Bra Kemråd krav och kriterier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra Kemråd krav och kriterier"

Transkript

1 Bra Kemråd krav och kriterier Version 4.0, datum Krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsmedel och bansmörjmedel... 2 Generella kriterier, version Kompletterande kriterier... 5 Rengöringsmedel för gården... 5 Desinfektionsmedel på gården... 6 Juvervårdsprodukter... 7 Rengöringsmedel inom industrin... 9 Desinfektionsmedel inom industrin Bansmörjmedel för industrin Funktionsdata Funktionsdata rengöringsmedel Funktionsdata desinfektionsmedel Funktionsdata juvervårdsprodukter Krav och kriterier för ensileringsmedel Generella krav för ensileringsmedel Kompletterande kriterier för ensileringsmedel Funktionskrav för ensileringsmedel Bilaga Klorerande desinfektionsmedel

2 Krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsmedel och bansmörjmedel De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden utom ensileringsmedel 1. För respektive användningsområde tillkommer kompletterande kriterier. Dessa kan vara strängare eller innebära lättnader från de generella kriterierna. Genomgående i dessa kriterier menas med ämnen som ingår i produkter alla tillsatta ämnen inklusive kända tillsatser och föroreningar i ämnen eller råvaror. Med klassificering avses om inget annat anges de regler som finns i KIFS 2005:7, Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (Rådets direktiv 67/548/EEG samt 1999/45/EG, med senaste anpassningar) Generella kriterier Generella kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsmedel och bansmörjmedel, version 4.0. De koncentrationsgränser som anges i kriterierna gäller för halten i respektive produkts brukslösning. Dock gäller att: produkten i sig ska kunna hanteras på ett säkert sätt, även koncentratet risken för feldosering är minimal produkten i övrigt uppfyller gällande lagstiftning. 1. Miljökrav på ingående ämnen 1.1 Ämne klassificerat som R 50/53, Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön får ingå i högst 0,005 % i brukslösning. Ämne klassificerat som R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön får ingå i högst 0,05 % i brukslösning. 1.2 Ämne som uppfyller kriterierna för PBT (persistenta, bioackumulerbara och toxiska) eller vpvb (mycket persistenta och mycket bioackumulerbara) enligt REACH 2 [1] får inte ingå i produkterna. 1.3 Ämne klassificerat som R50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer får ingå i upp till 0,25 % i industriprodukters brukslösning och i 0,05 % i gårdsprodukters brukslösning, under förutsättning att det är aerobt lättnedbrytbara (i närvaro av luft) och anaerobt nedbrytbart 3 [2] (i frånvaro av syre). R50-ämne som inte är anaerobt nedbrytbart får ingå i brukslösning med högst 0,05 %. Undantag är perättiksyra som får ingå i högst 1,25% i alla brukslösningar. 1 Krav och kriterier för ensileringsmedel beskrivs i separat kapitel, sid 16 2 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 3 Testas i enlighet med OECD 311, ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller likvärdigt med krav på minst 60 % nedbrytbarhet under anaeroba förhållanden. 2

3 1.4 För ämne med kända nedbrytningsprodukter som är klassificerade som miljöfarliga gäller kriterierna ovan, som om nedbrytningsprodukterna ingår i samma halt som ursprungsämnet. Undantag för komplexbildare: Komplexbildare har ofta särskilt hög toxicitet för alger eftersom de blockerar tillgången till viktiga näringsämnen/spårämnen genom att binda upp dessa. Den uppmätta toxiciteten är därför inte representativ och saknar relevans. Den ekotoxikologiska bedömningen av komplexbildare baseras därför endast på toxicitetsvärden från två trofinivåer (vanligen fisk och kräftdjur), för andra ämnen krävs ekotoxikologisk data från tre trofinivåer (se under rubriken Ansökan och bedömning ). 2. Hälsokrav på produkt och ingående ämnen 2.1 En produkt som klassificeras som mycket giftig (Tx), giftig (T), frätande (C) eller hälsoskadlig (Xn) kan inte godkännas. Några undantag finns där frätande produkter kan godkännas under särskilda förutsättningar. Se kompletterande kriterier. Produkter som klassificeras som hälsoskadliga på grund av R22 Farligt vid förtäring och R65 Farligt kan ge lungskador vid förtäring, undantas. De anses inte relevanta vid normal hantering. 2.2 Produkter klassificerade som irriterande (Xi) godkännes endast om klassificeringen inte beror på allergena egenskaper. 2.3 Produkten får inte innehålla ämnen som är klassificerade cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) kategori 1 och 2 med någon av riskfraserna R45, R46, R49, R60 och R61. Produkten får inte innehålla ämnen med klassificering CMR kategori 3 (R40, R62, R63, R68) i koncentrationer som ger upphov till klassificering CMR kategori 3 (R40, R62, R63, R68) av produkten 1 [3]. Produkten får inte innehålla ämnen som prioriterats i Overall Category 1 på den lista över ämnen med misstänkt hormonstörande egenskaper som EU-kommissionen upprättat 2 [4]. 2.4 NTA (Nitrilotriättiksyra) har angetts som möjligen cancerframkallande av IARC 3 [5] Klassificeringen är omdiskuterad. I avvaktan på officiell klassificering tillåts NTA om koncentrationen i produkten inte överstiger 5 %. 3. Övriga miljö- och hälsokrav på ingående ämnen 3.1 Färgämnen får ej ingå i produkten. I vissa fall där färgämnen har en tydlig funktion kan de godkännas enligt undantag i kompletterande kriterier. Färgämnen definieras som ämnen som tillsätts en produkt för att i första hand ge produkten en viss färg. 3.2 Parfymer får ej ingå i produkten. Parfymer definieras som ämnen som tillsätts en produkt för att i första hand ge produkten en viss doft. 1 Normalt ger koncentrationer på 1 % (C, M) respektive 5 % (R) eller däröver upphov till denna klassificering av produkten. Koncentrationen av de ämnen, upptagna i bilaga VI till CLP (förordning (EG) 1272/2009), som getts särskild koncetrationsgräns eller anmärkning får inte leda till klassificring av produkten i enlighet med vad som anges där. 2 Det saknas idag kriterier för bedömning av hormonstörande egenskaper. EUkommissionens lista prioriterar ämnen för fortsatt utredning med avseende på misstänkt hormonstörande egenskaper. Listan finns sammnställd i EDS database, se 3 IARC, Vol.: 73 (1999) (p. 385). 3

4 3.3 Klorerande ämnen, till exempel natriumhypoklorit, får ej ingå i produkten. Klorerande ämnen definieras i en särskild bilaga. 4. Övriga krav på produkten 4.1 Med produkterna ska alltid följa ett aktuellt säkerhetsdatablad (SDS) enligt REACH 1 [1] 4.2 Märknings- och informationstexter på produkternas förpackning ska följa anvisningarna från myndigheterna i Sverige. Produktens etikett och märkning ska vara tydlig och lättläst. 4.3 Förpackningarnas utformning ska uppfylla de krav som ställs i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, kapitel 2, Övriga krav se underlag i "Ansökan och bedömning". 5. Funktion Funktionsdata ska bifogas, se Funktionsdata under Gården respektive Industrin. 6. Andra system för Miljömärkning Produkter märkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU-Blomman är godkända för användning i samband med mjölkproduktion på gården och industrin. Det kan till exempel vara produkter för rengöring, personlig hygien eller tvättmedel. Produkter märkta med något av dessa miljömärken behöver inte ansöka om godkännande enligt Bra Kemråds kriterier. 1. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 2. Testas i enlighet med OECD 311, ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller likvärdigt med krav på minst 60 % nedbrytbarhet under anaeroba förhållanden. 3. Normalt ger koncentrationer på 1 % (C, M) respektive 5 % (R) eller däröver upphov till denna klassificering av produkten. Koncentrationen av de ämnen, upptagna i bilaga VI till CLP (förordning (EG) 1272/2009), som getts särskild koncetrationsgräns eller anmärkning får inte leda till klassificring av produkten i enlighet med vad som anges där. 4. Det saknas idag kriterier för bedömning av hormonstörande egenskaper. EU-kommissionens lista prioriterar ämnen för fortsatt utredning med avseende på misstänkt hormonstörande egenskaper. Listan finns sammnställd i EDS database, se 5. IARC, Vol.: 73 (1999) (p. 385). Datum: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 4

5 Kompletterande kriterier Rengöringsmedel för gården Rengöringsmedel på gården, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för rengöringsmedel på gården: Mjölkningsanläggningar, mjölktank och övrig utrustning Mjölktanksrummet och mjölkgrop, väggar, golv och andra ytor Djurstallar Foderhanteringsutrustning 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter som är klassificerade som frätande (C) kan godkännas under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses. Produkt som kommer i kontakt med djuren kan godkännas om dess brukslösning inte klassificeras som frätande (C) eller irriterande (Xi). Säker hantering innebär till exempel att produkten kan vara i tablettform eller att doseringsanordning medföljer som minimerar risken för spill och stänk. Bifogade produktanvisningar ska också visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. 1.2 Kvartära ammoniumföreningar får inte ingå i produkten då de kan påverka råvaran negativt i den fortsatta förädlingen. Undantag gäller om användningen är rengöring av djurstallar. 2. Krav på doseringsanvisning 2.1 Förpackningen ska ha en doseringsanvisning eller doseringstabell för olika vattenhårdhet. Funktionsdata rengöringsmedel: sid 13 Datum:

6 Desinfektionsmedel på gården Desinfektionsmedel på gården, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för desinfektionsmedel på gården: Mjölkningsanläggningar, mjölktank och övrig utrustning. Mjölktanksrummet och mjölkgrop väggar, golv och andra ytor. Djurstallar 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter som är klassificerade som frätande (C) kan godkännas under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses. Produkt som kommer i kontakt med djuren kan godkännas om dess brukslösning inte klassificeras som frätande (C) eller irriterande (Xi). Säker hantering innebär till exempel att produkten kan vara i tablettform eller att doseringsanordning medföljer som minimerar risken för spill och stänk. Bifogade produktanvisningar ska också visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. 1.2 Livsmedelsgodkända färgämnen med tydlig funktion, till exempel att markera att produkten fortfarande är aktiv, får användas under förutsättning att de är lätt avtorkningsbara. 1.3 Kvartära ammoniumföreningar får inte ingå i produkten då de kan påverka råvaran negativt i den fortsatta förädlingen. Undantag gäller om användningen är desinfektion av djurstallar. 1.4 För desinfektionsmedel för gården finns två nivåer av miljökrav: Kategori 1 Kategori 2 Höga miljökrav Definierade miljökrav Desinfektionsmedel som uppfyller miljökraven i de generella kriterierna. Desinfektionsmedel som uppfyller miljökraven i de generella kriterierna med följande undantag: 1. Ämnen klassificerade som, R 50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer tillåts med sammanlagt maximalt 0,25 % i produktens brukslösning, under förutsättning att de är aerobt lättnedbrytbara (i närvaro av luft) och anaerobt nedbrytbara (i frånvaro av syre). R50- ämnen som inte är anaerobt nedbrytbara får ingå med högst 0,05 % i produktens brukslösning. Se krav 1.3 i de generella kriterierna. 2. Sulfaminsyra tillåts i maximalt 1,25 % i brukslösning av produkten. Funktionsdata desinfektionsmedel: sid 14 Datum:

7 Juvervårdsprodukter Juvervårdsprodukter för gården, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för juvervårdsprodukter på gården: Rengörande före mjölkning Desinficerande efter mjölkning Smörjande 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter som klassificeras som frätande (C) kan ej godkännas. 1.2 Livsmedelsgodkända färgämnen med tydlig funktion, till exempel att det tydligt framgår vilken spene som behandlats, får användas under förutsättning att de är lätt avtorkningsbara med en fuktad duk före nästa mjölkning. 1.3 Kvartära ammoniumföreningar får inte ingå i produkten då de kan påverka råvaran negativt i den fortsatta förädlingen. 2. Rengörande juvervårdsprodukter - före mjölkning 2.1 Branschriktlinjer för hygienisk mjölkproduktion är utgångspunkten, vilket innebär att desinfektion av spenar endast får göras efter mjölkning. I övrigt gäller de generella kriterierna. 3. Desinficerande juvervårdsprodukter - efter mjölkning 3.1 För desinficerande juvervårdsprodukter finns två nivåer av miljökrav: Kategori 1 Kategori 2 Höga miljökrav Definierade miljökrav Produkter som uppfyller miljökraven i de generella kriterierna. Desinficerande juvervårdsprodukter som uppfyller miljökraven i de generella kriterierna med nedanstående undantag: Ämnen klassificerade som, R 50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer tillåts med sammanlagt maximalt 0,25 % i produktens brukslösning, under förutsättning att de är aerobt lättnedbrytbara (i närvaro av luft) och anaerobt nedbrytbara (i frånvaro av syre). R50- ämnen som inte är anaerobt nedbrytbara får ingå med högst 0,05 % i produktens brukslösning. Se krav 1.3 i de generella kriterierna. Produkter som innehåller jod i fri form eller jod som är bunden i en matris, t.ex. PVP-jod 1 [1]. Observera att kravet på max 0,25% av ett ämne med R50-fras gäller även här och att det är halten jod som räknas. 1 Produkter får innehålla PVP-jod. Den formella klassningen R 51/53 Giftig för vattenorganismer/kan förorsaka långtidseffekter i miljön" är inte relevant eftersom PVP och jod bör ses som separata ämnen. Jod är ett R50-ämne och PVP är mycket dåligt nedbrytbart men har mycket låg toxicitet. 7

8 4. Smörjande juvervårdsprodukter 4.1 För produkter som gör anspråk på att ha en kärlvidgande effekt eller öka blodgenomströmningen (till exempel vissa kamferinnehållande salvor), gäller Läkemedelsverkets allmänna råd, LVFS 1995:19, om vissa utvärtes läkemedel. Tillstånd från Läkemedelsverket ska finnas för att sälja sådana produkter. För godkännande av sådana produkter krävs att leverantör/tillverkare visar att tillstånd finns för försäljning. Funktionsdata juvervårdsprodukter: sid Produkter får innehålla PVP-jod. Den formella klassningen R 51/53 Giftig för vattenorganismer/kan förorsaka långtidseffekter i miljön" är inte relevant eftersom PVP och jod bör ses som separata ämnen. Jod är ett R50-ämne och PVP är mycket dåligt nedbrytbart men har mycket låg toxicitet. Datum:

9 Rengöringsmedel inom industrin Rengöringsmedel inom industrin, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för rengöringsmedel inom industrin: Processdisk/Additiv Filterdisk Skum och gel Allrengöring Ostformsdisk Övrigt 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter för processdisk/filterdisk, skum och gel, allrengöring, ostform, backdisk samt produkter för avkalkning, som klassificeras som frätande (C) tillåts under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses. Bifogade produktanvisningar ska visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. 2. Krav på doseringsanvisning 2.1 Det skall finnas en doseringsanvisning eller doseringstabell för olika vattenhårdhet på förpackningen. (Detta är ej nödvändigt när produkterna används i slutna automatiserade disksystem.) 3. Undergrupper till användningsområden Följande undergrupper finns definierade till ovan nämnda användningsområden: Processdisk/Additiv CIP-disk: Rengöring för ledningar, tankar, plattapparater, förpackningsmaskiner och tillsatser till rengöringsmedel som t.ex. adderas till lut Filterdisk: Diskmedel för membransystem Skum och gel: Skumrengöringsmedel för rengöring av t.ex. produktionsmaskiner, golv och tak Allrengöringsmedel: Golvrengöring, ytrengöring, grovrengöring, putsmedel, golvpolish, borttagningsmedel för golvpolish, sanitetsrengöring, handdisk Ostformsdisk: För rengöring av ostformar Backdisk: För rengöring av t.ex. backar och rullvagnar Funktionsdata rengöringsmedel: sid 13 Datum:

10 Desinfektionsmedel för industrin Desinfektionsmedel inom industrin, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för desinfektionsmedel inom industrin: Processdisk/Additiv Filterdisk Skum och gel Ostformsdisk Personlig hygien 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter som klassificeras som frätande (C) tillåts under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses. Bifogade produktanvisningar ska visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. 1.2 För desinfektionsmedel inom industrin finns två nivåer av miljökrav: Kategori 1 Kategori 2 Höga miljökrav Definierade miljökrav Desinfektionsmedel som uppfyller de generella kriterierna. Desinfektionsmedel som uppfyller de generella kriterierna med följande undantag: Ämnen klassificerade som, R 50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer tillåts med sammanlagt maximalt 1,25 % i produktens brukslösning, under förutsättning att de är aerobt lättnedbrytbara (i närvaro av luft) och anaerobt nedbrytbara (i frånvaro av syre). R50- ämnen som inte är anaerobt nedbrytbara får ingå med högst 0,05 % i produktens brukslösning. Se krav 1.3 i de generella kriterierna. 2. Undergrupper till användningsområden Följande undergrupper finns definierade till ovan nämnda användningsområden: Processdisk/Additiv CIP-disk, desinfektion av ledningar, tankar, plattapparater, förpackningsmaskiner och tillsatser till desinfektionsmedel som t.ex. adderas till lut Filterdisk Diskmedel för membransystem Skum och gel: Skummedel för desinfektion av t.ex. produktionsmaskiner, golv och tak Ostformsdisk Desinfektion för ostformar Personlig hygien Desinfektion, handrengöringsmedel, schampo m.m. I första hand gäller Bra Miljöval eller Svanen märkt. Saknas detta krävs bedömning enligt Kemikalierådets kriterier Förpackningsdesinfektion Desinfektion av förpackningsmaterial, tex UHTprodukter Funktionsdata desinfektionsmedel: sid 14 Datum:

11 Bansmörjmedel för industrin Bansmörjningsmedel inom industrin, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för Bansmörjmedel inom industrin: Smörjning av transportbanor 1 Miljökrav på produkten 1.1 Produkter för bansmörjning som klassificeras som frätande (C) tillåts under förutsättning att brukslösningen inte är frätande och att en säker hantering kan tillgodoses. Bifogade produktanvisningar ska visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. Datum:

12 Funktionsdata Så här hanterar Kemikalierådet funktionsdata Leverantörer av produkter skall lämna fakta om produkternas funktionsegenskaper tillsammans med ansökan. Fakta på funktionen hos ett disk- eller desinfektionsmedel lämnas av leverantören i ansökningsformuläret utifrån tre olika utgångspunkter: som befintlig, jämförande eller som en helt ny produkt. Ansvarig för lämnande av fakta är leverantören av disk- eller desinfektionsmedel. Goodpoint granskar endast lämnade uppgifter och bedömer status på produkten. Det görs en bedömning av produktens tekniska data och funktionella egenskaper i förhållande till standardriktvärden som Kemikalierådet fastslagit för de olika disk- och desinfektionsmedelsgrupperna. Funktionsdata motsvarande labtest eller tester motsvarande pilotförsök måste vara väl dokumenterade, samt definierade kriterier och gränser för utvärdering av resultaten måste framgå. Om produkten har klarat definierade krav för erfarenhet eller i test anges detta i ansökan som "Erfarenhet: Ja" respektive "Test: Ja". Saknas erfarenhet eller om produkten inte uppfyller krav i test anges detta i listan som "Erfarenhet: Nej" respektive "Test: Nej". Därefter måste produkten värderas på respektive mejeri eller gård utifrån de förutsättningar som råder just där (storskaleförsök/fältförsök). Detta arbete ligger utanför Bra Kemråds område. Datum:

13 Funktionsdata rengöringsmedel Om medlet skall användas i kombination med annat medel skall det anges. Normalt gäller erfarenhet endast från nordiska förhållanden. Kravet är att referens till gårdar och hur länge rengöringsmedlet använts där anges. 1. Erfarenhet Medlet har använts och anses beprövat av branschen (leverantörer och användare) med goda resultat under minst tre år inom Norden, det vill säga referenser måste anges. 2. Test Medlet har klarat definierade krav i ett väl dokumeterat test. Datum:

14 Funktionsdata desinfektionsmedel Normalt gäller erfarenhet endast från nordiska förhållande. Kravet är att referens till gårdar och hur länge desinfektionsmedlet använts där anges. 1. Erfarenhet Medlet har använts och anses beprövat av branschen (leverantör och användare) med goda resultat under minst tre år inom Norden, det vill säga referenser måste anges. 2. Test Medlet har klarat definierade krav i ett väl dokumenterat test. För test av desinfektionsmedlets avdödningsförmåga finns standardiserade suspensionstester, som DS/EN 1276 och DS/EN 1650 eller motsvarande. 3. Avdödning Huvudkraven för avdödning i suspensionstesterna är en logreduktion på 5 för bakterier, 4 för sporer, jäst och mögel. Se DS/EN 1276 och DS/EN Datum:

15 Funktionsdata juvervårdsprodukter Desinficerande juvervårdsprodukter ska vara godkända av den danska Födevarestyrelsen (www.foedevarestyrelsen.dk). Normalt gäller erfarenhet endast från nordiska förhållanden. Kravet är att referens till gårdar och hur länge juvervårdsprodukten använts där anges. 1. Erfarenhet Medlet har använts och anses beprövat av branschen (leverantör och användare) med goda resultat under minst tre år inom Norden, det vill säga referenser måste anges. 2. Test Medlet har klarat definierade krav i ett väl dokumenterat test. För test av desinfektionsmedlets avdödningsförmåga finns standardiserade suspensionstester, som DS/EN 1276 och DS/EN 1650 eller motsvarande. 3. Avdödning Huvudkraven för avdödning i suspensionstesterna är en logreduktion på 5 för bakterier, 4 för sporer, jäst och mögel. Se DS/EN 1276 och DS/EN Datum:

16 Krav och kriterier för ensileringsmedel Med klassificering avses om inget annat anges de regler som finns i KIFS 2005:7, Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (Rådets direktiv 67/548/EEG samt 1999/45/EG, med senaste anpassningar) Generella krav för ensileringsmedel De generella kriterierna för ensileringsmedel skiljer sig något från de kriterier som gäller för övriga användningsområden inom gården och industrin. Det tillkommer även kompletterande kriterier som är unika för ensileringsmedel. De kompletterande kriterierna kan vara strängare eller innebära lättnader från de generella kriterierna. De koncentrationsgränser som anges i kriterierna gäller för halten i respektive produkts brukslösning. Dock gäller att: produkten i sig ska kunna hanteras på ett säkert sätt, även koncentratet risken för feldosering är minimal produkten i övrigt uppfyller gällande lagstiftning. OBSERVERA att vid vissa allvarliga sjukdomsutbrott, gäller jordbruksverkets föreskrifter. 1. Miljökrav på ingående ämnen i produkten 1.1 Ämnen klassificerade som miljöfarliga kan godkännas i följande koncentrationer: Ämnen klassificerade som R 50/53, Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön får sammanlagt ingå med 0,1 %. Ämnen klassificerade som R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön får sammanlagt ingå med 1 %. 1.2 Ämnen som är både svårnedbrytbara (persistenta) och bioackumulerande (lagras upp i djur och människor) ämnen som uppfyller kriterierna 1 [2] för så kallade vpvb (very persistent and very bioaccumulating) får inte ingå i produkterna. För att klassificeras som mycket svårnedbrytbart ämne gäller att halveringstiden i havs- eller sötvatten ska vara > 60 dagar, i marint eller sötvattensediment mer än > 180 dagar och i jord mer än > 180 dagar och för ämnets mycket bioackumulerande egenskaper gäller att BCF (Biokoncentrationsfaktorn) ska vara > Undantag kan göras för godkända livsmedelstillsatser enligt gällande lagstiftning 2 [3]. 1.3 Ämnen klassificerade som R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer får ingå upp till 1 % under förutsättning att de är aerobt lättnedbrytbara 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 2 LIVSFS 2007:15 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser. (Rådets direktiv 89/107/EEG, med senaste anpassningar). 16

17 (i närvaro av syre) och anaerobt 1 [4] (i frånvaro av syre) nedbrytbara, (kravet är minst 60 % nedbrytbarhet under anaeroba förhållanden). 1.4 För ämnen med allmänt kända nedbrytningsprodukter klassificerade som miljöfarliga gäller kriterierna ovan, som om nedbrytningsprodukterna ingår i samma halt som ursprungsämnena. 2. Hälsokrav på produkt och ingående ämnen 2.1 En produkt som är klassificerad som mycket giftig (Tx), giftig (T), frätande (C) eller hälsoskadlig (Xn) kan inte godkännas. (Några undantag finns där frätande och hälsoskadliga produkter kan godkännas under särskilda förutsättningar, se kompletterande kriterierna). 2.2 En produkt som är klassificerad som irriterande (Xi) kan godkännas, men inte om klassificeringen beror på allergena egenskaper. 2.3 Ämnen som själva är, eller som ger upphov till allmänt kända nedbrytningsprodukter som är klassificerade som cancerframkallande, arvsmassepåverkande eller hormonstörande får inte ingå i produkten. 2.4 NTA (Nitrilotriättiksyra) har klassificerats som misstänkt cancerframkallande av IARC 2 [5]. Klassificeringen är omdiskuterad och i avvaktan på ytterligare fakta gör Kemrådet ett undantag. NTA får ingå i en produkt om koncentrationen i produkten inte överstiger 5 %. Detta i enlighet med beslut av CPS&Q (Consumer Products Safety & Quality Unit) att ämnet ger klassning, R 40 Misstänks kunna ge cancer, åt produkt först vid koncentrationer över 5 %. 3. Övriga miljö- och hälsokrav på ingående ämnen 3.1 Färgämnen får ej ingå i produkten. I vissa fall där färgämnen har en tydlig funktion kan de godkännas enligt undantag i de kompletterande kriterierna för gården. Färgämnen definieras som ämnen som tillsätts en produkt för att i första hand ge produkten en viss färg. 3.2 Parfymer får ej ingå i produkten. Parfymer definieras som ämnen som tillsätts en produkt för att i första hand ge produkten en viss doft. 3.3 Klorerande ämnen, till exempel natriumhypoklorit eller klorerande organiska ämnen, får ej ingå i produkten. 4. Övriga krav på produkten 4.1 Med produkterna ska alltid följa ett aktuellt säkerhetsdatablad (SDS) enligt REACH 3 [2] 4.2 Märknings- och informationstexter på produkternas förpackning ska följa anvisningarna från myndigheterna i Sverige. Produktens etikett och märkning ska vara tydlig och lättläst. 4.3 Förpackningarnas utformning ska uppfylla de krav som ställs enligt gällande författningssamling 4 [6]. 1 Testerna OECD 301B, 301C, 301D, 301F eller ISO11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller OECD 301A eller 301E. 2 IARC Vol. 73 (1999) p Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 4 KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. 17

18 5. Funktionskrav Funktionsdata ska bifogas i funktionsdeklaration, se under avsnittet Att ansöka om godkännande. Referenser 1. KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (Rådets direktiv 67/548/EEG samt 1999/45/EG, med senaste anpassningar). 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 3. LIVSFS 2007:15 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser. (Rådets direktiv 89/107/EEG, med senaste anpassningar). 4. Testerna OECD 301B, 301C, 301D, 301F eller ISO11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller OECD 301A eller 301E. 5. IARC Vol. 73 (1999) p KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. Datum:

19 Kompletterande kriterier för ensileringsmedel De generella kraven gäller med följande kompletteringar: Produkter som används som tillsatsmedel vid ensilering som är klassificerade som frätande (C) tillåts under förutsättning att en säker hantering tillgodoses. Livsmedelsgodkända färgämnen med tydlig funktion för säkrare hantering får användas. För ensileringsmedel finns två nivåer av miljökrav: Kategori 1 Kategori 2 Höga miljökrav Definierade miljökrav Ensileringsmedel som uppfyller de generella kraven för ensileringsmedel. Ensileringsmedel som uppfyller de generella kraven med följande undantag: 1. Ämnen klassificerade som mycket giftiga för vattenlevande organismer tillåts med sammanlagt <25%. (Kravet om aerob och anaerob nedbrytbarhet, generella krav 1.3 gäller). 2. En produkt klassificerad som hälsoskadlig (Xn) kan godkännas under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses, men inte om klassificeringen beror på allergena, cancerogena, fosterskadande eller reproduktionstoxiska egenskaper. Funktionskrav för ensileringsmedel Produkten skall finnas upptagen i Kommissionens register över godkända fodertillsatser i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003 och registrerad hos Jordbruksverket 1 (gäller för både kategori 1 och 2) I listorna över godkända ensileringsmedel kommer som information även eventuella godkännande enligt DLGs certifieringssystem för ensileringsmedel att redovisas. (Vi förbehåller oss att förändringar i EU-förordning nr 1831/2003 om fodertillsatser kan komma att ändra dessa funktionskrav). Referenser 1. KIFS 2005:7 (Rådets direktiv 67/548/EEG samt 1999/45/EG, med senaste anpassningar). 2. Jordbruksverket 1 Jordbruksverket: 19

20 Bilaga Bilaga Klorerande desinfektionsmedel Flera desinfektionsmedel innehåller aktivt klor. Deras klorerande förmåga är dock olika. Alla räknas därför inte som klorerande i kriteriernas mening. Som klorerande räknas inte de som i brukslösning har lägre klorerande effekt än en tiondedel av effekten i motsvarande brukslösning av natriumhypoklorit vid ph = 7. Det innebär att klordioxid och kloramin T inte ska räknas som klorerande. Klorerande effekt kan mätas på följande sätt: Gör en lösning av 100 mg (1,06 mmol) fenol i en liter vatten. Gör en lösning som har tio gånger större molärt mängd av testämnet (10,6 mmol). Lösningen förses med buffert så att reaktionen kan ske vid ph nära 7, t.ex. genom tillsats av 24 g kaliumdivätefosfat och 5 g natriumhydroxid. Se till att lösningarna håller c:a 20 C. Blanda dem och låt dem reagera i 5 minuter. Tillsätt 2 g fast natriumvätesulfit för att avbryta reaktionen. AOX-halten efter denna reaktion divideras med AOX-halten från motsvarande reaktion mellan fenol och natriumhypoklorit vid samma förhållanden som ovan. Kvoten får inte överstiga 0,1. Klorerande ämnen har vid kontakt med organiska ämnen förmåga att producera betydande mängd polyklorerade organiska ämnen. Dessa har ofta hög toxicitet, är persistenta och har hög bioackumulerbarhet. Ämnen med svagt klorerande effekt producerar bara små mängder av huvudsakligen monoklorerade ämnen. Dessa har vanligen lägre toxicitet, är mer lättnedbrytbara och har lägre potential att bioackumulera. 20

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (19-187B): A3316, A3332 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Skanska i Sveriges kemikaliekrav

Skanska i Sveriges kemikaliekrav Skanska i Sverige 1 (10) Skanska i Sveriges kemikaliekrav Produkter (kemiska produkter och byggvaror) skall vara kontrollerade gentemot Skanska i Sveriges förbudslista samt Skanska i Sveriges kriterier

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: FORDONSTVÄTT UTFÄRDAD: 20061016 OMARBETAD: 20100811 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Biltvättmedel

Läs mer

VIKT% R-FRASER FAROKOD

VIKT% R-FRASER FAROKOD 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn STORFIX Produktyp Allrengöringsmedel Användningsområde För daglig rengöring och städning Märkt med Svanen Leverantör PLS PRODUKTER AB, Fjärrvärmevägen 2,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Reg nr 4947 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer SvK1000, v3.3, 2014-03-26 HR Sandra Göransson 2015-02-20 Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer Svenska kraftnät ställer krav på vilka kemiska produkter entreprenörerna

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

VIKT% R-FRASER FAROKOD

VIKT% R-FRASER FAROKOD 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn STORFIX Produktyp Allrengöringsmedel- Grovrengöringsmedel Användningsområde För daglig rengöring och städning Leverantör PLS PRODUKTER AB, Fjärrvärmevägen

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (23-39A): G13600, G13616 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa Sanitet Eco

SÄKERHETSDATABLAD Activa Sanitet Eco SÄKERHETSDATABLAD Activa Sanitet Eco 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Sanitet Eco Artikelnummer: 30169 Användning: Sanitetsrengöringsmedel Tillverkare: AB Konsumentkemi

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (XP4-107B): G14512 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad

VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad Utfärdat: 2007-01-01 Sida 1 (4) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN : MouldRemover/ MögelRent ANVÄNDN.OMR. : Rengöring LEVERANTÖR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Tel 0554-12740 fax 0554-40470 e-post info@ejes.nu Livsmedelsbroschyr I samarbete med www.sanego.se När resultat och pris avgör Rengöringsprodukter Kötthantering 1. Daglig

Läs mer

Användning av klassning som farligt avfall som grund för riskbedömning av avfall för anläggningsändamål

Användning av klassning som farligt avfall som grund för riskbedömning av avfall för anläggningsändamål Kemakta AR 2005-34 Användning av klassning som farligt avfall som grund för riskbedömning av avfall för anläggningsändamål Mark Elert och Celia Jones 26 september 2006 Box 12655, 112 93 Stockholm Telefon:

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Linda Johnsson, Erik Bergstedt - WSP Environmental 2010-10-05 Workshop Miljösamverkan Skåne Program

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ALKALISK AVFETTNING, komponent 2 UTFÄRDAD: 20060420 OMARBETAD: 20100720 ARTIKELNUMMER: 3007L ANVÄNDNING: LEVERANTÖR:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II Produkt: Tarkofoam II/Tarkoflex II Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkofoam II/Tarkoflex II Artikelnummer:

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING NAF 0,2% FRESH MINT UTFÄRDAD: 2012-04-26 ERSÄTTER - ARTIKELNUMMER -

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING NAF 0,2% FRESH MINT UTFÄRDAD: 2012-04-26 ERSÄTTER - ARTIKELNUMMER - SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING NAF 0,2% FRESH MINT UTFÄRDAD: 20120426 ERSÄTTER ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 2013-08-20 Revisionsdatum: 2013-12-13 Tryckdatum: 2013-12-13 Versionsnummer: 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (20-101B): G12024, G12032 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (20-71B): A2116 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 315 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-10-15 Revisionsdatum: 2011-04-05 Tryckdatum: 2011-04-05 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA HP 15 Datum: 2010-11-15 Version 3

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA HP 15 Datum: 2010-11-15 Version 3 Säkerhetsdatablad Sid 1(6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: POWER STEERING FLUID UTFÄRDAD: 20100819 OMARBETAD: 20101125 ARTIKELNUMMER: 10100, 10101, 10104 ANVÄNDNING: LEVERANTÖR:

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Centralsmörjningsfett 00 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 244 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-08-07 Revisionsdatum: 2013-10-19 Tryckdatum: 2013-10-19 Versionsnummer: 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (24-21A): D30101, D30132 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: WATER REMOVER & ANTIFREEZE UTFÄRDAD: 20100823 OMARBETAD: 20101124 ARTIKELNUMMER: 10120 ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

VARUINFORMATION. Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5

VARUINFORMATION. Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5 VARUINFORMATION Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt: ProtoxSvamp Anv. område: Träskyddsmedel. Sanering av äkta hussvamp,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/8 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1/8 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/8 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: Hink (20 kg) Kartong med 12 patroner av 300 ml Hink (1 kg) med 17 hylsor 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa ColorWash Artikelnr: 44-083 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Spolglans AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Spolglans AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1118-503, 118-510 Datum: 2009-02-16

Säkerhetsdatablad. 1118-503, 118-510 Datum: 2009-02-16 1118503, 118510 Datum: 20090216 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktnamn och/eller nummer: 118503, 118510 1.2 Avsedda eller rekommenderade användningsområden: Alkaliskt rengöringsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget sid 1(5) 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget 1.1 Produktbeteckning: Modellera Artikelnummer: 10212 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

2015-05-04 SÄKERHETSINFORMATION

2015-05-04 SÄKERHETSINFORMATION 20150504 SÄKERHETSINFORMATION SKYDDSCREME AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Skyddscreme Produktnummer 1117 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 Tefacid Laurin 98 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NMC Sverige AB

SÄKERHETSDATABLAD NMC Sverige AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: NOMATEC Backer Rod 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering

Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering Gemensam rutin Märkningspliktiga kemiska produkter ska granskas Märkningspliktiga kemiska produkter som ska användas i Banverkets och Vägverkets verksamhet

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: Kooler Kleen UTFÄRDAD: 2008-08-29 OMARBETAD: - ARTIKELNUMMER: Lube19001 ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Spray

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa WhiteWash Artikelnr: 44-084 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 245 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 2000-05-05 Revisionsdatum: 2011-04-04 Tryckdatum: 2011-04-04 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box 8061. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box 8061. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 08.03.2006 Sida: 1/6 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produkter Produktnamn Icosit HM primer Komp. A

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT Nayad DISKMASKIN RENT Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn NAYAD

Läs mer

Betong- och takpannerengöring Omarbetad: 2015-01-28 Utskrift: 2015-02-02. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Betong- och takpannerengöring Omarbetad: 2015-01-28 Utskrift: 2015-02-02. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produktbeskrivning: Tvättmedel för ute tak Typ av produkt: Flytande REACH-registreringsnummer: Denna produkt

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Produktnamn och leverantör. Ikaros AB Lockarps Kyrkoväg 110 238 37 Oxie

Säkerhetsdatablad. 1. Produktnamn och leverantör. Ikaros AB Lockarps Kyrkoväg 110 238 37 Oxie Sida (av): 1 ( 5 ) Säkerhetsdatablad 1. Produktnamn och leverantör Produktnamn: Super Finish Blå Art.nr: 0412 Användning: Gummi- och vinylglans Tillverkare/leverantör: Ikaros AB Lockarps Kyrkoväg 110 238

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på blandningen: Maxipower Grovrent Användning: Rengöringsmedel Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB Adress: Företagsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1 L, 5 L Leverantör:

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1 L, 5 L Leverantör: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/6 Användning: Skärvätska Förpackningsstorlek: 1 L, 5 L Leverantör: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Tel: +45 44 600 800 Telefonnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (21-109A): A3016 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2004-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2004-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20040314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Användningsområde/Funktion: Stabiliseringsvätska för borrhål Leverantör: Gruv Entreprenad Anläggning Welltech

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.: 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: 2 kg, 5 kg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 10 januari 2013

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 10 januari 2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: MILJÖVÄNLIG KYLARGLYKOL Artikelnummer: P796 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar

Läs mer

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start För dig som är gravid eller ammar: 1.Undvik parfymerade produkter - bebisen tycker om doften av dig. 2.Vänta med att färga håret. 3.Ta det lugnt med smink, krämer och lotioner. 4.Använd inte produkter

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Nu-Kleen Smell Utfärdat: 2012-12-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Nu-Kleen Smell Utfärdat: 2012-12-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 2012-12-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING - ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Grund- och yt-tätning av hårda och halvhårda golvbeläggningar

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Grund- och yt-tätning av hårda och halvhårda golvbeläggningar 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Grund- och yt-tätning av hårda och halvhårda golvbeläggningar 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n Innehållsförteckning 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 Rostfritt, allmänrengöring Rökskåp Grill Backdisk och CIP-disk Maskindisk Sura

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Produktbeteckning Produktnamn Produkttyp SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:4) om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Maskinell och manuell städning Telefon Telefax. 08-555 944 00 08-555 944 30 Artikelnummer 62576701 1 liter 62576502 5 liter. Internet Tillverkare

Maskinell och manuell städning Telefon Telefax. 08-555 944 00 08-555 944 30 Artikelnummer 62576701 1 liter 62576502 5 liter. Internet Tillverkare Sida 1 / 5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Leverantör Nilfisk Advance Produkttyp Grovrengöringsmedel Box 44045 SE-100 73 Stockholm Användningsområde Maskinell och manuell

Läs mer

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II Sida 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget ClubShop AB Box 3055 600 03 NORRKÖPING Telefon: 011-13 16 17 Telefax: 011-16 74 45 Handelsnamn: Användningsområde: Borttagning av härdad screenfärg Telefon

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer