Följande serier ingår:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följande serier ingår:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL LÖNER. OFFENTLIG SEKTOR. DEL 1, STATSANSTÄLLDA (SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK) Följande serier ingår: 1954/ års statistik: Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet. Stockholm, (del 2: -1981) års statistik utkom i två delar: Statsanställda. Del 1, Lönegrad, tjänstetidsklass. Myndigheter, kommuner. Stockholm, Årg med titeln: Statstjänstemän. Del 1, Lönegrad Statsanställda. Del 2, Sammanfattning, utbildning, tjänstebenämning m. m. Stockholm, Årg med titeln: Statstjänstemän. Del 2, Sammanfattning serien slutar med en historisk översikt: En historisk översikt samt uppgifter om utbildning, tjänstebenämning m m Stockholm, års statistik: Löner och sysselsättning inom offentlig sektor. Del 1, Statsanställda. Stockholm, års statistik: Löner och sysselsättning inom offentlig sektor. Statsanställda / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Utgavs parallellt med: Löner. Offentlig sektor, Del. 2 : Kommunal personal. Efterföljare: Lönestatistisk årsbok / Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). - Täckningsår: publicerade på SCB:s webbplats. Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-lonst0-1966

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet 1966 SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

4 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN Government employees and employees in statesubsidized activities 1966 Form för hänvisning. Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet 1966 (SOS). Statistiska centralbyrån. Stockholm Publikationen Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet har tidigare utgivits under samma namn inom serien Sveriges officiella statistik, årligen under samt för två 4-årsperioder under Utgivare har varit statiska centralbyrån. Preliminära uppgifter för 1966 har tidigare publicerats i Statistiska meddelanden Am 1967:24,29,49 och Am 1968:7. Suggested citation. Government employees and employees in state-subsidized activities 1966 (SOS). National Central Bureau of Statistics. Stockholm Published by the National Central Bureau of Statistics, S Stockholm 27 Printed in Sweden Civiltryck AB Stockholm 1969 The report on Government employees and employees in state-subsidized activities has previously been published within the series of Official Statistics of Sweden every year and concerning periods of 4-year Publisher have been the National Central Bureau of Statistics. Preliminary data have been published in the Statistical Reports series Am 1967:24, 29, 49 and Am 1968:7.

5 3 Förord Preface Statistiska centralbyrån utarbetar sedan år 1954 i enlighet med Kungl Maj:ts brev den 10 september 1954 statistik över tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet (statstjänstemannastatistiken). Den nu föreliggande berättelsen baserar sig i huvudsak på förhållandena den 1 oktober Därjämte ingår vissa summariska sammanställningar rörande personalutvecklingen under de senaste åren. Redovisningen omfattar dels samtliga egentliga statstjänstemän och dels huvuddelen av de tjänstemän inom det statsunderstödda verksamhetsområdet, för vilka det allmänna avlöningsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän (AST) gällde. Vilka statliga myndigheter som ingår i statistiken framgår av tabellerna 2 och 18; de medtagna statsunderstödda verksamhetsområdena uppräknas bl a i tabell 4. Bland viktigare förändringar sedan föregående år kan nämnas att i enlighet med 1966 års avtal en ny löneplan, löneplan C, tillkommit, varvid den gamla löneplan C fått sin beteckning ändrad till P samt att lärarna vid de allmänna och tekniska läroverken övergått till kommunal tjänst och därför flyttats från den statliga till den statsunderstödda delen av statistiken (gymnasier och fackskolor). Förutom att några tabeller, bl a med regional redovisning, tillkommit har betydande detaljförändringar gjorts i åtskilliga tabeller. Utöver statistiken över tjänstemännen redovisas kortfattat uppgifter för arbetarpersonal i statens tjänst. Personal i statsägda aktiebolag ingår däremot ej i statistiken. Föreliggande berättelse har utarbetats av t f byrådirektör Jan Magnell. Stockholm i december 1968 INGVAR OLSSON Thure Lindh

6 4 Innehåll Contents Text 11 Svensk-engelsk ordlista 17 Sammanfattning på engelska 20 I. Primärmaterial och redovisningsprinciper Insamling Löneplansplacerade tjänstemän Icke löneplansplacerade tjänstemän Av staten utbetalda löner Statlig arbetarpersonal 26 II. Anställningsformer och löneplaner 28 III. Statstjänstemän Personalläget den 1 oktober Nyanställning, avgång och befordran under redovisningsåret 1965/ Jämförelser med tidigare år 43 IV. Statlig arbetarpersonal 44 V. Av staten utbetalda löner 45 VI. Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet Personalläget den 1 oktober Nyanställning, avgång och befordran under redovisningsåret 1965/ Jämförelser med tidigare år Texttabeller 28 A. Statstjänstemän procentuellt fördelade efter löneplaner m m 1 oktober B. Civila statstjänstemän på löneplanerna A, B och C procentuellt fördelade efter anställningsform den 1 oktober 1966 Text Swedish-English Vocabulary Summary I. Primary material and methods of reporting 1. Collecting of data 2. Employees in receipt of a schemed salary 3. Employees not in receipt of a schemed salary 4. Government expenditure on wages and salaries 5. Government wage-earners II. Types of appointment and salary schemes III. Government employees 1. Employees, 1st of October, Appointments, resignations and advancements during 1965/66 3. Comparisons on previous years IV. Government wage-earners V. Government expenditure on wages and salaries VI. Employees in state-subsidized activities 1. Employees, 1st of October, Appointments, resignations and advancements during 1965/66 3. Comparisons on previous years Tables in the text A. Government employees, by salary scheme, etc, in percentages B. Civil government employees in salary schemes A, B and C, by type of appointment, in percentages

7 5 31 C. Statstjänstemän på löneplan A procentuellt fördelade efter lönegrad den 1 oktober D. Statstjänstemän på löneplanerna A, B och C procentuellt fördelade efter kön och lönegrad den 1 oktober E. Statstjänstemän på löneplan A fördelade efter ortsgrupp den 1 oktober F. Civila och civilmilitära statstjänstemän på löneplan A procentuellt fördelade efter lönegrad och löneklass den 1 oktober G. Statstjänstemän på löneplan B procentuellt fördelade efter lönegrad den 1 oktober H. Statstjänstemän på löneplan C procentuellt fördelade efter lönegrad den 1 oktober I. Statstjänstemän i vissa befattningar på löneplanerna B och C fördelade efter lönegrad den 1 oktober J. Statstjänstemän åren K. Ökning ( + ) eller minskning ( ) i antalet statstjänstemän inom olika huvudtitlar m m L. Ökning ( + ) eller minskning ( ) i antalet tjänstemän hos vissa myndigheter m m M. Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet procentuellt fördelade efter löneplan m m den 1 oktober N. Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet på löneplan A procentuellt fördelade efter lönegrad den 1 oktober 1966 C. Government employees in salary scheme A, by salary grade, in percentages D. Government employees in salary schemes A, B and C, by sex and by salary grade, in percentages E. Government employees in salary scheme A, by cost-of-living zone F. Civil and civil-military employees in salary scheme A, by salary grade, and by salary step, in percentages G. Government employees in salary scheme B, by salary grade, in percentages H. Government employees in salary scheme C, by salary grade, in percentages I. Government employees in certain types of employments in salary schemes B and C, by salary grade J. Government employees during K. Increase ( + ) or decrease ( ) in the number of government employees under different ministries, etc L. Increase ( + ) or decrease ( ) in the number of employees in various authorities, etc M. Employees in state-subsidized activities, by salary scheme, etc, in percentages N. Employees in state-subsidized activities in salary scheme A, by salary grade, in percentages

8 6 49 O. Lärare vid det obligatoriska skolväsendet på löneplan A procentuellt fördelade efter lönegrad och löneklass den 1 oktober P. Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet på löneplan A: relativ nyanställning, avgång och befordran samt antal enbart löneklassuppflyttade under redovisningsåret 1965/66 50 Q. Ökning ( + ) eller minskning ( ) i antalet tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet O. Teachers at the public primary education in salary scheme A, by salary grade, and by salary step, in percentages P. Employees in state-subsidized activities in salary scheme A: appointments, resignations and advancements, in percentages, and number of advancements (only by salary step) during 1965/66 Q. Increase ( + ) or decrease ( ) in the number of employees in state-subsidized activities during Tabeller Antal anställda inom statlig och statsunderstödd verksamhet åren 1954 och Statstjänstemän fördelade efter myndighet åren Av staten utbetalda löner under åren (1000 kr) Statstjänstemän fördelade efter huvudtitel m m, löneplan, anställningsform och kön den 1 oktober Statstjänstemän på löneplan A fördelade efter lönegrad, ortsgrupp och kön den 1 oktober Statstjänstemän på löneplan A fördelade efter löneklass, ortsgrupp och kön den 1 oktober Statstjänstemän på löneplan A fördelade efter lönegrad, löneklass och ortsgrupp den 1 oktober Civila och civilmilitära statstjänstemän på löneplan A fördelade efter lönegrad, anställningsform och kön den 1 oktober Statstjänstemän på löneplan A fördelade efter löneklass, ålder och kön den 1 oktober 1966 Tables 1. Number of employees and wage-earners in government service and in state-subsidized activities 2. Government employees, by authorities 3. Government expenditure on wages and salaries (kronor, 000 omitted) 4. Government employees, by ministry etc, by salary scheme, by type of appointment, and by sex 5. Government employees in salary scheme A, by salary grade, by cost-of-living zone, and by sex 6. Government employees in salary scheme A, by salary step, by cost-of-living zone, and by sex 7. Government employees in salary scheme A, by salary grade, by salary step, and by cost-of-living zone 8. Civil and civil-military government employees in salary scheme A, by salary grade, by type of appointment, and by sex 9. Government employees in salary scheme A, by salary step, by age, and by sex

9 Statstjänstemän på löneplan B fördelade efter lönegrad, kön, anställningsform och ålder den 1 oktober Statstjänstemän på löneplan C fördelade efter lönegrad, kön, anställningsform och ålder den 1 oktober Statstjänstemän på löneplanerna D och P fördelade efter lönegrupp, löneklass och kön den 1 oktober På löneplan B under redovisningsåret 1965/66 nytillkomna statstjänstemän På löneplan C under redovisningsåret 1965/66 nytillkomna statstjänstemän Statstjänstemän fördelade efter lönegrad m m åren 1957 och Icke löneplansplacerade statstjänstemän fördelade efter månadslön den 1 oktober Löneplansplacerade civila statstjänstemän fördelade efter utbildning (utöver folkskola/ grundskola), ålder, löneplan och lönegrad den 1 oktober Statstjänstemän fördelade efter myndighet, anställningsform och lönegrad den 1 oktober Löneplansplacerade statstjänstemän fördelade efter ålder och kön den 1 oktober Under redovisningsåret 1965/66 nyanställda statstjänstemän på löneplan A fördelade efter lönegrad, anställningsform och kön Under redovisningsåret 1965/66 nyanställda civila statstjänstemän fördelade efter utbildning (utöver folkskola/grundskola) och ålder Under redovisningsåret 1965/66 avgångna statstjänstemän fördelade efter ålder, avgångsorsak och kön 10. Government employees in salary scheme B, by salary grade, by sex, by type of appointment, and by age 11. Government employees in salary scheme C, by salary grade, by sex, by type of appointment, and by age 12. Government employees in salary schemes D and P, by salary group, by salary step, and by sex 13. Government employees appointed during 1965/66 in salary scheme B 14. Government employees appointed during 1965/1966 in salary scheme C 15. Government employees by salary grade, etc, 1957 and Government employees, not in receipt of a schemed salary, by monthly salary 17. Civil government employees, in receipt of a schemed salary, by professional training and degrees, by age, by salary scheme, and by salary grade 18. Government employees, by authorities, by type of appointment, and by salary grade 19. Government employees, in receipt of a schemed salary, by age and by sex 20. Government employees, appointed during 1965/66 in salary scheme A, by salary grade, by type of appointment and by sex 21. Civil government employees, appointment during 1965/66, by professional training and degrees and by age 22. Government employees who have resigned during 1965/66, by age, by cause of resignation and by sex

10 Under redovisningsåret 1965/66 avgångna statstjänstemän på löneplan A fördelade efter lönegrad, avgångsorsak och kön Under redovisningsåret 1965/66 inom löneplan A befordrade statstjänstemän fördelade efter erhållen lönegrad, antal uppflyttade lönegrader och kön Under redovisningsåret 1965/66 inom löneplan A befordrade statstjänstemän fördelade efter erhållen löneklass, antal uppflyttade löneklasser och kön Statstjänstemän i vissa befattningar på löneplan A fördelade efter ålder och lönegrad den 1 oktober 1966 samt under redovisningsåret 1965/66 inträffad nyanställning, avgång och befordran Städningspersonal i statlig tjänst den 31 december Arbetarpersonal istatlig tjänst (utom städningspersonal) Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet fördelade efter verksamhetsområde, lönegrad, anställningsform och kön den 1 oktober Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet på löneplan A fördelade efter verksamhetsområde, löneklass, ortsgrupp och kön den 1 oktober Löneplansplacerade tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet fördelade efter ålder och kön den 1 oktober Lärare vid det obligatoriska skolväsendet på löneplan A fördelade efter lönegrad, löneklass och ortsgrupp den 1 oktober Icke löneplansplacerade tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet fördelade efter månadslön och verksamhetsområde den 1 oktober Government employees in salary scheme A, who have resigned during 1965/66, by salary grade, by cause of resignation and by sex 24. Government employees in salary scheme A, who have advanced during 1965/66, by salary grade, by number of grades added, and by sex 25. Government employees in salary scheme A, who have advanced during 1965/66, by salary step, by number of steps added, and by sex 26. Government employees in certain types of employments in salary scheme A, by age, and by salary grade; number of appointments, of resignations, and of advancements, during 1965/ Cleaning staff in government service 28. Wage-earners in government service (excluding cleaning staff) 29. Employees in state-subsidized activities, by field of activity, by salary grade, by type of appointment, and by sex 30. Employees in state-subsidized activities in salary scheme A, by field of activity, by salary step, by cost-of-living zone, and by sex 31. Employees in state-subsidized activities, in receipt of a schemed salary, by age, and by sex 32. Teachers at the public primary education in salary scheme A, by salary grade, by salary step, and by cost-of-living zone 33. Employees in state-subsidized activities, not in receipt of a schemed salary, by monthly salary, and by field of activity

11 Löneplansplacerade lärare vid det obligatoriska skolväsendet fördelade efter utbildning (utöver folkskola/grundskola), kön, ålder, löneplan och lönegrad den 1 oktober Löneplansplacerade tjänstemän inom vissa statsunderstödda verksamhetsområden fördelade efter utbildning (utöver folkskola/ grundskola), ålder, löneplan och lönegrad den 1 oktober Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet på löneplanerna B och C fördelade efter lönegrad och verksamhetsområde den 1 oktober Lärare vid det obligatoriska skolväsendet: förändringar på löneplan A under redovisningsåret 1965/ Tjänstemän inom vissa statsunderstödda verksamhetsområden: förändringar på löneplan A under redovisningsåret 1965/ Lärare vid det obligatoriska skolväsendet i olika befattningar fördelade efter lönegrad och ålder den 1 oktober 1966 samt under redovisningsåret 1965/66 inträffad nyanställning, avgång och befordran Lärare vid gymnasier och fackskolor i olika befattningar fördelade efter lönegrad och ålder den 1 oktober Lärare vid yrkesskolor i olika befattningar fördelade efter lönegrad och ålder den 1 oktober 1966 samt under redovisningsåret 1965/66 inträffad nyanställning, avgång och befordran Tjänstemän inom vissa statsunderstödda verksamhetsområden i vissa befattningar fördelade efter ålder och lönegrad den 1 oktober 1966 samt under redovisningsåret 1965/66 inträffad nyanställning, avgång och befordran 34. Teachers at the public primary education, in receipt of a schemed salary, by professional training and degrees, by sex, by age, by salary scheme, and by salary grade 35. Employees in certain state-subsidized activities, in receipt of a schemed salary, by professional training and degrees, by age, by salary scheme, and by salary grade 36. Employees in state-subsidized activities in salary schemes B and C, by salary grade, and by field of activity 37. Teachers at the public primary education: changes in salary scheme A during 1965/ Employees in certain state-subsidized activities: changes in salary scheme A during 1965/ Teachers at the public primary education in various employments, by salary grade, and by age; number of appointments, of resignations, and of advancements during 1965/ Teachers at general secondary schools and at continuation schools in various employments, by salary grade, and by age 41. Teachers at vocational schools in various employments, by salary grade, and by age; number of appointments, of resignations, and of advancements during 1965/ Employees in certain statesubsidized activities in certain employments, by age and by salary grade; number of appointments, of resignations, and of advancements during 1965/66

12 Lärare vid det obligatoriska skolväsendet fördelade efter län m m, anställningsform, löneplan och lönegrad den 1 oktober Tjänstemän inom vissa statsunderstödda verksamhetsområden fördelade efter län m m och kön den 1 oktober Tjänstemän hos vissa regionala myndigheter fördelade efter län den 1 oktober Statstjänstemän fördelade efter län och vissa kommuner, löneplan, lönegrad och kön den 1 oktober Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet fördelade efter län och vissa kommuner, löneplan, lönegrad och kön den 1 oktober Teachers at the public primary education by county etc, by type of appointment, by salary scheme and by salary grade 44. Employees in certain state-subsidized activities, by county etc, and by sex 45. Employees in certain regional authorities, by county 46. Government employees by county, by certain municipalities, by salary scheme, by salary grade, and by sex 47. Employees in state-subsidized activities, by county, by certain municipalities, by salary scheme, by salary grade, and by sex Bilagor Blankett N Blankett Ö Anvisningar till maskinlistan och blanketterna N och Ö etc Utbildningskod Blankett L Anvisningar till blankett L Appendices Form N Form Ö Instructions for the tabulated list and forms N and Ö etc Coded list of degrees and professional qualifications Form L Instructions for form L Symboler använda i tabellerna Explanations of symbols I denna berättelse In this publication» Upprepning Repetition Intet finns att redovisa Magnitude nil 0 Mindre än 0,5 av enheten Magnitude less than half of unit employed.. Uppgift ej tillgänglig eller alltför Data not available osäker för att anges. Uppgift kan ej förekomma Category not applicable M Män Males Kv Kvinnor Females Employees Salaried employees

13 11 Swedish-English Vocabulary assessor avdelningschef avdelningsdirektör avdelningssköterska avgångna avgångsorsak deputy judge departement head assistant head of division head nurse resignations cause of resignation adjunkt affärsverk agr.dr, agriic, agronomexamen akademiska studier utan examen akademisk utbildning aktuarie allmänna civilförvaltningen allmänna försäkringskassor allmänna läroverk amanuens annan jordbruks- och trädgårdsutbildning annan orsak annan pension andra allmänbildande studier anstaltsdirektör anställda anställningsform anställningsår antal arbetare arbetsförmedlingen arbetsmarknadsstyrelsen arbetsmarknadsverket armén arméförvaltningen arvodister aspiranter assistant master/mistress state business enterprise degree in agriculture (doctorate, licentiate, first degree) university studies without degree university education second secretary General Civil Service public social insurance offices state secondary schools third secretary other agricultural and horticultural training other reason other pension other general education institutional manager employees type of appointment year of appointment number wage-earner the public employment offices The National Labour Market Board The Labour Market Administration The Army The Army Materiel Administration persons in receipt of specific remuneration trainees hanbiträde barnsköterska barnsköterskeuthildning befattning befordran befordrad till angiven lönegrad bibliotekarie biblioteksassistent biblioteksbiträde biskop borgmästare byggnadsstyrelsen byråchef byrådirektör byråingenjör byråsekreterare chefsåklagare civila civildepartementet civilekonomexamen civilingenjörsexamen civiljägmästarexamen civilmilitär distriktsveterinär domprost domsagorna domstolsväsendet domänverket chief prosecutor civil Ministry for Civil Service Affairs first degree in economics and commerce first degree in engineering first degree in forestry civil-military dödsfall Ecklesiastikdepartementet permanent-way railwayman nurse training as a children's nurse type of employment advancement promoted to indicated salary grade librarian senior librarian assist. librarian assistant bishop first magistrate's court judge National Board of Building and Planning head of division senior executive officer senior engineer second secretary district veterinary officer dean the judicial districts the courts of law The Swedish Forest Service deaths Ministry of Education and Ecclesiastical Affairs

14 12 ekon.dr, ekonjic. ekonomi- och internatföreståndarinneutbildning ekonomibiträde exekutionsväsendet expeditionsförman expeditionsvakt extra extra ordinarie fackskola fil.dr, fil.lie. fil.mag. fil.kand. finansdepartementet flygförvaltningen fiskerikonsulent flygvapnet folkhögskolor folkskoleseminarium folkskollärare forskningsinstitut fördelning förskoleseminarium förskollärare förste försvarets fabriksverk försvarsdepartementet försvarsväsendet förtidspension förvaltning förändring generaldirektör generaltullstyrelsen degree in economics and commerce (doctorate, licentiate) training in institutional management and catering cleaning assistant The Local Execution Organization senior office caretaker office caretaker extra semi-established continuation school doctor, licentiate of arts or sciences first degree in arts or sciences (teacher's qualification ) first degree in arts or sciences Ministry of Finance The Air Force Materiel Administration fishing consultant The Air Force people's colleges training college for primary school teachers primary school teacher research institutes distribution training college for nursery-school teachers nursery school teacher first, senior The National Defence Factories Ministry of Defence The Defence Organization premature pension administration change director general The Swedish Board of Customs grundskola gymnastiklärarexamen gymnasium handarbets- och vävlärarinneutbildning handelsdepartementet handelsgymnasium handelsskola och handelsinstitut handelsutbildning hemkonsulent hovrättsråd hushållningssällskap husmoderskurser husmor huvudtitel häradshövding häradsskrivareorganisationen högre farmacevtisk utbildning högre lärarinneseminarium primary school diploma in physical training general secondary school training for teachers in needlework and weaving Ministry of Commerce and Industry commercial secondary school commercial school and commercial institute commercial training domestic science advisor justice of appeal country agricultural society courses in domestic management matron subdivision of the National budget first assize court judge The District Registrar Organization higher pharmaceutical training training college for female secondary school teachers higher odontological training högre odontologisk utbildning högre teknisk utbildning degree in engineering högre utbildning och university education and forskning research högre veterinärjutbildninning higher veterinary trai högskola institution of higher education icke-ordinarie ingen redovisad utbildning inrikesdepartementet instruktör institutsingenjörsexamen invalidpension nonestablished training not stated Ministry of the Interior instructor diploma as a technical institute engineer disability pension

15 13 jordbruksdepartementet jur.dr, jur.iic, jur. kand. justitiedepartementet justitieråd järnvägsexpeditör kammarrättsråd kansliexamen kansliråd kanslisekreterare kansliskrivare kanslist Karolinska Sjukhuset kokerska komminister kommunikationsdepartementet konduktör konsulent kontorist kontorsbiträde kontoisskrivare kriminalassistent kriminalkommissarie kriminalvården kvinnor kyrkoadjunkt kyrkoherde kyrkomusiker laborator laboratorieassistent laboratris- och preparatrisutbildning lagman landshövding landskamrerare landskanslist landsting landssekreterare lantbruksdirektör Ministry of Agriculture degree in law (doctorate, licentiate, first degree) Ministry of Justice supreme court justice railway counter clerk justice of the fiscal court of appeal diploma in law and public administration head of division second secretary senior clerk senior clerical officer The Karolinska Hospital cook curate Ministry of Communications conductor consultant clerk clerical assistant clerical officer detective sergeant detective superintendent The Prisons Administration females assistant curate vicar/rector church organist associate professor laboratory assistant (raining as a laboratory assistant or as a laboratory dispenser president of a court of appeal division country governor country treasurer country clerk county council chief of county secretariat chairman of county agricultural board lantbruksnämnderna lantbruksskolor lantbruksstyrelsen lanthushållsskolor lantmäteristaten lantmäteristyrelsen lantmäteriväsendet lektor lokala exekutionsorganisationen lokala polisorganisationen lokbiträde lokförare lots- och fyrstaten luftfartsverket lägre allmänbildande studier lägre handelsutbildning lägre jordbruksutbildning lägre navigationsutbildning lägre sjukvårdsutbildning lägre skogsutbildning lägre teknisk utbildning länsarbetsdirektör länsarkitektorganisationen länsassessor länsbostadsdirektör länsbostadsnämnderna länsjägmästare county agricultural boards schools of agriculture The National Board of Agriculture rural domestic schools The Regional Land Survey Organization The National Land Survey Board The Land Survey Administration senior master The Local Execution Organization The Local Police Organization assistant engine driver engine driver The Local Pilotage and Lighthouse Organization The National Civil Aviation Administration lower general education lower commercial training lower agricultural training lower navigational training lower medical training lower training in forestry lower technical training chief of county employment board The County Architect Organization chief of section in the Provincial Government chief of county housing board the county housing boards county forestry inspector

16 14 länsnykterhetanämndema läns- och distriktsåklagarorganisationen län&skolnämnderna länsstyrelserna länsveterinär länsåklagare lärare i gymnastik lärare i handelsämne lärare i hemkunskap och hushållsgöromä! lärare i husligt arbete lärare i kvinnlig slöjd inkl. textilslöjd lärare i manlig slöjd lärare i maskinskrivning lärare i musik lärare i teckning läroverksingenjörsexamen lönegrad lönegrupp löne klass löneplan löneplansplacerad marinen marinförvaltningen ma sk in bi trade maskinist med.dr, medjic., med. kand. militära musikhögskolan museum myndighet månadslön män the county temperance hoards The County and District Public Prosecutor Organization the county education boards the county administrations county veterinary officer county public prosecutor teacher in physical training teacher of commercial subjects teacher of domestic science teacher of domestic work teacher of handicrafts for girls with textile handicraft teacher of handicrafts for boys teacher of typewriting teacher of music teacher of art diploma as a technical college engineer salary grade salary group salary step salary scheme person in receipt of a schemed salary The Navy The Naval Materiel Administration railway mechanic machinist degree in medicine (doctorate, licentiate, first degree) military The Royal College of Music museum authority monthly salary males normalskolekompetens nyanställda oavslutade studier obligatoriska skolväsendet omskolningskurser ordinarie ortsgrupp pastoratsadjunkt pol.mag. polisaspirant polisassistent poliskommissarie poliskonstapel polismästare polisväsendet postexpeditör postiljon postverket professor prosektor provinsialläkare präster radiotelegrafistutbildning realexamen redovisningsår regementschef regeringsxättssekreterare regionala rektor reparatör revisionsintendent revisionssekreterare riksdagen och dess verk riksförsäkringsverket riks telefonist rådman girls school leaving certificate new appointments not finished studies the public primary education retraining courses established cost-of-living zone assistant curate first degree in political sciences police cadet police inspector police superintendent police constable police commissioner The Police Service post office counter clerk postman The Post Office Administration professor associate professor district medical officer clergymen training as a radio telegraphist lower secondary school examination reporting year regimental commander secretary to the supreme administrative court regional headmaster mechanic audit superintendent judge referee to the supreme court of appeal The Parliament and its agencies The National Social Insurance Board trunk operator magistrate's court judge

17 15 sjukgymnast sjukgymnastutbildning sjukpension sjuksköterska sjuksköterske- och barnmorskeutbildning sjukvårdsbiträde sjöfartsverket sjöingenjörsexamen sjökaptensexamen skogsskolor skogsvårdskonsulent skogsvårdsstyrelser skolinspektör skolköks- och lanthushållslärarutbildning skötare slöjdlärarutbildning småskoleseminarium småskollärare socialdepartementet socialhögskola, socialinstitut speciallärare stadigvarande anställd statens järnvägar statens mentalsjukhus statens vattenfallsverk stationsförman statistiska centralbyrån statlig statlig pension statsförvaltningen statstjänstemän physiotherapist training as a physiotherapist disablement pension nurse training as a nurse and as a midwife nursing assistant The National Administration of Shipping and Navigation diploma in marine engineering merchant navy captain's certificate forestry schools silvicultural consultant county forestry boards school inspector training for teachers of domestic science and of rural economy mental hospital attendant training as a teacher of handicrafts training college for infant teachers infant teacher Ministry for Social Affairs school of social work and public administration special teacher permanently engaged The Swedish State Railways the state mental hospitals The National Power Administration station foreman The National Central Bureau of Statistics state, government(al) government pension government service government employees statsunderstödd verksamhet stiftsadjunkt studentexamen (utan påbyggnad) stj rmansexamen städningspersonal sändebud särskollärare särskolor tandläkarexamen tandsköterske- och tandteknikerutbildning taxeringsassistent taxeringsinspektör taxeringsintendent taxeringsrevisor teckningslärarexamen tekn.dr, tekn.lic. tekniska gymnasierna teknisk utbildning telefonist telegrafexpeditör televerket teol.dr, teol.lic, teol. kand. tidigare tingsdomare tjänst tjänstemän trafikbiträde tullkontorist tullkontrollör tullmästare tullstaten tulluppsyningsman tullvakt tullverket tullöveruppsyningsman state-subsidized activity diocesan curate higher secondary school examination (only) mate's certificate cleaning staff envoy teacher at a school for handicapped children schools for handicapped children dental degree training as a dental nurse and a dental technician assistant tax auditor tax inspector tax superintendent tax auditor art teacher's diploma degree in engineering (doctorate, licentiate) the technical colleges technical training telephonist telegraph operator The National Telecommunications Administration degree in theology (doctorate, licentiate, first degree) previously assize court judge position salaried employees railway assistant custom-house clerk senior customs officer district customs inspector The Local Customs Organization customs officer junior customs officer The Swedish Customs Office Administration chief customs surveyor

18 16 undersköterska ungdomsvårdsskolorna universitet uppflyttade utbildning utlandstelefonist utländsk akademisk examen utländsk högre teknisk utbildning utländsk utbildning utomlands utrikesdepartementet utrikesförvaltningen junior nurse public schools concerning welfare of children and youths, university moved up professional training and degrees international telephone operator foreign degree foreign higher technical training foreign training ahroad Ministry for Foreign Affairs The Foreign Service överdirektör överingenjör överlantmätare överläkare överpostexpeditör överpostiljon överskötare översköterska överste övriga övrig akademisk utbildning övrig utbildning Ö.Ä. (överståthållaräm betet) (deputy) director general chief engineer superintendent land surveyor chief physician chief post office counter clerk chief postman head mental hospital attendant head nurse colonel others other university education other training The Office of the Governor of Stockholm vaktkonstapel vaktmästare vanföreanstalter vattenrättsingenjör vårdanstalter för alkoholmissbrukare vägdirektör vägförvaltningarna väg- och vattenbyggnadsverket värmeskötare warder office porter institutions for handicapped people water rights engineer inebriates' institutions chief of regional road administration the regional road administrations The National Road Administration boiler attendant yrkeslärare yrkeslärarutbildning yrkesskolor yrkesvalslärare teacher of vocational subjects training as a teacher of vocational subjects vocational schools vocational adviser åklagarväsendet ålderspension The Public Prosecution Authority retirement pension ämneslärare ärkebiskop teacher of a special subject in a secondary school archbishop

19 17 Summary Introduction Since 1954 the National Central Bureau of Statistics has annually compiled statistics of Government salaried employees and of salaried employees in state-subsidized activities. All Government authorities are included in the statistics and, in addition, the following state-subsidized activities: the public primary education, general secondary schools, continuation schools, vocational schools, people's colleges, schools of agriculture, schools for handicapped children, retraining courses, clergymen, church organists, museums, research institutes, public social insurance offices, inebriates' institutions, institutions for handicapped people, county forestry boards, and county agricultural societies. In addition, in the case of Government authorities, there have been included certain summarized data related to cleaning staff and other wage-earners. Since 1954 a punched-card register ha9 been kept for all employees on a salary scheme. In 1961 the register was transferred to magnetic tape. This register has been brought up to date anually by entering changes such as new appointments, resignations and advancements. In 1966 persons in receipt of specific remunerations, who earlier had been processed seperately, were incorporated in, the register. A tabulated list of employees recorded the previous year is produced on the basis of this register. This list and forms to be filled in with particulars relating to pereona newly appointed and to persons in receipt of specific remunerations are distributed to the respondents concerned, who enter changes made during the recording year and then return the material to the National Central Bureau of Statistics. The data included in the primary material related to employees on a salary scheme are as follows: authority, cost-of-living zone, name, number in the population register (year, month and day of birth, identification number), year of appointment as a government employee, salary scheme, type of appointment, salary grade, salary step, retirement age, type of employment and professional training. In the case of persons who have resigned during the recording year, the date and reason for their resignation have to be stated. A somewhat simpler form has been used for salaried employees outside the salary scheme (persons in receipt of specific remunerations). Where those coming under the salary schemes are concerned, all persons are covered, even if they were only employed for reduced working hours. Persons on leave of absence are generally included with the exeption of those who are employed elsewhere in the Government service. On the other hand vacant situations are not included. Each employee is recorded in the highest position he holds or is holding as a deputy. Where other personnel (persons in receipt of specific remunerations) is concerned, only those having done at least half standard hours of work are recorded in the primary material and in the tables. The Post; Office Administration processes its material in its own punch-card department and then sends the completed tables to the Central Bureau of Statistics. Other authorities, such as the Swedish State Railways, the National Telecommunications Administration and the Civil Administration of Armed Forces, which reports for most of the authorities under the Ministry of Defence and for the Police Service, the Public Prosecution Authority and the Public Execution Administration, send magnetic tapes instead of lists and forms, and the National Road Administration sends punched cards. Some other authorities send special lists. The State salary scheme system that came into force on 1st July 1957 contained in 1966 six salary schemes, A, B, C, D, P and E. Salary Scheme A covered employees, both civilian and military, lower on the salary scale than an assistant head of division, while Salary Scheme B included employees to rank with assistant heads of division and Salary Scheme C higher employees. Salary Scheme D referred to district veterinary officers, Salary Scheme P to county medical officers still in governmental service and Salary Scheme E to certain ranks in the armed forces. 2

20 18 Salaried employees in government service and in state-sudsidized activities, in 1966 Government employees Tables 1 3 and 15 include a comparative survey covering mainly the years Tables 4 14, 16 26, 45 and 46 contain more detailed information referring to the year 1966, including the distribution of government employees according to government departement, salary grade, salary step, type of appointment etc. as well as the

Följande serier ingår:

Följande serier ingår: INLEDNING TILL LÖNER. OFFENTLIG SEKTOR. DEL 1, STATSANSTÄLLDA (SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK) Följande serier ingår: 1954/1957-1968 års statistik: Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet.

Läs mer

Följande serier ingår:

Följande serier ingår: INLEDNING TILL LÖNER. OFFENTLIG SEKTOR. DEL 1, STATSANSTÄLLDA (SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK) Följande serier ingår: 1954/1957-1968 års statistik: Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014 STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR 1914 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Statistical

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Short Final report on LFS Ad hoc module 2006 Transition from work into retirement Contract No 32100-2005-004-2005-268

Short Final report on LFS Ad hoc module 2006 Transition from work into retirement Contract No 32100-2005-004-2005-268 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2007-04-19 1(27) Short Final report on LFS Ad hoc module 2006 Transition from work into retirement Contract No 32100-2005-004-2005-268 The module was implemented according to Commission

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana; SFS 2013:1017 Utkom från trycket den 13 december 2013 utfärdad den 5 december 2013.

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1997 till september 1998

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1997 till september 1998 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1997 till september 1998 FÖRORD I februari 1999 skickade Arbetsgivarverket ut en enkät till samtliga myndigheter med fler

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Comparing apples and oranges Barone BMJ 2000;321:1569 70 Comparing

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

CTIF 09-11-19. Arlanda fire and rescue service

CTIF 09-11-19. Arlanda fire and rescue service CTIF 09-11-19 Arlanda fire and rescue service 1 Personal Brandchef Lars Johansson Brandchef Lars Johansson Förebyggande/SBA Bo Bergenwall Hans Knutsson Hans Flood Gruppchef Thomas Eriksson Christer Westberg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året RAKS (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis 2. Försörjningsaktiviteter under året Anknytning till förvärvsarbete Alla arbetsgivare lämnar in kontrolluppgifter

Läs mer

Personalavdelningen 080220. Befattningar i engelsk översättning

Personalavdelningen 080220. Befattningar i engelsk översättning Personalavdelningen 080220 Befattningar i engelsk översättning Befattning Administrativ samordnare Administratör Akademiadministratör Akademiintendent Akademiintendent, bitr Akademiombudsman Akademiträdgårdsmästare

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA BEFORDRINGS_ PROFESSORERS PUBLICERINGSMERITER BIBLIOMETRIC CHARACTERISTICS OF PROMOTED AND RECRUITED PROFESSORS IN NATURAL SCIENCES

NATURVETENSKAPLIGA BEFORDRINGS_ PROFESSORERS PUBLICERINGSMERITER BIBLIOMETRIC CHARACTERISTICS OF PROMOTED AND RECRUITED PROFESSORS IN NATURAL SCIENCES NATURVETENSKAPLIGA BEFORDRINGS_ PROFESSORERS PUBLICERINGSMERITER BIBLIOMETRIC CHARACTERISTICS OF PROMOTED AND RECRUITED PROFESSORS IN NATURAL SCIENCES Naturvetenskapliga befordringsprofessorers publiceringsmeriter

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Landstingsdirektörens stab. Norrbotten County Council, Sweden

Landstingsdirektörens stab. Norrbotten County Council, Sweden Norrbotten County Council, Sweden The County Council's Activities Health Care Dental Care Regional Development Traffic and Infrastructure Economic Policy Education Culture Political Organisation Auditors

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; SSI FS 1998:6 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 och

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm Publisher: National Central Bureau of Statistics, Stockholm Referent Datum Meddelande nr Fröken B. Norman 08/63

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer