BLACKEBERGSVÄGEN Områdesprogram Samrådsförslag t.o.m. 3:e maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLACKEBERGSVÄGEN Områdesprogram Samrådsförslag t.o.m. 3:e maj 2013 www.stockholm.se/blackebergsvagen 2011-04726-53"

Transkript

1 STADSBYGGADSKOTORET BLACKEBERGSVÄGE Områdesprogram BLACKEBERGSVÄGE Områdesprogram Samrådsförslag t.o.m. 3:e maj

2 Orienteringskarta Flygfoto taget år ORR

3 Innehållsförteckning Inledning 04 Stockholm växer 04 Programuppdrag 04 Syfte 04 Mål 04 Arbetsmetod 04 Planeringsprocessen 05 Planeringsförutsättningar 06 Formella förutsättningar 06 Riksintressen 06 aturskydd 06 Fornlämningar 06 Riskhänsyn 07 Promenadstaden 07 Platsen idag 09 Stockholmsperspektiv 09 Befintlig bebyggelse 09 Kulturhustoriskt värdefull bebyggelse 10 Stads- och landskapsbild 11 aturmiljö och ekologiska värden 11 Vardagsliv och rekreation 13 Trafik 14 Verksamheter och service 16 Föreningsliv 16 Stadsbyggnadsstrategi 17 Hållbar stadsutveckling 17 Stadsbyggnadsstrategi för Blackebergsvägen 19 Programförslag 20 Sammanfattat förslag till strukturplan 20 Bebyggelse 20 Kopplingar 20 Mötesplatser 20 Strukturplan 21 Utbyggnadsetapper 22 Etapp 1- ya Islandstorget 22 Etapp 2- Blackebergsvägen 24 Etapp 3- Blackebergsbacken 26 Kopplingar 28 Blackebergsvägen 29 Del A 30 Del B 31 Del C 33 Mötesplatser 35 ya Islandstorget 35 Blackebergsstråket 38 Tyska botten 40 Skolor och förskolor 42 Föreningsliv 42 Miljöfrågor 43 Miljöbedömning 43 Hållbar stadsutveckling 43 God boendemiljö 44 Medverkande 46 Underlag 46 Frågor om programmet besvaras av: Helena Persson, stadsbyggnadskontoret, , Stockholms stadsbyggnadskontor, Tekniska ämndhuset, Fleminggatan 4, Box 8314, Stockholm

4 Inledning Stockholm växer, och beräknas bli en miljonstad år nya bostäder behöver byggas fram till 2030 vilket är en angelägenhet för hela staden och något som kommer att påverka många stockholmare. STOCKHOLM VÄXER Stockholmsregionen växer. Bara inom Stockholms stad har befolkningen de senaste åren ökat med över personer per år. År 2024 beräknas staden ha en miljon invånare. Det finns en stor politisk enighet om att tillväxten är positiv för Stockholm och att staden ska växa på ett långsiktigt hållbart sätt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. PROGRAMUPPDRAG Stadsbyggnadsnämnden beslutade under våren 2011 om ett start-pm för planprogram för området kring Blackebergsvägen. Där står: Exploateringskontoret har gjort markanvisningar runt Islandstorget i Bromma. För att få ett helhetsgrepp runt Islandstorget och längs Blackebergsvägen ner mot Grimsta naturreservat vill Stadsbyggnadskontoret inleda arbetet med ett program. Programmet omfattar ett större markområde än det hittills anvisade. Blackebergsvägen är idag både en barriär och en mötesplats för boende i Blackeberg och Södra Ängby och det är viktigt att pro- grammet förstärker de kopplingar som finns mellan stadsdelarna för att underlätta ökad integration. Södra Ängby är riksintresse för kulturmiljövården, vilket måste beaktas i programarbetet, liksom närheten till Grimsta naturreservat. Andra frågor som behöver studeras under programarbetet är landskap och naturvärden, trafik och buller, övrig kulturhistoria, behovet av förskolor samt bebyggelsestruktur och exploateringsgrad. SYFTE Syftet med programarbetet är att utreda förutsättningarna för att komplettera med bebyggelse längs Blackebergsvägen. Genom att ta ett helhetsgrepp på området ska programmet också skapa förutsättningar för ökad integration mellan de två stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby. MÅL Målet är att ta fram en strukturplan som ger utrymme för minst 500 bostäder. y bebyggelse ska tillföra området en ny stadsbyggnadskaraktär. Förutsättningar ska skapas för integration genom att skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser samt förstärka kopplingar. Mötesplatser kan vara både offentliga rum och föreningsverksamheter. Kopplingar kan vara både bilvägar samt gång- och cykelvägar. Målet är även att ta ett helhetsgrepp på området genom att i programmet ta med mer övergripande frågor som påverkar eller påverkas av programförslaget. ARBETSMETOD För att få ett bra underlag för programhandlingen har områdets förutsättningar studerats i en områdesanalys. I en workshopserie samlades olika planeringskompetenser för att studera områdets utvecklingsmöjligheter utifrån analysens slutsatser. Slutligen genomfördes en träff med en fokusgrupp för att få med lokalperspektivet. Områdesanalys För att studera området i ett större sammanhang togs en övergripande områdesanalys fram för ett större geografiskt område. Områdesanalysen identifierar problempunkter, värderar de givna förutsättningarna samt visar på värden att ta tillvara. Den innehåller en analys, en värdering och en strategi för områdets utveckling. Områdesanalysen ligger i linje med stadens ambition att tidigt i processen konkretisera översiktsplanens intentioner för utvecklingen, baserat på en analys av värden och förutsättningar i det aktuella området. Dokumentet ska tjäna som ett strategiskt underlag inför fortsatta planprocesser. Workshopserien Under vintern genomfördes en workshops vid tre tillfällen med sakkunniga tjänstemän och konsulter. Syftet var att utbyta kunskap, se utvecklingsmöjligheter, få en tidig förankring samt skapa samverkan och engagemang. Målet var att utforma en gemensam vision som ett stöd för den fortsatta planeringsprocessen Inledning

5 Fokusgrupp För att få lokalkännedom och förståelse för områdets befintliga värden samt behov av utveckling hölls en träff med en lokal fokusgrupp den 27 juni Alla deltagare var utvalda som representanter för en grupp människor som bor, verkar eller vistas i området, de listas i slutet av dokumentet. För att spegla olika perspektiv var ambitionen att uppnå en spridning geografiskt (Blackeberg/ Södra Ängby) och en variation av åldersgrupper. Uppdelade i grupper genomfördes en SWOT-analys med hjälp av kartor och klistermärken för att koppla informationen till geografiska platser. PLAERIGSPROCESSE I detta program redovisas förslag till utveckling av området vid Blackebergsvägen. Programmet är på samråd 15 mars- 3 maj Under programsamrådet har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget. Förslaget visas upp i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, samt på Bromma stadsdelsförvaltning, Gustavslundsvägen 151G och på biblioteket i Blackeberg, Blackebergsplan 5. Under samrådstiden håller Stockholms stad också ett samrådsmöte, dit allmänheten är välkommen. Det hålls den 16 april i Södra Ängbyskolans aula, Blackebergsvägen 100 från klockan 16. Presentationer av förslaget hålls kl 17 och 19. Däremellan finns möjlighet att ställa frågor och diskutera förslaget med ansvariga tjänstemän på Stockholms stad. Den senaste informationen om programarbetet finns på där det också går att ladda ner programmet och de utredningar som gjorts i samband med programarbetet. Efter att programmet har samråtts med allmänheten och berörda remissinstanser, sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Synpunkterna presenteras sedan för politikerna i stadsbyggnadsnämnden som tar ställning till den fortsatta inriktningen. Efter eventuella omarbetningar godkänns programmet av stadsbyggnadsnämnden. Därefter kan exploateringsnämnden fortsätta anvisa den kommunägda marken och efter följande detaljplaner startas. Detaljplanerna i området kommer att genomföras i etapper, där bebyggelse som utvecklas för allmänna ändamål och platser som ligger kollektivtrafiknära prioriteras. Samrådet pågår 15:e mars- 3:e maj 2013 Skriftliga synpunkter lämnas senast den 3 maj till: Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen Box Stockholm eller e-post: Ange diarienummer Information om programmet lämnas av: Helena Persson, stadsbyggnadskontoret , PROGRAMSKEDE DETALJPLAESKEDE GEOMFÖRADESKEDE Fastighetsbildning Godkännande Granskning Antagande Laga kraft Programsamråd Plansamråd Bygglov Byggnation Hela byggprocessen från början till slut. Inledning - 05

6 Planeringsförutsättningar Formella förutsättningar som avgör hur marken får nyttjas finns i form av riksintressen, strandskydd, naturreservat och fornlämningar m.fl. Dessa finns sammanfattade på karta på denna sida. RIKSITRESSE Kulturmiljövård Södra Ängby villaområde är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården då det är ett av norra Europas bästa exempel och största sammanhängande förortsmiljö med enhetliga funkisvillor. Det rörliga friluftslivet I Miljöbalken s4 kap 2 står det att vid Mälaren med öar och strandområden, skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Detta gäller nästan hela programområdet. ATURSKYDD aturreservat Inom programområdet finns en del av Grimsta naturreservat. Syftet med Grimsta naturreservat är att för framtiden vårda och utveckla detta natur- och friluftsområde på ett sådant sätt att dess samlade natur-, kultur-, och re- kreationskvaliteter for allmänheten stärks, samt att bevara området som en del av den regionala grönstrukturen och därmed långsiktigt säkra Stockholms biologiska mångfald. I dess föreskrifter står det bland annat att man ej får förstöra eller skada fasta naturföremål och ytbildningar, fälla eller skada träd och buskar samt att störa djurlivet. Strandskydd På de områden av Tyska botten som är hemfridszon har strandskyddet som syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. På övriga områden är syftet med strandskyddet även att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. FORLÄMIGAR Fast fornlämning Det finns tre fasta fornlämningar inom planområdet. I norr, öster om Blackebergsvägen finns så kallade älvkvarnar, de är ingröpningar i ett stenblock från stenålder/bronsålder. Väster om Blackebergsvägen finns en milstolpe från nyare tid. I söder finns en stensättning från stenålder/bronsålder. Bevakningsobjekt Ett bevakningsobjekt finns i området, det är en hällristning från medeltid/ nyare tid. Övrig kulturhistorisk lämning I östra delen av Tyska botten finns ett större område som är markerat som övrig kulturhistorisk lämning. Det är en hamnanläggning från järnålder/ medeltid/ nyare tid bestående av två husgrunder och en brygga. Karta som visar de formella förutsättningarna i programområdet Planeringsförutsättningar

7 RISKHÄSY Bensinstation Vid korsningen Blackebergsvägen/ Bergslagsvägen finns en bensinstation på sydöstra sidan. Ett grovt uppskattat skyddsavstånd har markerats i kartan. Efter åtgärder bedöms avståndet kunna minskas. Tunga transporter Vid Tyska botten har byggmaterialleverantören Jehander ett terminalområde för berg- och grusmaterial samt sandoch jordprodukter, vilket medför tung trafik på Blackebergsvägen. Tunnelbanan Den ytliga delen av tunnelbanan ligger djupt nergrävd och bedöms därför inte innebära någon större risk för närområdet. PROMEADSTADE I Stockholms översiktsplan Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm presenteras strategier för stadens utveckling. Planen pekar ut fyra stadsutvecklingsstrategier för ett tätare och mer sammankopplat Stockholm. Syftet är att nå en hållbar tillväxt och nå stadens långsiktiga mål i Vision 2030 om en stad i världsklass. Strategierna består i att fortsätta att stärka centrala Stockholm, satsa på attraktiva tyngdpunkter och koppla samman stadens delar samt att främja en levande stadsmiljö i hela staden. I översiktsplanen utgör Brommaplan och Vällingby tyngdpunkter i ytterstaden och Bergslagsvägen utgör ett samband mellan dessa som ska utvecklas för att koppla ihop stadsdelarna. Blackebergsvägen utgör gränsen mellan Brommas villabebyggelse, i ÖP benämnt gles stadsbebyggelse, och tät stadsbebyggelse i Blackeberg. En del av programområdet är markerat som atur, park, större idrottsområde etc. i översiktsplanens karta, detta är en beskrivning av dagens situation, se texten på sid 44 i Promenadstaden. En grundläggande utgångspunkt i översiktsplanen är Stockholms naturliga förutsättningar och kvaliteterna i den stadsbebyggelse som vuxit fram under århundradena. Utdrag ur Stockholms översiktsplan, Promenadstaden. Programområdets ungefärliga position har markerats med en röd ring. Samtidigt ska staden verka för en sammanhållen, tät och levande stadsmiljö i Stockholms närförorter. En strategi i översiktsplanen är att pröva lämplig markanvändning i gränszonerna mellan olika områden, så som i snittet mellan Blackeberg och Södra Ängby. Förändringar ska prioriteras som innebär att marken utnyttjas så effektivt som möjligt och att den nya bebyggelsen infogas med omsorg om stadslandskapets helhetsverkan. De regionala gröna kilarna ska bevaras, sambanden med den omgivande bebyggelsen förbättras och svaga avsnitt stärkas. Planeringsförutsättningar- 07

8 Den gröna promenadstaden Den gröna promenadstaden är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med mål och strategier för utveckling av Stockholms parker och natur. Där redovisas följande mål och strategier: Stockholms gröna karaktär: Staden ska berikas med nya parker av hög klass, så kallade stockholmsstråk ska skapas mellan stadsdelar, offentliga stråk ska skapas längs stadens vatten och staden ska ha ett nät av gröna promenader. Stockholms gröna vardagsrum: God tillgång till parker och naturområden som bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv. Det innebär fler gröna mötesplatser, god park- och naturtillgång och att stockholmarnas engagemang ska tas tillvara. Stockholms ekologiska infrastruktur: Värna ett rikt växt- och djurliv och vidareutveckla hållbar grönstruktur, ett rikt växt- och djurliv bevaras som förutsättning för flexibel grönstruktur som kan bidra till olika ekosystemtjänster. Den gröna promenadstaden var på samråd mellan 11 juni och 19 oktober Du kan läsa mer om Den gröna promenadstaden på Arkitektur Stockholm Arkitektur Stockholm som är Stockholms Stads nya arkitekturstrategi är ett annat tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den beskriver hur vi kan höja nivån på den arkitektur som ska ut veckla Stockholm framöver. Utmaningen för staden, branschen och brukarna ligger i att höja den arkitektoniska kvaliteten på allt som byggs i Stockholms kommun oavsett plats, funktion och skala, i stadens alla gemensamma rum. Arkitektur Stockholm fördjupar stadsbyggnadsstrategierna i Promenadstaden. Bland annat står det att den centrala stadens utvidgning bara är genomförbar utifrån ett helhetsperspektiv och med utgångspunkt i de olika stadsdelarnas kvaliteter och förutsättningar. Arkitektur Stockholm var på samråd mellan 13 juni och 20 september Du kan läsa mer om Arkitektur Stockholm på Miljöprogram Den 30 januari år 2012, antog Kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram, för perioden Miljöprogrammet innehåller sex inriktningsmål och 29 detaljerade delmål som staden ska uppfylla. De sex inriktningsmålen är: Miljöeffektiva transporter, Giftfria varor och byggnader, Hållbar energianvändning, Hållbar användning av markoch vatten, Miljöeffektiv avfallshantering och Sund inomhusmiljö. Energiplan Energiplanen som är en övergripande strategisk plan, var på samråd under sommaren Den anger planeringsinriktningarna för stadens energiarbete och ger en översiktlig bild av de närmaste årens utmaningar för att bli en energieffektivare och på längre sikt fossilbränslefri stad. Framkomlighetsstrategin Framkomlighetssstrategin visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns. Huvudinriktningarna är: Mer plats till bussar och cyklister, trafiken ska bli mer pålitlig, gångtrafikanterna får bättre förutsättningar, minska de negativa effekterna som trafiken kan ha på storstadslivet. Framkomlighetsstrategin antogs Planeringsförutsättningar

9 Platsen är viktig att studera och analysera för att se dess unika förutsättningar och behov. STOCKHOLMS PERSPEKTIV Programområdet ligger ca 10 km från Stockholms centrala delar, mitt emellan Vällingby och Brommaplan. Bergslagsvägen är ett utpekat samband mellan de två tyngdpunkterna. Görvälnkilen, en regional grönkil, följer Mälarstranden i söder och sammanbinder Grimsta och Judarnskogens naturreservat på ömse sidor av området. aturreservaten och promenadvägarna längs strandzonen utgör värdefulla strövområden för kringliggande stadsdelar. Området ligger intill trafikstråket från innerstaden ut genom Västerort. Utbyggnad av Förbifart Stockholm kommer att förbättra kopplingen mellan Västerort och de västra delarna av Söderort samt Ekerö. Spårtrafiken i området är tunnelbanans gröna linje mot Hässelby strand med stationerna Ängbyplan, Islandstorget och Blackeberg. BEFITLIG BEBYGGELSE Blackeberg År 1949 antog Stockholms kommunfullmäktige den första stora stadsplanen för Blackeberg. Bebyggelsen uppfördes i huvudsak mellan åren I Blackeberg byggdes flerfamiljshus och ett fåtal hyresradhus. Stadsdelen är en för Stockholm tidstypisk tunnelbaneort uppförd med ett större centrum vid tunnelbanan och flera småcentra ute i områdets bostadsenklaver. Tanken var att skapa tydliga grannskapsenheter som skulle ge trygghet och sammanhang, tankar som avspeglade efterkrigstidens strävan att motverka social oro. Blackeberg domineras av smalhus i tre våningar. Här finns också punkthus med 7-10 våningar och stjärnhus med 3-5 våningar samt ett antal radhus i två våningar. Bebyggelsen är överlag omsorgsfullt utformad med genomarbetade detaljer, färgsättningar och materialval. Husen är placerade i anpassning till terrängen och följer det kuperade landskapets variation. Det ger bebyggelsen ett varierat våningsantal med souterrängvåningar eller källare längs slänterna. Flera av gårdarna har anlagts av några av samtidens stora landskapsarkitekter och har en stor andel sparad naturmark. I Blackeberg bor drygt 7000 personer idag. Här finns ca 4200 bostäder, som övervägande består av små hyresrätter på 1-2 rok. Allmännyttan är dominerande aktör. Flygperspektiv över Blackeberg. Karta som visar programområdets läge relativt Stockholms central. Planeringsförutsättningar- 09

10 Södra Ängby Utbyggnaden av stadsdelen började 1934 och var i stort sett klar Området planerades för stora funktionalistiskt inspirerade villor med garage i varje hus. Målgruppen var tjänstemän eller annan medelklass, alltså en mer välbärgad kategori än i orra Ängby och Blackeberg. Södra Ängbys villor ritades till stor del av stadens arkitekter men husen uppfördes av enskilda byggmästare på spekulation. I Södra Ängby bor drygt 1700 personer. Här finns ca 550 bostäder, nästan alla i stora småhus på 5 rok eller större, samt ca 50 lägenheter i bostadsrätt. Utdrag ur Stockholm stadsmuseums karta med kulturhistorisk klassificering av byggnader. Motivering för riksintresset: Södra Ängby, ett av norra Europas bästa exempel och största sammanhängande förortsmiljö med större, mycket enhetliga funkisvillor från 1930-talet avsedda för ett tjänstemannaskikt, utbyggt på initiativ av Stockholms stad och ett uttryck för tidens arkitekturideal. KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE Blackeberg Inom Blackeberg har Stockholms stadsmuseum pekat ut ett antal kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det gäller den del av Blackeberg som uppfördes som tunnelbaneförstad under 1950-talet och Tyska botten med sin äldre villabebyggelse. I Blackeberg är ett stort antal fastigheter kulturhistoriskt särskilt värdefulla (grönmarkerade). Ängbykyrkan har pekats ut som synnerligen kulturhistoriskt värdefull (blåmarkerad). Ett antal fastigheter har också pekats ut att ha bebyggelse med ett visst kulturhistoriskt värde och ett värde för stadsbilden (gulmarkerade). Södra Ängby Södra Ängby villaområde är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården. Villaområdet är även utpekat som kulturhistoriskt värdefullt av Stockholms stadsmuseum. De enskilda fastigheterna är däremot inte kulturhistoriskt klassificerade. Flyg perspektiv över Södra Ängby. Uttryck för riksintresset: Planstrukturen med gator, tomter, byggnadernas placering och omgivande grönska. Gestaltningsmässiga värden hos de likartade, men inte helt identiskabyggnaderna. Södra Ängby Kyrka omgiven av stora träd Planeringsförutsättningar

11 STADS- OCH LADSKAPS- BILD Landskapet kring Blackeberg och Södra Ängby utgörs av ett storskaligt sprickdalslandskap med omväxlande bergryggar och lerfyllda dalgångar. Förkastningsbranten mot Mälaren ses som en brant bergvägg som bryts vid Tyska botten av en sprickdal där Blackebergsvägen går. Blackebergsstråket är en mindre djup sprickdal i öst- västlig riktning som försvinner in i skogshöjden i öster där Södra Ängbys villaområde breder ut sig. Hela strandlinjen från ockebybron till Hässelby upplevs som naturmark, med inslag av båtklubbar, badplatser och enstaka byggnader. Stranden är tillgänglig för allmänheten, förutom vid båtklubbar, Jehanders och vid villorna vid Tyska botten. Förkastningsbranten med höga bara klippor utgör ett markant inslag längs Grimstas naturreservat. Både Blackeberg och Södra Ängby är inbäddade i skogspartier och visar upp tydliga gröna fronter mot vattnet och längs gaturum. Området har en tydlig entrépunkt från Bergslagsvägen. I Blackeberg fungerar karaktäristiska byggnader och strategiskt placerade punkthus som orienteringspunkter. Den dominerande barriären i området är Bergslagsvägen, med sin bredd och trafik. Men även den trafikstrukturen vid Islandstorget skapar en mental barriär, då ytorna är otydliga och bullerstörda. Blackebergsvägen utgör en trafikbarriär som även visuellt markerar en gräns mellan Blackeberg och Södra Ängby. Då bebyggelseområdena ligger på höjdryggar finns även topografiska barriärer som löper främst längs områdenas ytterkanter. Topografin medför att det finns få tvärgående kopplingar mellan stadsdelarna. ATURMILJÖ OCH EKOLOGISKA VÄRDE I analysområdet ingår delar av Grimsta naturreservat som har ett högt ekologiskt värde och södra delen av programområdet ingår i Görvälnkilen. Ett grönt stråk längs stranden förbinder Grimsta naturreservat med Judarskogen, men även Blackebergsskogen och Södra Ängbys gröna villaområde utgör viktiga spridningskorridorer. Till höger finns en karta där man kan se områdets olika biotoper. Gult är gräsmark, ljusgrönt lövskog och mörkgrönt barrskog. För mer detaljerad information, se områdesanalysen. Utdrag ur Stockholms biotopkarta. Mälarbackens vårdoch omsorgsboende Ekbacken Sjöscouterna Jehander Båtklubb Strandlinjen mot Mälaren. Planeringsförutsättningar- 11

12 aturbilder ekmiljöerna För att studera ekologisk mångfald brukar man använda sig av så kallade nyckelarter som representerar många arters behov. De som studerats här är eklevande insekter, tofsmes och padda. Flera riktigt värdefulla ekmiljöer finns där sprickdalsgången längs Blackebergsvägen möter Mälaren vid Tyska botten. Området är inte klassat som ett kärnområde, men utgör ett av länets rikaste områden när det gäller insekter knutna till ekar och här har flera ovanliga och rödlistade arter hittats. Inom analysområdet utmärker sig Tyska botten, Blackebergsskogen och kanterna längs Blackebergsvägen som särskilt värdefulla områden för eklevande insekter. Ett exempel på an av de stora gamla ekarna som finns intill Kobacken. Karta som visar de särskilt betydelsefulla ekologiska spridningszonerna som finns i området Planeringsförutsättningar Tofsmes har observerats flera gånger inom analysområdet och den häckar både i Grimsta naturreservat och Judarnskogen. Bergslagsvägen och även Blackebergsvägen är så pass trafikerade att det finns en risk att de har en negativ påverkan på den lokala groddjurspopulationen. Det är gott om leklokaler strax utanför analysområdet. Skogsområdena längs Mälarens strand har därför troligen stor betydelse för groddjurens sommarvistelse liksom för övervintring. Blackebergsstråket och dess förlängning mot skogsområdet i norr och mot Blackebergsskogen, Grimstaskogen och Södra Ängby har stor betydelse för sambanden för många arter som hör till vardagsnaturen. De särskilt betydelsefulla ekologiska spridningszonerna visas i kartan till vänster. Ovan visas ekområden värderade där klass 1 är den mest värdefulla. Det framgår tydligt att backen ner mot Tyska botten har särskilt stora värden. Överlappningskarta Överlappningskarta Habitatnätverk Habitatnätverk eklevande arter, eklevande ekområden, arter, samt ekområden, jätteekar. samt jätteekar. Källa: miljöförvaltningen Källa: miljöförvaltningen Överlappningskarta Habitatnätverk eklevande arter, ekområden, samt jätteek Jätteekar Jätteekar Ekområden karterade Ekområden i fält karterade Habitatnätverk i fält eklevande arter Habitatnätverk eklevande Klass 1 Klass 1 Klass 1 Klass m sprindning i skog 200 m sprindning i Klass 2 Källa: Klass 2miljöförvaltningen Klass 2 Klass m 300 m Klass 3 Klass 3 Klass 3 Klass 3 1 km 1 km Ekar, kärnområden 2 km Ekar, kärnområden 2 km Jätteekar Ekområden karterad Klass 1 Klass 1 Klass 2 Klass 2 Klass 3 Klass 3

13 VARDAGSLIV OCH REKREATIO Ängbybadet och Grimsta naturreservat längs Mälaren utgör viktiga målpunkter för friluftslivet även regionalt. Blackebergsstråket har stora sociala värden med upplevelserika och varierade parkmiljöer och utgör målpunkt för boende i hela stadsdelen. I stråkets södra del finns en populär parklek och plaskdamm. Gång- och cykelvägar kopplar samman parken med Grimsta naturreservat. På grund av stora höjdskillnader och låg standard på flera av gångstråken är tillgängligheten till naturmarken låg. I Blackeberg finns ont om allmänna lekplatser, men ett flertal mindre lekplatser finns på bostadsgårdar. De halvprivata, öppna gårdsmiljöerna möjliggör för boende i stadsdelen att passera och besöka även andra gårdar än sina egna. Friytorna inom Blackeberg och Södra Ängby domineras i övrigt av naturmarker i starkt kuperad terräng där många är bullerpåverkade av kringliggande trafikleder. Områdena är ofta svårtillgängliga och används främst för promenader och naturlek. Södra Ängby skolas skolgård är nyligen upprustad och utgör en samlingspunkt för områdets äldre barn och ungdomar även efter skoltid. En mindre 7-mannabollplan intill är belagd med konstgräs, denna kan bokas, t.ex. för knattefotboll, men används också flitigt för spontanspel. En större fotbollsplan med konstgräs finns på andra sidan Blackebergsvägen och används av fotbollsklubben FK Bromma. Blackebergsvägen utgör en säkerhetsrisk för framförallt barn och ungdomar, som behöver nå de stora målpunkterna Ängbyskolan, bollplaner och lekplatser i Blackebergsstråket. Längst nere vid Tyska botten finns bryggor där Sjöscouterna har sin verksamhet. Kobacken intill används som pulkabacke vintertid. Det finns gångstråk som passerar förbi ängen, men då den sällan klipps och platsen är mörk under stor del av året, nyttjas inte ytan särskilt mycket. Utdrag ur Stockholms sociotopkarta. Det finns både motionsspår och fotbollsplaner i området Planeringsförutsättningar- 13

14 TRAFIK Gång- och cykeltrafik Förutsättningarna för att gå och cykla skiljer sig åt mellan stadsdelarna Södra Ängby och Blackeberg. Detta är en konsekvens av två helt olika planeringsprinciper; I Blackeberg är gång- och cykeltrafiken separerad från fordonstrafiken, medan den i Södra Ängby är integrerad. I Blackeberg finns ett finmaskigt gång- och cykelnät mellan ett ganska stormaskigt fordonstrafiknät. Ut mot naturområdena finns även upptrampade stigar. Det innebär att cykling är möjlig i blandtrafik på gatorna, men att det finns ett alternativ att välja separerade gång- och cykelvägar. I Södra Ängby används det finmaskiga lokalgatunätet av både fordonstrafik och oskyddade trafikanter, då separerade gång- och cykelvägar saknas. Gående är hänvisade till en smal, ofta enkelsidig, trottoar och cykling sker i blandtrafik. Bergslagsvägen och Bällstavägen är utpekade som primärt pendlarstråk i Cykelplan för Stockholm som är under framtagande. Blackebergsvägen ingår i huvudstråksnätet. Längs Blackebergsvägen finns en gång- och cykelbana men passagerna över Blackebergsvägen är få. Även kopplingarna ut mot naturområdena är anonyma och få till antalet. Bergslagsvägen är även ett utpekat regionalt cykelstråk i Stockholms regionala cykelstrategi. Karta som visar gång- och cykeltrafik i området idag. Kollektivtrafik Tre tunnelbanestationer finns i närheten av programområdet; Ängbyplan, Islandstorget och Blackeberg. Ett riktvärde för god närhet till kollektivtrafik inom SL är 400 meter till närmaste busshållplats och 800 meter till närmaste station som trafikeras av spårtrafik. Två busslinjer passerar området längs Blackebergsvägen; Buss 113 som går mellan Sundbybergs torg och Blackebergs gård och buss 127 som går till Brommaplans tunnelbanestation. Det finns även en närtrafiklinje som bland annat passerar förbi vårdhemmet på Blackebergsbacken. Bil- och godstrafik Blackebergsvägen ligger mellan Södra Ängby och Blackeberg och är klassad som huvudgata i Stockholm stads översiktsplan. Det innebär att gatan ska upprätthålla och erbjuda en god framkomlighet för biltrafik. Gatans standard tillåter även att tung trafik trafikerar Blackebergsvägen mellan Jehander och Bergslagsvägen. Förutom att leda trafiken in till Blackeberg och Södra Ängby fungerar Blackebergsvägen även som en länk mot ockeby och vidare över ockebybron. Blackebergsvägen korsar Bergslagsvägen vid Islandstorget och byter namn till Bällstavägen genom orra Ängby. Samtidig som gatan är en huvudgata ur ett regionalt perspektiv fungerar den lokalt som ett viktigt rörelsestråk inom och mellan Blackeberg och Södra Ängby Planeringsförutsättningar

15 Parkering Parkeringsgarage Parkering på egen tomt Samlad ytparkering Flera viktiga målpunkter finns lokaliserade längs med gatan, exempelvis Islandstorgets tunnelbanestation, Södra Ängby skola och fotbollsplanen FK-vallen. Inom Blackeberg fungerar Holbergsgatan, Wergelandsgatan och Björnsonsgatan som lokala uppsamlingsgator. Kortare säckgator binder ihop bostadsområden med uppsamlingsgatorna. Inom Södra Ängby fungerar Carl Larssons väg och Zornvägen som uppsamlingsgator. Övriga gator utgör där ett sammanhängande och finmaskigt nät av lokalgator. För att avlasta Essingeleden och Ekerö från de tyngsta fordonen har en temporär färjeled för dispenstrafik öppnats mellan Slagsta i Botkyrka kommun och Tyska botten. Befintlig bebyggelse området; parkeringplanerad längsbebyggelse/ med gata, samlade ytparkeringar under uppförande i olika dimensioner, parkeringsgarage samt parkering på Planarbete pågår/ finns för ny bebyggelse egen tomt. I SödraOmrådesgräns Ängby sker parkering mer eller mindre uteslutande på egen tomt. I Blackeberg är det gratis att parkera längs med samtliga gator, med undantag för ett dygn i veckan under vinterhalvåret då det är förbjudet att parkera på grund av städdag. Runt omkring flerbostadshusen finns större ytparkeringar ofta kombinerat med små enbilsgarage i marknivå. yare bostadshus har underbyggda parkeringsgarage som skall täcka de boendes behov av parkering. Vid Islandstorget finns även en infartsparkering för ca 70 bilar. Parkering Samlad ytparkering Parkeringsgarage Parkering Speciellt utpekad cykelparkering finns främst vid tunnelbanestationen vid Islandstorget. Cykelparkeringarna är överbelastade och det finns behov av fler. Det finns fyra olika typer av bilparkering inom program- Parkeringsgarage Parkering på egen tomt Parkering på egen tomt Samlad ytparkering Befintlig bebyggelse ORR Cykelparkeringen vid Islandstorgets station används flitigt Planerad bebyggelse/ under uppförande Planarbete pågår/ finns för ny bebyggelse Områdesgräns Karta som visar parkering i området idag. Områdesanalys Blackeberg - Södra Ängby Planeringsförutsättningar- 15

16 VERKSAMHETER OCH SERVICE Störande verksamheter Vid Tyska botten har byggmaterialleverantören Jehander ett terminalområde för berg- och grusmaterial samt sandoch jordprodukter. Här sker omlastning av transporter mellan båt och lastbil, vilket innebär störningar i närområdet och buller från tung trafik på Blackebergsvägen. Staden avser på sikt att avveckla verksamheten, men lämplig ersättningsplats måste då först anordnas. Omlastningsplatsen har en regional funktion som utgör ett miljövänligt alternativ till långa lastbilstransporter. Programförslaget förutsätter att verksamheten finns kvar på platsen i ca 20 år. För att avlasta Essingeleden och Ekerö från de tyngsta fordonen har även en temporär färjeled för dispenstrafik öppnats mellan Slagsta i Botkyrka kommun och området intill Jehanders vid Tyska botten. Handel Vid Islandstorget finns idag en kinarestaurang, en pizzeria, en wok-kiosk, en Mekonomenbutik och en bensinstation. I Frisörernas hus finns även en lunchrestaurang. Vid Blackebergs torg finns en större livsmedelsbutik, flera mindre butiker samt fler restauranger och kaféer. Ängbyplan har också flera restauranger och små närbutiker. För större inköp finns Vällingby centrum, Brommaplan och Bromma blocks inom stadsdelen. Skolor och förskolor Södra Ängby skola ligger placerad vid Blackebergsvägen mitt emellan Blackeberg och Södra Ängby. Där går 675 elever i åldersgrupperna F-9. Inom programområdet finns två tillfälliga förskolepaviljonger som är uppförda på parkmark. Den ena ligger intill Kyrkan och den andra i Blackebergsstråket vid Björnsonsgatan. Dessa behöver ersättas med permanenta byggnader. Intill Södra ängby skola finns en förskola som uppfördes Vård På Blackebergsbacken ligger Mälarbackens vård- och omsorgsboende i lokalerna som tidigare inrymde Blackebergs sjukhus. Där finns 182 lägenheter varav 156 lägenheter är gruppboende för personer med demenssjukdom. FÖREIGSLIV Fotbollsklubben FK Bromma Intill Blackebergsvägen ligger FK-vallen eller Södra Ängby bollplan som den också heter. Där håller Fotbollsklubben FK Bromma till. De har ca 450 medlemmar från knattenivå till herr- och damlag. Klubbens måtto är: Välkomna alla utveckla alla. I år fyller klubben 40 år och drivs av ideella krafter. Södra Ängby skola använder fotbollsplanen för skolidrott under dagtid. Hösten 2011 invigdes en ny konstgräsplan med förbättrad belysning och dränering. Blackebergs Sjöscoutkår ere vid Tyska bottens yttersta udde håller sjöscouterna till. Där har de några skjul och vinterförvaring av båtar. De har även en möteslokal vid Holbergsgatan. Idag har de 142 medlemmar och de har funnits i ca 50 år. Sjöscouting är en fritidsverksamhet för ungdomar från åtta år och uppåt. Sjöscouting har tyngdpunkt på natur, friluftsliv, segling, navigation och båtkunskap i teori och praktik, varvat med lek och hantverk. Teatern ScenKaskad I den nedlagda biografen Kaskad vid Blackebergs torg startade teatergruppen OffStockholm år 2004 ScenKaskad som nu är deras hemscen. Salongen inrymmer 160 personer och man har även klassrum för kulturskolan och kontorslokaler. OffStockholm vill med sina uppsättningar belysa människors utsatthet genom aktuella pjäser som speglar dagens samhälle och dess normer. Verksamheten omfattar dels två teatergrupper och dels teaterkurser som behandlingsmetod. Kursen går under namnet KulturKlivet och är en verksamhet för människor som levt utanför samhället, som idag har en vilja att komma tillbaka och som bär på ett genuint intresse för kultur. Dessutom håller man musik- och poesiafton för allmänheten en gång i månaden Planeringsförutsättningar

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Hässelby Villastad 28:1 vid Asplövsgränd i stadsdelen Hässelby Villastad (50 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Hässelby Villastad 28:1 vid Asplövsgränd i stadsdelen Hässelby Villastad (50 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-07-21 Handläggare Sebastian Wahlström Klampfl Telefon 08-508 27 246 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Springbrunnen 1 m m i stadsdelen Hässelby Gård (48 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Springbrunnen 1 m m i stadsdelen Hässelby Gård (48 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-02-14 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 266 59 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Springbrunnen

Läs mer

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter)

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-12-12 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Magnus Juhlin Plan- och byggchef Lisa Wändesjö Planarkitekt Detaljplan för Stora Rör 2:1 m.fl. Vi börjar från början ÖVERSIKTSPLANERING

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-03-21 Handläggare Suzanna Tsygankova Telefon 08-508 27 568 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Engelsmannen 6 och Bornholmaren 1 m m i stadsdelen Blackeberg för bostäder(ca 64 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Engelsmannen 6 och Bornholmaren 1 m m i stadsdelen Blackeberg för bostäder(ca 64 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2011-03-22 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Engelsmannen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-02-23 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kavringen

Läs mer

Bromma Hembygdsförening

Bromma Hembygdsförening BlackebergsvägenSamråd2013 Sid 1/4 Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen E-postadress: Stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se Bromma 2013-04-29 Synpunkter från Bromma Hembygdsförening på samrådet

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut om utställning

Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut om utställning STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-18 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Strandviolen 6 m.fl. i stadsdelen Hässelby Villastad (gruppboende)

Antagande av förslag till detaljplan för Strandviolen 6 m.fl. i stadsdelen Hässelby Villastad (gruppboende) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-01-14 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Strandviolen

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-05-22 Handläggare Niklas Zetterberg Telefon 08-508 27 335 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Prosten 1 i stadsdelen Nockeby (30 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Prosten 1 i stadsdelen Nockeby (30 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-11-21 Handläggare: Anna Hall Tfn +46 08-508 27 301 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Prosten 1 i stadsdelen

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan 9 och fastigheten Kärrliljan 4 i stadsdelen Hässelby Villastad, SDp

Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan 9 och fastigheten Kärrliljan 4 i stadsdelen Hässelby Villastad, SDp Stadsbyggnadskontoret Dnr 2012-14378 Planavdelningen 2015-03-04 Maria Pettersson Sida 1 (6) Telefon 08-508 26 662 Programsamråd Enligt sändlista Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-21 Handläggare: Niklas Zetterberg Tfn 08-508 273 38 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område vid

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Oxelbergen Kungsleden

Oxelbergen Kungsleden Strategisk Arkitektur Oxelbergen Kungsleden Fördjupad studie - Bef. & tillk. BTA, parkeringslösning samt barnperspektiv 5 6 Fördjupad studie 56 Illustrationsplan Strategisk Arkitektur 6 8 5 MM 6 8 MM SKALA

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-13 Handläggare: Ronnie Kristola Tfn 08-508 27 278 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

Samråd för centrala Bromma. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

Samråd för centrala Bromma. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden Dnr Sida 1 (9) 2016-03-09 Handläggare Pernilla Knutsson 08-508 261 80 Till Trafiknämnden 2016-04-14 Samråd för centrala Bromma. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013

Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013 Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013 innehåll Varför svaga samband? Konkreta åtgärder/exempel för att stärka upp de svaga sambanden?

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Stora Tullhuset inom fastigheten Södermalm 10:35 i stadsdelen Södermalm (kultur)

Startpromemoria för planläggning av Stora Tullhuset inom fastigheten Södermalm 10:35 i stadsdelen Södermalm (kultur) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Plan Södermalm, Kungsholmen Södra Bromma Sida 1 (5) 2016-02-24 Handläggare Oskar Bergström Telefon 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Bolidenplan, Årstastråket 3 i Enskede-Årsta- Vantör (1500-2000 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Bolidenplan, Årstastråket 3 i Enskede-Årsta- Vantör (1500-2000 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2014-05-21 Handläggare Helena Hultgren Telefon 08-508 27 545 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Bolidenplan,

Läs mer

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN 2007-09-06 5 1 Programprocessen Programområdet omfattar de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Bakgrund

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

Detaljplan för område vid Västerled

Detaljplan för område vid Västerled SIDAN 1 Detaljplan för område vid Västerled Samrådsmöte 17 maj 2011 Kvällens upplägg Presentation av stadens och byggherrarnas representanter Information om planprocessen Bromma i Stockholms nya översiktsplan

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad (9 radhus)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad (9 radhus) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN -54 SID 1 (6) 2013-03-21 Handläggare: Helena Persson Tfn 08-508 27 237 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram Kortversion av förslag till Eriksberg och Ekebydalen Planprogram 2016 amrådshandling 15 december 2016 till 10 februari 2017 Visionsbild som inspiration för hur centrala Eriksberg skulle kunna gestaltas.

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Start-PM för Ösby 1:79, ändring av detaljplan

Start-PM för Ösby 1:79, ändring av detaljplan 2015-01-26 Handläggare Britt-Marie Jansson Plan- och exploateringsenheten Diarienummer 15 KS/69 Start-PM för Ösby 1:79, ändring av detaljplan Planområdet DP 12 är rödmarkerat Bakgrund Förslag till ändring

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Länsmannen 1 m m, Gamla Enskede (ca 175 lgh och 100 studentlägenheter, skola, idrott)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Länsmannen 1 m m, Gamla Enskede (ca 175 lgh och 100 studentlägenheter, skola, idrott) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-09-29 Handläggare Björn Peters Telefon 08-508 27 526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Länsmannen

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Farsta 2:1 i stadsdelen Larsboda (ca 20 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Farsta 2:1 i stadsdelen Larsboda (ca 20 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (13) 2015-05-08 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Farsta 2:1 i

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Norra Djurgården 1:37 på Östermalm till AB Abacus Bostad.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Norra Djurgården 1:37 på Östermalm till AB Abacus Bostad. 01550 2012-01-11 DNR E2011-513- Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 270 54 sara.lunden@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-02-09 Markanvisning för bostäder inom del av

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING. Haparanda med Färjan 2. Färjan 2 GRANSKNING PBL 5:18

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING. Haparanda med Färjan 2. Färjan 2 GRANSKNING PBL 5:18 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Haparanda med Färjan 2 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Avvägning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Anholt 1 i stadsdelen Kista (ca 250 lägenheter, förskola och ungdomsgård)

Startpromemoria för planläggning av Anholt 1 i stadsdelen Kista (ca 250 lägenheter, förskola och ungdomsgård) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-03-25 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Anholt 1 i stadsdelen

Läs mer

Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund

Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund Stockholm är en segregerad stad där de sociala skillnaderna mellan stadsdelar och grannskap är stora. En stad för alla måste hålla

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen Sida 1 (9) Syftet med Stockholms stads metod Integrerad barnkonsekvensanalys, är att kartlägga barnens perspektiv på utemiljön genom dialoger för att sedan formulera mål i projekten som ska bidra till

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta vid Magelungens strand (etapp 1) till Familjebostäder AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta vid Magelungens strand (etapp 1) till Familjebostäder AB. Sida 1 (6) DNR E2014-00457 2014-03-03 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2014-04-03 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta vid Magelungens strand

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

Naturreservat för Årsta skog och Årsta holmar. Lägesrapport

Naturreservat för Årsta skog och Årsta holmar. Lägesrapport Dnr Sida 1 (5) 2017-05-24 Handläggare Hampus Olesund 08-508 266 55 Till Exploateringsnämnden 2017-06-08 Naturreservat för Årsta skog och Årsta holmar. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Lägesrapporten

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541 Planutskottet Start-PM Detaljplan för Västra Bosön Ärendet Idag finns områdesbestämmelser som omfattar Västra Bosön. Bestämmelsernas syfte är att bevara den kulturhistoriskt

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3 Dnr: SBK 2009/167 Copyright BLOM Pictometry Planbeskrivning Detaljplan för del av Malmudden Svartholmen 3 Luleå kommun Norrbottens län Samrådshandling 2012-01 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Hönsfodret 1 i stadsdelen Södermalm (ca 30 st lägenheter samt kontors-, skol- och handelslokaler).

Startpromemoria för planläggning av Hönsfodret 1 i stadsdelen Södermalm (ca 30 st lägenheter samt kontors-, skol- och handelslokaler). STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2013-05-15 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Hönsfodret 1 i stadsdelen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Ansökan om planläggning för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten New York 1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (30 lägenheter)

Ansökan om planläggning för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten New York 1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (30 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-03-25 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om planläggning för nybyggnad av flerbostadshus

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Tönsberg 4 i stadsdelen Husby (LSS-boende, 6 st lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Tönsberg 4 i stadsdelen Husby (LSS-boende, 6 st lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2014-01-08 P L A N AV D E L N I N G E N Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08 508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av

Läs mer