Följande serier ingår:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följande serier ingår:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL LÖNER. OFFENTLIG SEKTOR. DEL 1, STATSANSTÄLLDA (SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK) Följande serier ingår: 1954/ års statistik: Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet. Stockholm, (del 2: -1981) års statistik utkom i två delar: Statsanställda. Del 1, Lönegrad, tjänstetidsklass. Myndigheter, kommuner. Stockholm, Årg med titeln: Statstjänstemän. Del 1, Lönegrad Statsanställda. Del 2, Sammanfattning, utbildning, tjänstebenämning m. m. Stockholm, Årg med titeln: Statstjänstemän. Del 2, Sammanfattning serien slutar med en historisk översikt: En historisk översikt samt uppgifter om utbildning, tjänstebenämning m m Stockholm, års statistik: Löner och sysselsättning inom offentlig sektor. Del 1, Statsanställda. Stockholm, års statistik: Löner och sysselsättning inom offentlig sektor. Statsanställda / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Utgavs parallellt med: Löner. Offentlig sektor, Del. 2 : Kommunal personal. Efterföljare: Lönestatistisk årsbok / Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). - Täckningsår: publicerade på SCB:s webbplats. Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-lonst0-1966

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet 1966 SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

4 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN Government employees and employees in statesubsidized activities 1966 Form för hänvisning. Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet 1966 (SOS). Statistiska centralbyrån. Stockholm Publikationen Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet har tidigare utgivits under samma namn inom serien Sveriges officiella statistik, årligen under samt för två 4-årsperioder under Utgivare har varit statiska centralbyrån. Preliminära uppgifter för 1966 har tidigare publicerats i Statistiska meddelanden Am 1967:24,29,49 och Am 1968:7. Suggested citation. Government employees and employees in state-subsidized activities 1966 (SOS). National Central Bureau of Statistics. Stockholm Published by the National Central Bureau of Statistics, S Stockholm 27 Printed in Sweden Civiltryck AB Stockholm 1969 The report on Government employees and employees in state-subsidized activities has previously been published within the series of Official Statistics of Sweden every year and concerning periods of 4-year Publisher have been the National Central Bureau of Statistics. Preliminary data have been published in the Statistical Reports series Am 1967:24, 29, 49 and Am 1968:7.

5 3 Förord Preface Statistiska centralbyrån utarbetar sedan år 1954 i enlighet med Kungl Maj:ts brev den 10 september 1954 statistik över tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet (statstjänstemannastatistiken). Den nu föreliggande berättelsen baserar sig i huvudsak på förhållandena den 1 oktober Därjämte ingår vissa summariska sammanställningar rörande personalutvecklingen under de senaste åren. Redovisningen omfattar dels samtliga egentliga statstjänstemän och dels huvuddelen av de tjänstemän inom det statsunderstödda verksamhetsområdet, för vilka det allmänna avlöningsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän (AST) gällde. Vilka statliga myndigheter som ingår i statistiken framgår av tabellerna 2 och 18; de medtagna statsunderstödda verksamhetsområdena uppräknas bl a i tabell 4. Bland viktigare förändringar sedan föregående år kan nämnas att i enlighet med 1966 års avtal en ny löneplan, löneplan C, tillkommit, varvid den gamla löneplan C fått sin beteckning ändrad till P samt att lärarna vid de allmänna och tekniska läroverken övergått till kommunal tjänst och därför flyttats från den statliga till den statsunderstödda delen av statistiken (gymnasier och fackskolor). Förutom att några tabeller, bl a med regional redovisning, tillkommit har betydande detaljförändringar gjorts i åtskilliga tabeller. Utöver statistiken över tjänstemännen redovisas kortfattat uppgifter för arbetarpersonal i statens tjänst. Personal i statsägda aktiebolag ingår däremot ej i statistiken. Föreliggande berättelse har utarbetats av t f byrådirektör Jan Magnell. Stockholm i december 1968 INGVAR OLSSON Thure Lindh

6 4 Innehåll Contents Text 11 Svensk-engelsk ordlista 17 Sammanfattning på engelska 20 I. Primärmaterial och redovisningsprinciper Insamling Löneplansplacerade tjänstemän Icke löneplansplacerade tjänstemän Av staten utbetalda löner Statlig arbetarpersonal 26 II. Anställningsformer och löneplaner 28 III. Statstjänstemän Personalläget den 1 oktober Nyanställning, avgång och befordran under redovisningsåret 1965/ Jämförelser med tidigare år 43 IV. Statlig arbetarpersonal 44 V. Av staten utbetalda löner 45 VI. Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet Personalläget den 1 oktober Nyanställning, avgång och befordran under redovisningsåret 1965/ Jämförelser med tidigare år Texttabeller 28 A. Statstjänstemän procentuellt fördelade efter löneplaner m m 1 oktober B. Civila statstjänstemän på löneplanerna A, B och C procentuellt fördelade efter anställningsform den 1 oktober 1966 Text Swedish-English Vocabulary Summary I. Primary material and methods of reporting 1. Collecting of data 2. Employees in receipt of a schemed salary 3. Employees not in receipt of a schemed salary 4. Government expenditure on wages and salaries 5. Government wage-earners II. Types of appointment and salary schemes III. Government employees 1. Employees, 1st of October, Appointments, resignations and advancements during 1965/66 3. Comparisons on previous years IV. Government wage-earners V. Government expenditure on wages and salaries VI. Employees in state-subsidized activities 1. Employees, 1st of October, Appointments, resignations and advancements during 1965/66 3. Comparisons on previous years Tables in the text A. Government employees, by salary scheme, etc, in percentages B. Civil government employees in salary schemes A, B and C, by type of appointment, in percentages

7 5 31 C. Statstjänstemän på löneplan A procentuellt fördelade efter lönegrad den 1 oktober D. Statstjänstemän på löneplanerna A, B och C procentuellt fördelade efter kön och lönegrad den 1 oktober E. Statstjänstemän på löneplan A fördelade efter ortsgrupp den 1 oktober F. Civila och civilmilitära statstjänstemän på löneplan A procentuellt fördelade efter lönegrad och löneklass den 1 oktober G. Statstjänstemän på löneplan B procentuellt fördelade efter lönegrad den 1 oktober H. Statstjänstemän på löneplan C procentuellt fördelade efter lönegrad den 1 oktober I. Statstjänstemän i vissa befattningar på löneplanerna B och C fördelade efter lönegrad den 1 oktober J. Statstjänstemän åren K. Ökning ( + ) eller minskning ( ) i antalet statstjänstemän inom olika huvudtitlar m m L. Ökning ( + ) eller minskning ( ) i antalet tjänstemän hos vissa myndigheter m m M. Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet procentuellt fördelade efter löneplan m m den 1 oktober N. Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet på löneplan A procentuellt fördelade efter lönegrad den 1 oktober 1966 C. Government employees in salary scheme A, by salary grade, in percentages D. Government employees in salary schemes A, B and C, by sex and by salary grade, in percentages E. Government employees in salary scheme A, by cost-of-living zone F. Civil and civil-military employees in salary scheme A, by salary grade, and by salary step, in percentages G. Government employees in salary scheme B, by salary grade, in percentages H. Government employees in salary scheme C, by salary grade, in percentages I. Government employees in certain types of employments in salary schemes B and C, by salary grade J. Government employees during K. Increase ( + ) or decrease ( ) in the number of government employees under different ministries, etc L. Increase ( + ) or decrease ( ) in the number of employees in various authorities, etc M. Employees in state-subsidized activities, by salary scheme, etc, in percentages N. Employees in state-subsidized activities in salary scheme A, by salary grade, in percentages

8 6 49 O. Lärare vid det obligatoriska skolväsendet på löneplan A procentuellt fördelade efter lönegrad och löneklass den 1 oktober P. Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet på löneplan A: relativ nyanställning, avgång och befordran samt antal enbart löneklassuppflyttade under redovisningsåret 1965/66 50 Q. Ökning ( + ) eller minskning ( ) i antalet tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet O. Teachers at the public primary education in salary scheme A, by salary grade, and by salary step, in percentages P. Employees in state-subsidized activities in salary scheme A: appointments, resignations and advancements, in percentages, and number of advancements (only by salary step) during 1965/66 Q. Increase ( + ) or decrease ( ) in the number of employees in state-subsidized activities during Tabeller Antal anställda inom statlig och statsunderstödd verksamhet åren 1954 och Statstjänstemän fördelade efter myndighet åren Av staten utbetalda löner under åren (1000 kr) Statstjänstemän fördelade efter huvudtitel m m, löneplan, anställningsform och kön den 1 oktober Statstjänstemän på löneplan A fördelade efter lönegrad, ortsgrupp och kön den 1 oktober Statstjänstemän på löneplan A fördelade efter löneklass, ortsgrupp och kön den 1 oktober Statstjänstemän på löneplan A fördelade efter lönegrad, löneklass och ortsgrupp den 1 oktober Civila och civilmilitära statstjänstemän på löneplan A fördelade efter lönegrad, anställningsform och kön den 1 oktober Statstjänstemän på löneplan A fördelade efter löneklass, ålder och kön den 1 oktober 1966 Tables 1. Number of employees and wage-earners in government service and in state-subsidized activities 2. Government employees, by authorities 3. Government expenditure on wages and salaries (kronor, 000 omitted) 4. Government employees, by ministry etc, by salary scheme, by type of appointment, and by sex 5. Government employees in salary scheme A, by salary grade, by cost-of-living zone, and by sex 6. Government employees in salary scheme A, by salary step, by cost-of-living zone, and by sex 7. Government employees in salary scheme A, by salary grade, by salary step, and by cost-of-living zone 8. Civil and civil-military government employees in salary scheme A, by salary grade, by type of appointment, and by sex 9. Government employees in salary scheme A, by salary step, by age, and by sex

9 Statstjänstemän på löneplan B fördelade efter lönegrad, kön, anställningsform och ålder den 1 oktober Statstjänstemän på löneplan C fördelade efter lönegrad, kön, anställningsform och ålder den 1 oktober Statstjänstemän på löneplanerna D och P fördelade efter lönegrupp, löneklass och kön den 1 oktober På löneplan B under redovisningsåret 1965/66 nytillkomna statstjänstemän På löneplan C under redovisningsåret 1965/66 nytillkomna statstjänstemän Statstjänstemän fördelade efter lönegrad m m åren 1957 och Icke löneplansplacerade statstjänstemän fördelade efter månadslön den 1 oktober Löneplansplacerade civila statstjänstemän fördelade efter utbildning (utöver folkskola/ grundskola), ålder, löneplan och lönegrad den 1 oktober Statstjänstemän fördelade efter myndighet, anställningsform och lönegrad den 1 oktober Löneplansplacerade statstjänstemän fördelade efter ålder och kön den 1 oktober Under redovisningsåret 1965/66 nyanställda statstjänstemän på löneplan A fördelade efter lönegrad, anställningsform och kön Under redovisningsåret 1965/66 nyanställda civila statstjänstemän fördelade efter utbildning (utöver folkskola/grundskola) och ålder Under redovisningsåret 1965/66 avgångna statstjänstemän fördelade efter ålder, avgångsorsak och kön 10. Government employees in salary scheme B, by salary grade, by sex, by type of appointment, and by age 11. Government employees in salary scheme C, by salary grade, by sex, by type of appointment, and by age 12. Government employees in salary schemes D and P, by salary group, by salary step, and by sex 13. Government employees appointed during 1965/66 in salary scheme B 14. Government employees appointed during 1965/1966 in salary scheme C 15. Government employees by salary grade, etc, 1957 and Government employees, not in receipt of a schemed salary, by monthly salary 17. Civil government employees, in receipt of a schemed salary, by professional training and degrees, by age, by salary scheme, and by salary grade 18. Government employees, by authorities, by type of appointment, and by salary grade 19. Government employees, in receipt of a schemed salary, by age and by sex 20. Government employees, appointed during 1965/66 in salary scheme A, by salary grade, by type of appointment and by sex 21. Civil government employees, appointment during 1965/66, by professional training and degrees and by age 22. Government employees who have resigned during 1965/66, by age, by cause of resignation and by sex

10 Under redovisningsåret 1965/66 avgångna statstjänstemän på löneplan A fördelade efter lönegrad, avgångsorsak och kön Under redovisningsåret 1965/66 inom löneplan A befordrade statstjänstemän fördelade efter erhållen lönegrad, antal uppflyttade lönegrader och kön Under redovisningsåret 1965/66 inom löneplan A befordrade statstjänstemän fördelade efter erhållen löneklass, antal uppflyttade löneklasser och kön Statstjänstemän i vissa befattningar på löneplan A fördelade efter ålder och lönegrad den 1 oktober 1966 samt under redovisningsåret 1965/66 inträffad nyanställning, avgång och befordran Städningspersonal i statlig tjänst den 31 december Arbetarpersonal istatlig tjänst (utom städningspersonal) Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet fördelade efter verksamhetsområde, lönegrad, anställningsform och kön den 1 oktober Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet på löneplan A fördelade efter verksamhetsområde, löneklass, ortsgrupp och kön den 1 oktober Löneplansplacerade tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet fördelade efter ålder och kön den 1 oktober Lärare vid det obligatoriska skolväsendet på löneplan A fördelade efter lönegrad, löneklass och ortsgrupp den 1 oktober Icke löneplansplacerade tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet fördelade efter månadslön och verksamhetsområde den 1 oktober Government employees in salary scheme A, who have resigned during 1965/66, by salary grade, by cause of resignation and by sex 24. Government employees in salary scheme A, who have advanced during 1965/66, by salary grade, by number of grades added, and by sex 25. Government employees in salary scheme A, who have advanced during 1965/66, by salary step, by number of steps added, and by sex 26. Government employees in certain types of employments in salary scheme A, by age, and by salary grade; number of appointments, of resignations, and of advancements, during 1965/ Cleaning staff in government service 28. Wage-earners in government service (excluding cleaning staff) 29. Employees in state-subsidized activities, by field of activity, by salary grade, by type of appointment, and by sex 30. Employees in state-subsidized activities in salary scheme A, by field of activity, by salary step, by cost-of-living zone, and by sex 31. Employees in state-subsidized activities, in receipt of a schemed salary, by age, and by sex 32. Teachers at the public primary education in salary scheme A, by salary grade, by salary step, and by cost-of-living zone 33. Employees in state-subsidized activities, not in receipt of a schemed salary, by monthly salary, and by field of activity

11 Löneplansplacerade lärare vid det obligatoriska skolväsendet fördelade efter utbildning (utöver folkskola/grundskola), kön, ålder, löneplan och lönegrad den 1 oktober Löneplansplacerade tjänstemän inom vissa statsunderstödda verksamhetsområden fördelade efter utbildning (utöver folkskola/ grundskola), ålder, löneplan och lönegrad den 1 oktober Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet på löneplanerna B och C fördelade efter lönegrad och verksamhetsområde den 1 oktober Lärare vid det obligatoriska skolväsendet: förändringar på löneplan A under redovisningsåret 1965/ Tjänstemän inom vissa statsunderstödda verksamhetsområden: förändringar på löneplan A under redovisningsåret 1965/ Lärare vid det obligatoriska skolväsendet i olika befattningar fördelade efter lönegrad och ålder den 1 oktober 1966 samt under redovisningsåret 1965/66 inträffad nyanställning, avgång och befordran Lärare vid gymnasier och fackskolor i olika befattningar fördelade efter lönegrad och ålder den 1 oktober Lärare vid yrkesskolor i olika befattningar fördelade efter lönegrad och ålder den 1 oktober 1966 samt under redovisningsåret 1965/66 inträffad nyanställning, avgång och befordran Tjänstemän inom vissa statsunderstödda verksamhetsområden i vissa befattningar fördelade efter ålder och lönegrad den 1 oktober 1966 samt under redovisningsåret 1965/66 inträffad nyanställning, avgång och befordran 34. Teachers at the public primary education, in receipt of a schemed salary, by professional training and degrees, by sex, by age, by salary scheme, and by salary grade 35. Employees in certain state-subsidized activities, in receipt of a schemed salary, by professional training and degrees, by age, by salary scheme, and by salary grade 36. Employees in state-subsidized activities in salary schemes B and C, by salary grade, and by field of activity 37. Teachers at the public primary education: changes in salary scheme A during 1965/ Employees in certain state-subsidized activities: changes in salary scheme A during 1965/ Teachers at the public primary education in various employments, by salary grade, and by age; number of appointments, of resignations, and of advancements during 1965/ Teachers at general secondary schools and at continuation schools in various employments, by salary grade, and by age 41. Teachers at vocational schools in various employments, by salary grade, and by age; number of appointments, of resignations, and of advancements during 1965/ Employees in certain statesubsidized activities in certain employments, by age and by salary grade; number of appointments, of resignations, and of advancements during 1965/66

12 Lärare vid det obligatoriska skolväsendet fördelade efter län m m, anställningsform, löneplan och lönegrad den 1 oktober Tjänstemän inom vissa statsunderstödda verksamhetsområden fördelade efter län m m och kön den 1 oktober Tjänstemän hos vissa regionala myndigheter fördelade efter län den 1 oktober Statstjänstemän fördelade efter län och vissa kommuner, löneplan, lönegrad och kön den 1 oktober Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet fördelade efter län och vissa kommuner, löneplan, lönegrad och kön den 1 oktober Teachers at the public primary education by county etc, by type of appointment, by salary scheme and by salary grade 44. Employees in certain state-subsidized activities, by county etc, and by sex 45. Employees in certain regional authorities, by county 46. Government employees by county, by certain municipalities, by salary scheme, by salary grade, and by sex 47. Employees in state-subsidized activities, by county, by certain municipalities, by salary scheme, by salary grade, and by sex Bilagor Blankett N Blankett Ö Anvisningar till maskinlistan och blanketterna N och Ö etc Utbildningskod Blankett L Anvisningar till blankett L Appendices Form N Form Ö Instructions for the tabulated list and forms N and Ö etc Coded list of degrees and professional qualifications Form L Instructions for form L Symboler använda i tabellerna Explanations of symbols I denna berättelse In this publication» Upprepning Repetition Intet finns att redovisa Magnitude nil 0 Mindre än 0,5 av enheten Magnitude less than half of unit employed.. Uppgift ej tillgänglig eller alltför Data not available osäker för att anges. Uppgift kan ej förekomma Category not applicable M Män Males Kv Kvinnor Females Employees Salaried employees

13 11 Swedish-English Vocabulary assessor avdelningschef avdelningsdirektör avdelningssköterska avgångna avgångsorsak deputy judge departement head assistant head of division head nurse resignations cause of resignation adjunkt affärsverk agr.dr, agriic, agronomexamen akademiska studier utan examen akademisk utbildning aktuarie allmänna civilförvaltningen allmänna försäkringskassor allmänna läroverk amanuens annan jordbruks- och trädgårdsutbildning annan orsak annan pension andra allmänbildande studier anstaltsdirektör anställda anställningsform anställningsår antal arbetare arbetsförmedlingen arbetsmarknadsstyrelsen arbetsmarknadsverket armén arméförvaltningen arvodister aspiranter assistant master/mistress state business enterprise degree in agriculture (doctorate, licentiate, first degree) university studies without degree university education second secretary General Civil Service public social insurance offices state secondary schools third secretary other agricultural and horticultural training other reason other pension other general education institutional manager employees type of appointment year of appointment number wage-earner the public employment offices The National Labour Market Board The Labour Market Administration The Army The Army Materiel Administration persons in receipt of specific remuneration trainees hanbiträde barnsköterska barnsköterskeuthildning befattning befordran befordrad till angiven lönegrad bibliotekarie biblioteksassistent biblioteksbiträde biskop borgmästare byggnadsstyrelsen byråchef byrådirektör byråingenjör byråsekreterare chefsåklagare civila civildepartementet civilekonomexamen civilingenjörsexamen civiljägmästarexamen civilmilitär distriktsveterinär domprost domsagorna domstolsväsendet domänverket chief prosecutor civil Ministry for Civil Service Affairs first degree in economics and commerce first degree in engineering first degree in forestry civil-military dödsfall Ecklesiastikdepartementet permanent-way railwayman nurse training as a children's nurse type of employment advancement promoted to indicated salary grade librarian senior librarian assist. librarian assistant bishop first magistrate's court judge National Board of Building and Planning head of division senior executive officer senior engineer second secretary district veterinary officer dean the judicial districts the courts of law The Swedish Forest Service deaths Ministry of Education and Ecclesiastical Affairs

14 12 ekon.dr, ekonjic. ekonomi- och internatföreståndarinneutbildning ekonomibiträde exekutionsväsendet expeditionsförman expeditionsvakt extra extra ordinarie fackskola fil.dr, fil.lie. fil.mag. fil.kand. finansdepartementet flygförvaltningen fiskerikonsulent flygvapnet folkhögskolor folkskoleseminarium folkskollärare forskningsinstitut fördelning förskoleseminarium förskollärare förste försvarets fabriksverk försvarsdepartementet försvarsväsendet förtidspension förvaltning förändring generaldirektör generaltullstyrelsen degree in economics and commerce (doctorate, licentiate) training in institutional management and catering cleaning assistant The Local Execution Organization senior office caretaker office caretaker extra semi-established continuation school doctor, licentiate of arts or sciences first degree in arts or sciences (teacher's qualification ) first degree in arts or sciences Ministry of Finance The Air Force Materiel Administration fishing consultant The Air Force people's colleges training college for primary school teachers primary school teacher research institutes distribution training college for nursery-school teachers nursery school teacher first, senior The National Defence Factories Ministry of Defence The Defence Organization premature pension administration change director general The Swedish Board of Customs grundskola gymnastiklärarexamen gymnasium handarbets- och vävlärarinneutbildning handelsdepartementet handelsgymnasium handelsskola och handelsinstitut handelsutbildning hemkonsulent hovrättsråd hushållningssällskap husmoderskurser husmor huvudtitel häradshövding häradsskrivareorganisationen högre farmacevtisk utbildning högre lärarinneseminarium primary school diploma in physical training general secondary school training for teachers in needlework and weaving Ministry of Commerce and Industry commercial secondary school commercial school and commercial institute commercial training domestic science advisor justice of appeal country agricultural society courses in domestic management matron subdivision of the National budget first assize court judge The District Registrar Organization higher pharmaceutical training training college for female secondary school teachers higher odontological training högre odontologisk utbildning högre teknisk utbildning degree in engineering högre utbildning och university education and forskning research högre veterinärjutbildninning higher veterinary trai högskola institution of higher education icke-ordinarie ingen redovisad utbildning inrikesdepartementet instruktör institutsingenjörsexamen invalidpension nonestablished training not stated Ministry of the Interior instructor diploma as a technical institute engineer disability pension

15 13 jordbruksdepartementet jur.dr, jur.iic, jur. kand. justitiedepartementet justitieråd järnvägsexpeditör kammarrättsråd kansliexamen kansliråd kanslisekreterare kansliskrivare kanslist Karolinska Sjukhuset kokerska komminister kommunikationsdepartementet konduktör konsulent kontorist kontorsbiträde kontoisskrivare kriminalassistent kriminalkommissarie kriminalvården kvinnor kyrkoadjunkt kyrkoherde kyrkomusiker laborator laboratorieassistent laboratris- och preparatrisutbildning lagman landshövding landskamrerare landskanslist landsting landssekreterare lantbruksdirektör Ministry of Agriculture degree in law (doctorate, licentiate, first degree) Ministry of Justice supreme court justice railway counter clerk justice of the fiscal court of appeal diploma in law and public administration head of division second secretary senior clerk senior clerical officer The Karolinska Hospital cook curate Ministry of Communications conductor consultant clerk clerical assistant clerical officer detective sergeant detective superintendent The Prisons Administration females assistant curate vicar/rector church organist associate professor laboratory assistant (raining as a laboratory assistant or as a laboratory dispenser president of a court of appeal division country governor country treasurer country clerk county council chief of county secretariat chairman of county agricultural board lantbruksnämnderna lantbruksskolor lantbruksstyrelsen lanthushållsskolor lantmäteristaten lantmäteristyrelsen lantmäteriväsendet lektor lokala exekutionsorganisationen lokala polisorganisationen lokbiträde lokförare lots- och fyrstaten luftfartsverket lägre allmänbildande studier lägre handelsutbildning lägre jordbruksutbildning lägre navigationsutbildning lägre sjukvårdsutbildning lägre skogsutbildning lägre teknisk utbildning länsarbetsdirektör länsarkitektorganisationen länsassessor länsbostadsdirektör länsbostadsnämnderna länsjägmästare county agricultural boards schools of agriculture The National Board of Agriculture rural domestic schools The Regional Land Survey Organization The National Land Survey Board The Land Survey Administration senior master The Local Execution Organization The Local Police Organization assistant engine driver engine driver The Local Pilotage and Lighthouse Organization The National Civil Aviation Administration lower general education lower commercial training lower agricultural training lower navigational training lower medical training lower training in forestry lower technical training chief of county employment board The County Architect Organization chief of section in the Provincial Government chief of county housing board the county housing boards county forestry inspector

16 14 länsnykterhetanämndema läns- och distriktsåklagarorganisationen län&skolnämnderna länsstyrelserna länsveterinär länsåklagare lärare i gymnastik lärare i handelsämne lärare i hemkunskap och hushållsgöromä! lärare i husligt arbete lärare i kvinnlig slöjd inkl. textilslöjd lärare i manlig slöjd lärare i maskinskrivning lärare i musik lärare i teckning läroverksingenjörsexamen lönegrad lönegrupp löne klass löneplan löneplansplacerad marinen marinförvaltningen ma sk in bi trade maskinist med.dr, medjic., med. kand. militära musikhögskolan museum myndighet månadslön män the county temperance hoards The County and District Public Prosecutor Organization the county education boards the county administrations county veterinary officer county public prosecutor teacher in physical training teacher of commercial subjects teacher of domestic science teacher of domestic work teacher of handicrafts for girls with textile handicraft teacher of handicrafts for boys teacher of typewriting teacher of music teacher of art diploma as a technical college engineer salary grade salary group salary step salary scheme person in receipt of a schemed salary The Navy The Naval Materiel Administration railway mechanic machinist degree in medicine (doctorate, licentiate, first degree) military The Royal College of Music museum authority monthly salary males normalskolekompetens nyanställda oavslutade studier obligatoriska skolväsendet omskolningskurser ordinarie ortsgrupp pastoratsadjunkt pol.mag. polisaspirant polisassistent poliskommissarie poliskonstapel polismästare polisväsendet postexpeditör postiljon postverket professor prosektor provinsialläkare präster radiotelegrafistutbildning realexamen redovisningsår regementschef regeringsxättssekreterare regionala rektor reparatör revisionsintendent revisionssekreterare riksdagen och dess verk riksförsäkringsverket riks telefonist rådman girls school leaving certificate new appointments not finished studies the public primary education retraining courses established cost-of-living zone assistant curate first degree in political sciences police cadet police inspector police superintendent police constable police commissioner The Police Service post office counter clerk postman The Post Office Administration professor associate professor district medical officer clergymen training as a radio telegraphist lower secondary school examination reporting year regimental commander secretary to the supreme administrative court regional headmaster mechanic audit superintendent judge referee to the supreme court of appeal The Parliament and its agencies The National Social Insurance Board trunk operator magistrate's court judge

17 15 sjukgymnast sjukgymnastutbildning sjukpension sjuksköterska sjuksköterske- och barnmorskeutbildning sjukvårdsbiträde sjöfartsverket sjöingenjörsexamen sjökaptensexamen skogsskolor skogsvårdskonsulent skogsvårdsstyrelser skolinspektör skolköks- och lanthushållslärarutbildning skötare slöjdlärarutbildning småskoleseminarium småskollärare socialdepartementet socialhögskola, socialinstitut speciallärare stadigvarande anställd statens järnvägar statens mentalsjukhus statens vattenfallsverk stationsförman statistiska centralbyrån statlig statlig pension statsförvaltningen statstjänstemän physiotherapist training as a physiotherapist disablement pension nurse training as a nurse and as a midwife nursing assistant The National Administration of Shipping and Navigation diploma in marine engineering merchant navy captain's certificate forestry schools silvicultural consultant county forestry boards school inspector training for teachers of domestic science and of rural economy mental hospital attendant training as a teacher of handicrafts training college for infant teachers infant teacher Ministry for Social Affairs school of social work and public administration special teacher permanently engaged The Swedish State Railways the state mental hospitals The National Power Administration station foreman The National Central Bureau of Statistics state, government(al) government pension government service government employees statsunderstödd verksamhet stiftsadjunkt studentexamen (utan påbyggnad) stj rmansexamen städningspersonal sändebud särskollärare särskolor tandläkarexamen tandsköterske- och tandteknikerutbildning taxeringsassistent taxeringsinspektör taxeringsintendent taxeringsrevisor teckningslärarexamen tekn.dr, tekn.lic. tekniska gymnasierna teknisk utbildning telefonist telegrafexpeditör televerket teol.dr, teol.lic, teol. kand. tidigare tingsdomare tjänst tjänstemän trafikbiträde tullkontorist tullkontrollör tullmästare tullstaten tulluppsyningsman tullvakt tullverket tullöveruppsyningsman state-subsidized activity diocesan curate higher secondary school examination (only) mate's certificate cleaning staff envoy teacher at a school for handicapped children schools for handicapped children dental degree training as a dental nurse and a dental technician assistant tax auditor tax inspector tax superintendent tax auditor art teacher's diploma degree in engineering (doctorate, licentiate) the technical colleges technical training telephonist telegraph operator The National Telecommunications Administration degree in theology (doctorate, licentiate, first degree) previously assize court judge position salaried employees railway assistant custom-house clerk senior customs officer district customs inspector The Local Customs Organization customs officer junior customs officer The Swedish Customs Office Administration chief customs surveyor

18 16 undersköterska ungdomsvårdsskolorna universitet uppflyttade utbildning utlandstelefonist utländsk akademisk examen utländsk högre teknisk utbildning utländsk utbildning utomlands utrikesdepartementet utrikesförvaltningen junior nurse public schools concerning welfare of children and youths, university moved up professional training and degrees international telephone operator foreign degree foreign higher technical training foreign training ahroad Ministry for Foreign Affairs The Foreign Service överdirektör överingenjör överlantmätare överläkare överpostexpeditör överpostiljon överskötare översköterska överste övriga övrig akademisk utbildning övrig utbildning Ö.Ä. (överståthållaräm betet) (deputy) director general chief engineer superintendent land surveyor chief physician chief post office counter clerk chief postman head mental hospital attendant head nurse colonel others other university education other training The Office of the Governor of Stockholm vaktkonstapel vaktmästare vanföreanstalter vattenrättsingenjör vårdanstalter för alkoholmissbrukare vägdirektör vägförvaltningarna väg- och vattenbyggnadsverket värmeskötare warder office porter institutions for handicapped people water rights engineer inebriates' institutions chief of regional road administration the regional road administrations The National Road Administration boiler attendant yrkeslärare yrkeslärarutbildning yrkesskolor yrkesvalslärare teacher of vocational subjects training as a teacher of vocational subjects vocational schools vocational adviser åklagarväsendet ålderspension The Public Prosecution Authority retirement pension ämneslärare ärkebiskop teacher of a special subject in a secondary school archbishop

19 17 Summary Introduction Since 1954 the National Central Bureau of Statistics has annually compiled statistics of Government salaried employees and of salaried employees in state-subsidized activities. All Government authorities are included in the statistics and, in addition, the following state-subsidized activities: the public primary education, general secondary schools, continuation schools, vocational schools, people's colleges, schools of agriculture, schools for handicapped children, retraining courses, clergymen, church organists, museums, research institutes, public social insurance offices, inebriates' institutions, institutions for handicapped people, county forestry boards, and county agricultural societies. In addition, in the case of Government authorities, there have been included certain summarized data related to cleaning staff and other wage-earners. Since 1954 a punched-card register ha9 been kept for all employees on a salary scheme. In 1961 the register was transferred to magnetic tape. This register has been brought up to date anually by entering changes such as new appointments, resignations and advancements. In 1966 persons in receipt of specific remunerations, who earlier had been processed seperately, were incorporated in, the register. A tabulated list of employees recorded the previous year is produced on the basis of this register. This list and forms to be filled in with particulars relating to pereona newly appointed and to persons in receipt of specific remunerations are distributed to the respondents concerned, who enter changes made during the recording year and then return the material to the National Central Bureau of Statistics. The data included in the primary material related to employees on a salary scheme are as follows: authority, cost-of-living zone, name, number in the population register (year, month and day of birth, identification number), year of appointment as a government employee, salary scheme, type of appointment, salary grade, salary step, retirement age, type of employment and professional training. In the case of persons who have resigned during the recording year, the date and reason for their resignation have to be stated. A somewhat simpler form has been used for salaried employees outside the salary scheme (persons in receipt of specific remunerations). Where those coming under the salary schemes are concerned, all persons are covered, even if they were only employed for reduced working hours. Persons on leave of absence are generally included with the exeption of those who are employed elsewhere in the Government service. On the other hand vacant situations are not included. Each employee is recorded in the highest position he holds or is holding as a deputy. Where other personnel (persons in receipt of specific remunerations) is concerned, only those having done at least half standard hours of work are recorded in the primary material and in the tables. The Post; Office Administration processes its material in its own punch-card department and then sends the completed tables to the Central Bureau of Statistics. Other authorities, such as the Swedish State Railways, the National Telecommunications Administration and the Civil Administration of Armed Forces, which reports for most of the authorities under the Ministry of Defence and for the Police Service, the Public Prosecution Authority and the Public Execution Administration, send magnetic tapes instead of lists and forms, and the National Road Administration sends punched cards. Some other authorities send special lists. The State salary scheme system that came into force on 1st July 1957 contained in 1966 six salary schemes, A, B, C, D, P and E. Salary Scheme A covered employees, both civilian and military, lower on the salary scale than an assistant head of division, while Salary Scheme B included employees to rank with assistant heads of division and Salary Scheme C higher employees. Salary Scheme D referred to district veterinary officers, Salary Scheme P to county medical officers still in governmental service and Salary Scheme E to certain ranks in the armed forces. 2

20 18 Salaried employees in government service and in state-sudsidized activities, in 1966 Government employees Tables 1 3 and 15 include a comparative survey covering mainly the years Tables 4 14, 16 26, 45 and 46 contain more detailed information referring to the year 1966, including the distribution of government employees according to government departement, salary grade, salary step, type of appointment etc. as well as the

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Rapport 2014:18. Kriminalstatistik

Rapport 2014:18. Kriminalstatistik Rapport 2014:18 Kriminalstatistik 2013 Kriminalstatistik 2013 Criminal Statistics Official Statistics of Sweden Rapport 2014:18 Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Box 1386 (National Council

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 Bild och form 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Ewa Dahlberg, tel. 08 519 264 50; Birgitta Modigh, tel. 08 519 264

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006 Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006 Labour Supply in Sweden: Specialist Nurses and Licensed Radiographers 2006 The National Board of Health and Welfare ISBN

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Månadsuppgifter snabbt och enkelt

Månadsuppgifter snabbt och enkelt Månadsuppgifter snabbt och enkelt Betänkande av Månadsuppgiftsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:40 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm : 1903-1911.

INLEDNING TILL. Föregångare: Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm : 1903-1911. INLEDNING TILL Sociala meddelanden / utgifna af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1912-1967. Ingår 1912-1953 i: Statistiska meddelanden. Ser. F, Sociala meddelanden. Fr. o. m.

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4

bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4 bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4 Libraries 2009 Bibliotek 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Cecilia Ranemo, tel. 08 519 264 32 Printed in Sweden by Elanders

Läs mer

Marktransporter till och från Arlanda

Marktransporter till och från Arlanda Thesis 127 Marktransporter till och från Arlanda Anders Nilsson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikplanering 1 Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5094)1-105/2005

Läs mer

Hemslöjden. som näringsgren

Hemslöjden. som näringsgren Hemslöjden som näringsgren Hemslöjden som näringsgren Infonr 059-2008 Omslagsfoto: Korp av Mikael Nilsson foto Jostein Skeidsvoll Väska i flossa med inspiration av Andy Warhol av Eva Edenby foto Anders

Läs mer

Kapitalkostnadsredovisning inom VA-branschen i Sverige

Kapitalkostnadsredovisning inom VA-branschen i Sverige VA - F O R S K R A P P O R T N r 25 april 2003 Kapitalkostnadsredovisning inom VA-branschen i Sverige Torbjörn Tagesson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik.

Läs mer

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa Vad menas med jämlikhet i och bestämningsfaktorer för hälsa? Är folkhälsoarbetet framgångsrikt? Minskar ojämlikheten i hälsa genom att påverka bestämningsfaktorer inom olika politikområden? Hur ska det

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Hur gick det sedan? En uppföljning av forskarstuderande inom 55 SSF-finansierade forskningsprogram, startade åren 1996 2000

Hur gick det sedan? En uppföljning av forskarstuderande inom 55 SSF-finansierade forskningsprogram, startade åren 1996 2000 STIF TELSEN FÖR STR ATEGISK FORSKNING Hur gick det sedan? En uppföljning av forskarstuderande inom 55 SSF-finansierade forskningsprogram, startade åren 1996 Jan Fahleson SSF-rapport nr 4 ISSN 1654-9872

Läs mer

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef Förord 3 Förord Jordbruksstatistik årsbok 2001 är den trettiosjunde årgången sedan starten 1965. Den är kraftigt omarbetad jämfört med utgåvorna för senare år. Årsboken har utökats med viss information

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur 2012 2013

Samhällets utgifter för kultur 2012 2013 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Samhällets utgifter för kultur 2012 2013 Kulturfakta 2014:2 Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

and your exact date of departure from the UK.

and your exact date of departure from the UK. Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda personer i Sverige 2005. Första delrapporten från diskrimineringsundersökningen 2006

Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda personer i Sverige 2005. Första delrapporten från diskrimineringsundersökningen 2006 Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda personer i Sverige 2005 Första delrapporten från diskrimineringsundersökningen 2006 Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda personer

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer