Bra Kemråd krav och kriterier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra Kemråd krav och kriterier"

Transkript

1 Bra Kemråd krav och kriterier Version 4.0, datum Krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsmedel och bansmörjmedel... 2 Generella kriterier, version Kompletterande kriterier... 5 Rengöringsmedel för gården... 5 Desinfektionsmedel på gården... 6 Juvervårdsprodukter... 7 Rengöringsmedel inom industrin... 9 Desinfektionsmedel inom industrin Bansmörjmedel för industrin Funktionsdata Funktionsdata rengöringsmedel Funktionsdata desinfektionsmedel Funktionsdata juvervårdsprodukter Krav och kriterier för ensileringsmedel Generella krav för ensileringsmedel Kompletterande kriterier för ensileringsmedel Funktionskrav för ensileringsmedel Bilaga Klorerande desinfektionsmedel

2 Krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsmedel och bansmörjmedel De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden utom ensileringsmedel 1. För respektive användningsområde tillkommer kompletterande kriterier. Dessa kan vara strängare eller innebära lättnader från de generella kriterierna. Genomgående i dessa kriterier menas med ämnen som ingår i produkter alla tillsatta ämnen inklusive kända tillsatser och föroreningar i ämnen eller råvaror. Med klassificering avses om inget annat anges de regler som finns i KIFS 2005:7, Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (Rådets direktiv 67/548/EEG samt 1999/45/EG, med senaste anpassningar) Generella kriterier Generella kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsmedel och bansmörjmedel, version 4.0. De koncentrationsgränser som anges i kriterierna gäller för halten i respektive produkts brukslösning. Dock gäller att: produkten i sig ska kunna hanteras på ett säkert sätt, även koncentratet risken för feldosering är minimal produkten i övrigt uppfyller gällande lagstiftning. 1. Miljökrav på ingående ämnen 1.1 Ämne klassificerat som R 50/53, Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön får ingå i högst 0,005 % i brukslösning. Ämne klassificerat som R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön får ingå i högst 0,05 % i brukslösning. 1.2 Ämne som uppfyller kriterierna för PBT (persistenta, bioackumulerbara och toxiska) eller vpvb (mycket persistenta och mycket bioackumulerbara) enligt REACH 2 [1] får inte ingå i produkterna. 1.3 Ämne klassificerat som R50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer får ingå i upp till 0,25 % i industriprodukters brukslösning och i 0,05 % i gårdsprodukters brukslösning, under förutsättning att det är aerobt lättnedbrytbara (i närvaro av luft) och anaerobt nedbrytbart 3 [2] (i frånvaro av syre). R50-ämne som inte är anaerobt nedbrytbart får ingå i brukslösning med högst 0,05 %. Undantag är perättiksyra som får ingå i högst 1,25% i alla brukslösningar. 1 Krav och kriterier för ensileringsmedel beskrivs i separat kapitel, sid 16 2 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 3 Testas i enlighet med OECD 311, ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller likvärdigt med krav på minst 60 % nedbrytbarhet under anaeroba förhållanden. 2

3 1.4 För ämne med kända nedbrytningsprodukter som är klassificerade som miljöfarliga gäller kriterierna ovan, som om nedbrytningsprodukterna ingår i samma halt som ursprungsämnet. Undantag för komplexbildare: Komplexbildare har ofta särskilt hög toxicitet för alger eftersom de blockerar tillgången till viktiga näringsämnen/spårämnen genom att binda upp dessa. Den uppmätta toxiciteten är därför inte representativ och saknar relevans. Den ekotoxikologiska bedömningen av komplexbildare baseras därför endast på toxicitetsvärden från två trofinivåer (vanligen fisk och kräftdjur), för andra ämnen krävs ekotoxikologisk data från tre trofinivåer (se under rubriken Ansökan och bedömning ). 2. Hälsokrav på produkt och ingående ämnen 2.1 En produkt som klassificeras som mycket giftig (Tx), giftig (T), frätande (C) eller hälsoskadlig (Xn) kan inte godkännas. Några undantag finns där frätande produkter kan godkännas under särskilda förutsättningar. Se kompletterande kriterier. Produkter som klassificeras som hälsoskadliga på grund av R22 Farligt vid förtäring och R65 Farligt kan ge lungskador vid förtäring, undantas. De anses inte relevanta vid normal hantering. 2.2 Produkter klassificerade som irriterande (Xi) godkännes endast om klassificeringen inte beror på allergena egenskaper. 2.3 Produkten får inte innehålla ämnen som är klassificerade cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) kategori 1 och 2 med någon av riskfraserna R45, R46, R49, R60 och R61. Produkten får inte innehålla ämnen med klassificering CMR kategori 3 (R40, R62, R63, R68) i koncentrationer som ger upphov till klassificering CMR kategori 3 (R40, R62, R63, R68) av produkten 1 [3]. Produkten får inte innehålla ämnen som prioriterats i Overall Category 1 på den lista över ämnen med misstänkt hormonstörande egenskaper som EU-kommissionen upprättat 2 [4]. 2.4 NTA (Nitrilotriättiksyra) har angetts som möjligen cancerframkallande av IARC 3 [5] Klassificeringen är omdiskuterad. I avvaktan på officiell klassificering tillåts NTA om koncentrationen i produkten inte överstiger 5 %. 3. Övriga miljö- och hälsokrav på ingående ämnen 3.1 Färgämnen får ej ingå i produkten. I vissa fall där färgämnen har en tydlig funktion kan de godkännas enligt undantag i kompletterande kriterier. Färgämnen definieras som ämnen som tillsätts en produkt för att i första hand ge produkten en viss färg. 3.2 Parfymer får ej ingå i produkten. Parfymer definieras som ämnen som tillsätts en produkt för att i första hand ge produkten en viss doft. 1 Normalt ger koncentrationer på 1 % (C, M) respektive 5 % (R) eller däröver upphov till denna klassificering av produkten. Koncentrationen av de ämnen, upptagna i bilaga VI till CLP (förordning (EG) 1272/2009), som getts särskild koncetrationsgräns eller anmärkning får inte leda till klassificring av produkten i enlighet med vad som anges där. 2 Det saknas idag kriterier för bedömning av hormonstörande egenskaper. EUkommissionens lista prioriterar ämnen för fortsatt utredning med avseende på misstänkt hormonstörande egenskaper. Listan finns sammnställd i EDS database, se 3 IARC, Vol.: 73 (1999) (p. 385). 3

4 3.3 Klorerande ämnen, till exempel natriumhypoklorit, får ej ingå i produkten. Klorerande ämnen definieras i en särskild bilaga. 4. Övriga krav på produkten 4.1 Med produkterna ska alltid följa ett aktuellt säkerhetsdatablad (SDS) enligt REACH 1 [1] 4.2 Märknings- och informationstexter på produkternas förpackning ska följa anvisningarna från myndigheterna i Sverige. Produktens etikett och märkning ska vara tydlig och lättläst. 4.3 Förpackningarnas utformning ska uppfylla de krav som ställs i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, kapitel 2, Övriga krav se underlag i "Ansökan och bedömning". 5. Funktion Funktionsdata ska bifogas, se Funktionsdata under Gården respektive Industrin. 6. Andra system för Miljömärkning Produkter märkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU-Blomman är godkända för användning i samband med mjölkproduktion på gården och industrin. Det kan till exempel vara produkter för rengöring, personlig hygien eller tvättmedel. Produkter märkta med något av dessa miljömärken behöver inte ansöka om godkännande enligt Bra Kemråds kriterier. 1. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 2. Testas i enlighet med OECD 311, ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller likvärdigt med krav på minst 60 % nedbrytbarhet under anaeroba förhållanden. 3. Normalt ger koncentrationer på 1 % (C, M) respektive 5 % (R) eller däröver upphov till denna klassificering av produkten. Koncentrationen av de ämnen, upptagna i bilaga VI till CLP (förordning (EG) 1272/2009), som getts särskild koncetrationsgräns eller anmärkning får inte leda till klassificring av produkten i enlighet med vad som anges där. 4. Det saknas idag kriterier för bedömning av hormonstörande egenskaper. EU-kommissionens lista prioriterar ämnen för fortsatt utredning med avseende på misstänkt hormonstörande egenskaper. Listan finns sammnställd i EDS database, se 5. IARC, Vol.: 73 (1999) (p. 385). Datum: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 4

5 Kompletterande kriterier Rengöringsmedel för gården Rengöringsmedel på gården, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för rengöringsmedel på gården: Mjölkningsanläggningar, mjölktank och övrig utrustning Mjölktanksrummet och mjölkgrop, väggar, golv och andra ytor Djurstallar Foderhanteringsutrustning 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter som är klassificerade som frätande (C) kan godkännas under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses. Produkt som kommer i kontakt med djuren kan godkännas om dess brukslösning inte klassificeras som frätande (C) eller irriterande (Xi). Säker hantering innebär till exempel att produkten kan vara i tablettform eller att doseringsanordning medföljer som minimerar risken för spill och stänk. Bifogade produktanvisningar ska också visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. 1.2 Kvartära ammoniumföreningar får inte ingå i produkten då de kan påverka råvaran negativt i den fortsatta förädlingen. Undantag gäller om användningen är rengöring av djurstallar. 2. Krav på doseringsanvisning 2.1 Förpackningen ska ha en doseringsanvisning eller doseringstabell för olika vattenhårdhet. Funktionsdata rengöringsmedel: sid 13 Datum:

6 Desinfektionsmedel på gården Desinfektionsmedel på gården, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för desinfektionsmedel på gården: Mjölkningsanläggningar, mjölktank och övrig utrustning. Mjölktanksrummet och mjölkgrop väggar, golv och andra ytor. Djurstallar 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter som är klassificerade som frätande (C) kan godkännas under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses. Produkt som kommer i kontakt med djuren kan godkännas om dess brukslösning inte klassificeras som frätande (C) eller irriterande (Xi). Säker hantering innebär till exempel att produkten kan vara i tablettform eller att doseringsanordning medföljer som minimerar risken för spill och stänk. Bifogade produktanvisningar ska också visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. 1.2 Livsmedelsgodkända färgämnen med tydlig funktion, till exempel att markera att produkten fortfarande är aktiv, får användas under förutsättning att de är lätt avtorkningsbara. 1.3 Kvartära ammoniumföreningar får inte ingå i produkten då de kan påverka råvaran negativt i den fortsatta förädlingen. Undantag gäller om användningen är desinfektion av djurstallar. 1.4 För desinfektionsmedel för gården finns två nivåer av miljökrav: Kategori 1 Kategori 2 Höga miljökrav Definierade miljökrav Desinfektionsmedel som uppfyller miljökraven i de generella kriterierna. Desinfektionsmedel som uppfyller miljökraven i de generella kriterierna med följande undantag: 1. Ämnen klassificerade som, R 50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer tillåts med sammanlagt maximalt 0,25 % i produktens brukslösning, under förutsättning att de är aerobt lättnedbrytbara (i närvaro av luft) och anaerobt nedbrytbara (i frånvaro av syre). R50- ämnen som inte är anaerobt nedbrytbara får ingå med högst 0,05 % i produktens brukslösning. Se krav 1.3 i de generella kriterierna. 2. Sulfaminsyra tillåts i maximalt 1,25 % i brukslösning av produkten. Funktionsdata desinfektionsmedel: sid 14 Datum:

7 Juvervårdsprodukter Juvervårdsprodukter för gården, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för juvervårdsprodukter på gården: Rengörande före mjölkning Desinficerande efter mjölkning Smörjande 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter som klassificeras som frätande (C) kan ej godkännas. 1.2 Livsmedelsgodkända färgämnen med tydlig funktion, till exempel att det tydligt framgår vilken spene som behandlats, får användas under förutsättning att de är lätt avtorkningsbara med en fuktad duk före nästa mjölkning. 1.3 Kvartära ammoniumföreningar får inte ingå i produkten då de kan påverka råvaran negativt i den fortsatta förädlingen. 2. Rengörande juvervårdsprodukter - före mjölkning 2.1 Branschriktlinjer för hygienisk mjölkproduktion är utgångspunkten, vilket innebär att desinfektion av spenar endast får göras efter mjölkning. I övrigt gäller de generella kriterierna. 3. Desinficerande juvervårdsprodukter - efter mjölkning 3.1 För desinficerande juvervårdsprodukter finns två nivåer av miljökrav: Kategori 1 Kategori 2 Höga miljökrav Definierade miljökrav Produkter som uppfyller miljökraven i de generella kriterierna. Desinficerande juvervårdsprodukter som uppfyller miljökraven i de generella kriterierna med nedanstående undantag: Ämnen klassificerade som, R 50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer tillåts med sammanlagt maximalt 0,25 % i produktens brukslösning, under förutsättning att de är aerobt lättnedbrytbara (i närvaro av luft) och anaerobt nedbrytbara (i frånvaro av syre). R50- ämnen som inte är anaerobt nedbrytbara får ingå med högst 0,05 % i produktens brukslösning. Se krav 1.3 i de generella kriterierna. Produkter som innehåller jod i fri form eller jod som är bunden i en matris, t.ex. PVP-jod 1 [1]. Observera att kravet på max 0,25% av ett ämne med R50-fras gäller även här och att det är halten jod som räknas. 1 Produkter får innehålla PVP-jod. Den formella klassningen R 51/53 Giftig för vattenorganismer/kan förorsaka långtidseffekter i miljön" är inte relevant eftersom PVP och jod bör ses som separata ämnen. Jod är ett R50-ämne och PVP är mycket dåligt nedbrytbart men har mycket låg toxicitet. 7

8 4. Smörjande juvervårdsprodukter 4.1 För produkter som gör anspråk på att ha en kärlvidgande effekt eller öka blodgenomströmningen (till exempel vissa kamferinnehållande salvor), gäller Läkemedelsverkets allmänna råd, LVFS 1995:19, om vissa utvärtes läkemedel. Tillstånd från Läkemedelsverket ska finnas för att sälja sådana produkter. För godkännande av sådana produkter krävs att leverantör/tillverkare visar att tillstånd finns för försäljning. Funktionsdata juvervårdsprodukter: sid Produkter får innehålla PVP-jod. Den formella klassningen R 51/53 Giftig för vattenorganismer/kan förorsaka långtidseffekter i miljön" är inte relevant eftersom PVP och jod bör ses som separata ämnen. Jod är ett R50-ämne och PVP är mycket dåligt nedbrytbart men har mycket låg toxicitet. Datum:

9 Rengöringsmedel inom industrin Rengöringsmedel inom industrin, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för rengöringsmedel inom industrin: Processdisk/Additiv Filterdisk Skum och gel Allrengöring Ostformsdisk Övrigt 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter för processdisk/filterdisk, skum och gel, allrengöring, ostform, backdisk samt produkter för avkalkning, som klassificeras som frätande (C) tillåts under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses. Bifogade produktanvisningar ska visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. 2. Krav på doseringsanvisning 2.1 Det skall finnas en doseringsanvisning eller doseringstabell för olika vattenhårdhet på förpackningen. (Detta är ej nödvändigt när produkterna används i slutna automatiserade disksystem.) 3. Undergrupper till användningsområden Följande undergrupper finns definierade till ovan nämnda användningsområden: Processdisk/Additiv CIP-disk: Rengöring för ledningar, tankar, plattapparater, förpackningsmaskiner och tillsatser till rengöringsmedel som t.ex. adderas till lut Filterdisk: Diskmedel för membransystem Skum och gel: Skumrengöringsmedel för rengöring av t.ex. produktionsmaskiner, golv och tak Allrengöringsmedel: Golvrengöring, ytrengöring, grovrengöring, putsmedel, golvpolish, borttagningsmedel för golvpolish, sanitetsrengöring, handdisk Ostformsdisk: För rengöring av ostformar Backdisk: För rengöring av t.ex. backar och rullvagnar Funktionsdata rengöringsmedel: sid 13 Datum:

10 Desinfektionsmedel för industrin Desinfektionsmedel inom industrin, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för desinfektionsmedel inom industrin: Processdisk/Additiv Filterdisk Skum och gel Ostformsdisk Personlig hygien 1. Miljö- och hälsokrav på produkten 1.1 Produkter som klassificeras som frätande (C) tillåts under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses. Bifogade produktanvisningar ska visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. 1.2 För desinfektionsmedel inom industrin finns två nivåer av miljökrav: Kategori 1 Kategori 2 Höga miljökrav Definierade miljökrav Desinfektionsmedel som uppfyller de generella kriterierna. Desinfektionsmedel som uppfyller de generella kriterierna med följande undantag: Ämnen klassificerade som, R 50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer tillåts med sammanlagt maximalt 1,25 % i produktens brukslösning, under förutsättning att de är aerobt lättnedbrytbara (i närvaro av luft) och anaerobt nedbrytbara (i frånvaro av syre). R50- ämnen som inte är anaerobt nedbrytbara får ingå med högst 0,05 % i produktens brukslösning. Se krav 1.3 i de generella kriterierna. 2. Undergrupper till användningsområden Följande undergrupper finns definierade till ovan nämnda användningsområden: Processdisk/Additiv CIP-disk, desinfektion av ledningar, tankar, plattapparater, förpackningsmaskiner och tillsatser till desinfektionsmedel som t.ex. adderas till lut Filterdisk Diskmedel för membransystem Skum och gel: Skummedel för desinfektion av t.ex. produktionsmaskiner, golv och tak Ostformsdisk Desinfektion för ostformar Personlig hygien Desinfektion, handrengöringsmedel, schampo m.m. I första hand gäller Bra Miljöval eller Svanen märkt. Saknas detta krävs bedömning enligt Kemikalierådets kriterier Förpackningsdesinfektion Desinfektion av förpackningsmaterial, tex UHTprodukter Funktionsdata desinfektionsmedel: sid 14 Datum:

11 Bansmörjmedel för industrin Bansmörjningsmedel inom industrin, kompletterande kriterier, version 4.0 Följande användningsområden finns definierade för Bansmörjmedel inom industrin: Smörjning av transportbanor 1 Miljökrav på produkten 1.1 Produkter för bansmörjning som klassificeras som frätande (C) tillåts under förutsättning att brukslösningen inte är frätande och att en säker hantering kan tillgodoses. Bifogade produktanvisningar ska visa tydligt hur produkten hanteras så att inte skada uppstår. Datum:

12 Funktionsdata Så här hanterar Kemikalierådet funktionsdata Leverantörer av produkter skall lämna fakta om produkternas funktionsegenskaper tillsammans med ansökan. Fakta på funktionen hos ett disk- eller desinfektionsmedel lämnas av leverantören i ansökningsformuläret utifrån tre olika utgångspunkter: som befintlig, jämförande eller som en helt ny produkt. Ansvarig för lämnande av fakta är leverantören av disk- eller desinfektionsmedel. Goodpoint granskar endast lämnade uppgifter och bedömer status på produkten. Det görs en bedömning av produktens tekniska data och funktionella egenskaper i förhållande till standardriktvärden som Kemikalierådet fastslagit för de olika disk- och desinfektionsmedelsgrupperna. Funktionsdata motsvarande labtest eller tester motsvarande pilotförsök måste vara väl dokumenterade, samt definierade kriterier och gränser för utvärdering av resultaten måste framgå. Om produkten har klarat definierade krav för erfarenhet eller i test anges detta i ansökan som "Erfarenhet: Ja" respektive "Test: Ja". Saknas erfarenhet eller om produkten inte uppfyller krav i test anges detta i listan som "Erfarenhet: Nej" respektive "Test: Nej". Därefter måste produkten värderas på respektive mejeri eller gård utifrån de förutsättningar som råder just där (storskaleförsök/fältförsök). Detta arbete ligger utanför Bra Kemråds område. Datum:

13 Funktionsdata rengöringsmedel Om medlet skall användas i kombination med annat medel skall det anges. Normalt gäller erfarenhet endast från nordiska förhållanden. Kravet är att referens till gårdar och hur länge rengöringsmedlet använts där anges. 1. Erfarenhet Medlet har använts och anses beprövat av branschen (leverantörer och användare) med goda resultat under minst tre år inom Norden, det vill säga referenser måste anges. 2. Test Medlet har klarat definierade krav i ett väl dokumeterat test. Datum:

14 Funktionsdata desinfektionsmedel Normalt gäller erfarenhet endast från nordiska förhållande. Kravet är att referens till gårdar och hur länge desinfektionsmedlet använts där anges. 1. Erfarenhet Medlet har använts och anses beprövat av branschen (leverantör och användare) med goda resultat under minst tre år inom Norden, det vill säga referenser måste anges. 2. Test Medlet har klarat definierade krav i ett väl dokumenterat test. För test av desinfektionsmedlets avdödningsförmåga finns standardiserade suspensionstester, som DS/EN 1276 och DS/EN 1650 eller motsvarande. 3. Avdödning Huvudkraven för avdödning i suspensionstesterna är en logreduktion på 5 för bakterier, 4 för sporer, jäst och mögel. Se DS/EN 1276 och DS/EN Datum:

15 Funktionsdata juvervårdsprodukter Desinficerande juvervårdsprodukter ska vara godkända av den danska Födevarestyrelsen (www.foedevarestyrelsen.dk). Normalt gäller erfarenhet endast från nordiska förhållanden. Kravet är att referens till gårdar och hur länge juvervårdsprodukten använts där anges. 1. Erfarenhet Medlet har använts och anses beprövat av branschen (leverantör och användare) med goda resultat under minst tre år inom Norden, det vill säga referenser måste anges. 2. Test Medlet har klarat definierade krav i ett väl dokumenterat test. För test av desinfektionsmedlets avdödningsförmåga finns standardiserade suspensionstester, som DS/EN 1276 och DS/EN 1650 eller motsvarande. 3. Avdödning Huvudkraven för avdödning i suspensionstesterna är en logreduktion på 5 för bakterier, 4 för sporer, jäst och mögel. Se DS/EN 1276 och DS/EN Datum:

16 Krav och kriterier för ensileringsmedel Med klassificering avses om inget annat anges de regler som finns i KIFS 2005:7, Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (Rådets direktiv 67/548/EEG samt 1999/45/EG, med senaste anpassningar) Generella krav för ensileringsmedel De generella kriterierna för ensileringsmedel skiljer sig något från de kriterier som gäller för övriga användningsområden inom gården och industrin. Det tillkommer även kompletterande kriterier som är unika för ensileringsmedel. De kompletterande kriterierna kan vara strängare eller innebära lättnader från de generella kriterierna. De koncentrationsgränser som anges i kriterierna gäller för halten i respektive produkts brukslösning. Dock gäller att: produkten i sig ska kunna hanteras på ett säkert sätt, även koncentratet risken för feldosering är minimal produkten i övrigt uppfyller gällande lagstiftning. OBSERVERA att vid vissa allvarliga sjukdomsutbrott, gäller jordbruksverkets föreskrifter. 1. Miljökrav på ingående ämnen i produkten 1.1 Ämnen klassificerade som miljöfarliga kan godkännas i följande koncentrationer: Ämnen klassificerade som R 50/53, Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön får sammanlagt ingå med 0,1 %. Ämnen klassificerade som R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön får sammanlagt ingå med 1 %. 1.2 Ämnen som är både svårnedbrytbara (persistenta) och bioackumulerande (lagras upp i djur och människor) ämnen som uppfyller kriterierna 1 [2] för så kallade vpvb (very persistent and very bioaccumulating) får inte ingå i produkterna. För att klassificeras som mycket svårnedbrytbart ämne gäller att halveringstiden i havs- eller sötvatten ska vara > 60 dagar, i marint eller sötvattensediment mer än > 180 dagar och i jord mer än > 180 dagar och för ämnets mycket bioackumulerande egenskaper gäller att BCF (Biokoncentrationsfaktorn) ska vara > Undantag kan göras för godkända livsmedelstillsatser enligt gällande lagstiftning 2 [3]. 1.3 Ämnen klassificerade som R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer får ingå upp till 1 % under förutsättning att de är aerobt lättnedbrytbara 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 2 LIVSFS 2007:15 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser. (Rådets direktiv 89/107/EEG, med senaste anpassningar). 16

17 (i närvaro av syre) och anaerobt 1 [4] (i frånvaro av syre) nedbrytbara, (kravet är minst 60 % nedbrytbarhet under anaeroba förhållanden). 1.4 För ämnen med allmänt kända nedbrytningsprodukter klassificerade som miljöfarliga gäller kriterierna ovan, som om nedbrytningsprodukterna ingår i samma halt som ursprungsämnena. 2. Hälsokrav på produkt och ingående ämnen 2.1 En produkt som är klassificerad som mycket giftig (Tx), giftig (T), frätande (C) eller hälsoskadlig (Xn) kan inte godkännas. (Några undantag finns där frätande och hälsoskadliga produkter kan godkännas under särskilda förutsättningar, se kompletterande kriterierna). 2.2 En produkt som är klassificerad som irriterande (Xi) kan godkännas, men inte om klassificeringen beror på allergena egenskaper. 2.3 Ämnen som själva är, eller som ger upphov till allmänt kända nedbrytningsprodukter som är klassificerade som cancerframkallande, arvsmassepåverkande eller hormonstörande får inte ingå i produkten. 2.4 NTA (Nitrilotriättiksyra) har klassificerats som misstänkt cancerframkallande av IARC 2 [5]. Klassificeringen är omdiskuterad och i avvaktan på ytterligare fakta gör Kemrådet ett undantag. NTA får ingå i en produkt om koncentrationen i produkten inte överstiger 5 %. Detta i enlighet med beslut av CPS&Q (Consumer Products Safety & Quality Unit) att ämnet ger klassning, R 40 Misstänks kunna ge cancer, åt produkt först vid koncentrationer över 5 %. 3. Övriga miljö- och hälsokrav på ingående ämnen 3.1 Färgämnen får ej ingå i produkten. I vissa fall där färgämnen har en tydlig funktion kan de godkännas enligt undantag i de kompletterande kriterierna för gården. Färgämnen definieras som ämnen som tillsätts en produkt för att i första hand ge produkten en viss färg. 3.2 Parfymer får ej ingå i produkten. Parfymer definieras som ämnen som tillsätts en produkt för att i första hand ge produkten en viss doft. 3.3 Klorerande ämnen, till exempel natriumhypoklorit eller klorerande organiska ämnen, får ej ingå i produkten. 4. Övriga krav på produkten 4.1 Med produkterna ska alltid följa ett aktuellt säkerhetsdatablad (SDS) enligt REACH 3 [2] 4.2 Märknings- och informationstexter på produkternas förpackning ska följa anvisningarna från myndigheterna i Sverige. Produktens etikett och märkning ska vara tydlig och lättläst. 4.3 Förpackningarnas utformning ska uppfylla de krav som ställs enligt gällande författningssamling 4 [6]. 1 Testerna OECD 301B, 301C, 301D, 301F eller ISO11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller OECD 301A eller 301E. 2 IARC Vol. 73 (1999) p Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 4 KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. 17

18 5. Funktionskrav Funktionsdata ska bifogas i funktionsdeklaration, se under avsnittet Att ansöka om godkännande. Referenser 1. KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (Rådets direktiv 67/548/EEG samt 1999/45/EG, med senaste anpassningar). 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 3. LIVSFS 2007:15 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser. (Rådets direktiv 89/107/EEG, med senaste anpassningar). 4. Testerna OECD 301B, 301C, 301D, 301F eller ISO11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller OECD 301A eller 301E. 5. IARC Vol. 73 (1999) p KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. Datum:

19 Kompletterande kriterier för ensileringsmedel De generella kraven gäller med följande kompletteringar: Produkter som används som tillsatsmedel vid ensilering som är klassificerade som frätande (C) tillåts under förutsättning att en säker hantering tillgodoses. Livsmedelsgodkända färgämnen med tydlig funktion för säkrare hantering får användas. För ensileringsmedel finns två nivåer av miljökrav: Kategori 1 Kategori 2 Höga miljökrav Definierade miljökrav Ensileringsmedel som uppfyller de generella kraven för ensileringsmedel. Ensileringsmedel som uppfyller de generella kraven med följande undantag: 1. Ämnen klassificerade som mycket giftiga för vattenlevande organismer tillåts med sammanlagt <25%. (Kravet om aerob och anaerob nedbrytbarhet, generella krav 1.3 gäller). 2. En produkt klassificerad som hälsoskadlig (Xn) kan godkännas under förutsättning att en säker hantering kan tillgodoses, men inte om klassificeringen beror på allergena, cancerogena, fosterskadande eller reproduktionstoxiska egenskaper. Funktionskrav för ensileringsmedel Produkten skall finnas upptagen i Kommissionens register över godkända fodertillsatser i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003 och registrerad hos Jordbruksverket 1 (gäller för både kategori 1 och 2) I listorna över godkända ensileringsmedel kommer som information även eventuella godkännande enligt DLGs certifieringssystem för ensileringsmedel att redovisas. (Vi förbehåller oss att förändringar i EU-förordning nr 1831/2003 om fodertillsatser kan komma att ändra dessa funktionskrav). Referenser 1. KIFS 2005:7 (Rådets direktiv 67/548/EEG samt 1999/45/EG, med senaste anpassningar). 2. Jordbruksverket 1 Jordbruksverket: 19

20 Bilaga Bilaga Klorerande desinfektionsmedel Flera desinfektionsmedel innehåller aktivt klor. Deras klorerande förmåga är dock olika. Alla räknas därför inte som klorerande i kriteriernas mening. Som klorerande räknas inte de som i brukslösning har lägre klorerande effekt än en tiondedel av effekten i motsvarande brukslösning av natriumhypoklorit vid ph = 7. Det innebär att klordioxid och kloramin T inte ska räknas som klorerande. Klorerande effekt kan mätas på följande sätt: Gör en lösning av 100 mg (1,06 mmol) fenol i en liter vatten. Gör en lösning som har tio gånger större molärt mängd av testämnet (10,6 mmol). Lösningen förses med buffert så att reaktionen kan ske vid ph nära 7, t.ex. genom tillsats av 24 g kaliumdivätefosfat och 5 g natriumhydroxid. Se till att lösningarna håller c:a 20 C. Blanda dem och låt dem reagera i 5 minuter. Tillsätt 2 g fast natriumvätesulfit för att avbryta reaktionen. AOX-halten efter denna reaktion divideras med AOX-halten från motsvarande reaktion mellan fenol och natriumhypoklorit vid samma förhållanden som ovan. Kvoten får inte överstiga 0,1. Klorerande ämnen har vid kontakt med organiska ämnen förmåga att producera betydande mängd polyklorerade organiska ämnen. Dessa har ofta hög toxicitet, är persistenta och har hög bioackumulerbarhet. Ämnen med svagt klorerande effekt producerar bara små mängder av huvudsakligen monoklorerade ämnen. Dessa har vanligen lägre toxicitet, är mer lättnedbrytbara och har lägre potential att bioackumulera. 20

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

Behov och förutsättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter

Behov och förutsättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter Behov och förutsättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter Rapport från Läkemedelsverket 2014-05-26 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gäller i Sverige från januari 2015 Språk: Innehållsförteckning Till medlemmen... 4 Arla Foods kvalitetspolicy för gården... 4 Arlagården ingår i Arla Foods strategi

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Henrik Hammar och Lars Drake SPECIALSTUDIE NR 15, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2015.2

Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

Grundförutsättningar och arbetsrutiner

Grundförutsättningar och arbetsrutiner Grundförutsättningar och arbetsrutiner Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete 1:a versionen mars 2009 Innehåll

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen rapport 5794 februari 2008 Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Redovisning

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer