Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692 Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012 sida 1 (17)

2 Styrelsen för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening avger härmed sin verksamhetsberättelse med åtföljande årsredovisning för MEDLEMSFÖRENINGAR STYRELSEN STYRELSENS UTSKOTT OCH ARBETSGRUPPER PERSONAL FÖRENINGENS VERKSAMHET OCH MÅL Föreningar och hyresgäster i Solidaritetshuset Förvaltning av Solidaritetshuset Infocenter / Världsbiblioteket EKONOMI Årsredovisning Bilaga Utåtriktade arrangemang i solidaritetshuset Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012 sida 2 (17)

3 Verksamhetsberättelse Medlemsföreningar Under 2012 hade Solidaritetshuset totalt 28 medlemmar. Medlemmar som hyr lokal i huset Afrikagrupperna Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen Folkrörelsen Nej till EU Framtidsjorden Fältbiologerna SGU Latinamerikagrupperna Svenska Fredskommittén Svensk-Kubanska Föreningen Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua Svenska Tibetkommittén Medlemmar utan lokal i huset Attac Stockholm Byts Bytesring Stockholm Emmaus i Stockholm Emmaus Sundsvall-Luleås Biståndsfond Escuela Popular Latinoamericana FIAN, Food First Information Action Network Fraternidade Sverige Färnebo folkhögskola Föreningen SUS, Kvinnoprojekt i Bangladesh Föreningen Västsahara Miljöförbundet Palestinagrupperna Sverige PeaceWorks Svalorna Latinamerika Svenska Kvinnors Vänsterförbund Svensk-Jordanska Föreningen Nya medlemmar under året: Tre nya föreningar, med lokal i huset, har sökt medlemskap under året Qandil Feministiskt Perspektiv Medlem vars utträde bekräftades vid årsmötet 2012: Ekobanken Framtiden i våra händer Medlem som begärt utträde under året: IPS, Inter Press Service Liberia Dujar Association Föreningar med avslutad medlemsstatus p.g.a. upplösning eller konkurs: Föreningen Gatubarn Stockholmsavdelningen Föreningen Safina Sveriges Konsumenter i Samverkan Föreningar med avslutad medlemsstatus p.g.a. utebliven medlemsavgift Alternativ Stad Irland Information

4 2. Styrelsen Ordinarie föreningsstämma hölls 19 april 2012 Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Namn: Post: Förening: Lena Birgersdotter Ordförande Latinamerikagrupperna Eva Björklund Ledamot Svensk-Kubanska föreningen Francisco Contreras Ledamot Latinamerikagrupperna Eduardo Hornos Ledoux Ledamot Afrikagrupperna Christina Robertson-Pearce Ledamot FMKK Berit Wiklund Ledamot Afrikagrupperna Auktoriserad revisor: Föreningsrevisor: Föreningsrevisorssuppleant: Savo Revisionsbyrå AB, Helena Korhonen Janne Nordstedt, Afrikagrupperna Britt-Marie Lundh, Ekobanken Susanne Bergholtz valdes in i styrelsen vid föreningsstämman, men lämnade sitt uppdrag före första styrelsmötet den 8 maj Under kalenderåret 2012 har totalt 10 styrelsemöten hållits. Solidaritetshusets förvaltare, ekonom och samordnare har adjungerats till styrelsemötena Styrelsens utskott och arbetsgrupper Verkställande Utskottet (VU): Personalansvariga: Lena Niemi Birgersdotter Eva Björklund Christina Robertson-Pearce Lena Niemi Birgersdotter Berit Wiklund Arbetsgrupper där styrelseledamöter och förvaltningspersonal ingått har under verksamhetsåret tillsatts för olika uppdrag, bl.a. för långsiktig ekonomisk plan/renoveringsplan, utredning av avvecklingsalternativ för Solidaritetshuset, uppgradering av gemensamma/möteslokaler, bredbandsfrågor m.fl. Arvode: Enligt föreningsstämman 2012 avsattes kr till styrelsearvoden. Av dessa har kr inklusive moms betalats till ordförande. Valberedning: Maria Palselius Framtidsjorden Cecilia Jonsson Afrikagrupperna Kjell Johansson (suppl) SUS Kvinnoprojekt i Bangladesh

5 3. Personal Den omorganisation som skulle träda i kraft 2012 hade delvis tidigarelagts till hösten Under årets första månader sköttes förvaltningsuppgifter av styrelse och övrig förvaltningspersonal. Under våren rekryterades en professionell förvaltare, med tillträde i maj. Världsbibliotekets personal hade reducerats, men webbtjänst-projekten utvecklades vidare med projektmedel. Fastighetsskötaren sade upp sig i slutet av november och ersattes med tillfällig anställd i februari i avvaktan på rekrytering av tillsvidareanställd. Personalansvariga har hållit personalsamtal med uppföljningar samt personalgruppsamtal. Framtidsjorden har sedan november bidragit med bemanning av en reception på bottenplanet Verksam anställd personal under året: 5, varav 2 kvinnor och 3 män (2,55 tjänst). Namn Tjänst Tjänstegrad Datum Förvaltningen: Bengt Krantz Förvaltare 0, Susanne Bergholtz Ekonom Timanställd Maria Bergstrand Samordnare/Info 0, Sonny Karlsson Fastighetsskötare 0, Conny Pernefjord Resursperson med AF-bidrag via Framtidsjorden Världsbiblioteket: Maria Bergstrand Webbredaktör (projekt) 0, Anders Jensen-Urstad IT-utvecklare (projekt) 0, Mariann Jarret Biblioteksassistent 0, Ej arbetsplikt Johan Sjösteen Resursperson med Af-bidrag Receptionsbemanning via Framtidsjorden

6 4. Föreningens verksamhet och mål Föreningen har under året arbetet med en handlingsplan som utgått från de målsättningar som formulerats i verksamhetsplanen; Ekonomin är i balans. Hyresintäkterna har ökat och vid slutet av året var alla lokaler uthyrda. Personalkostnaderna har minskat genom omorganisationen. Merparten av de stora upprustningar som gjorts under året har kostnadsförts direkt, vilket bidragit till ett planerat negativt rörelseresultat. Sammantaget ser styrelsen försiktigt positivt på den ekonomiska utvecklingen. En väl fungerande förvaltning. Efter att en erfaren förvaltare rekryterades under våren fungerar förvaltningen bra, personalens arbetsbelastning har utjämnats och styrelsen behöver inte gå in i det löpande arbetet. Det finns en långsiktig ekonomisk plan innefattande plan för underhåll och renovering. En plan omfattande har upprättats. Överenskommelser med försäkringsbolaget har träffats angående kvarstående arbeten efter vattenskadan och fasad- och fönsterrenovering har projekterats och upphandlats för att påbörjas Bra användning och disponering av husets gemensamma ytor. Försöksverksamhet med föreningsdrivet café och loppis har pågått i bibliotekslokalen under året. Utnyttjandet har ökat och en arbetsgrupp har påbörjat arbete med bl.a. uppgradering av möteslokaler. I den gemensamma utemiljön har ett odlingsprojekt satts igång. Ett levande Infocenter Föreningarna har arrangerat öppna och utåtriktade aktiviteter, men i något mindre omfattning jämfört med tidigare år. Världsbiblioteket har inte öppnat under året. Inomhusmiljön i huset är god. Arbetsmiljön har förbättrats påtagligt. Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Örebro universitet har utfört en ny klimatenkät och konstaterar att tidigare problem i stort sett åtgärdats. Det förekommer vissa klagomål på luftkvalitén och temperaturförhållandena men generellt upplevs miljön positivt och i nivå med vad man brukar se i arbetsmiljöer utan klimatproblem. Få symtom hänförs till arbetsmiljön. Generellt ses en mycket uttalad förbättring jämfört med föregående undersökning för ett år sedan." Sänkt hyra för medlemsorganisationer, förutsatt att ekonomiskt utrymme för detta finns Kallhyran för medlemsorganisationer sänktes med 4 % från 1 januari Elkostnaden sänktes samtidigt. Utredning om vägval för huset Styrelsen har under året gjort en utredning kring vägval för huset, där föreningsstämman 2012 såg två alternativ: att driva huset vidare med hjälp av ett flertal aktiva medlemsföreningar i huset eller att sälja huset. En rapport som styrelsen presenterar vid stämman 2013 kommer till slutsatsen att sittande styrelse anser att vi kan fortsätta driva huset, under förutsättning att ett flertal medlemsföreningar fortsätter att aktivt bidra till att förvaltning och förening fungerar. 4.1 Föreningar och hyresgäster i Solidaritetshuset Föreningen strävar efter att bereda medlemsföreningar och föreningar som verkar i linje med Solidaritetshusets stadgar lokaler i Solidaritetshuset. Efter en lång period utan full uthyrning, då lokalerna på plan 4 använts som möteslokaler och för tillfälliga uthyrningar till kulturarbetare, flyttade i maj kooperativet Danviksport in på hela planet. En tendens under året är att vi fått in flera föreningar som hyresgäster, samtidigt som några

7 författare/kulturarbetare har flyttat. Under 2012 har fyra nya föreningar flyttat in i huset: Qandil, Svenska Burmakommittén, Stockholms Sameförening och Samhällets styvbarn. En medlemsförening, FIAN, kom tillbaka i början av Fem föreningars önskemål om större eller mindre lokaler har under året tillgodosetts genom flyttning eller byte inom huset. Under kalenderåret har två möten med föreningarnas ordförande hållits, den 23 februari och 18 oktober. 4.2 Förvaltning av Solidaritetshuset Under verksamhetsåret har upprustnings- och renoveringsarbeten fortsatt. Flera kostnadskrävande åtgärder har genomförts såsom utvändig utrymningstrappa inklusive utökning av larmsektioner och utrymningslås till lokaler med nödutgång, lagstadgade innerdörrar i hissen inklusive justering av dörröppnare/dörrstängare, värmeslingor i hängrännor och stuprör samt lagning av skada i golvbjälklag i annexet och nytt kök på plan 4. Ventilationsanläggningen har färdigställts och slutbesiktigades i mars. Systemet som valts är tämligen obeprövat och det visade sig att kompletterande rör och vindsisolering krävdes på plan 4. Eventuellt behövs ytterligare åtgärder såsom extra radiatorer och förvärmare för tilluften. Elmatning till plan 4 har förstärkts. Utöver detta har fasader och fönster inventerats som underlag för framtida åtgärder avtal för hämning av retur/wellpapper tecknats nytt pappersförråd och städmaterialutrymme byggts i annexet, förrum till pannrummet iordningställts till verkstad, vaktmästeriet vid entrén flyttats och detta utrymme har uthyrst från 1 sept nytt kopieringsavtal har slutits och nya kopiatorer har levererats parkeringsplatser uthyrts i egen regi från januari I medeltal har 13 av 15 platser uthyrda. Solidaritetshuset har en pågående konflikt rörande ersättningskrav med entreprenören Elektrokompetens, som vi tidigare anlitat för el-arbeten på plan 4. Ärendet har gått vidare till tingsrätten. 4.3 Infocenter / Världsbiblioteket Solidaritetshusets infocenter har ansvarat för information om Solidaritethuset och föreningarna, tagit emot och samordnat studiebesök, skött hemsida inklusive medlemswebb och nyhetsbrev. I projektform har även andra webbtjänster drivits; Globalarkivet.se - för tidskriftsartiklar och skrifter, samt nya sidan Världslitteratur.se, som lanserades november 2012 Biblioteksservice har endast skett enligt överenskommelse under En plan för bibliotekets utformning och nyinvigning ska ske våren Mötesrum Draken och Biblioteket bokas fritt på nätet av medlemsföreningarna i huset, och till reducerat pris av hyresgäster och medlemmar utanför huset. Ett rum på plan 3 har då det varit outhyrt under hösten också använts som mötesrum. Vid behov har även Danviksports lokal Norrgaveln, med konferensutrusning, kunnat bokas via Solidaritetshusets förvaltning av de föreningar som hyr i huset.

8 Under 2012 har husets möteslokaler haft totalt 419 bokningar (jämfört med ca 330 år 2011) fördelade på Draken 218, Biblioteket 142 och Grupprummet medlemsföreningar utanför huset har hyrt möteslokal vid 16 tillfällen. 8 hyresgästföreningar har hyrt möteslokal vid 29 tillfällen 9 utomstående har hyrt lokal för fest eller konferens vid 10 tillfällen och en har hyrt för yogakurs vid 12 tillfällen. Framtidsjorden har organiserat en bemannad reception som även bokat parkeringsplatser etc. Husfika med aktuell information har hållits ett antal gånger på eftermiddagstid och flera afterwork har arrangerats av föreningar och av Världsbiblioteket. Lista över ett urval utåtriktade arrangemang arrangerade av föreningar i huset och/eller Världsbiblioteket, se bilaga.

9 5. Ekonomi Solidaritetshuset redovisar ett stort negativt resultat på 1,1 mkr för år Det förklaras huvudsakligen av att merparten av de stora reparationer och underhållsarbeten som gjordes under året (köksinredning på plan 4, ny hissdörr, nödvändigt underhåll av ventilationen, värmeslingor till taket, golvreparation i mötesrum samt fasadinventering) direkt kostnadsförts. Detta har sammanlagt belastat resultatet med närmare 850 tkr. Utbetalningarna för det ovan nämnda har kunnat göras utan att låneskulden ökat. År 2010 gjordes en uppskrivning av fastigheten med drygt 4,4 miljoner på grund av de förbättringsarbeten som gjorts under år Denna uppskrivning ska enligt planerna skrivas av på 5 år, men samtidigt ska värdet av uppskrivningen flyttas över till det balanserade resultatet, dvs uppskrivningen ska bli ett verkligt värde i balansräkningen. Avskrivningen på 0,9 mkr 2012 motsvarar därför ingen verklig värdeminskning. Försäkringsbolaget Salus Ansvar har under 2012 betalat ut ytterligare kr för ersättningar relaterade till vattenskadan. Fasadarbeten kommer att påbörjas under Även dessa ska till stor del betalas av försäkringsbolaget. De löpande hyresintäkterna, som utgör Solidaritetshusets ekonomiska bas har ökat och vid slutet av året var alla lokaler uthyrda. Personalkostnaderna har minskat genom omorganisationen. Sammantaget ser styrelsen försiktigt positivt på den ekonomiska utvecklingen. 5.1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Solidaritetshuset Ekonomisk förening Resultat och ställning tusen kr tusen kr tusen kr tusen kr tusen kr Hyresintäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Resultatbehandling Ansamlad förlust Ansamlad förlust Personalfond Årets förlust Styrelsen föreslår att förlustmedlen behandlas enligt följande: Ansamlad förlust Personalfond

10 till balanserat resultat samt att motsvarande belopp avskrivs i anläggn tillgångarna Resultaträkning Not Rörelseintäkter Hyresintäkter kontor (inkl sammanträdesrum) Hyresintäkter lager Hyresintäkter el / värme Hyresintäkter,parkering Hyresintäkter trivsel, städ Kopiering Bredband Övriga intäkter Summa Kostnader Fastighetskostnader Kopiering Bredband Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar 4,5, Summa Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årest resultat

11 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Ombyggnader Uppskrivning av fastighet Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 0 0 Övriga fordringar 54 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Bundet eget kapital Uppskrivningsfond fastighet Insatser Fritt eget kapital Personalfond Balanserat resultat Redovisat resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till medlemsföreningar Skuld till Världsbiblioteket Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

12 Summa eget kapital och skulder Ställd säkerhet Noter Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde iom inget annat anges. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Fastighetskostnader Renhållning och städning Reparationer och underhåll Uppvärmning El Vatten Försäkringspremier Tomträttsavgäld Övrigt , Summa Not 2 Ersättning till revisor Granskning Övrigt arvode Summa Not 3 Personalkostnader Anställda Löner och ersättningar Arbetsgivaravgifter, löneskatt Pensionskostnader och förpliktelser Övriga personalkostnader Summa Lönebidrag Omförd lön samverkansprojekt Summa nettopersonalkostnader Medelantal anställda 3 4 Kvinnor 2 3 Män 1 1 Ersättning har utbetalats till styrelseordförande Byggnader och markanläggningar

13 Not Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Om- till- och nybyggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde Varav byggnader Varav markanläggningar Not 5 Uppskrivning av fastighet Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Årets anskaffning Uppskrivning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde Omklassificering under 2011 innebär att ombyggnad ingår i not 4 byggnader och markanläggningar Not 6 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

14 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde Not 7 Vid årets ingång Disposition enl årsstämma Uppskrivn av fastighet Årets resultat Vid årets ut gång Bundet eget kapital Insatser Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Personalfond Balanserat resultat Årets resultat Not 8 Långfristiga skulder Långfristiga skulder betalas inom ett år Betalas inom två till fyra år Betalas om fem år och senare

15 Stockholm den Lena Birgersdotter Eva Björklund Francisco Contreras Eduardo Hornos Ledoux Christina Robertson-Pearce Berit Wiklund Revisionsberättelse har avgivits den Helena Korhonen Janne Nordstedt

16 Bilaga 1 Utåtriktade arrangemang i solidaritetshuset 2012 Utställningar 1-31/1 Occupy Wall Street Fotoutställning i Världsbiblioteket 10/5-21/6 En kväll i ett indiskt hem. Elever från Globala Gymnasiet byggde upp ett indiskt hem i naturlig storlek i biblioteket Program 23/2 Lunchseminarium: Sanningen om vinimporten från Sydafrika - pinfärsk rapport från Rättvis Vinhandel Afrikagrupperna 7-8/3 Loppis och servering i Biblioteket ! Solidaritetshuset 12/3 Möt Cindy Sheehan, ledande antikrigsaktivist från USA Svensk-Kubanska Föreningen och Kommittén Frige De Fem 17/3 Kubafest med middag Svensk-Kubanska föreningen 28/3 Informationsmöte om Rio + 20 aktiviteter i Göteborg. Jordens vänner, Latinamerikagrupperna, Klimataktion 14/4 Segern vid Grisbukten ett öppet möte Svensk-Kubanska Föreningen 18/4 Stadsodlingsprojekt i Solidaritetshuset : öppet planeringsmöte för intresserade Framtidsjorden 18/-19/4 Loppis i biblioteket! Till förmån för husets odlingar. Framtidsjorden 11/5 Afterwork med Yaba Badoe Möt den brittisk-ghanesiska filmaren och författaren Yaba Badoe i ett informellt samtal. Världsbiblioteket och Föreningen afrikansk litteratur 22/4 Radio Havana anropar! Möt Jessica Abreu, journalist. Hur är det att jobba som journalist på Kuba? Hur går det med de ekonomiska förändringarna i landet? Svensk-Kubanska Föreningen 3/6 Drakens dag - Barnens dag! Solidaritetshusets årliga familjefest med Loppis, Secondhand barnkläder, Fiskdamm, Fika-pannkakor-våfflor-varmkorv-frukt, Trubadur, hantverk, smycken m.m Föreningarna i Solidaritetshuset 30/6 Kulturdag i solidaritet med Mapuchefolket Latinamerikagrupperna 24-25/8 Segling mot kärnkraft. Möten och filmvisning. FMKK 15/9 Kulturafton med inbjudna gäster i samband med seminariet Media och Latinamerika. Latinamerikagrupperna 21/9 Frukostseminarium med Piedad Cordoba om hur Colombia kan nå en hållbar fred, hur Sverige kan bidra till fredsprocessen och hur det civila samhället kan delta i fredsprocessen. Arr: Riksdagens Latinamerikanätverk, Latinamerikagrupperna, Colombianätverket 24/9 Situationen i Paraguay efter kuppen i år. Journalisten Pelayo berättar. Latinamerikagrupperna LatiCe 5/10 Lunchseminarium med filmvisning. Afrikagrupperna

17 8/10 Kulturafton för Mapuchefolket Latinamerikagrupperna 18/10 Rättvist fika - Fairtrade Challenge 2012 Latinamerikagrupperna bjuder på rättvist eftermiddagsfika. Latinamerikagrupperna 16/10. Skrivarstuga med Wikimedia. Vetenskapskvinnor uppmärksammas på Ada Lovelace-dagen. Wikimedia och Världsbiblioteket 20/10 Fred i Colombia. Latinamerikagrupperna 25/10 Latinamerikagruppernas höstfest. Servering, levande musik, trumworkshop mm. Latinamerikagrupperna 31/10 Utbildningsfrågor i Centralamerika. Samtal med Israel Montano Osorio (El Salvador) Generalsekreterare för Lärarförbund, och aktiv i Fackförbundet Martha Silva (Honduras) Lärare och rektor för skolan El Sitio i Tegucigalpa. Aktiv inom natonella fronten FNRP. Ledare för nationella fronten i de norra distrikten i huvudstaden. Latinamerikagrupperna 1/11 Kuba idag! Gladys Ayllón och Maikel Veloz - Direkt från Kuba! - Förändringarna på Kuba - Vad har uppnåtts hittills? -Folkets inflytande - Hur går det till? -Hur ser Kubas ungdomar på sin framtid? Gladys och Maikel arbetar på ICAP som ordnar brigad- och studieresor på Kuba och är ledare i ungkommunistförbundet. Svensk-Kubanska Föreningen Stockholm 28/11 Lansering av Värlsdlitteratur.se Webbsidan presenterades och firades med mingel, världsbokloppis,visning, och program:. Mats Kempe samtalar med Anna Gustafsson Chen och Birgitta Wallin om världslitteraturens väg till Sverige.Världsbiblioteket 29/11 Drop-in Fika med Afrikagrupperna. Lär dig mer om vad Afrikagrupperna arbetar med, vår hiv-kampanj, fynda på loppis och träffa grannar! Afrikagrupperna 3/12 Filmvisning och seminarium. Latinamerikagrupperna 4+/12 Eftermiddagsfika med SKV!.Svenska Kvinnors Västerförbund 15/12 Tibetansk julmarknad i Solidaritetshuset med smycken, kläder, böcker till försäljning och aktiviteter som filmvisning och liknande. Svenska Tibetkommittén och Tibetan Community in Sweden 15/12 Fiesta de Cine i samband med latinamerikanska filmdagar på Zita. Latinamerikagrupperna m.fl. Afrikansk bokcirkel har hållits regelbundet i Världsbiblioteket Föreningar som ej är medlemsföreningar har också arrangerat öppna möten: Östgruppen, Feministiskt perspektiv och Samhällets styvbarn. Stockholms sameförening har arrangerat språkkafeer regelbundet och två helg-slöjdkurser. En bokrelease har hållits: The Membership Model Om medlemsutveckling för organisationer i civila samhället. Trinambai Consulting

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Förslag till Verksamhetsplan 2013 Inledning Solidaritetshuset har de senaste åren stått inför stora utmaningar men under 2012 slutfördes i stort sett de omfattande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsföreningen Valkyrian 5 u p a avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Bostadsföreningen Valkyrian 5 u p a avger härmed följande årsredovisning. ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsföreningen Valkyrian 5 u p a avger härmed följande årsredovisning. INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FÖRENINGSSTÄMMA... 1 STYRELSE OCH SUPPLEANT... 1 REVISORER...

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF Fjällvattnet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer