmodell Peter Jennergren * SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2000:1

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Redovisning vs. Beskattning

Redovisning vs. Beskattning UPPSALA UNIVERSITET Redovisning vs. Beskattning En utredning kring hur en total implementering av IFRS/IAS kan komma att påverka redovisningen i svenska noterade bolag, med avseende på kopplingen mellan

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2006 Författare: Ulrika Malmheden Emilie Sleth Handledare:

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer