medborgarcentrum i vårby gård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medborgarcentrum i vårby gård"

Transkript

1

2 innehållsförteckning 1. omslag med motto 2. innehållsförteckning och introduktion 3. programbeskrivning skala 1: plan 02 - torget skala 1: plan 03 - skolan skala 1: plan 04 - skol- och kommundelsbibliotek skala 1:400 plan 05 - kommundelsbibliotek skala 1:400 plan 06 - barnkonstmuseum skala 1: interiörperspektiv - torget 8. exteriörperspektiv - ny huvudentré 9. tvärsektion genom torget skala 1: trapphus - närstudie av rörelser 11. situationsplan skala 1: projektbeskrivning Medborgarcentrum i Vårby gård en lysande kunskapsfyr i det mångkulturella landskapet Medborgarcentrum är en vision om ett nytt, aktivt och inbjudande Vårby gård centrum. Vår ambition har varit att skapa en ny centrumbildning som integrerar Vårbyskolan med ett attraktivt och unikt kulturellt offentligt rum. Ett nyckelord i vårt arbete med Medborgarcentrum har varit transparens. Med detta avser vi en transparent, generös rumsbildning som främjar sociala relationer - mellan olika grupper och generationer i Vårby, mellan vuxna och elever, samhälle och skola, medborgare och offentlighet. Vårbyskolan ligger mitt i Vårby gård. Studerar man den arkitektoniska planen över Vårby gård framgår det att skolan placerats som en scen, med de kringliggande bostadshusen som rader av åskådarläktare, ungefär som en klassisk Amfiteater. Skolan var tänkt som den naturliga samlingspunkten, en institution för lärande av stort gemensamt intresse för alla innevånare i Vårby. Medborgarcentrum bygger vidare på, och uppdaterar denna grundtanke, och förvandlar Vårbyskolan till Vårbys nya kulturella centrum. Medborgarcentrum definierar Vårbyskolan som områdets hjärta, och förstärker relationen mellan skola och samhälle, med kulturen och lärandet som ett nav kring vilket samhället utvecklas. Det är ett tänkande som placerar kunskapande och kultur i centrum, och tar vara på de synergieffekter som detta genererar. Den rumsliga integration av skola, kultur och medborgerliga aktiviteter är uppbyggt omkring ett nytt, generöst offentligt rum. Detta nya offentliga rum är en om- och tillbyggnad av Vårby skolans huvudbyggnad, och består av en transparent volym i fyra våningsplan med en total golvyta av ca kvm. Vårbyskolan och Medborgarcentrum får en ny gemensam huvudentré mot norr, som välkomnar elever, personal och allmänhet till ett ca kvm stort inomhustorg i marknivå - i denna presentation fortsättningsvis kallat Torget. Torget blir Vårbybornas naturliga mötesplats och gemensamma vardagsrum. Liksom ett traditionellt bytorg kommer medborgare av alla åldrar att ha anledning att besöka och vistas på Torget. I direkt anslutning till Torget finns medborgarkontoret, föreningslokal, fritids, bibliotekets tidskriftshörna, och ett gemensamt kafé som med fördel kan skötas av skolans elevkår. Torget i markplan bildar även entré till skola, fritids, gymnastik- och simhall. På första och andra våningsplanet i den nya volymen finns det kombinerade skol- och kommundelsbiblioteket, och överst på tredje våningsplanet det Internationella Barnkonstmuseet, samt kontors och möteslokaler. Mötet mellan Medborgarcentrum och Vårbyskolan öppnar för nya pedagogiska modeller för undervisning och lärande, baserade på elevernas delaktighet och ansvar för den nya offentliga miljön som skolan ingår i. Kombinationen av skola och offentliga verksamheter som bibliotek, Barnkonstmuseum, medborgarkontor och förenings- och möteslokaler gör att den transparenta byggnaden kommer att vara använd och upplyst en stor del av dygnet, året runt. Därmed får Vårby ett nytt identitetsskapande landmärke - en lysande kunskapsfyr i det mångkulturella landskapet. introduktion och innehållsförteckning

3 plan 01 - ingen ändring plan 02 - torg, huvudentré plan 03 - skolan simhall 1400 kvm torg 1200 kvm fritidsgård 510 kvm enhet kvm gemensamt 700 kvm matsal 600 kvm skolan 1000 kvm café, medborgarkontor, föreningar 190 kvm enhet kvm musiksal 250 kvm sammanfattning plan 04 - skol- och kommundelsbibliotek plan 05 - kommundelsbibliotek plan 06 - barnkonstmuseum plan 01 plan 02 plan 03 plan 04 plan 05 plan kvm 4530 kvm 3800 kvm 480 kvm 480 kvm 480 kvm skolbibliotek 105 kvm kommundelsbibl 480 kvm museum 480 kvm summa: kvm kommundelsbibl 235 kvm entré/trapp/wc 40 kvm entré/trapp/wc 40 kvm sammanträde, mm 140 kvm entré/trapp/wc 40 kvm programbeskrivning skala 1:

4 plan 02 - förklaringar elevexpedition avd med elevvård, skolhälsa, mm 2. rektor avd med administration 3. offentliga wc 4. föreningar 40kvm 5. medborgarkontor 30 kvm 6. café m tidskrifter 50 kvm 7. cafékök och förråd 50 kvm 8. angöring och leverans 9. ny huvudentré mot torg 10. utrymningtrappa 11. huvudtrappa och hiss 12 fritidsgårdens entré och utställningsvägg 13. biljard och bordtennis 80 kvm 14. TV hörna 20 kvm 15. café och förråd 25 kvm 16. solarium 15 kvm 17. lugna spel/läxläsning 25 kvm 18. snackhörna 20 kvm 19. lekhall 160 kvm 20. sammanträdesrum 25 kvm 21. mat och bak 25 kvm 22. måleri/lera 15 kvm 23. personal 30 kvm 24. klubbrum 50 kvm "Tillbyggnaden är placerad centralt i skolans nordvästra del, och omfattar totalt ca m2 fördelade på fyra våningsplan om vardera ca 500 m2. Tillbyggnaden utgör en kvadrat som avgränsas av de två nordliga ljusgårdarna i den befintliga skolbyggnaden. En ny gemensam huvudentré för skolan och Medborgarcentrum öppnas i skolans norra fasad." plan 02 - torget skala 1:

5 alternativ 2 - ny öppen planlösning skräddarsys efter skolans krav i samråd med personal och elever alternativ 1 - befintlig planlösning anpassas till skolans nya krav inom befintlig struktur plan 03 - förklaringar 1. skolans huvudentré 2. skåphall A till avskiljd enhet 3. skåphall B till avskiljd enhet 4. korridor till gemensamma salar 5. ny trappa för internkommunikation "Skolsalar ligger på plan 03 och är organiserade i två huvudenheter vilka fördelar sig i öst och väst. Båda enheterna förbinds via skåphall som ligger centralt nära trapphus i kontakt med torget och övriga verksamheter/plan. I övrigt har vi arbetat med två olika alternativ till planlösningar, vilka båda är anpassningar till skolans nya krav. " plan 03 - skolan skala 1:

6 plan 04 - skol- och kommundelsbibliotek 1. entré 20 kvm 2. wc 20 kvm 3. pentry 15 kvm 4. förråd 15 kvm 5. sammanträde, mm 110 kvm 6. skolans mediahall 105 kvm 7. kommundelsbiblioteket tysta zoner, mm 160 kvm 8. kommundelsbiblioteket IT-sal 75 kvm 9. utrymnings- & interntrappa plan 05 - kommundelsbibliotek 1. entré 20 kvm 2. wc 20 kvm 3. pentry 15 kvm 4. personal, mm 80 kvm 5. kommundelsbiblioteket mediahall 360 kvm 6. utlåningsdisk 7. sagohörna 25 kvm 8. utrymnings- & interntrappa plan 06 - barnkonstmuseum 1. entré 20 kvm 2. wc 20 kvm 3. pentry 15 kvm 4. personal, verksatd, frd 80 kvm 5. utställninghall 385 kvm 6. utrymnings- & interntrappa "Tillbyggnaden innehåller följande funktioner: Det Internationella Barnkonstmuseet, Medborgarkontoret och Föreningslokal, ett kombinerat kommundels- och skolbibliotek, ett gemensamt entréplan med kafé och reception för skolan och de övriga offentliga funktionerna." plan bibliotek och museum skala 1:

7 "Den gemensamma entréhallen i plan 02 bildar ett torg vilket är omgärdat av skola, Fritidsgård, Medborgarkontor, klubblokaler och kafé. Den höga takhöjden och uteklimatet är en idealisk miljö för växter. Från skolan på plan 03 finns också glasade balkonger vilka vänder ut mot torget och möjliggör ytterligare kontakt mellan skola och torg." "Modellen är det lilla bytorget och dess funktion som naturlig samlingsplats. Torget är öppet för allmänheten, elever och alla olika besökare till Medborgarcentrum. Färgsättning och golvbeläggning skapar en intim, varm och välkomnande känsla. Hit ska man kunna gå för att fika i kaféet, för att besöka Medborgarkontoret, Biblioteket och Barnkonstmuseet, eller bara för att vila och läsa en tidning." interiörperspektiv

8 "Genom att huvudentrén förläggs mot norr kommer denna del av skolgården i allt högre grad fungera som skolgård. Lekparken som ligger i anslutning till skolgården rustas upp och länken mellan Vårbyskolan och Vårbackaskolan förstärks. Det genomflöde som skapas på detta sätt utvidgar känslan av centrum och aktiverar nu döda, inaktiva ytor." exteriörperspektiv

9 "Planlösningen bidrar till att öka flödet på ett naturligt sätt, mellan huvudentrén i norr och skolans entré i söder och ger samtidigt besökare access till de olika enheterna via trappor och hiss. Samtidigt har planlösningen utformats så att de olika enheterna i Medborgarcentrum kan låsas i förhållande till varandra, via entréer och trapphus." tvärsektion genom torget skala 1:

10 barnkonstmuseum skola/skåphallar "En generös huvudtrappa och hiss i norra delen av torget leder upp till skola, bibliotek och museum. I norr finns en mindre interntrappa vilken fungerar som en naturlig förbindelselänk för elever och personal. Elevernas skåphall är placerad centralt nära trapphus i plan 03, i kontakt med torget och övriga verksamheter. Glasade dörrar och väggar mellan trapphus och skola skiljer dessa från varandra - men tillåter samtidigt en visuell kontakt. På detta vis anpassas skolans organisation till skolans nya integrerade funktion och mötet mellan skolans inre del och det offentliga livet griper in i varandra." bibliotek IT/skolbibliotek plan 06 plan 02 plan 05 torget plan 04 plan 03 trapphus - närstudie av rörelser

11 4 situationsplan - förklaringar 1. lekplats 2. angöring för leveranser 3. ny huvudentré 4. förslag till ny entré för tunnelbana 5. bef parkering 6. bef entré 7. bef ingång till musiksal N "En ny tunnelbanenedgång förläggs i T-banans norra riktning vilket innebär att hela området norr om skolan aktiveras som en del av Medborgarcentrum. Området innefattande nya T-stationen, Medborgarcentrum, skola, nuvarande T-station, Centrumhuset och kyrkan bildar en sammanhängande helhet. Hela området i norr och väst om skolan ner mot ravinen kommer att lysas upp och utnyttjas på ett sätt som stämmer med brottsförebyggande arbete." situationsplan skala 1:

12 Framtidens Vårby I det framtida perspektivet utgör Vårby med omnejd ett intressant tillväxtområde i Stor-Stockholm. Den röda tunnelbanelinjen, den mångkulturella linjen, binder samman ett stråk av kulturellt och kommersiellt intressanta platser. Här finns en fantastisk natur med närhet till vatten och skog och med en lång, spännande historia. Det närbelägna Södertörns högskola bildar tillsammans med Flemingsberg och Huddinge sjukhus ett intressant forskar- och utbildningscentra med intresse för hela regionen. Gränszonerna runt omkring Vårby gård; Vårberg, Skärholmen och Botkyrka, befinner sig i dynamiska förändringsprocesser. Hur Vårby gård utvecklas måste därför ställas i relation till vad som händer på dessa platser. Vår bedömning är att Vårby gårds deltagande i denna utveckling inte kan bygga på konkurrens utan på komplettering. Vårby gård får i jämförelse med Skärholmen och Botkyrka svårt att hävda sig som kommersiell mötesplats. I Vårby finns istället förutsättningar för en annan utveckling som relateras till behoven i området och den framtida tillväxten: Kulturen, kunskapandet och lärandet. Det mångkulturella samhället En viktig positiv drivkraft i denna utveckling för Vårby är den mångkulturella befolkningen. Här talas ett hundratal olika språk och befolkningen kommer från alla världens hörn. Liksom många av våra förorter befinner sig Vårby genom sin befolkning i en konstant rörelse. Här finns knappt en människa som inte har förbindelse långt utöver den fysiska miljöns gränser, till andra länder och kulturer. Det mångkulturella och glokala samhället i Vårby Gård speglar processer vi ser överallt i Europa idag. Det är här som morgondagens samhälle växer fram i form av blandkulturer, mångfald, föreningsliv och lokala engagemang. Målet med Medborgarcentrum har därför varit att skapa en fysisk möjlighet för alla dessa potentialer att ta plats och interagera med varandra och därmed skapa en helt ny resurs för samhället. Vårby gård skulle här kunna spela en viktig roll som föredöme för hur våra miljonprojektsområden kan utvecklas. Det Internationella Barnkonstmuseet En mycket viktig och ännu outnyttjad resurs för förändringsprocesser i Vårby gård är Det Internationella Barnkonstmuseet. Museet är det enda av sitt slag i Sverige och borde därför spela en mer aktiv och framträdande roll för Vårbys identitet. För att åstadkomma det krävs en nyorientering och uppgradering av museets verksamhet, inte minst vad det gäller lokaler. Barnens roll i samhället har hög prioritet och det saknas ett nationellt forum, ett rum, där en diskussion kring barn och ungdomars situation i samhället kan diskuteras seriöst utifrån konst och kultur. Barnkonstmuseet i Vårby gård skulle kunna spela en sådan roll anser vi. I dialog med skola, samhälle och den mångkulturella situationen växer denna möjlighet och skapar en rad intressanta synergier. Kulturens roll i våra förorter har varit framträdande de senaste åren. Man talar om upplevelseindustrin som ett fenomen. Konsthallar byggs lite överallt och den plötsliga debatten kring Tensta konsthall blev nyligen en het potatis i media. Barnkonstmuseet i Vårby gård skulle kunna leva upp till många av önskemålen i denna debatt och samtidigt spela en annorlunda och mer utvidgad roll. Här kan det lokala engagemanget förverkligas. Kulturen i dialog med skola och samhälle kan bli den magnet som fäster Vårby gård på kartan och därmed ökar intresset för regionen. Vårt förslag inkluderar därför ett utvidgat Barnkonstmuseum parallellt med att en dialog tas upp med Kulturdepartementet kring möjligheterna av en statlig finansiering. Den ekonomiska möjlighet en sådan lösning kan bidra till för driften av Medborgarcentrum ser vi som viktigt. Men också för att placera Barnkonstmuseet på en nationell och inter-nationell arena. Vi anser även att verksamheten bör utvidgas till att omfatta ungdomar upp till 18 år, så att museet blir ett dynamiskt forum för barn och ungdomskultur i en bred mening. På Barnkonstmuseet ska utställningar göras i samarbete med samtidskonsten, kring barn och ungdomars situation och där Vårby och Vårbyskolan utgör den naturliga utgångspunkten. Hit ska människor söka sig för att ta del av ett intressant samhällsprojekt där skola, kultur och samhälle samverkar på ett helt nytt sätt. Här kan konferenser förläggas kring pedagogik och ungdomskultur och Vårby gård blir en angelägenhet för människor långt utanför kommundelen. Medborgarcentrum Medborgarcentrum definierar Vårbyskolan som områdets hjärta, och vill förstärka kopplingen mellan skola och samhället, med kulturen och lärandet som ett nav kring vilket samhället utvecklas. Det är ett tänkande som placerar kunskapande och kultur i centrum, och vill ta vara på de sociala och ekonomiska synergieffekter som detta genererar. För att åstadkomma detta krävs en identitetsskapande arkitektonisk gestaltning som tydliggör den nya centrumbildningen och skapar ett nytt offentligt rum. Medborgarcentrums fysiska utformning består därför av en markant om- och tillbyggnad av den nuvarande Vårbyskolan. Tillbyggnaden är placerad centralt i skolans nordvästra del, och omfattar totalt ca kvm fördelade på tre våningsplan om vardera ca 500 kvm, samt ett entréplan; Torget om ca kvm. Tillbyggnaden innehåller följande funktioner: Det Internationella Barnkonstmuseet, medborgarkontoret och föreningslokal, ett kombinerat kommundels- och skolbibliotek, ett gemensamt entréplan med kafé och reception för skolan och de övriga offentliga funktionerna. En ny gemensam huvudentré för skolan och Medborgarcentrum öppnas i skolans norra fasad. Därmed aktiveras även det stora och idag dåligt nyttjade området mellan skolan, Bäckravinen och T-banan. I vårt förslag ingår även en helt ny T-bane entré i perrongens nordliga ände. Detta för att ytterligare förstärka och utnyttja den nya centrumbildning som Medborgarcentrum skapar. 12 programbeskrivning

13 Tillbyggnadens volym omfattar en kvadrat som avgränsas av de två nordliga ljusgårdarna i den befintliga skolbyggnaden. Markplanet i detta utrymme består idag av outnyttjade källaroch lagerutrymmen, samt en del av den nuvarande skåphallen. Första våningen består av en korridor med sammanlagt 12 klassrum. Hela detta areal ersätts av det första våningsplanet av Medborgarcentrum. Därmed försvinner en del av skolans nuvarande yta. Den plåtklack som idag löper runt hela skobyggnaden, avlägsnas, även i de två kvarvarande sydliga ljusgårdarna. Detta kommer att avsevärt öka ljusinsläppet i skolans lokaler, och även ge skolan ett mer nutida och välkomnande arkitektoniskt uttryck. Nuvarande aula, matsal, idrotts- och simhall samt musiksal behålls intakta och integreras med skolans nya verksamhet. Räknat nerifrån omfattar de olika planen följande verksamheter. Plan 01: Aula, sim- och idrottshall Plan 02: Torg, fritidsgård och kafé Plan 03: Skola Plan 04: Skol- och kommundelsbibliotek samt IT-sal Plan 05: Kommundelsbibliotek, sagohörna och personalrum Plan 06: Barnkonstmuseum Plan 01: Aula, matsal, sim- och idrottshall Skolans matsal, aula, sim- och idrottshall bibehålls till stor del intakt. Vi vill dock se en ökad användning av alla dessa enheter för allmänheten. Det nya genomflöde som skapas av Medborgarcentrum och skolans nya entré, möjliggör en helt ny tillgänglighet till aula, matsal, sim- och idrottshall. Dessa får därmed en ökad användarvänlighet och integreras med Medborgarcentrum. Vi föreslår att aula utanför skoltid används som lokal biograf och andra aktiviteter inom Medborgarcentrum. Vi förslår vidare att simhallen görs mer tillgänglig för skola och allmänhet. Entrébiljetter till simhall och biograf kan med fördel köpas i kaféet på Torget. En enkel automatkontroll ger sedan tillträde på plan 01. Plan 02: Torget Nyckelord i vårt arbete med Medborgarcentrum har varit transparens och genomlysning. Med detta avser vi en transparent, generös rumsbildning som främjar sociala relationer: Mellan olika generationer i Vårby gård, mellan vuxna och elever, samhälle och skola, medborgare och offentlighet. Medborgarcentrum är en transparent arkitektur, med stora glasytor i alla fyra vädersträck. Mellan fasadens glasväggar och den inre enheten finns ett luftrum på 3 m, mot sydfasaden 6 m, vilket bidrar till att skapa ett generöst, ljust, inglasat uterum. Den gemensamma entréhallen i markplan har en takhöjd på ca. 6,8 m och bildar ett torg vilket är omgärdat av skola, fritidsgård, medborgarkontor, föreningslokaler och kafé. Här finns också skolans administrativa personal. I luftrummet är takhöjden ca 18 meter till tak på plan 06. Den höga takhöjden och de transparenta ytterväggarna skapar en idealisk miljö för växter som ingår i rumsbildningen. Från skolans övre plan finns balkonger vilka vänder ut mot Torget och möjliggör ytterligare kontakt mellan skola och torg. Inspirationen för Torget är det lilla bytorget och dess funktion som naturlig samlingsplats. Torget i Vårbyskolan är en idé om hur det gamla bytorget ska gestaltas i dag, i den globala by Vårby gård utgör. Torget är öppet för allmänheten, elever och alla olika besökare till Medborgarcentrum och Vårbyskolan. Färgsättning och golvbeläggning skapar en intim, varm och välkomnande känsla. Hit ska man kunna gå för att fika i kaféet som sköts av skolelever, för att besöka Medborgarkontoret, Biblioteket och Museet, eller bara för att umgås, vila och läsa en tidning. Torget skapar ett länge saknat centrum i Vårby gård. Här kan Fritidsgården visa utställningar för allmänheten och bibliotekets tidningsställ finns i anslutning till kafét. På en scen kan musiker framträda. Här kan även viss kommersiell verksamhet bedrivas i anslutning till kultur, föreningsliv och kommunal verksamhet, som julmarknader, basarer, politiska möten, fester, skolavslutningar, föreningsmöten etc. etc. Torgets kafé blir en viktig inkomstkälla för skolans elevkår och skapar samtidigt ett naturligt möte mellan skola och allmänhet. Fritidsgårdens fasad mot Torget bildar en sammanhängande gräns i växelvis glas och vägg vilken är vinklad in mot skolan. Detta främjar rörelse mellan Torget och skolan; en upplevelse av öppen dörr. Planlösningen bidrar till att öka flödet på ett naturligt sätt, mellan den nya huvudentrén i norr och skolans gamla entré, och ger samtidigt besökare access till de olika enheterna och funktionerna via trappor och hiss. Planlösningen har utformats så att de olika enheterna i Medborgarcentrum kan låsas i förhållande till varandra, via entréer och trapphus. Fritidsgården Fritidsgården är placerad mellan skola och Torget. Vissa av väggarna ut mot Torget används av fritidsgården som utställningsyta. Centralt inne i Fritidsgården, i anslutning till biljardhallen och Tv-rum, finns även ett mindre kafé. Musikverksamheten har fritidsgården i skolans musiksal, vilken alltså utnyttjas både som fritidsgårdens musikstudio och för skolans musikundervisning. Inre ljusgårdar i söder grävs ut till nivå 02 och utnyttjas för ljusinsläpp i fritidsgård. Strax intill fritidsgården ligger också elevrådets lokaler, med en fot i skolan och en fot på Torget. Torgets kafé är placerat strax intill entréhallen och sköts av skolans elevkår. Kaféet nås även via lärarrum och betjänar både besökare till Medborgarcentrum, elever och lärare. Mötet mellan det offentliga rummet och skolan skapar möjligheter för nya pedagogiska modeller för undervisning och lärande, baserade på elevernas delaktighet i och ansvar för den nya offentliga miljön. Plan 03: Skola Skolsalar ligger på plan 03 och är organiserade i två huvudenheter vilka fördelar sig i öst och väst. Båda enheterna förbinds via skåphall som ligger centralt nära trapphus i kontakt med Torget och övriga verksamheter/plan. Skåphallen är uppdelad i två huvudgrupper vilka i sin tur kan brytas ner i ytterligare två grupper baserade på åldersindelning. 13 programbeskrivning

14 Vi har arbetat med två olika alternativ till planlösning vilka båda är anpassade till skolans nya krav och med målsättningen att skapa en mer flexibel planlösning anpassad till samtida pedagogik. Vi har också strävat efter en ökad visuell kontakt mellan olika uppehållsytor, skåpsalar och korridorer samt att få in mer dagsljus i skolan. I alternativ 1. bibehålls nuvarande klassrums uppdelning och korridorer. Inre klassrum får glasväggar ut mot Torget. Den stora skillnaden mot skolans nuvarande utformning är att gemensamma lokaler, som konferens och tysta rum, förläggs centralt i söder, mot inre ljusgårdar. I söder återfinns även slöjdsalar, nära hissar och trapphus för att underlätta transporter. Rum för skolledning, material, kopiering etc. finns utspridda i enheterna. Transparenta glasdörrar och väggar mellan trapphus och skola skiljer dessa från varandra - men tillåter samtidigt en visuell kontakt. En medveten strategi är att arbeta med helt- eller halvtransparenta ytor mellan skola och offentliga utrymmen, där insyn/utsikt och mer privata rum balanseras mot varandra. Balkonger ut mot Torget ökar kontakten till det offentliga rummet. Den slutgiltiga utformningen av skolsalarna bör ske i nära samarbete med skolledning och personal. I alternativ 2. löper korridorerna utefter glasvägg med balkonger ut mot Torget. Klassrummen ges en helt ny flexibel utformning vilken skräddarsys efter skolans nya krav och i samråd med skolledning och personal. Även i detta alternativ återfinns slöjdsalar och gemensamma lokaler i söder. Skolans administrativa del förläggs i anslutning till Torget på plan 02. Lärarrum, kontor och vaktmästare återfinns i den norra delen, nära kafé och huvudentré. Korridor förbinder den norra delen av skolan med den södra, där kurator expedition, yrkesvägledning, psykolog etc. ligger i anslutning till skolentré och interntrappa. Glasdörrar och väggar mellan trapphus och skola skiljer dessa från varandra - men tillåter samtidigt en visuell kontakt. På detta vis anpassas skolans organisation till skolans nya integrerade funktion och mötet mellan skolans inre del och det offentliga livet griper in i varandra. Plan 04: Skol- och kommundelsbibliotek, IT-sal Från Torget löper trappor och hiss upp till ovanliggande plan. Förutom en huvudtrappa i söder och hiss, finns även en mindre utrymningstrappa i nordöst fasad. Denna trappa blir också en naturlig intern förbindelselänk för elever och personal, mellan biblioteket, skolans mediasal och IT-salen. Det generösa luftrummet mellan ytterväggar och inre rum skapar möjligheter till visuell kontakt mellan de olika planen. Andra våningsplanet har en takhöjd på 3,4 m, och rymmer det kombinerade skol- och kommundelsbiblioteket. På detta plan upptas den övervägande ytan av skolans mediahall, ITsal och tysta rum för läxläsning. Plan 05: Kommundelsbibliotek, sagohörna, personalrum konferens och kontor Tredje våningsplanet har en takhöjd på 3,4 m, och rymmer kommundelsbibliotek, utlåningsdisk, sagohörna, konferensoch personalrum. Plan 06: Det internationella Barnkonstmuseet Fjärde våningsplanet har en takhöjd på 4,6 m, och rymmer det Internationellt Barnkonstmuseum, med utställningslokal, kontor, personalrum, arkiv och ateljé. Vissa av ateljéerna ska också kunna användas av skolan i olika projekt. Här finns t.ex. skolans digitala utrustning för film, ljud och bild med tillhörande studios. Den här planlösningen bygger på ett uppgraderat Barnkonstmuseum, som även omfattar ungdomar upp till 18 år och ungdomskultur i bred mening. På detta våningsplan finns även utrymme för att bygga in andra kontor och verksamheter. Samtliga plan har ett litet pentry och WC-paket. Skolgård och T-bana Genom att huvudentrén för Medborgarcentrum och skola förläggs mot norr kommer denna del av området i allt högre grad utnyttjas och fungera som skolgård. Området runt Bäckravinen utvecklas med, gångvägar, vegetation och biotoper och blir ett utmärkt komplement i skolundervisningen. Medborgarcentrum blir en föranledning att bygga en ny tunnelbanenedgång i T-bane perrongens norra ände. Skolgården och lekparken rustas upp och länken mellan Vårbyskolan och Vårbackaskolan förstärks. Det genomflöde som skapas aktiverar nu inaktiva ytor och utvidgar känslan av centrum. Hela området norr och väster om skolan inlemmas med centrum och utnyttjas i enlighet med brottsförebyggande syften. Kombinationen av skola och offentliga funktioner som Bibliotek, Museum och Föreningslokaler gör att den transparenta tillbyggnaden kommer att vara upplyst en stor del av dygnet, och ge Vårby gård ett nytt identitetsskapande landmärke - en lysande kunskapsfyr i det mångkulturella landskapet. 14 programbeskrivning

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Skolplanerare sedan 1975 Månganvändbara skolor/skolhus 2 Förskola 1-5 år Skola 6-9 år Bostäder Månganvändbar byggnad över tid! 3 Skola Barn Fritid Kultur 6-16

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

PROMENADE OF LIGHT. Urbant sammanhang. Urbana länkar längs promenaden Fågelvy. Vy från promenaden Situationsplan. 1:2500

PROMENADE OF LIGHT. Urbant sammanhang. Urbana länkar längs promenaden Fågelvy. Vy från promenaden Situationsplan. 1:2500 PROMENADE OF LIGHT Urbant sammanhang Liljevalchs konsthall utgör en central punkt i Djurgårdens kulturarv och omges av institutioner som Vasamuséet, Spritmuseum och Skansen samt historiska platser som

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC SKEPPSGATAN 040-627 83 80 WTC JUNGMANSGATAN 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC JUNGMANSGATAN: TOKYO TOKYO är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC Skeppsgatan 040-627 83 80 WTC jungmansgatan 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC jungmansgatan: tokyo Tokyo är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK UTREDNING AV MÖJLIG SKOLA I HELENELUNDS CENTRUM 2014-01-28 SYFTE: Utredningen syftar till att påvisa möjlig skola

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET LIVIA WINKLER, ELIN EKMAN CTH VT 2008 INLEDNING Utvecklingen inom neonatalvården går mot att föräldern bli alltmer delaktig i vårdprocessen. Det är viktigt

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Välkommen till Alviks Terrass Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Fastighetsbeteckning: Racketen 10 Fastighetsägande bolag RACS Racketen Större AB Fastighetens adress Gustavslundsvägen 147-151 167 51

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 TEGELUDDSV. 21 Med fantastisk vy och utsikt över Värtahamnen samt Stockholms inlopp finner ni dessa ljusa och yteffektiva lokaler. Mycket bra skyltläge samt

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Här kan ni vara med att planera er lokal från grunden till en modern och trvsam lokal mitt i Solna Business Park. Adress Svetsarvägen 15 B

Här kan ni vara med att planera er lokal från grunden till en modern och trvsam lokal mitt i Solna Business Park. Adress Svetsarvägen 15 B Här kan ni vara med att planera er lokal från grunden till en modern och trvsam lokal mitt i Solna Business Park. Typ Kontor Storlek 773-1009 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park

Läs mer

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 994 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 994 kvadratmeter. Yta Våning 994 kvm plan 8 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000 A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYTT KULTURCENTRUM / OM-OCH TILLBYGGNAD AV FOLKPARKSBYGGNADEN

FÖRSLAG TILL NYTT KULTURCENTRUM / OM-OCH TILLBYGGNAD AV FOLKPARKSBYGGNADEN 1 * Storan 1959, med musikstraden till höger * Ändring och tillbyggnad av Storan av arkitekt Ingeborg Hammarskjöld Nybyggnad Äldre Storan Teater ** Äldre Situationsplan med markering av placering i parken

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG South Helsingborg In Progress SHIP är en mötesplats och samtidigt ett spännande fram tidsprojekt.

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113

KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113 KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113 HÖGT BELÄGET KONTOR I FUNKISHUS NÄRA DEN NYA STADSDELEN HAGASTADEN. På attraktiv adress i gränslandet mellan Stockholms nya stadsdel Hagastaden och Vasastaden

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1079 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1079 kvadratmeter. Yta Våning 1079 kvm plan 7 hus C Lokalens/lokalernas utformning 1079 kvm:

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1 En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Typ Kontor, Showroom, Storlek 113 kvm Adress Ljusslingan 1 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Presentation Modernt, rejält och välbyggt bostadshus med

Läs mer

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan STOCKHOLM Lokalfakta Brommaplan Byggnadsår: 2014 Lediga lokaler: ca 7 700 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Våren 2016 eller enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling Mia Olsson, Uthyrare 08-782

Läs mer

GÅRDSFOGDEN GÅRDSFOGDEN / INFORMATION GÅRDSFOGDEN / SITUATIONSPLAN GÅRDSFOGDEN Ett spännande boendekoncept för den moderna familjen, med lika höga krav på estetik, design och miljötänkande som vi

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE ARNINGE

MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE ARNINGE MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE ARNINGE Översiktsplan med terräng Mallslingan 20B / Mikrometern 9 Mikrometern 15 Mikrometern 9 E18 påfart ca 500 m Mikrometern 15 Mikrometern

Läs mer

Hornafjord. m 2 kvar att hyra

Hornafjord. m 2 kvar att hyra Hornafjord 500 5 000 m 2 kvar att hyra RÉ T N T S I K R KIST OW T N SI I LR L T G KIS / SN R S Ä W M O KIST ORI T T VI B D HORNFJORD 1 G F VÄLKOMMN TILL TT PULSRND KIST DIN MRVÄRDN Utmärkta kommunikationer

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Ekbacken Radhus 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Stadsskogen - Alingsås nya stadsdel Den nya stadsdelen i Alingsås, Stadsskogen, kommer att erbjuda närmare 1000 nya hem och är ett av Västsveriges

Läs mer

sida. Torget kan även med fördel kopplas till grannfastighetens befintliga restaurang.

sida. Torget kan även med fördel kopplas till grannfastighetens befintliga restaurang. HÖGSKOLAN SOM STAD De stora rum du möter i högskolans nya byggnader berättar om en undervisning där samtalen står i centrum. När människor söker kunskap söker vi oss till varandra. Detta är en konstant

Läs mer

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

MER ÄN EN SKOLA VÄNDA TRENDER

MER ÄN EN SKOLA VÄNDA TRENDER KVARTERET MESSINGEN MESSINGEN MER ÄN EN SKOLA Messingen är ett multifunktionellt hus med utrymme för varje behov. Mitt i centrum har ett kreativt kunskapscentrum vuxit fram med Väsby Nya Gymnasium i spetsen.

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

STOCKHOLM 2014-03-21 DINELLJOHANSSON FÖR KRUUS BYGGNADS AB MARIEFRED NYGATAN 3

STOCKHOLM 2014-03-21 DINELLJOHANSSON FÖR KRUUS BYGGNADS AB MARIEFRED NYGATAN 3 NYGATAN 3 PRIVAT UTEPLATS PRIVAT UTEPLATS HUS B HÄCK HÄCK HUS A LGH MILJÖHUS LGH +2,66 +2,66 UTEPLATS +2,3 +2,66 GÄRDET +2,3 LGH FÖRRÅD TAK CYKELSTÄLL TAK CYKELSTÄLL TEKNIK LGH FÖRRÅD +2,3 SKÄRMTAK NYGATAN

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Så här mäter du bostaden

Så här mäter du bostaden Så här mäter du bostaden Så här mäter du bostaden I vardagsspråket används ibland uttryck som bostadsyta, lägenhetsyta, våningsyta etc. Vid bostadsaffärer är det extra viktigt att parterna använder sig

Läs mer

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1065 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1065 kvadratmeter. Yta 1065 kvm Våning plan 9 hus A1 Husets karaktär Lokalens/lokalernas utformning

Läs mer

NYCKELFÄRDIGT KONTOR 360-720 KVM

NYCKELFÄRDIGT KONTOR 360-720 KVM NYCKELFÄRDIGT KONTOR 360-720 KVM Beskrivning Du kan sluta leta nu, nyckelfärdigt kontor till otroliga 1 000:-/kvm/år Behöver ni en kontorslokal snabbt? Ska det vara jättesnyggt? Och prisvärt? Bra, då har

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer