Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för pensionsåtaganden Uddevalla kommun

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4 Uppdatering... 4 Beslutsordning... 4 Pension till anställda... 5 Allmänt... 5 Individuell del... 5 Kompletterande ålderspension... 5 Intjänad pensionsrätt Efterlevandepension... 6 Särskild ålderspension... 6 Oförändrad pensionsgrundande lön för äldre anställda... 6 Löneväxling till pension... 7 Pension till förvaltningschefer och andra med motsvarande ställning... 7 Allmänt... 7 Alternativ PFA... 8 Löneväxling till pension... 8 Pension till förtroendevalda... 8 Förtroendevalda på hel- och deltid... 8 Fritidspolitiker... 9 Pensionsutfästelsernas tryggande... 9 Översikt... 9 Intjänad pension före Pensionshandläggning...10 Premie- och pensionsbetalning...10 Premiebetalningar...10 Pensionsutbetalningar...10 Pensionsinformation...10 Allmänt...10 Nyanställda...10 Pensionsprognos...10 Information om alternativ PFA...11 Vid pensionsavgång...11 Bilaga...12 Basbelopp...12 De olika PFA-avtalen för primärkommuner...12 Beskrivning av den allmänna pensionen...13 Beskrivning av pensionsavtalet PFA (19)

3 Sammanfattning Pension till anställda Anställda omfattas av pensionsavtalet PFA. Pensionsavgifterna avsätts i sin helhet till individuell del från och med Vid förändrad sysselsättningsgrad säkerställs i vissa fall intjänad kompletterande ålderspension genom avgångsrapportering. Särskild ålderspension kan beviljas enligt särskilda riktlinjer. Äldre anställda kan enligt särskilda riktlinjer minska sysselsättningsgraden utan påverkan på tjänstepensionen. Pension till förvaltningschefer och andra med motsvarande befattning Förvaltningschefer och motsvarande har möjlighet att välja alternativ PFA. Förvaltningschefer och motsvarande har möjlighet att växla bruttolön mot extra tjänstepension. I övrigt gäller samma regler som för övriga anställda. Pension till förtroendevalda Från och med gäller, med lokala avvikelser, PBF för förtroendevalda som verkar på minst 80% av heltid. Fritidspolitiker kompenseras för förlorad tjänstepensionsförmån genom en kontant ersättning motsvarande 3,5% av det belopp som utbetalats för förlorad arbetsinkomst och semesterförmån alternativt det arvode som utbetalats. Den som kan styrka att ersättningen ej är tillräcklig ersätts med styrkt belopp. Tryggande av pensionsförmåner Individuell del, kompletterande ålderspension och efterlevandepension tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Övriga pensionsförmåner skuldförs alternativt redovisas som en ansvarsförbindelse och tryggas genom beskattningsrätten. I syfte att få en jämn pensionskostnad för ansvarsförbindelsen ska delar av den betalas i förväg. Betalningen sker till en engångsbetald tjänstpensionsförsäkring. Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet vad gäller förtroendevaldas pensionsvillkor. Personaldelegationen, på delegation av kommunstyrelsen, är hösta beslutsorgan vad gäller pension till anställda. Pensionshandläggaren beslutar i pensionsärenden av löpande karaktär. 3 (19)

4 Inledning Bakgrund och syfte Pensionsrelaterade frågor har under senare år aktualiserats och diskuterats i allt större omfattning. Den allt större insikten om pensionernas påverkan på samhällets och arbetsgivarnas ekonomi är en av de främsta orsakerna till att frågorna hamnat i fokus. De individuella valmöjligheter som införts inom pensionssystemen har också bidragit till ett ökat intresse och medvetenhet hos allmänheten, liksom den allt bättre och utökade informationen om vars och ens framtida pension. Det faktum att fler ges möjlighet till alternativa pensionslösningar inom tjänstepensionsområdet, är ytterligare en orsak. Pensionsavtalet PFA är inom vissa områden dispositivt, vilket medför möjligheter till lokala beslut. I kommunens strävan att klara betalningen för de gjorda pensionsutfästelserna är det viktigt att kommunen har tydliga och klarlagda mål för detta. Det är också viktigt att ha fastlagda riktlinjer inom pensionsområdets personalpolitiska perspektiv. Genom detta förstärks kommunens möjligheter att också i framtiden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Riktlinjerna för pensionsåtaganden omfattar anställda och förtroendevalda i kommunen och beskriver bland annat: - hur pensionsutfästelserna tryggas och betalas - regler för alternativa pensionslösningar - regler för beviljande av särskild ålderspension - möjlighet till oförändrad pensionsgrundande lön vid minskning av sysselsättningsgrad - kommunens informationsinsatser. Uppdatering Riktlinjerna ska uppdateras vart tredje år. Däremellan sker uppdatering vid behov som föranletts av förändringar i lagar och kollektivavtal med verkan på pensionsområdet. Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om Riktlinjer för pensionsåtaganden och förändringar av denna. Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet vad gäller förtroendevaldas pensionsvillkor. Personaldelegationen, med delegation av kommunstyrelsen, är högsta beslutande organ vad gäller pension till anställda. Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande ärenden. 4 (19)

5 Pension till anställda Allmänt Anställda med pensionsrätt omfattas av PFA tillsammans med de kompletteringar och avvikelser som kommunen beslutat om. Anställda som beviljats förtidspension, sjukbidrag eller som avgått från anställningen före 1 juli 1998, omfattas av PA-KL eller det äldre pensionsavtal som gällde vid det aktuella tillfället. För en generell beskrivning av reglerna för allmän pension och PFA, se bilagan. Individuell del Kommunen avsätter hela pensionsavgiften till individuell del från och med Avgiften placeras i det försäkringsbolag och den försäkringsform som den anställde själv väljer. Kompletterande ålderspension Säkerställande av intjänad pension vid lönesänkning I situationer med arbetskraftbrist kan det vara önskvärt att förmå äldre anställda att arbeta högre upp i åldrarna. För att åtgärdens syfte inte ska förfelas får den anställde inte arbeta hos annan arbetsgivare under samma period som arbetstiden i kommunen minskats i enlighet med dessa regler. I syfte att underlätta för den som vill minska sysselsättningsgraden alternativt byta till annan befattning med lägre lön, för att därigenom få den anställde att arbeta kvar i kommunen, kan efter individuell prövning och beslut i personaldelegationen, kommunen besluta att tillämpa nedanstående rutiner som säkerställer rätten till intjänad kompletterande ålderspension. Anställd som vidkänns lönesänkning på grund av minskad sysselsättningsgrad eller av att en ny tjänst med lägre lön har tillträtts, avgångsrapporteras till kommunens pensionsadministratör i samband med förändringen. Därefter nyanmäls den anställde igen och pension intjänas fortsättningsvis i enlighet med de nya förutsättningarna. För att inte riskera att de två anställningarna betraktas som en enda sammanhängande (se PFA 1, mom. 1, anmärkning 2) bör det finnas ett uppehåll på minst en dag mellan de båda anställningarna. I övrigt ska kompletterande ålderspension beräknas och utbetalas enligt PFA s bestämmelser. För den som omfattas av möjligheten till Oförändrad pensionsgrundande lön för äldre anställda tillämpas istället för ovan angivna regler, de regler som där anges. Om PFA s bestämmelser ändras på sådant sätt att ovanstående riktlinjer behöver omprövas ska detta göras. 5 (19)

6 Alternativ beräkning för anställd med partiell sjuk- eller aktivitetsersättning För anställd som har partiell sjuk- eller aktivitetsersättning gäller att en alternativ beräkning av årsmedelpoäng ska göras vid pensioneringstidpunkten. Beräkningstidpunkten fastställs till månaden före pensioneringsmånaden. Den alternativa årsmedelpoängen beräknas på årslöner med full arbetstid. Pensionen beräknas sedan på den årsmedelpoäng som är högst av den som beräknats enligt avtalet respektive den som beräknats enligt den alternativa regeln. Intjänad pensionsrätt Kommunen tillämpar bestämmelserna i PFA utan avvikelser. Efterlevandepension Kommunen tillämpar bestämmelserna i PFA utan avvikelser. Särskild ålderspension Särskild ålderspension är ett av flera alternativ som kommunen kan använda vid behov av personalavveckling i samband med övertalighet. I den mån kommunen finner det lämpligt att lösa övertalighet genom särskild ålderspension, kan sådan beviljas för anställd som fyllt 61 år. Särskild ålderspension beräknas i enlighet med bestämmelserna i PFA. Från samordning med förvärvsinkomst undantas dock ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av gällande prisbasbelopp. Vidare undantas helt sådana inkomster som följer av att den pensionsberättigade tillfälligt arbetar i kommunen. Anställd som beviljas särskild ålderspension informeras om på vilket sätt särskild ålderspension kan påverka allmän pension och avtalsförsäkringar. Kommunen kompenserar dock ej för eventuellt förlorat intjänande i det allmänna pensionssystemet. Beslut om särskild ålderspension fattas i varje enskilt fall av personaldelegationen. Om särskilda skäl föreligger kan särskild ålderspension beviljas utan beaktande av ovanstående bestämmelser. Oförändrad pensionsgrundande lön för äldre anställda I situationer med arbetskraftbrist kan det vara önskvärt att förmå äldre anställda att arbeta högre upp i åldrarna. Som incitament till detta har kommunen beslutat om möjlighet till minskad arbetstid i kombination med oförändrad pensionsgrundande lön för tjänstepension. För att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får den anställde inte arbeta hos annan arbetsgivare under samma period som arbetstiden i kommunen minskats i enlighet med dessa regler. Möjligheten gäller befintligt anställda som minskar arbetstiden genom tjänstledighet eller permanent omreglering av anställningen med beaktande av nedanstående riktlinjer. 6 (19)

7 Arbetstidsminskning kan tidigast ske från och med den månad den anställde fyller 61 år. Sysselsättningsgraden efter arbetstidsminskningen måste vara minst 50% av heltid. Under den tid då arbetstiden minskats tillgodoräknas den anställde den pensionsgrundande lön som gällde före arbetstidsminskningen. Den tidigare fasta lönen förändras procentuellt med faktiska löneökningar. Beslut om minskad arbetstid enligt ovanstående riktlinjer sker efter individuell prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten och kommunens ekonomiska situation. Beslut fattas i varje enskilt fall av personaldelegationen. Kommunen ska informera om att arbetstidsminskningen kan påverka den anställdes socialoch avtalsförsäkringar eftersom den kontanta lönen blir lägre. Om kollektivavtal eller lagar ändras på sådant sätt att ovanstående riktlinjer behöver omprövas ska detta göras. Löneväxling till pension I pensionsavtalet, PFA 01, som tecknats mellan Kommunal och Kommunförbundet kan anställda från och med 2004 välja pensionsavgiftens storlek avseende lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Den anställde väljer pensionsavgiftens storlek i intervallet tre till sex procent av lönen med en halv procentenhets intervall. Möjligheten att välja pensionsavgiftens storlek gäller för närvarande inte anställda inom övriga avtalsområden och som omfattas av gällande PFA 98. Kommunen avvaktar därför tills vidare resultatet av de centrala pensionsförhandlingarna. Pension till förvaltningschefer och andra med motsvarande ställning Allmänt Kommunens förvaltningschefer omfattas av PFA tillsammans med de kompletteringar och avvikelser som kommunen beslutat ska gälla för övriga anställda. I syfte att stärka kommunens roll som attraktiv arbetsgivare har kommunen också beslutat att nedanstående ska gälla för kommunens förvaltningschefer. I enlighet med bestämmelserna i PFA kan den som vill, välja att omfattas av alternativ PFA. Möjlighet att växla bruttolön mot extra tjänstepension. Personaldelegationen beslutar vilka som innehar en befattning motsvarande förvaltningschef och som därmed också omfattas av ovanstående. 7 (19)

8 Alternativ PFA Alternativ PFA innebär att den förmånsbestämda kompletterande ålderspensionen i PFA ersätts med en premiebestämd ålderspension. I övrigt gäller PFA s ordinarie pensionsbestämmelser. Alternativ PFA tryggas genom betalning till en av arbetsgivaren ägd tjänstepensionsförsäkring. Eget val Den anställde väljer själv försäkringsform, traditionell försäkring eller fondförsäkring, samt om försäkringen ska tecknas med eller utan återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet, vid den anställdes död, utbetalas som en månadsvis pension till efterlevande förmånstagare. Försäkringsbolag anvisas av arbetsgivaren. Utbetalning Pensionen utbetalas efter överenskommelse med försäkringsbolaget. Utbetalningarna kan tidigast påbörjas från och med 55 års ålder. Pensionen kan utbetalas temporärt eller i vissa fall livsvarigt. Övrigt Anställd som valt att omfattas av alternativ PFA kan ej återgå till ordinarie PFA så länge anställningen i kommunen består. Detta gäller även om anställningsvillkoren i övrigt förändras. Löneväxling till pension Den som vill har rätt att växla bruttolön mot extra tjänstepension. För löneväxling gäller nedanstående riktlinjer. Lägsta och högsta belopp att växla är 500 respektive kronor per månad. Maximalt får dock 20% av bruttolönen växlas. Lön som för den anställde varit tillgängligt för lyftning kan av skatteskäl ej växlas. Den anställdes pensionspremie tillgodoräknas skillnaden mellan de sociala avgifter som skulle betalats på kontant utbetalning och den särskilda löneskatt som kommunen betalar på pensionspremien. Kommunens lägre kostnader för vissa avtalsförsäkringar tillgodoräknas den anställdes pensionspremie. I övrigt sker löneväxling enligt avtal som upprättas mellan kommunen och anställd. Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på hel- och deltid Kommunen har respektive , med lokala avvikelser, antagit Pensionsbestämmelser för förtroendevalda, (PBF) att gälla från och med De lokala bestämmelserna har vidare kompletterats (19)

9 Fritidspolitiker Förtroendevald vars uppdragstid understiger 80% av heltid erhåller kontant ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån. Ersättningen motsvarar 3,5% av den ersättning som erhållits för förlorad arbetsinkomst och semesterförmån. För den som har månadsarvode baseras motsvarande ersättning på arvodet. Den som kan styrka att ersättningen på 3,5% inte i tillräcklig omfattning ersätter pensionsförlusten, får ersättning med styrkt belopp. Pensionsutfästelsernas tryggande Översikt Pensionerna i Uddevalla kommun tryggas enligt nedanstående: Individuell del Kompletterande ålderspension Alternativ PFA Efterlevandepension Särskild ålderspension Intjänad pension före 1998 (Se även nedan) Pension för förtroendevalda (PBF) Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Årlig premiebetalning till den av den anställde valda försäkringen. Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Löpande premiebetalning till den av den anställde valda försäkringen. Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension och tryggas genom beskattningsrätten. Huvuddelen av pensionsutfästelserna redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen och tryggas genom beskattningsrätten. Till viss del kommer pensionsutfästelserna tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension och tryggas genom beskattningsrätten. Intjänad pension före 1998 Det som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den så kallade blandade modellen. Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen kommer att öka kraftigt i framtiden i samband med att dessa pensionsutfästelser förfaller till betalning. För att säkerställa kommunens framtida ekonomi har kommunen beslutat att vidta åtgärder som syftar till att mildra de framtida ekonomiska belastningarna. Åtgärderna innebär att kommunen i förskott betalar delar av de framtida pensionskostnaderna. Syftet med detta är att kostnaderna och likviditetsbelastningen utjämnas över tiden. 9 (19)

10 Målsättningen med de vidtagna åtgärderna är att kommunen i princip ska ha jämn årlig kostnad under perioden För att uppnå målet ska kommunen i samband med upprättande av den årliga verksamhetsplanen, skapa utrymme som möjliggör betalning i förskott. Storleken på det belopp som ska betalas beslutas för ett år i taget med hänsyn till kommunens ekonomi. I arbetet med verksamhetsplanen ska förskottsbetalningarna dock prioriteras. Förskottsbetalningen sker genom att kommunen årligen med beslutat belopp löser in delar av ansvarsförbindelsen genom att teckna en engångsbetald tjänstepensionsförsäkring. De årliga betalningarna ska göras så länge som krävs för att målet med kostnadsutjämning nås. Pensionshandläggning Det praktiska och löpande pensionsadministrativa arbetet hanteras av kommunens pensionshandläggare. Premie- och pensionsbetalning Premiebetalningar Samtliga premiebetalningar kontrolleras och attesteras av kommunens pensionshandläggare. Pensionsutbetalningar Samtliga utbetalningar av skuldförda pensionsförmåner kontrolleras och attesteras av kommunens pensionshandläggare. Pensionsinformation Allmänt Kommunen har ett informationsansvar gentemot de anställda. Nyanställda Kommunens målsättning är att varje år på hösten genomföra en muntlig och gruppvis information om PFA och valmöjligheterna för den individuella delen. Informationen genomförs i egen regi eller med hjälp av extern partner. Pensionsprognos Anställda med pensionsrätt får årlig information om intjänade pensionsförmåner i anställningen. Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas, så långt det är möjligt, i en och samma pensionsprognos. Informationen innehåller bland annat prognos om ålderspensionens storlek från 65 år, prognos om efterlevandepension, avgiftsunderlag, uppgift om pensionsavgiftens storlek i procent samt uppgift om tidigare pensionsgrundande anställningar. 10 (19)

11 Information om alternativ PFA För anställda som erbjuds möjlighet att omfattas av alternativ PFA, genomförs vid införandet en gruppvis och muntlig information. Informationen ska beskriva vad den alternativa pensionslösningen innebär samt dess konsekvenser. Informationen genomförs i egen regi eller med hjälp av extern partner. Nytillkommande som erbjuds att omfattas av alternativ PFA erhåller information på det sätt som kommunen finner lämpligt. Vid pensionsavgång Anställd som önskar avgå med pension, med undantag av den individuella delen, ska lämna skriftlig ansökan om detta till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. I god tid innan pensionsavgången ska den anställde skriftligt informeras om pensionsbeloppets storlek. 11 (19)

12 Bilaga Basbelopp Inom pensionsområdet används tre olika basbelopp: Inkomstbasbelopp kronor för Förhöjt prisbasbelopp konor för Prisbasbelopp kronor för Används bland annat för att fastställa högsta möjliga pensionsgrundande inkomst för allmän pension (7,5 inkomstbasbelopp). 7,5 inkomstbasbelopp är kr för år Används bland annat vid uträkning av årsmedelpoäng (genomsnittslön) i PFA. Används bland annat vid uträkning av pensionens månadsbelopp. De olika PFA-avtalen för primärkommuner PFA 01 Gäller för Kommunals avtalsområde från och med Vissa moment gäller från en senare tidpunkt. PFA 98 Gäller för OFR och Akademikeralliansen. Förhandlingar förs om ett nytt avtal. Det är för närvarande oklart när dessa kan vara avslutande. I förstudien används PFA som ett samlande begrepp och avser då de båda gällande PFA-avtalen. 12 (19)

13 Beskrivning av den allmänna pensionen Sjukdom Förtidspension och sjukbidrag har från och med 2003 ersatts med sjukersättning och aktivitetsersättning och tillhör egentligen sjukförsäkringssystemet. För att sjuk- eller aktivitetsersättning ska beviljas krävs att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Ersättningen betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning beroende på graden av arbetsoförmåga. Aktivitetsersättning Betalas ut till den som fyllt 19 men inte 30 år. Aktivitetsersättning beviljas för en begränsad tid. Storleken är beroende av tidigare inkomster. För den som får låg eller ingen inkomstgrundad aktivitetsersättning kan garantiersättning betalas ut. Sjukersättning Betalas ut till den som fyllt 30 år. Sjukersättning kan beviljas för en begränsad tid eller tillsvidare, beroende på om arbetsoförmågan bedöms som permanent eller inte. Storleken är beroende av tidigare inkomster. För den som får låg eller ingen inkomstgrundad sjukersättning kan garantiersättning betalas ut. Ålderspension Vilka ålderspensionsförmåner som betalas ut beror på födelseåret: Födda 1937 eller tidigare: Tilläggspension (har ersatt 30-delsberäknad folkpension och ATP) Garantipension (har ersatt 40-delsberäknad folkpension, pensionsstillskott och särskilt grundavdrag) Födda : Tilläggspension (har ersatt 30-delsberäknad folkpension och ATP) Inkomstpension Premiepension Garantipension Beroende på födelseår består ålderspensionen till olika stor del av tilläggspension respektive inkomstpension och premiepension. Den som är född 1945 får t ex 11/20 av sin ålderspension i form av tilläggspension, och 9/20 i form av inkomstpension och premiepension. Pensionen är garanterad till lägst den pension som tjänats in till och med Födda 1954 eller senare: Inkomstpension Premiepension Garantipension 13 (19)

14 Inkomstpension Inkomstpensionen grundar sig på livsinkomsten. För varje år med pensionsgrundande inkomst tillgodoräknas den anställde en pensionsavgift på 16% av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp, tillgodoräknas ingen inkomstpension. Avgifterna för varje år läggs samman och räknas årligen om med hänsyn till reallöneutveckling och prisutveckling. Pensionen kan utbetalas tidigast från 61 års ålder, som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels pension och den betalas ut så länge personen lever. Eftersom storleken på månadsutbetalningarna bland annat är beroende av medellivslängden blir pensionen lägre ju tidigare den tas ut och högre ju senare den tas ut. När pensionen börjar utbetalas räknas den varje år om med hänsyn till reallöne- och prisutvecklingen. Premiepension Premiepensionen grundar sig precis som inkomstpensionen på livsinkomsten. För varje år med pensionsgrundande inkomst avsätts 2,5% av lönen under 7,5 inkomstbasbelopp till premiepensionen. Pengarna placeras i en eller flera värdepappersfonder som den anställde själv väljer. Det val man gjort vid första tillfället gäller tills vidare. Den som vill kan flytta hela eller delar av sitt sparande till andra fonder. Premiepensionen utbetalas, precis som inkomstpensionen, tidigast från 61 års ålder, som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels pension. Även under utbetalningstiden är premiepensionspengarna placerade i fonder. Den som vill kan vid pensioneringstidpunkten sälja sina fondandelar och istället omvandla dessa till en traditionell försäkring som ger ett jämnt månadsbelopp. Garantipension För personer födda 1937 eller tidigare ersätter garantipension tidigare 40-delsberäknad folkpension, pensionstillskott och särskilt grundavdrag. För personer födda 1938 eller senare utbetalas garantipension till den som har låg eller ingen inkomstgrundad pension (tilläggspension, inkomstpension och premiepension). Pensionen utbetalas tidigast från 65 års ålder. Efterlevandepension Omställningspension och förlängd omställningspension Efter en avliden person kan efterlevande make/maka/registrerad partner och sambo som uppfyller särskilda regler få omställningspension under 12 månader. Om den efterlevande bor tillsammans med barn som är under 18 år, kan omställningspensionen förlängas med maximalt 12 månader utöver den normala utbetalningstiden på 12 månader. Omställningspensionen förlängs dock alltid till dess yngsta barnet fyller 12 år. Efterlevandepensionens storlek beror på de pensionsrätter som den avlidne tjänat in. I vissa fall tillgodoräknas också antagna framtida pensionsrätter. Om den efterlevande får låg eller ingen inkomstgrundad efterlevandepension kan garantipension utbetalas. 14 (19)

15 Barnpension Den avlidnes barn får barnpension till dess de fyller 18 år, eller om de studerar till och med juni månad det år de fyller 20 år. Barnpensionens storlek beror på de pensionsrätter som den avlidne tjänat in. I vissa fall tillgodoräknas också antagna framtida pensionsrätter. Om det efterlevande barnet får låg eller ingen barnpension alls, kan efterlevandestöd utbetalas. 15 (19)

16 Beskrivning av pensionsavtalet PFA Pensionsförmåner i PFA PFA består av följande pensionsförmåner: Individuell del Kompletterande ålderspension Särskild ålderspension Intjänad pensionsrätt Efterlevandepension till vuxen och barn Vilka gäller PFA för PFA gäller för dem som är födda 1938 eller senare, samt för anställda enligt BEA, PAN med flera avtal oavsett födelseår. Födda 1937 eller tidigare omfattas av det tidigare pensionsavtalet PA-KL. Även de som fått förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta före , samt arbetstagare som var anställda på särskilt visstidsförordnande omfattas av PA-KL. PFA gäller alla anställda oavsett anställningsform och sysselsättningsgrad. Individuell del börjar tjänas in från 21 års ålder. (Inom det primärkommunala området gäller den 21 års ålder än så länge bara Kommunals avtalsområde, för övriga anställda börjar intjänandet från 28 års ålder). Kompletterande ålderspension intjänas från 28 års ålder. Pensionsgrundande lön Pensionsgrundande lön i PFA beräknas per kalenderår och utgörs av löneförmåner enligt AB 01 5: Kontant utbetald lön Semesterlön/semesterersättning Kompensation för fyllnadstid Kompensation för övertidsarbete Färdtidsersättning Tillägg för obekväm arbetstid Jour- och beredskapsersättning Tillägg vid förskjuten arbetstid Vid ledighet på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, fackligt förtroendeuppdrag och ledighet enligt Föräldraledighetslagen räknas även lönebortfallet som pensionsgrundande lön. Avgiftsbaserad ålderspension För åren 1998 och 1999 avsattes 3,4% - 4,5% av den anställdes lön upp till 7,5 förhöja prisbasbelopp. För lön över 7,5 förhöjda prisbasbelopp avsattes 1-2,1%. Pensionsbehållningen räknas årligen upp med genomsnittlig statslåneränta. Avgiftsbaserad ålderspension kan tidigast utbetalas från 61 ås ålder och senast från 67 års ålder. Pensionen utbetalas livsvarigt eller som temporär pension före 65 års ålder. Pensionen kan antingen utbetalas som hel pension eller partiell pension. Under utbetalningstiden värdesäkras pensionen med prisbasbeloppets förändringen. 16 (19)

17 Individuell del Pensionsavgiften till individuell del är beroende av avtalsområdet för anställningen. Från och med 2004 gäller nedanstående avgifter. Kolumnen UT visar pensionsavgiften för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (Kommunal och Övriga) respektive 7,5 förhöjda prisbasbelopp (Tjänstemän). Kolumnen ÖT visar pensionsavgiften över 7,5 inkomstbasbelopp respektive förhöjda prisbasbelopp. Från och med 2004 börjar pensionsintjänandet för lön UT månaden efter 21-årsmånande ålder gällande Kommunal och Övriga, samt månaden efter 28-årsmånaden för Tjänstemän. Pensionsintjänandet för lön ÖT börjar för samtliga månaden efter 28-årsmånaden. Avgifter från 2004 UT ÖT PFA 01 - Kommunal - nya 4,0% 1,6% PFA 01 - Kommunal gamla *) 4,5% 2,1% PFA 98 - Tjänstemän 3,5% 1,1% PFA, BEA och övriga ej AB Tjänstemän 3,4% 1,0% PFA, BEA och övriga ej AB Övriga 3,5% 1,1% * ) Med gamla avses anställda som har tillgodoräknats pensionsavgift 4,5/2,1% hos arbetsgivaren och som fortlöpande är anställda enligt HÖK. Den anställde avgör själv hur pengarna ska placeras; antingen i traditionell försäkring eller fondförsäkring. Pensionen kan efter överenskommelse med valt försäkringsbolag tas ut tidigast från 55 års ålder. Kortaste utbetalningstid är fem år. Den anställde kan välja att komplettera med återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet innebär att om den anställde avlider betalas resterande pensionskapital ut till de insatta förmånstagarna som en månadsvis pension i fem år, eller om ålderspensionen redan börjat betalas ut, under återstående utbetalningstid. Hos några försäkringsbolag finns också möjlighet att komplettera med ett familjeskydd. Familjeskyddet är en livförsäkring som ger de insatta förmånstagarna en extra pension i fem år. Premien för familjeskyddet varierar mellan de olika försäkringsbolagen. Årsmedelpoäng - genomsnittslön Pensionsförmånerna kompletterande ålderspension, särskild ålderspension, intjänad pensionsrätt och efterlevandepension grundar sig på en årsmedelpoäng (genomsnittslön). 17 (19)

18 Vid beräkning av årsmedelpoängen bortser man från pensionsåret och året före. För sjuårsperioden dessförinnan, väljer man ut de fem bästa löneåren i förhållande till respektive års förhöjda prisbasbelopp och räknar ut årsmedelpoängen som ett medelvärde av dessa fem år. Det innebär, om man avgår vid 65 år, att årsmedelpoängen beräknas på de fem bästa löneåren under perioden år. År Pensionsåret Ålder 57 år 58 år 59 år 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år Årsmedelpoäng Årsmedelpoängen är medelvärdet av de fem år som har högst inkomst i förhållande till respektive års förhöjda prisbasbelopp. Vid beräkningen bortses från pensionsåret och året före. Kompletterande ålderspension Anställda som under minst ett kalenderår har haft pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp (Kommunal och övriga) respektive 7,5 förhöjda prisbasbelopp (tjänstemän), har rätt till kompletterande ålderspension. Den kompletterande ålderspensionen beräknas på den del av årsmedelpoängen (genomsnittslönen) som överstiger 7,5, och ger pensionsnivåer enligt tabellen nedan. För full pension krävs 30 års tillgodoräknad pensionsgrundande tid, vilken tillgodoräknas från och med 28 års ålder. Skikt av årsmedelpoäng Pensionsnivå 0 7,5 0% 7, ,5% ,25% Kompletterande ålderspension kan tidigast utbetalas från 61 års ålder och senast från 67 års ålder. Pensionen ut betalas livsvarigt och kan antingen utbetalas som hel pension eller partiell pension. Den kompletterande ålderspensionen är inte fribrevsbildande. Det innebär att om årsmedelpoängen är lägre än 7,5 vid pensionsavgången (beroende på deltidsarbete, byte av arbetsuppgifter eller att inflationen ökat) förlorar den anställde hela den tidigare intjänade rätten till kompletterande ålderspension. Särskild ålderspension Särskild ålderspension utbetalas före 65 års ålder. Det är framförallt anställda inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i uttryckningsstyrka, men även vissa anställda enligt övergångsbestämmelser, som har rätt till särskild ålderspension. Pensionen kan också användas efter överenskommelse i särskilda fall. Särskild ålderspension ger pensionsnivåer enligt tabellen nedan, och betalas ut från avgången och längst till 65 års ålder. 18 (19)

19 Skikt av årsmedelpoäng Pensionsnivå 0 7,5 73,5% 7, ,5% ,25% Särskild ålderspension ska samordnas med förvärvsinkomst på så sätt att pensionen minskas med 73,5% av förvärvsinkomsten. Kommunen kan besluta om andra regler. Särskild ålderspension påverkar inte tjänstepensionen från 65 år. Avgiften till den individuella delen fortsätter att betalas av arbetsgivaren under tiden med särskild ålderspension. Avgiften beräknas på den årsmedelpoäng (genomsnittslön) som fastställts för den särskilda ålderspensionen. Även kompletterande ålderspension fortsätter att tjänas in under tiden med särskild ålderspension. Däremot påverkar avgång med särskild ålderspension vanligen den allmänna pensionen eftersom tillgodoräkningen av pensionsavgifter upphör i förtid. Vid beviljad särskild ålderspension fortsätter tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL, att gälla vad avser begravningshjälp om maximalt ett prisbasbelopp. Intjänad pensionsrätt Intjänad pensionsrätt är den del av ålderspensionen som är intjänad före Den beräknas enligt reglerna i det tidigare pensionsavtalet PA-KL och är fastställd till det högsta värdet av livräntan, och kompletteringspensionen per Det fastställda pensionsbeloppet räknas upp med inkomstbasbeloppet varje år. Intjänad pension kan börja utbetalas tidigast från 61 års ålder och senast från 67 års ålder. Den kan utbetalas livsvarigt eller under en begränsad tidsperiod, antingen som hel pension eller partiell pension. Efterlevandepension Om en anställd avlider kan efterlevandepension utbetalas till make/maka, registrerad partner eller sambo enligt PFA s regler. För att pension ska utbetalas krävs att paret antingen sammanbott under minst fem år, alternativt att paret vid dödsfallet sammanbodde med barn under 12 år. Pensionen betalas ut som ett månadsbelopp i fem år efter dödsfallet. Den avlidnes barn får barnpension till dess de fyller 18 år eller om de studerar, till och med juni månad det år de 20 år. Vid fler än ett barn höjs det totala pensionsbeloppet och fördelas därefter lika mellan barnen. Efterlevandepension till vuxen Barnpension Skikt av årsmedelpoändelpoäng Pensionsnivå Skikt av årsme- Pensionsnivå 0 7,5 15% 0 7,5 10% 7, % 7, % ,5% % 19 (19)

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2007 Eksjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 ALLMÄN PENSION... 3 TJÄNSTEPENSION... 3 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 BESKRIVNING

Läs mer

Bilaga till Pensionsriktlinjer

Bilaga till Pensionsriktlinjer Bilaga till Pensionsriktlinjer Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 SJUK- OCH AKTIVITETSERSÄTTNING OCH ALLMÄN PENSION... 4 TJÄNSTEPENSION KAP-KL... 7 BESKRIVNING AV PBF

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2012 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 1.2 ALLMÄN PENSION... 3 1.3 TJÄNSTEPENSION... 3 1.4 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 2 BESKRIVNING AV

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef Regler för pension Munkedals kommun Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147 Typ av dokument: Regel Handläggare: Personalchef Reviderad av : KS KF Revisionshistorik: Antagen av kommunstyrelsen

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21 Kristianstad kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Titel: Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-12-18, 141 KS 2009-12-16, 111 Uppdateras: 2013 Riktlinjer

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Pensionspolicy. för Vara kommun. Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2

Pensionspolicy. för Vara kommun. Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2 Pensionspolicy för Vara kommun Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2 Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Pension till anställda. 2 Tryggande

Läs mer

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 024-3 Pensionspolicy Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 BAKGRUND OCH SYFTE...4 UPPDATERING...4

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF 2007-05-31 42 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 ALLMÄNT... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING...3

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015.

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. 1 (9) PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. Allmänt Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64 Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund och syfte...4 Uppdatering...4 Beslutsordning...4 Pension till anställda...5 Allmänt...5

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott.

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott. 1 Sammanfattning 1.1 Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn, kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11)

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11) 1 (11) PENSIONSPOLICY Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Pensionspolicy. Sammanfattning. Antagen av Kommunstyrelsen

Pensionspolicy. Sammanfattning. Antagen av Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Pensionspolicy Antagen av Kommunstyrelsen 2008-05-21. Sammanfattning Beslutsordning Kommunstyrelsen beslutar om pensionspolicyn.

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 6 Uppdateras: 2019 Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2.

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-09-29, 72.

PENSIONSPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-09-29, 72. FÖRFATTNINGSSAMLING KF 4 1 (27) PENSIONSPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2003-09-29, 72. Sammanfattning Pension för anställda Anställda omfattas av pensionsavtalet PFA. Pensionsavgifterna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Uppdaterad 2011-07-04 Malung-Sälens kommun I samarbete med Pensionspolicy Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4

Läs mer

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor.

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor. Pensionspolicy antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2003, 110, reviderat den 19 december 2007, 198, den 25 september 2008, 93, den 27 november 2008, 121 och den 27 november 2008, 121 Inledning

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Riktlinjer för pensionsåtaganden

Riktlinjer för pensionsåtaganden Blad 1 Riktlinjer för pensionsåtaganden Antagna av kommunfullmäktige den 14 september 2005, 141 med ändring den 13 september 2006, 222 och reviderad 13 oktober 2010, 227 Inledning Bakgrund och syfte Pensionsrelaterade

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Riktlinjer. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchef. I samarbete med. Thomas Månsson. Dokumenttyp

Pensionsriktlinjer. Riktlinjer. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchef. I samarbete med. Thomas Månsson. Dokumenttyp Pensionsriktlinjer Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 178 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26

Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26 Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26 2012-06-14 Sid 1 (13) PENSIONSPOLICY Antagandebeslut: Kommunfullmäktige 2005-02-24, 4 Uppdaterad Kommunfullmäktige 2009-04-23, 24 Reviderad, kommunfullmäktige, 2012-06-14,

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

2015-02-03. Pensionspolicy

2015-02-03. Pensionspolicy 2015-02-03 Pensionspolicy Antagna av kommunfullmäktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-09-29 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Pensionspolicy. Gnosjö kommun I samarbete med

Pensionspolicy. Gnosjö kommun I samarbete med Pensionspolicy 2012-06-19 Gnosjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND OCH SYFTE... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING... 5 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 6

Läs mer

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun.

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun. (KF 129/2009) Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01 Falkenbergs kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 SYFTE...4

Läs mer

PENSIONSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2008-03-11

PENSIONSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2008-03-11 PENSIONSPOLICY Antagen av kommunstyrelsen 2008-03-11 Emmaboda kommuns pensionspolicy, antagen av kommunstyrelsen 2008-03-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Uppdatering... 2

Läs mer

DIARIENUMMER KS P O LICY. Pensionspolicy för anställda. HR-avdelningen. Antagen av kommunfullmäktige

DIARIENUMMER KS P O LICY. Pensionspolicy för anställda. HR-avdelningen. Antagen av kommunfullmäktige DIARIENUMMER KS 2015.198 1.3.6.7 P O LICY Pensionspolicy för anställda HR-avdelningen Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-12 Pensionspolicy för anställda Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdatering...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

Pensionspolicy. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , uppdateras före

Pensionspolicy. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Policy Dnr 189/2017 Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-06-12, uppdateras före 2021-06-30 Dokumentet finns på www.grastorp.se

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Pensionspolicy för Bollebygds kommun

Pensionspolicy för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (12) 2017-01-31 Fastställd: Fullmäktige 2017-XX-XX x Gäller för: Dokumentansvarig: HR-chef Dnr : 84825 Pensionspolicy för Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN Ändrad 2006-12-14 Sida 1 (14) Senast reviderad: 2007-11-12 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Anställda och förtroendevalda GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till anställda

Riktlinjer för pensioner till anställda SID 1(13) Riktlinjer för pensioner till anställda PROGRAM PLAN POLICY Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för pension

Riktlinjer för pension Riktlinjer för pension Riktlinjer Diarienummer: KS2016/1805 Dokumentansvarig: HR-chef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: KS 2014-09-17

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-04-23 Reviderade av kommunstyrelsen den 8 april 78 SID 2(8) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern

Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern Styrande dokument Senast ändrad 2017-01-24 Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018 Pensionspolicy För Motala kommun perioden 2015-2018 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0181 Datum: 2014-08-25 Paragraf: 88 Reviderande instans: PN Datum: Gäller från: 2015-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se.

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se. 1/13 Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08 Dnr KS/2014:39 Karin.kraftman@upplandsvasby.se Pensionspolicy Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Upphörande av Policy för bisyssla, Policy för uppvaktning samt Pensionspolicy

Upphörande av Policy för bisyssla, Policy för uppvaktning samt Pensionspolicy Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-09-16 Dnr KS 2014/0262-024 0Öste Till Kommunstyrelsen Upphörande av Policy för bisyssla, Policy för uppvaktning samt Pensionspolicy Sammanfattning Österåkers

Läs mer

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4 Policy Pension Inledning Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, reviderade 2015-02-26 Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 REVIDERING... 2 BESLUTSORDNING... 2 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Pensionspolicy för Vimmerby kommun

Pensionspolicy för Vimmerby kommun Pensionspolicy för Vimmerby kommun Antagen av kommmunfullmäktige 2007-09-24 139 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 2 INLEDNING... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Uppdatering... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION FÖR ANSTÄLLDA...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Pensionsreglemente för Flens kommun

Pensionsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:03-000 Pensionsreglemente för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-03-30 41 1 Inledning Detta pensionsreglemente avser att övergripande beskriva de pensionsförmåner

Läs mer

Pension. Policyuttalande. Bakgrund

Pension. Policyuttalande. Bakgrund Pension Policyuttalande 1. Lidköpings kommun vill möjliggöra för den anställde att pensionera sig på deltid och att utnyttja möjligheten att ta ut pensionsförmåner flexibelt samtidigt som vi vill värna

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 VID AVGÅNG Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Pensionspolicy DOKUMENTNAMN Pensionspolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-11-17 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET Kf 2014-11-17, 35 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder.

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder. Sida 1/5 Policy för pension 1. Inledning Pensionsvillkor för kommunens anställda regleras av kollektivavtalet Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL. Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i kommunens

Läs mer

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Pensionspolicy för Hudiksvalls kommun Pensionspolicy Pensionspolicyn omfattar alla tillsvidareanställda och förtroendevalda i Hudiksvalls kommun. Det pensionsavtal som gäller i Hudiksvalls kommun

Läs mer

Ärende 16. Pensionspolicy

Ärende 16. Pensionspolicy Ärende 16 Pensionspolicy Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-30 Handläggare Lone Atterstig, Personalavdelningen KS 2015.0357 Pensionspolicy Sammanfattning Karlskoga kommun strävar efter att vara en attraktiv

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun Pensionspolicy för Stenungsunds kommun INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Avgiftsbestämd ålderspension... 3 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun KF 15:1 KF 15:2 KF 15:3 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunfullmäktige 2014-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81

Läs mer

Pensionspolicy. Örkelljunga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68. I samarbete med

Pensionspolicy. Örkelljunga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68 Örkelljunga kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING...

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda SID 1(8) Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda PROGRAM PLAN POLICY Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(8) Helsingborgs

Läs mer

Pensionspolicy - missiv

Pensionspolicy - missiv Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:101 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Pensionspolicy - missiv Bakgrund Mjölby kommun har inte någon

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2016-12-20 Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Fjällräven Fjällräven förekommer i Skandinavien, Sibirien, Kanada, Alaska och på Grönland. I Sverige finns

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher (M) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher (M) yrkande och finner att så är fallet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 AU 8:18 Dnr. KS 2014/0262-024 Upphörande av Policy för bisyssla, Policy för uppvaktning samt Pensionspolicy Arbetsutskottets beslut Ärendet

Läs mer

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION... PAKL AVTALET PAKL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...16 SJUKDOM ARBETSSKADA...18 EFTERLEVANDESKYDD... EFTERLEVANDEPENSION

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer