4 FÖRUTSÄTTNINGAR / ORTSANALYS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 FÖRUTSÄTTNINGAR / ORTSANALYS"

Transkript

1 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 17 4 FÖRUTSÄTTNINGAR / ORTSANALYS Mantorps planeringsförutsättningar beskrivs här i en bredare ortsanalys, där syftet är att samla fakta som grund för kommunens översiktliga planering. Kunskaperna om orten kan även användas som underlag i andra sammanhang. Sammanfattning av ortsanalys Symboliska värden i Mantorp Orten har mycket god kontakt med övriga länsdelar för såväl bilister som kollektivtrafik. Utifrån sett är Mantorp en plats för häst- och motorsport och inte minst för handel. Bostadsmiljöer och övriga kvaliteter är mindre kända, men vissa sportaktiviteter utmärker sig. Här bor här ca 3200 personer. De flesta trivs med sin ort och antalet flyttningar är få. Trots kort historia finns här identitet och kulturarv i bebyggelse och föreningsliv. Denna positiva självbild med en aktiv idrottsförening och närhet till ett bra och brett serviceutbud bör framhållas. Mantorp hör även till Linköpings omland och efterfrågan på bostäder är hög; utbudet av lediga tomter är begränsat. Det är viktigt att stärka Mantorps identitet. Trädgårdsstaden och den blandade villastaden med inslag av verksamheter är positiva karaktärsdrag att utveckla. Veta och Viby kyrkor med sina attraktiva närmiljöer är reglerade av områdesbestämmelser. Den utökade lovplikten hindrar inte fortsatt utbyggnad, men fordrar omsorg och anpassning till kulturmiljön. Besöksnäringar Mantorp har ett relativt stort omland och ett större serviceunderlag än sin befolkningsstorlek. Mantorp är målpunkt för handel och upplevelse i form av externvaruhus, trav och motorsport. Restaurang, camping och annan övernattning efterfrågas. Landmärken och entréer bör utformas så att orten märks. Teknisk försörjning Trafiknätet har god kapacitet; för god eftersom genomfartstrafiken är relativt hög och viss andel bör kunna föras över till E4. Trafiksäkerhetsarbetet har uppmärksammat ett antal svaga punkter som bör åtgärdas. Centralt är att överfarter för oskyddade trafikanter bör förbättras. Ny passage över järnvägen krävs för större expansion söderut. Vatten och avlopp har ytterligare kapacitet; överföringsledning från Gudhem till Mjölby reningsverk planeras. Dagvatten måste behandlas med omsorg för att inte skapa problem i senare skede. Fjärrvärmenät finns. Vid fjärrvärmeanslutning erbjuds även bredband. Vissa områden har anslutits till bredband där intresse funnits. Vid nybyggnad erbjuds konsekvent kanalisering i samband med el. Miljö Bulleralstring är ett stort problem, men riktvärden klaras överlag. Bullerskydd har anlagts vid resecentrum och Banverket kommer vidta åtgärder för vissa utpekade hus. Mantorp anses ha brist på skog och strövmiljöer, men rymmer relativt stora grönområden. Vid sidan av Klämmestorpskogen och andra mindre skogar utgör öppna landskap höga kvaliteter för rekreation. Kilängen utgör med sina ekar naturklass 2. Naturmiljöer av högsta klass saknas och naturområden av klass 3 i öster lockar inte alltid det rörliga friluftslivet. Delar av Spångsholm kan påverkas vid extrema flöden i Svartån.

2 18 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys Ortofoto ANTAGANDE

3 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 19 Geografi och regionala samband Form och överordnade strukturella element Mantorp är ett samhälle utmed Östgötaregionens expansiva kommunikationsstråk med fördel av både järnväg, motorväg och riksvägar. Orten ligger i randen mellan östgötaslätten och kuperade skogsområden i söder. Mantorps strategiska idé är att vara en nod bland regionens bandstäder, vilket påverkat såväl utformning som funktioner. Genom sitt centrala läge har orten utvecklats till ett centrum för regionala aktiveter som handel, trav- och motorsport. 60- och 70-talens idéer om flerkärniga stadsregioner ligger delvis i linje med vad som idag lanseras som hållbara strukturer; exempelvis Stockholms nya regionplan. Skillnaden är att utbytet inte bör vara enahanda och att orterna i sig inte uppdelas i separata funktioner. Samverkan med grannkommuner är viktig; liksom att hävda kommunens intressen i den regionala planeringen. Det omgivande odlingslandskapet är både en ekonomisk resurs och med sin öppenhet en betydande livskvalitet. Samtidigt utgör det hinder för ortens fortsatta expansion, då kommunen saknar mark. Arbetsmarknad Mjölby, Linköping, Norrköping, Motala och Tranås ligger inom pendlingsavstånd, vilket gör huvuddelen förvärvsarbetande till utpendlare. Nackdelen med de stora städernas närhet är ett försvagat lokalt serviceunderlag, vilket gör orten till en sovstad. Läget har dock fördelen av närhet till Sveriges fjärde största arbetsmarknadsregion med ett brett utbud av handel, service, kultur och rekreationsmöjligheter. MANTORP Arbetsmarknad Östergötland. Boende med tillgång till minst respektive arbetsplatser inom 50 minuter med bil. Källa: Vägverket. Riksintressen och övriga allmänna intressen E4 och östra stambanan är kommunikationsanläggningar av riksintresse. Vid Sya, utanför planområdet, är Svartån riksintresse och klassad som Natura2000-område.

4 20 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 20 Karta Utdrag ur topografiska kartan

5 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 21 Gasledning Eon:s har lämnat in koncessionsansökan för gasledning i ett stråk öster om Viby och Östra Tollstad, vilket inte berör planområdet. Europabanan / Götalandsbanan är nya snabbjärnvägsprojekt som Banverket utreder dels mellan Stockholm och Helsingborg med fortsättning i tunnel under Öresund, dels mellan Göteborg och Jönköping. Hit hör också Ostlänken, som avser sträckan från Järna till Linköping. Fortsättningen söderut med nya spår till Mantorp är utrett genom Förstudie 2006 och anvisar två alternativa korridorer, varav ett följer befintligt spår och det andra viker av söderut mellan Mantorp och Östra Tollstad. Alternativ utmed motorvägen är avfört. Vilken spårkorridor det blir och var järnvägen ska ligga bestäms först i nästa steg Järnvägsutredning. Därefter följer regeringens Tillåtlighetsprövning som föregår Järnvägsplan. Tidplan för planeringsprocessen är inte bestämd; inte heller finansiering eller själva anläggandet. Nytt stationsläge i öster eller väster kan komma att prövas enligt förstudien. Process för järnvägsplanering Kommunens har yttrat sig över förstudien, men inte tagit ställning till någon särskild korridor. På plankartan redovisas korridorerna som underlag för att illustrera frågan. Utdrag ur Förstudie Linköping C Mantorp av Banverket Besöksnäringar Mobilia köpcenter, Mantorpstravet och Mantorp Park är anläggningar av regionalt intresse. Kultur, natur och areella näringar Kulturmiljöintressen begränsas till Veta och Viby kyrkor, ett fåtal byggnader av kommunalt intresse och ytterligare byggnader av lokalt intresse. Naturvårdens intressen är få i anslutning till orten, vilket framgår av kommunens naturvårdsprogram. Ekarna vid Kilängen i Veta är av regionalt intresse (naturklass 2), Rydjaskogen av kommunalt intresse (klass 3) och Klämmestorpskogen, skogen vid vattentornet och Möllersbrunns kalkkärr av lokalt intresse (klass 4). Grönområden har oavsett naturvärde har stor lokal betydelse för rekreation och socialt liv.

6 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 22 Jordbruksmarken är på flertalet platser god eller mycket god. Befolkning Idag bor här ca 3340 personer. Befolkningen fyrfaldigades från 1960 till År 2000 var fördelningen 51% kvinnor, 49 % män. Tätortens yta är ca 262 ha, vilket gör ca 1200 invånare/ km 2. Medelålder: 43,1 år. 30% är under 20 år, 56% är mellan år och 14% över 65 år. Andelen förvärvsarbetande i åldern år är 78% för kvinnor och 87% för män, vilket för båda är ca 10% över riksnivå. Medianinkomsten per år ligger något under riket: kr för kvinnor och kr för män Befolkningsutveckling Utan större utbyggnadsområden väntas befolkningen förbli relativt konstant inom överskådlig tid. Prognosen från år 2000 visar en oförändrad utveckling mot ca 3200 invånare år 2010 och 3308 år 2020, men siffrorna är inte längre tillförlitliga. Troligen går antalet ned när de stora barnkullarna från 1990-talets början flyttar ut. Samtidigt sker nu en ökad tillströmning genom generationsväxling och inflyttning till nybyggda bostadsområden. Det troliga är därför en fortsatt långsam ökning med viss stagnation omkring 2010 för att sedan öka igen. 3358

7 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 23 Historia Kulturhistoria Östgötaslätten är rik på fornlämningar. Kring Mantorp har lämningar från äldre och yngre järnålder återfunnits. Veta kyrka byggdes under tidig medeltid och har unika kalkmålningar och begravningsvapen. Här möts medeltid, stormaktstid och nutid. Viby kyrka har ett medeltida torn och långhus från Mantorps stationssamhälle växte upp med östra stambanan som invigdes Namnet är hämtat från en gård söder om orten och sägs ha berott på att mark skänktes till järnvägen från denna gård uppfördes flera en- och tvåfamiljshus nordost om järnvägsstationen i kvarteren mellan Häradsvägen och Tollstadsvägen. Kvarnen från 1913 var ortens första industri, men är nu riven. Banken har sitt ursprung i en jordbrukskassa Bristen på äldre bebyggelse gör den som finns extra viktig. Till byggnader av lokalt miljöskapande och arkitektoniskt värde räknas Baptistkyrkan/Elimkyrkan, Häradsvallen 1:29, Veta Prästgård, Stålarp 5:2 och 5:5. Ytterligare byggnader har noterats vara av stort lokalt miljövärde vad gäller fasadmaterial och färgsättning. Häradsvägen 1920-tal Årsringar Kartsammanställningen visar ortens snabba utveckling från talet. Olika ideal har styrt under olika perioder och vilket påverkat hela områden. Bevarande av historien är viktig för en ung ort. 2000

8 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 24 Häradsvägen HÄRADSVALLEN UBBARP Järnvägen Hargsvägen Flygbild 1939 Källa: Kulturarv Östergötland Det moderna samhället växer fram Ortens utbyggnad tog fart med de nya uppdrag som ålades kommunerna efter Efter kommunsammanslagningen 1952 styrdes planeringen av Vifolka kommun med stöd av länsstyrelsens planeringsenhet och dess regionplaner. Den större utbyggnaden av Mantorp som en av Östergötlands bandstäder skedde under talen. Vifolka kommun lät 1970 ta fram ett utkast till översiktsplan där på sikt Spångsholm, Svås och Viby uppgick i Mantorp. Mark skulle tas i anspråk för 30 år framöver, men planen kom aldrig till politisk behandling. Vifolka uppgick 1971 i Mjölby kommun. Generalplanen från 1978 anvisar fortsatt expansion i öster och väster men i betydligt mindre omfattning. Under 1980-talet genomfördes utbyggnaden av Veta som en del av generalplanen. Mantorps såg omkring 1900 Källa: Kulturarv Östergötland 1993 återinvigdes stationen som resecentrum för bussar och pendeltåg. Efter en längre tids stillestånd finns nu åter behov av expansion. Resandet med järnvägen driver återigen ortens utveckling.

9 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 25 Funktion och markanvändning Huvudstruktur och gällande planer Orten har växt med stöd av byggnadsplaner och detaljplaner som fastställts sedan 1940-talet. Grundtanken i flertalet planer finns tydlig åtskillnad mellan olika funktioner som arbete, boende och centrum. Samhället är utbrett i linje utmed gamla riksettan, numer väg 636, mellan motorvägen i norr och järnvägen i söder. Den linjära formen har flera positiva effekter, såsom tillgänglighet till stora områden, utbyggnad i ekonomiska etapper, möjlighet att skapa olika delcentra. Utbredning utmed linje medför samtidigt stora avstånd till pendeltåg, skolor och andra centrala funktioner. Avstånd och trafikanläggningar skapar barriärer mellan vissa delområden som saknar kopplingar. Särskilt påtaglig är järnvägen där överfarten mot Östra Tollstad har medgivit en begränsad utbyggnad söderut. Överväganden alternativa utbyggnadsriktningar Framtida expansion kan ske genom: 1) fortlöpande fortsätta utbyggnad mot Spångsholm och mot Viby; 2) i en större etapp bygga ut nya ormråden söder om järnvägen och därmed skapa en rund ort. Med fortsatt expansion mot Spångsholm och Viby finns risk att orten förlorar sammanhållning. Avstånden är å andra sidan relativt små och skolor, pendeltåg och service vid Häradstorget och Mobilia starkt sammanhållande funktioner. Service uppdelat på flera centra Häradstorget med offentlig service intill järnvägsstationen är äldst och erbjuder bibliotek, vårdcentral, tandläkare och apotek. En mindre livsmedelsaffär är nedlagd sedan hösten Pendeltåget ligger nära och avgår dagtid var 20 minut; kvällstid varje timme. Shell-macken vid Häradsvägen fungerar som kiosk och mindre servicebutik. Här finns även ATG-ombud och postens kassaservice. Mobilia ett större externt köpcentra från mitten av 1970-talet som utvecklats och moderniserats successivt under åren. Förutom den stora dagligvaruhandeln Citygross finns här en rad specialbutiker för kläder, elektronik, heminredning, leksaker och andra servicebutiker. Skola och äldreomsorg är utbyggda och ligger norr om riksvägen. Varje större bostadsområde kan innebära markbehov till förskola. En större utbyggnad söder om järnvägen kräver troligen på sikt en ny skola. Bostäder Mantorp hör även till Linköpings omland och efterfrågan på bostäder är hög; utbudet av lediga tomter är begränsad. Ca 80 intressenter står i tomtkö. Kommunen har svårt att ta fram tomter i Mantorp då nuvarande kommunala markreservat av flera skäl är svåra att utveckla. Markreservat för utveckling på längre sikt saknas. Huvudsakligen efterfrågas villor och seniorboende. Samtliga nya radhus vid pendeltågsstationen är uthyrda; 15 / 26 hyrs av etablerade Mantorpsbor. Ny bebyggelse gör mest nytta om den läggs nära och inom tätorten. Nya bostadsområden är möjliga i väster och öster. Större expansion söder om järnvägen kräver ny under- eller överfart. Utbyggnad begränsas främst av buller, trafikkapacitet och närhet till kollektivtrafik. Möjliga utbyggnadsområden inventerades hösten 2003 som ett inledande programarbete för denna översiktsplan. Överväganden Attraktiva bostadsmiljöer behövs för alla: ungdomar, familjebildare och äldre som vill bo kvar på orten. Marklägenheter för äldre, radhus och villatomter bör prioriteras.

10 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 26 Verksamheter Här finns ett 50-tal företag. Näringslivet har en profil mot besöksnäring och livsmedelindustri. Mobilia, Mantorpstravet och Motor- Events har regionalt upptagningsområde. Andra större företag är Dackebageriet, Mantorpsköket och Saltmästarn. Närområdet har många jordbruksföretag och större hästgårdar. Bruket vid Spångsholm har nyligen lagt ned. Mantorp Park motorbana drivs av MotorEvents AB som nyligen utökat sitt markinnehav. De arrenderar även mark söder om motorvägen för parkering och tillfällig camping. Motorbanans långa raksträcka har tidigare varit beredskapsflygplats och dess detaljplan fastställd har därför begränsningar angående byggnadshöjd. Motorbanans flygplatsfunktion upphävs genom Länsstyrelsens uttagningsbeslut Större verksamhetsbyggnader utmed järnvägen utgör bra skylting utåt och ett täckande bullerskydd inåt. Överväganden Handeln vid Mobilia har ett brett utbud och möjligheter till expansion. Planlagda industritomter öster om travbanan (Olofstorp 4:3 och 4:4) bör klara efterfrågan på kort sikt. Gällande ÖP har reserverat mark för verksamheter på lite längre sikt vid Klämmestorp och Uljeberg. För ökad markberedskap och bättre handlingsberedskap bör ytterligare mark reserveras; förslagsvis del av Viby 13:8. Landskap & grönstruktur Omgivande jordbruksmark är god eller mycket god (klass 5 och 6). Landskapet är öppet med inslag av kuperad terräng och mindre vegetation. Skogs- och strövområden är få, men så är också slätten med sina utblickar en dominerande kvalitet. Klämmestorpskogen är viktig och relativt centralt belägen större skog med inslag av planterad bok. Veta Möllersbrunn är en populär promenadslinga. Landskapet är kraftigt uppdelat och landsvägar och järnvägar utgör stora barriärer för djur och människor. Vid brytningar i landskapet finns ofta viltstråk, vilka Vägverket och Banverket kan förbättra genom särskilda passager. Redaktionellt tillägg: Grönområden i och omkring tätorten har ett mycket stort rekreationsvärde för människor i alla åldrar. Genom att vara bostadsnära och lättillgängliga fyller de en viktig social funktion, särskilt för barn. Kommunens naturvårdsprogram uttrycker det som ett folkhälsoarbete att slå vakt om parker och annan tätortsnära natur. Hotbilden är tänkbar nybyggnation och infrastrukturprojekt som tar i anspråk naturområden utan att några nya skapas. Överväganden Bostadsområden bör ges en attraktiv livsmiljö med närhet till mindre grönytor i anslutning till stadsdelen och tillgång till större strövområden vid ortens ytterområden, helst kompletterade med mindre kilformade grönstråk mot centrala delar. Trots brist på natur- och rekreationsområden kan intrång i befintliga grönområden bli aktuella inom orten. Bad efterfrågas sedan länge, men finansiering saknas för överskådlig tid. Tänkbar plats kan vara intill Klämmestorps idrottsplats. Kommunen lämnade 2004 positivt förhandsbesked för golfanläggning på Hydinge gård, söder om Sya,. Intressenten undersöker förekomst av fornlämningar, vattentillgång, tänkbar utformning och väntas återkomma med ansökan om bygglov eller ansökan om detaljplan. Vid prövningen utreds Syas utvecklingsbehov och andra anspråk. Konflikten mellan grönstruktur och ny bebyggelse hanteras under kap. 5 Genomförande. Detsamma gäller jordbruk bebyggelse.

11 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 27 Trafik Trafik beskrivs ofta som negativ med buller, utsläpp och trafikskador som konsekvenser; men trafiken är också en stark lokaliseringsfaktor. Trafiken är blodomloppet och dess puls styr samhällets form och användning. Bilen ger oss möjlighet att bo och verka friare än någonsin tidigare. Denna frihet är positiv, men baksidan är okontrollerad utglesning av bebyggelsen och ökade kostnader för transporter och samhälleliga kostnader. En stor fördel med Mantorp är dess läge nära huvudvägar och pendeltåg. Här finns också fördelen att nå ett stort serviceutbud som fotgängare eller cyklist. Huvudleder Tvärsigenom Mantorp gick den gamla riksettan mellan Stockholm och Malmö. Med ny motorväg borde genomfartstrafiken minskat, men här finns fortfarande stor genomfartstrafik eftersom trafiken ökat generellt och många söker denna alternativa rutt. Den gamla huvudvägen (rv 636) är fortfarande huvudstråk. Genom samhället varierar den tillåtna hastigheten mellan 30 och 50 km/h. Alla korsningar med vägen är i plan. Vägen trafikeras med 3100 fordon/dygn i väster och 5500 fordon/dygn i öster. Motorvägen E4 trafikeras av ca fordon (årsdygnstrafik) och är sedan länge förbifart med trafikplats nordväst om Mantorp. Linköping nås på 15 minuter och Mjölby på 10. Norrut löper väg 206 (ca 3600 fordon/dygn) mot Skänninge, Vadstena (och Motala via rv 32). vägreservat leder trafiken mot E4 och Linköping; alternativa lägen längre västerut är sämre då de skapar trafik genom samhällets redan belastade huvudled. Vid Fall saknas utrymme för över-/underfart. Efter utbyggnaden kommer även koppling efterfrågas västerut, vilket kan ordnas genom befintlig port vid Mantorps gård; troligen med behov av breddning. Alternativt nytt läge kan bli aktuellt. Utbyggnad av område norr om Veta/Vasa ansluts genom väg i norr som matarled och avlastning för genomfartstrafik. Utbyggnads från öster mot väster; alternativa lägen redovisas. Med förlängning kan Spångsholm och väg 636 anslutas och läggas om i västligt läge. Riksvägen och järnvägen har med ökad trafik och buller utvecklats till mentala barriärer mot vilka Mantorp delvis vänder ryggen. Vissa trafiklugnande åtgärder har vidtagits. Det är samtidigt viktigt att hushålla med ledernas kapacitet och inte skapa nya konfliktpunkter. Markering av huvudstråk kan ske genom uträtning; breddning så att alla trafikslag får plats; trädplantering; att göra vägen vacker och attraktiv. I Sya omvandlas t.ex. vägen med hjälp av trädplantering. Vägverket gjorde en problemstudie och problemanalys samt förslag på åtgärder för bättre trafiksäkerhet i korsningspunkter väg E4 med rampanslutningar, väg 206 och väg 638, Mantorp. Dessutom planeras en rondell utmed Västerlösavägen vid infarten till Mobilia. Behov finns även för trafikplats där rv 206 och 636 möts och vägreservat finns för trafikled söderut. Överväganden Ny passage över järnvägen bör få hög prioritet för att möjliggöra större utbyggnad av samhället söder om järnvägen. Nuvarande

12 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 28 28

13 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 29 Väg- och gatustruktur I de äldre delarna av samhället finns mindre slingrande smågator som binds samman på ett för trädgårdsstäder typiskt sätt och 70-talens villaområdena angörs via ett glesare gatunät med långa matarvägar och mindre säckgator. Häradsvägen Riksvägen är en central knutpunkt, liksom Tollstadsvägen Riksvägen. Även Riksvägen Skördevägen/ Västerlösavägen mot Mobilia har hög belastning; och om en ny led byggs söderut behövs en ny trafikplats vid Vibykorset. Överväganden Det finns ett vägval mellan att separera trafiken i olika trafikrum efter anvisningar från Vägverket; eller stadsplanera med blandad trafik enligt Boverkets nya råd. Under modern tid har äldre tiders öppna gatunät ersatts av slutna där en huvudled med vändplats matar ett antal säckgator. Med lugna smågator undviks genomfart; å andra sidan krävs en stor och svårhanterlig huvudgata. Trafikseparering mellan trafikslag med huvudgator och återvändsgator är bra för trafiksäkerheten, men gör grannskapet anonymt. I ett traditionellt rutnät trängs alla i samma gaturum. Rutnät sprider ut trafiken, ger alternativa turer och underlättar genvägar. Småföretagsamhet med service och försäljning underlättas av genomströmning. Skarpa kurvor (90º) och smalare gator med träd och gatuparkering sänker hastigheten och tvingar föraren till mer uppmärksamhet. Samtidigt ökar olycksrisken. Gång- och cykeltrafik Cykelnätet är relativt väl utbyggt. Gång- och cykeltrafikanter rör sig huvudsakligen mot centrum och järnvägsstationen, mot någon av skolorna eller mot någon idrottsanläggning. Fåtalet fotgängare eller cyklister söker sig mot Mobilia, Travet eller Mantorp park. Behoven har analyserats och prioriterats i en cykelplan Separerad cykelbana utmed Tollstadvägen har anlagts. Passage under väg 636 bör prioriteras vid Vifolkaskolan. Kopplingar till grannorter finns med, men har låg prioritet av kostnadsskäl. Ytterligare utbyggnad söderut kan kräva trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningen Tollstadvägen Vetavägen. På lång sikt kan GC-port vid järnvägen komma att efterfrågas vid Trumpetarvägen (skolväg). Vid Skördevägens förlängning finns en smitväg över järnvägen med fara för liv; dock med begränsad användning. Kollektivtrafik minuter Tidskarta över regional pendeltågtrafik Pendeltåget trafikerar följande platser med noterade restider i minuter: Mjölby (8) Mantorp Vikingstad (6) Linköping (14) Linghem (22) Norrköping (43). Turtäthet dagtid är 20 minuters intervall och kvällar och helger varje timme. Pendeltåget trafikerar även Boxholm (24) Tranås (35) söderut; men med sämre turtäthet. SJ trafikerar Motala (16), men resnärer kan använda östgötatrafikens kort. Bussförbindelse med anslutning till pendeln i Mantorp finns från Sya, Spångsholm, Västra Harg, Normlösa och Skeppsås. Industritur 658 går till Malmslätt (Malmen).

14 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 30 Socialt perspektiv en mänsklig miljö Livsmiljö, jämställdhet & mångfald Det dagliga livet består av arbete, skolgång, pendling, handel, kulturoch idrottsverksamheter, promenader med mera. Plats för spontana möten finns på flera håll och ortens centrum är delvis splittrat mellan det gamla centrum, bensinmacken och Mobilia. Morgon- och kvällstid ses många människor vid centrala målpunkter som resecentrum, Häradstorget och Shell-macken. Aktiviteter vid förskolor, skolor är mer utbredd, liksom vid idrottsplatser och elljusspår. Evenemang vid Mantorp park och Mantorpstravet ger extra puls åt samhället. Mantorps IF är samlande kraft och har verksamheter på flera håll. Efter sammanslagning med Spångsholms IF efterfrågas satsning på Klämmestorps sportfält. Föreningslivet efterfrågar möteslokaler. Billiga lokaler är förenat med en andrahandsmarknad; ett utbud som är dåligt i Mantorp. Nyanläggning är förenat med höga kostnader. Kommunen har hittills inte kunnat hjälpa de aktiva föreningarna. Scoutkåren huserar tillsvidare i Sya. Alla invånare bör få en bra och ändamålsenlig bostadsmiljö. Jämställdhet och mångfald ska behandlas vid fysisk planering. För att ge valfrihet när det gäller boendet, bör planeringen bör skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Samtidigt är Mantorp ett relativt heterogent samhälle, där huvudsakligen unga familjer efterfrågar friliggande villor och äldre Mantorpsbor söker marklägenheter. Säkerhets- och trygghetsperspektivet skall beaktas vid detaljplanering och annan fysisk planering. Miljöerna bör göras överblickbara och utformas så att alla kan röra sig tryggt i området. Ungdomars deltagande i planering Fysisk planering utgår ofta från tekniska underlag. För att få en mental bild av hur ungdomar uppfattar sin plats tillfrågades hösten 2003 ca 50 ungdomar om hur de såg på sin bostadsort. Det gällde att ringa in platser de gillade, respektive ogillade samt lägga till argument om varför. Motivet till studien var delvis att undvika ny byggnation på smultronställen. Denna bakomliggande fråga ledde till att kartan även fick allmänna önskemål om vad som kunde komplettera orten. De utgick från sig själva; fick jämföra med varandra och diskutera i grupp. Någon enig bild framkom inte, men gemensamma nämnare finns och kartan sammanfattades av byggnadskontoret. Överväganden Att söka bibehålla två centra, om än med olika skala och innehåll. Att söka möjliggöra en mångsidig befolkningssammansättning med möjlighet till integration beträffande ålder, hushållsstorlekar och etnicitet. Fin kyrka, enligt besökare till ungdomsgården. Veta kyrka

15 31 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 31 Karta över fritidsaktiviteter och sociala mötesplatser

16 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 32 32

17 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 33 Risker för brott med personskador Människors och framförallt kvinnors rädsla för våld i det offentliga rummet ökar. Trots att de flesta övergreppen sker inom hemmet, är det bilden av den okända förövaren som skrämmer mest. Med brott avses här allt från våldsbrott till förseelser i trafiken; från brott som planeras till brott som utförts i stundens ingivelse eller under påverkan av alkohol eller droger. Det är viktigt att uppmärksamma brott redan tidigt i fysisk planering, så att de möjligheter som står till buds kan nyttjas för att undvika brott. Människan ska stå i fokus vid all planering. En god livsmiljö är inte bara nödvändigt för barns uppväxt, utan för allas välbefinnande. All bebyggelse och särskilt skolbyggnader ska hållas i vårdat skick, eftersom raserade och förfallna miljöer leder till ökad kriminalitet. Förstörda entréer, trasiga bänkar, klotter mm ska helst åtgärdas genast. Skyltning om platsens utsatthet för brott kan stävja förseelser och öka medvetande. God belysning är viktig; speciellt i avsides belägna arbetsområden och parkeringsplatser utanför trafikerade områden eller där ytterst få människor är i rörelse. Parkering bör inte helt avskärmas från gatan och bebyggelsen, utan omges av låga plank eller buskar för god insyn. Här finns en målkonflikt med skyddsavstånd till bostad (och friskluftsventil) på 15 m. Vegetation, plank och andra skymda platser kan vara brottsgenererande. Kartering av brott och jämförelser med rörelsemönster kan motivera och styra utbyggnad av nya gång- och cykelstråk. Målkonflikt med önskemål att skapa separata mjuktrafikrum utan bilar och med mycket vegetation. Trafikplanering enligt Lugna gatan, Hela vägen och TRAST tar även hänsyn till brottslighet. Social kontroll i dess positiva bemärkelse är viktig. Många brott skulle undvikas om bebyggelsen utformas i sådan skala att den blir överblickbar och att den sociala kontrollen i områdena fungerar. Källa: Brott, bebyggelse och planering / Boverket1998. Allas vårt ansvar (DS 1996:59). I Mantorp har grannsamverkan bildats för ökad trygghet och minskade inbrott och våldsbrott. KOMBRÅ arbetar förebyggande. Illegal handel av framförallt alkohol är ett problem utmed E4:ans parallella kommunikationsstråk. Överväganden Områden ges en lokal prägel som de boende kan överblicka, förstå och känna igen. Bostäder bör ha god utblick och liten insyn. Naturliga samlingsplatser, möteslokaler och föreningar är bra för sociala nätverk. Bostäder och arbetsplatser utan större omgivningspåverkan bör blandas för att möjliggöra människor i rörelse hela dygnet. Butikslokaler lokaliseras till öppna gator och torg, där insyn och risk för rån och annan skadegörelse är liten. Gator, torg och andra allmänna platser ska få belysning som avskräcker från våldsbrott. Gång- och cykelnätets huvudstråk ska vara upplyst. Gångtunnlar utformas med belysning, öppenhet och alternativa vägar för att minska otrygghet. Skrymmande vegetation undviks i direkt anslutning till gångstråk. Bostaden och dess servicelokaler har utsatta platser som bör urformas och placeras så att brott kan undvikas. Hit hör entréer, tvättstugor och cykelställ. Parkeringsplatser planeras, utformas och förläggs så att brott och skadegörelse undviks. Restauranger och nöjeslokaler placeras så att dess närområde är upplyst.

18 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 34 Miljö, hälsa & säkerhet Detta är ett sammandrag av riktlinjer och gränsvärden inom miljöområdet och räddningstjänsten. Vatten Svartån Svartån är av kommunalt intresse (klass 3) för naturmiljövården vid från Sya och nedströms till kommungräns (Naturvårdsprogram, objekt 370). Strandskydd 100 m gäller med få undantag enligt MB 7 kap 16. För särskilda skäl kan strandskyddet hävas av Länsstyrelsen. Dagvatten och känsligt grundvatten Landskapet är överlag flackt, men det finns höjdskillnader och sänkor där dagvatten samlas och platser med högt grundvatten. Hit hör delar av Vasa, Rydja och Olofstorp. Veta Prästgårdsområdet avvattnas med fördröjningsmagasin mot nordost. Mobilaområdet avvattnas till dagvattenmagasin i riktning Viby kyrka. Stora delar av Mantorp och område söder om Sya har grundvatten med hög känslighet för påverkan av föroreningar. Områdena bör enligt gällande översiktsplan undantas från ny bebyggelse som kan påverka vattnet negativt. Överväganden Ny bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse bör prioriteras. Stora delar av Mantorp är känsliga vattenområden där omhändertagandet av dagvatten bör uppmärksammas i detaljplanen. Dagvattenledningar har begränsningar vid lågpunkter. Generellt sett utgör Mantorps lerjordar dålig grund för lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration. Fördröjningsmagasin eller andra fördröjningsåtgärder bör övervägas i områden med kapacitetsbrist. Vatten- & avloppsförsörjning Reningsverket vid Gudhem har kapacitet för ytterligare bostadsområden. Överväganden På medellång sikt finns tankar om expansion eller nedläggning och överföringsledning till Mjölby i syfte att vinna stordriftsfördelar. Riskobjekt och insatstid Mantorp har få anläggningar av högre riskklass. Industrierna hanterar inga större mängde miljöfarliga ämnen. Räddningstjänstens insatstid till Mantorp är 13 minuter, vilket särskilt bör noteras. Bensinstationerna har betydande miljöpåverkan (100 m), liksom Mantorp park motorbana (bullerzon). Motorbanan, Mantorpstravet och Mobilia har många besökare och är därför extra intressanta ur riskhänseende. Farligt gods Riksvägarna E4 och 206 är anvisade som huvudstråk för farligt gods, men även lv 636 genom orten trafikeras av farligt gods. På järnvägen fraktas fortlöpande farlig gods. Trafiksäkerhet Vägtrafiken för med sig skadliga konsekvenser för miljön och människors hälsa. Trafiken en betydande riskfaktor vad gäller trafikolyckor med personskador. Olyckor kan även inträffa utmed järnvägen. Ytterligare en riskfaktor är transport av farligt gods, vilket sker utmed riksvägarna särskilt på E4.

19 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 35 Överväganden Anvisningar i Cykelutredning 2002 är aktuella och kompletteras med nytt gång- och cykelstråk vid Fall 1:12. Vid stora ändringar bör samråd ske med närboende till vägar och järnvägar med buller > 55 dba av hälso- och säkerhetsskäl. Vid planering av transportkrävande verksamheter ska behov och risker av farligt gods utredas i en miljökonsekvensbeskrivning. Hästar och spridning av allergener Allergener är de ämnen som framkallar allergier, som alltså gör att människokroppen bildar allergiantikroppar (lge) och reagerar allergiskt. Exempel på allergener är lövträdspollen, gräspollen och djurallergen. Även om man inte har allergi kan exponering framkalla känslighet. Studier talar för att hästallergener i mycket begränsad utsträckning sprider sig mer än något hundratal meter (Hästar och bebyggelse / Skånes Länsstyrelse 2004). Säkerhetsavstånd mellan hästar och bostäder är inte reglerat i lag, men m avstånd rekommenderas (Allergiutredningen 1987, Kommunförbundet m fl). Behovet bedöms utifrån omfattning, lokala förutsättningar vad gäller topografi, vindriktning och -styrka, vegetation, stora byggnader, områdeskaraktär, lokal acceptans och andra faktorer som påverkar spridning. Vindförhållanden vid Malmslätts väderstation liknar de i Mantorp enligt SMHI (samtal ). Figur: Vindros med vindriktning och styrka fördelad i klasser / SMHI Obevakad stig över järnväg (Skördevägens förlängning) Överväganden för bostadsbebyggelse vid Olofstorp nära Mantorpstravet Ny bostadsbebyggelse och förskola bör vara möjlig öster om Olofstop trots travets närhet. Verksamheter med begränsad omgivningspåverkan prövas som buffert i norr. Travverksamheten och nya bostäder bör säkerställas genom skyddsavstånd på 350 m från centrala stallar, 200 m från stall i söder och minst 150 m från hagmark där hästar vistas. Förskola bör inte placeras närmare än 500 m från centrala stallar och inte närmare än 300 m från hagmark.

20 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 36 Översvämningsrisk vid Svartån Räddningsverket och SMHI har gjort en översiktlig kartläggning av översvämningsrisk utmed Svartån baserad på lantmäteriets höjddata (5 m ekvidistans, utifrån punkter med 50 m avstånd). I närheten av Mantorp påverkas Sya och Spångsholm vid extremflöden. Miljöfarlig verksamhet och byggnation bör undvikas inom områden där höga flöden kan uppstå. Övrig markanläggning bör ske på ett sätt som säkerställer stabilitet under och efter höga flöden. Som mått på översvämningsrisken används ofta begreppet återkomsttid, vilket betecknar den genomsnittliga tiden mellan två översvämningar av samma omfattning. Begreppet återkomsttid ger dock en falsk känsla av säkerhet, eftersom det anger sannolikheten för ett enda år och inte den sammanlagda sannolikheten för en period av flera år. Exempelvis har 100-årsflöden inträffat två år i rad. Flöde Period av år 10 år 50 år 100 år 200 år 500 år 1000 år 20 årsflöde 40% 92% 99% 100% 100% 100% 100 årsflöde årsflöde årsflöde Tabell: Sannolikhet för ett visst flöde uttryckt i % under en period av år. Källa: Översiktlig översvämningskartering längs Svartån, biflöde till Motala ström : sträckan från Öringe till utloppet i Roxen / SMHI; Räddningsverket. SRV rapport nr 32, Rekommendationer Kartan ska användas för övergripande insatsplanering av räddningstjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens riskhantering och samhällsplanering. Riskområden med bostäder bör analyseras utifrån 1 m ekvidistans.

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSHANDLING Juni 2008 Sidan 1 Inledning WEBB baserad Översiktsplanen är placerad på kommunens webb och har formen av hemsida med undersidor. Tanken bakom webbaseringen

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 Översiktsplan 2007 Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM ÖVERSIKTSPLANEN 4 Hur arbetet organiseras

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Planförfattare Mats Gradh, stadsarkitekt, Hudiksvalls kommun Medverkande Mats Axbrink, Norrhälsinge miljökontor,

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Befolkning, bostäder, näringsliv och service

Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning Kommunens folkmängd är idag drygt 23 000 invånare, dvs ungefär fyra gånger så stor som innan storindustrins

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen Framtid Bro Studie om Bros framtida utveckling i samarbete med Arken SE Arkitekter, Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun, våren 2008. Broar mot vattnet en sammanfattning

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 ÖVERSIKTSPLAN 2002 Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision 2012 13 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Planens huvuddrag

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2014-01-08 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson Florence

Läs mer

Allmänna intressen och ställningstaganden

Allmänna intressen och ställningstaganden Allmänna intressen och ställningstaganden Befolkning och boende 70 Bebyggelse 78 Kulturmiljö 84 Samhällsservice 92 Näringsliv 96 Handel 100 Kommunikationer 106 Större opåverkade områden 116 Jord- och skogsbruk

Läs mer