4 FÖRUTSÄTTNINGAR / ORTSANALYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 FÖRUTSÄTTNINGAR / ORTSANALYS"

Transkript

1 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 17 4 FÖRUTSÄTTNINGAR / ORTSANALYS Mantorps planeringsförutsättningar beskrivs här i en bredare ortsanalys, där syftet är att samla fakta som grund för kommunens översiktliga planering. Kunskaperna om orten kan även användas som underlag i andra sammanhang. Sammanfattning av ortsanalys Symboliska värden i Mantorp Orten har mycket god kontakt med övriga länsdelar för såväl bilister som kollektivtrafik. Utifrån sett är Mantorp en plats för häst- och motorsport och inte minst för handel. Bostadsmiljöer och övriga kvaliteter är mindre kända, men vissa sportaktiviteter utmärker sig. Här bor här ca 3200 personer. De flesta trivs med sin ort och antalet flyttningar är få. Trots kort historia finns här identitet och kulturarv i bebyggelse och föreningsliv. Denna positiva självbild med en aktiv idrottsförening och närhet till ett bra och brett serviceutbud bör framhållas. Mantorp hör även till Linköpings omland och efterfrågan på bostäder är hög; utbudet av lediga tomter är begränsat. Det är viktigt att stärka Mantorps identitet. Trädgårdsstaden och den blandade villastaden med inslag av verksamheter är positiva karaktärsdrag att utveckla. Veta och Viby kyrkor med sina attraktiva närmiljöer är reglerade av områdesbestämmelser. Den utökade lovplikten hindrar inte fortsatt utbyggnad, men fordrar omsorg och anpassning till kulturmiljön. Besöksnäringar Mantorp har ett relativt stort omland och ett större serviceunderlag än sin befolkningsstorlek. Mantorp är målpunkt för handel och upplevelse i form av externvaruhus, trav och motorsport. Restaurang, camping och annan övernattning efterfrågas. Landmärken och entréer bör utformas så att orten märks. Teknisk försörjning Trafiknätet har god kapacitet; för god eftersom genomfartstrafiken är relativt hög och viss andel bör kunna föras över till E4. Trafiksäkerhetsarbetet har uppmärksammat ett antal svaga punkter som bör åtgärdas. Centralt är att överfarter för oskyddade trafikanter bör förbättras. Ny passage över järnvägen krävs för större expansion söderut. Vatten och avlopp har ytterligare kapacitet; överföringsledning från Gudhem till Mjölby reningsverk planeras. Dagvatten måste behandlas med omsorg för att inte skapa problem i senare skede. Fjärrvärmenät finns. Vid fjärrvärmeanslutning erbjuds även bredband. Vissa områden har anslutits till bredband där intresse funnits. Vid nybyggnad erbjuds konsekvent kanalisering i samband med el. Miljö Bulleralstring är ett stort problem, men riktvärden klaras överlag. Bullerskydd har anlagts vid resecentrum och Banverket kommer vidta åtgärder för vissa utpekade hus. Mantorp anses ha brist på skog och strövmiljöer, men rymmer relativt stora grönområden. Vid sidan av Klämmestorpskogen och andra mindre skogar utgör öppna landskap höga kvaliteter för rekreation. Kilängen utgör med sina ekar naturklass 2. Naturmiljöer av högsta klass saknas och naturområden av klass 3 i öster lockar inte alltid det rörliga friluftslivet. Delar av Spångsholm kan påverkas vid extrema flöden i Svartån.

2 18 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys Ortofoto ANTAGANDE

3 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 19 Geografi och regionala samband Form och överordnade strukturella element Mantorp är ett samhälle utmed Östgötaregionens expansiva kommunikationsstråk med fördel av både järnväg, motorväg och riksvägar. Orten ligger i randen mellan östgötaslätten och kuperade skogsområden i söder. Mantorps strategiska idé är att vara en nod bland regionens bandstäder, vilket påverkat såväl utformning som funktioner. Genom sitt centrala läge har orten utvecklats till ett centrum för regionala aktiveter som handel, trav- och motorsport. 60- och 70-talens idéer om flerkärniga stadsregioner ligger delvis i linje med vad som idag lanseras som hållbara strukturer; exempelvis Stockholms nya regionplan. Skillnaden är att utbytet inte bör vara enahanda och att orterna i sig inte uppdelas i separata funktioner. Samverkan med grannkommuner är viktig; liksom att hävda kommunens intressen i den regionala planeringen. Det omgivande odlingslandskapet är både en ekonomisk resurs och med sin öppenhet en betydande livskvalitet. Samtidigt utgör det hinder för ortens fortsatta expansion, då kommunen saknar mark. Arbetsmarknad Mjölby, Linköping, Norrköping, Motala och Tranås ligger inom pendlingsavstånd, vilket gör huvuddelen förvärvsarbetande till utpendlare. Nackdelen med de stora städernas närhet är ett försvagat lokalt serviceunderlag, vilket gör orten till en sovstad. Läget har dock fördelen av närhet till Sveriges fjärde största arbetsmarknadsregion med ett brett utbud av handel, service, kultur och rekreationsmöjligheter. MANTORP Arbetsmarknad Östergötland. Boende med tillgång till minst respektive arbetsplatser inom 50 minuter med bil. Källa: Vägverket. Riksintressen och övriga allmänna intressen E4 och östra stambanan är kommunikationsanläggningar av riksintresse. Vid Sya, utanför planområdet, är Svartån riksintresse och klassad som Natura2000-område.

4 20 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 20 Karta Utdrag ur topografiska kartan

5 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 21 Gasledning Eon:s har lämnat in koncessionsansökan för gasledning i ett stråk öster om Viby och Östra Tollstad, vilket inte berör planområdet. Europabanan / Götalandsbanan är nya snabbjärnvägsprojekt som Banverket utreder dels mellan Stockholm och Helsingborg med fortsättning i tunnel under Öresund, dels mellan Göteborg och Jönköping. Hit hör också Ostlänken, som avser sträckan från Järna till Linköping. Fortsättningen söderut med nya spår till Mantorp är utrett genom Förstudie 2006 och anvisar två alternativa korridorer, varav ett följer befintligt spår och det andra viker av söderut mellan Mantorp och Östra Tollstad. Alternativ utmed motorvägen är avfört. Vilken spårkorridor det blir och var järnvägen ska ligga bestäms först i nästa steg Järnvägsutredning. Därefter följer regeringens Tillåtlighetsprövning som föregår Järnvägsplan. Tidplan för planeringsprocessen är inte bestämd; inte heller finansiering eller själva anläggandet. Nytt stationsläge i öster eller väster kan komma att prövas enligt förstudien. Process för järnvägsplanering Kommunens har yttrat sig över förstudien, men inte tagit ställning till någon särskild korridor. På plankartan redovisas korridorerna som underlag för att illustrera frågan. Utdrag ur Förstudie Linköping C Mantorp av Banverket Besöksnäringar Mobilia köpcenter, Mantorpstravet och Mantorp Park är anläggningar av regionalt intresse. Kultur, natur och areella näringar Kulturmiljöintressen begränsas till Veta och Viby kyrkor, ett fåtal byggnader av kommunalt intresse och ytterligare byggnader av lokalt intresse. Naturvårdens intressen är få i anslutning till orten, vilket framgår av kommunens naturvårdsprogram. Ekarna vid Kilängen i Veta är av regionalt intresse (naturklass 2), Rydjaskogen av kommunalt intresse (klass 3) och Klämmestorpskogen, skogen vid vattentornet och Möllersbrunns kalkkärr av lokalt intresse (klass 4). Grönområden har oavsett naturvärde har stor lokal betydelse för rekreation och socialt liv.

6 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 22 Jordbruksmarken är på flertalet platser god eller mycket god. Befolkning Idag bor här ca 3340 personer. Befolkningen fyrfaldigades från 1960 till År 2000 var fördelningen 51% kvinnor, 49 % män. Tätortens yta är ca 262 ha, vilket gör ca 1200 invånare/ km 2. Medelålder: 43,1 år. 30% är under 20 år, 56% är mellan år och 14% över 65 år. Andelen förvärvsarbetande i åldern år är 78% för kvinnor och 87% för män, vilket för båda är ca 10% över riksnivå. Medianinkomsten per år ligger något under riket: kr för kvinnor och kr för män Befolkningsutveckling Utan större utbyggnadsområden väntas befolkningen förbli relativt konstant inom överskådlig tid. Prognosen från år 2000 visar en oförändrad utveckling mot ca 3200 invånare år 2010 och 3308 år 2020, men siffrorna är inte längre tillförlitliga. Troligen går antalet ned när de stora barnkullarna från 1990-talets början flyttar ut. Samtidigt sker nu en ökad tillströmning genom generationsväxling och inflyttning till nybyggda bostadsområden. Det troliga är därför en fortsatt långsam ökning med viss stagnation omkring 2010 för att sedan öka igen. 3358

7 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 23 Historia Kulturhistoria Östgötaslätten är rik på fornlämningar. Kring Mantorp har lämningar från äldre och yngre järnålder återfunnits. Veta kyrka byggdes under tidig medeltid och har unika kalkmålningar och begravningsvapen. Här möts medeltid, stormaktstid och nutid. Viby kyrka har ett medeltida torn och långhus från Mantorps stationssamhälle växte upp med östra stambanan som invigdes Namnet är hämtat från en gård söder om orten och sägs ha berott på att mark skänktes till järnvägen från denna gård uppfördes flera en- och tvåfamiljshus nordost om järnvägsstationen i kvarteren mellan Häradsvägen och Tollstadsvägen. Kvarnen från 1913 var ortens första industri, men är nu riven. Banken har sitt ursprung i en jordbrukskassa Bristen på äldre bebyggelse gör den som finns extra viktig. Till byggnader av lokalt miljöskapande och arkitektoniskt värde räknas Baptistkyrkan/Elimkyrkan, Häradsvallen 1:29, Veta Prästgård, Stålarp 5:2 och 5:5. Ytterligare byggnader har noterats vara av stort lokalt miljövärde vad gäller fasadmaterial och färgsättning. Häradsvägen 1920-tal Årsringar Kartsammanställningen visar ortens snabba utveckling från talet. Olika ideal har styrt under olika perioder och vilket påverkat hela områden. Bevarande av historien är viktig för en ung ort. 2000

8 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 24 Häradsvägen HÄRADSVALLEN UBBARP Järnvägen Hargsvägen Flygbild 1939 Källa: Kulturarv Östergötland Det moderna samhället växer fram Ortens utbyggnad tog fart med de nya uppdrag som ålades kommunerna efter Efter kommunsammanslagningen 1952 styrdes planeringen av Vifolka kommun med stöd av länsstyrelsens planeringsenhet och dess regionplaner. Den större utbyggnaden av Mantorp som en av Östergötlands bandstäder skedde under talen. Vifolka kommun lät 1970 ta fram ett utkast till översiktsplan där på sikt Spångsholm, Svås och Viby uppgick i Mantorp. Mark skulle tas i anspråk för 30 år framöver, men planen kom aldrig till politisk behandling. Vifolka uppgick 1971 i Mjölby kommun. Generalplanen från 1978 anvisar fortsatt expansion i öster och väster men i betydligt mindre omfattning. Under 1980-talet genomfördes utbyggnaden av Veta som en del av generalplanen. Mantorps såg omkring 1900 Källa: Kulturarv Östergötland 1993 återinvigdes stationen som resecentrum för bussar och pendeltåg. Efter en längre tids stillestånd finns nu åter behov av expansion. Resandet med järnvägen driver återigen ortens utveckling.

9 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 25 Funktion och markanvändning Huvudstruktur och gällande planer Orten har växt med stöd av byggnadsplaner och detaljplaner som fastställts sedan 1940-talet. Grundtanken i flertalet planer finns tydlig åtskillnad mellan olika funktioner som arbete, boende och centrum. Samhället är utbrett i linje utmed gamla riksettan, numer väg 636, mellan motorvägen i norr och järnvägen i söder. Den linjära formen har flera positiva effekter, såsom tillgänglighet till stora områden, utbyggnad i ekonomiska etapper, möjlighet att skapa olika delcentra. Utbredning utmed linje medför samtidigt stora avstånd till pendeltåg, skolor och andra centrala funktioner. Avstånd och trafikanläggningar skapar barriärer mellan vissa delområden som saknar kopplingar. Särskilt påtaglig är järnvägen där överfarten mot Östra Tollstad har medgivit en begränsad utbyggnad söderut. Överväganden alternativa utbyggnadsriktningar Framtida expansion kan ske genom: 1) fortlöpande fortsätta utbyggnad mot Spångsholm och mot Viby; 2) i en större etapp bygga ut nya ormråden söder om järnvägen och därmed skapa en rund ort. Med fortsatt expansion mot Spångsholm och Viby finns risk att orten förlorar sammanhållning. Avstånden är å andra sidan relativt små och skolor, pendeltåg och service vid Häradstorget och Mobilia starkt sammanhållande funktioner. Service uppdelat på flera centra Häradstorget med offentlig service intill järnvägsstationen är äldst och erbjuder bibliotek, vårdcentral, tandläkare och apotek. En mindre livsmedelsaffär är nedlagd sedan hösten Pendeltåget ligger nära och avgår dagtid var 20 minut; kvällstid varje timme. Shell-macken vid Häradsvägen fungerar som kiosk och mindre servicebutik. Här finns även ATG-ombud och postens kassaservice. Mobilia ett större externt köpcentra från mitten av 1970-talet som utvecklats och moderniserats successivt under åren. Förutom den stora dagligvaruhandeln Citygross finns här en rad specialbutiker för kläder, elektronik, heminredning, leksaker och andra servicebutiker. Skola och äldreomsorg är utbyggda och ligger norr om riksvägen. Varje större bostadsområde kan innebära markbehov till förskola. En större utbyggnad söder om järnvägen kräver troligen på sikt en ny skola. Bostäder Mantorp hör även till Linköpings omland och efterfrågan på bostäder är hög; utbudet av lediga tomter är begränsad. Ca 80 intressenter står i tomtkö. Kommunen har svårt att ta fram tomter i Mantorp då nuvarande kommunala markreservat av flera skäl är svåra att utveckla. Markreservat för utveckling på längre sikt saknas. Huvudsakligen efterfrågas villor och seniorboende. Samtliga nya radhus vid pendeltågsstationen är uthyrda; 15 / 26 hyrs av etablerade Mantorpsbor. Ny bebyggelse gör mest nytta om den läggs nära och inom tätorten. Nya bostadsområden är möjliga i väster och öster. Större expansion söder om järnvägen kräver ny under- eller överfart. Utbyggnad begränsas främst av buller, trafikkapacitet och närhet till kollektivtrafik. Möjliga utbyggnadsområden inventerades hösten 2003 som ett inledande programarbete för denna översiktsplan. Överväganden Attraktiva bostadsmiljöer behövs för alla: ungdomar, familjebildare och äldre som vill bo kvar på orten. Marklägenheter för äldre, radhus och villatomter bör prioriteras.

10 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 26 Verksamheter Här finns ett 50-tal företag. Näringslivet har en profil mot besöksnäring och livsmedelindustri. Mobilia, Mantorpstravet och Motor- Events har regionalt upptagningsområde. Andra större företag är Dackebageriet, Mantorpsköket och Saltmästarn. Närområdet har många jordbruksföretag och större hästgårdar. Bruket vid Spångsholm har nyligen lagt ned. Mantorp Park motorbana drivs av MotorEvents AB som nyligen utökat sitt markinnehav. De arrenderar även mark söder om motorvägen för parkering och tillfällig camping. Motorbanans långa raksträcka har tidigare varit beredskapsflygplats och dess detaljplan fastställd har därför begränsningar angående byggnadshöjd. Motorbanans flygplatsfunktion upphävs genom Länsstyrelsens uttagningsbeslut Större verksamhetsbyggnader utmed järnvägen utgör bra skylting utåt och ett täckande bullerskydd inåt. Överväganden Handeln vid Mobilia har ett brett utbud och möjligheter till expansion. Planlagda industritomter öster om travbanan (Olofstorp 4:3 och 4:4) bör klara efterfrågan på kort sikt. Gällande ÖP har reserverat mark för verksamheter på lite längre sikt vid Klämmestorp och Uljeberg. För ökad markberedskap och bättre handlingsberedskap bör ytterligare mark reserveras; förslagsvis del av Viby 13:8. Landskap & grönstruktur Omgivande jordbruksmark är god eller mycket god (klass 5 och 6). Landskapet är öppet med inslag av kuperad terräng och mindre vegetation. Skogs- och strövområden är få, men så är också slätten med sina utblickar en dominerande kvalitet. Klämmestorpskogen är viktig och relativt centralt belägen större skog med inslag av planterad bok. Veta Möllersbrunn är en populär promenadslinga. Landskapet är kraftigt uppdelat och landsvägar och järnvägar utgör stora barriärer för djur och människor. Vid brytningar i landskapet finns ofta viltstråk, vilka Vägverket och Banverket kan förbättra genom särskilda passager. Redaktionellt tillägg: Grönområden i och omkring tätorten har ett mycket stort rekreationsvärde för människor i alla åldrar. Genom att vara bostadsnära och lättillgängliga fyller de en viktig social funktion, särskilt för barn. Kommunens naturvårdsprogram uttrycker det som ett folkhälsoarbete att slå vakt om parker och annan tätortsnära natur. Hotbilden är tänkbar nybyggnation och infrastrukturprojekt som tar i anspråk naturområden utan att några nya skapas. Överväganden Bostadsområden bör ges en attraktiv livsmiljö med närhet till mindre grönytor i anslutning till stadsdelen och tillgång till större strövområden vid ortens ytterområden, helst kompletterade med mindre kilformade grönstråk mot centrala delar. Trots brist på natur- och rekreationsområden kan intrång i befintliga grönområden bli aktuella inom orten. Bad efterfrågas sedan länge, men finansiering saknas för överskådlig tid. Tänkbar plats kan vara intill Klämmestorps idrottsplats. Kommunen lämnade 2004 positivt förhandsbesked för golfanläggning på Hydinge gård, söder om Sya,. Intressenten undersöker förekomst av fornlämningar, vattentillgång, tänkbar utformning och väntas återkomma med ansökan om bygglov eller ansökan om detaljplan. Vid prövningen utreds Syas utvecklingsbehov och andra anspråk. Konflikten mellan grönstruktur och ny bebyggelse hanteras under kap. 5 Genomförande. Detsamma gäller jordbruk bebyggelse.

11 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 27 Trafik Trafik beskrivs ofta som negativ med buller, utsläpp och trafikskador som konsekvenser; men trafiken är också en stark lokaliseringsfaktor. Trafiken är blodomloppet och dess puls styr samhällets form och användning. Bilen ger oss möjlighet att bo och verka friare än någonsin tidigare. Denna frihet är positiv, men baksidan är okontrollerad utglesning av bebyggelsen och ökade kostnader för transporter och samhälleliga kostnader. En stor fördel med Mantorp är dess läge nära huvudvägar och pendeltåg. Här finns också fördelen att nå ett stort serviceutbud som fotgängare eller cyklist. Huvudleder Tvärsigenom Mantorp gick den gamla riksettan mellan Stockholm och Malmö. Med ny motorväg borde genomfartstrafiken minskat, men här finns fortfarande stor genomfartstrafik eftersom trafiken ökat generellt och många söker denna alternativa rutt. Den gamla huvudvägen (rv 636) är fortfarande huvudstråk. Genom samhället varierar den tillåtna hastigheten mellan 30 och 50 km/h. Alla korsningar med vägen är i plan. Vägen trafikeras med 3100 fordon/dygn i väster och 5500 fordon/dygn i öster. Motorvägen E4 trafikeras av ca fordon (årsdygnstrafik) och är sedan länge förbifart med trafikplats nordväst om Mantorp. Linköping nås på 15 minuter och Mjölby på 10. Norrut löper väg 206 (ca 3600 fordon/dygn) mot Skänninge, Vadstena (och Motala via rv 32). vägreservat leder trafiken mot E4 och Linköping; alternativa lägen längre västerut är sämre då de skapar trafik genom samhällets redan belastade huvudled. Vid Fall saknas utrymme för över-/underfart. Efter utbyggnaden kommer även koppling efterfrågas västerut, vilket kan ordnas genom befintlig port vid Mantorps gård; troligen med behov av breddning. Alternativt nytt läge kan bli aktuellt. Utbyggnad av område norr om Veta/Vasa ansluts genom väg i norr som matarled och avlastning för genomfartstrafik. Utbyggnads från öster mot väster; alternativa lägen redovisas. Med förlängning kan Spångsholm och väg 636 anslutas och läggas om i västligt läge. Riksvägen och järnvägen har med ökad trafik och buller utvecklats till mentala barriärer mot vilka Mantorp delvis vänder ryggen. Vissa trafiklugnande åtgärder har vidtagits. Det är samtidigt viktigt att hushålla med ledernas kapacitet och inte skapa nya konfliktpunkter. Markering av huvudstråk kan ske genom uträtning; breddning så att alla trafikslag får plats; trädplantering; att göra vägen vacker och attraktiv. I Sya omvandlas t.ex. vägen med hjälp av trädplantering. Vägverket gjorde en problemstudie och problemanalys samt förslag på åtgärder för bättre trafiksäkerhet i korsningspunkter väg E4 med rampanslutningar, väg 206 och väg 638, Mantorp. Dessutom planeras en rondell utmed Västerlösavägen vid infarten till Mobilia. Behov finns även för trafikplats där rv 206 och 636 möts och vägreservat finns för trafikled söderut. Överväganden Ny passage över järnvägen bör få hög prioritet för att möjliggöra större utbyggnad av samhället söder om järnvägen. Nuvarande

12 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 28 28

13 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 29 Väg- och gatustruktur I de äldre delarna av samhället finns mindre slingrande smågator som binds samman på ett för trädgårdsstäder typiskt sätt och 70-talens villaområdena angörs via ett glesare gatunät med långa matarvägar och mindre säckgator. Häradsvägen Riksvägen är en central knutpunkt, liksom Tollstadsvägen Riksvägen. Även Riksvägen Skördevägen/ Västerlösavägen mot Mobilia har hög belastning; och om en ny led byggs söderut behövs en ny trafikplats vid Vibykorset. Överväganden Det finns ett vägval mellan att separera trafiken i olika trafikrum efter anvisningar från Vägverket; eller stadsplanera med blandad trafik enligt Boverkets nya råd. Under modern tid har äldre tiders öppna gatunät ersatts av slutna där en huvudled med vändplats matar ett antal säckgator. Med lugna smågator undviks genomfart; å andra sidan krävs en stor och svårhanterlig huvudgata. Trafikseparering mellan trafikslag med huvudgator och återvändsgator är bra för trafiksäkerheten, men gör grannskapet anonymt. I ett traditionellt rutnät trängs alla i samma gaturum. Rutnät sprider ut trafiken, ger alternativa turer och underlättar genvägar. Småföretagsamhet med service och försäljning underlättas av genomströmning. Skarpa kurvor (90º) och smalare gator med träd och gatuparkering sänker hastigheten och tvingar föraren till mer uppmärksamhet. Samtidigt ökar olycksrisken. Gång- och cykeltrafik Cykelnätet är relativt väl utbyggt. Gång- och cykeltrafikanter rör sig huvudsakligen mot centrum och järnvägsstationen, mot någon av skolorna eller mot någon idrottsanläggning. Fåtalet fotgängare eller cyklister söker sig mot Mobilia, Travet eller Mantorp park. Behoven har analyserats och prioriterats i en cykelplan Separerad cykelbana utmed Tollstadvägen har anlagts. Passage under väg 636 bör prioriteras vid Vifolkaskolan. Kopplingar till grannorter finns med, men har låg prioritet av kostnadsskäl. Ytterligare utbyggnad söderut kan kräva trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningen Tollstadvägen Vetavägen. På lång sikt kan GC-port vid järnvägen komma att efterfrågas vid Trumpetarvägen (skolväg). Vid Skördevägens förlängning finns en smitväg över järnvägen med fara för liv; dock med begränsad användning. Kollektivtrafik minuter Tidskarta över regional pendeltågtrafik Pendeltåget trafikerar följande platser med noterade restider i minuter: Mjölby (8) Mantorp Vikingstad (6) Linköping (14) Linghem (22) Norrköping (43). Turtäthet dagtid är 20 minuters intervall och kvällar och helger varje timme. Pendeltåget trafikerar även Boxholm (24) Tranås (35) söderut; men med sämre turtäthet. SJ trafikerar Motala (16), men resnärer kan använda östgötatrafikens kort. Bussförbindelse med anslutning till pendeln i Mantorp finns från Sya, Spångsholm, Västra Harg, Normlösa och Skeppsås. Industritur 658 går till Malmslätt (Malmen).

14 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 30 Socialt perspektiv en mänsklig miljö Livsmiljö, jämställdhet & mångfald Det dagliga livet består av arbete, skolgång, pendling, handel, kulturoch idrottsverksamheter, promenader med mera. Plats för spontana möten finns på flera håll och ortens centrum är delvis splittrat mellan det gamla centrum, bensinmacken och Mobilia. Morgon- och kvällstid ses många människor vid centrala målpunkter som resecentrum, Häradstorget och Shell-macken. Aktiviteter vid förskolor, skolor är mer utbredd, liksom vid idrottsplatser och elljusspår. Evenemang vid Mantorp park och Mantorpstravet ger extra puls åt samhället. Mantorps IF är samlande kraft och har verksamheter på flera håll. Efter sammanslagning med Spångsholms IF efterfrågas satsning på Klämmestorps sportfält. Föreningslivet efterfrågar möteslokaler. Billiga lokaler är förenat med en andrahandsmarknad; ett utbud som är dåligt i Mantorp. Nyanläggning är förenat med höga kostnader. Kommunen har hittills inte kunnat hjälpa de aktiva föreningarna. Scoutkåren huserar tillsvidare i Sya. Alla invånare bör få en bra och ändamålsenlig bostadsmiljö. Jämställdhet och mångfald ska behandlas vid fysisk planering. För att ge valfrihet när det gäller boendet, bör planeringen bör skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Samtidigt är Mantorp ett relativt heterogent samhälle, där huvudsakligen unga familjer efterfrågar friliggande villor och äldre Mantorpsbor söker marklägenheter. Säkerhets- och trygghetsperspektivet skall beaktas vid detaljplanering och annan fysisk planering. Miljöerna bör göras överblickbara och utformas så att alla kan röra sig tryggt i området. Ungdomars deltagande i planering Fysisk planering utgår ofta från tekniska underlag. För att få en mental bild av hur ungdomar uppfattar sin plats tillfrågades hösten 2003 ca 50 ungdomar om hur de såg på sin bostadsort. Det gällde att ringa in platser de gillade, respektive ogillade samt lägga till argument om varför. Motivet till studien var delvis att undvika ny byggnation på smultronställen. Denna bakomliggande fråga ledde till att kartan även fick allmänna önskemål om vad som kunde komplettera orten. De utgick från sig själva; fick jämföra med varandra och diskutera i grupp. Någon enig bild framkom inte, men gemensamma nämnare finns och kartan sammanfattades av byggnadskontoret. Överväganden Att söka bibehålla två centra, om än med olika skala och innehåll. Att söka möjliggöra en mångsidig befolkningssammansättning med möjlighet till integration beträffande ålder, hushållsstorlekar och etnicitet. Fin kyrka, enligt besökare till ungdomsgården. Veta kyrka

15 31 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 31 Karta över fritidsaktiviteter och sociala mötesplatser

16 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 32 32

17 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 33 Risker för brott med personskador Människors och framförallt kvinnors rädsla för våld i det offentliga rummet ökar. Trots att de flesta övergreppen sker inom hemmet, är det bilden av den okända förövaren som skrämmer mest. Med brott avses här allt från våldsbrott till förseelser i trafiken; från brott som planeras till brott som utförts i stundens ingivelse eller under påverkan av alkohol eller droger. Det är viktigt att uppmärksamma brott redan tidigt i fysisk planering, så att de möjligheter som står till buds kan nyttjas för att undvika brott. Människan ska stå i fokus vid all planering. En god livsmiljö är inte bara nödvändigt för barns uppväxt, utan för allas välbefinnande. All bebyggelse och särskilt skolbyggnader ska hållas i vårdat skick, eftersom raserade och förfallna miljöer leder till ökad kriminalitet. Förstörda entréer, trasiga bänkar, klotter mm ska helst åtgärdas genast. Skyltning om platsens utsatthet för brott kan stävja förseelser och öka medvetande. God belysning är viktig; speciellt i avsides belägna arbetsområden och parkeringsplatser utanför trafikerade områden eller där ytterst få människor är i rörelse. Parkering bör inte helt avskärmas från gatan och bebyggelsen, utan omges av låga plank eller buskar för god insyn. Här finns en målkonflikt med skyddsavstånd till bostad (och friskluftsventil) på 15 m. Vegetation, plank och andra skymda platser kan vara brottsgenererande. Kartering av brott och jämförelser med rörelsemönster kan motivera och styra utbyggnad av nya gång- och cykelstråk. Målkonflikt med önskemål att skapa separata mjuktrafikrum utan bilar och med mycket vegetation. Trafikplanering enligt Lugna gatan, Hela vägen och TRAST tar även hänsyn till brottslighet. Social kontroll i dess positiva bemärkelse är viktig. Många brott skulle undvikas om bebyggelsen utformas i sådan skala att den blir överblickbar och att den sociala kontrollen i områdena fungerar. Källa: Brott, bebyggelse och planering / Boverket1998. Allas vårt ansvar (DS 1996:59). I Mantorp har grannsamverkan bildats för ökad trygghet och minskade inbrott och våldsbrott. KOMBRÅ arbetar förebyggande. Illegal handel av framförallt alkohol är ett problem utmed E4:ans parallella kommunikationsstråk. Överväganden Områden ges en lokal prägel som de boende kan överblicka, förstå och känna igen. Bostäder bör ha god utblick och liten insyn. Naturliga samlingsplatser, möteslokaler och föreningar är bra för sociala nätverk. Bostäder och arbetsplatser utan större omgivningspåverkan bör blandas för att möjliggöra människor i rörelse hela dygnet. Butikslokaler lokaliseras till öppna gator och torg, där insyn och risk för rån och annan skadegörelse är liten. Gator, torg och andra allmänna platser ska få belysning som avskräcker från våldsbrott. Gång- och cykelnätets huvudstråk ska vara upplyst. Gångtunnlar utformas med belysning, öppenhet och alternativa vägar för att minska otrygghet. Skrymmande vegetation undviks i direkt anslutning till gångstråk. Bostaden och dess servicelokaler har utsatta platser som bör urformas och placeras så att brott kan undvikas. Hit hör entréer, tvättstugor och cykelställ. Parkeringsplatser planeras, utformas och förläggs så att brott och skadegörelse undviks. Restauranger och nöjeslokaler placeras så att dess närområde är upplyst.

18 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 34 Miljö, hälsa & säkerhet Detta är ett sammandrag av riktlinjer och gränsvärden inom miljöområdet och räddningstjänsten. Vatten Svartån Svartån är av kommunalt intresse (klass 3) för naturmiljövården vid från Sya och nedströms till kommungräns (Naturvårdsprogram, objekt 370). Strandskydd 100 m gäller med få undantag enligt MB 7 kap 16. För särskilda skäl kan strandskyddet hävas av Länsstyrelsen. Dagvatten och känsligt grundvatten Landskapet är överlag flackt, men det finns höjdskillnader och sänkor där dagvatten samlas och platser med högt grundvatten. Hit hör delar av Vasa, Rydja och Olofstorp. Veta Prästgårdsområdet avvattnas med fördröjningsmagasin mot nordost. Mobilaområdet avvattnas till dagvattenmagasin i riktning Viby kyrka. Stora delar av Mantorp och område söder om Sya har grundvatten med hög känslighet för påverkan av föroreningar. Områdena bör enligt gällande översiktsplan undantas från ny bebyggelse som kan påverka vattnet negativt. Överväganden Ny bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse bör prioriteras. Stora delar av Mantorp är känsliga vattenområden där omhändertagandet av dagvatten bör uppmärksammas i detaljplanen. Dagvattenledningar har begränsningar vid lågpunkter. Generellt sett utgör Mantorps lerjordar dålig grund för lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration. Fördröjningsmagasin eller andra fördröjningsåtgärder bör övervägas i områden med kapacitetsbrist. Vatten- & avloppsförsörjning Reningsverket vid Gudhem har kapacitet för ytterligare bostadsområden. Överväganden På medellång sikt finns tankar om expansion eller nedläggning och överföringsledning till Mjölby i syfte att vinna stordriftsfördelar. Riskobjekt och insatstid Mantorp har få anläggningar av högre riskklass. Industrierna hanterar inga större mängde miljöfarliga ämnen. Räddningstjänstens insatstid till Mantorp är 13 minuter, vilket särskilt bör noteras. Bensinstationerna har betydande miljöpåverkan (100 m), liksom Mantorp park motorbana (bullerzon). Motorbanan, Mantorpstravet och Mobilia har många besökare och är därför extra intressanta ur riskhänseende. Farligt gods Riksvägarna E4 och 206 är anvisade som huvudstråk för farligt gods, men även lv 636 genom orten trafikeras av farligt gods. På järnvägen fraktas fortlöpande farlig gods. Trafiksäkerhet Vägtrafiken för med sig skadliga konsekvenser för miljön och människors hälsa. Trafiken en betydande riskfaktor vad gäller trafikolyckor med personskador. Olyckor kan även inträffa utmed järnvägen. Ytterligare en riskfaktor är transport av farligt gods, vilket sker utmed riksvägarna särskilt på E4.

19 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 35 Överväganden Anvisningar i Cykelutredning 2002 är aktuella och kompletteras med nytt gång- och cykelstråk vid Fall 1:12. Vid stora ändringar bör samråd ske med närboende till vägar och järnvägar med buller > 55 dba av hälso- och säkerhetsskäl. Vid planering av transportkrävande verksamheter ska behov och risker av farligt gods utredas i en miljökonsekvensbeskrivning. Hästar och spridning av allergener Allergener är de ämnen som framkallar allergier, som alltså gör att människokroppen bildar allergiantikroppar (lge) och reagerar allergiskt. Exempel på allergener är lövträdspollen, gräspollen och djurallergen. Även om man inte har allergi kan exponering framkalla känslighet. Studier talar för att hästallergener i mycket begränsad utsträckning sprider sig mer än något hundratal meter (Hästar och bebyggelse / Skånes Länsstyrelse 2004). Säkerhetsavstånd mellan hästar och bostäder är inte reglerat i lag, men m avstånd rekommenderas (Allergiutredningen 1987, Kommunförbundet m fl). Behovet bedöms utifrån omfattning, lokala förutsättningar vad gäller topografi, vindriktning och -styrka, vegetation, stora byggnader, områdeskaraktär, lokal acceptans och andra faktorer som påverkar spridning. Vindförhållanden vid Malmslätts väderstation liknar de i Mantorp enligt SMHI (samtal ). Figur: Vindros med vindriktning och styrka fördelad i klasser / SMHI Obevakad stig över järnväg (Skördevägens förlängning) Överväganden för bostadsbebyggelse vid Olofstorp nära Mantorpstravet Ny bostadsbebyggelse och förskola bör vara möjlig öster om Olofstop trots travets närhet. Verksamheter med begränsad omgivningspåverkan prövas som buffert i norr. Travverksamheten och nya bostäder bör säkerställas genom skyddsavstånd på 350 m från centrala stallar, 200 m från stall i söder och minst 150 m från hagmark där hästar vistas. Förskola bör inte placeras närmare än 500 m från centrala stallar och inte närmare än 300 m från hagmark.

20 FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 36 Översvämningsrisk vid Svartån Räddningsverket och SMHI har gjort en översiktlig kartläggning av översvämningsrisk utmed Svartån baserad på lantmäteriets höjddata (5 m ekvidistans, utifrån punkter med 50 m avstånd). I närheten av Mantorp påverkas Sya och Spångsholm vid extremflöden. Miljöfarlig verksamhet och byggnation bör undvikas inom områden där höga flöden kan uppstå. Övrig markanläggning bör ske på ett sätt som säkerställer stabilitet under och efter höga flöden. Som mått på översvämningsrisken används ofta begreppet återkomsttid, vilket betecknar den genomsnittliga tiden mellan två översvämningar av samma omfattning. Begreppet återkomsttid ger dock en falsk känsla av säkerhet, eftersom det anger sannolikheten för ett enda år och inte den sammanlagda sannolikheten för en period av flera år. Exempelvis har 100-årsflöden inträffat två år i rad. Flöde Period av år 10 år 50 år 100 år 200 år 500 år 1000 år 20 årsflöde 40% 92% 99% 100% 100% 100% 100 årsflöde årsflöde årsflöde Tabell: Sannolikhet för ett visst flöde uttryckt i % under en period av år. Källa: Översiktlig översvämningskartering längs Svartån, biflöde till Motala ström : sträckan från Öringe till utloppet i Roxen / SMHI; Räddningsverket. SRV rapport nr 32, Rekommendationer Kartan ska användas för övergripande insatsplanering av räddningstjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens riskhantering och samhällsplanering. Riskområden med bostäder bör analyseras utifrån 1 m ekvidistans.

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Fördjupning av översiktplanen 2007 Antagen av kommunfullmäktige 20 november 2007

Fördjupning av översiktplanen 2007 Antagen av kommunfullmäktige 20 november 2007 1950 2007 2008-2020 IGÅR IDAG IMORGON Fördjupning av översiktplanen 2007 Antagen av kommunfullmäktige 20 november 2007 FÖP MANTORP Förord Innehåll FÖRORD Detta är en framtidsplan för Mantorp stationssamhälle

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 3105451 Rapport: 3105451 D Datum: 2009-10-06 Antal sidor: 7 Bilagor: 3105451/D01 - D02 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Tyréns Temaplan

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Rapport 11553-15030300.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-05 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-03-03 k:\lime easy\dokument\11553\11553-15030300.doc

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR 36 kapitel 6 KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR TILL STÖD FÖR VIDGAD REGIONAL ARBETS- OCH BOSTADSMARKNAD OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Snabbare och säkrare resor och transporter i regionen och

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B.

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. VÄRMDÖ KOMMUN 2011-02-01 Dnr 10/STN0160 Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. Bakgrund Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden där planläggning och utbyggnad

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer

Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för området närmast järnvägen

Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för området närmast järnvägen Uppdrag: 550059 Rapport: 550059 B Datum: 2010-02-22 Antal sidor: 9 Bilagor: 550059 / B01 -B07 Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för området närmast järnvägen Uppdragsgivare:

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering Samhällsbyggnadskontoret Plan- och byggenheten ANTAGANDEHANDLING 1 (5) 2004-10-27 Detaljplan för SUNDBY STRAND 3 del av Toresunds-Sundby 1:1, Stallarholmen, Strängnäs Kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING,

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MED MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Östra Olofstorp, Mjölby kommun

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MED MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Östra Olofstorp, Mjölby kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MED MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Östra Olofstorp, Mjölby kommun Upprättad av byggnadskontoret i september 2006. Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att för

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER

BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER SYFTE Syftet med planen är att utveckla området kring den nya en till en varierad blandstad. Planläggningen avser enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus och fl

Läs mer

Söderbymalm 3:405, Haninge

Söderbymalm 3:405, Haninge Uppdrag: 547428 Rapport: 547428 B Datum: 2009-11-17 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-B03 Söderbymalm 3:405, Haninge Ombyggnad av kommunalhuset till bostäder Bullerutredning Uppdragsgivare: Peab Bostad AB Region

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 1(12) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 27 augusti 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-12-09, 257

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Det goda lokalsamhället

Det goda lokalsamhället Det goda lokalsamhället I alternativet Det goda lokalsamhället har följande mål fått högst prioritering (målen angivna i prioriteringsordning): 1. Det ska finnas en bra närservice och bra centrumstruktur.

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

PM Skrea 23:40 m.fl, Buller PM

PM Skrea 23:40 m.fl, Buller PM PM 2014-05-16 Skrea 23:40 m.fl, Buller PM Dokumentinformation Titel: Skrea 23:40 m.fl, Buller PM datum 2014-05-16 Handläggare: Uppdragsansvarig: Beställare: Daniel Axelsson FPR/MSA daniel.axelsson@tengbom.se

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 Behovsbedömning 1(8) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping den 15 september 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-10-13, 211 Laga kraft:

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Beräknade trafikbullernivåer

Beräknade trafikbullernivåer 12009 PM D 1 (7) Kund Täby kommun Datum Uppdragsnummer 12009 Bilagor: D01-D03 2016-09-12 PM D Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerunderlag för fortsatt planering. I denna PM redovisas ekvivalenta och

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping 1(9) Behovsbedömning SPN 2016/0043 214 tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10 Med närområde inom Hageby i Norrköping den 9 juni 2017 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 2005-03-11 GF KONSULT AB Väg och trafik Sören Gustafsson Uppdragsnr: 382 292 01 1 ORIENTERING Snölyktan 1 och Nolby 38:17 är utsatta för vägtrafikbuller från den närbelägna Kungälvsvägen (Lv 180). Snölyktan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG Partille kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG Partille kommun, Västra Götalands län 2008-03-03 Handläggare Karin Telldén Tel: 031-792 12 02 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS 2007:80 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-28 Laga kraft 2009-06-25 Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred 1. Bullernivåer 1.1 N Västkustvägen I detta avsnitt redovisas bullernivåer från trafiken på N Västkustvägen. I avsnitt 1.2

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning angående buller vid Ängsblommans förskola i Kungälv

Miljömedicinsk bedömning angående buller vid Ängsblommans förskola i Kungälv Miljömedicinsk bedömning angående buller vid Ängsblommans förskola i Kungälv Göteborg den 11 maj 2007 Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Peter Molnár Miljöfysiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon

Läs mer

VÄG 34 / 1050 / 1123 STORA SJÖGESTAD MKB TILL ARBETSPLAN ILLUSTRATIONSPLAN

VÄG 34 / 1050 / 1123 STORA SJÖGESTAD MKB TILL ARBETSPLAN ILLUSTRATIONSPLAN Motala I Gräns för arbetsplan Pendelparkering Hållplatser för lokala bussar Möjlig bullerskärm G H F Ny bro över väg 34 D Gång- och cykelväg 1123 Fornåsa 1050 B K L C E Hållplats för expressbussar Befintlig

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Hämplingen 21. Sammanfattning. Formbetong Anläggning AB. Att. Granskare Rapportnr Arbetsmaterial

Hämplingen 21. Sammanfattning. Formbetong Anläggning AB. Att. Granskare Rapportnr Arbetsmaterial c:\akustik\sp-7.3 projekt\hamplingen\13200193 hamplingen trafikbuller.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Hämplingen Formbetong Anläggning AB Jan Pons Granskare Rapportnr 13200193 Arbetsmaterial Datum

Läs mer