Rådhuset, kl ;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30"

Transkript

1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl ; Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; Håkan Erlandsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare Peter Andersson, ekonomichef, 56, 57, 58, 66, 71, 72, 81 Barbro Melander, Regionmuseet i Kristianstad, 59 Olof Hermelin, Regionmuseet i Kristianstad, 59 Katarina Olsson, Regionmuseet i Kristianstad, 59 Per-Erik Holmgren, Smidesmuseet i Gislöv, 59 Gunilla Janlert, kultur- och fritidschef, 59 Eva-Maria Persson, samhällsbyggnadschef, 59, 77, 78, 81 Lars Persson, näringslivsutvecklare, 59, 76 Douglas Roth, RegionFastigheter, 60 Bengt-Arne Ljungberg, RegionFastigheter, 60 Ronny Wallin, enhetschef fastighet/städ, 60, 65, 79, 80 Gunnar Granholm, Granholm Konsultation AB, 64 Einar Nilsson, administrativ ledare, 64 Bengt-Olov Lindqvist, teknisk chef, 69 Jan Lundmark, hamnchef, 70 Eva Ferlinger, planarkitekt, 77, 78 Utses att justera Karl-Erik Olsson Håkan Erlandsson 55-66, 71-76; ; 76; Kommunledningskontoret Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Hanna-Karin Persson Ordförande Christer Akej Karl-Erik Olsson 55-66; 71-76; ; 76; Justerande Karl-Erik Olsson Håkan Erlandsson

2 (41) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens utskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

3 Ändring av ärendelistan UTSKOTTETS BESLUT Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista: 1. Torskfiskestopp (KsUb 67/2008). 2. Begäran om ingångsättningstillstånd för ombyggnad av Bornholmskajen samt begäran om utökad investeringsbudget 2008 (KsUb 81/2008).

4 Dnr 2007/ Årsredovisning för år bokslut Ekonomichef Peter Andersson redogör för det preliminära bokslutsresultatet för år Bokslutet ska behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars Enligt redovisningen uppgår resultatet för den löpande verksamheten till plus 26,1 miljoner kronor. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna. Ta upp ärendet vid utskottets sammanträde den 3 mars 2008.

5 Dnr 2007/ Anvisningar för budget 2009 Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2008, 30, om tidplan för arbetet med budget Enligt tidplanen ska budgetberedningen den 3 mars att ha en första genomgång av budgetförutsättningar samt besluta om anvisningar för nämndernas budgetarbete. Anvisningarna avser i första hand det underlag som nämnderna ska överlämna vid träffarna den april. Kommunledningskontoret har redovisat följande material inför budgetarbetet 2009:. Budgetanvisningar för utskick till nämnderna Mall: Nämndernas verksamhetsbeskrivning till kommunfullmäktige. Mall: Nämndernas äskande avseende nya resursbehov respektive besparingsmöjligheter, inklusive konsekvensbeskrivningar. Kommunledningskontorets skrivelse med bilagor. UTSKOTTETS BESLUT Godkänna förslaget till anvisningar för arbetet med budget 2009 samt plan för åren 2010 och Samtliga förvaltningar/nämnder

6 Dnr 2006/ Justering av budget 2008 avseende skatter och statsbidrag Kommunledningskontoret har i skrivelse redogjort för att justering av budget 2008 gjorts avseende skatter och statsbidrag. Detta för att underlätta budgetuppföljningen under året. Den totala budgeterade intäkten förblir oförändrad. Justering har gjorts enligt följande: Budget Budget- Ny Skatter, statsbidrag (tkr) 2008 justering budget Skatteintäkter Inkomstutjämning mm Kostnadsutjämning LSS-utjämning Fastighetsavgift Summa Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

7 Dnr 2008/ Byggnadsvårdscentrum i Simrishamn Region Skåne har beviljat pengar till Simrishamns kommun som ett led i det regionala utvecklingsarbetet att utreda frågan huruvida ett Byggnadsvårdscentrum kan etableras i kommunen. Regionmuseet Kristianstad/landsantikvarien i Skåne har fått i uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie. Förstudien har utarbetats i samverkan med Simrishamns kommun och en referensgrupp bestående av samhällsbyggnadschef Eva-Maria Persson, kultur- och fritidschef Gunilla Janlert och näringslivsutvecklare Lars Persson. Ett byggnadsvårdscentrum kan övergripande och kortfattat beskrivas som att det är en fysisk plats där materiel, kunskap, försäljning, utbildning, tillverkning, förmedling av gamla och traditionella hantverksmetoder och material finns att tillgå. Allt för att bevara gamla tekniker, material och metoder i såväl gamla som nya byggnader, trädgårdar och landskap. Verksamheten ställer vissa krav på lokaliteterna och dess placering. Gislövs smidesmuseum motsvarar en del av kraven. Kontakter har tagits med styrelsen för Gislövs smidesmuseum som ställt sig positiva till någon form av samarbete. Skrivelse från Regionmuseet Byggnadsvårdscentrum för Skåne - Förstudie Överläggningar Barbro Melander, Olof Hermelin och Katarina Olsson från Regionmuseet i Kristianstad informerar utskottet om förstudien. Vid överläggningarna deltar också samhällsbyggnadschef Eva-Maria Persson, kultur- och fritidschef Gunilla Janlert och näringslivsutvecklare Lars Persson samt Per-Erik Holmgren från Smidesmuseet i Gislöv. Det finns stora möjligheter att driva en del av uppbyggnadsfasen med hjälp av landsbygdsutvecklingspengar och Mål 2-pengar. Det skånska landsbygdsprogrammet möjliggör flera olika aktiviteter inom dess programområde under perioden forts.

8 forts. Dnr 2008/ UTSKOTTETS BESLUT Simrishamns kommun ser mycket positivt på detta projekt. Uppdra åt referensgruppen att ta upp en dialog med Region Skåne, Regionala utvecklingsenheten, för att diskutera frågan. Rapportering ska ske till utskottet under april/maj Regionmuseet Kristianstad/landsantikvarien i Skåne Kommunledningskontoret (näringslivsutvecklaren) Kultur- och fritidsförvaltningen (kultur- och fritidschefen) Samhällsbyggnadsförvaltningen (samhällsbyggnadschefen) Kommunstyrelsens utskott

9 Dnr 2008/ Region Skånes försäljning av fastigheterna på Sjukhusområdet i Simrishamn Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 21 januari 2008, 31, beslutat att efterhöra Region Skånes avsikt med en försäljning av fastigheterna på Sjukhusområdet i Simrishamn. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 31. Överläggningar Douglas Roth och Bengt-Arne Ljungberg från RegionFastigheter informerar utskottet om turerna kring försäljningen av fastigheterna. Fastigheterna där sjukhuset finns försäljs exkl. BUP-huset (Barn- och ungdomspsykiatrin). Vid överläggningarna deltar också enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

10 Dnr 2007/ Ändring av utskottets sammanträde Socialnämnden har bjudit in bl.a. ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelsen till en kvalitetsdag den 16 april Kommunstyrelsens utskott har sammanträde denna dag och har bjudit in Region Skånes representanter - beredningen för tillväxt och hälsa i sydöstra Skåne. UTSKOTTETS BESLUT Utskottets sammanträde den 16 april 2008 flyttas till 17 april. Sammanträffandet med Region Skånes representanter beredningen för tillväxt och hälsa i sydöstra Skåne får flyttas till annat tillfälle. Vid utskottets sammanträde den 26 mars 2008 ska förmiddagen ägnas åt företagsbesök. Samtliga förvaltningar

11 Dnr 2008/ Ombud till bolagsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till ordinarie bolagsstämma fredagen den 11 april 2008, kl i Lund. Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallelse UTSKOTTETS BESLUT Utse kommunstyrelsens ordförande Christer Akej som ordinarie ombud och kommunstyrelseledamoten Egon Carlsson som ersättare till ordinarie bolagsstämma med kommunernas försäkringsbolag, Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunassurans Syd Försäkrings AB Christer Akej Egon Carlsson

12 Dnr 2006/ Uppföljning av Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2007, 35, dokumentet Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete Simrishamns kommun Kommunstyrelsens utskott har därefter enligt 277/2007 godkänt de av alkohol- och drogsamordnarna lämnade förslagen till plan för framtagande av tobaks-, alkohol- och drogförebyggande handlingsplaner på nämnds-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Kommunledningskontoret föreslår att respektive förvaltning redovisar vidtagna åtgärder till respektive nämnd. Nämnderna diskuterar frågorna gällande tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete med kommunstyrelsen som därefter informerar kommunfullmäktige. Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun (antagen av kommunfullmäktige den 26 mars 2007). Plan för framtagande av tobaks-, alkohol- och drogförebyggande handlingsplan på nämndsoch förvaltningsnivå. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 277. Skrivelse från kommunledningskontoret UTSKOTTETS BESLUT Uppmana samtliga förvaltningar/nämnder att lämna en delredovisning före februari månads utgång enligt kommunledningskontorets skrivelse. Samtliga förvaltningar/nämnder

13 Dnr 2008/7 107 Dnr 2008/ Ägardirektiv och bolagsordning för Simrishamns Bostäder AB och Simrishamns Industrifastigheter AB Gunnar Granholm, Granholm Konsultation AB, har lämnat förslag till ändringar av ägardirektiven och bolagsordningarna för Simrishamns Bostäder AB och Simrishamns Industrifastigheter AB. Förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Simrishamns Bostäder AB. Förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Simrishamns Industrifastigheter AB. Överläggningar Utskottet diskuterar förslagen med Gunnar Granholm, Granholm Konsultation AB, och gör vissa revideringar. Vid diskussionerna deltar också administrative ledare Einar Nilsson. UTSKOTTETS BESLUT Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag till ägardirektiv och bolagsordningar för de båda bolagen enligt de diskussioner som förts utifrån de lämnade förslagen och revideringarna. Kommunledningskontoret (Staffan Tellman) Kommunstyrelsens utskott

14 Dnr 2007/ Skrivelse från föreningar i Simrishamn om samlingslokal Birger Norrman, har som ombud för ett antal föreningar i Simrishamn, anhållit om att en lokal som rymmer personer, som är handikappanpassad och utrustad med kök och servis och ligger centralt med bra parkeringsplatser m.m anordnas i Simrishamn. Det antecknas att kommunstyrelsen behandlat ett medborgarförslag från John Görnebrand om ett medborgarhus i Simrishamn. Kultur- och fritidsförvaltningen anser bl.a. att tillgången på lokaler i Simrishamn bedöms vara tillräcklig för sammankomster upp till 125 deltagare. Sammantaget anser kultur- och fritidsförvaltningen att föreningslivets behov av samlingslokaler i huvudsak kan anses vara väl tillgodosedda. Barn- och utbildningsnämnden anser att det inom befintligt bestånd finns många olika typer av lokaler som kan hyras via kultur- och fritidsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen som förvaltar kommunens egna fastigheter och hyr ut lokaler åt bl.a. kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har redovisat förslag på lokaler som kan tänkas hyras ut. Skrivelse från Birger Norrman Kultur- och fritidsnämndens beslut , 123, jämte kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse. Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse forts.

15 forts. Dnr 2007/ UTSKOTTETS BESLUT Överlämna kultur- och fritidsförvaltningens svar till Birger Norrman som svar på skrivelsen. Uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att till Birger Norrman överlämna en förteckning över vilka tillgängliga lokaler som uppfyller föreningarnas önskemål. Birger Norrman Kultur- och fritidsförvaltningen

16 Dnr 2008/ Investeringar i VA-verksamheten för år 2008 Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om investeringsram för VAverksamheten för år Kommunledningskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen gjort revideringar i samhällsbyggnadsnämndens begäran. Enligt samhällsbyggnadsnämndens begäran uppgår investeringarna till 7,5 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 207, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunledningskontorets skrivelse Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med ekonomichef Peter Andersson. Vid utskottets sammanträde lämnas en reviderad begäran från samhällsbyggnadsförvaltningen ( ) på 5,6 miljoner kronor i stället för 7,5 miljoner kronor. UTSKOTTETS BESLUT Återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för att återkomma med en ny redovisning. Ta upp ärendet vid utskottets sammanträde den 3 mars Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens utskott

17 Dnr 2008/ Torskfiskestopp Överläggningar Utskottet diskuterar skrivelse från Knut Jeppson, HW Nilssons Eftr AB m.fl. om torskfisket i Sverige. Skrivelse från Knut Jeppsson m.fl UTSKOTTETS BESLUT Uppdra åt kommundirektören att till nästa utskottssammanträde den 3 mars 2008 återkomma med förslag på hur kommunen ska agera i frågan. Kommunledningskontoret (Staffan Tellman) Kommunstyrelsens utskott

18 Dnr 2008/ Omklassificering av trafikplatsen Gärsnäs Stationen Gärsnäs på sträckan Tomelilla-Simrishamn kan ej användas för tågmöten utan utgör endast en anslutning mellan Österlenbanan och Skånska Järnvägars museijärnväg. Stationen har även plattform för resande med Skånetrafikens Pågatåg. Banverket har i skrivelse meddelat att stationen av tekniska och arbetsmiljömässiga skäl idag inte är möjlig att bevaka (manövreras av lokaltågklarerare). På grund av detta är det Banverkets ambition att omklassificera stationen till linjeplats, vilket den i praktiken redan är. Ändringen skulle inte innebära att trafikeringen med persontåg samt resandeutbytet i Gärsnäs påverkas. Ändringen kommer endast att beröra trafik till och från banan mot S:t Olof (Skånska järnvägars museijärnväg). Banverket har lämnat Simrishamns kommun tillfälle att lämna synpunkter i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat synpunkter i ärendet. Kommunen har skrivit avtal med Skånska järnvägars museijärnväg som innebär att museijärnvägen disponeras plats för perrong i Gärsnäs. Turistnäringen är en viktig inkomstkälla för kommunen och det ligger i kommunens intresse att museijärnvägen kan köra persontåg hela vägen från Gärsnäs till och från de norra delarna av kommunen under turistsäsongen. En omklassificering av Gärsnäs trafikplats får därför inte innebära att denna möjlighet tas bort. Skrivelse från Banverket Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse forts.

19 forts. Dnr 2008/ UTSKOTTETS BESLUT Till Banverket överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som kommunens yttrande. Påpeka för Banverket att tåglinjen mellan Simrishamn och Ystad med stor sannolikhet kommer att bedrivas med 1-timmestrafik heldag inom några år. En målsättning som kommunen delar med Skånetrafikens planering. Informera kommunstyrelsen om beslutet. _ Banverket Samhällsbyggnadsförvaltningen

20 Dnr 2008/ Ansökan om tillstånd för uttag av sand på Sandhammarens bank - samråd Ystads kommun har för avsikt att söka nytt tillstånd enligt kontinental sockelförordning för uttag av sand på Sandhammarens bank varför de som en del i samrådsprocessen önskar Simrishamns kommuns synpunkter på tidigare upprättad MBK (Miljökonsekvensbeskrivning). Ystads kommun har samrått med länsstyrelsen. Advokatfirman Åberg & Co har för Ystads kommun anhållit om Simrishamns kommuns eventuella synpunkter på ansökan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Simrishamns kommun ställer sig positiv till att Ystads kommun får tillstånd till uttag av sand på Sandhammarens bank. Skrivelse från Advokatfirman Åberg & Co jämte MBK m.m Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar UTSKOTTETS BESLUT Simrishamns kommun ställer sig positiv till att Ystads kommun får tillstånd till uttag av sand på Sandhammarens bank enligt samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Informera kommunstyrelsen om beslutet. Advokatfirman Åberg & Co Samhällsbyggnadsförvaltningen

21 Dnr 2007/ Isfabriken i Simrishamn Kommunstyrelsens utskott har uppmanat samhällsbyggnadsnämnden att ta fram underlag för en eventuell omlokaliserig av Isfabriken i Simrishamn. Befintlig isfabrik är privatägd (Fisk-Impex) och byggt på kommunal mark. Vill kommunen få tillgång till utarrenderad mark i förtid går det inte att utesluta att detta innebär ekonomisk kompensation till nuvarande markarrendator. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat ett förslag som innebär att marken frigörs samtidigt som framtida isförsörjning till fiskarna säkerställs enligt följande: Investering i ny isfabrik där själva isproduktionen förläggs vid Fisk-Impex lokaler. Isdepå med automatik för utmatning direkt till fiskefartygen placeras på östra kajen. Den totala investeringen inklusive demontering av den nuvarande isfabriken uppgår till 9 miljoner kronor. Går kommunen in som ägare av den nya isfabriken medför det att ett bidrag lämnas från EU på 50 % av investeringen. Fisk-Impex del blir kronor och kommunens del beräknas till kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat en kostnads-, och intäktskalkyl i ärendet. Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning till utskottet. Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning Kommunstyrelsens utskotts protokoll , 435. Kommunstyrelsens utskotts protokoll , 448. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 5, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med hamnchef Jan Lundmark. Vid diskussionen revideras kostnads/intäktskalkylen beträffande räntekostnaderna. forts.

22 forts. Dnr 2007/ UTSKOTTETS BESLUT Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde revidera samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse enligt förda diskussioner i utskottet. Ta upp ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen

23 Dnr 2008/ Revisorernas skrivelse om förlängd budgetprocess Kommunens revisorer har inkommit med en skrivelse i vilken det framförs synpunkter på nuvarande budgetprocess. Skrivelsen avslutas med att kommunstyrelsen bör överväga möjligheten att förlänga processen så att inblandade parter upplever att processen går rätt och riktigt till. Kommunledningskontoret har avgivit yttrande över revisorernas skrivelse. I sammanhanget vill kommunledningskontoret informera om att kommunstyrelsen enligt 237/2007 behandlade en skrivelse från barn- och utbildningsnämnden rörande nämndernas roll i budgetprocessen. Skrivelsen föranledde inga förändringar av fastställd process. I beslutet påminde kommunstyrelsen samtidigt om att framtaget budgetunderlag, i enlighet med fullmäktiges beslut om nuvarande budgetprocess (KF 34/2004), ska nämndsbehandlas. Ett viktigt motiv för nuvarande process med fullmäktiges budgetbeslut redan i juni är att ge nämnderna tidsmässigt utrymme att utarbeta och förankra internbudgeten och konkretiserade verksamhetsmål. Med gällande tidplan har nämnderna tiden från budgetbeslutet i juni till återkopplingen till fullmäktige i november att hantera dessa uppgifter. Kommunstyrelsen har enligt 30/2008, vilket revisorerna också nämner i sin skrivelse, fastställt tidplanen för innevarande års budgetarbete. Processen ska enligt detta beslut tidsmässigt följa de senaste årens budgetarbete. Kommunledningskontorets bedömning är att budgetprocessen under år 2008 bör följa den tidplan som kommunstyrelsen redan har fastställt. Revisionens skrivelse Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse , jämte bilagor. forts.

24 forts. Dnr 2008/ UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Vidhålla den av kommunstyrelsen beslutade tidplanen enligt 30/2008 samt överlämna kommunledningskontorets skrivelse till revisorerna. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

25 Dnr 2007/ Avtal med Tomelilla kommun om vuxenutbildningen Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde den 27 augusti 2007, 171, att säga upp avtalet rörande den gemensamma nämnden för vuxenutbildningen (NVLÖ) med Tomelilla kommun. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att bevaka kommunens intresse vid avvecklingen. Kommunledningskontoret har redovisat en återrapportering av uppdraget. Av redovisningen framgår att kostnaderna har överstigit budget med ca 2,8 Mkr. Av överskridandet för personal avser ca 1,6 Mkr avgångsvederlag m.m. (avseende 5 personer). När det gäller interkommunala ersättningar beror i huvudsak den högre kostnaden på betalningar till Ystads kommun som egentligen avser 2006 (eftersläpande fakturering). Enligt avtalet sker den slutliga ekonomiska regleringen för ett räkenskapsår i början av nästkommande år. I beloppen ovan ingår därför en uppbokning på 3,5 Mkr, intäkt hos NVLÖ och kostnad i Simrishamn, som ännu inte har reglerats. Kommunstyrelsens beslut , 181. Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Godkänna kommunledningskontorets återrapportering så att slutreglingen med Tomelilla kommun därmed kan verkställas. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

26 Dnr 2008/ Hyreskostnader för Skillinge brandstation Skillinge räddningsvärn disponerar kostnadsfritt lokaler i Skillinge brandstation. Kommunens kostnader för lokalerna har tidigare belastat samhällbyggnadsnämndens anslag Outhyrda fastigheter (vht ), men sedan fastigheten försålts hösten 2007 har anslaget minskats i motsvarande grad i budget Före försäljningen tecknades ett hyreskontrakt med kommunstyrelsen som hyresgäst. Hyreskontraktet övertogs av köparen vid försäljningen. Kommunstyrelsens hyreskostnader för lokalerna är kronor exkl. moms för år Något anslag har inte tagits upp i kommunstyrelsens budget 2008 för detta ändamål. Kommunstyrelsens anslag Bidrag Räddningsvärn (vht ) på kronor avser ett bidrag på kronor för år 2008 för vart och ett av de sex räddningsvärnen. Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Hyreskostnaderna för Skillinge brandstation för år 2008 får belasta anslaget för Bidrag Räddningsvärn (vht ) och täckas genom tillgängliga medel inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

27 Dnr 2008/ Fullmakt för utkvittering av värdeförsändelser m.m Kommunledningskontoret har i skrivelse meddelat att tidigare fullmakt för utkvittering av värdeförsändelser m.m. inte längre är aktuell och behöver förnyas. Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen lämnar fullmakt för kommunsekreterare Hanna-Karin Persson, assistent Katarina Sjöstrand Narhed, administrativ ledare Einar Nilsson och arkivansvarig Walter Borggren, två i förening eller var för sig i förening med assistent Ulla Andersson eller vaktmästare Åke Persson, att kvittera ut värdeförsändelser och att kvittera ut försändelser mot postförskott till Simrishamns kommun. Fullmakten avser även personadresserade försändelser till befattningshavare hos Simrishamns kommun. Samtliga får dessutom fullmakt att var för sig kvittera ut vanliga postpaket och försändelser. Tidigare lämnade fullmakter återkallas. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

28 Dnr 2008/ Undertecknande av handlingar Av kommunstyrelsens reglemente, 21, framgår att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och signeras av kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. Tidigare beslut om undertecknande av handlingar är inte längre aktuellt och måste förnyas. Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Undertecknande av handlingar enligt kommunstyrelsens reglemente 21 ska ske av kommunstyrelsens ordförande Christer Akej, med vice ordföranden Karl-Erik Olsson som ersättare, och kontrasigneras av kommundirektör Staffan Tellman, med administrativ ledare Einar Nilsson som ersättare. Kommunstyrelsens tidigare beslut om undertecknande av handlingar upphör därmed att gälla (Ks 236/1997). Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

29 Dnr 2008/ Företagsenkäten 2008 Kommunledningskontoret föreslår att under våren 2008 genomföra en företagsenkät riktad till samtliga företag i Simrishamns kommun (Ks 41/2008). Företagsenkäten består av två delar. Den första delen grundar sig på faktauppgifter om näringslivet i kommunen. Den andra delen består av ett frågeformulär med frågor om företaget, den förväntade utvecklingen och företagens attityder. Kostnaden för företagsenkäten är beräknad till ca kronor och täcks av medel anslagna för näringslivsarbetet. Kommunledningskontorets skrivelse jämte företagsenkäten. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Under våren 2008 genomföra en företagsenkät riktad till samtliga företag i Simrishamns kommun enligt kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

30 Dnr 2006/ Utställt planförslag Viks Fiskeläge 16:6 m.fl. i Vik Förslag till detaljplan finns utställt under tiden 28 januari 25 februari 2008 (normalt planförfarande). Detaljplan för del av Viks Fiskeläge 16:6 m.fl. i Vik, upprättad , reviderad och Planområdet ligger söder om Viks Fiskeläge, omfattar delar av fastigheterna Viks Fiskeläge 16:6 och 71:1. Viks Fiskeläge 16:12 och S:3 ingår också. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att planområdet bebyggs med 26 enbostadshus samt att gator och friytor anordnas i princip enligt förslag upprättat av A-FORM AB. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse jämte utställningshandlingar. Yrkanden Karl-Erik Olsson (s) yrkar att byggnationen inte får avse högre hus än 1 ½-plan. Egon Carlsson (sjvp) yrkar bifall till planförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Olssons respektive Egon Carlssons yrkanden och finner att utskottet beslutat enligt Egon Carlssons förslag och att utskottet därmed tillstyrker planförslaget. Omröstning begärs. Omröstning Utskottet godkänner följande propositionsordning. Ja för Egon Carlssons yrkande. Nej för Karl-Erik Olssons yrkande. forts.

31 forts. Dnr 2006/ Med 3 Ja-röster (Håkan Erlandsson, Egon Carlsson och Christer Akej) mot 2 Nej-röster (Karl- Erik Olsson och Pia Ingvarsson) beslutar utskottet enligt Egon Carlssons förslag att tillstyrka planförslaget. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget i detta skede av planarbetet. Reservationer Karl-Erik Olsson (s) och Pia Ingvarsson (s) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

32 Dnr 2008/ Fördjupad översiktsplan för Skillinge Förslag till fördjupad översiktsplan för Skillinge, upprättad finns utställd under tiden 28 januari 28 april 2008 (normalt planförfarande). Planområdet omfattar hela Skillinge tätort och den detaljplanelagd mark som gränsar till tätorten. Utöver detta ingår den mark som ligger mellan tätorten och gränsen till den fördjupade översiktsplanen för Norrekås och Örnahusen. Planområdet är också utökat i nordost för att visa på kommunens intentioner med en ny tillfart till hamnområdet i Skillinge. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att den ska fungera som ett redskap för att kunna hantera förfrågningar om både bostadsbebyggelse och verksamheter på ett sådant sätt att områdets värden inte går förlorade. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 november 2006, 284, beslutat att planarbetet ska ske parallellt med utredningen om planerna för hamnområdet i Skillinge. Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 24 oktober 2007, 396, beslutat att ärendet beträffande utställt planförslag för Skillinge hamn ska tas upp omedelbart efter samrådstidens slut den 2 november Kommunstyrelsens beslut , 284. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse jämte utställningshandlingar. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget i detta skede av planarbetet. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

33 Dnr 2008/ Försäljning av Östra Vemmerlövs f.d. skola Kultur- och fritidsnämnden har sagt upp sina förhyrda lokaler i Östra Vemmerlövs f.d. skola. Eftersom det är viktigt att hantera försäljningsärenden snabbt har sedan flera år den egentliga uppsägningstiden enligt internhyreskontrakten dragits ned. När det gäller Östra Vemmerlövs f.d. skola har en diskussion förts med kommunens ekonomichef, varvid överenskommits att uppsägningen godkännes med 31 december 2007 som sista hyresdag. Lokalerna kommer därefter att belasta hyresförlustkontot. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att lämna ut fastigheten till försäljning via fastighetsmäklare. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 15, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Yrkanden Karl-Erik Olsson (s) yrkar att den av kommunen ägda lokalen även framgent behålls i kommunal ägo eftersom den är den enda lokal som byborna kan anordna möten och aktiviteter i. Det borde vara varje bys rättighet och kommunens skyldighet att tillse att möteslokaler finns till ett billigt pris. Christer Akej (m) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Olssons respektive Christer Akejs yrkanden och finner att utskottet beslutat enligt Christer Akejs yrkande/samhällsbyggnadsnämndens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Utskottet godkänner följande propositionsordning. Ja för Christer Akejs yrkande. Nej för Karl-Erik Olssons yrkande. forts.

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer