Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)"

Transkript

1 P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

2 Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974 för statliga och vissa andra tjänstemän (PA-SPR). Broschyren ger en översiktlig information och ska inte betraktas som avtalstext i ämnet. Vilka förmåner finns? Från Pensionsmyndigheten kan man få allmän efterlevandepension i form av barnpension och efterlevandestöd, omställningspension, änkepension och garantipension före 65 år. Från och med 65 års ålder kan ålderspension och garantipension med flera förmåner betalas ut. Som komplement till den allmänna pensionen finns olika tjänstepensioner beroende på om den avlidne arbetat privat, kommunalt eller statligt. Om den avlidne hade statlig tjänstepensionsrätt i sin anställning, kan de efterlevande få familjepension från SPV. I denna broschyr informerar vi enbart om den pensionen. en är en bruttoförmån. Hur mycket som kommer att betalas ut i familjepension beror i hög grad på hur stor allmän pension man har rätt till. Därför bör man snarast vända sig till Pensionsmyndigheten och söka allmän pension. Information om den allmänna pensionen hittar du på Pensionsmyndighetens webbplats, Vem har rätt till familjepension? till vuxen Efterlevande maka eller make i äktenskap har rätt till familjepension. Normalt gäller dock som villkor att äktenskapet ska ha ingåtts senast den dag då den avlidne fyllde 60 år. Detta villkor upphävs om makan eller maken genom äktenskapet förlorat rätten till någon annan statlig familjepension tidigare varit gift med den avlidne innan denne fyllt 60 år. Från och med 1995 likställs registrerat partnerskap med äktenskap mellan makar. en betalas ut från och med dagen efter dödsfallet. Den betalas sedan ut till och med den dag då en månad förflutit efter den efterlevande makans/makens död. Rätten till familjepension upphör dock vid omgifte. Man har i regel inte rätt till familjepension om man bott tillsammans utan att vara gift. till barn Barn till den avlidne har rätt till familjepension. Detta gäller även adoptivbarn. Om barnet fötts efter dödsfallet, så betalas pensionen ut från och med födelsedagen. Anmälan om barnets födelse ska omedelbart göras till SPV. betalas i regel ut till och med den månad barnet fyller 19 år. 2

3 till frånskild Frånskild maka eller make rätt till familjepension om makan eller maken på grund av dom eller skriftligt avtal haft rätt till underhållsbidrag från den avlidne. Bidrag ska ha betalats ut ända fram till dödsfallet. Ytterligare villkor är att makarna levt tillsammans minst fem år och att den frånskilda makan eller maken hade fyllt 30 år vid skilsmässan. Rätten till familjepension upphör om frånskild gifter om sig. Hur söker man pensionen? Ansökan ska göras på den ansökningsblankett som man får från SPV. Den finns även att hämta på Ansökan skickas till SPV, Sundsvall. Ansökan om allmän efterlevandepension görs hos Pensionsmyndigheten. Vem ska göra ansökan? Ansökan om familjepension görs av den som har rätt till pensionen. Man behöver inte ansöka särskilt för omyndiga barn. Om omyndigt barn har särskild förmyndare ska denne göra ansökan. Myndigt barn ansöker själv om familjepension. Vad ska bifogas ansökan? Till ansökan bifogas ett registerutdrag om dödsfall och släktutredning. Registerutdraget beställs hos Skatteverket på den ort där den avlidne var folkbokförd. Om en frånskild har haft rätt till periodiskt underhållsbidrag från den avlidne ska detta styrkas. Sökanden ska uppge om rätten till bidrag gällt ända fram till dödsfallet. Dessutom ska en bestyrkt handling bifogas som anger storleken på det sista bidragsbeloppet. Särskild förmyndare till omyndigt barn ska bifoga bevis på förordnandet som förmyndare. Hur betalas pensionen ut? SPV betalar ut familjepensionen via Nordea. I samband med att pensionen börjar betalas ut får du information från Nordea om möjlighet att välja konto i Nordea eller annan bank. Har du redan Personkonto i Nordea sätts pensionen automatiskt in på detta konto. Utlandsboende som önskar få pensionen utbetald till utländsk adress eller utländskt bankkonto bör meddela detta direkt till SPV. Utbetalningsdagar Är du född någon av dagarna 1-15 betalas familjepensionen ut den 18:e varje månad. Är du född någon av dagarna betalas familjepensionen ut den 19:e varje månad. Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag betalas pensionen ut närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, en lördag eller på midsommarafton betalas pensionen ut närmast föregående vardag. 3

4 Hur stor blir familjepensionen? ens storlek är beroende av tjänstetidsfaktorn för den avlidnes egenpension. Tjänstetidsfaktorn är förhållandet mellan intjänad tjänstetid och den tid som krävs för hel pension, normalt 30 år. Om den intjänade tjänstetiden är 30 år ger det tjänstetidsfaktorn 1,0000, är den 15 år ger det tjänstetidsfaktorn 0,5000. en för en ensam berättigad är i princip hälften av den avlidnes egenpension. Som nämnts på sidan 2 är också den allmänna pensionen av betydelse för familjepensionens storlek. Mer om det kan du läsa på sidan 6. Värdesäkring en är värdesäkrad genom knytning till prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken. Prisbasbeloppet följer den allmänna prisutvecklingen. Fördelning av familjepensionen Storleken på familjepensionen styrs också av hur många efterlevande som finns. Nedan redovisar vi hur familjepensionen fördelas i följande fall: Vuxen utan barn. Vuxen med barn. Enbart barn. Om både maka eller make och frånskild maka eller make finns, gäller särskilda regler. Vuxen utan barn Den vuxne får hälften av den avlidnes pension, det vill säga kronor om pensionen är kronor. Vuxen med barn I detta fall beror familjepensionens storlek på hur många pensionsberättigade barn som finns. Beloppet som ska fördelas ökar med 40 procent om ett barn finns och därefter med ytterligare 20 procent för varje barn utöver ett. 4

5 Exempel Anta att familjepensionen för ensam berättigad är 5000 kronor (100 procent). en blir då: kr när det finns ett barn (140 % av kr) kr när det finns två barn (160 % av kr) kr när det finns tre barn (180 % av kr) och så vidare. Pensionen fördelas så, att den vuxne alltid får 80 procent av beloppet för ensam berättigad medan barnen delar återstoden lika. När det finns ett barn får den vuxne i exemplet kronor (80 procent av kr) och barnet kr (60 procent av kr). När det finns två barn får den vuxne kronor och barnen kronor var (40 procent av kr). När det finns tre barn får de kronor var (33,3 procent av kr). Den vuxne får kronor och så vidare. När yngsta barnet fyller 19 år får den vuxne hela familjepensionen (5 000 kr). 2:a barnet 40% Egenpension Barnet 60% 1:a barnet 40% Vuxen 100% Vuxen 80% Vuxen 80% då inga pensionsberättigade barn finns. då det finns ett pensionsberättigat barn. då det finns två pensionsberättigade barn. Enbart barn Pensionsfördelningen när det bara finns barn går till på liknande sätt som när det finns en vuxen samt barn. Om endast ett barn finns får barnet halva egenpensionsbeloppet. Om det finns fler än ett barn ökar beloppet med 40 procent för barn nummer två och med ytterligare 20 procent för varje barn utöver två. Barnen delar alltid pensionsbeloppet lika. 3:e barnet 53,3% Egenpension Barnets andel 100% 2:a barnet 70% 1:a barnet 70% 2:a barnet 53,3% 1:a barnet 53,3% när ett pensionsberättigat barn finns. när två pensionsberättigade barn finns. när tre pensionsberättigade barn finns. 5

6 Hur påverkas familjepensionen av allmän pension? Den statliga familjepensionen är en bruttoförmån. Det innebär att familjepensionen ska minskas med den allmänna pensionen. Så länge pensionstagaren inte är berättigad till allmän pension betalas således hela familjepensionen ut. Förenklat kan man på följande sätt illustrera vad som händer med familjepensionen om allmän pension tillkommer. Allmän pension Allmän pension Den statliga familjepensionen minskar alltså om allmän pension tillkommer. Den högra stapeln visar vad som totalt ska betalas ut. I vissa fall kan allmän pension vara så stor i förhållande till familjepensionen att det inte återstår någon kompletteringspension att betala ut. Allmän pension Allmän pension en minskar om någon av följande socialförsäkringsförmåner samtidigt betalas ut: Omställningspension garantipension. Änkepension garantipension. Ålderspension garantipension. Barnpension efterlevande stöd till barn. Garantiersättning Yrkesskade- eller arbetsskadelivränta efter den avlidne. Utländsk förmån som motsvarar någon av ovanstående förmåner. Hur stor minskningen blir beror bland annat på pensionens tjänstetidsfaktor. Om tjänstetidsfaktorn är lika med 1,0000 (hel pension), så minskas familjepensionen med hela allmänna pensionen. Är tjänstetidsfaktorn mindre än 1,0000, så blir minskningen mindre. För änka och frånskild maka gäller dock att en del av den allmänna pensionen alltid undantas från minskningen av familjepensionen. Före 65 års ålder är den delen 3,5 procent och från och med 65 års ålder 4,2 procent av prisbasbeloppet. 6

7 Exempel på uträkning av familjepension till änka eller frånskild maka år 2013 Prisbasbelopp kr Statlig familjepension kr Tjänstetidsfaktor 1,0000 Garantipension (allmän pension) kr Vi har tidigare beskrivit hur familjepensionen minskar beroende på allmän pension. Vi har också nämnt att en del av den allmänna pensionen undantas från minskningen. Anta att kvinnan i detta exempel inte fyllt 65 år. Då ska 3,5 procent av prisbasbeloppet dras bort från garantipensionen innan familjepensionen minskas (3,5 procent av prisbasbeloppet är kronor). För minskningen av familjepensionen återstår då kronor ( ). en blir = kronor. SPV kommer att betala ut: kronor/mån Exempel på uträkning av familjepension till änkling eller frånskild make Vi antar att samma siffror gäller som i exemplet ovan. På samma sätt som i det förra exemplet ska familjepensionen minskas med allmän pension. För änkling gäller dock inte den speciella regeln om att en viss del av allmän pension undantas från minskningen. en blir = kronor. SPV kommer att betala ut: kronor/mån Anmälningsskyldighet Om det inträffar något som kan ha betydelse för din familjepension ska detta anmälas till SPV. Exempel på sådant som måste anmälas är: Omgifte Om icke-statlig tjänstepension tillkommer Om utländsk förmån motsvarande svensk allmän pension tillkommer Om barn till den avlidne föds efter dödsfallet. Pensionen är skattepliktig Preliminär skatt Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje utbetalningstillfälle. SPV jämställs med arbetsgivare. På inkomst från huvudarbetsgivare, det vill säga den som normalt betalar ut högsta inkomsten, görs skatteavdrag enligt tabell eller beslut från Skatteverket. På sidoinkomster görs skatteavdrag med 30 procent. För den som har inkomster utöver pensionen från SPV, till exempel löneinkomster eller annan pensionsinkomst, kan det vara nödvändigt med förhöjt skatteavdrag för att undvika kvarskatt. Du kan i så fall vända dig till Skatteverket som ger besked om skatt bör dras med ett högre belopp. Du kan också vända dig till SPV och begära en höjning av skatteavdraget med ett visst belopp. Om du har högre inkomst från någon annan arbetsgivare eller pensionsutbetalare än SPV bör denne vara huvudarbetsgivare. Du kan då vända dig till SPV och begära skatteavdrag med 30 procent på den skattepliktiga inkomsten. Skattetabeller med mera SPV får uppgifter om gällande skattetabell direkt från Skatteverket. Bara om Skatteverket lämnat beslut om jämkning av skatt ska du sända den ändrade skattsedeln eller beslutet till SPV. Frågor om den statliga pensionen och efterlevandeförmåner besvaras av SPV:s kundservice på telefon Frågor om allmän pension ställs till Pensionsmyndigheten. 7

8 SPV SPV är myndigheten som ansvarar för att administrera den förmånsbestämda statliga tjänstepensionen. SPV har också uppdraget från parterna på det statliga avtalsområdet att vara valcentral för det individuella valet samt uppdraget från Kåpan Pensioner att administrera den kompletterande ålderspensionen. Vi vill ge alla anställda i staten enkel och bra information om den statliga tjänstepensionen och en service med hög kvalitet som underlättar för våra kunder att fatta medvetna beslut om sin pension. Läs mer på Pensionsfaktanr Tryck: SPV, Statens tjänstepensionsverk, Sundsvall Tel: Fax: E-post:

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Efterlevandepension och efterlevandestöd

Efterlevandepension och efterlevandestöd Efterlevandepension och efterlevandestöd Vägledning 2010:4 version 6 Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett verksamhetsområde. Vägledningarna tas fram av Pensionsmyndigheten.

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2014 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Innehåll FÖRORD 3 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSSKYDDET 5 Så växte vårt försäkringsskydd fram 6 9 Lagar

Läs mer

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet RAPPORT Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen. I den här rapporten är det samlat många av de juridiska och ekonomiska

Läs mer

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN 3 I denna serie har även utkommit: y Behandling av personuppgifter y Familjerätt, lättläst y Offentlighetsprincipen och

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer