Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003"

Transkript

1 Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1januari december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 Underskrifter 7

2 Södra-koncernens Pensionsstlftelse år 2003 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ITP-pension som ingår i FPG/PRI-systemet och övriga hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, Omsesidigt (FPG) kreditförsäkrade pensionsförpliktelser, vilka Södra Skogsägarna ekonomisk förening ( ) Södra Cell AB och Södra Timber AB lämnat gentemot anställda tjänstemän och till efterlevande efter anställda tjänstemän. Stiftelsen tryggar inte utfästelser om pensionssparande enligt ITP-1-avtalet 25april 2006 för berörda qänstemän ovan nämnda företag. Arsredovisningen omfattar stiftelsens nionde räkenskapsår Styrelse och förvaltning Ordförande: Carina Olson Övriga ordinarie ledamöter: Pell Adolfsson Torbjörn Andersson Daniel Hillerström Sigurd Hoist Claes Svensson Suppleanter: Dan Andersson Johan Blixt Björn Samuelsson Håkan Olsson Olof Söderlind Ann Ohlin Efter att ALM (Asset Liability Modelling) studie genomförts under 2003, samt reviderats under 2006, har stiftelsens styrelse fastställt en placeringspolicy som anger mål och reglerar riskmandat och limiter för pensionsstiftelsens investeringar. Placeringspolicyn föreskriver en normalvikt innebärande att 55% (min 40% - max 80%) av förmögenheten investeras i räntebärande värdepapper samt alternativa placeringar, att 40% (min 15% - max 55%) investeras i aktier samt stn.ikturerade produkter och att 5% (0-10%) investeras fastigheter. Styrelsen har hittills i hög grad utnyttjat indexobligationer med 100% kapitalgaranti för investeringar i aktier samt hedgefonder. Förvaltning av räntebärande värdepapper, aktier och aktierelaterade instrument görs i egen regi. Stiftelsen äger samtliga aktier i Trähus Wälludden 1 AB som äger tre hyresfastigheter i centrala Växjö. Innehavet är ett led i stiftelsens långsiktiga kapitalplacering med spridning på aktier, obligationer, räntepapper samt fastigheter.

3 Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 Marknaden Under år 2012 präglades världsekonomin av övervägande negativa signaler. Äret inleddes i en brant uppförsbacke sedan krisen i Europa förvärrats under senare delen av Under våren och sommaren kom prognoser om svag utveckling och fallande index från flera konjunkturindikatorer. På de finansiella marknaderna var trenderna negativa med nedåtgående börser och stigande räntor för krisländema i Europa. Däremot pekade flera indikatorer på att USA inte skulle dras med i den europeiska recessionen. Under hösten fortsatte avmattningen i stora delar av världsekonomin. Aktiviteten i de asiatiska tillväxtekonomierna dämpades men stabiliserades under slutet av året. Konjunkturkurvorna pekade nedåt för stora delar av Europa och många länder påverkades allt tydligare av krisen i Sydeuropa. Däremot avtog den finansiella krisen i euroområdet sedan Europeiska centralbanken, ECB, infört stödprogram och stimulansåtgårder. 1 slutet av året kom positiva signaler om ökat bostadsbyggande och minskad skuldnivå i USA vilket bidrog till en något mer positiv framtidstro. Den svenska ekonomin var förhållandevis stark i början av året till följd av låg statsskuld, stabila statsfinanser och något högre räntor än omvärlden. Utvecklingen försämrades dock under slutetav året genom lägre orderingång. med minskad produktion och försämrat sysselsättningsindex som följd. Vid årets slut var kursen mot US-dollarn 6,49 SEI< (6,89). Mot euron stärktes kronan något från 8,91 SEK vid årets början till 8,56 SEK vid årets slut. Stiftelsens förmögenhet Marknadsvärdet av stiftelsens nettoförmögenhet uppgår vid räkenskapsårets utgång till 765,8 MSEK (704,2 MSEK år 2011). Förmögenheten framräknas genom att summera eget kapital plus över- resp undervärden i placerade tillgångar. Per var förmögenheten fördelad på 42% aktierelaterade investeringar, 33% räntebärande värdepapper, 7% hedgefonder och alternativa investeringar, 16% likvida medel samt 3% fastigheter. Det långsiktiga målet för stiftelsens förvaltning är att placeringsportföljen i reala termer ska avkasta 3,7% per år. Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under 2012, var -0,1% i december 2012, vilket innebar ett nominellt avkastningskrav på 3,6%. Efter avdrag för avkastningsskatt är det nominella avkastningskravet 5,35%. Avkastningen i stiftelsen, mätt som realiserat och orealiserat resultat, har under året uppgått till nominellt 8,8% (- 4,0% år 2011) efter avdrag för avkastningsskatt. Förmögenheten fördelade sig på de deltagande företagens andelar enligt följande: Företag År Södra Skogsägarna ekonomisk förening 323,7 296,5 Södra Cell AB 374,3 345,1 Södra Timber AB 67,8 62,5 Summa, MSEK 765, Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

4 Södra-koncernens Pensionsstiftelse fr 2003 Resultaträkning Beloppikr Not Intäkter Aktieutdelning Ränteintäkter Realisationsresultat aktier och liknande instrument Värdereglering aktier och liknande instrument Summa intäkter Kostnader Förvaltningskostnader Administrationskostnader mm Summa kostnader Resultat före gottgörelse och skaft Resultat efter finansiella poster Avkastningsskatt ÅRETS RESULTAT

5 Södra-koncernens Pensionsstiftelse fr 2003 arg nr Balansräkning Belopp 1kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgängar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning Beloppikr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Stiftelsekapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp 1kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbl ndelser Inga Inga

6 Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 Noter med redovisningsprinciper och boksiutskommentarer Belopp 1kr om inget annat anges Allmänna redovisnlngsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnärnndens allmänna råd. Rubricering i resultat- och balansräkning är anpassad till att stiftelsen utövar en ren placeringsverksamhet. Affärshändelserna redovisas per den tidpunkt då risker och rättigheter övergår mellan parterna. För värdepapperstransaktioner innebär detta att affärdagsredovisning tillämpas. Avräkning av sålda poster görs enligt genomsnittsmetod. Medeltal anställda samt löner och ersättningar Södrakoncemens Pensionsstiftelse har inga anställda. Till styrelsen har inga löner eller andra ersättningar utgått under året. Transaktioner med dotterföretaget Under året har det inte skett någon försäljning eller inköp med dotterföretaget Trähus Wälludden 1 AB. Uppgift om dotterföretag Södrakoncemens Pensionsstiftelse är moderföretag för en koncern med Trähus Wälludden 1 AB som enda dotterbolag. Koncernredovisning har ej upprättats med hänvisning till reglerna i Arsredovisningslagen 7 kap 3~. Värderingsprinclper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Stiftelsens tillgångar utgör placeringstillgångar och värderas till det lägsta av anskaffningsvärde respektive verkligt värde. Värdepappersinnehavet värderas enligt portföljmetoden avseende aktier respektive räntebärande värdepapper. Erlagda courtagekostnader ingår i anskaffningsvärdet. För räntebärande värdepapper sker beräkning av upplupen ränta genom periodisering av kupongränta respektive beräkning av upplupet anskaffningsvärde för diskonteringspapper. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas intlyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Not 1 Förvaltnlngskostnader Svenska Handelsbanken Förvaltningskostnader Södra Avgift Finansinspektionen Avgift Länsstyrelsen Summa SI Not 2 Adminlstratlonskostnader mm Revisionsuppdrag Övriga kostnader Summa

7 Södra-koncernens Pensionsstiftelse fr 2003 Org nr Not 3 Andelar i koncernföretag Dotterföretag, säte Org nr Antal andelar Andel i % 1) Redovisat värde Trähus Wälludden 1 AB,Växjö ) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen ränteintäkt Förlagsinsatser Övriga upplupna ränteintäkter Summa Not 5 Värdepapper Svenska aktier Utländska aktier Aktieindex- och hedgefondsobligationer Förlagslån Södra Skogsägarna ekonomisk förening Ovriga räntebärande värdepapper Summa Växjö den 29 januari 2013 Carina Olson Ordförande Pell Adolfsson Torbjörn Andersson Daniel Hillerström Sigurd Holst Claes Svensson Vår revisionsberättelse har lämnats Lars Träff 4uktoriserad revisor Åke Andersson Auktoriserad revisor i1~/

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Års redovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011-31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

SEB Investment Management AB

SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3-8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 11 Redovisningsprinciper 12 Noter 13

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31. Innehåll Sida VD HAR ORDET

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 1 KÅPAN PENSIONER för statligt anställda 2004 Årsredovisning Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 2 Innehåll År 2004 i korthet 1 Några ord från verkställande direktören 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer