Bra Kemråd krav och kriterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra Kemråd krav och kriterier"

Transkript

1 Bra Kemråd krav och kriterier Version 4.0, datum Krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsmedel och bansmörjmedel... 2 Generella kriterier, version Kompletterande kriterier... 5 Rengöringsmedel för gården... 5 Desinfektionsmedel på gården... 6 Juvervårdsprodukter... 7 Rengöringsmedel inom industrin... 9 Desinfektionsmedel inom industrin Bansmörjmedel för industrin Funktionsdata Funktionsdata rengöringsmedel Funktionsdata desinfektionsmedel Funktionsdata juvervårdsprodukter Krav och kriterier för ensileringsmedel Generella krav för ensileringsmedel Kompletterande kriterier för ensileringsmedel Funktionskrav för ensileringsmedel Bilaga Klorerande desinfektionsmedel

2 Krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsmedel och bansmörjmedel De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden utom ensileringsmedel 1. För respektive användningsområde tillkommer kompletterande kriterier. Dessa kan vara strängare eller innebära lättnader från de generella kriterierna. Genomgående i dessa kriterier menas med ämnen som ingår i produkter alla tillsatta ämnen inklusive kända tillsatser och föroreningar i ämnen eller råvaror. Med klassificering avses om inget annat anges de regler som finns i KIFS 2005:7, Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (Rådets direktiv 67/548/EEG samt 1999/45/EG, med senaste anpassningar) Generella kriterier Generella kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsmedel och bansmörjmedel, version 4.0. De koncentrationsgränser som anges i kriterierna gäller för halten i respektive produkts brukslösning. Dock gäller att: produkten i sig ska kunna hanteras på ett säkert sätt, även koncentratet risken för feldosering är minimal produkten i övrigt uppfyller gällande lagstiftning. 1. Miljökrav på ingående ämnen 1.1 Ämne klassificerat som R 50/53, Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön får ingå i högst 0,005 % i brukslösning. Ämne klassificerat som R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön får ingå i högst 0,05 % i brukslösning. 1.2 Ämne som uppfyller kriterierna för PBT (persistenta, bioackumulerbara och toxiska) eller vpvb (mycket persistenta och mycket bioackumulerbara) enligt REACH 2 [1] får inte ingå i produkterna. 1.3 Ämne klassificerat som R50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer får ingå i upp till 0,25 % i industriprodukters brukslösning och i 0,05 % i gårdsprodukters brukslösning, under förutsättning att det är aerobt lättnedbrytbara (i närvaro av luft) och anaerobt nedbrytbart 3 [2] (i frånvaro av syre). R50-ämne som inte är anaerobt nedbrytbart får ingå i brukslösning med högst 0,05 %. Undantag är perättiksyra som får ingå i högst 1,25% i alla brukslösningar. 1 Krav och kriterier för ensileringsmedel beskrivs i separat kapitel, sid 16 2 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 3 Testas i enlighet med OECD 311, ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller likvärdigt med krav på minst 60 % nedbrytbarhet under anaeroba förhållanden. 2

3 1.4 För ämne med kända nedbrytningsprodukter som är klassificerade som miljöfarliga gäller kriterierna ovan, som om nedbrytningsprodukterna ingår i samma halt som ursprungsämnet. Undantag för komplexbildare: Komplexbildare har ofta särskilt hög toxicitet för alger eftersom de blockerar tillgången till viktiga näringsämnen/spårämnen genom att binda upp dessa. Den uppmätta toxiciteten är därför inte representativ och saknar relevans. Den ekotoxikologiska bedömningen av komplexbildare baseras därför endast på toxicitetsvärden från två trofinivåer (vanligen fisk och kräftdjur), för andra ämnen krävs ekotoxikologisk data från tre trofinivåer (se under rubriken Ansökan och bedömning ). 2. Hälsokrav på produkt och ingående ämnen 2.1 En produkt som klassificeras som mycket giftig (Tx), giftig (T), frätande (C) eller hälsoskadlig (Xn) kan inte godkännas. Några undantag finns där frätande produkter kan godkännas under särskilda förutsättningar. Se kompletterande kriterier. Produkter som klassificeras som hälsoskadliga på grund av R22 Farligt vid förtäring och R65 Farligt kan ge lungskador vid förtäring, undantas. De anses inte relevanta vid normal hantering. 2.2 Produkter klassificerade som irriterande (Xi) godkännes endast om klassificeringen inte beror på allergena egenskaper. 2.3 Produkten får inte innehålla ämnen som är klassificerade cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) kategori 1 och 2 med någon av riskfraserna R45, R46, R49, R60 och R61. Produkten får inte innehålla ämnen med klassificering CMR kategori 3 (R40, R62, R63, R68) i koncentrationer som ger upphov till klassificering CMR kategori 3 (R40, R62, R63, R68) av produkten 1 [3]. Produkten får inte innehålla ämnen som prioriterats i Overall Category 1 på den lista över ämnen med misstänkt hormonstörande egenskaper som EU-kommissionen upprättat 2 [4]. 2.4 NTA (Nitrilotriättiksyra) har angetts som möjligen cancerframkallande av IARC 3 [5] Klassificeringen är omdiskuterad. I avvaktan på officiell klassificering tillåts NTA om koncentrationen i produkten inte överstiger 5 %. 3. Övriga miljö- och hälsokrav på ingående ämnen 3.1 Färgämnen får ej ingå i produkten. I vissa fall där färgämnen har en tydlig funktion kan de godkännas enligt undantag i kompletterande kriterier. Färgämnen definieras som ämnen som tillsätts en produkt för att i första hand ge produkten en viss färg. 3.2 Parfymer får ej ingå i produkten. Parfymer definieras som ämnen som tillsätts en produkt för att i första hand ge produkten en viss doft. 1 Normalt ger koncentrationer på 1 % (C, M) respektive 5 % (R) eller däröver upphov till denna klassificering av produkten. Koncentrationen av de ämnen, upptagna i bilaga VI till CLP (förordning (EG) 1272/2009), som getts särskild koncetrationsgräns eller anmärkning får inte leda till klassificring av produkten i enlighet med vad som anges där. 2 Det saknas idag kriterier för bedömning av hormonstörande egenskaper. EUkommissionens lista prioriterar ämnen för fortsatt utredning med avseende på misstänkt hormonstörande egenskaper. Listan finns sammnställd i EDS database, se 3 IARC, Vol.: 73 (1999) (p. 385). 3

4 3.3 Klorerande ämnen, till exempel natriumhypoklorit, får ej ingå i produkten. Klorerande ämnen definieras i en särskild bilaga. 4. Övriga krav på produkten 4.1 Med produkterna ska alltid följa ett aktuellt säkerhetsdatablad (SDS) enligt REACH 1 [1] 4.2 Märknings- och informationstexter på produkternas förpackning ska följa anvisningarna från myndigheterna i Sverige. Produktens etikett och märkning ska vara tydlig och lättläst. 4.3 Förpackningarnas utformning ska uppfylla de krav som ställs i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, kapitel 2, Övriga krav se underlag i "Ansökan och bedömning". 5. Funktion Funktionsdata ska bifogas, se Funktionsdata under Gården respektive Industrin. 6. Andra system för Miljömärkning Produkter märkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU-Blomman är godkända för användning i samband med mjölkproduktion på gården och industrin. Det kan till exempel vara produkter för rengöring, personlig hygien eller tvättmedel. Produkter märkta med något av dessa miljömärken behöver inte ansöka om godkännande enligt Bra Kemråds kriterier. 1. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 2. Testas i enlighet med OECD 311, ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller likvärdigt med krav på minst 60 % nedbrytbarhet under anaeroba förhållanden. 3. Normalt ger koncentrationer på 1 % (C, M) respektive 5 % (R) eller däröver upphov till denna klassificering av produkten. Koncentrationen av de ämnen, upptagna i bilaga VI till CLP (förordning (EG) 1272/2009), som getts särskild koncetrationsgräns eller anmärkning får inte leda till klassificring av produkten i enlighet med vad som anges där. 4. Det saknas idag kriterier för bedömning av hormonstörande egenskaper. EU-kommissionens lista prioriterar ämnen för fortsatt utredning med avseende på misstänkt hormonstörande egenskaper. Listan finns sammnställd i EDS database, se 5. IARC, Vol.: 73 (1999) (p. 385). Datum: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 4

5 Kompletterande kriterier Rengöringsmedel för gården Rengöringsmedel på gården, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för rengöringsmedel på gården: Mjölkningsanläggningar, mjölktank och övrig utrustning Mjölktanksrummet och mjölkgrop, väggar, golv och andra ytor Djurstallar Foderhanteringsutrustning 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter som är klassificerade som frätande (C) kan godkännas under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses. Produkt som kommer i kontakt med djuren kan godkännas om dess brukslösning inte klassificeras som frätande (C) eller irriterande (Xi). Säker hantering innebär till exempel att produkten kan vara i tablettform eller att doseringsanordning medföljer som minimerar risken för spill och stänk. Bifogade produktanvisningar ska också visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. 1.2 Kvartära ammoniumföreningar får inte ingå i produkten då de kan påverka råvaran negativt i den fortsatta förädlingen. Undantag gäller om användningen är rengöring av djurstallar. 2. Krav på doseringsanvisning 2.1 Förpackningen ska ha en doseringsanvisning eller doseringstabell för olika vattenhårdhet. Funktionsdata rengöringsmedel: sid 13 Datum:

6 Desinfektionsmedel på gården Desinfektionsmedel på gården, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för desinfektionsmedel på gården: Mjölkningsanläggningar, mjölktank och övrig utrustning. Mjölktanksrummet och mjölkgrop väggar, golv och andra ytor. Djurstallar 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter som är klassificerade som frätande (C) kan godkännas under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses. Produkt som kommer i kontakt med djuren kan godkännas om dess brukslösning inte klassificeras som frätande (C) eller irriterande (Xi). Säker hantering innebär till exempel att produkten kan vara i tablettform eller att doseringsanordning medföljer som minimerar risken för spill och stänk. Bifogade produktanvisningar ska också visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. 1.2 Livsmedelsgodkända färgämnen med tydlig funktion, till exempel att markera att produkten fortfarande är aktiv, får användas under förutsättning att de är lätt avtorkningsbara. 1.3 Kvartära ammoniumföreningar får inte ingå i produkten då de kan påverka råvaran negativt i den fortsatta förädlingen. Undantag gäller om användningen är desinfektion av djurstallar. 1.4 För desinfektionsmedel för gården finns två nivåer av miljökrav: Kategori 1 Kategori 2 Höga miljökrav Definierade miljökrav Desinfektionsmedel som uppfyller miljökraven i de generella kriterierna. Desinfektionsmedel som uppfyller miljökraven i de generella kriterierna med följande undantag: 1. Ämnen klassificerade som, R 50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer tillåts med sammanlagt maximalt 0,25 % i produktens brukslösning, under förutsättning att de är aerobt lättnedbrytbara (i närvaro av luft) och anaerobt nedbrytbara (i frånvaro av syre). R50- ämnen som inte är anaerobt nedbrytbara får ingå med högst 0,05 % i produktens brukslösning. Se krav 1.3 i de generella kriterierna. 2. Sulfaminsyra tillåts i maximalt 1,25 % i brukslösning av produkten. Funktionsdata desinfektionsmedel: sid 14 Datum:

7 Juvervårdsprodukter Juvervårdsprodukter för gården, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för juvervårdsprodukter på gården: Rengörande före mjölkning Desinficerande efter mjölkning Smörjande 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter som klassificeras som frätande (C) kan ej godkännas. 1.2 Livsmedelsgodkända färgämnen med tydlig funktion, till exempel att det tydligt framgår vilken spene som behandlats, får användas under förutsättning att de är lätt avtorkningsbara med en fuktad duk före nästa mjölkning. 1.3 Kvartära ammoniumföreningar får inte ingå i produkten då de kan påverka råvaran negativt i den fortsatta förädlingen. 2. Rengörande juvervårdsprodukter - före mjölkning 2.1 Branschriktlinjer för hygienisk mjölkproduktion är utgångspunkten, vilket innebär att desinfektion av spenar endast får göras efter mjölkning. I övrigt gäller de generella kriterierna. 3. Desinficerande juvervårdsprodukter - efter mjölkning 3.1 För desinficerande juvervårdsprodukter finns två nivåer av miljökrav: Kategori 1 Kategori 2 Höga miljökrav Definierade miljökrav Produkter som uppfyller miljökraven i de generella kriterierna. Desinficerande juvervårdsprodukter som uppfyller miljökraven i de generella kriterierna med nedanstående undantag: Ämnen klassificerade som, R 50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer tillåts med sammanlagt maximalt 0,25 % i produktens brukslösning, under förutsättning att de är aerobt lättnedbrytbara (i närvaro av luft) och anaerobt nedbrytbara (i frånvaro av syre). R50- ämnen som inte är anaerobt nedbrytbara får ingå med högst 0,05 % i produktens brukslösning. Se krav 1.3 i de generella kriterierna. Produkter som innehåller jod i fri form eller jod som är bunden i en matris, t.ex. PVP-jod 1 [1]. Observera att kravet på max 0,25% av ett ämne med R50-fras gäller även här och att det är halten jod som räknas. 1 Produkter får innehålla PVP-jod. Den formella klassningen R 51/53 Giftig för vattenorganismer/kan förorsaka långtidseffekter i miljön" är inte relevant eftersom PVP och jod bör ses som separata ämnen. Jod är ett R50-ämne och PVP är mycket dåligt nedbrytbart men har mycket låg toxicitet. 7

8 4. Smörjande juvervårdsprodukter 4.1 För produkter som gör anspråk på att ha en kärlvidgande effekt eller öka blodgenomströmningen (till exempel vissa kamferinnehållande salvor), gäller Läkemedelsverkets allmänna råd, LVFS 1995:19, om vissa utvärtes läkemedel. Tillstånd från Läkemedelsverket ska finnas för att sälja sådana produkter. För godkännande av sådana produkter krävs att leverantör/tillverkare visar att tillstånd finns för försäljning. Funktionsdata juvervårdsprodukter: sid Produkter får innehålla PVP-jod. Den formella klassningen R 51/53 Giftig för vattenorganismer/kan förorsaka långtidseffekter i miljön" är inte relevant eftersom PVP och jod bör ses som separata ämnen. Jod är ett R50-ämne och PVP är mycket dåligt nedbrytbart men har mycket låg toxicitet. Datum:

9 Rengöringsmedel inom industrin Rengöringsmedel inom industrin, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för rengöringsmedel inom industrin: Processdisk/Additiv Filterdisk Skum och gel Allrengöring Ostformsdisk Övrigt 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter för processdisk/filterdisk, skum och gel, allrengöring, ostform, backdisk samt produkter för avkalkning, som klassificeras som frätande (C) tillåts under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses. Bifogade produktanvisningar ska visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. 2. Krav på doseringsanvisning 2.1 Det skall finnas en doseringsanvisning eller doseringstabell för olika vattenhårdhet på förpackningen. (Detta är ej nödvändigt när produkterna används i slutna automatiserade disksystem.) 3. Undergrupper till användningsområden Följande undergrupper finns definierade till ovan nämnda användningsområden: Processdisk/Additiv CIP-disk: Rengöring för ledningar, tankar, plattapparater, förpackningsmaskiner och tillsatser till rengöringsmedel som t.ex. adderas till lut Filterdisk: Diskmedel för membransystem Skum och gel: Skumrengöringsmedel för rengöring av t.ex. produktionsmaskiner, golv och tak Allrengöringsmedel: Golvrengöring, ytrengöring, grovrengöring, putsmedel, golvpolish, borttagningsmedel för golvpolish, sanitetsrengöring, handdisk Ostformsdisk: För rengöring av ostformar Backdisk: För rengöring av t.ex. backar och rullvagnar Funktionsdata rengöringsmedel: sid 13 Datum:

10 Desinfektionsmedel för industrin Desinfektionsmedel inom industrin, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för desinfektionsmedel inom industrin: Processdisk/Additiv Filterdisk Skum och gel Ostformsdisk Personlig hygien 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter som klassificeras som frätande (C) tillåts under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses. Bifogade produktanvisningar ska visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. 1.2 För desinfektionsmedel inom industrin finns två nivåer av miljökrav: Kategori 1 Kategori 2 Höga miljökrav Definierade miljökrav Desinfektionsmedel som uppfyller de generella kriterierna. Desinfektionsmedel som uppfyller de generella kriterierna med följande undantag: Ämnen klassificerade som, R 50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer tillåts med sammanlagt maximalt 1,25 % i produktens brukslösning, under förutsättning att de är aerobt lättnedbrytbara (i närvaro av luft) och anaerobt nedbrytbara (i frånvaro av syre). R50- ämnen som inte är anaerobt nedbrytbara får ingå med högst 0,05 % i produktens brukslösning. Se krav 1.3 i de generella kriterierna. 2. Undergrupper till användningsområden Följande undergrupper finns definierade till ovan nämnda användningsområden: Processdisk/Additiv CIP-disk, desinfektion av ledningar, tankar, plattapparater, förpackningsmaskiner och tillsatser till desinfektionsmedel som t.ex. adderas till lut Filterdisk Diskmedel för membransystem Skum och gel: Skummedel för desinfektion av t.ex. produktionsmaskiner, golv och tak Ostformsdisk Desinfektion för ostformar Personlig hygien Desinfektion, handrengöringsmedel, schampo m.m. I första hand gäller Bra Miljöval eller Svanen märkt. Saknas detta krävs bedömning enligt Kemikalierådets kriterier Förpackningsdesinfektion Desinfektion av förpackningsmaterial, tex UHTprodukter Funktionsdata desinfektionsmedel: sid 14 Datum:

11 Bansmörjmedel för industrin Bansmörjningsmedel inom industrin, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för Bansmörjmedel inom industrin: Smörjning av transportbanor 1 Miljökrav på produkten 1.1 Produkter för bansmörjning som klassificeras som frätande (C) tillåts under förutsättning att brukslösningen inte är frätande och att en säker hantering kan tillgodoses. Bifogade produktanvisningar ska visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. Datum:

12 Funktionsdata Så här hanterar Kemikalierådet funktionsdata Leverantörer av produkter skall lämna fakta om produkternas funktionsegenskaper tillsammans med ansökan. Fakta på funktionen hos ett disk- eller desinfektionsmedel lämnas av leverantören i ansökningsformuläret utifrån tre olika utgångspunkter: som befintlig, jämförande eller som en helt ny produkt. Ansvarig för lämnande av fakta är leverantören av disk- eller desinfektionsmedel. Goodpoint granskar endast lämnade uppgifter och bedömer status på produkten. Det görs en bedömning av produktens tekniska data och funktionella egenskaper i förhållande till standardriktvärden som Kemikalierådet fastslagit för de olika disk- och desinfektionsmedelsgrupperna. Funktionsdata motsvarande labtest eller tester motsvarande pilotförsök måste vara väl dokumenterade, samt definierade kriterier och gränser för utvärdering av resultaten måste framgå. Om produkten har klarat definierade krav för erfarenhet eller i test anges detta i ansökan som "Erfarenhet: Ja" respektive "Test: Ja". Saknas erfarenhet eller om produkten inte uppfyller krav i test anges detta i listan som "Erfarenhet: Nej" respektive "Test: Nej". Därefter måste produkten värderas på respektive mejeri eller gård utifrån de förutsättningar som råder just där (storskaleförsök/fältförsök). Detta arbete ligger utanför Bra Kemråds område. Datum:

13 Funktionsdata rengöringsmedel Om medlet skall användas i kombination med annat medel skall det anges. Normalt gäller erfarenhet endast från nordiska förhållanden. Kravet är att referens till gårdar och hur länge rengöringsmedlet använts där anges. 1. Erfarenhet Medlet har använts och anses beprövat av branschen (leverantörer och användare) med goda resultat under minst tre år inom Norden, det vill säga referenser måste anges. 2. Test Medlet har klarat definierade krav i ett väl dokumeterat test. Datum:

14 Funktionsdata desinfektionsmedel Normalt gäller erfarenhet endast från nordiska förhållande. Kravet är att referens till gårdar och hur länge desinfektionsmedlet använts där anges. 1. Erfarenhet Medlet har använts och anses beprövat av branschen (leverantör och användare) med goda resultat under minst tre år inom Norden, det vill säga referenser måste anges. 2. Test Medlet har klarat definierade krav i ett väl dokumenterat test. För test av desinfektionsmedlets avdödningsförmåga finns standardiserade suspensionstester, som DS/EN 1276 och DS/EN 1650 eller motsvarande. 3. Avdödning Huvudkraven för avdödning i suspensionstesterna är en logreduktion på 5 för bakterier, 4 för sporer, jäst och mögel. Se DS/EN 1276 och DS/EN Datum:

15 Funktionsdata juvervårdsprodukter Desinficerande juvervårdsprodukter ska vara godkända av den danska Födevarestyrelsen (www.foedevarestyrelsen.dk). Normalt gäller erfarenhet endast från nordiska förhållanden. Kravet är att referens till gårdar och hur länge juvervårdsprodukten använts där anges. 1. Erfarenhet Medlet har använts och anses beprövat av branschen (leverantör och användare) med goda resultat under minst tre år inom Norden, det vill säga referenser måste anges. 2. Test Medlet har klarat definierade krav i ett väl dokumenterat test. För test av desinfektionsmedlets avdödningsförmåga finns standardiserade suspensionstester, som DS/EN 1276 och DS/EN 1650 eller motsvarande. 3. Avdödning Huvudkraven för avdödning i suspensionstesterna är en logreduktion på 5 för bakterier, 4 för sporer, jäst och mögel. Se DS/EN 1276 och DS/EN Datum:

16 Krav och kriterier för ensileringsmedel Med klassificering avses om inget annat anges de regler som finns i KIFS 2005:7, Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (Rådets direktiv 67/548/EEG samt 1999/45/EG, med senaste anpassningar) Generella krav för ensileringsmedel De generella kriterierna för ensileringsmedel skiljer sig något från de kriterier som gäller för övriga användningsområden inom gården och industrin. Det tillkommer även kompletterande kriterier som är unika för ensileringsmedel. De kompletterande kriterierna kan vara strängare eller innebära lättnader från de generella kriterierna. De koncentrationsgränser som anges i kriterierna gäller för halten i respektive produkts brukslösning. Dock gäller att: produkten i sig ska kunna hanteras på ett säkert sätt, även koncentratet risken för feldosering är minimal produkten i övrigt uppfyller gällande lagstiftning. OBSERVERA att vid vissa allvarliga sjukdomsutbrott, gäller jordbruksverkets föreskrifter. 1. Miljökrav på ingående ämnen i produkten 1.1 Ämnen klassificerade som miljöfarliga kan godkännas i följande koncentrationer: Ämnen klassificerade som R 50/53, Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön får sammanlagt ingå med 0,1 %. Ämnen klassificerade som R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön får sammanlagt ingå med 1 %. 1.2 Ämnen som är både svårnedbrytbara (persistenta) och bioackumulerande (lagras upp i djur och människor) ämnen som uppfyller kriterierna 1 [2] för så kallade vpvb (very persistent and very bioaccumulating) får inte ingå i produkterna. För att klassificeras som mycket svårnedbrytbart ämne gäller att halveringstiden i havs- eller sötvatten ska vara > 60 dagar, i marint eller sötvattensediment mer än > 180 dagar och i jord mer än > 180 dagar och för ämnets mycket bioackumulerande egenskaper gäller att BCF (Biokoncentrationsfaktorn) ska vara > Undantag kan göras för godkända livsmedelstillsatser enligt gällande lagstiftning 2 [3]. 1.3 Ämnen klassificerade som R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer får ingå upp till 1 % under förutsättning att de är aerobt lättnedbrytbara 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 2 LIVSFS 2007:15 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser. (Rådets direktiv 89/107/EEG, med senaste anpassningar). 16

17 (i närvaro av syre) och anaerobt 1 [4] (i frånvaro av syre) nedbrytbara, (kravet är minst 60 % nedbrytbarhet under anaeroba förhållanden). 1.4 För ämnen med allmänt kända nedbrytningsprodukter klassificerade som miljöfarliga gäller kriterierna ovan, som om nedbrytningsprodukterna ingår i samma halt som ursprungsämnena. 2. Hälsokrav på produkt och ingående ämnen 2.1 En produkt som är klassificerad som mycket giftig (Tx), giftig (T), frätande (C) eller hälsoskadlig (Xn) kan inte godkännas. (Några undantag finns där frätande och hälsoskadliga produkter kan godkännas under särskilda förutsättningar, se kompletterande kriterierna). 2.2 En produkt som är klassificerad som irriterande (Xi) kan godkännas, men inte om klassificeringen beror på allergena egenskaper. 2.3 Ämnen som själva är, eller som ger upphov till allmänt kända nedbrytningsprodukter som är klassificerade som cancerframkallande, arvsmassepåverkande eller hormonstörande får inte ingå i produkten. 2.4 NTA (Nitrilotriättiksyra) har klassificerats som misstänkt cancerframkallande av IARC 2 [5]. Klassificeringen är omdiskuterad och i avvaktan på ytterligare fakta gör Kemrådet ett undantag. NTA får ingå i en produkt om koncentrationen i produkten inte överstiger 5 %. Detta i enlighet med beslut av CPS&Q (Consumer Products Safety & Quality Unit) att ämnet ger klassning, R 40 Misstänks kunna ge cancer, åt produkt först vid koncentrationer över 5 %. 3. Övriga miljö- och hälsokrav på ingående ämnen 3.1 Färgämnen får ej ingå i produkten. I vissa fall där färgämnen har en tydlig funktion kan de godkännas enligt undantag i de kompletterande kriterierna för gården. Färgämnen definieras som ämnen som tillsätts en produkt för att i första hand ge produkten en viss färg. 3.2 Parfymer får ej ingå i produkten. Parfymer definieras som ämnen som tillsätts en produkt för att i första hand ge produkten en viss doft. 3.3 Klorerande ämnen, till exempel natriumhypoklorit eller klorerande organiska ämnen, får ej ingå i produkten. 4. Övriga krav på produkten 4.1 Med produkterna ska alltid följa ett aktuellt säkerhetsdatablad (SDS) enligt REACH 3 [2] 4.2 Märknings- och informationstexter på produkternas förpackning ska följa anvisningarna från myndigheterna i Sverige. Produktens etikett och märkning ska vara tydlig och lättläst. 4.3 Förpackningarnas utformning ska uppfylla de krav som ställs enligt gällande författningssamling 4 [6]. 1 Testerna OECD 301B, 301C, 301D, 301F eller ISO11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller OECD 301A eller 301E. 2 IARC Vol. 73 (1999) p Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 4 KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. 17

18 5. Funktionskrav Funktionsdata ska bifogas i funktionsdeklaration, se under avsnittet Att ansöka om godkännande. Referenser 1. KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (Rådets direktiv 67/548/EEG samt 1999/45/EG, med senaste anpassningar). 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 3. LIVSFS 2007:15 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser. (Rådets direktiv 89/107/EEG, med senaste anpassningar). 4. Testerna OECD 301B, 301C, 301D, 301F eller ISO11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller OECD 301A eller 301E. 5. IARC Vol. 73 (1999) p KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. Datum:

19 Kompletterande kriterier för ensileringsmedel De generella kraven gäller med följande kompletteringar: Produkter som används som tillsatsmedel vid ensilering som är klassificerade som frätande (C) tillåts under förutsättning att en säker hantering tillgodoses. Livsmedelsgodkända färgämnen med tydlig funktion för säkrare hantering får användas. För ensileringsmedel finns två nivåer av miljökrav: Kategori 1 Kategori 2 Höga miljökrav Definierade miljökrav Ensileringsmedel som uppfyller de generella kraven för ensileringsmedel. Ensileringsmedel som uppfyller de generella kraven med följande undantag: 1. Ämnen klassificerade som mycket giftiga för vattenlevande organismer tillåts med sammanlagt <25%. (Kravet om aerob och anaerob nedbrytbarhet, generella krav 1.3 gäller). 2. En produkt klassificerad som hälsoskadlig (Xn) kan godkännas under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses, men inte om klassificeringen beror på allergena, cancerogena, fosterskadande eller reproduktionstoxiska egenskaper. Funktionskrav för ensileringsmedel Produkten skall finnas upptagen i Kommissionens register över godkända fodertillsatser i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003 och registrerad hos Jordbruksverket 1 (gäller för både kategori 1 och 2) I listorna över godkända ensileringsmedel kommer som information även eventuella godkännande enligt DLGs certifieringssystem för ensileringsmedel att redovisas. (Vi förbehåller oss att förändringar i EU-förordning nr 1831/2003 om fodertillsatser kan komma att ändra dessa funktionskrav). Referenser 1. KIFS 2005:7 (Rådets direktiv 67/548/EEG samt 1999/45/EG, med senaste anpassningar). 2. Jordbruksverket 1 Jordbruksverket: 19

20 Bilaga Bilaga Klorerande desinfektionsmedel Flera desinfektionsmedel innehåller aktivt klor. Deras klorerande förmåga är dock olika. Alla räknas därför inte som klorerande i kriteriernas mening. Som klorerande räknas inte de som i brukslösning har lägre klorerande effekt än en tiondedel av effekten i motsvarande brukslösning av natriumhypoklorit vid ph = 7. Det innebär att klordioxid och kloramin T inte ska räknas som klorerande. Klorerande effekt kan mätas på följande sätt: Gör en lösning av 100 mg (1,06 mmol) fenol i en liter vatten. Gör en lösning som har tio gånger större molärt mängd av testämnet (10,6 mmol). Lösningen förses med buffert så att reaktionen kan ske vid ph nära 7, t.ex. genom tillsats av 24 g kaliumdivätefosfat och 5 g natriumhydroxid. Se till att lösningarna håller c:a 20 C. Blanda dem och låt dem reagera i 5 minuter. Tillsätt 2 g fast natriumvätesulfit för att avbryta reaktionen. AOX-halten efter denna reaktion divideras med AOX-halten från motsvarande reaktion mellan fenol och natriumhypoklorit vid samma förhållanden som ovan. Kvoten får inte överstiga 0,1. Klorerande ämnen har vid kontakt med organiska ämnen förmåga att producera betydande mängd polyklorerade organiska ämnen. Dessa har ofta hög toxicitet, är persistenta och har hög bioackumulerbarhet. Ämnen med svagt klorerande effekt producerar bara små mängder av huvudsakligen monoklorerade ämnen. Dessa har vanligen lägre toxicitet, är mer lättnedbrytbara och har lägre potential att bioackumulera. 20

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel juvervårdsmedel och klövvårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel juvervårdsmedel och klövvårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel juvervårdsmedel och klövvårdsmedel Version 5.2, 2016-07-01, giltig från 2016-07-01 De generella kriterierna gäller för alla angivna

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter; KIFS 2006:6 Utkom

Läs mer

Instruktion till ansökan

Instruktion till ansökan Instruktion till ansökan Nedan finns instruktioner för ansökan om godkännande för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsprodukter, bansmörjmedel och ensileringsmedel. Ansökan rengöringsmedel...

Läs mer

Egenskapskriterier - BASTA

Egenskapskriterier - BASTA Egenskapskriterier - BASTA Alternativ 1 enligt KIFS 2005:7 UTGÅVA 2014:A2 GILTIGT FRÅN 2014-01-01 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Med byggprodukter

Läs mer

Egenskapskriterier BETA

Egenskapskriterier BETA Egenskapskriterier BETA Alternativ 1 enligt KIFS 2005:7 UTGÅVA 2014:A2 GILTIG FRÅN 2014-01-01 Inledning BETA-registret är en del av BASTA-systemet. Produkter som registreras i BETAregistret får inte innehålla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här klassas kemiska produkter...

Läs mer

Vad är kosmetika? Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring. Schampo, balsam, inpackningar

Vad är kosmetika? Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring. Schampo, balsam, inpackningar Fräsch på riktigt Vad är kosmetika? Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring Schampo, balsam, inpackningar Hårsprej, gel, vax och oljor Tandkräm

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET 1(5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET Handelsnamn - Gröna Äpplen / - Citron Användningsområde Tillverkare Import Ansvarig person Diskmedel Serpol Cosmetics /Zdzislaw

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:236 Utkom från trycket den 29 april 2014 utfärdad den 16 april 2014. Regeringen föreskriver 1 att 54 58 och bilaga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KBM Reno Clean Fresh

SÄKERHETSDATABLAD KBM Reno Clean Fresh KBM Reno Clean Fresh Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD KBM Reno Clean Fresh SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 306 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 2002-09-16 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg 031-61 26 10 www.miljo.goteborg.se Förord Denna vägledning vänder

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur

SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur Hunter pur Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

Egenskapskriterier BETA

Egenskapskriterier BETA Egenskapskriterier BETA enligt förordningen (EG) nr. 1272/2008 (CLP) GILTIG FRÅN 2015-06-01 Inledning BETA-registret är en del av BASTA-systemet. Produkter som registreras i BETAregistret får inte innehålla

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 115 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-09-11 Revisionsdatum: 2014-10-03 Tryckdatum: 2014-10-03 Versionsnummer: 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Abnet 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa Grönsåpa

SÄKERHETSDATABLAD Activa Grönsåpa SÄKERHETSDATABLAD Activa Grönsåpa 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Grönsåpa Användning: Allrengöringsmedel av golv och målade ytor Artikelnummer: 32-137 (1L) 32-138

Läs mer

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Sammanfattning Hygienbubblan Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Inledning Vi omger oss dagligen av en massa olika produkter som kan innehålla farliga kemikalier. Allt ifrån elektronik,

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Innehåll MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER

Innehåll MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER Innehåll Kemisk-tekniska produkter... 3 Kemisk-tekniska produkter... 4 Omfattning... 4 Kvalificeringskrav... 6 Kvalitetssäkring...

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö. Version 2.

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö. Version 2. HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Version 2. 2017-03-28 Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D043371/02.

För delegationerna bifogas dokument D043371/02. Europeiska unionens råd Bryssel den 18 mars 2016 (OR. en) 7253/16 ENV 177 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 17 mars 2016 till: Komm. dok. nr: D043371/02 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1L Leverantör:

SÄKERHETSDATABLAD. 1L Leverantör: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/5 Användning: Daglig rengöring Förpackningsstorlek: 1L Leverantör: LIP Sverige Korgvidegrând 1 16244 Vâllingby Tel.: 08-25 00 70 Telefonnummer för

Läs mer

Ekofekt. Referens nr: 21940, För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor.

Ekofekt. Referens nr: 21940, För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tvättsåpa Referens nr: 21940, 21942 Användningsområde: För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor. Leverantör: Ekofekt AB Kontaktperson: Gerry

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning : G2310, G2316 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Cat. No. 40300002 CAS-nr: 19125-99-6 EG nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - Förpackningsstorlek: 20 g 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Skanska i Sveriges kemikaliekrav

Skanska i Sveriges kemikaliekrav Skanska i Sverige 1 (7) 20080408 Skanska i Sveriges kemikaliekrav Kemiska produkter och byggvaror skall vara kontrollerade gentemot Skanska i Sveriges förbudslista samt Skanska i Sveriges kriterier för

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 00 A UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn 00:D Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ALKALISK AVFETTNING, komponent 1 UTFÄRDAD: 20060420 OMARBETAD: 20100716 ARTIKELNUMMER: 3006L ANVÄNDNING: LEVERANTÖR:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biocut 3000

SÄKERHETSDATABLAD Biocut 3000 Produkt: Biocut 3000 Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Biocut 3000 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Biocut 3000 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Märkning av kemikalier

Märkning av kemikalier Märkning av kemikalier KIFS faromärkning Såhär såg faromärkningen ut fram till 2010 Regelverket fanns i Kemikalieinspektionens författningssamling KIFS 2005:7 Varför har vi bytt märkningssystem? Samma

Läs mer

Egenskapskriterier - BASTA

Egenskapskriterier - BASTA Egenskapskriterier - BASTA enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP) GILTIGT FRÅN 2016-01-01 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Med byggprodukter

Läs mer

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:41 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 2006-10-25 Revisionsdatum: 2011-04-11 Tryckdatum: 2011-04-11 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2017-03-17 Revisionsdatum 2017-03-17 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Batterivatten 1.2 Relevanta

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Reg nr 4973 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (19-187B): A3316, A3332 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

3105 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD. Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

3105 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD. Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 3105 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-01-29 Revisionsdatum: 2011-04-01 Tryckdatum: 2011-04-01 Versionsnummer: 6 AVSNITT 1: Namnet på

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund

SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund Linumgrund Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 386 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 2001-02-19 Revisionsdatum: 2011-10-18 Tryckdatum: 2011-10-18 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn 2006:D Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04 Sida 1 (7) OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 20151104 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn OK/Q8 Premium Bilvax 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (XP3-109B): G9416 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B

SÄKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B BLANKET D-24B Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 17.10.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn BLANKET D-24B 1.2 Relevanta

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Repair Kit - Putty 20 gr

SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Repair Kit - Putty 20 gr Produkt: Tarkett Repair Kit - Putty 20 gr Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Repair Kit - Putty 20 gr 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkett Repair Kit - Putty

Läs mer

SVARSFORMULÄR TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK- TEKNISKA PRODUKTER

SVARSFORMULÄR TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK- TEKNISKA PRODUKTER MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2013-04-05 SIDOR 1 (7) Anbudsgivare: Kontaktperson: Pos.nr: Produktnamn: CLEANON Impregneringsvätska 10 liter, 161724 Leverantör/underleverantör: Behörig företrädare/ansvarig

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Grundfix

SÄKERHETSDATABLAD Grundfix Grundfix Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Grundfix AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Grundfix 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD I-VAX oparfymerad

SÄKERHETSDATABLAD I-VAX oparfymerad I-VAX oparfymerad Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD I-VAX oparfymerad SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Principer för klassificering enligt CLP (samt något om anmälan till ECHA)

Principer för klassificering enligt CLP (samt något om anmälan till ECHA) Principer för klassificering enligt CLP (samt något om anmälan till ECHA) Fysikaliska faror Hälsofaror Miljöfaror Foto: Sebastian Ritter Mikael Gustafsson Klassificering enligt CLP medför flera förändringar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KBM Sani Clean Neutral Fresh

SÄKERHETSDATABLAD KBM Sani Clean Neutral Fresh KBM Sani Clean Neutral Fresh Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD KBM Sani Clean Neutral Fresh SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (22-035A): G12718 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KBM Alfa Clean Fresh

SÄKERHETSDATABLAD KBM Alfa Clean Fresh KBM Alfa Clean Fresh Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD KBM Alfa Clean Fresh SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Reg nr 4947 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

No Sting Skin Prep: Spray, Wipes and Swabs

No Sting Skin Prep: Spray, Wipes and Swabs Sida 1 av 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Grumme Såpa Citron SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Cederroth International AB

Grumme Såpa Citron SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Cederroth International AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Cederroth International AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE FORMEL RENGÖRINGSMEDEL

Läs mer

Skanska i Sveriges kemikaliekrav

Skanska i Sveriges kemikaliekrav Skanska i Sverige 1 (10) Skanska i Sveriges kemikaliekrav Produkter (kemiska produkter och byggvaror) skall vara kontrollerade gentemot Skanska i Sveriges förbudslista samt Skanska i Sveriges kriterier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OCEAN BASTVÄTT OPARFYMERAD

SÄKERHETSDATABLAD OCEAN BASTVÄTT OPARFYMERAD OCEAN BASTVÄTT OPARFYMERAD Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD OCEAN BASTVÄTT OPARFYMERAD SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Ekofekt Varuinformationsblad

Ekofekt Varuinformationsblad 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Desinfektionnsrent Referens nr: 6811, 6815 Användningsområde: För desinfektion och rengöring av hårda ytor. Leverantör: Ekofekt AB Kontaktperson: Gerry

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: FORDONSTVÄTT UTFÄRDAD: 20061016 OMARBETAD: 20100811 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Biltvättmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clas Ohlson Disktabletter

SÄKERHETSDATABLAD Clas Ohlson Disktabletter Clas Ohlson Disktabletter Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Clas Ohlson Disktabletter SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Kemikalier och miljö Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Vad är en kemisk produkt? Ett kemiskt ämne eller En blandning av flera kemiska ämnen Kan vara märkt med farosymbol och/eller riskfraser, men inte

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 323 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 2005-12-05 Revisionsdatum: 2011-08-08 Tryckdatum: 2011-08-08 Versionsnummer: 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HÅGEREN

SÄKERHETSDATABLAD HÅGEREN enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 1(5) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Produktnamn Användningsområde Allrengöringsmedel Produktkod 166381 (1 liter), 166383 (5 liter) Leverantör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa Daily

SÄKERHETSDATABLAD Activa Daily SÄKERHETSDATABLAD Activa Daily 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Daily Artikelnummer: 32-128 (1L) 32-129 (5L) Användning: Allrengöringsmedel Tillverkare: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Altantvätt AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Altantvätt AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 av 8 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:3 oktober 2013 ORAPI SAN

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:3 oktober 2013 ORAPI SAN Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från Rengöringsmedel.

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Städ- och hygienprodukter

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Städ- och hygienprodukter Upphandlande myndighet Domstolsverket Upphandling Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Städ- och hygienprodukter Diarie 1078-2011 Ansvarig upphandlare Camilla Petersson Detta dokument är en kopia på

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Apeel Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 3:e reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Activa Urinoarblock Citron 1kg

SÄKERHETSDATABLAD. Activa Urinoarblock Citron 1kg SÄKERHETSDATABLAD Activa Urinoarblock Citron 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Urinoarblock Citron 1kg Artikelnummer: 30027 Användning: Luktblock för urinoarer Svensk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 130 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-01-25 Revisionsdatum: 2011-04-01 Tryckdatum: 2011-04-01 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

STROVELS SMÅDELSTVÄTT 50

STROVELS SMÅDELSTVÄTT 50 Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ambio Film

SÄKERHETSDATABLAD Ambio Film Ambio Film Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ambio Film SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se Reach eva.nilsson@kemi.se Reach Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier EU-förordning - trädde i kraft 1 juni 2007 Stegvist införande till 2018 Ny EU-myndighet: Europeiska

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PRO SCOOTER 4T 5W40 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD PRO SCOOTER 4T 5W40 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 av 8 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikel-nr CH-3615 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Stengrund

SÄKERHETSDATABLAD Stengrund Stengrund Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Stengrund SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer SvK1000, v3.3, 2014-03-26 HR Sandra Göransson 2015-02-20 Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer Svenska kraftnät ställer krav på vilka kemiska produkter entreprenörerna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U.

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR FINAL TOUCH R.T.U. Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Marisol GP AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Marisol GP AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (8) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Internt nr: 9421,9422,9423 Ersätter datum: 2009-02-13 Green Care Vittvätt

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Internt nr: 9421,9422,9423 Ersätter datum: 2009-02-13 Green Care Vittvätt 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Diskteknik / Jasico HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE FORMEL Tvättmedel. Inhemsk tillverkare/importör

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Plastrengörare Utfärdat: 2002-06-10 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 2005-07-01 Sida: 1 2008-02-12

Säkerhetsdatablad. Plastrengörare Utfärdat: 2002-06-10 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 2005-07-01 Sida: 1 2008-02-12 Utfärdat: 2002-06-10 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 2005-07-01 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde/Funktion: Rengöringsmedel Leverantör: Folkpool AB, Ullängsvägen

Läs mer

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD Linolja Kokt

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD Linolja Kokt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Olja Synonymer CAS-nr 8001-26-1 EG-nr 232-278-6 1.2. Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(5)

Säkerhetsdatablad Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(5) Produktnamn: Användningsområde: Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: Remover Klottersanering PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer