Folkets Hus istockvik. Medborgarhuset - Kusten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkets Hus istockvik. Medborgarhuset - Kusten"

Transkript

1 Folkets Hus istockvik Medborgarhuset - Kusten En byggnadsdokumentation Länsmuseet Västernorrland/ Mona Sundin Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation Rapport nr 2001: 22

2 Historik Under efterkrigstiden gick Sverige in i en extrem tillväxtperiod. Under 1950-talet så ökade byggandet efter stiltjen under andra världskriget. Nu skulle folkhemmet byggas och bostadsbristen skulle upphöra. Bostadsbyggandet var under 1950-talet hantverksmässigt och relativt småskalig. Det rådde en återgång mot mer traditionella former och byggnadsmaterial. Det gavs utrymme till variation i detaljutformningen. Det funktionalistiska stadsplaneidealet var fortfarande rådande och nya stadsplaner togs fram som var anpassade efter de nya förutsättningarna. Konsumtionssamhället krävde nya fysiska miljöer, bilarna skulle lätt ta sig fram och kunna parkeras, handelsmännen krävde ordentliga utrymmen för sina varuhus. Människor skulle kunna samlas i centrumanläggningar där man kunde nyttja så vitt skilda verksamheter som danslokal och postkontor under samma tak. De visioner och den enorma framtidsoptimismen som präglade tiden representeras i Folkets hus Stockvik- Medborgarhuset Kusten. Medborgarhuset Kusten är placerat istockvik, Sundsvalls kommun. Byggnaden samt tomten ägs av Stockviksverkens Folkets Hus förening och har fastighetsbeteckningen Dingersjö 1:67. Tillkomsten Redan år 1945 tillsattes en kornmitte som fick uppdraget att utreda möjligheten till att uppföra ett nytt Folkets hus i Stockvik. Dåvarande Njurunda kommun och Stockholms Super Fosfats Fabrik drev frågan om behovet aven ny samlingslokal för de som var verksamma istockvik såldes gamla Folkets Hus till Stockviksverken och Folkets Hus föreningen gick i likvidation. Den 15 mars 1953 nybildades föreningen och den 25 oktober samma år godkändes ett ritningsförslag på Folkets hus i Stockvik. Arkitekterna bakom förslaget var Åke Lundberg och Bengt Lekhammar. Den 3 november 1953 tog disponent Nils Furst första spadtaget till den nya anläggningen. Arbetet med att uppföra fastigheten tog 16 månader och den 14januari 1955 kunde man inviga Kusten. Kostnaden för att uppföra Kusten gick ungefär på kronor, vilket var en mycket stor kostnad på 1950-talet. Invigningen Medborgarhuset Kusten invigdes i januari 1955 av ordföranden i Fosfatbolagets styrelse, H Nordensson, Stockholm. Hälsningsanförandet hölls av Folkets Hus föreningens ordförande Torsten Söderholm. Ett kort anförande om byggprocessen hölls av Folkets Hus föreningens kassör, Hilding Renström. Vid invigningshögtiden som hölls i teatersalongen, framfördes musik av Stockviksverkens musikkår och sång av ABF-kören. Sedan följde kaffe samt rundvandring i den nya anläggningen. I källaren hade Fosfatbolaget ordnat en utställning. 2

3 Som förste vaktmästare tillsattes Folke Bygmark, han flyttade in med sin familj i den nya vaktmästarbostaden. Byggnadens formspråk Byggnadens fasader består utav liggande rött tegel som dekorerats genom vertikala spår. Fönstren är tidstypiska med en asymmetrisk indelning i en stor och liten båge. Fönstrens träbågar är vitmålade. Det flacka sadeltaket var ursprungligen täckt med takpapp. Taken har under 1990-talet täckts in med plåt, men en del har återigen belagts med papp under inrådan från antikvarisk expertis. Byggnaden är uppförd i en sluttning med ingång i källarvåning från öster och våning ett från väster. Till planen är fastigheten utformad utav tre byggnadselement med en oregelbunden utformning vad gäller storlek i planyta. (bilaga 2-3) Exteriört ser man tydligt byggnadens tre delar då de har olika takhöjd. (bilaga 5) Byggnaden domineras av mittpartiet som till ytan är den största och till höjden är den lägsta huskroppen. Mot söder sträcker sig en till planytan något smalare del som har två fulla våningsplan. Mot norr står en vinkelställd byggnad i tre våningar. Bild 2: Kustens västra fasad Foto liona Linder Ursprungliga funktioner Mittpartiet inrymde på våningsplan ett huvudentran med toolen. kapprummet, toaletter, danslokalen Rotundan och matsalen Terrassen. I källarplanet fanns motionsrum, omklädningsrum med duschar, bastu, fläktrum och förråd. Det uppfördes även en entre som gick direkt ut mot fotbollsplanen. Den mot söder placerade byggnadskropp inrymde på våningsplan ett biografsalongen med plats för 300 besökare och scen. I ett utrymme ovanför biografen placerades projektorrummet, det nås via en entre i markplan och ligger en trappa upp. I källarplanet fanns loger och rekvisita förråd. Den vinkelställda byggnadsdelen inrymde ursprungligen på våningsplan ett postkontor, brevsortering, arkiv, kiosk, kapprum, toaletter, förrådsutrymmen, konditori, kök och servering. På andra våningen fanns en trerumslägenhet för vaktmästaren, bibliotek, bank, sammanträdesrum och möteslokaler. I 3

4 källarplanet inrymdes pannrum, pumprum, förråd, matkällare samt en vävsal i den så kallade pelarsalen. Nuvarande funktioner Flertalet av kustens ursprungliga funktioner finns kvar med sina verksamhet ännu idag, detta gör fastigheten unik. I byggnadens mittparti finns huvudentron och toolen kvar, garderoben med sitt bricksystem är kvar oförändrad. En ursprunglig biljettlucka som var placerad till höger om ingången är idag ombyggd till handikapp wc. De ursprungliga herr- och dam toaletterna finns kvar oförändrade. Kustens entredörr finns kvar med ett mindre tillägg i form av ett vindfång invändigt. Över entren är en neonskylt placerad som har texten "Kusten", den tillverkades av firma Morneon i Stockholm på 1950-talet. Neonskyltens stilistiskt utformade text blev förebild för anläggningens logotyp som återfinns på porslin och dylikt. (bilaga l) I danslokalen Rotundan anordnas fortfarande dans, här har man tagit bort den ursprungliga armaturen och målat fröspollen som inramar scenen i en grön kulör. Den var tidigare omålad. För övrigt är inredningen i det närmaste intakt. Upphöjt med ett par trappsteg över dansgolvet ligger den anslutande matsalen Terrassen. Här serveras mat på formgivet porslin med Kustens egen logotyp. Bild 3: Bordet är dukat med Kustens formgivna porslin. Foto liona Linder. På Terrassen har man tagit bort den ursprungliga inredningen som bestod utav runda cofebord och stolar med galonklädsel. Även de gamla armaturerna är utbytta tals armaturer, runda cofebord och stolar med galonklädsel finns kvar i byggnaden och det vore föredömligt om ägarna plockade ihop dessa och återanvända dem i de lokaler de ursprungligen var avsedda för. Det skulle öka upplevelsen av den i övrigt så genuint välbevarade miljön. I källarplanet finns pannrum, fläktrum och förrådsutrymmen. Stockviks Idrottsförening hyr bland annat motionshallen som funnits sedan byggnadens tillblivelse, duschrum, omklädningsrum, domarrum, och klubbrum. Här finns behov av restaureringsåtgärder som målning. 4

5 Här finns det sålunda kvar den typen av verksamhet som byggnaden initialt skulle inrymma. I byggnadselementet som är placerat söder om mittpartiet finns biografsalongen med en intakt inredning från 1955 med sittplats för 284 besökare. Här finns armaturer, textilier, stolar och färgsättning kvar sedan husets tillblivelse. Projektorrummet har kvar all sin maskinella utrustning och det visades film här så sent som på 1970-talet. I salongen finns även en scen där den huvudsakliga utrustningen finns bevarad intakt förutom de sidokulisser som skall dölja scenens sidoutrymmen för publiken. I källarplanet finns logerna kvar, dessa är i behov av underhåll. I byggnadselementet som är placerat i vinkel, norr om mittpartiet finns på våningsplan ett konditoriet. Här finns en genuin 50-tals inredning bevarad med bröddisk, tallrikar, koppar och bestick med kustens egen logotyp. Serveringen i anslutning till konditoriet finns kvar med en nyare inredning. Postlokalen finns ej kvar utan det utrymmet disponeras idag av Stockviks Idrottsförening. I källarplanet finns pannrum, pumprum. förråd och matkällare. I den s k pelarsalen var under 1980-talet fritidsgård, numera hyrs lokalen av en förening och används som klubblokal. På byggnadens andra våning ligger vaktmästarbostaden som idag hyrs ut till privatpersoner. Det är en trivsam trerums lägenhet med en välbevarad inredning från husets tillblivelse. Här finns också tre rum som hyrs ut som konferenslokaler. Ungdomssektionen i Idrottsföreningen hyr ett rum som tidigare använts som skolsal för förstaklassare. Medborgarhuset Kusten hade som mest verksamheter mellan åren 1955 och fram till 1970-talets slut. Mellan de åren fanns bank, postkontor, bibliotek, konditori, biograf, teaterverksamhet, skola och ungdomsgård här. Skador och åtgärder Delar av byggnadens fasader uppvisar skador efter det intensiva regnandet under sommaren 200l. Fasadteglet och fogarna har börjat vittra sönder och måste restaureras. Så gott som samtliga fönster är i behov av restaurering. Interiört finns behov av upprustning i form av målning på väggar och snickerier, slipning av parkettgolv. I källarvåningen är framför allt logerna i behov av upprustning, även duschrummet bör restaureras. Bild 4: Skadat tegel på fasaden. Foto Mona Sundin 5

6 Motivering till byggnadsminnesförklaring Medborgarhuset Kusten är med sin tydliga arkitekturstil en värdig representant för 19S0-talets estetiska ideal. Byggnaden har hantverksmässiga kvoliteer avseende byggnadsmaterial och genom det tekniska utförandet. Kusten är en representant för de centrumanläggningar som uppfördes i Sverige på 19S0-talet. Det som gör byggnaden unik är att så mycket av de ursprungliga funktionerna och verksamheterna finns kvar. Det är en levande, vital anläggning som fortfarande används dagligen. Fastigheten Kusten är som en tidsbubbla där efterkrigstidens estetiska ideal fortfarande råder. Här andas stora delar av miljön 50-tal. Den välbevarade exteriören och interiören med sin i vissa delar kompletta originalinredning har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är en god representant för sin tids kulturhistoriska särdrag. Länsmuseet Västernorrland anser att Medborgarhuset Kusten har så högt kulturhistoriskt värde att det bör skyddas som byggnadsminne. Efterkrigstidens bebyggelse är utrotningshotad i Västernorrlands län, det finns tyvärr flera exempel på stilfulla och genomarbetade byggnader från 1940 och 19S0-talet som är rivningshotade i Västernorrlands län. För att motverka att modernismens bebyggelse i framtiden endast blir en sällsynt raritet inom arkitekturhistorien, måste kulturvårdare arbeta för att peka ut och framhäva modernismens kulturhistoriska värde. Modernismens bebyggelse är av största vikt att bevara då den berättar om det svenska folkhemmet, om sociala ambitioner och en optimistisk framtid. Bild 5: Kustens fooje med garderob Foto liona Linder 6

7 Källor Tryckta källor Bebyggelsehistorisk tidskrift 1950-talet Nr28 Bebyggelsehistorisk tidskrift Red. Per Thullberg 1994 Folkhemmets bostäder Stockviks Historia Människorna i sågen, fabriken och i samhället Arkitekturmuseet Red. Christina Engfors 1987 Stockvikscirkeln och ABF Red. Ulrika Höden 1994 Otryckta källor "Förnyelse av allmänna samlingslokaler" Frågeformulär från bl a Folkets Husföreningarnas Riksorganisation, "Stadgar för Stockviksverkens Folketshusförening", Fotografer Bild 1-3, 5 är fotograferade av liona Linder bild 4 av Mona Sundin. 7

Bultlokalen i Hallstahammar

Bultlokalen i Hallstahammar Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:21 Bultlokalen i Hallstahammar Byggnadsminnesutredning Hallsta 3:7 Svedvi socken Västmanland Boel Melin Helén Sjökvist Bultlokalen i Hallstahammar Byggnadsminnesutredning

Läs mer

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitektur i Luleå Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitekturhistorien är en historia om nytänkande och återanvändning. När de arkitektoniska idealen genom århundradena växlat och idéer

Läs mer

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR STADENS YTTRE ÅRSRINGAR Översiktlig karaktärisering av bebyggelsens värden och kvaliteter i Falkenberg Underlag för planering, underhåll och vård Falkenbergs museum Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg 2005

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

CENTRUMHUSET. samspel mellan funktion och estetik. lina karlsson. Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård A VDELNINGEN FÖR K U L T U R V Å R D

CENTRUMHUSET. samspel mellan funktion och estetik. lina karlsson. Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård A VDELNINGEN FÖR K U L T U R V Å R D CENTRUMHUSET samspel mellan funktion och estetik lina karlsson G Ö T E B O R G S U N I V E R S I T E T Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård A VDELNINGEN FÖR K U L T U R V Å R D CENTRUMHUSET

Läs mer

Kraftverkssamhället PORJUS

Kraftverkssamhället PORJUS Kraftverkssamhället PORJUS Innehåll Förord 2 Norrbottens teknologiska megasystem 3 Vad är riksintresse? Varför är Porjus riksintresse? 4 Vad är kulturhistoriskt värdefullt i Porjus? Bygden idag 5 Utveckling

Läs mer

Transformatorstationer Essunga kommun

Transformatorstationer Essunga kommun Transformatorstationer Essunga kommun Kulturhistorisk byggnadsinventering Transformatorstationer Essunga kommun Kulturhistorisk byggnadsinventering Essunga Peter Jarbring Västarvet, Kulturmiljö 2 Transformatorstationer

Läs mer

Gårda 744:526. Mikael Hammerman

Gårda 744:526. Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Handledare: Malin Weijmer Bebyggelsehistorisk studie, 7,5 hp Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

Inre hamnen och Frihamnen

Inre hamnen och Frihamnen Inre hamnen och Frihamnen Malmö Kulturhistorisk utredning 2002 Innehållsförteckning INLEDNING 3 HISTORIK 5 Inre hamnen 5 Frihamnen 6 MAGASINSBEBYGGELSE 7 Inre Hamnen 7 Stockholmsmagasinet 7 Frihamnen

Läs mer

Allmän bebyggelsehistoria

Allmän bebyggelsehistoria Allmän bebyggelsehistoria 1950-2000 - med lokala exempel från Jönköpings kommun Allmän bebyggelsehistoria - med lokala exempel från Jönköpings kommun Text: Per Jernevad och referensgruppen Layout och Redigering:

Läs mer

Kristallen i Bruzaholm

Kristallen i Bruzaholm Antikvarisk förstudie Kristallen i Bruzaholm Del av åtgärdsprogram för restaurering av Kristallen, Kållstorp 2:28, Bruzaholm Ingatorps socken i Eksjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

MODERNA BOSTADSOMRÅDEN I LÄNET

MODERNA BOSTADSOMRÅDEN I LÄNET MODERNA BOSTADSOMRÅDEN I LÄNET HÅGESTA, SOLLEFTEÅ TALLBACKEN, TIMRÅ VALHALLA, ÖRNSKÖLDSVIK Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:20 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Sid.

Läs mer

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Antikvarisk utredning Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Ljungarums församling i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2005:25 Bo E Karlson, Mattias Sörensen

Läs mer

Fastigheten Banken 11

Fastigheten Banken 11 Fastigheten Banken 11 "Nybergska huset"i Hiimösand Restaurering aven välbevarad träbyggnadfrån l870-talet Länsmuseet VästemorrIand!Anette Lund Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation Rapport

Läs mer

Innehåll. Stockholm i oktober 1998. VD AB Stockholmshem. Hammarbys namn och historia Stockholms gamla avrättningsplats

Innehåll. Stockholm i oktober 1998. VD AB Stockholmshem. Hammarbys namn och historia Stockholms gamla avrättningsplats Hammarbyhöjden I samband med att Stockholm är kulturhuvudstad 1998 berättar vi i en serie skrifter hur några av våra bostadsområden vuxit fram och kort om deras historiska bakgrund. Denna skrift om Hammarbyhöjden

Läs mer

Norrhults Folkets Hus och Park

Norrhults Folkets Hus och Park www.lansstyrelsen.se/kronoberg Norrhults Folkets Hus och Park Byggnadsminnen i Kronobergs län Norrhults Folkets Hus och Park Byggnadsminnen i Kronobergs län Norrhults Folkets Hus och Park Copyright 2012

Läs mer

Fiskmåsen 13, Tranås

Fiskmåsen 13, Tranås Fiskmåsen 13, Tranås Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnad på Fiskmåsen 13 i Tranås Tranås stad i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:1 Anders Franzén

Läs mer

Kristinebergs slott 10

Kristinebergs slott 10 Kristinebergs slott 10 hornsbergs bussgarage Kungsholmen, Stockholm Byggnadsdokumentation Cathrine Mellander (text) Tomasz Pydzik (foto) Byggnadshistorisk rapport 2009:11 Omslagsbild framsida: Det södra

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län

www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län 2 Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län 3 Kosta glashus Kosta glashus.

Läs mer

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070 4313171 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm?

Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm? Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm? Lena Pella Bebyggelsehistoria med byggnadsvård, vt 2005 Konstvetenskapliga institutionen

Läs mer

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län.

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk utredning Bulltofta Hangar 2 KVARTERET CARL FLORMAN Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:001 Olga Schlyter Antikvarisk utredning Bulltofta

Läs mer

Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad

Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Kulturhistorisk utredning Kvarteret Domkyrkan 2 Västerås Domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Kulturhistorisk

Läs mer

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder.

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. 20 Centrum Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. Hallsbergs centrum består till största delen av husraderna

Läs mer

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Miscellanea Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus Akademiens byggnader i Stockholm från 1813 till idag Ulrich Lange KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 1 2 Miscellanea Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut.

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Bakgrund Under 2005 startade Unggruppen i Växa ett arbete för att finna lokaler till gemensamma aktiviteter för unga människor som inte

Läs mer