medborgarcentrum i vårby gård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medborgarcentrum i vårby gård"

Transkript

1

2 innehållsförteckning 1. omslag med motto 2. innehållsförteckning och introduktion 3. programbeskrivning skala 1: plan 02 - torget skala 1: plan 03 - skolan skala 1: plan 04 - skol- och kommundelsbibliotek skala 1:400 plan 05 - kommundelsbibliotek skala 1:400 plan 06 - barnkonstmuseum skala 1: interiörperspektiv - torget 8. exteriörperspektiv - ny huvudentré 9. tvärsektion genom torget skala 1: trapphus - närstudie av rörelser 11. situationsplan skala 1: projektbeskrivning Medborgarcentrum i Vårby gård en lysande kunskapsfyr i det mångkulturella landskapet Medborgarcentrum är en vision om ett nytt, aktivt och inbjudande Vårby gård centrum. Vår ambition har varit att skapa en ny centrumbildning som integrerar Vårbyskolan med ett attraktivt och unikt kulturellt offentligt rum. Ett nyckelord i vårt arbete med Medborgarcentrum har varit transparens. Med detta avser vi en transparent, generös rumsbildning som främjar sociala relationer - mellan olika grupper och generationer i Vårby, mellan vuxna och elever, samhälle och skola, medborgare och offentlighet. Vårbyskolan ligger mitt i Vårby gård. Studerar man den arkitektoniska planen över Vårby gård framgår det att skolan placerats som en scen, med de kringliggande bostadshusen som rader av åskådarläktare, ungefär som en klassisk Amfiteater. Skolan var tänkt som den naturliga samlingspunkten, en institution för lärande av stort gemensamt intresse för alla innevånare i Vårby. Medborgarcentrum bygger vidare på, och uppdaterar denna grundtanke, och förvandlar Vårbyskolan till Vårbys nya kulturella centrum. Medborgarcentrum definierar Vårbyskolan som områdets hjärta, och förstärker relationen mellan skola och samhälle, med kulturen och lärandet som ett nav kring vilket samhället utvecklas. Det är ett tänkande som placerar kunskapande och kultur i centrum, och tar vara på de synergieffekter som detta genererar. Den rumsliga integration av skola, kultur och medborgerliga aktiviteter är uppbyggt omkring ett nytt, generöst offentligt rum. Detta nya offentliga rum är en om- och tillbyggnad av Vårby skolans huvudbyggnad, och består av en transparent volym i fyra våningsplan med en total golvyta av ca kvm. Vårbyskolan och Medborgarcentrum får en ny gemensam huvudentré mot norr, som välkomnar elever, personal och allmänhet till ett ca kvm stort inomhustorg i marknivå - i denna presentation fortsättningsvis kallat Torget. Torget blir Vårbybornas naturliga mötesplats och gemensamma vardagsrum. Liksom ett traditionellt bytorg kommer medborgare av alla åldrar att ha anledning att besöka och vistas på Torget. I direkt anslutning till Torget finns medborgarkontoret, föreningslokal, fritids, bibliotekets tidskriftshörna, och ett gemensamt kafé som med fördel kan skötas av skolans elevkår. Torget i markplan bildar även entré till skola, fritids, gymnastik- och simhall. På första och andra våningsplanet i den nya volymen finns det kombinerade skol- och kommundelsbiblioteket, och överst på tredje våningsplanet det Internationella Barnkonstmuseet, samt kontors och möteslokaler. Mötet mellan Medborgarcentrum och Vårbyskolan öppnar för nya pedagogiska modeller för undervisning och lärande, baserade på elevernas delaktighet och ansvar för den nya offentliga miljön som skolan ingår i. Kombinationen av skola och offentliga verksamheter som bibliotek, Barnkonstmuseum, medborgarkontor och förenings- och möteslokaler gör att den transparenta byggnaden kommer att vara använd och upplyst en stor del av dygnet, året runt. Därmed får Vårby ett nytt identitetsskapande landmärke - en lysande kunskapsfyr i det mångkulturella landskapet. introduktion och innehållsförteckning

3 plan 01 - ingen ändring plan 02 - torg, huvudentré plan 03 - skolan simhall 1400 kvm torg 1200 kvm fritidsgård 510 kvm enhet kvm gemensamt 700 kvm matsal 600 kvm skolan 1000 kvm café, medborgarkontor, föreningar 190 kvm enhet kvm musiksal 250 kvm sammanfattning plan 04 - skol- och kommundelsbibliotek plan 05 - kommundelsbibliotek plan 06 - barnkonstmuseum plan 01 plan 02 plan 03 plan 04 plan 05 plan kvm 4530 kvm 3800 kvm 480 kvm 480 kvm 480 kvm skolbibliotek 105 kvm kommundelsbibl 480 kvm museum 480 kvm summa: kvm kommundelsbibl 235 kvm entré/trapp/wc 40 kvm entré/trapp/wc 40 kvm sammanträde, mm 140 kvm entré/trapp/wc 40 kvm programbeskrivning skala 1:

4 plan 02 - förklaringar elevexpedition avd med elevvård, skolhälsa, mm 2. rektor avd med administration 3. offentliga wc 4. föreningar 40kvm 5. medborgarkontor 30 kvm 6. café m tidskrifter 50 kvm 7. cafékök och förråd 50 kvm 8. angöring och leverans 9. ny huvudentré mot torg 10. utrymningtrappa 11. huvudtrappa och hiss 12 fritidsgårdens entré och utställningsvägg 13. biljard och bordtennis 80 kvm 14. TV hörna 20 kvm 15. café och förråd 25 kvm 16. solarium 15 kvm 17. lugna spel/läxläsning 25 kvm 18. snackhörna 20 kvm 19. lekhall 160 kvm 20. sammanträdesrum 25 kvm 21. mat och bak 25 kvm 22. måleri/lera 15 kvm 23. personal 30 kvm 24. klubbrum 50 kvm "Tillbyggnaden är placerad centralt i skolans nordvästra del, och omfattar totalt ca m2 fördelade på fyra våningsplan om vardera ca 500 m2. Tillbyggnaden utgör en kvadrat som avgränsas av de två nordliga ljusgårdarna i den befintliga skolbyggnaden. En ny gemensam huvudentré för skolan och Medborgarcentrum öppnas i skolans norra fasad." plan 02 - torget skala 1:

5 alternativ 2 - ny öppen planlösning skräddarsys efter skolans krav i samråd med personal och elever alternativ 1 - befintlig planlösning anpassas till skolans nya krav inom befintlig struktur plan 03 - förklaringar 1. skolans huvudentré 2. skåphall A till avskiljd enhet 3. skåphall B till avskiljd enhet 4. korridor till gemensamma salar 5. ny trappa för internkommunikation "Skolsalar ligger på plan 03 och är organiserade i två huvudenheter vilka fördelar sig i öst och väst. Båda enheterna förbinds via skåphall som ligger centralt nära trapphus i kontakt med torget och övriga verksamheter/plan. I övrigt har vi arbetat med två olika alternativ till planlösningar, vilka båda är anpassningar till skolans nya krav. " plan 03 - skolan skala 1:

6 plan 04 - skol- och kommundelsbibliotek 1. entré 20 kvm 2. wc 20 kvm 3. pentry 15 kvm 4. förråd 15 kvm 5. sammanträde, mm 110 kvm 6. skolans mediahall 105 kvm 7. kommundelsbiblioteket tysta zoner, mm 160 kvm 8. kommundelsbiblioteket IT-sal 75 kvm 9. utrymnings- & interntrappa plan 05 - kommundelsbibliotek 1. entré 20 kvm 2. wc 20 kvm 3. pentry 15 kvm 4. personal, mm 80 kvm 5. kommundelsbiblioteket mediahall 360 kvm 6. utlåningsdisk 7. sagohörna 25 kvm 8. utrymnings- & interntrappa plan 06 - barnkonstmuseum 1. entré 20 kvm 2. wc 20 kvm 3. pentry 15 kvm 4. personal, verksatd, frd 80 kvm 5. utställninghall 385 kvm 6. utrymnings- & interntrappa "Tillbyggnaden innehåller följande funktioner: Det Internationella Barnkonstmuseet, Medborgarkontoret och Föreningslokal, ett kombinerat kommundels- och skolbibliotek, ett gemensamt entréplan med kafé och reception för skolan och de övriga offentliga funktionerna." plan bibliotek och museum skala 1:

7 "Den gemensamma entréhallen i plan 02 bildar ett torg vilket är omgärdat av skola, Fritidsgård, Medborgarkontor, klubblokaler och kafé. Den höga takhöjden och uteklimatet är en idealisk miljö för växter. Från skolan på plan 03 finns också glasade balkonger vilka vänder ut mot torget och möjliggör ytterligare kontakt mellan skola och torg." "Modellen är det lilla bytorget och dess funktion som naturlig samlingsplats. Torget är öppet för allmänheten, elever och alla olika besökare till Medborgarcentrum. Färgsättning och golvbeläggning skapar en intim, varm och välkomnande känsla. Hit ska man kunna gå för att fika i kaféet, för att besöka Medborgarkontoret, Biblioteket och Barnkonstmuseet, eller bara för att vila och läsa en tidning." interiörperspektiv

8 "Genom att huvudentrén förläggs mot norr kommer denna del av skolgården i allt högre grad fungera som skolgård. Lekparken som ligger i anslutning till skolgården rustas upp och länken mellan Vårbyskolan och Vårbackaskolan förstärks. Det genomflöde som skapas på detta sätt utvidgar känslan av centrum och aktiverar nu döda, inaktiva ytor." exteriörperspektiv

9 "Planlösningen bidrar till att öka flödet på ett naturligt sätt, mellan huvudentrén i norr och skolans entré i söder och ger samtidigt besökare access till de olika enheterna via trappor och hiss. Samtidigt har planlösningen utformats så att de olika enheterna i Medborgarcentrum kan låsas i förhållande till varandra, via entréer och trapphus." tvärsektion genom torget skala 1:

10 barnkonstmuseum skola/skåphallar "En generös huvudtrappa och hiss i norra delen av torget leder upp till skola, bibliotek och museum. I norr finns en mindre interntrappa vilken fungerar som en naturlig förbindelselänk för elever och personal. Elevernas skåphall är placerad centralt nära trapphus i plan 03, i kontakt med torget och övriga verksamheter. Glasade dörrar och väggar mellan trapphus och skola skiljer dessa från varandra - men tillåter samtidigt en visuell kontakt. På detta vis anpassas skolans organisation till skolans nya integrerade funktion och mötet mellan skolans inre del och det offentliga livet griper in i varandra." bibliotek IT/skolbibliotek plan 06 plan 02 plan 05 torget plan 04 plan 03 trapphus - närstudie av rörelser

11 4 situationsplan - förklaringar 1. lekplats 2. angöring för leveranser 3. ny huvudentré 4. förslag till ny entré för tunnelbana 5. bef parkering 6. bef entré 7. bef ingång till musiksal N "En ny tunnelbanenedgång förläggs i T-banans norra riktning vilket innebär att hela området norr om skolan aktiveras som en del av Medborgarcentrum. Området innefattande nya T-stationen, Medborgarcentrum, skola, nuvarande T-station, Centrumhuset och kyrkan bildar en sammanhängande helhet. Hela området i norr och väst om skolan ner mot ravinen kommer att lysas upp och utnyttjas på ett sätt som stämmer med brottsförebyggande arbete." situationsplan skala 1:

12 Framtidens Vårby I det framtida perspektivet utgör Vårby med omnejd ett intressant tillväxtområde i Stor-Stockholm. Den röda tunnelbanelinjen, den mångkulturella linjen, binder samman ett stråk av kulturellt och kommersiellt intressanta platser. Här finns en fantastisk natur med närhet till vatten och skog och med en lång, spännande historia. Det närbelägna Södertörns högskola bildar tillsammans med Flemingsberg och Huddinge sjukhus ett intressant forskar- och utbildningscentra med intresse för hela regionen. Gränszonerna runt omkring Vårby gård; Vårberg, Skärholmen och Botkyrka, befinner sig i dynamiska förändringsprocesser. Hur Vårby gård utvecklas måste därför ställas i relation till vad som händer på dessa platser. Vår bedömning är att Vårby gårds deltagande i denna utveckling inte kan bygga på konkurrens utan på komplettering. Vårby gård får i jämförelse med Skärholmen och Botkyrka svårt att hävda sig som kommersiell mötesplats. I Vårby finns istället förutsättningar för en annan utveckling som relateras till behoven i området och den framtida tillväxten: Kulturen, kunskapandet och lärandet. Det mångkulturella samhället En viktig positiv drivkraft i denna utveckling för Vårby är den mångkulturella befolkningen. Här talas ett hundratal olika språk och befolkningen kommer från alla världens hörn. Liksom många av våra förorter befinner sig Vårby genom sin befolkning i en konstant rörelse. Här finns knappt en människa som inte har förbindelse långt utöver den fysiska miljöns gränser, till andra länder och kulturer. Det mångkulturella och glokala samhället i Vårby Gård speglar processer vi ser överallt i Europa idag. Det är här som morgondagens samhälle växer fram i form av blandkulturer, mångfald, föreningsliv och lokala engagemang. Målet med Medborgarcentrum har därför varit att skapa en fysisk möjlighet för alla dessa potentialer att ta plats och interagera med varandra och därmed skapa en helt ny resurs för samhället. Vårby gård skulle här kunna spela en viktig roll som föredöme för hur våra miljonprojektsområden kan utvecklas. Det Internationella Barnkonstmuseet En mycket viktig och ännu outnyttjad resurs för förändringsprocesser i Vårby gård är Det Internationella Barnkonstmuseet. Museet är det enda av sitt slag i Sverige och borde därför spela en mer aktiv och framträdande roll för Vårbys identitet. För att åstadkomma det krävs en nyorientering och uppgradering av museets verksamhet, inte minst vad det gäller lokaler. Barnens roll i samhället har hög prioritet och det saknas ett nationellt forum, ett rum, där en diskussion kring barn och ungdomars situation i samhället kan diskuteras seriöst utifrån konst och kultur. Barnkonstmuseet i Vårby gård skulle kunna spela en sådan roll anser vi. I dialog med skola, samhälle och den mångkulturella situationen växer denna möjlighet och skapar en rad intressanta synergier. Kulturens roll i våra förorter har varit framträdande de senaste åren. Man talar om upplevelseindustrin som ett fenomen. Konsthallar byggs lite överallt och den plötsliga debatten kring Tensta konsthall blev nyligen en het potatis i media. Barnkonstmuseet i Vårby gård skulle kunna leva upp till många av önskemålen i denna debatt och samtidigt spela en annorlunda och mer utvidgad roll. Här kan det lokala engagemanget förverkligas. Kulturen i dialog med skola och samhälle kan bli den magnet som fäster Vårby gård på kartan och därmed ökar intresset för regionen. Vårt förslag inkluderar därför ett utvidgat Barnkonstmuseum parallellt med att en dialog tas upp med Kulturdepartementet kring möjligheterna av en statlig finansiering. Den ekonomiska möjlighet en sådan lösning kan bidra till för driften av Medborgarcentrum ser vi som viktigt. Men också för att placera Barnkonstmuseet på en nationell och inter-nationell arena. Vi anser även att verksamheten bör utvidgas till att omfatta ungdomar upp till 18 år, så att museet blir ett dynamiskt forum för barn och ungdomskultur i en bred mening. På Barnkonstmuseet ska utställningar göras i samarbete med samtidskonsten, kring barn och ungdomars situation och där Vårby och Vårbyskolan utgör den naturliga utgångspunkten. Hit ska människor söka sig för att ta del av ett intressant samhällsprojekt där skola, kultur och samhälle samverkar på ett helt nytt sätt. Här kan konferenser förläggas kring pedagogik och ungdomskultur och Vårby gård blir en angelägenhet för människor långt utanför kommundelen. Medborgarcentrum Medborgarcentrum definierar Vårbyskolan som områdets hjärta, och vill förstärka kopplingen mellan skola och samhället, med kulturen och lärandet som ett nav kring vilket samhället utvecklas. Det är ett tänkande som placerar kunskapande och kultur i centrum, och vill ta vara på de sociala och ekonomiska synergieffekter som detta genererar. För att åstadkomma detta krävs en identitetsskapande arkitektonisk gestaltning som tydliggör den nya centrumbildningen och skapar ett nytt offentligt rum. Medborgarcentrums fysiska utformning består därför av en markant om- och tillbyggnad av den nuvarande Vårbyskolan. Tillbyggnaden är placerad centralt i skolans nordvästra del, och omfattar totalt ca kvm fördelade på tre våningsplan om vardera ca 500 kvm, samt ett entréplan; Torget om ca kvm. Tillbyggnaden innehåller följande funktioner: Det Internationella Barnkonstmuseet, medborgarkontoret och föreningslokal, ett kombinerat kommundels- och skolbibliotek, ett gemensamt entréplan med kafé och reception för skolan och de övriga offentliga funktionerna. En ny gemensam huvudentré för skolan och Medborgarcentrum öppnas i skolans norra fasad. Därmed aktiveras även det stora och idag dåligt nyttjade området mellan skolan, Bäckravinen och T-banan. I vårt förslag ingår även en helt ny T-bane entré i perrongens nordliga ände. Detta för att ytterligare förstärka och utnyttja den nya centrumbildning som Medborgarcentrum skapar. 12 programbeskrivning

13 Tillbyggnadens volym omfattar en kvadrat som avgränsas av de två nordliga ljusgårdarna i den befintliga skolbyggnaden. Markplanet i detta utrymme består idag av outnyttjade källaroch lagerutrymmen, samt en del av den nuvarande skåphallen. Första våningen består av en korridor med sammanlagt 12 klassrum. Hela detta areal ersätts av det första våningsplanet av Medborgarcentrum. Därmed försvinner en del av skolans nuvarande yta. Den plåtklack som idag löper runt hela skobyggnaden, avlägsnas, även i de två kvarvarande sydliga ljusgårdarna. Detta kommer att avsevärt öka ljusinsläppet i skolans lokaler, och även ge skolan ett mer nutida och välkomnande arkitektoniskt uttryck. Nuvarande aula, matsal, idrotts- och simhall samt musiksal behålls intakta och integreras med skolans nya verksamhet. Räknat nerifrån omfattar de olika planen följande verksamheter. Plan 01: Aula, sim- och idrottshall Plan 02: Torg, fritidsgård och kafé Plan 03: Skola Plan 04: Skol- och kommundelsbibliotek samt IT-sal Plan 05: Kommundelsbibliotek, sagohörna och personalrum Plan 06: Barnkonstmuseum Plan 01: Aula, matsal, sim- och idrottshall Skolans matsal, aula, sim- och idrottshall bibehålls till stor del intakt. Vi vill dock se en ökad användning av alla dessa enheter för allmänheten. Det nya genomflöde som skapas av Medborgarcentrum och skolans nya entré, möjliggör en helt ny tillgänglighet till aula, matsal, sim- och idrottshall. Dessa får därmed en ökad användarvänlighet och integreras med Medborgarcentrum. Vi föreslår att aula utanför skoltid används som lokal biograf och andra aktiviteter inom Medborgarcentrum. Vi förslår vidare att simhallen görs mer tillgänglig för skola och allmänhet. Entrébiljetter till simhall och biograf kan med fördel köpas i kaféet på Torget. En enkel automatkontroll ger sedan tillträde på plan 01. Plan 02: Torget Nyckelord i vårt arbete med Medborgarcentrum har varit transparens och genomlysning. Med detta avser vi en transparent, generös rumsbildning som främjar sociala relationer: Mellan olika generationer i Vårby gård, mellan vuxna och elever, samhälle och skola, medborgare och offentlighet. Medborgarcentrum är en transparent arkitektur, med stora glasytor i alla fyra vädersträck. Mellan fasadens glasväggar och den inre enheten finns ett luftrum på 3 m, mot sydfasaden 6 m, vilket bidrar till att skapa ett generöst, ljust, inglasat uterum. Den gemensamma entréhallen i markplan har en takhöjd på ca. 6,8 m och bildar ett torg vilket är omgärdat av skola, fritidsgård, medborgarkontor, föreningslokaler och kafé. Här finns också skolans administrativa personal. I luftrummet är takhöjden ca 18 meter till tak på plan 06. Den höga takhöjden och de transparenta ytterväggarna skapar en idealisk miljö för växter som ingår i rumsbildningen. Från skolans övre plan finns balkonger vilka vänder ut mot Torget och möjliggör ytterligare kontakt mellan skola och torg. Inspirationen för Torget är det lilla bytorget och dess funktion som naturlig samlingsplats. Torget i Vårbyskolan är en idé om hur det gamla bytorget ska gestaltas i dag, i den globala by Vårby gård utgör. Torget är öppet för allmänheten, elever och alla olika besökare till Medborgarcentrum och Vårbyskolan. Färgsättning och golvbeläggning skapar en intim, varm och välkomnande känsla. Hit ska man kunna gå för att fika i kaféet som sköts av skolelever, för att besöka Medborgarkontoret, Biblioteket och Museet, eller bara för att umgås, vila och läsa en tidning. Torget skapar ett länge saknat centrum i Vårby gård. Här kan Fritidsgården visa utställningar för allmänheten och bibliotekets tidningsställ finns i anslutning till kafét. På en scen kan musiker framträda. Här kan även viss kommersiell verksamhet bedrivas i anslutning till kultur, föreningsliv och kommunal verksamhet, som julmarknader, basarer, politiska möten, fester, skolavslutningar, föreningsmöten etc. etc. Torgets kafé blir en viktig inkomstkälla för skolans elevkår och skapar samtidigt ett naturligt möte mellan skola och allmänhet. Fritidsgårdens fasad mot Torget bildar en sammanhängande gräns i växelvis glas och vägg vilken är vinklad in mot skolan. Detta främjar rörelse mellan Torget och skolan; en upplevelse av öppen dörr. Planlösningen bidrar till att öka flödet på ett naturligt sätt, mellan den nya huvudentrén i norr och skolans gamla entré, och ger samtidigt besökare access till de olika enheterna och funktionerna via trappor och hiss. Planlösningen har utformats så att de olika enheterna i Medborgarcentrum kan låsas i förhållande till varandra, via entréer och trapphus. Fritidsgården Fritidsgården är placerad mellan skola och Torget. Vissa av väggarna ut mot Torget används av fritidsgården som utställningsyta. Centralt inne i Fritidsgården, i anslutning till biljardhallen och Tv-rum, finns även ett mindre kafé. Musikverksamheten har fritidsgården i skolans musiksal, vilken alltså utnyttjas både som fritidsgårdens musikstudio och för skolans musikundervisning. Inre ljusgårdar i söder grävs ut till nivå 02 och utnyttjas för ljusinsläpp i fritidsgård. Strax intill fritidsgården ligger också elevrådets lokaler, med en fot i skolan och en fot på Torget. Torgets kafé är placerat strax intill entréhallen och sköts av skolans elevkår. Kaféet nås även via lärarrum och betjänar både besökare till Medborgarcentrum, elever och lärare. Mötet mellan det offentliga rummet och skolan skapar möjligheter för nya pedagogiska modeller för undervisning och lärande, baserade på elevernas delaktighet i och ansvar för den nya offentliga miljön. Plan 03: Skola Skolsalar ligger på plan 03 och är organiserade i två huvudenheter vilka fördelar sig i öst och väst. Båda enheterna förbinds via skåphall som ligger centralt nära trapphus i kontakt med Torget och övriga verksamheter/plan. Skåphallen är uppdelad i två huvudgrupper vilka i sin tur kan brytas ner i ytterligare två grupper baserade på åldersindelning. 13 programbeskrivning

14 Vi har arbetat med två olika alternativ till planlösning vilka båda är anpassade till skolans nya krav och med målsättningen att skapa en mer flexibel planlösning anpassad till samtida pedagogik. Vi har också strävat efter en ökad visuell kontakt mellan olika uppehållsytor, skåpsalar och korridorer samt att få in mer dagsljus i skolan. I alternativ 1. bibehålls nuvarande klassrums uppdelning och korridorer. Inre klassrum får glasväggar ut mot Torget. Den stora skillnaden mot skolans nuvarande utformning är att gemensamma lokaler, som konferens och tysta rum, förläggs centralt i söder, mot inre ljusgårdar. I söder återfinns även slöjdsalar, nära hissar och trapphus för att underlätta transporter. Rum för skolledning, material, kopiering etc. finns utspridda i enheterna. Transparenta glasdörrar och väggar mellan trapphus och skola skiljer dessa från varandra - men tillåter samtidigt en visuell kontakt. En medveten strategi är att arbeta med helt- eller halvtransparenta ytor mellan skola och offentliga utrymmen, där insyn/utsikt och mer privata rum balanseras mot varandra. Balkonger ut mot Torget ökar kontakten till det offentliga rummet. Den slutgiltiga utformningen av skolsalarna bör ske i nära samarbete med skolledning och personal. I alternativ 2. löper korridorerna utefter glasvägg med balkonger ut mot Torget. Klassrummen ges en helt ny flexibel utformning vilken skräddarsys efter skolans nya krav och i samråd med skolledning och personal. Även i detta alternativ återfinns slöjdsalar och gemensamma lokaler i söder. Skolans administrativa del förläggs i anslutning till Torget på plan 02. Lärarrum, kontor och vaktmästare återfinns i den norra delen, nära kafé och huvudentré. Korridor förbinder den norra delen av skolan med den södra, där kurator expedition, yrkesvägledning, psykolog etc. ligger i anslutning till skolentré och interntrappa. Glasdörrar och väggar mellan trapphus och skola skiljer dessa från varandra - men tillåter samtidigt en visuell kontakt. På detta vis anpassas skolans organisation till skolans nya integrerade funktion och mötet mellan skolans inre del och det offentliga livet griper in i varandra. Plan 04: Skol- och kommundelsbibliotek, IT-sal Från Torget löper trappor och hiss upp till ovanliggande plan. Förutom en huvudtrappa i söder och hiss, finns även en mindre utrymningstrappa i nordöst fasad. Denna trappa blir också en naturlig intern förbindelselänk för elever och personal, mellan biblioteket, skolans mediasal och IT-salen. Det generösa luftrummet mellan ytterväggar och inre rum skapar möjligheter till visuell kontakt mellan de olika planen. Andra våningsplanet har en takhöjd på 3,4 m, och rymmer det kombinerade skol- och kommundelsbiblioteket. På detta plan upptas den övervägande ytan av skolans mediahall, ITsal och tysta rum för läxläsning. Plan 05: Kommundelsbibliotek, sagohörna, personalrum konferens och kontor Tredje våningsplanet har en takhöjd på 3,4 m, och rymmer kommundelsbibliotek, utlåningsdisk, sagohörna, konferensoch personalrum. Plan 06: Det internationella Barnkonstmuseet Fjärde våningsplanet har en takhöjd på 4,6 m, och rymmer det Internationellt Barnkonstmuseum, med utställningslokal, kontor, personalrum, arkiv och ateljé. Vissa av ateljéerna ska också kunna användas av skolan i olika projekt. Här finns t.ex. skolans digitala utrustning för film, ljud och bild med tillhörande studios. Den här planlösningen bygger på ett uppgraderat Barnkonstmuseum, som även omfattar ungdomar upp till 18 år och ungdomskultur i bred mening. På detta våningsplan finns även utrymme för att bygga in andra kontor och verksamheter. Samtliga plan har ett litet pentry och WC-paket. Skolgård och T-bana Genom att huvudentrén för Medborgarcentrum och skola förläggs mot norr kommer denna del av området i allt högre grad utnyttjas och fungera som skolgård. Området runt Bäckravinen utvecklas med, gångvägar, vegetation och biotoper och blir ett utmärkt komplement i skolundervisningen. Medborgarcentrum blir en föranledning att bygga en ny tunnelbanenedgång i T-bane perrongens norra ände. Skolgården och lekparken rustas upp och länken mellan Vårbyskolan och Vårbackaskolan förstärks. Det genomflöde som skapas aktiverar nu inaktiva ytor och utvidgar känslan av centrum. Hela området norr och väster om skolan inlemmas med centrum och utnyttjas i enlighet med brottsförebyggande syften. Kombinationen av skola och offentliga funktioner som Bibliotek, Museum och Föreningslokaler gör att den transparenta tillbyggnaden kommer att vara upplyst en stor del av dygnet, och ge Vårby gård ett nytt identitetsskapande landmärke - en lysande kunskapsfyr i det mångkulturella landskapet. 14 programbeskrivning

Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön

Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2014-11-27 Diarienummer: N132-0474/12 Sektor Kultur och fritid Åsa Schöier, Ann-Charlotte Gustafsson Telefon: 365 30 37 E-post: asa.schoier@ostra.goteborg.se Anhållan om att

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

lat. 62,3 º Heffnersparken

lat. 62,3 º Heffnersparken lat. 62,3 º Heffnersparken Strategi in i framtiden! När man betraktar Sundsvall idag framträder en expansiv stad med ett modernt universitet och aktivt kultur, sport och näringsliv. En stad med ett attraktivt

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Genomförandeförslag Mötesplats Norrsidan Maj 2014 Magnus Olsson Projektledare Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Magnus Olsson 2014-04-30 0480-45 01 97 GENOMFÖRANDEFÖRSLAG FÖRSTUDIERAPPORT

Läs mer

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL K SUNDSVAL OMMUN LS NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL Program för allmän arkitekttävling Februari 2008 Innehåll Introduktion 3 Inledning 4 Sundsvall 4 Sundsvalls historia 5 Nytt kulturhus/teater

Läs mer

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12 Barkarby College Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf Slutrapport April -12 2012-03-13 1 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...4

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena

Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena F Ö R S T U D I E V Ä S T E R Å S F R A M T I D A I S H O C K E Y A R E N A 3P arkitektur AB 12 december 2014 Förstudien är utförd av Andreas Puskas och Claes

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Drömmen om ett annat liv

Drömmen om ett annat liv Drömmen om ett annat liv UTREDNING AV KVARTERET VRÅKEN 2014 Sofia Fälth KINDA KOMMUN INNEHÅLL Inledning... 3 Utredningsuppdrag... 3 Referensgrupp... 3 Studieresor... 4 Konsulter... 4 Intervjuer... 4 Platsens

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 Innehållsförteckning Organisation 4 Inledning 5 Förutsättningar 6 FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 6 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 7 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR ABSTRACT ABSTRAKT This project is exploring how planning and architecture can help create a more integrated and unified society in the local context of Vänersborg,

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer