KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast"

Transkript

1 KAP-KL din pension Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting Smartast i Sv erige

2 Vad betyder orden? Avgiftsbestämd pension Avgiften/premien är bestämd på förhand, däremot inte pensionens storlek. Förmånsbestämd pension Pensionsförmånens storlek är bestämd på förhand, exempelvis som en viss procentsats av slutlönen eller som ett genomsnitt av intjänade pensionspoäng eller liknande. Däremot är premien/ avgiften inte bestämd på förhand. Inkomstbasbelopp Inkomstbasbeloppet är kopplat till ett inkomstindex och ska spegla den genomsnittliga inkomstutvecklingen för alla förvärvsarbetande i Sverige. Inkomstbasbeloppet används företrädesvis i olika pensionssystem, bland annat för att fastställa inkomsttak. Inkomstbasbeloppet för år 2008 är kronor. Prisbasbelopp Fler facktermer med förklaringar hittar du i Ordförklaringar på sid 45. Prisbasbeloppet är kopplat till konsumentprisindex och ska spegla den genomsnittliga prisutvecklingen, dvs inflationen. Prisbasbeloppet används ofta inom pensions- och försäkringsområdet, även om det för pensionsändamål numera i de flesta fall ersatts av inkomstbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2008 är kronor.

3 3 Dags att fundera på pension redan nu? Antingen du har 10 eller 40 år kvar till pensionen så kan du redan nu påverka den: Genom att ta ställning till försäkringsform, fondval och återbetalningsskydd bestämmer du hur dina pensionspengar ska förvaltas fram till din pensionering. Varje år avsätts ett antal tusenlappar till den avtalspension som Kommunal har kommit överens med arbetsgivarna om. Så småningom kommer dessa pengar att växa till mellan en halv och en miljon kronor. Detta studiehäfte beskriver det viktigaste i pensionsavtalet i den kommunala sektorn, KAP-KL. Där finns pensionsval som kan vara aktuella varje år. Men där finns också inslag som kan ge extra trygghet redan innan den ordinarie pensionsåldern, som efterlevandepension och den särskilda avtalspensionen. Innehåll Del 1. Allmänt om din avtalspension Nytt pensionsavtal KAP-KL en del av din anställning 6 Kort pensionskunskap 6 Vad ingår i KAP-KL 8 Diskutera 10 Del 2. KollektivAvtalad Pension, KAP-KL en översikt Omfattas du av KAP-KL? 11 Vem omfattas inte av KAP-KL? 11 Diskutera 13 KAP-KL en sammanfattning 14 Diskutera 17 Två möjligheter till högre pension 18 Del 3. Delarna i KAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension 19 Mer till pensionen 20 Förmånsbestämd ålderspension 21 Förutsättningar 22 Fr o m 2007 kan din förmånsbestämda pensionsrätt aldrig tas ifrån dig 23 Livränta 23

4 4 Särskild avtalspension 24 Särskild avtalspension för räddningstjänsten 24 Särskild avtalspension (även som delpension ) 25 Intjänad pensionsrätt 26 Vem omfattas? 26 Pension till efterlevande 27 Pension till vuxen efterlevande 27 Pension till barn 28 Diskutera 29 Del 4. Mer pensionskunskap Det allmänna pensionssystemet i korthet 31 Hur stor blir den sammanlagda pensionen? 32 Pensionsportalen 32 Åldersregler 34 Olika regler för sambor 36 Del 5. Två pensionsval Premiepensionen 37 KAP-KL 37 Vad handlar pensionsvalen om? 38 Garanterad avkastning 40 Håll ögonen på avgifterna 41 Vad händer om du inte väljer? 42 Att välja eller inte välja... och att välja om 43 Diskutera 44 Del 6. Bilagor Ordförklaringar 45 Läs mer om pensioner 51

5 5 Del 1. Allmänt om din avtalspension Din anställning ger dig en extra ålderspension en avtalspension utöver den allmänna pension som betalas ut av Försäkringskassan. Denna extra ålderspension ingår i ett avtal mellan Kommunal och arbetsgivarna. Från och med den 1 januari 2006 gäller ett nytt sådant avtal som heter KAP-KL KollektivAvtalad Pension. Nytt pensionsavtal 2006 KAP-KL gäller för dig som är anställd i en kommun, ett landsting, en region eller ett företag som är medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta. Du kan också omfattas av KAP-KL om du arbetar i ett kommunalförbund eller i ett bolag som helt eller delvis ägs av kommunen/landstinget/regionen om bolaget träffar samarbets- eller serviceavtal med Sveriges Kommuner och Landsting. KAP-KL omfattar både medlemmar i Kommunal och övriga anställda på avtalsområdet. För anställda inom Svenska kyrkan heter avtalet KAP-KL Svenska kyrkan. Tidigare intjänad pension finns kvar Pension är ett långsiktigt åtagande, så ett nytt pensionsavtal betyder inte att de tidigare pensionsavtalen upphör helt och hållet. Den 1 januari 2006 började du tjäna in pensionsrätt enligt det nya KAP-KL men den pension som du hade hunnit tjäna in i tidigare pensionsavtal har du ändå kvar. Det ordnas bland annat genom att det finns en uppsättning övergångsregler. Är du nära pensionsåldern och har arbetat inom Kommunals avtalsområde under större delen av ditt yrkesverksamma liv, har du hunnit tjäna in pensionsrätt i åtminstone två tidigare avtalspensionssystem: PFA och PA-KL. Liten pensionshistorik Pensionsavtal har funnits för kommunalt anställda sedan 1950-talet. Från början kallades de pensionsreglementen och fungerade som utfyllnad till den allmänna pensionen upp till en viss nivå KAP-KL ersatte det tidigare pensionsavtalet PFA PFA i sin första form, PFA98, och ersatte det tidigare pensionsavtalet PA-KL PA-KL ersatte de tidigare pensionsavtalen PAK / LPAK PAK / LPAK trädde i kraft. Dessa var de första kollektivavtalade pensionssystemen. Tidigare fanns pensionsreglementen Pensionsreglementena KPR / LKPR trädde i kraft De första pensionsreglementena, NPR / PRL / LPR trädde i kraft.

6 6 Uppskjuten lön Pension är uppskjuten lön. Vi avstår en del av löneutrymmet i dag för att ha till pension efter den yrkesverksamma tiden. Alla som är anställda med kollektivavtal får ålderspension från två håll: den allmänna pensionen och från den pension som ingår i kollektivavtalet. KAP-KL en del av din anställning KAP-KL är en del av ditt kollektivavtal, på samma sätt som övriga avtalsförsäkringar. Du omfattas automatiskt så fort som du uppfyller kvalifikationsreglerna. Arbetsgivaren betalar in pensionsavgiften. Den bestäms utifrån de löneförmåner som regleras av ditt anställningsavtal. Pensionsavtalen har anpassats Det allmänna pensionssystem som gäller sedan 1999 har ett antal egenskaper som fack och arbetsgivare på samtliga avtalsområden har anpassat de kollektivavtalade pensionerna till: Hela livets inkomster är pensionsgrundande och inte bara ett begränsat antal bästa år. Den allmänna pensionen som tidigare var förmånsbestämd (nivån på pensionen är bestämd i förväg) blev avgiftsbestämd (man bestämmer vilken avgift/premie som ska avsättas årligen). Individen får själv bestämma hur en del av pensionspengarna förvaltas (PPM-pensionen). En rörlig pensionsålder och ökad flexibilitet vad gäller uttaget av pension. Kort pensionskunskap Allmän pension och avtalspension så hänger de ihop Större delen din framtida ålderspension tjänar du in i det lagstadgade allmänna pensionssystemet. Det är den pension som betalas ut av Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten PPM. Varje vår får du (i ett stort orangefärgat kuvert) en sammanställning av din allmänna pension med prognoser om hur stor den kan tänkas bli om du tar ut den vid 61, 65 respektive 70 års ålder. I ditt kollektivavtal finns dessutom en avtalspension, som facket och arbetsgivarna kommit överens om. Sådana avtalspensioner finns på alla delar av arbetsmarknaden. För majoriteten av kommunalarna heter pensionen numera KAP-KL, som står för KollektivAvtalad Pension. Varför görs avtalspensionen om? Den allmänna pensionen bestod länge av folkpension och ATP fattade riksdagen beslut om ett nytt allmänt pensionssystem med en annan struktur. Det systemet trädde i kraft 1999 men började påverka avtalspensionernas uppbyggnad redan tidigare.

7 7 Eftersom avtalspensionens uppgift är att komplettera den allmänna pensionen, behövde även de kollektivavtalade pensionsplanerna moderniseras. För de kommun- och landstingsanställda skedde denna modernisering i och med att ett pensions- och försäkringsavtal med förkortningen PFA slöts mellan avtalsparterna och trädde i kraft PFA-avtalet från 1998 utgjorde en viktig milstolpe i den kommunala pensionshistorien. Det var anpassat till de nya förutsättningar som skapats genom ändringarna i den allmänna pensionen och uppfyllde Kommunals krav på många punkter men inte alla. Det fanns utrymme för förbättringar. Kommunal fortsatte därför diskussionerna med arbetsgivarparterna och slöt år 2001 två förbättrade avtal, PFA01 (för kommunanställda) respektive ett ändrat PFA98-avtal (för landstingsanställda). KAP-KL är en vidareutveckling av de tidigare PFA-avtalen, med ytterligare förbättringar för medlemmarna. Avgiftsbestämd pension så fungerar det KAP-KL är, liksom den allmänna pensionen, ett avgiftsbestämt pensionssystem. Det innebär att det inte finns något löfte om att pensionen blir en viss procentsats av slutlönen. Däremot är avgiften, alltså hur mycket som avsätts till pension, bestämd. Därmed vet både de anställda och arbetsgivaren på förhand hur mycket pensionerna kostar. Nackdelen är att man inte vet hur stor pensionen blir i förhållande till slutlönen. I ett förmånsbestämt system måste de yrkesverksamma avstå allt mer av lönen till pensioner om antalet pensionärer ökar och en allt större del av kommunens löpande budget tas i anspråk för pensionsutbetalningar. Ett avgiftsbestämt system kan däremot medge att hela eller en del av pensionsavgiften fonderas och att den anställda själv får bestämma hur pengarna ska förvaltas.

8 8 Vad ingår i KAP-KL? Grundstrukturen i det nya KAP-KL-avtalet är snarlik den som gällde i PFA. Om du har läst tidigare versioner av detta studiematerial, kommer du alltså att känna igen mycket. Skalar man bort detaljerna, så består den pension som du tjänar in just nu under din anställning av följande huvuddelar: Ett diagram över pensionsdelarna i KAP-KL med sammanfattande beskrivningar finns på sid I kapitlen därefter görs en mer detaljerad genomgång av respektive pensionsdel och av de förändringar som följer av det nya avtalet. Avgiftsbestämd ålderspension Den pension som du tjänar in från och med den 1 januari 2006 på inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp. Även i det tidigare PFAavtalet tjänade du in pension över 7,5 inkomstbasbelopp, men pensionsavgiften som avsattes för de högre inkomsterna var lägre. I KAP-KL kommer avgiften att höjas successivt så att den år 2010 är lika stor (4,5 procent) för alla inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp, vilket är 2008 motsvarar en månadslön på kronor. Förmånsbestämd ålderspension Den kompletterande pension som du tjänar in på den del av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp. Syftet med denna del av KAP-KL som fanns även i det tidigare PFA-avtalet är att kompensera för att det allmänna pensionssystemets inkomsttak ligger på 7,5 inkomstbasbelopp.

9 9 Livränta Om du byter jobb och går över till ett annat avtalsområde, kommer den pensionsrätt i förmånsbestämd ålderspension som du eventuellt har tjänat in på KAP-KL-området att betalas ut till dig i form av en livränta när du går i ålderspension. Särskild avtalspension Den pension som betalas vid pensionsavgångar före 65 års ålder. Särskild avtalspension finns enligt avtal för anställda inom räddningstjänsten. Övriga anställda kan få särskild avtalspension (även som delpension ) genom en individuell överenskommelse med arbetsgivaren. Den särskilda avtalspensionen enligt individuell överenskommelse är inte en rättighet enligt avtalet utan en möjlighet. Intjänad pensionsrätt Den pension som du har tjänat in i tidigare avtalspensionssystem inom detta avtalsområde. Efterlevandepension Ersättning till efterlevande vuxen och/eller barn om du skulle avlida i yrkesverksam ålder.

10 10 Diskutera! Observera att dessa frågor inte är plugg- och kuggfrågor! Syftet är att du själv och ni i studiecirkeln ska få en klar bild över vilka kunskaper och kunskapsluckor som ni har i dag. 1 Föreställ dig att du har hunnit bli så gammal att pensionen är ganska nära förestående. Hittills har du antagligen inte ägnat pensionen mer tankemöda än vad folk gör mest. Den tiden, den sorgen, är det rätt naturligt att man resonerar, särskilt om man har flera decennier kvar till pensionsåldern. Men faktum är att den genomsnittliga livslängden ökar för varje år som går. För femtio år sedan var de som blev pensionärer betydligt äldre och passivare och med sämre hälsa än i dag. I dag och i morgon kommer de flesta av oss att ha minst år kvar att leva när vi har gått i pension och många av pensionärsåren blir friska och aktiva. a) Vad ska du leva av när du blir pensionär? Alltså: Hur mycket vet du om den eller de pensioner som kommer att utgöra ditt levebröd i framtiden? b) Hur mycket tror du att du kommer att få ut i pension? c) Vet du hur du får information om dina pensionsrätter i olika pensionssystem? 2 Hur påverkas du av ditt nya KAP-KL-avtal? (Kommentar: Den här frågan kan vara väldigt svår att svara på om du inte kan så mycket om KAP-KL eller de tidigare avtalspensionsplanerna. Restnotera i så fall denna fråga och försök besvara den efter det att du läst det sista kapitlet i stället!) 3 Diskutera vilken skillnaden är mellan förmånsbestämd och avgiftsbestämd pension.

11 11 Del 2. KAP-KL en översikt Omfattas du av KAP-KL? Kommunals medlemmar finns inom många avtalsområden. De flesta arbetar dock inom kommun- och landstingssektorn. Närmare bestämt gäller KAP-KL för de flesta anställda i: kommuner landsting regioner företag anslutna till arbetsgivarorganisationen Pacta KAP-KL kan också tillämpas i kommunalförbund och i bolag som är verksamma inom den kommunala sektorn om bolaget träffat samarbets-/serviceavtal med Sveriges Kommuner och Landsting. KAP-KL gäller för dig som är född 1938 eller senare. (Den som är född 1938 fyller 68 år under år 2006.) Observera att den som anställs efter fyllda 67 år inte omfattas av KAP-KL. Vem omfattas inte av KAP-KL? En del anställda omfattas inte av KAP-KL utan finns kvar i de tidigare gällande pensionsplanerna PFA och PA-KL. Orsaken är i de flesta fall antingen hög ålder (redan pensionerad) eller att man har slutat arbeta helt eller delvis på grund av sjukdom. Pensionsrätt i flera situationer Du tjänar in pensionsrätt när du är i tjänst men också i vissa andra situationer föräldraledighet, sjukdom, fackligt förtroendeuppdrag. Läs mer på sid 20. För anställda i trossamfundet Svenska kyrkan heter avtalet KAP-KL Svenska kyrkan

12 12 Omfattas av PFA Om du är född 1938 eller senare och något av det följande stämmer in på dig, så gäller inte KAP-KL. I så fall omfattas du även i fortsättningen av det tidigare PFA-avtalet och kommer att få din avtalspension enligt de reglerna. Du har slutat din anställning (helt eller delvis) på grund av att du beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning eller livränta före den 31 december Du har avgått med särskild ålderspension (den förmån som i KAP-KL heter särskild avtalspension) eller partiell kompletterande ålderspension enligt PFA. Observera att PFA gäller i dessa fall även om du inte har slutat arbeta helt utan fortsätter att arbeta på deltid (exempelvis med sjukersättning på 50 procent). Omfattas av PA-KL PA-KL upphörde 1998 men de som den 1 juli 1998 redan hade hunnit gå i pension, får givetvis sin ålderspension utbetalad enligt reglerna i PA-KL. Därutöver finns en del personer som fortfarande är i yrkesverksam ålder men som ändå kommer att få pension enligt PA-KL efter ålderspensioneringen. Det är de som beviljades sjukbidrag eller förtidspension (alltså de förmåner som numera kallas sjuk-/aktivitetsersättning) helt eller delvis före den 1 juli 1998.

13 13 1 Omfattas du av KAP-KL? Om inte varför? Vilket avtalspensionssystem gäller i stället? (PFA? PA-KL? Något annat avtalspensionssystem?) 2 Gör en sammanställning i studiegruppen av vars och ens pensionshistorik genom att ställa följande frågor till varandra: När blev du anställd där du arbetar nu? Var var du anställd tidigare? Var det inom KL-området? Eller var du privatanställd arbetare? Privatanställd tjänsteman? Statsanställd? Anställd i kooperationen som arbetare eller tjänsteman? Oavsett om du läser detta studiematerial i grupp eller ensam, är det viktigt att du och ni inte hoppar över denna uppgift. Avtalspensionen ändras med jämna mellanrum och vi byter numera också arbete och avtalsområde oftare än förut. Den del av vår sammanlagda ålderspension som består av avtalspension kommer för allt fler från mer än ett håll. De flesta avtalspensionssystem är numera helt eller delvis avgiftsbestämda, med individuellt val av förvaltare och pensionsform. Den allmänna premiepensionen (PPM-systemet) är utformad på samma sätt. Det innebär att var och en har ett eget ansvar för förvaltningen av en inte obetydlig del av den framtida pensionen. Spara svaren på denna fråga! De kommer att komma till användning under diskussionen efter kapitlet Två pensionsval på sid En kompletterande fråga: Vet du vad avtalspensionssystemen heter på de andra avtalsområdena? Många av Kommunals medlemmar har under det senaste decenniet haft samma arbete/arbetsuppgifter men bytt avtalsområde och därmed kollektivavtalat pensionssystem. (Exempel: när driften av kollektivtrafik eller vård övertas av privat entreprenör.) Denna utveckling kommer inte att avstanna. Därför är det viktigt att Kommunals medlemmar har åtminstone grundläggande kännedom om pensionsplanerna även på de andra avtalsområdena. Diskutera! Ett tips: Om ni är en grupp som går igenom detta material i en studiecirkel, kan det vara en bra idé att ha fackmannamedverkan till exempel från Kommunals lokalavdelning eller från KPA under en cirkelträff för att få mer fakta om pensionssystemen.

14 14 OBS! Sammanfattningen nedan tar bara upp huvuddragen i de olika pensionsdelarna. Se respektive kapitel för detaljer! KAP-KL en sammanfattning KAP-KL kan sammanfattas med följande bild. Strukturen i KAP-KL liknar den i PFA. Avgiftsbestämd Förmånsbestämd Särskild Intjänad ålderspension ålderspension/ avtalspension pensionsrätt livränta Pensionsrätt som Kompletterande Pension enligt Det pensionskapital dutjänar in fr o m pensionsrätt för särskilda villkor före som du tjänade in 21 års ålder, från lönedelar över 65 år (enligt kollek- i det tidigare första lönekronan. 7,5 inkomstbasbelopp. tivavtal för personal pensionsavtalet Livränta heter i räddningstjänsten PA-KL fram till utbetalningen efter eller enligt individuell den 31 december pensioneringen av överenskommelse förmånsbestämd ålders- med arbetsgivaren, pension till den som inklusive särskild slutat sin anställning avtalspension som utan pensioneringssyfte delpension ). (t ex för att byta till en anställning inom annat avtalsområde). Pension till efterlevande Till make/registrerad partner och vissa sambor samt barn Kompletterande efterlevandepension (till vissa änkor) vid inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp Du får själv välja försäkringsform, förvaltare och eventuellt extra efterlevandeskydd för din avgiftsbestämda ålderspension. Läs mer om avgiftsbestämd pension på sid Avgiftsbestämd ålderspension Alla anställda som omfattas av KAP-KL tjänar in avgiftsbestämd ålderspension från och med 21 års ålder. Arbetsgivaren betalar in en pensionsavgift som motsvarar en viss procentandel av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp. Nu varierar avgiften, men när KAP-KL är fullt utbyggd år 2010, tjänar alla in pensionsrätt på 4,5 procent av all lön upp till detta inkomsttak. Förmånsbestämd ålderspension och livränta se sid Förmånsbestämd ålderspension Om du tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp, tjänar du förutom den avgiftsbestämda ålderspensionen också in en förmånsbestämd del. Syftet med denna del av KAP-KL är att kompensera för att taket i det allmänna pensionssystemet ligger på 7,5 inkomstbasbelopp. I det allmänna systemet går det inte att tjäna in pensionsrätt för högre lön än så. Den förmånsbestämda ålderspensionen i KAP-KL är alltså ett komplement för den som har hög lön. Den är annorlunda konstruerad

15 15 än den avgiftsbestämda delen. Den förmånsbestämda ålderspensionen i KAP-KL är ett löfte om att en del av din avtalspension ska motsvara en viss andel av din slutlön (55 procent av lönen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 27,5 procent av lönen mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp). En viktig nyhet i KAP-KL är att den förmånsbestämda ålderspensionen från och med 2007 är oantastbar. Det innebär att den pensionsrätt som du har tjänat in inte försvinner, även om du har för låg inkomst vid pensioneringstillfället. Detta kan du läsa mer om på sid 23. Förmånsbestämd ålderspension som livränta Om du slutar din anställning i något annat syfte än för att gå i ålderspension förvandlas det du tjänat in som förmånsbestämd ålderspension till en så kallad livränta. Värdet av den pensionsrätt som du har hunnit tjäna in i den förmånsbestämda delen av KAP-KL finns på så sätt kvar i väntan på din pensionering. När den betalas ut kallas den inte förmånsbestämd pension utan livränta från KAP-KL. Pengarna är inflationsskyddade genom att livräntan under tiden fram till pensioneringen årligen räknas upp med prisbasbeloppet. Särskild avtalspension Den särskilda avtalspensionen är en speciell del av KAP-KL-avtalet som gäller bara för vissa grupper av anställda och/eller i vissa situationer. Du som arbetar i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten, till exempel som brandman, har enligt kollektivavtalet rätt att gå i pension från 58 års ålder. Förutsättningen är att du har arbetat inom kommunal räddningstjänst i minst 30 år, varav minst 25 år i utryckningsstyrka. Då får du särskild avtalspension tills du fyller 65 år. Särskild avtalspension kan också förekomma oavsett var du arbetar och hur gammal du är. Denna KAP-KL-förmån heter särskild avtalspension och bygger på en individuell överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare, till exempel om kortare arbetstid som delpension. Denna regel i KAP-KL är alltså ingen rättighet men alla har möjlighet att ansöka och förhandla om den. Intjänad pensionsrätt Om du var anställd före den 1 januari 1998 (när det första PFAavtalet trädde i kraft), omfattades du dessförinnan av PA-KL- Särskild avtalspension se sid Ta kontakt med din avdelning innan du börjar förhandla med arbetsgivaren om särskild avtalspension.

16 16 Pension till efterlevande se sid Observera att pensioner till efterlevande kan betalas även om den anställda var pensionen. Den pensionsrätt som du hade hunnit tjäna in i PA-KL tog du med dig in i PFA och därmed också in i KAP-KL. Denna transporterade pensionsrätt från PA-KL kallas intjänad pensionsrätt. Hur stor din intjänade pensionsrätt är, räknades ut individuellt för dig när PFA-systemet infördes. Detta belopp har redan bokförts som en fordran som du har och som börjar betalas ut när du går i ålderspension. Pension till efterlevande Efterlevandepensioner betalas till efterlevande make, registrerad partner och barn samt i vissa fall till sambo. yngre än 21 år vid dödsfallet.

17 17 1 Syftet med den sammanfattning som du nyss har läst är att ge dig en snabböversikt över de olika beståndsdelarna i KAP-KL-avtalet. Alla berörs inte av alla delar. Diskutera i studiegruppen (eller gå igenom själv om du studerar ensam) vilka av er som berörs eller kan komma att beröras av respektive del. Diskutera! 2 Om du var med vid övergången från PA-KL till PFA vid årsskiftet 1997/1998: a) Vet du hur stor din intjänade pension är? b) Kommer du ihåg om/att/hur du fick besked om detta? c) Hur ska du gå tillväga för att i dag ta reda på mer om din intjänande pension? 3 I KAP-KL finns en möjlighet för alla som vill att förhandla med arbetsgivaren om särskild avtalspension (hel eller partiell). Vad skulle du/ni råda en äldre arbetskamrat att göra som känner sig utsliten av jobbet och pratar om att hon/han skulle vilja sluta eller minska sin arbetstid?

18 18 Två möjligheter till högre pension Alternativ beräkning Har du varit privatanställd eller statligt anställd före 1998? och ska du gå i pension före 2011? I så fall kan det hända att du har rätt till en högre pension. Din arbetsgivare är skyldig att på din begäran göra en alternativ beräkning av storleken på din pension under förutsättning att du kan styrka dina tidigare anställningar. Om den alternativberäknade pensionen enligt PA-KL skulle visa sig vara högre än den pension som du får enligt KAP-KL, ska Pensionsnämnden pröva om arbetsgivaren ska betala ut mellanskillnaden till dig. Värdesäkring av tidigare kommunal pensionsrätt Har du någon gång före 1998 varit anställd på KL-avtalsområdet (kommun, landsting, regioner osv) men inte just över årsskiftet 1997/1998 och sedan börjat igen före den 31 december 2010? I så fall har du rätt att få den pensionsrätt som du tjänade in i det dåvarande avtalspensionssystemet (PA-KL eller tidigare) uppräknad med prisbasbeloppet till dagens penningvärde och fortsatt värdesäkrad fram till det att du går i pension. Genom att din nya pension enligt KAP-KL och den pensionsrätt som du tidigare tjänat in läggs ihop, blir din sammanlagda avtalspension högre. Du måste själv begära uppräkningen, när du ska ta ut denna livränta.

19 19 Del 3. Delarna i KAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension Avgiftsbestämd ålderspension är grundbulten i KAP-KL. Alla som omfattas av KAP-KL tjänar in avgiftsbestämd ålderspension. Du börjar tjäna in avgiftsbestämd ålderspension månaden efter det att du har fyllt 21 år. Det innebär att KAP-KL i praktiken tillämpar samma livsinkomstprincip som den allmänna pensionen din framtida ålderspension byggs upp av hela livets inkomster. Inkomsttaket, alltså den högsta inkomst som kan ligga till grund för intjänandet, är 30 inkomstbasbelopp (vilket år 2008 motsvarar en månadslön på kronor). Gäller för alla Dessa inkomster är pensionsgrundande. När arbetsgivaren betalar in pensionsavgiften, är det på summan av din lön och eventuella tillägg, till exempel i form av: övertids-/fyllnadstidsersättning ersättning för obekväm arbetstid (ob-ersättning) jour- och beredskapsersättning. Kostnadsersättningar är inte pensionsgrundande

20 20 Liten omräkningstabell Inkomstbasbeloppet för 2008 motsvarar månadslöner på: Antal inkomstbasbelopp Belopp 5 = kr/mån 7,5 = kr/mån 10 = kr/mån 15 = kr/mån 20 = kr/mån 25 = kr/mån 30 = kr/mån Pensionsrätt även för sjuka och föräldralediga. Som pensionsgrundande inkomst räknas också de ersättningar som du får om du exempelvis är sjuk eller mamma-/pappaledig. Arbetsgivaren ska alltså betala pensionsavgiften även på: sjuklön sjukpenning sjuk-/aktivitetsersättning (det som tidigare kallades förtidspension/sjukbidrag) föräldrapenning ledighet med stöd av föräldraledighetslagen (alltså rätten att förkorta din normala arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet har börjar första klass i skolan eller fyllt åtta år) Pensionsavgiften höjs successivt Avtalspensionens betydelse för den sammanlagda pensionens storlek är stor och kommer att bli större i framtiden. Därför är det viktigt för Kommunal att öka värdet på medlemmarnas inkomst även i pensionshänseende. Pensionsavgiften i KAP-KL höjs därför successivt till 4,5 procent på hela lönen från första kronan upp till 30 inkomstbasbelopp. De som redan har 4,5 procent behåller det. Ingen får sänkt avgift. Den första höjningen genomförs 2007, då den tidigare uppdelningen av inkomster över respektive under 7,5 inkomstbasbelopp upphör. Under 2006 låg de tidigare avgifterna från gamla PFA kvar, vilket bland annat innebar att den tidigare inkomstgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp med en högre procentsats under och en lägre över låg kvar. Mer till pensionen Tabellen visar hur pensionsavgiften utvecklas under de närmaste åren för alla som år 2006 inte fyllt 60 år (med andra ord födda 1947 eller senare) År Inkomster upp till 7,5 Inkomster mellan 7,5 och inkomstbasbelopp 30 inkomstbasbelopp ,5 4,5 procent x) 1,1 2,1 procent procent x) 4 procent ,25 procent x) 4,25 procent ,25 procent x) 4,25 procent ,5 procent x) 4,5 procent x) Pensionsavgiften är oförändrad för alla under Olika avtalsområden har olika hög premie. De flesta av Kommunals medlemmar har redan 4,5 procent och behåller den pensionsavgiften även under De som har 4,0 procent behåller den till år Ingen får sänkt pensionsavgift, däremot kommer avgiften för dem som har lägre att höjas successivt.

21 21 Om du fyllde 60 år eller mer under 2006 (född 1946 eller tidigare), behåller du samma pensionsavgift som i det tidigare PFA-avtalet fram till din pensionering. Pensionsavgift betalas också in om du utför fackligt förtroendeuppdrag och är ledig för detta enligt förtroendemannalagens regler. Eget val av pensionsform och förvaltare Du väljer själv förvaltare för de pengar som varje år avsätts till din avgiftsbestämda ålderspension. Du väljer också om du vill att pengarna ska förvaltas i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Du kan byta förvaltare om du vill, men bara för framtida pensionsavgifter. OBS! Anställda som omfattas av KAP-KL Svenska kyrkan får inte välja förvaltare. Pensionsavgifterna i detta avtal förvaltas av Kyrkans pensionskassa. Förmånsbestämd ålderspension Om du tjänar mer än kronor i månaden (7,5 inkomstbasbelopp år 2007), tjänar du också in förmånsbestämd ålderspension i KAP-KL. Den här pensionsförmånen hette Kompletterande ålderspension i det tidigare PFA-avtalet. Pensionsrätt fr o m 28 års ålder Du börjar tjäna in avgiftsbestämd ålderspension månaden efter det att du har fyllt 28 år (samma åldersgräns som tidigare). Observera att intjänandestarten i KAP-KLs förmånsbestämda ålderspension är högre än i den avgiftsbestämda delen (där du börjar tjäna in pensionsrätt när du har fyllt 21 år). Pensionsvalet är viktigt och handlar om mycket pengar under ett helt arbetsliv. Läs mer om pensionsval på sid Gäller vid inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp Pensionsrätten som procentandel av slutlönen Denna del av KAP-KL är förmånsbestämd och det innebär att det inte avsätts någon pensionsavgift, utan du får ett löfte om att din ålderspension för inkomstdelarna över 7,5 inkomstbasbelopp kommer att vara en viss andel av din slutlön.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension Pensionshäftet Detta måste du veta om din pension Du ska leva på din pension minst ett par decennier, när du blir gammal. Det är nu du kan påverka den. Du har två pensioner och du kan själv påverka båda

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Ökad jämställdhet men fortfarande sämre pension för kvinnor

Ökad jämställdhet men fortfarande sämre pension för kvinnor De nya avtals- och tjänstepensionerna: Ökad jämställdhet men fortfarande sämre pension för kvinnor LENA GRANQVIST ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG FÖRFATTARNAS FÖRORD Under arbetet med denna skrift har vi fått

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Hur klarar jag mig? Rapport om pensioner och ersättningar till efterlevande ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG. P ensions f orum

Hur klarar jag mig? Rapport om pensioner och ersättningar till efterlevande ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG. P ensions f orum Ekonomin förändras oftast drastiskt för många när de blir änkor, änklingar eller förlorar sin sambo. Många vet inte vilket ekonomiskt skydd de har, varken från samhället eller från avtalsförsäkringen.

Läs mer

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension.

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension. Pensionshäftet Detta måste du veta om din. Du ska leva på din minst ett par decennier, när du blir ga m m a l. Det är nu du kan påverka den. Du har två er och du kan själv påverka båda Din allmänna Samhällets

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2014 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Innehåll FÖRORD 3 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSSKYDDET 5 Så växte vårt försäkringsskydd fram 6 9 Lagar

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Välfärdstendens 2009

Välfärdstendens 2009 Välfärdstendens 2009 Innehåll Inledning 3 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 12 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 17 Familjelivet och tryggheten

Läs mer