Tillvarata historiska och estetiska värden samt årsringar i befintliga bebyggelsemiljöer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillvarata historiska och estetiska värden samt årsringar i befintliga bebyggelsemiljöer"

Transkript

1 5:1 5. Kulturmiljövård 5.1 Långsiktigt hållbar utveckling Tillvarata det värdefulla kulturlandskapet och det byggda kulturarvet som resurser i kommunens allmänna och fysiska planering Bevara karaktären i kulturlandskapet och i kulturhistoriskt värdefulla miljöer Utgå från långsiktig hållbarhet, återbruk och minimering av ingrepp för att bevara och tillvarata befintliga kulturmiljöresurser Beakta odlingslandskapets kulturarv genom att kartlägga och bevara kulturhistoriskt värdefulla spår Tillvarata historiska och estetiska värden samt årsringar i befintliga bebyggelsemiljöer Utgå från Vallentunas rika kulturarv som en källa till upplevelser och identitet för alla invånare; orientering i det historiska arvet ger trygghet och perspektiv på nutiden 5.2 Förutsättningar och förslag Riksintressen Nedan beskrivs kommunens kulturmiljöer av riksintresse enligt MB 3 kap 6 utifrån Riksantikvarieämbetets värdetexter. Västra Vallentuna. Området utgör en utpräglad bondebygd. Landskapet speglar en rik och komplex järnåldersbygd och dess fortsatta utveckling, med den tidiga medeltidens sockenbildning och 1600-talets säterier, med kontinuitet fram i dagens agrarlandskap. Stensträngssystem (rester av fägator och inhägnader av odlingsmarker) från äldre järnåldern som är det största och mest komplexa i kommunen. Gravfält från yngre järnålder vid nästan samtliga nuvarande byar och ensamgårdar visar förhistoriskt ursprung. Många runristningar, varav de flesta på ursprunglig plats. En bevarad runsten vittnar om en vikingatida runstensbro, Gullbron, och troligen en ännu äldre broanläggning. Skålhamravägen med forntida sträckning i huvudsak bevarad från Hagby i Täby socken via Skålhamra, Säby, Uthamra och Kragsta till Gullbron, vilket framgår bl.a. av runstenar i ursprungliga lägen. Andra äldre vägsträckningar. Lindö säteri, uppfört omkring 1750, med tillhörande byggnader, parkanläggningar, alléer, torp och det storskaliga av godsdriften präglade landskapet. Många bevarade byar och ensamgårdar med 1800-talskaraktär. Markim - Orkesta. Området utgör ett unikt orört och samtidigt levande kulturlandskap, där människor oavbrutet bott och brukat jorden sedan förhistorisk tid. I området finns den största koncentrationen av förhistoriska lämningar i Stockholms

2 5:2 län. De medeltida kyrkorna, byarna, vägnätet och odlingslandskapet speglar tydligt utvecklingen i en utpräglad bondbygd från den äldre järnåldern till idag. Många och ovanligt stora gravfält från järnåldern. Forntida stenhägnader som visar gränsen mellan åker- och utägomark. Ett stort antal runristningar, bl.a. Granbyhällen, Upplands största runhäll. Husgrundsterrasser, bl.a. av en vikingatida storgård i Granby. Husby, äldre central enhet med anknytning till kungamakten. De romanska kyrkorna i Markim och Orkesta från respektive 1100-talen, båda i hög grad oförändrade exempel på uppländska romanska landskyrkor. Det öppna odlingslandskapet som speglar byorganisationen sedan förhistorisk tid. Rester av en förhistorisk vägsträckning (hålväg) från Granby och norrut samt ett välbevarat ålderdomligt vägnät. Byar intill gravfält från järnåldern, som visar kontinuiteten i bosättningen, t.ex. Ekeby, Snottsta, Lena, Husby, Vaxtuna och Orkestaby. Välbevarad bebyggelse, byar, gårdar och torp, med karaktär huvudsakligen från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Frösunda. Området består av odlingsbygd i en dalgång i anslutning till den under forntiden och medeltiden viktiga Långhundraleden. I bygden har människor bott och brukat jorden sedan förhistorisk tid. I Frösunda finns en kyrkomiljö med en för Uppland typisk senmedeltida landskyrka. Gravfält, främst från yngre järnålder. Fornlämningar som uttrycker kontinuitet från järnåldern till dagens agrara bebyggelse. Medeltida kyrka från 1400-talets mitt. Den öppna odlingsbygden med äldre landsvägar med bevarad sträckning, åtminstone sedan 1800-talet. Ett flertal gårdar med välbevarade 1800-talsmiljöer, bl.a. Bergs herrgård. Frösunda järnvägsstation från Rimbobanans tillkomst Kårsta. Området består av odlingsbygd i dalgången utmed Lillån i anslutning till den under forntiden och medeltiden viktiga Långhundraleden. I bygden har människor bott och brukat jorden sedan förhistorisk tid. I Kårsta finns bl.a. Kårstaby med sockencentrum. Fornlämningar som uttrycker kontinuitet från järnåldern till dagens agrara bebyggelse. Medeltida kyrka från slutet av 1400-talet. Kårstaby, den by som bäst bevarat den ålderdomliga karaktären, med skolhus från 1848 och 1915, boställen och annat som hör till ett sockencentrum samt fem gårdar grupperade kring kyrkan. Landsvägar i området med bevarad sträckning åtminstone från 1800-talet. Herrgårdarna Backa och Ekskogen m.fl. gårdar med välbevarade talsmiljöer. Järnvägssamhället Kårsta som vid början av 1900-talet växte upp kring Kårsta station vid Rimbobanan.

3 5:3 Östra Vallentuna - Angarn - Vada - Össeby-Garn. Området består av odlingsbygder i dalgångarna i anslutning till den under forntiden och medeltiden viktiga Långhundraleden. I området speglas utvecklingen sedan övergången mellan bronsålder till järnålder genom det rika fornlämningsbeståndet, vägsystem, medeltidskyrkor, herrgårdar och bebyggelsestruktur. Vada var ett betydande maktcentrum under yngre järnålder. Så gott som alla äldre gårdar och byar har förhistoriskt ursprung. Den tidigare vattenledens sträckning, den s.k. Långhundraleden. Länets största och mest komplexa bronsåldersmiljö, i två koncentrationer i anslutning till Angarnssjöängen. En av Stockholms läns två största och intressantaste hällristningar vid Örsta. Gravfält från äldre järnåldern vid Angarnssjöängens norra ände och gravfält från yngre järnåldern i stort sett i hela området. Två fornborgar på typiska krönlägen i anslutning till Angarnssjöängens södra del. Sjökullarna, tre mäktiga gravhögar på stort yngre järnåldersgravfält, vid Långhundraleden. Angarn, Vada och Össeby-Garns kyrkor från 1200-talet samt Össeby kyrkoruin. Vada sockencentrum med prästgård, klockarboställe och skola. Äldre vägsystem kring vilket bebyggelsen i form av ensamgårdar, små byar och mindre herrgårdar till största delen är lokaliserad. Bl.a. den ålderdomliga landsvägen, Lingsbergsvägen, mellan Vallentuna och Vada, det bäst bevarade landskapsavsnittet med landsbygdsbebyggelse i kommunen. Stora Benhamra, en betydande medeltida sätesgård vars ägare kan följas tillbaka ända till 1200-talet. Den medeltida sätesgården Hakunge med huvudbyggnad i italiensk villastil från en ombyggnad på 1860-talet samt många dagsverkstorp. De särskilt välbevarade byarna Lilla Garn och Ösby. Hacksta, Lingsberg, Olshamra, Kusta, Hakunge, Svista, Sjöberg, Söderby, Toftesta, Brottby, Husa och Klingsboda, exempel på många herrgårdar från främst 1700-talet. Toftesta holme med eventuella lämningar efter en senmedeltida befästning. Övriga kulturhistoriskt värdefulla områden I kulturminnesvårdsprogram för Vallentuna kommun (1986) redovisas de kulturhistoriskt värdefulla områdena i kommunen. Syftet med programmet är att utgöra underlag för fysisk planering, vård och säkerställande av viktiga kulturmiljöer samt att informera om kulturlandskapets innehåll och kvaliteter. Nedan beskrivs de områden som ej utgör miljöer av riksintresse, men som har ett regionalt och lokalt intresse. Utöver dessa områden finns många enstaka gårdar och mindre bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt värde.

4 5:4 Vallentuna sockencentrum. Vid Vallentuna medeltida kyrka från slutet av talet ligger ett litet sockencentrum längs den gamla landsvägen och kyrkan omges ännu på flera håll av åkrar och vatten i en naturlig jordbruksmiljö. Väsby kvarn är den bäst bevarade av kommunens fyra bevarade väderkvarnar. Molnby. Fornlämningsmiljön vid Molnby visar att människor bott här alltsedan bronsåldern. Molnby gård har främst intresse genom sin anknytning till Carl Hårleman, 1700-talets främste herrgårdsarkitekt i Sverige. I miljön kring Molnby gård finns många välbevarade torp. Lindholmen. Fornlämningsmiljön visar på en kontinuerlig och omfattande bosättning från bronsålder och framåt i tiden. På dess ägor finns rester efter den lågfrälse sätesgården Väsby, troligen från 1300-talet. Denna sätesgård var föregångare till en medeltida befäst sätesgård som byggdes omkring Huvudbyggnaden på Lindholmens gård är uppförd Sätteringen. I området finns ett omfattande stensträngssystem, unikt i länet, i anslutning till en fornborg. Rolsta - Skarpsundby - Fågelsunda. Området är det bäst bevarade i kommunen med genomgående bybebyggelse, på ömse sidor om Långhundraleden, främst byarna Rolsta, Fågelsunda, Skarpsundby och Salby. Järnåldersgravfält vid de flesta av byarna visar kontinuitet i bosättningen sedan förhistorisk tid. I området finns ett äldre bevarat vägnät, bl.a. landsvägen mellan Frösunda och Kårsta. Söderhall - Norrhall. Området innehåller välbevarade gårdsmiljöer. Brollsta - Morsta. Området innehåller herrgårdsmiljöer med förhistoriskt ursprung. Gunsarby - Fastarby. Området är ett bra exempel på de marginalområden som återstod att kolonisera på medeltiden. Området innehåller välbevarade ensamgårdar med byggnader från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Landsvägen genom området har en äldre sträckning. Svista - Sjöberg. Området innehåller gårdsmiljöer, med välbevarad äldre karaktär och förhistoriska anor. Fornlämningsmiljöerna, från yngre järnåldern, har en ovanligt sammansatt och komplett karaktär. Rocksta - Veda. Området innehåller en koncentration av bronsålderslämningar som tillsammans med bronsålderslämningarna vid Angarnssjöängen utgör länets största och mest komplexa bronsåldersmiljö. Rocksta är en välbevarad mindre herrgård av empirekaraktär. Förordnande kring kyrkorna

5 5:5 I kommunen finns åtta medeltida kyrkor. Runt samtliga dessa kyrkor gäller förordnande enligt den tidigare NVL, 19 (äldre lydelse). Innebörden av förordnandet är att skydda miljön kring kyrkorna. Inom förordnandeområdet får inte nybyggnad ske utan tillstånd av Länsstyrelsen. Vidare får inte vägar och luftledningar anläggas, träd fällas eller schaktning och utfyllnad ske utan Länsstyrelsens tillstånd. Biotopskyddsområde Enligt MB 7 kap 11 kan särskilt skyddsvärda områden förklaras som biotopskyddsområde. Enligt förordningen om områdesskydd enligt MB gäller generellt biotopskydd bl.a. för alléer med minst fem lövträd i enkel eller dubbel rad, odlingsrösen, med ursprung i jordbruksdriften, på eller i anslutning till jordbruksmarken, stenmurar i jordbruksmark med tydlig, långsträckt utformning eller med funktion att avgränsa jordbruksdriften eller annan funktion, åkerholmar av natur- eller kulturmark som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Lokaler för kultur och möten I tätorterna Karby och Kårsta finns kommundelsbibliotek. Vallentuna bibliotek planeras att byggas ut. Härutöver finns många sorters möteslokaler i kommunen, bl.a. bygdegårdar. Det är väsentligt att tillvarata befintliga lokaler och tillgodose behovet av möteslokaler vid fortsatt utbyggnad i kommunen. Mötesplatser för kommuninvånarna är en viktig förutsättning för kultur och mångfald. Bevarande - förändring Den ytmässigt dominerande markanvändningen i Vallentuna, jord- och skogsbruk, har under många sekler format dagens kulturlandskap med dess värdefulla kulturmiljöer. Det hävdade kultur- och odlingslandskapet med dess variation och fornlämningar ger oss skönhetsupplevelser. Spåren i landskapet, bl.a. fornlämningarna, berättar om vår historia sedan förhistorisk tid. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen har en skala och utformning som är resultatet av en nedärvd tradition baserad på ortens material, byggnadsteknik och hantverksskicklighet. Det finns många skäl att bevara detta kulturlandskap och dess bebyggelsemiljöer. Det historiska perspektiv vi får när vi rör oss i dessa miljöer ger oss perspektiv på framtiden. Härigenom ökar kunskaperna att skapa morgondagens samhälle. Den ökande kulturturismen är ett av många uttryck för människors uppskattning av kulturmiljöerna. Samtidigt utgör detta kulturlandskap levande bygder där människor bor och verkar och där jord- och skogsbruk är en viktig förutsättning för att bevara landskapet. Detta innebär behov av tillskott och förändringar från vår tid, t.ex. komplettering av bebyggelsen. Äldre vägar som har stort kulturhistoriskt värde bör bevaras.

6 5:6 Vid förbättring av dessa vägar bör höga krav ställas på anpassning till kulturmiljön. Detta gäller t.ex. Skålhamravägen, Lingsbergsvägen och stora delar av vägnätet i Markim-Orkesta. Även om enstaka förändringar inte bedöms skada värdena i en miljö kan många enstaka beslut gradvis leda till förändringar som successivt påverkar miljön och sammantaget efter många år innebär en så stor omvandling att kulturmiljön påtagligt skadas. Vår tids tillägg måste därför utgöra delar anpassade till helheten och ingå som en naturlig del i framtidens kulturarv. Det är således av stor vikt att karaktären i kulturmiljöerna i Vallentuna bevaras för framtiden. Detta innebär att nuvarande markanvändning, jord- och skogsbruk, fortsätter samt att exploatering för nybebyggelse förekommer endast i begränsad omfattning och prövas noga. Prövningen ska särskilt avse anpassningen till kulturmiljön med hänsyn till landskapsbild, befintlig bebyggelse och närmiljö. Se vidare kapitel 12, Bebyggelseutveckling i stora drag. Kulturmiljöerna omfattar emellertid inte bara det historiska landskapet och dess miljöer. Också vår tids bebyggelsemiljöer blir successivt årsringar som berättar om vår historia. Även dessa yngre miljöer behöver kartläggas och beaktas i den fortsatta utvecklingen. Säkerställande Kommunfullmäktige beslutade i samband med översiktsplan-90 att sockenvisa program för kulturhistoriskt värdefulla områden ska upprättas, med råd och anvisningar beträffande bl.a. komplettering av bebyggelse Genom MB har en ny skyddsform införts i lagstiftningen, kulturreservat, i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. Frågan om ytterligare skydd genom sockenvisa program eller andra åtgärder t.ex. kulturreservat för att säkerställa kulturhistoriskt värdefulla områden bör utredas vidare. 5.3 Miljöbedömning Kulturhistoriskt värdefulla områden ska bevaras för framtiden och kommande generationer. Huvuddelen av dessa områden är riksintresseområden som, enligt MB, ska bevaras. Samtidigt är en levande jordbruksbygd en förutsättning för bevarande. Detta innebär behov av vissa tillskott och förändringar, t.ex. genom kompletteringar av bebyggelsen. Dessa förändringar ska dock ske med största varsamhet så att inte karaktären i de värdefulla miljöerna skadas och det kulturhistoriska värdet minskar. I samband med planläggning och vid tillståndsprövning ska därför frågor som rör kulturmiljövården bedömas i tidigt skede i planprocessen och i förekommande fall (vid detaljplanering och tillståndsprövning av större anläggningar) behandlas i miljökonsekvensbeskrivning/miljöbedömning.

7 5:7 5.4 Riktlinjer Karaktären i kulturlandskapet bör bevaras genom fortsatt jordbruk. Kulturhistoriska samband i landskapet bör ej brytas (exempelvis väg- sträckningar i terrängen och i förhållande till en kyrka eller sockencentrum, äldre byggnaders läge i förhållande till varandra och till odlingslandskapet). Kulturhistoriska samband över tiden bör ej brytas (exempelvis en plats där människor bott och verkat sedan årtusenden och där det finns tydliga uttryck från olika epoker). Vid kompletteringar av bebyggelsen ska en särskild prövning ske av anpassningen till kulturmiljön med hänsyn till landskapsbild, utformning av befintlig bebyggelse, närmiljö och risk för störningar av olika slag. Förändringar av befintlig bebyggelse ska anpassas väl till byggnadernas egenart. Äldre vägar bör bevaras till sin sträckning och karaktär. Frågan om sockenvisa program och eventuella åtgärder för att säkerställa vissa värdefulla kulturmiljöer utreds vidare. När kulturhistoriskt värdefulla miljöer berörs i samband med detaljplanering och tillståndsprövning, ska en analys och avvägning ske mellan exploaterings- och bevarandeintressen, i förekommande fall i miljökonsekvensbeskrivning/ miljöbedömning. I samband med planläggning ska eventuell förekomst av skyddsvärda biotoper inom området kartläggas.

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 7 oktober 2003

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 7 oktober 2003 Kulturnämnden 7 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet. Kommunalhuset, 2 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 7 oktober 2003 kl 19.00 Kallade tjänstemän Isa Lindqvist, kommunantikvarie

Läs mer

Huseby-Skatelöv. Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Huseby-Skatelöv. Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse Huseby-Skatelöv Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse Den fördjupade riksintressebeskrivningen Målsättning Ett effektivt planeringsverktyg En tydlig och gemensam bild av riksintresset

Läs mer

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge 2.10 Kulturmiljö Allmänt År 1993 gjordes ett planeringsunderlag med inriktning på forn lämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Artelius med fl era, 1993). Inför denna vägutredning framförde

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Munsö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr

Områdesbestämmelser för området vid Munsö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1(7) Stadsarkitektkontoret Områdesbestämmelser för området vid Munsö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.22.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Skå kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr

Områdesbestämmelser för området vid Skå kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1(7) Områdesbestämmelser för området vid Skå kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.24.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Kulturmiljöutredning för Ladugården till Viks gård, Vik 1:81, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun

Kulturmiljöutredning för Ladugården till Viks gård, Vik 1:81, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun Kulturmiljöutredning för Ladugården till Viks gård, Vik 1:81, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun Täby 6 september 2013 Dan Larsson Byggnadshistoriker JL Projekt AB Disavägen 16 187 70 Täby 1 Innehåll

Läs mer

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram är uppdelat i två delar: Särskilt värdefulla kulturmiljöer och Kulturmiljöstråk.

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram är uppdelat i två delar: Särskilt värdefulla kulturmiljöer och Kulturmiljöstråk. 5.3 Områden av riksintresse för kulturminnesvården (MB kap 3:7) Det finns tre områden av riksintresse för kulturmiljö i kommunen: M:K116, RAÄ beslut 1997-08-18, enligt 3 kap 7 MB, Görslöv-Torup mm M:K117,

Läs mer

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3 RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3 Skogslandets jordbruk: Utmärkande för byn är de flera hundra meter vällagda stenmurarna från 1900-talet. De finns både runt åkrar och i skogen på berghällar. Åkermarkerna i byn

Läs mer

8. Kulturmiljö. Förutsättningar och förslag. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun 8. Kultur miljö

8. Kulturmiljö. Förutsättningar och förslag. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun 8. Kultur miljö 8. Kulturmiljö Långsiktigt hållbar utveckling Utgå från Österåkers kulturarv som en källa till upplevelser och identitet för alla invånare; orientering i det historiska arvet ger trygghet och perspektiv

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28

SAMRÅDSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 SAMRÅDSFÖRSLAG 2011-03-21 ANTAGANDEHANDLING 2011-09-19 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Förslag till upphävande av detaljplanen för östra delen av FINSTA samhälle (del av fastigheterna Finsta 1:65,

Läs mer

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN RAPPORT 2017-02-15 Johan Svedholm Uppdragsgivare Ale kommun Ledetvägen 6 449 51 Alafors Uppdragstagare Naturcentrum AB, 2016 Strandtorget

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Adelsö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr

Områdesbestämmelser för området vid Adelsö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1(8) Stadsarkitektkontoret Områdesbestämmelser för området vid Adelsö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.21.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens

Läs mer

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN 1 av 5 sidor RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN Vissa områden kan ha så stora kulturmiljövärden att de är av vikt för hela landet. Området förklaras då som ett riksintresse. När man utför förändringar

Läs mer

Inom området finns tre huvudkaraktärer:

Inom området finns tre huvudkaraktärer: 4.4 Landskapsanalys Inom området finns tre huvudkaraktärer: 4.4. Varför landskapsanalys? Landskapsanalysen ger en helhetsbild av landskapets huvudsakliga innehåll, dess karaktär, egenskaper och värden.

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Områdesbestämmelser för fastigheten Hilleshögby 13:1 m fl, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr

Områdesbestämmelser för fastigheten Hilleshögby 13:1 m fl, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1(6) ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Områdesbestämmelser för fastigheten Hilleshögby 13:1 m fl, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2003.22.213 PLANBESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning

Läs mer

Remissvar angående förslag till naturreservat för Kyrkhamn.

Remissvar angående förslag till naturreservat för Kyrkhamn. Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-08-13 Handläggare Klara Johansson Telefon: 08-50831732 Barbro Århem Telefon: 08-50831566 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 16 Remissvar angående

Läs mer

Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna.

Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna. Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna. 1. Sökanden Sökandens namn Telefon bostad Adress Telefon arbete

Läs mer

Örnanäs. Skånes första kulturreservat

Örnanäs. Skånes första kulturreservat Örnanäs Skånes första kulturreservat Om kulturreservatet Örnanäs Läge: Osby kommun, ca 9 kilometer nordost om Sibbhult och 9 kilometer söder om Lönsboda. Se karta. Yta: 70 hektar land Länsstyrelsen är

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Sånga kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr

Områdesbestämmelser för området vid Sånga kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1(7) Områdesbestämmelser för området vid Sånga kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.25.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

6.1. Övergripande förutsättningar 6.2. Påverkan, effekter och konsekvenser Alternativ 1 Förhistoria

6.1. Övergripande förutsättningar 6.2. Påverkan, effekter och konsekvenser Alternativ 1 Förhistoria 6. Kulturmiljö 6.1. Övergripande förutsättningar Vattendragen var landskapets livsnerver innan vägar och järnvägar byggdes ut i stor skala. De gav utkomst i form av fiske och översvämningsmarker gav foder

Läs mer

BILAGA 6 KULTURINTRESSEN

BILAGA 6 KULTURINTRESSEN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 6 KULTURINTRESSEN Vattenfall Vindkraft Sverige AB och Näsvind

Läs mer

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för Viksberg 3:1, område B Dnr: 12/13 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett

Läs mer

12. Bebyggelseutveckling i stora drag

12. Bebyggelseutveckling i stora drag 12:1 12. Bebyggelseutveckling i stora drag 12.1 Långsiktigt hållbar utveckling Utveckla Vallentunas särskilda kvalitet med en bebyggelse i måttfull skala med god arkitektur och närhet till grönområden,

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 1(7) Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004 Kulturnämnden 27 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2004 kl 19.00 Kallade tjänstemän Heidi Viman, kultursekreterare

Läs mer

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR Områdesbestämmelserna är antagna av miljö och stadsbyggnadsnämnden DR 105 den 18 maj 2006 170. Detta beslut vann laga kraft den 15 juni 2006. UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING Områdesbestämmelser

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

År Dokument Digital Innehåll Aktualitet/ Användbarhet/ Behov Status

År Dokument Digital Innehåll Aktualitet/ Användbarhet/ Behov Status Kunskapsunderlag som ska användas vid planläggning för bedömning enligt PBL 2 kap och vid bygglovprövning för bedömning av lokalisering och utformning av ny bebyggelse PBL kap 3 kap 1 och vid komplettering

Läs mer

Ronneby. Olofström. Karlshamn. Karlskrona. Sölvesborg K21 K11 K22 K14 K12 K15 K10 K22 K20 K15 K16 K17. K2 Större vattendrag

Ronneby. Olofström. Karlshamn. Karlskrona. Sölvesborg K21 K11 K22 K14 K12 K15 K10 K22 K20 K15 K16 K17. K2 Större vattendrag RIKSINTRESSEN KULTURMILJÖVÅRD N Olofström W E K1 K3 K7 Karlshamn S K21 K5 K22 K8 K9 K10 K11 K12 K14 Karlskrona K15 K20 K22 Sölvesborg K4 K6 K2 Större vattendrag K15 Större vägar K16 K17 Större sjöar Tätorter

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE Leksands kommun, Dalarnas län Antagen av KF 2002-11-20, 27 Laga kraft 2002-12-27-1 - BAKGRUND I och med att Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 1 juli 1987 infördes

Läs mer

Förbifart Stockholm. Lars Andersson. Kompletterande inventeringar i samband med. Kompletterande inventeringar på Lovö socken, Ekerö kommun, Uppland

Förbifart Stockholm. Lars Andersson. Kompletterande inventeringar i samband med. Kompletterande inventeringar på Lovö socken, Ekerö kommun, Uppland Kompletterande inventeringar i samband med Förbifart Stockholm Kompletterande inventeringar på Lovö socken, Ekerö kommun, Uppland Lars Andersson Rapport 2009:22 Tidsaxel: Mats Vänehem Sickla Industriväg

Läs mer

MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Utställningshandling 2011. för

MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Utställningshandling 2011. för MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) för Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter Utställningshandling 2011 Förtätning ger möjligheten att skapa en intressantare och livaktigare miljö med

Läs mer

Riksintressen. Vi ska vara rädda om våra riksintressen!

Riksintressen. Vi ska vara rädda om våra riksintressen! Vi ska vara rädda om våra riksintressen! Allmän beskrivning av riksintressen I miljöbalken 3 kap 6 står det Områden som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv skall skyddas

Läs mer

Historiska lämningar i Kråkegård

Historiska lämningar i Kråkegård Arkeologisk utredning etapp 1 Historiska lämningar i Kråkegård utredning inför bostadsbyggande Bäckseda socken i Vetlanda kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2005:13 Fredrik

Läs mer

Riksintresse för kulturmiljövården. Blackstaby (D39) KUNSKAPSUNDERLAG

Riksintresse för kulturmiljövården. Blackstaby (D39) KUNSKAPSUNDERLAG Riksintresse för kulturmiljövården Blackstaby (D39) KUNSKAPSUNDERLAG Bjudby runsten SÖ55, foto KBT Värden Kunskapsvärde Området visar på ett tydligt maktcentra med stormannasläkter under yngre järnålder,

Läs mer

Väg 77 delen länsgränsen - Rösa

Väg 77 delen länsgränsen - Rösa PM KULTURMILJÖ Väg 77 delen länsgränsen - Rösa Norrtälje kommun, Stockholms län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, 2015-03-13 Projektnummer: 107256 Trafikverket Postadress: 172 90, Sundbyberg E-post:

Läs mer

Granheds skola, foto KBT

Granheds skola, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Granhed (D27) Granheds skola, foto KBT KUNSKAPSUNDERLAG Värden Kunskapsvärde Välbevarade, ålderdomliga byar med sammanhållen bystruktur från tiden före skiftena. Västra

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 15 mars 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 15 mars 2006 Kulturnämnden 15 mars 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna onsdagen den 15 mars 2006 kl 19.30 Ingrid Ullman, kulturchef Linn Axelsson,

Läs mer

Sockencentrum i anslutning till en av de tätaste järnåldersbygderna norr om Medelpad. (Fornlämningsmiljö, Kyrkomiljö).

Sockencentrum i anslutning till en av de tätaste järnåldersbygderna norr om Medelpad. (Fornlämningsmiljö, Kyrkomiljö). Nora-Rossvik [Y 24] 1 Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena inom riksintresset. Id: Y 24 Namn: Nora-Rossvik Kommun: Kramfors Socken: Nora Huvudsaklig karaktärstyp: Fornlämningsmiljö

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

Kulturmiljövård. Riktlinjer Kulturhistoriskt värdefulla miljöer skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturvärdena.

Kulturmiljövård. Riktlinjer Kulturhistoriskt värdefulla miljöer skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturvärdena. Kulturmiljövård 8 Övergripande mål De kulturhistoriska värden som har betydelse för Danderyds identitet och karaktär ska beaktas när nya byggnader uppförs i den befintliga bebyggelsemiljön. Estetiska och

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

RISINGEN BREDASJÖ, DJURAMÅLA, HULAN, STOLPABÄCK Klass 3

RISINGEN BREDASJÖ, DJURAMÅLA, HULAN, STOLPABÄCK Klass 3 RISINGEN BREDASJÖ, DJURAMÅLA, HULAN, STOLPABÄCK Klass 3 Lyckebyåns vägar: Slingrande grusväg med äldre sträckning. Skogslandets jordbruk: Faluröd traditionell träbebyggelse. Äldre mindre ladugård. Källarbyggnad.

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 28 september 2001 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Konferensrum Park Alandia Mariehamn, Åland, fredagen den 28 september 2001 kl 16.00 18.15 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats 6:1 6. Naturvård 6.1 Långsiktigt hållbar utveckling Kartlägga och bevara skogar av högsta naturvärde, främst vissa äldre naturskogar, ädellövskogar och sumpskogar Bevara värdefulla våtmarker Bevara odikade

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 2 oktober 2008 kl. 17:00-18:20.

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 2 oktober 2008 kl. 17:00-18:20. Kulturnämndens arbetsutskott Datum 2008-10-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna

Läs mer

Parallellvägar vid Söregärde

Parallellvägar vid Söregärde Parallellvägar vid Söregärde Åby och Ryssby socknar, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning, 2006 Magnus Petersson Rapport 2006 Kalmar läns museum RAPPORT Datum 2006-12-21 KLM obj nr 06/8 KLM

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

KULTURMILJÖUTREDNING NORRA ANRÅS. Kulturmiljöutredning inför detaljplanering av Anrås 1:2 och 2:2 Stenungsunds kommun

KULTURMILJÖUTREDNING NORRA ANRÅS. Kulturmiljöutredning inför detaljplanering av Anrås 1:2 och 2:2 Stenungsunds kommun KULTURMILJÖUTREDNING NORRA ANRÅS Kulturmiljöutredning inför detaljplanering av Anrås 1:2 och 2:2 Stenungsunds kommun 2016-10-26 Kulturmiljöutredning inför detaljplanering av Anrås 1:2 och 2:2, Stenungsunds

Läs mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT »En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för

Läs mer

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar KARAKTÄRSOMRÅDEN Jordbrukslandskapet mellanrummen 167 Karaktärsområde III

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Enligt uppgift från länsstyrelsen (i e-post 13 februari 2014) pågår även en reservatsbildning i skogen norr om Stortjäran i Fasterna socken.

Enligt uppgift från länsstyrelsen (i e-post 13 februari 2014) pågår även en reservatsbildning i skogen norr om Stortjäran i Fasterna socken. 4.5 Miljö och hälsa 4.5.1 Riksintressen och områdesskydd Områden som har så speciella värden eller förutsättningar för natur- och kulturmiljö, friluftsliv med mera att de bedömts ha ett nationellt intresse

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR RIKSINTRESSEN FRILUFTSLIV. Detta gäller inom riksintresse enligt 4 kap 2 MB SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR RIKSINTRESSEN FRILUFTSLIV. Detta gäller inom riksintresse enligt 4 kap 2 MB SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 FRILUFTSLIV Kommunen har områden som berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 MB. Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne, Kustturism stämmelser enligt regeringsbeslut SFS 1987:247,

Läs mer

LOVÖNS SENTIDA KULTURHISTORISKA UTVECKLING

LOVÖNS SENTIDA KULTURHISTORISKA UTVECKLING NORD-SYDLIGA FÖRBINDELSER I STOCKHOLMSOMRÅDET Vägutredning ALTERNATIV FÖRBIFART STOCKHOLM LOVÖNS SENTIDA KULTURHISTORISKA UTVECKLING TYRÉNS Juni 2006 Marianne Klint 5664 1042 2(6) INNEHÅLL Sida Landsbygdsutvecklingen

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Olika skydd för kulturmiljöer

Olika skydd för kulturmiljöer KULTURMILJÖ Det finns också flera värdefulla kulturmiljöer i Emmaboda kommun förutom de som pekats ut som riksintressen. Liksom för naturmiljöer är det för kulturmiljöer Sveriges nationella miljömål med

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård.

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. Svartö Naturstig 300 METER CA 5 KM. MOT HAMMARGLO/ MÖNSTERÅS BADPLATS Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. utmärkt med blåmarkerade Svartö by har anor från 1300- talet. Nuvarande

Läs mer

Kulturmiljöprogram för Skåne

Kulturmiljöprogram för Skåne www.m.lst.se Kulturmiljöprogram för Skåne Läns sty Skån relsen e län 2:1 20 08-10 -02 Titel: Utgiven av: PlanPM Kulturmiljöprogram Skåne Länsstyrelsen i Skåne län 2 Författare: Beställningsadress: Copyright:

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

KULTURMILJÖUTREDNING FÖR TRÄDGÅRDSSTADEN I BRO

KULTURMILJÖUTREDNING FÖR TRÄDGÅRDSSTADEN I BRO RAPPORT KULTURMILJÖUTREDNING FÖR TRÄDGÅRDSSTADEN I BRO Uppdrag: 257774, Kulturmiljöutredning Trädgårdsstaden Upplands-Bro Titel på rapport: Kulturmiljöutredning för Trädgårdsstaden i Bro Status: Rapport

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom gröna kilen Delsjön- Härskogen. Lars Rydbom, antikvarie, Västarvet/Bohusläns museum.

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom gröna kilen Delsjön- Härskogen. Lars Rydbom, antikvarie, Västarvet/Bohusläns museum. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom gröna kilen Delsjön- Härskogen Lars Rydbom, antikvarie, Västarvet/Bohusläns museum. Delprojekt kring kulturmiljön i Delsjön Härskogen Samverkansprojekt inom Västarvet.

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013 KÅRAHULT Klass 2-3 Lyckebyån som resurs: En av många platser längs denna sträcka av Lyckebyån som utnyttjat vattenkraften under lång tid. Bevarade dammanläggningar, murade dammvallar, kanaler och åfåror.

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Vad är kulturarv och var finns informationen? Vad är kulturarv och var finns informationen? Om Riksantikvarieämbetet En av Sveriges äldsta myndigheter, grundades 1630 Vi finns i Stockholm, Visby, Glimmingehus och Gamla Uppsala Omkring 220 anställda

Läs mer

Landskapsanalys. Bilaga 1. Väg 56 delen förbi Äs. Katrineholms kommun, Södermanlands län. Vägplan, val av lokaliseringsalternativ 2013-12-06

Landskapsanalys. Bilaga 1. Väg 56 delen förbi Äs. Katrineholms kommun, Södermanlands län. Vägplan, val av lokaliseringsalternativ 2013-12-06 Bilaga 1 Väg 56 delen förbi Äs Landskapsanalys Katrineholms kommun, Södermanlands län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ 2013-12-06 Projektnummer: 109430 Beställare: Trafikverket Region ÖST Box 1140

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun. Runnamåla

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun. Runnamåla Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun Runnamåla Läsanvisning för områdesbeskrivning i kulturmiljöprogram Emmaboda kommuns reviderade kulturmiljöprogram färdigställdes 2016 och består av 65 områdesbeskrivningar,

Läs mer

Gasledning genom Kallerstad

Gasledning genom Kallerstad Arkeologisk utredning, etapp 1 Gasledning genom Kallerstad Linköpings stad och kommun Östergötlands län Clas Ternström 2001 Rapport 69:2001 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M Tekniska uppgifter

Läs mer

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007 LANDSKAPSANALYS MARELD LANDSKAP 2007 VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN Fördjupning och tillägg till översiktsplanen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-06-18 bilaga 3 2 Metod Landskapsrummen har

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:42 Jörgen Gustafsson

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Vindbruksplan Kils Kommun

Vindbruksplan Kils Kommun Vindbruksplan Kils Kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Kils kommun har gjort en vindbruksplan. Planer och program samt tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning skall samrådas för att inbringa synpunkter. INFORMATION

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning Yttrande Datum 2012-04-02 Dnr 331-674-2012 Ert datum 2012-02-15 Er beteckning 10113-630/2012 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remiss från Boverket överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för

Läs mer

Områden i Luleå kommun som är undantagna de bygglovsbefriade åtgärderna

Områden i Luleå kommun som är undantagna de bygglovsbefriade åtgärderna LULEÅ KOMMUN Områden i Luleå kommun som är undantagna de bygglovsbefriade åtgärderna POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL Luleå kommun Rådstugatan 11 0920-29 30 00 Bygglovsavdelningen BYGGLOVSEXPEDITIONEN

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 11 september BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 11 september BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 3 september 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 3 september 2002 kl 19.00 21.10 Jane Schultzberg (m) ordförande

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer