Skärgårdsstrategin i praktiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärgårdsstrategin i praktiken"

Transkript

1 Skärgårdsstrategin i praktiken Utveckling av Stockholms skärgård Stockholm Archipelago

2 Innehållsförteckning Inledning 03 Bakgrund: Destinationsutveckling av Stockholms skärgård igår, idag och imorgon 04 Strategi: Utgångspunkter och strategiska val 06 Organisation: Organisation för decentralisering och samverkan 08 Arbetsprocess: Processer för innovation och engagemang 12 Utvecklingsprojekt: Insatser som är exportmogna och hållbara 16

3 Inledning Från vision till verklighet i utvecklingen av destinationen Stockholms skärgård Projektet Skärgårdsstrategin destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader är nu avslutat efter drygt två år. Det har varit ett operativt, nydanande och dynamiskt samverkans projekt inom Tillväxtverkets nationella satsning Hållbar destinationsutveckling. Projektnyttan har varit stor samtidigt som arbetet har givit många lärorika insikter. Arbetet med att uppnå Skärgårdsstrategins långsiktiga mål och vision att Stockholms skärgård ska vara en året-runt-destination fortsätter nu inom ramen för det nya samverkansavtalet för Stockholm Archipelago. I denna skrift redogör vi för projektresultatet, men vi hoppas också att den kan ge stöd för det fortsatta arbetet i Stockholms skärgård och inspirera andra som arbetar med destinationsutveckling. Vi beskriver projektet i stort och delar med oss av våra erfarenheter genom att ge ett axplock av exempel, beskriva modeller och lista framgångsfaktorer och utmaningar. För en mer heltäckande beskrivning av projektet hänvisar vi till slutrapporten. Stockholm, januari 2015 Styrgruppen Skärgårdsstrategin 03

4 Bakgrund Målen, visionen och strategin fastställs Aktivitetsplan och detaljbudget fastställs Förslag till gemensam hållbarhetsstrategi Regionalt toppmöte 1 Förstudie påbörjas 1 nov 2011 Projektansökan 2 maj 2012 Regionalt toppmöte 2 Projektstart 5 sep 2012 Regionalt toppmöte 3 Riktlinjer för framtida samverkan 29 april 2014 Regionalt toppmöte 4 Avtal för framtida samverkan 24 okt Arbete förstudie Projektinsatser destinationsutveckling Destinationsutveckling av Stockholms skärgård igår, idag och imorgon Hösten 2011 startade ett samarbete kring Stockholms Skärgård. Då bjöd Länsstyrelsen, Stockholms stad och Landstinget in beslutsfattare från skärgårdskommuner, skärgårdsorganisationer och andra nyckelaktörer för att diskutera möjlig samverkan för en långsiktig utveckling av besöksnäringen. En förstudie med målet att ta fram och förankra en gemensam strategi initierades. Arbetet ledde fram till en gemensam projektansökan till Tillväxtverkets satsning Hållbar destinationsutveckling (HDU) våren 2012 med fokus på hållbarhet, internationalisering och innovation. medfinansiering fick varje destination tillgång till 10 miljoner kronor i projektmedel från Tillväxtverket under drygt två år, öronmärkta för utvecklingssatsningar, dock inte investeringar eller marknadsföring. Projektägare har varit Stockholm Visitors Board (SVB), och övriga parter Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Waxholmsbolaget, skärgårdskommunerna Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Vaxholm, Värmdö och Österåker, Skärgårdsstiftelsen, Statens fastighetsverk samt de privata aktörerna Sandhamn Seglarhotell och Utö Värdshus. Stockholms skärgård valdes ut tillsammans med Kiruna, Åre, Vimmerby och Bohuslän som en av fem destinationer i projektet. Förutsatt lika stor 04

5 Bakgrund Projektmål 2014 Driftsatt gemensam vision, målbild och strategi Påbörjat destinationsutveckling på utvalda platser i skärgården Startat en konkret säsongsförlängning med fokus på internationella besökare Driftsatt en gemensam plattform för internationell marknadsföring Nått mognad som möjliggör försäljningsaktiviteter mot utvalda internationella målgrupper Långsikta mål för Stockholm Archipelago 2020 Attraktiv för besökare Fler och längre lönsamma säsonger Föregångare inom hållbar destinationsutveckling Ökad sysselsättning Några konkreta mål 1,7 miljoner gästnätter, varav utländska, med ökad beläggning under hela året 7,9 miljarder kronor i omsättning i den turismrelaterade delen av näringslivet, med ett förädlingsvärde på 2,9 miljarder jobb Utgångspunkt för nyckeltalen är beställd statistik och analys från Bisnode och SCB Vision för Stockholm Archipelago: Året-runt- destination i världsklass Attraktivt besöksmål året runt Känd för sin hållbarhet Avgörande i Stockholms regionens utveckling Attraktiv för boende, företag och samhällsservice Insatser samverkansavtal och framåt Ett bra projekt som måste följas med gemen samma och politiskt stödda ekonomiska insatser där man går in och stöttar besöks näringen i skärgården. Citat från utvärdering 05

6 Strategi Utgångspunkter och strategiska val Utgångspunkten för strategiarbetet, som fick namnet Skärgårdsstrategin, var den nationella besöksnärings strategin, de regionala och delregionala utvecklings planerna, Stockholmsstrategin, lokala strategier och utvecklingsplaner samt landsbygdsprogrammet. Utifrån vision, mål 2020 och projektmål 2014 utvecklades tre fokusområden och sex olika strategiområden som kom att bli utgångspunkt för projektets insatser och aktiviteter. Fokus- och strategiområden Fokusområden 1 Skärgård och storstad i samverkan 2 Fler och längre säsonger 3 En hållbar besöksnäring Samverkan och finansiering Identitet och kommunikation Ökad attraktionskraft Möten och evenemang Innovation och hållbarhet Företagande och kompetens Strategiområden 06

7 Strategi Två parallella arbetsspår Val av 11 strategiska platser För att dra nytta av synergierna mellan Stockholm och skärgården och möjliggöra för besökare i Stockholm att ta sig till skärgården valdes 11 strategiska platser med omnejd ut, dit en stor del av projektets lokala insatser koncentrerades. Dessa bedömdes ha stor potential att på kortare sikt bli året-runt-tillgängliga och dessutom ha en viss internationell mognad. Grisslehamn, Norrtälje med skärgård, Ljusterö med omgivning, Vaxholm, Grinda, Djurö-Stavsnäs, Sjönära Nacka -Gustavsberg, Sandhamn, Dalarö, Utö och Nynäshamn med Landsort. Gemensamma strategiska åtgärder För att bredda satsningen och skapa ökat engagemang i hela skärgården, förstärka grunden för samverkan mellan parterna och få ett helhetsgrepp kring bland annat hållbarhet öronmärktes en del av satsningarna till övergripande åtgärder. En gemensam kommunikationsplattform och varumärkesarbete, utveckling av en hållbarhetsstrategi och ett gemensamt värdskapskoncept är tre exempel. Samarbetet med Stockholms stad och Stockholm Visitors Board är A och O. Citat från utvärdering Framgångsfaktorer Nationell satsning: Statliga utvecklingsmedel upplevdes positivt förpliktigande. Förberedelserna: Projektet har haft stor nytta av att vision, mål och strategi samt projektplan och budget var väl genom arbetade, förhandlade och förankrade innan de operativa processerna drog igång. Synkronisering: Det har varit en fördel att de flesta projekt skapats gemensamt av skärgårdskommunerna och företagen på orten så att de kan integreras i kommunala utvecklingsplaner. Utmaningar Upplevd orättvisa: Vissa företagare har uttryckt att det är synd att inte fler platser i skärgården kunde prioriteras, och att medel i allmänhet kunde ha använts på fler/andra aktiviteter. 07

8 Organisation Tillväxtverket Hållbar Destinationsutveckling + Myndighetssamverkan Kiruna Åre Stockholms skärgård Vimmerby Bohuslän 1 Styrgrupp 2 Samordningsgrupp 3 Projektledning 4 Processledarteam Lokala destinations utvecklings processer med gemensam modell 5 Arbetsgrupper Hållbar utveckling Hållbarhetsstrategi och Swedish Welcome Gemensam kommunikations plattform inom ramen för Stockholm The Capital of Scandinavia Webbutveckling: Skärgårdsfönster på visitstockholm.com + stockholmarchipelago.se Gemensamma affärsutvecklingsinsatser: Innovationsprocessen nord-syd-linjen Kunskaps seminarier inom export mognad, marknad, sälj och kommunikation Värd i Stockholms skärgård Digital produkt pärm med upplevelser utvecklade i projektet Gemensamt deltagande i Swedish Workshop och Outdoor Academy Särskilda insatser för tematisk turismutveckling Grisslehamn Optiska telegrafen Norrtälje Norra båtlinjen Ljusterö Skärgårdens SeaStar Vaxholm Kajer, utveckling, förnyelse Grinda Gårdsbutik Nacka Gustavsberg Busskonceptutveckling Lokala destinationsprocesser fokus på samverkan och produktutveckling Djurö Stavsnäs Sandhamn Busskonceptutveckling Identitet, året-runt-aktiviteter Exempel på Höj ribban-projekt Dalarö Dalarö dykpark Utö Identitet och kommunikation Nynäshamn Landsort Havsnära smaker 08 Skärgårdsstiftelsen Lassedasset

9 Organisation för decentralisering och samverkan Organisation En utmaning för projektet har varit att samla många olika typer av intressenter i en gemensam övergripande regional kraft och samtidigt stimulera till utvecklingen på plats ute i skärgården. Projektet har därför arbetat aktivt för att få en dynamik mellan å ena sidan central strategi och beslutsfattande och å andra sidan den lokala verkligheten och innovationskraften. 1 Strategisk och beslutsfattande styrgrupp Styrgruppen bestod av högre tjänstemän, exempelvis näringslivschef, kommunchef eller vd, från projektets finansiärer/parter (sidan 4). Gruppens representanter har haft ett strategiskt ansvar för besöksnäringens utvecklingsarbete inom sitt respektive område av skärgården. 2 3 Samordningsgrupp med operativ kompetens inom besöksnäringen Styrgruppen tillsatte en samordningsgrupp som ansvarade för ömsesidig informationsspridning, fördjupade diskussioner samt beredning av projekt- och aktivitetsplan. Gruppens representanter arbetade dagligdags med besöksnäringsfrågor. Heltidsanställda projektmedarbetare hos projektägaren En projektledare och en samordnande processledare, som också ansvarade för projektets hållbarhetssatsning, anställdes av projektägaren SVB. Projektledaren ansvarade för att projektplanen togs fram och verkställdes, utveckling av en kommunikationsplattform inom ramen för Stockholm the Capital of Scandinavia, ledning av samordningsgruppen, projektkommunikation, projektadministration och representation i ett nationellt perspektiv. Den samordnande processledaren höll samman det lokala destinationsutvecklingsarbetet och drev hållbarhetsfrågorna. SVB har stöttat projektet med resurser för exempelvis ekonomihantering och möteslokaler. 4 5 Lokala processledare fångade upp alla lokala initiativ För att få till en utveckling som är förankrad hos företagen, kommunen, organisationer och andra nyckelaktörer, har det varit viktigt att arbetet skett i lokal samverkan och med bra processledning. Alla lokala parter har själva fått utse en lokal processledare. Dessa har samordnat sitt arbete och gemensamt utvecklat sin modell och innehållet i de lokala processerna med stöd från den samordnande processledaren. Några processledare har ansvarat för fler än en lokal utvecklingsgrupp. Totalt deltog cirka 150 företag, 50 personer från föreningar, 30 kommunanställda och 30 övriga intressenter. Fristående arbetsgrupper som utvecklar framtida samverkan Ett par mindre arbets- och referensgrupper har tillsatts för att specifikt arbeta med gemensamma insatser. En arbetsgrupp för den stora frågan om långsiktig samverkan, en referensgrupp i varumärkesfrågan en grupp för skärgårdsövergripande hotellsamverkan är tre exempel. 09

10 Organisation Ny samverkansorganisation Ett resultat är att projektet från och med 2015 gått in i en ny fas. Parterna fortsätter nu i en långsiktig, gemensam organisation att identifiera och driva gemensamma utvecklingsfrågor och marknadsföra Stockholms skärgård utifrån den nya kommunikationsplattformen och konceptet Stockholm Archipelago. Ansvaret för det lokala utvecklingsarbetet ligger lokalt och sker i samverkan mellan företagen och respektive kommun, medan den gemensamma resursen fokuserar på samordning och gemensamma marknadsoch utvecklingsinsatser. Samverkansdagen 2014, Fotografiska museet Ytterligare politisk förankring Politiska beslut Styrgrupp Lokala turistorganisationer Projektledare, Stockholm Archipelago Kommande samarbetspartners Projekt Cirka 800 skärgårdsföretag 10

11 Organisation Ett jättespännande och bra projekt där vi lärt oss mycket, knutit massor av kontakter och byggt en stadig grund för fortsättningen. Citat från utvärdering Framgångsfaktorer Navet: Projektledningen var knuten till SVB som representerar centralorten i området och är ingen skärgårdskommun. SVB har dessutom gedigen erfarenhet av destinationsarbete. Kravställare: Tillväxtverket var en pådrivande huvudfinansiär. Verklighetsförankring: Styrgruppen var handlingskraftig och hade realistiska projektmål. Nyckelpersoner: Lokala processledare fungerade som en vital länk mellan lokal och central nivå. Decentralisering: Stort lokalt inflytande var en nyckel till att parterna vill fortsätta samverka. Utmaningar Kommunikation: Projektkommunikation, såväl internt som externt, var svårt, tidskrävande och dyrt att lägga ut externt. Tekniska kommunikationsstöd: Projektet hade stått starkare med dedikerad omvärldsbevakning och bättre anpassade kommunikationssystem. 11

12 Arbetsprocess Processer för innovation och engagemang Ett mål för Tillväxtverkets satsning har varit att utveckla arbetsmodeller och skapa ett erfarenhetsutbyte kring destinationsutveckling. Innovationsstegen De lokala utvecklingsprocesserna har i stort löpt enligt bilden till höger. Men det har funnits en stor tillåtelse att ta steg både fram och bakåt i processen för att ge utrymme för innovation och lokal anpassning. Flödet av information har gått i båda riktningar, såväl centralt som lokalt, för att hitta balans och säkerställa att strategin fullföljs. Men också för att verklighetsanpassa strategin. Varje lokal destinationsgrupp har haft i runda tal mellan 10 och 30 deltagare och träffats vid tillfällen under ledning av respektive processledare. Målsättning, mätmetoder och utvärdering Indikatorer och mätpunkter för måluppfyllnad samt mätmetoder har tagits fram för var och ett av projektets delmål. Dessutom har alla aktörer som på något sätt varit engagerade i projektets arbete, cirka 300, utvärderat projektet i två omgångar. 12

13 Arbetsprocess Bra att man träffar likasinnade på ett konstruktivt sätt och delar, utvecklar och får idéer till vår utveckling. Citat från utvärdering Lokal identitet Beståndsdelar Värdskap Hållbarhet Definition Strategi Hållbar destinationsutveckling för Stockholms skärgård Marknad Fokusmarknader Säljprocess Gemensamma kunskapsseminarier Tema Kommunikativa teman Tematiska produktområden Produktutveckling Säsong Paketering Kvalitetssäkring 13

14 Arbetsprocess Teoribildning Ett resultat är en modell för hur projektet främjat både destinations- och produktutveckling. Bilden nedan visar arbetsprocessernas roll och nytta för att överbrygga gräns landet mellan politiska och administrativa enheter och de lokala företagen, samt skapa gemensamt engagemang och ansvarstagande. Dessutom har projektet gett upphov till en ökad tillit till varandra i regionen och tilltro till att utvecklingen faktiskt går att påverka. Destinationsutveckling Stödsystem Produktutveckling Att skapa en fungerande helhet Bygger på destinationssamverkan skärgård-storstad Exempel från Skärgårdsstrategin Att utveckla attraktiva delar/komponenter Bygger på entrepenörskap, lokal samverkan och förtroende 7 skärgårdskommuner Stockholms stad Länsstyrelsen Landstinget med sjötrafiken Skärgårdsstiftelsen Statens fastighetsverk Näringsliv (150 företag i projektet) Föreningsliv Politisk samordning Styrgrupp (beslutsmässig) Arbetsgrupper Gemensam strategi Utvecklingsmodell för det lokala arbetet Analyser Marknad och målgrupp Utbud Kommunikationsplattform Gemensamma seminarier Verktyg (mallar och intruktioner) Swedish Welcome Incitament och konkreta leveranspunkter/säljtillfällen Lokala destinationsgrupper Mindre produktgrupper på lokal basis (exempelvis Stockholm Water Events) Grupperingar mellan olika platser/företagstyper Enskilda företag 14 Samordningstryck genom deltagande i Hållbar destinationsutveckling Samordningsgrupp Processledarteam Kansli mitt i Stödsystem tillgängliga genom Stockholm Visitors Board

15 Arbetsprocess Arbetet inom skärgårdsstrategin är bra men otillräckligt. Det behövs finansiering av besöksboende, ändrade bygglovsregler för snabbare tillståndsgivning, utbildning och tidtabeller som stimulerar till boende i skärgården. Citat från utvärdering Framgångsfaktorer Eget ansvar: Varje plats har fått eget ansvar att rekrytera deltagare och lösa uppgiften utifrån egna förutsättningar och prioriteringar. Transparens: Stor öppenhet har skapat trygghet i erfarenhetsutbytet. Inget ovanifrån-projekt: Dubbelriktad input och feedback mellan central och lokal nivå i projektet. Utmaningar Otydlighet: Ramarna har ibland varit otydliga och det har funnits svårigheter att förstå om ansvar ligger lokalt eller regionalt. 15

16 Utvecklingsprojekt Insatser som är exportmogna och hållbara Ett krav på projektet har varit att öka destinationens attraktionskraft för utländska besökare och att det ska göras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Projektet har prioriterat cirka 30 insatser, både gemensamma och lokala, inom Skärgårdsstrategins sex strategiområden. Dessa delprojekt har också skapat en plattform för en fortsatt fungerande destinationssamverkan och ökat de lokala aktörernas engagemang, förståelse och kompetens. I de lokala insatserna har medel använts på två sätt: Dels till utvecklingsprocesser i grupp, som inkluderat konkret produktutveckling, dels till lokalt prioriterade projekt i syfte att stärka den lokala attraktionskraften, som kallats höj ribban-projekt. Norrtälje Grisslehamn Grisslehamn: Utveckling av det historiska arvet som fiskehamn samt telekommunikativt och litterärt centrum. Norrtälje: Utveckling av ny båtlinje mellan Norrtälje tätort och öarna utanför. Nord-syd: Insatser kopplade till planerad Waxholmsbåtslinje i nord-sydlig riktning med preliminär sträckning mellan Simpnäs i norr och Nynäshamn i söder. Denna sammanlänkar hela destinationen. Ljusterö: Produktutveckling utifrån ett internationaliseringsperspektiv med förbättrade busskommunikationer mellan de olika sevärdheterna, boendeanläggningarna och krogarna. Ljusterö Grinda: Förstudie av möjligheterna att etablera en större gårdsbutik/besökscentrum än det som erbjuds idag. Vaxholm: Projektering av kajområdet, dialog mellan kommun och näringsliv i det lokala besöksklustret och planering av en linfärja mellan Vaxholms kaj och Vaxholms kastell. Stockholm Vaxholm Nacka Grinda Värmdö Sandhamn: Profilerings- och produkt ut vecklingsarbete för vintersäsongen. Sandhamn Dalarö: Utveckling av turistiska produkter kring de många skeppsvraken utanför Dalarö, som vrakutfärder och torrdyksutfärder. Dalarö Nacka och Värmdö: Utveckling av ny busslinje mellan kommunernas fastlandsbaserade skärgårdsbesöksmål. Nynäshamn: Utveckling av lokal evenemangsstrategi och framtagning av koncept för hamnområdet baserat på lokala matupplevelser, Havsnära smaker. Utö: Profileringsarbete samt etablering av Wifi-zon, webbplats och en plan för konkret utveckling av gruvbyn som besöksmål. Nynäshamn Utö Landsort/Öja: Förstudie för destinationsutveckling av Öja som ornitologiskt centrum under perioder som är mycket intressanta ur ett säsongsförlängningsperspektiv. 16 Landsort

17 Utvecklingsprojekt Gemensamma projekt Innovationsprogrammet: Kopplat till den planerade nord-sydliga Waxholmsbåtlinjen genomfördes ett affärsutvecklingsprogram med företagare från hela linjens sträckning. Förslag till gemensam hållbarhetsstrategi Värd i Stockholms skärgård: Kompetensutveckling av turistambassadörer både i värdskap och kunskap om sitt eget och andras besöksmål. Kunskapsseminarier: Gemensamma utbildningsinsatser för att förstå och nå internationella marknader. Kommunikationsplattform Stockholm Archipelago Digital produktpärm och researrangörsmässan Swedish Workshop Konceptutveckling av friluftsanordningar: Projekt i samarbete med Skärgårdsstiftelsen som tagit fram ritningar och prototyper för publika faciliteter för utomhusbruk, såsom vindskydd, skyltar och fågeltorn. Outdoor Academy: I samarbete med bland annat VisitSweden anordnades en skärgårdsresa för 55 utvalda researrangörer, journalister och sportåterförsäljare. Deltagarna fick prova på olika typer av utomhusaktiviteter och kan på så sätt bli ambassadörer för destinationen. Webbplats Stockholm Archipelago Nyckeltal och statistik: Underlag och analys av inkvarterings- och näringslivsstatistik. Skärgårdsdasset: Projekt i samarbete med Skärgårdsstiftelsen som tagit fram ritningar och prototyper för torrtoaletter med innovativ kretsloppsteknik och innovativ design. Lansering våren

18 Utvecklingsprojekt Övergripande insatser som särskilt påverkat projektnyttan Varumärket och marknadsföringskanaler En viktig del av arbetet har varit att utveckla kommunikations plattformen Stockholm Archipelago. Plattformen bygger på konceptet Välmående nära stan, budskapskonceptet Yet och de fyra tematiska områdena Naturupplevelser, Äventyr, Kultur och Regional matkultur. Utifrån detta har två samverkande webbplattformar skapats skärgårdswebben och skärgårdsfönstret på Visit Stockholm under varumärket Stockholm The Capital of Scandinavia. Konkret verktyg för produktutveckling Inför den årliga internationella researrangörsmässan Swedish Workshop togs en digital produktpärm fram med 33 exportmogna turistprodukter för internationella målgrupper, baserade på den gemensamma kommunikationsplattformen. Pärmen blev en viktig sporre i projektets lokala utvecklingsprocesser och produkterna finns idag till försäljning. Hållbarhetsstrategin Några resultat inom hållbarhetssatsningen är ett förslag till gemensam hållbarhetsstrategi för besöksnäringen i skärgården. 20 olika turistverksamheter har testat Swedish Welcome:s certifieringsprogram för att säkra kvaliteten och öka hållbarheten i de turistiska produkterna. Dessutom har både företag och aktörer från offentlig sektor genomgått en kompetenshöjande och nätverksstärkande workshopserie kring hållbarhet. 18

19 Utvecklingsprojekt Långsiktighet är viktigt, det går inte att stressa fram resultat. Citat från utvärdering Framgångsfaktorer Öppen dörr: Alla som ville delta har fått vara med. En bra lokal process har haft hög attraktionskraft i närområdet, och många seriösa deltagare i ett lokalt kluster har ökat möjlig affärsnytta. Kvalitetskriterier: Swedish Welcome:s konkreta och etablerade certifieringssystem kring hållbarheten i turistverksamheterna har varit positivt. Tidsaspekten: Den korta projekttiden har engagerat, drivit på arbetet och pressat fram resultat, samtidigt som det bitvis skapat en svårmanövrerad situation. Utmaningar Verklighet kontra idéprogram: Det blev tydligt att projekten måste utgå från befintliga drivkrafter och idéer snarare än att man försöker föra in helt nya perspektiv eller synsätt som känns krystade. Riggat från start: Ambitionsnivån från regeringen och Tillväxtverket har varit hög. Däremot har förutsättningarna för projektet varit tämligen svåra, särskilt inledningsvis, med delvis otydliga riktlinjer för att lösa komplexa uppgifter. Projektledare Skärgårdsstrategin: Erika Rosander Produktion: Hero Kommunikation tilsammans med Stockholm Archipelago Form: John Blomqvist Foto: Stockholm Archipelago Tryck: Rolf Tryckeri

20 Stockholm Archipelago

Skärgårdsstrategin Möte på Tessinska palatset den 29 april 2014. Stockholm Archipelago

Skärgårdsstrategin Möte på Tessinska palatset den 29 april 2014. Stockholm Archipelago Skärgårdsstrategin Möte på Tessinska palatset den 29 april 2014 Stockholm Archipelago Turismens/besöksnäringens storlek i Sverige Turistsatelliträkenskaperna, Tillväxtverket och SCB, 2012 Turismkonsumtion

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

VÄLKOMNA! Värd i Roslagen. Värd i Stockholms skärgård

VÄLKOMNA! Värd i Roslagen. Värd i Stockholms skärgård VÄLKOMNA! Värd i Roslagen Värd i Stockholms skärgård DAGENS PROGRAM Värdskap - en viktig pusselbit I vår destinationsutveckling Vi som är här! Visit Roslagen därför vill vi vara med! Vi introducerar ett

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser 1 Foto: Sandra Lee Pettersson Ju fler kockar desto bättre soppa 2 Ju fler kockar desto

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

Umeåregionens strategiska plan Umeåregionens Regionråd fattade 2006-11-23 beslut om strategisk plan för Umeåregionens kommunsamverkan:

Umeåregionens strategiska plan Umeåregionens Regionråd fattade 2006-11-23 beslut om strategisk plan för Umeåregionens kommunsamverkan: Umeåregionens strategiska plan Umeåregionens Regionråd fattade 2006-11-23 beslut om strategisk plan för Umeåregionens kommunsamverkan: Umeåregionen har tre övergripande målsättningar 1. utveckla regionen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING. Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1.

FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING. Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1. FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1.0 2011-02-24 Innehållsförteckning Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet...

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer