Qvinno qulan kamratstöd för mammor på väg ut ur (ett beroende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Qvinno qulan kamratstöd för mammor på väg ut ur (ett beroende"

Transkript

1 Qvinno qulan kamratstöd för mammor på väg ut ur (ett beroende (

2 På Qulan byggs liv Qvinnoqulan började som en liten, ideell mötesplats för kvinnor med beroendebakgrund på Söder i Stockholm. Besökarna började vidareutveckla verksamheten, och några av dem tog så småningom över som personal. Idag har de tagit fram en helt egen arbetsmodell som erbjuder ett starkt komplement till myndigheternas insatser för socialt utsatta mödrar och deras barn. Nyckelorden är kamratskap, behov och helhet: på Qulan hjälps man åt att bygga liv. RFHL:s medlemsföreningar har startat kvinnoverksamheter, Qvinnoqulor, på flera orter i Sverige. Först ut var Qvinnoqulan i Stockholm, som öppnade för sju år sedan av RFHL:s Stockholmsavdelning. Målgruppen var kvinnor med missbruk. Målet: att genom kamratstöd hjälpa varandra att komma ifrån missbruk eller beroende på de deltagande kvinnornas villkor. Snart stod det klart att många besökare var mammor. En del hade ännu vårdanden om sina barn. Andra hade i något skede förlorat den eller kom till möteslokalen för att få hjälp att inte tappa umgängesrätten. Det ställde särskilda krav på mottagandet. Det som från 2

3 början var en liten pilotverksamhet i en källare på Söder i Stockholm har med åren med deltagarnas idéer och behov som riktmärke utvecklats till ett unikt arbetssätt att nå mödrar med beroende eller andra sociala problem, och indirekt deras barn. Idag har all personal som arbetar på Qvinnoqulorna själva en bakgrund av beroende, eller som anhöriga till personer Alla som arbetar på Qvinnoqulorna har en bakgrund (i beroende. med beroendeproblem. Utgångspunkten för verksamheterna är varje Qvinnoqulas unika erfarenheter och gruppsammansättning. Med det finns också en gemensam ideologi i Qvinnoqulornas arbetssätt. Den vill vi försöka beskriva i den här foldern, med Qvinnoqulan i Stockholm som exempel: de var pionjärerna. I intervjuerna som följer med foldern ger de deltagande kvinnorna sin bild av Stockholms- Qulan och vad den har betytt för dem. Det är bara genom deras berättelser som vi får hela bilden. Det är besökarna som formar Qvinnoqulan, och som har gjort den till ett så viktigt komplement till vad myndigheterna kan erbjuda Stockholms mödrar i utanförskap och deras barn! ( 3

4 Qvinnoqulans arbetssätt Qvinnoqulans verksamhet bygger helt på frivillighet och de flesta av besökarna är kvinnor som just avslutat eller vill avsluta sitt användande av droger eller andra beroendeskapande medel. Andra har nyss fått en diagnos som till exempel ADHD, och känner behov av stöd under tiden de ställs in på medicin. Ytterligare en grupp har en bakgrund av långvarig psykisk ohälsa eller har en allmänt betungande social situation som gör det svårt att orka med vardagen. Qvinnoqulan har inget program utan formar aktiviteterna helt efter besökarnas aktuella behov. Verksamhetsledarna på Qvinnoqulan i Stockholm har alla själva börjat som deltagare i verksamheten: Man är både personal och före Gemensamt för alla är behovet av stöd i mycket som (gäller barnen. 4 detta besökare, och i rollen som ledare vill man absolut undvika att uppfattas som behandlare. Vi behandlar ingen här! Vi möter deltagarna där de är just nu, och med det de har i bagaget när de kommer in genom dörren, sammanfattar en av de anställda. Det är också vad deltagarna själva beskriv- (

5 er som den viktigaste orsaken till att de valt att stanna på Qvinnoqulan. Det känns viktigt med den egna inflytandet över verksamheten, fokuset på att lösa vardagens problem och att inte känna sig dömd av personalen eller någon annan i gruppen. Den stora merparten av deltagarna har barn som de antingen själva har vårdnad om eller som är omhändertagna av de sociala myndigheterna. Inte sällan har man återfått vårdnaden efter avslutat missbruk, men många har också valt att sluta med drogerna då de blivit gravida. Gemensamt för alla dessa mammor i olika stadier av mödraskapet är behovet av stöd och råd i mycket som gäller barnen. Peer to peer För att möta de här behoven har verksamhetsledarna med tiden utvecklat en egen form av Peer to Peer-utbildning 1), som handlar både om möten med de enskilda besökarna och en lösningsfokuserad gruppverksamhet med ett försiktigt, informellt ledarskap. I RFHL har man länge talat om denna princip som Exemplets makt. Genom att verksamhetsledarna delar med sig av egna erfarenheter synliggörs möjligheter för deltagarna att förändra en komplicerad livssituation. Det här förhållningssättet kombineras med prak- 5

6 tisk verkstad. Då läggs tyngdpunkten på rådgivning och hjälp att hitta konkreta lösningar på de ofta akuta problem som många besökare har när de först kommer till Qvinnoqulan. Målet i varje enskilt fall är att möta den besökande kvinnan efter hennes aktuella behov, att informera och stötta i drogförebyggande syfte och att börja arbeta med föräldrarollen. Erfarenheterna från Qvinnoqulans verksamhet är att såväl barn som föräldrar får ett bättre psykiskt mående efter deltagande i verksamheten som Qvinnoqulan bedriver. 1 Peer refererar till någon som har en jämbördig position till den andra eller som tillhör samma samhälleliga/sociala grupp (UN- AIDS 1999) *). I svenska språket saknas motsvarande etablerade begrepp men översättningar som jämlike till jämlike, lika lär lika eller kamratutbildning används. En vanlig utgångspunkt för peer education är att man använder deltagare inom en grupp för att förändra kunskap eller beteenden hos andra medlemmar i gruppen (UNAIDS 1999). Det bör åtminstone finnas viktiga likheter vad gäller t ex livssituation, erfarenheter, bekymmer och intressen mellan de som utbildar och de som deltar i utbildningen. En rad olika fördelar med peer education har framhållits, inte minst när det handlar om att utbilda personer vilka ägnar sig åt stigmatiserande eller illegala aktiviteter. (Torkel Richert, Hiv- och hepatitprevention på institution, Malmö Högskola 2011) *) (UNAIDS) 6

7 Mammornas bild av Qvinnoqulan ett stöd till utveckling Tio besökande kvinnor djupintervjuas i ett material som bifogas denna folder och finns att läsa på webben*. Här beskriver mammorna sina upplevelser av verksamheten, men berättar också om sin egen uppväxt, sin väg in i och ut ur ett beroende och om relationen till sina barn. Kvinnorna framhåller kvaliteterna i verksamheten på ett antal återkommande punkter: n Verksamheten känns personlig, fri från myndighetstänk. n Man känner igen sig i personalen. n Aktuella behov styr, inte scheman eller färdigdesignade insatser. n Qulan blir ett vardagsrum där man bygger upp ett nytt nätverk och ett systerskap. n Man får verktyg att ändra sitt liv: hjälp och stöd i praktiska frågor, som rättegångar, bostad, sysselsättning, möten med myndigheter och hälso- och sjukvård. 7

8 n Man får jobba med sin roll som mamma, utifrån sina och barnens behov. n Man får ansvar genom att man är med och utvecklar verksamheten på Qulan och erbjuds delaktighet i föreningslivet. n Det blir personliga relationer mellan personal och deltagare. Kvinnorna beskriver hur de fått metoder och stöd att bryta med sitt tidigare sätt att leva, det gäller inte ( Det blir personliga relationer mellan personal och deltagare. bara alkohol och droger, utan också andra destruktiva livssituationer. Mammorna beskriver också en annan syn på föräldraskapet, och en större medvetenhet om att stärka barnens självkänsla och undvika onödiga konflikter. Intervjuerna ger intryck av att Qulan lever upp till sitt motto: Vi skapar inga behov, vi fyller behov. ( *) Intevjuerna med mammorna och mer om Qvinnoqulans verksamhet finns att läsa på RFHL Riks hemsida under fliken Socialpolitik/QQ Föräldrastöd. 8

9 Målgruppens behov kommer alltid först Annika, som arbetar på Qvinnoqulan i Stockholm, berättar om styrkan i att även personalen har bakgrund i missbruk: De kvinnor som använder sig av Qvinnoqulan upplever att det forum för samtal som Qvinnoqulan erbjuder ger större möjligheter för konstruktiva, öppna diskussioner om mammarollen och barnens situation, än vad de upplever i kontakt med olika myndigheter. Inte sällan har man själv en problematisk uppväxt och många känner att de har brister i kunskapen om hur de ska hantera sina barn. En annan faktor är att missbrukande föräldrar har svårt att känna sig välkomna till, och bekväma med samhällets verksamheter för föräldrar på grund av den stigmatisering som det innebär att vara missbrukande förälder. Rädsla för att barnen ska tas om hand av sociala myndigheter samt känslan av skuld och skam, är faktorer som bidrar till utanförskapet. Samtidigt finns det erfarenheter som visar att dessa 9

10 ( föräldrar kan leva upp till ett gott föräldraskap om de får rätt stöd och hjälp. Detta har vi Mammorna kan leva upp till ett gott föräldraskap om de får rätt stöd. i Qvinnoqulans personal, som alla har egen bakgrund i missbruk eller andra sociala problem, tagit fasta på när de utvecklat verksamheterna i såväl Stockholm som de andra städer Qvinnoqulor nu startats. ( 10

11 Personalen: Vi möter kvinnorna där de är Vi bygger liv här på Qvinnoqulan. Själva verksamheten kan ju se ut på ett helt annat sätt i en annan ort, utifrån de behov som kvinnor i olika delar av landet har. Alla personer är unika, och deras behov också. Vi försöker helt enkelt möta dem som kommer hit där, säger Therece Teir, verksamhetsledare, som här berättar om arbetsmetoderna. Vår metod på Qvinnoqulan erbjuder en diametralt olik process för tillfrisknande än den som de i sjukvården och socialtjänsten etablerade behandlingsmetoderna innebär. Det sätt vi jobbar på kan kortfattat beskrivas som strukturerat kamratstöd, delvis i grupp, där vi är mentorer ett slags mentorskap för föräldrar. Det har blivit en egenutvecklad form av Peer to Peer-utbildning, med inslag av KOMET-pedagogik när det gäller att arbeta med relationen mellan mammorna och barnen. Två av verksamhetsledarna 11

12 har KOMET-utbildning, och vi startar grupper för utbildning när behovet finns bland de som kommer till oss *). Att bli mött som hel person Qvinnoqulans besökare har ofta en multiproblematik när de kommer, och som de känner sig maktlösa i. Vår utgångspunkt är en helhetssyn: vi vill möta kvinnorna som hela personer. Och vi utgår från nuläget för mammorna och deras barn, både praktiskt och känslomässigt. Kvinnorna kommer till oss av vitt skilda skäl. En del för att få struktur i en svårhanterlig vardag eller gå en kurs i föräldraskap. Många behöver få hjälp att lösa vårdnadsfrågor eller boende, man behöver bisittare i möten med myndigheter och hjälp med överklagande av myndighetsärenden. Andra kommer förbi för att få ett trivsamt rum under en dag för sig själv eller tillsammans med sitt barn, eller bara ta en fika och prata om vardagliga ting eller för det som för stunden känns angeläget. Vi måste vara så behovsanpassade som möjligt. I gruppen stöttar och speglar kvinnorna varandra. Vi pratar mående och att struktur, att alla bitar får falla på plats. Vi pratar inte alls om droger och alkohol, det är en underordnad del av att på sikt få ett liv som man har kontroll över. Just den delade erfarenheten är själva grunden 12

13 för att det vi gör ska vara framgångsrikt. Qvinnoqulan beskrivs av besökarna som just det vi vill vara: användbara. Många besökare håller också långvarig kontakt med oss efter att man slutat delta regelbundet. En del kommer förbi och Många håller långvarig kontakt med oss efter att de slutat delta (regelbundet. hälsar på, med eller utan sina barn. Och vi ser förändringarna i kvinnornas liv, och deras barns. ( Att inte behandla en styrka Vi vet att vår mötesplats är ett viktigt komplement till den missbruks- och beroendevård som bedrivs i landstingets och kommunernas regi i länet inte minst när det gäller föräldraskapet. Vårt sätt att arbeta skiljer sig från hur man arbetar i de flesta fall inom sjukvården och socialtjänsten bland annat genom att: n vi aldrig intar en behandlande roll n frivilligheten är central i alla möten vi är ingen myndighet n vi frågar inte efter diagnoser n vi understryker likheter i erfarenheter och 13

14 Våra samtal planeras inte, utan ska få uppkomma i det (spontana mötet. jämlikhet mellan personal och besökare n våra samtal planeras inte, utan ska få uppkomma i det spontana mötet mellan kvinnorna och personalen med starkt fokus på gemensam, inte minst praktisk, problemlösning n vi alltid strävar efter ett holistiskt förhållningssätt i mötet med deltagarna n vi bygger personliga relationer mellan personal och deltagare n deltagarna är, de som vill, medskapande till verksamheten n vi tänker i termer av praktisk empowerment deltagarna väljer ibland även att vara aktiva i vår förenings styrelsearbete. ( *) 14

15 Ett samarbetsprojekt mellan RFHL och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Sveriges Kommuner och Landsting arbetar med föräldrastöd till gruppen föräldrar med missbruks- och beroendeproblem genom projektet Kunskap till praktik. RFHL och Qvinnoqulan har under ett samarbetsprojekt med SKL, för att delge sina erfarenheter av föräldrastöd i flera av sina verksamheter. Att utveckla samtalsmetoder och stödfunktioner för gruppen mammor i missbruk är en viktig förutsättning för att ge verktyg till förbättrade relationer mellan föräldrar och barn. Relationen med de biologiska föräldrarna är en skyddsfaktor för barn i riskmiljöer där missbruk/beroende förekommer, men många barn i denna målgrupp saknar stadigvarande kontakt med sin föräldrar. SKL:s satsning på föräldrastöd pågår i hela landet (http://kunskaptillpraktik.skl.se/utvecklingsomraden/foraldrastod). Samarbetsavtalet 2012 har gällt RFHL:s Qvinnoqulor i Stockholm och Gävle medverkar också Qvinnoqulan i Malmö. Qvinnoqulornas arbetsmetod för föräldrastöd ska under projektets tredje år spridas och börja användas i andra delar av landet. Nästa år kommer vi tillbaka med beskrivning av Qvinnoqulorna i Gävle och Malmö.

16

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer