Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692 Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012 sida 1 (17)

2 Styrelsen för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening avger härmed sin verksamhetsberättelse med åtföljande årsredovisning för MEDLEMSFÖRENINGAR STYRELSEN STYRELSENS UTSKOTT OCH ARBETSGRUPPER PERSONAL FÖRENINGENS VERKSAMHET OCH MÅL Föreningar och hyresgäster i Solidaritetshuset Förvaltning av Solidaritetshuset Infocenter / Världsbiblioteket EKONOMI Årsredovisning Bilaga Utåtriktade arrangemang i solidaritetshuset Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012 sida 2 (17)

3 Verksamhetsberättelse Medlemsföreningar Under 2012 hade Solidaritetshuset totalt 28 medlemmar. Medlemmar som hyr lokal i huset Afrikagrupperna Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen Folkrörelsen Nej till EU Framtidsjorden Fältbiologerna SGU Latinamerikagrupperna Svenska Fredskommittén Svensk-Kubanska Föreningen Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua Svenska Tibetkommittén Medlemmar utan lokal i huset Attac Stockholm Byts Bytesring Stockholm Emmaus i Stockholm Emmaus Sundsvall-Luleås Biståndsfond Escuela Popular Latinoamericana FIAN, Food First Information Action Network Fraternidade Sverige Färnebo folkhögskola Föreningen SUS, Kvinnoprojekt i Bangladesh Föreningen Västsahara Miljöförbundet Palestinagrupperna Sverige PeaceWorks Svalorna Latinamerika Svenska Kvinnors Vänsterförbund Svensk-Jordanska Föreningen Nya medlemmar under året: Tre nya föreningar, med lokal i huset, har sökt medlemskap under året Qandil Feministiskt Perspektiv Medlem vars utträde bekräftades vid årsmötet 2012: Ekobanken Framtiden i våra händer Medlem som begärt utträde under året: IPS, Inter Press Service Liberia Dujar Association Föreningar med avslutad medlemsstatus p.g.a. upplösning eller konkurs: Föreningen Gatubarn Stockholmsavdelningen Föreningen Safina Sveriges Konsumenter i Samverkan Föreningar med avslutad medlemsstatus p.g.a. utebliven medlemsavgift Alternativ Stad Irland Information

4 2. Styrelsen Ordinarie föreningsstämma hölls 19 april 2012 Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Namn: Post: Förening: Lena Birgersdotter Ordförande Latinamerikagrupperna Eva Björklund Ledamot Svensk-Kubanska föreningen Francisco Contreras Ledamot Latinamerikagrupperna Eduardo Hornos Ledoux Ledamot Afrikagrupperna Christina Robertson-Pearce Ledamot FMKK Berit Wiklund Ledamot Afrikagrupperna Auktoriserad revisor: Föreningsrevisor: Föreningsrevisorssuppleant: Savo Revisionsbyrå AB, Helena Korhonen Janne Nordstedt, Afrikagrupperna Britt-Marie Lundh, Ekobanken Susanne Bergholtz valdes in i styrelsen vid föreningsstämman, men lämnade sitt uppdrag före första styrelsmötet den 8 maj Under kalenderåret 2012 har totalt 10 styrelsemöten hållits. Solidaritetshusets förvaltare, ekonom och samordnare har adjungerats till styrelsemötena Styrelsens utskott och arbetsgrupper Verkställande Utskottet (VU): Personalansvariga: Lena Niemi Birgersdotter Eva Björklund Christina Robertson-Pearce Lena Niemi Birgersdotter Berit Wiklund Arbetsgrupper där styrelseledamöter och förvaltningspersonal ingått har under verksamhetsåret tillsatts för olika uppdrag, bl.a. för långsiktig ekonomisk plan/renoveringsplan, utredning av avvecklingsalternativ för Solidaritetshuset, uppgradering av gemensamma/möteslokaler, bredbandsfrågor m.fl. Arvode: Enligt föreningsstämman 2012 avsattes kr till styrelsearvoden. Av dessa har kr inklusive moms betalats till ordförande. Valberedning: Maria Palselius Framtidsjorden Cecilia Jonsson Afrikagrupperna Kjell Johansson (suppl) SUS Kvinnoprojekt i Bangladesh

5 3. Personal Den omorganisation som skulle träda i kraft 2012 hade delvis tidigarelagts till hösten Under årets första månader sköttes förvaltningsuppgifter av styrelse och övrig förvaltningspersonal. Under våren rekryterades en professionell förvaltare, med tillträde i maj. Världsbibliotekets personal hade reducerats, men webbtjänst-projekten utvecklades vidare med projektmedel. Fastighetsskötaren sade upp sig i slutet av november och ersattes med tillfällig anställd i februari i avvaktan på rekrytering av tillsvidareanställd. Personalansvariga har hållit personalsamtal med uppföljningar samt personalgruppsamtal. Framtidsjorden har sedan november bidragit med bemanning av en reception på bottenplanet Verksam anställd personal under året: 5, varav 2 kvinnor och 3 män (2,55 tjänst). Namn Tjänst Tjänstegrad Datum Förvaltningen: Bengt Krantz Förvaltare 0, Susanne Bergholtz Ekonom Timanställd Maria Bergstrand Samordnare/Info 0, Sonny Karlsson Fastighetsskötare 0, Conny Pernefjord Resursperson med AF-bidrag via Framtidsjorden Världsbiblioteket: Maria Bergstrand Webbredaktör (projekt) 0, Anders Jensen-Urstad IT-utvecklare (projekt) 0, Mariann Jarret Biblioteksassistent 0, Ej arbetsplikt Johan Sjösteen Resursperson med Af-bidrag Receptionsbemanning via Framtidsjorden

6 4. Föreningens verksamhet och mål Föreningen har under året arbetet med en handlingsplan som utgått från de målsättningar som formulerats i verksamhetsplanen; Ekonomin är i balans. Hyresintäkterna har ökat och vid slutet av året var alla lokaler uthyrda. Personalkostnaderna har minskat genom omorganisationen. Merparten av de stora upprustningar som gjorts under året har kostnadsförts direkt, vilket bidragit till ett planerat negativt rörelseresultat. Sammantaget ser styrelsen försiktigt positivt på den ekonomiska utvecklingen. En väl fungerande förvaltning. Efter att en erfaren förvaltare rekryterades under våren fungerar förvaltningen bra, personalens arbetsbelastning har utjämnats och styrelsen behöver inte gå in i det löpande arbetet. Det finns en långsiktig ekonomisk plan innefattande plan för underhåll och renovering. En plan omfattande har upprättats. Överenskommelser med försäkringsbolaget har träffats angående kvarstående arbeten efter vattenskadan och fasad- och fönsterrenovering har projekterats och upphandlats för att påbörjas Bra användning och disponering av husets gemensamma ytor. Försöksverksamhet med föreningsdrivet café och loppis har pågått i bibliotekslokalen under året. Utnyttjandet har ökat och en arbetsgrupp har påbörjat arbete med bl.a. uppgradering av möteslokaler. I den gemensamma utemiljön har ett odlingsprojekt satts igång. Ett levande Infocenter Föreningarna har arrangerat öppna och utåtriktade aktiviteter, men i något mindre omfattning jämfört med tidigare år. Världsbiblioteket har inte öppnat under året. Inomhusmiljön i huset är god. Arbetsmiljön har förbättrats påtagligt. Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Örebro universitet har utfört en ny klimatenkät och konstaterar att tidigare problem i stort sett åtgärdats. Det förekommer vissa klagomål på luftkvalitén och temperaturförhållandena men generellt upplevs miljön positivt och i nivå med vad man brukar se i arbetsmiljöer utan klimatproblem. Få symtom hänförs till arbetsmiljön. Generellt ses en mycket uttalad förbättring jämfört med föregående undersökning för ett år sedan." Sänkt hyra för medlemsorganisationer, förutsatt att ekonomiskt utrymme för detta finns Kallhyran för medlemsorganisationer sänktes med 4 % från 1 januari Elkostnaden sänktes samtidigt. Utredning om vägval för huset Styrelsen har under året gjort en utredning kring vägval för huset, där föreningsstämman 2012 såg två alternativ: att driva huset vidare med hjälp av ett flertal aktiva medlemsföreningar i huset eller att sälja huset. En rapport som styrelsen presenterar vid stämman 2013 kommer till slutsatsen att sittande styrelse anser att vi kan fortsätta driva huset, under förutsättning att ett flertal medlemsföreningar fortsätter att aktivt bidra till att förvaltning och förening fungerar. 4.1 Föreningar och hyresgäster i Solidaritetshuset Föreningen strävar efter att bereda medlemsföreningar och föreningar som verkar i linje med Solidaritetshusets stadgar lokaler i Solidaritetshuset. Efter en lång period utan full uthyrning, då lokalerna på plan 4 använts som möteslokaler och för tillfälliga uthyrningar till kulturarbetare, flyttade i maj kooperativet Danviksport in på hela planet. En tendens under året är att vi fått in flera föreningar som hyresgäster, samtidigt som några

7 författare/kulturarbetare har flyttat. Under 2012 har fyra nya föreningar flyttat in i huset: Qandil, Svenska Burmakommittén, Stockholms Sameförening och Samhällets styvbarn. En medlemsförening, FIAN, kom tillbaka i början av Fem föreningars önskemål om större eller mindre lokaler har under året tillgodosetts genom flyttning eller byte inom huset. Under kalenderåret har två möten med föreningarnas ordförande hållits, den 23 februari och 18 oktober. 4.2 Förvaltning av Solidaritetshuset Under verksamhetsåret har upprustnings- och renoveringsarbeten fortsatt. Flera kostnadskrävande åtgärder har genomförts såsom utvändig utrymningstrappa inklusive utökning av larmsektioner och utrymningslås till lokaler med nödutgång, lagstadgade innerdörrar i hissen inklusive justering av dörröppnare/dörrstängare, värmeslingor i hängrännor och stuprör samt lagning av skada i golvbjälklag i annexet och nytt kök på plan 4. Ventilationsanläggningen har färdigställts och slutbesiktigades i mars. Systemet som valts är tämligen obeprövat och det visade sig att kompletterande rör och vindsisolering krävdes på plan 4. Eventuellt behövs ytterligare åtgärder såsom extra radiatorer och förvärmare för tilluften. Elmatning till plan 4 har förstärkts. Utöver detta har fasader och fönster inventerats som underlag för framtida åtgärder avtal för hämning av retur/wellpapper tecknats nytt pappersförråd och städmaterialutrymme byggts i annexet, förrum till pannrummet iordningställts till verkstad, vaktmästeriet vid entrén flyttats och detta utrymme har uthyrst från 1 sept nytt kopieringsavtal har slutits och nya kopiatorer har levererats parkeringsplatser uthyrts i egen regi från januari I medeltal har 13 av 15 platser uthyrda. Solidaritetshuset har en pågående konflikt rörande ersättningskrav med entreprenören Elektrokompetens, som vi tidigare anlitat för el-arbeten på plan 4. Ärendet har gått vidare till tingsrätten. 4.3 Infocenter / Världsbiblioteket Solidaritetshusets infocenter har ansvarat för information om Solidaritethuset och föreningarna, tagit emot och samordnat studiebesök, skött hemsida inklusive medlemswebb och nyhetsbrev. I projektform har även andra webbtjänster drivits; Globalarkivet.se - för tidskriftsartiklar och skrifter, samt nya sidan Världslitteratur.se, som lanserades november 2012 Biblioteksservice har endast skett enligt överenskommelse under En plan för bibliotekets utformning och nyinvigning ska ske våren Mötesrum Draken och Biblioteket bokas fritt på nätet av medlemsföreningarna i huset, och till reducerat pris av hyresgäster och medlemmar utanför huset. Ett rum på plan 3 har då det varit outhyrt under hösten också använts som mötesrum. Vid behov har även Danviksports lokal Norrgaveln, med konferensutrusning, kunnat bokas via Solidaritetshusets förvaltning av de föreningar som hyr i huset.

8 Under 2012 har husets möteslokaler haft totalt 419 bokningar (jämfört med ca 330 år 2011) fördelade på Draken 218, Biblioteket 142 och Grupprummet medlemsföreningar utanför huset har hyrt möteslokal vid 16 tillfällen. 8 hyresgästföreningar har hyrt möteslokal vid 29 tillfällen 9 utomstående har hyrt lokal för fest eller konferens vid 10 tillfällen och en har hyrt för yogakurs vid 12 tillfällen. Framtidsjorden har organiserat en bemannad reception som även bokat parkeringsplatser etc. Husfika med aktuell information har hållits ett antal gånger på eftermiddagstid och flera afterwork har arrangerats av föreningar och av Världsbiblioteket. Lista över ett urval utåtriktade arrangemang arrangerade av föreningar i huset och/eller Världsbiblioteket, se bilaga.

9 5. Ekonomi Solidaritetshuset redovisar ett stort negativt resultat på 1,1 mkr för år Det förklaras huvudsakligen av att merparten av de stora reparationer och underhållsarbeten som gjordes under året (köksinredning på plan 4, ny hissdörr, nödvändigt underhåll av ventilationen, värmeslingor till taket, golvreparation i mötesrum samt fasadinventering) direkt kostnadsförts. Detta har sammanlagt belastat resultatet med närmare 850 tkr. Utbetalningarna för det ovan nämnda har kunnat göras utan att låneskulden ökat. År 2010 gjordes en uppskrivning av fastigheten med drygt 4,4 miljoner på grund av de förbättringsarbeten som gjorts under år Denna uppskrivning ska enligt planerna skrivas av på 5 år, men samtidigt ska värdet av uppskrivningen flyttas över till det balanserade resultatet, dvs uppskrivningen ska bli ett verkligt värde i balansräkningen. Avskrivningen på 0,9 mkr 2012 motsvarar därför ingen verklig värdeminskning. Försäkringsbolaget Salus Ansvar har under 2012 betalat ut ytterligare kr för ersättningar relaterade till vattenskadan. Fasadarbeten kommer att påbörjas under Även dessa ska till stor del betalas av försäkringsbolaget. De löpande hyresintäkterna, som utgör Solidaritetshusets ekonomiska bas har ökat och vid slutet av året var alla lokaler uthyrda. Personalkostnaderna har minskat genom omorganisationen. Sammantaget ser styrelsen försiktigt positivt på den ekonomiska utvecklingen. 5.1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Solidaritetshuset Ekonomisk förening Resultat och ställning tusen kr tusen kr tusen kr tusen kr tusen kr Hyresintäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Resultatbehandling Ansamlad förlust Ansamlad förlust Personalfond Årets förlust Styrelsen föreslår att förlustmedlen behandlas enligt följande: Ansamlad förlust Personalfond

10 till balanserat resultat samt att motsvarande belopp avskrivs i anläggn tillgångarna Resultaträkning Not Rörelseintäkter Hyresintäkter kontor (inkl sammanträdesrum) Hyresintäkter lager Hyresintäkter el / värme Hyresintäkter,parkering Hyresintäkter trivsel, städ Kopiering Bredband Övriga intäkter Summa Kostnader Fastighetskostnader Kopiering Bredband Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar 4,5, Summa Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årest resultat

11 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Ombyggnader Uppskrivning av fastighet Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 0 0 Övriga fordringar 54 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Bundet eget kapital Uppskrivningsfond fastighet Insatser Fritt eget kapital Personalfond Balanserat resultat Redovisat resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till medlemsföreningar Skuld till Världsbiblioteket Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

12 Summa eget kapital och skulder Ställd säkerhet Noter Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde iom inget annat anges. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Fastighetskostnader Renhållning och städning Reparationer och underhåll Uppvärmning El Vatten Försäkringspremier Tomträttsavgäld Övrigt , Summa Not 2 Ersättning till revisor Granskning Övrigt arvode Summa Not 3 Personalkostnader Anställda Löner och ersättningar Arbetsgivaravgifter, löneskatt Pensionskostnader och förpliktelser Övriga personalkostnader Summa Lönebidrag Omförd lön samverkansprojekt Summa nettopersonalkostnader Medelantal anställda 3 4 Kvinnor 2 3 Män 1 1 Ersättning har utbetalats till styrelseordförande Byggnader och markanläggningar

13 Not Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Om- till- och nybyggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde Varav byggnader Varav markanläggningar Not 5 Uppskrivning av fastighet Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Årets anskaffning Uppskrivning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde Omklassificering under 2011 innebär att ombyggnad ingår i not 4 byggnader och markanläggningar Not 6 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

14 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde Not 7 Vid årets ingång Disposition enl årsstämma Uppskrivn av fastighet Årets resultat Vid årets ut gång Bundet eget kapital Insatser Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Personalfond Balanserat resultat Årets resultat Not 8 Långfristiga skulder Långfristiga skulder betalas inom ett år Betalas inom två till fyra år Betalas om fem år och senare

15 Stockholm den Lena Birgersdotter Eva Björklund Francisco Contreras Eduardo Hornos Ledoux Christina Robertson-Pearce Berit Wiklund Revisionsberättelse har avgivits den Helena Korhonen Janne Nordstedt

16 Bilaga 1 Utåtriktade arrangemang i solidaritetshuset 2012 Utställningar 1-31/1 Occupy Wall Street Fotoutställning i Världsbiblioteket 10/5-21/6 En kväll i ett indiskt hem. Elever från Globala Gymnasiet byggde upp ett indiskt hem i naturlig storlek i biblioteket Program 23/2 Lunchseminarium: Sanningen om vinimporten från Sydafrika - pinfärsk rapport från Rättvis Vinhandel Afrikagrupperna 7-8/3 Loppis och servering i Biblioteket ! Solidaritetshuset 12/3 Möt Cindy Sheehan, ledande antikrigsaktivist från USA Svensk-Kubanska Föreningen och Kommittén Frige De Fem 17/3 Kubafest med middag Svensk-Kubanska föreningen 28/3 Informationsmöte om Rio + 20 aktiviteter i Göteborg. Jordens vänner, Latinamerikagrupperna, Klimataktion 14/4 Segern vid Grisbukten ett öppet möte Svensk-Kubanska Föreningen 18/4 Stadsodlingsprojekt i Solidaritetshuset : öppet planeringsmöte för intresserade Framtidsjorden 18/-19/4 Loppis i biblioteket! Till förmån för husets odlingar. Framtidsjorden 11/5 Afterwork med Yaba Badoe Möt den brittisk-ghanesiska filmaren och författaren Yaba Badoe i ett informellt samtal. Världsbiblioteket och Föreningen afrikansk litteratur 22/4 Radio Havana anropar! Möt Jessica Abreu, journalist. Hur är det att jobba som journalist på Kuba? Hur går det med de ekonomiska förändringarna i landet? Svensk-Kubanska Föreningen 3/6 Drakens dag - Barnens dag! Solidaritetshusets årliga familjefest med Loppis, Secondhand barnkläder, Fiskdamm, Fika-pannkakor-våfflor-varmkorv-frukt, Trubadur, hantverk, smycken m.m Föreningarna i Solidaritetshuset 30/6 Kulturdag i solidaritet med Mapuchefolket Latinamerikagrupperna 24-25/8 Segling mot kärnkraft. Möten och filmvisning. FMKK 15/9 Kulturafton med inbjudna gäster i samband med seminariet Media och Latinamerika. Latinamerikagrupperna 21/9 Frukostseminarium med Piedad Cordoba om hur Colombia kan nå en hållbar fred, hur Sverige kan bidra till fredsprocessen och hur det civila samhället kan delta i fredsprocessen. Arr: Riksdagens Latinamerikanätverk, Latinamerikagrupperna, Colombianätverket 24/9 Situationen i Paraguay efter kuppen i år. Journalisten Pelayo berättar. Latinamerikagrupperna LatiCe 5/10 Lunchseminarium med filmvisning. Afrikagrupperna

17 8/10 Kulturafton för Mapuchefolket Latinamerikagrupperna 18/10 Rättvist fika - Fairtrade Challenge 2012 Latinamerikagrupperna bjuder på rättvist eftermiddagsfika. Latinamerikagrupperna 16/10. Skrivarstuga med Wikimedia. Vetenskapskvinnor uppmärksammas på Ada Lovelace-dagen. Wikimedia och Världsbiblioteket 20/10 Fred i Colombia. Latinamerikagrupperna 25/10 Latinamerikagruppernas höstfest. Servering, levande musik, trumworkshop mm. Latinamerikagrupperna 31/10 Utbildningsfrågor i Centralamerika. Samtal med Israel Montano Osorio (El Salvador) Generalsekreterare för Lärarförbund, och aktiv i Fackförbundet Martha Silva (Honduras) Lärare och rektor för skolan El Sitio i Tegucigalpa. Aktiv inom natonella fronten FNRP. Ledare för nationella fronten i de norra distrikten i huvudstaden. Latinamerikagrupperna 1/11 Kuba idag! Gladys Ayllón och Maikel Veloz - Direkt från Kuba! - Förändringarna på Kuba - Vad har uppnåtts hittills? -Folkets inflytande - Hur går det till? -Hur ser Kubas ungdomar på sin framtid? Gladys och Maikel arbetar på ICAP som ordnar brigad- och studieresor på Kuba och är ledare i ungkommunistförbundet. Svensk-Kubanska Föreningen Stockholm 28/11 Lansering av Värlsdlitteratur.se Webbsidan presenterades och firades med mingel, världsbokloppis,visning, och program:. Mats Kempe samtalar med Anna Gustafsson Chen och Birgitta Wallin om världslitteraturens väg till Sverige.Världsbiblioteket 29/11 Drop-in Fika med Afrikagrupperna. Lär dig mer om vad Afrikagrupperna arbetar med, vår hiv-kampanj, fynda på loppis och träffa grannar! Afrikagrupperna 3/12 Filmvisning och seminarium. Latinamerikagrupperna 4+/12 Eftermiddagsfika med SKV!.Svenska Kvinnors Västerförbund 15/12 Tibetansk julmarknad i Solidaritetshuset med smycken, kläder, böcker till försäljning och aktiviteter som filmvisning och liknande. Svenska Tibetkommittén och Tibetan Community in Sweden 15/12 Fiesta de Cine i samband med latinamerikanska filmdagar på Zita. Latinamerikagrupperna m.fl. Afrikansk bokcirkel har hållits regelbundet i Världsbiblioteket Föreningar som ej är medlemsföreningar har också arrangerat öppna möten: Östgruppen, Feministiskt perspektiv och Samhällets styvbarn. Stockholms sameförening har arrangerat språkkafeer regelbundet och två helg-slöjdkurser. En bokrelease har hållits: The Membership Model Om medlemsutveckling för organisationer i civila samhället. Trinambai Consulting

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Förslag till Verksamhetsplan 2013 Inledning Solidaritetshuset har de senaste åren stått inför stora utmaningar men under 2012 slutfördes i stort sett de omfattande

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692 Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692 Verksamhetsplan 2014 Solidaritetshuset Förslag till Verksamhetsplan 2014 1. INLEDNING 2 2. MÅL 2014 3 2.1 En plattform för solidaritetsarbete i

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2013 Årsstämma 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer