10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan på promenadavstånd från Hallunda centrum. Ärenden Justering 1 Matchning Södertörn - information 2 Botkyrka Nästa - lägesrapport 3 Avux insatser för unga - lägesrapport. 4 Svar på medborgarförslag angående caféförslag på Tumba äldreboende 5 Internbudget 6 Ekonomisk prognos för 2012 utifrån resultat januari till mars läggs på bordet till sammanträdet. 7 Remissvar på förslag till flerårsplan 8 Uppdatering av delegationsordning 9 Anmälningsärenden 10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök OBS! Se baksida.

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Redovisning av delegationsbeslut Gruppledare i nämnden för (M), (FP), (KD) och TUP sammanträder måndagen den 23 mars kl 17:00 i kommunalhuset plan 9, Avux-hörnan för ärendegenomgång med förvaltningschefen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte kl 18:30 sammanträdesdagen vid matsalen i anslutning till möteslokalen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (S), (V) och (MP) har gruppmöte klockan 18:00 sammanträdesdagen i möteslokalen. Varmt välkomna! Serkan Köse Ordförande Carolina Andersson Sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Matchning Södertörn - information Se presentationsmaterial.

4

5 MATCHNINGSTEAM

6 SAMARBETSPARTNERS

7 VISION Genom att öppna våra lokala arbetsmarknader för våra gemensamma medborgare och riva hinder för inträde på arbetsmarknaden, är målet att människor snabbare ska komma ut i arbete. Visionen för Matchning Södertörn, jan 2008

8 INNEHÅLL Utmaningar Effekter Framgångsfaktorer Förändringsbehov Testamente att förädla

9 SYFTET Af statistik Af utbildningsenhet Södertörns samarbetskommitté Socialförsörjnings -stöd Personalansvarig Huddinge Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur Politisk struktur Nämnder m m Nämnder m m Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur (8) Nämnder m m Introduktion Af chefsmöte Arbetssökande Deltagare Arbetsgivare Företag Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion (1-8) Näringsliv Af arbetsgivarteam Näringsliv Näringsliv Näringsliv Näringsliv Af lokalkontor Af lokalkontor Näringsliv (8) Näringsliv Näringsliv Af lokalkontor Af lokalkontor Af lokalkontor (5-6) Af lokalkontor Ame (8) Ame Ame Ame Ame Ame Ame Ame Af AMO Vux Vux Vux Vux Vux SFI SFI SFI (8) SFI Af AMO (2) Vux (8) Vux Vux SFI SFI SFI SFI

10 UTMANINGAR Södertörnsperspektivet är inte självklart Oklara mandat Ojämnt intresse hos partners Förändra struktur tar mer än tre år Regler förändrades under resans gång Otillräcklig förankring

11 EFFEKT t o m 15 mars anställningar 671 har genomgått programmet på max 6 månader 68% Har gymnasie- eller högskoleutbildning 59% (395 personer) gick vidare till arbete, studier eller utbildningsprogram ca 1430 Företagskontakter 110 nyskapade jobb

12 EFFEKT efter 90 dagar, mätt 15 dec 2011 Av samtliga Av samtliga 37% i arbete 42% i arbete Efter Kvinnor 31% Kvinnor 33% Män 42% Män 48% 90 dagar Vid avslut Mål 40%

13 EFFEKTAnställningar/år, mätt 15 mars-12 Efter 90 dagar Mål 40%

14 FRAMGÅNGSFAKTORER Samlokalisering - en dörr in för medborgare & företag Samordning Matchningsagent funktion med fokus på arbetsgivare Flera kompetenser kring varje individ & individuellt anpassade insatser AME & Näringsliv hänger ihop Nya nätverk & metoder

15 FÖRÄNDRINGSBEHOV Samordna & specialisera Säkrad Kommunikation Gör jämförbart Mer uppföljning Göra det lätt att tänka nytt Samlokalisera

16 Förädla TESTAMENTET Språkstödjare Förberedda företagsbesök Fadderprogram Kursvärdar Samordna Håll ihop! Matchningsagent Intensiv kommunikationsträning i yrkessvenska Intervjuträning Kvalitetssäkrad praktik Nätverk över gränser

17

18 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Avux insatser för unga - lägesrapport. Förslag till beslut Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av rapporten.

19 RAPPORT 1 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Referens Anette Berggren Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens insatser för ungdomar 2012 Sammanfattning Sedan 2010 satsar Botkyrka kommun på ungdomsgarantin vilket innebär att ingen mellan 18 och 25 år ska stå utan jobb, praktik eller utbildning. Inom ungdomsgarantin återfinns även uppdraget om att alla ungdomar mellan 16 och 19 ska erbjudas sommarjobb i kommunen, näringslivet eller inom den sociala ekonomin. Samtliga verksamheter inom Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen erbjuder insatser till ungdomar inom ramen för sitt ansvarsområde. Ungdomar erbjuds därmed: Arbetsmarknadsinsatser SFI (utbildning i svenska för invandrare) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Daglig verksamhet YH-utbildningar Botkyrka kommuns ungdomsgaranti Sedan 2010 satsar Botkyrka kommun på ungdomsgarantin vilket innebär att ingen mellan 18 och 25 år ska stå utan jobb, praktik eller utbildning. Inom ungdomsgarantin återfinns även uppdraget om att alla ungdomar mellan 16 och 19 ska erbjudas sommarjobb i kommunen, näringslivet eller inom den sociala ekonomin. För Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens del har ungdomar under 2011 och 2012 varit i fokus genom satsning på ungdomspaketet och som en av sex prioriterade målgrupper. Svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden Ungdomsarbetslösheten har uppmärksammats mycket i media på senare tid. Statistik visar bland annat att Sveriges ungdomsarbetslöshet ligger över ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Hans Stahles väg 13, Kontaktcenter Direkt E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

20 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 2 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter genomsnittet (plats 16) i en jämförelse med övriga EU-länder. Dessutom är generationsklyftan i Sverige, skillnaden mellan arbetslösheten bland unga och äldre, störst bland europeiska länder. När en lågkonjunktur drabbar Sverige är det vissa målgrupper som drabbas extra hårt av arbetslöshet. Här återfinns bland annat ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Anledningar som brukar nämnas till att ungdomar (och andra målgrupper) slås ut från arbetsmarknaden i ett tidigt skede är bl.a. turordningsreglerna vid uppsägning, höjda ingångslöner och svag koppling mellan utbildning och arbetsliv. Arbetslöshetsstatistik Arbetslöshetsstatistik februari månad. 1 Andel arbetslösa ungdomar år Kvinnor Män Totalt Sverige 15,7 % 19,7 % 17,7 % Stockholms län 8,0 % 10,6 % 9,3 % Botkyrka 13,5 % 15,9 % 14,9 % Huddinge 7,9 % 10,4 % 9,3 % Södertälje 19,3 % 17,0 % 18,1 % I Botkyrka var ungdomsarbetslösheten under februari månad totalt 14,9 % (13,5 % bland kvinnor och 15,9 % bland män). Två av Botkyrkas angränsande kommuner, Huddinge och Södertälje, ligger vid samma mättillfälle under respektive över Botkyrkas andel när det gäller ungdomsarbetslöshet. För Huddinges del var 9,3 % arbetslösa i februari. I Södertälje låg ungdomsarbetslösheten samma period på 18,1%. Botkyrkas arbetslösa ungdomar består av 675 personer, varav 289 kvinnor och 386 män. Av dessa var 150 kvinnor och 199 män öppet arbetslösa samt 139 kvinnor och 187 män i program med aktivitetsstöd. Utöver dessa personer bör även följande ungdomar räknas med: 58 kvinnor och 47 män som har arbete men söker nytt (deltidsarbetslösa, tillfällig timanställning och tillfälligt arbete) 1 Avser ungdomar inskriva hos Arbetsförmedlingen (registerbaserad arbetskraft).

21 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 3 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter kvinnor och 29 män som arbetar med stöd (anställningsstöd, instegsjobb och stöd för personer med funktionsnedsättning) 20 kvinnor och 16 män som är inskrivna på AF men är sökande med förhinder (sjukskrivning, semester osv.) 16 kvinnor och 16 män med nystartsjobb Totalt: 883 ungdomar, varav 389 kvinnor och 494 män AVUX insatser för ungdomar inom ordinarie verksamhet Samtliga verksamheter inom Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen erbjuder insatser till ungdomar inom ramen för sitt ansvarsområde. Ungdomar erbjuds därmed: Arbetsmarknadsinsatser SFI (utbildning i svenska för invandrare) Grundläggande vuxenutbildning. Gymnasial vuxenutbildning. Daglig verksamhet YH-utbildningar

22 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 4 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Arbets- och kompetenscenters insatser för arbetslösa ungdomar I nedan följande text återfinns beskrivningar av Arbets- och kompetenscenters samtliga ungdomsinsatser under Bilden nedan beskriver generellt hur processen för en ungdom som kommer till verksamheten kan se ut. Merparten av ungdomarna kommer från Arbetsförmedlingen men några kommer också från Socialförvaltningens verksamheter. Texten under rubrikerna 1-90 och Jobbgaranti för ungdomar (i illustrationen kallat UGA) ger en utförligare beskrivning av respektive insats. Ungdomens väg i verksamheten Dag 1-90 Insatsen Dag 1-90 är en samverkansinsats mellan Arbetsförmedlingen och Arbets- och kompetenscenter. Samverkansinsatsen startade under våren 2011 och vänder sig till nyarbetslösa ungdomar i åldern som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Ungdomarna hänvisas från Arbetsförmedlingen till Arbets- och kompetenscenter för att få coachning under de första arbetslösa 90 dagarna.

23 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 5 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Eftersom ungdomarna inte har någon ersättning under de första 90 dagarna är aktiviteten på frivillig basis och ska ses mer som ett erbjudande till stöd. Under denna period har ungdomen heller inte rätt till praktik eller annan insats inom Arbetsförmedlingen. Syftet med insatsen dag 1-90 är att ungdomarna genom coachning och uppföljning snabbare ska komma ut i arbete eller studier och förhindra långtidsarbetslöshet. Individuella möten sker kontinuerligt där ungdomens individuella jobb- och studiesituation gås igenom. Ungdomarna erbjuds även hjälp till de gemensamma jobbsökaraktiviteter som finns på Arbets- och kompetenscenter. För de ungdomar som inte kommer i arbete eller studier under dag 1-90 görs en slutredovisning som rapporteras till Arbetsförmedlingen med rekommendationer om åtgärder inför fortsatt planering. Nyckeltal Dag 1-90 perioden februari 2011 mars 2012 Dag 1-90 Totalt K M Totalt antal inskrivna Antal avslutade Antal kvarstående inskrivna jan Resultat efter avslutat program Totalt K M Till arbete Till studier Till KUJ (Kommunalt ungdomsjobb) Till Jobbgarantin för unga (UGA) Sammanlagt till sysselsättning efter avslut Totalt åter Af eller övrigt Totalt avslutade Till sysselsättning 66 % 68 % 65 % Åter AF eller övrigt 34 % 32 % 35 %

24 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 6 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Ett antal av de ungdomar som inte kommer ut i arbete under de första 90 arbetslösa dagarna går vidare till Arbets- och kompetenscenters insatser inom Jobbgaranti för ungdomar. Aktiviteterna för dessa ungdomar sträcker sig över 12 veckor. Under perioden ges ungdomarna möjlighet att fokusera på sina egna förmågor och kunskaper, sätta mål för framtiden samt se över det egna nätverket med arbetsgivare m.fl. Syftet med upplägget är att ge ungdomarna möjlighet att använda sig av sitt entreprenöriella förhållningssätt (som är centralt under 12-veckorsperioden) när de söker jobb eller planerar för vidare studier. Nyckeltal Jobbgaranti för ungdomar perioden januari 2011 mars 2012 Jobbgaranti för ungdomar Totalt K M Totalt antal inskrivna Antal avslutade Antal kvarstående inskrivna jan Resultat efter avslutat program Totalt K M Till arbete Till studier Till KUJ (Kommunalt ungdomsjobb) Sammanlagt till sysselsättning efter avslut Totalt åter Af eller övrigt (t.ex. flytt, föräldraledigt) Totalt avslutade Till sysselsättning 70% 71 % 69 % Till Af eller övrigt 30% 29 % 31 % Kommunala ungdomsjobb (KUJ) De kommunala ungdomsjobben vänder sig till arbetslösa ungdomar år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har en pågående aktivitet på Arbets- och kompetenscenter. Anställningen är på heltid under 6 månader och ska vara i någon av kommunens verksamheter. Insatsen ligger inom ramen för arbetsmarknadspolitisk insats inom beredskapsavtalet och lönen är kr/mån.

25 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 7 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Ungdomen skriver ett anställningsavtal med Arbets- och kompetenscenter på en månad. Om alla parter tycker att det fungerar bra skrivs ett nytt avtal på ytterligare fem månader. Arbets- och kompetenscenter har ansvaret att följa upp ungdomsjobben, med både arbetsgivare och arbetstagare, en månad efter start samt inför avslut. Syftet med de kommunala ungdomsjobben är att öka ungdomarnas möjligheter till arbetslivserfarenhet, egen försörjning samt referenser för framtida jobbsökeri. Inom ramen för de kommunala ungdomsjobben pågår just nu en satsning med särskilda kombinationstjänster med inriktning på yrkesområdena fritidsledare, pedagoger samt kockassistenter till skolkök. Satsningen är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen inför ett kommande stort rekryteringsbehov inom dessa yrkesområden i kommunen de närmsta åren. Nyckeltal kommunala ungdomsjobb nov 2010 mars 2012 Kommunala ungdomsjobb Totalt K M Totalt antal som fått KUJ Antal nu pågående 16 Antal avslutade 60 Resultat efter avslutat KUJ Totalt K M Vikariat på KUJ-platsen Timanst. KUJ-plats Jobb på KUJ-plats Till annat jobb Till studier Sammanlagt till sysselsättning Till föräldraledighet Åter Arbetsförmedlingen 23 Totalt 60 Sysselsättning efter KUJ 58 % Åter Af eller övrigt 42 %

26 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 8 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Fördelning av KUJ inom Botkyrka kommun Antal KUJ/kommunal verksamhet november 2010 mars 2012 Totalt K M Förskolor Äldreboende Skolor Serviceförvaltningen Daglig verksamhet Simhall Bibliotek Kultur och fritid Totalt års nettobudget: 3,7 mkr varav 2,5 mkr är intecknade för löner kopplat till anställningar som påbörjades Vägledningsprogrammet Vägledningsprogrammet riktar sig till ungdomar där det finns en diffus problematik som behöver klargöras genom samtal, vägledning och kartläggning. Innehållet i programmet består dels av individuella samtal men även arbete i grupp. Verksamheten är utformad för 10 ungdomar/gruppstart och med intag fyra gånger/år. I såväl de individuella samtalen som grupperna diskuteras frågor kring självkännedom, intressen, motivation, hälsa, jobbsökeri, arbetskunskap och social arbetskompetens. Vid behov finns även möjlighet till arbetsförmågeutredning och arbetspsykologisk utredning. Programmet är förlagt på Arbets- och kompetenscenter under de sex första veckorna och därefter är insatserna arbetsplatsförlagda genom arbetsprövning inom kommunal eller privat verksamhet. Under 2012 har inflödet till Vägledningsprogrammet varit lågt. Verksamheten har under inledningen av året därför arbetat med deltagare från Jobbgarantin för ungdomar (UGA) som behöver extra stöd och motivation. Framöver kommer därför kravet om att personen ska ha någon form av diffus problematik tas bort och istället läggs fokus på ungdomar som är i behov av extra stöd.

27 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 9 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Kommunala uppföljningsansvaret Arbets- och kompetenscenter är utförare av det kommunala uppföljningsansvaret på uppdrag av gymnasieskolorna (UF). Inom uppföljningsansvaret är syftet först och främst att arbeta med att nå ungdomar i åldern år där det saknas kunskap om ungdomens sysselsättning. Kontakt tas med ungdomarna genom att erbjuda drop-in-tider för besök, brevutskick följda av telefonsamtal samt samverkan med skolor, fritidsgårdar, socialtjänst och Arbetsförmedlingen. När kontakten är tagen erbjuds vägledning och lämpliga individuella insatser. I ett inledande skede görs även kartläggning som ligger till grund för nästa steg som kan vara t.ex. hjälp med att komma in på gymnasieutbildning, alternativa skolformer, heltidspraktik eller hjälp att komma i kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen. Förklaring av uppföljningsansvarets nyckeltal läsåret 2011/2012 Varje år får uppföljningsansvaret en sammanställning över de ungdomar som inte finns registrerade på någon skola i Botkyrka kommun och där faktura från gymnasieskola i annan kommun inte inkommit. För läsåret 2011/2012 fanns sammanlagt 208 ungdomar (112 killar och 96 tjejer) med på listan. I december 2011 gjordes ett brevutskick och dessförinnan hade listan stämts av för att stryka de namn som hunnit registreras på andra gymnasieskolor. Brevet skickades till sammanlagt 159 ungdomar. Av dessa ungdomar har verksamheten pågående samt avslutad kontakt med 18 personer. Vissa av dem har fått hjälp med studievägledning, andra har praktik och någon har fått hjälp med att kontakta Arbetsförmedlingen. I dagsläget finns 106 ungdomar där uppgift saknas om deras sysselsättning. Av dessa ungdomar är dock sannolikheten stor att ett antal studerar på andra skolor vilket kommer att visa sig vid en uppdatering av Extens. Sammanlagt har uppföljningsansvaret haft kontakt med 104 ungdomar (72 killar och 32 tjejer) under läsåret 2011/ ungdomar kommer via brevutskicket som beskrivs ovan. Resterande ungdomar är de som avbrutit sina studier, flyttat in från annan kommun eller är äldre än 18 år och därför inte syns på den sammanställda listan.

28 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 10 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Arrangerade sommarjobb Arrangerade sommarjobb erbjuds till elever som slutar grundskolan eller går i gymnasiet och är födda 1994, 1995 eller Platser erbjuds framför allt inom kommunens egna arbetsplatser och i en del föreningar. Sommarjobben riktar sig till ungdomar som kan ha svårt att hitta jobb på den reguljära arbetsmarknaden under lov. För många ungdomar är de anordnade sommarjobben den första kontakten med arbetslivet. Det är också en möjlighet för Botkyrka kommun som arbetsgivare att ge en positiv bild av att arbeta inom offentlig sektor. För 2012 är ambitionen att 1000 ungdomar ska få ett sommarjobb inom den kommunala sfären. Platsframtagning Under de senaste fyra månaderna har ett intensivt motivations- och påminnelsearbete för framtagning av sommarjobbsplatser pågått. Vi har per den 4 april nått upp till 826 platser fördelade enligt följande: Utbildningsförvaltningen, uf 108 Socialförvaltningen, soc 0 Kultur- och fritidsförvaltningen, kof 90 Kommunledningsförvaltningen, klf 0 Samhällsbyggnadsförvaltningen, sbf 41 Vård- och omsorgsförvaltningen,vof 123 Serviceförvaltningen, sf 192 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, avux* 68 Kommunala bolag 114 Föreningar 48 Övriga 42 Totalt 826 * De 68 platserna inom avux: Akc 45 st, Dagl verksamhet 15 st, Vuxenutbildningen 6 st, Xenter 2 st. Ansökningar I år har ungdomar födda 1994, 1995 eller 1996 kunnat söka sommarjobb. Dessa födelseår innebär att de flesta slutar åk 9 i grundskolan eller åk 1 eller 2 på gymnasiet. Ungdomarna kunde ansöka om kommunens anordnade sommarjobb digitalt via under perioden 1-31 mars. Totalt ansökte 1577 ungdomar om sommarjobb i kommunens verksamheter.

29 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 11 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Tilldelning av sommarjobb Under april påbörjas platsfördelningsarbetet och kontraktsskrivning. Tilldelning sker i första hand till de ungdomar som prioriterats av studie- och yrkesvägledare, pedagoger inom gymnasiesärskolan samt socialförvaltningen. I år har 90 ansökningar kommit in från ungdomar som finns med bland dem som prioriterats. Därefter sker lottning av inkomna platser bland de sökande, yngre lottas före äldre. Kultur- och fritidsförvaltningen träffar lottade ungdomar för enklare intervju innan de ger besked. Dessa jobb handlar bl a om att producera tidning, radio, arbete i orkester eller på fritidsgård. Samtliga lottade ungdomar garanteras plats även om KoF säger nej till att ta emot vissa. Övriga förvaltningar tillhandahåller öppna platser utan särskild antagningsintervju. Handledning På de flesta arbetsplatser står ordinarie personal för handledning av ungdomarna. Dock kommer vi att behöva anställa 6-8 handledare på beredskapsarbete genom kommunens arbetsmarknadsinsatser för att säkerställa sommarjobben för bl a de större områdena inom lokalvård och fastighetsskötsel. I år satsar vi extra på handledarförberedelser. Vid ett 2-3 tillfällen anordnar vi workshops i samarbete med hr-chefen och förvaltningens hr-ansvarige, där utbyte av goda arbetssätt kan ske mellan nya och erfarna handledare. Vi kommer dessutom att ge en del praktisk information samt skapa underlag för nätverkande mellan årets handledare. Workshops är planerade att hållas i slutet på maj års nettobudget: 8 mk Sommarlovsentreprenör Sommaren 2012 genomförs konceptet Sommarlovsentreprenör för fjärde gången. Syftet med konceptet är att ungdomar i åldern år ska få pröva på vad det innebär att arbeta fram en affärsidé och pröva att driva egen verksamhet baserad på affärsidén. Ungdomarna tränas i entreprenöriellt tänkande och förhållningssätt. Under programmet kommer ungdomarna att ha tillgång till handledare och företagare. Konceptet Sommarlovsentreprenör genomförs i samarbete med kommunens näringslivschef och det lokala näringslivet.

30 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 12 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Hittills i år har 30 ungdomar ansökt om att vara med i årets omgång av Sommarlovsentreprenör. Av dessa är 6 ungdomar intervjuade och klara att vara med. Målet är att ha ca 20 ungdomar vid staren i början av sommaren. Traineeanställningar Ungdomar som saknar behörighet till gymnasieskolan kan erbjudas en kommunal traineeanställning. Insatsen riktar sig till ungdomar som inte studerar eller arbetar och står utanför den reguljära arbetsmarknaden och som förväntas ha stora svårigheter att få jobb. Hindret för ungdomen kan t.ex. vara icke genomförd grundskole- eller gymnasieutbildning, funktionshinder eller en trasslig social situation. Verksamheten har ett bra samarbete med kommunens Paraplyprojekt som bl.a. skickar ungdomar som är i behov av en traineeanställning. I dagsläget har fem ungdomar en pågående traineeanställning års nettobudget: 300 tkr. Sommarjobbsmässa I samarbete med Arbetsförmedlingen arrangeras årligen en mässa om sommarjobb där arbetsgivare möter ungdomar som söker sommarjobb. Övriga insatser för ungdomar inom förvaltningen X-jobb (Xenter) X-jobb ger ungdomar möjlighet att skaffa sig referenser inför sökandet av riktiga jobb. Xenter bjuder in före detta elever och låter dem utföra mindre medieuppdrag åt bland annat föreningar till självkostnadspris. Verksamheten bedrivs i blygsam skala och omfattar några ungdomar per år. Projektet START - stöd till arbete (Daglig Verksamhet) START ska erbjuda personer med utvecklingsstörning och autism insatser för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer som t.ex. utvecklings- och trygghetsanställningar. Projektet kommer att utveckla kontakter med arbetsgivare som visat ett socialt engagemang och som kan tänka sig att ta emot deltagare i någon form av subventionerad anställning. Yrkesutbildningar på gymnasial nivå (Vuxenutbildningen)

31 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 13 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Vuxenutbildningen har tilldelats 1,5 mkr för att erbjuda fler ungdomar en gymnasial yrkesutbildning. Ungdomarna startar under hela året och kommer tidigast att avsluta utbildningarna i december Framgångsfaktorer och utmaningar I samtliga av verksamhetens insatser för ungdomar ligger fokus på att deltagarna ska få möjlighet att inrikta sig på sina egna kunskaper och färdigheter, lära sig att ta ett eget ansvar samt att ställa upp mål för framtiden. Det är viktigt att ungdomarna erbjuds insatser i ett tidigt skede av arbetslösheten eftersom de i annat fall kan riskera att fastna i långvarig arbetslöshet. Arbets- och kompetenscenters samarbete med Arbetsförmedlingen (bl.a. i Dag 1-90 och Jobbgarantin för ungdomar) fungerar mycket bra och är betydelsefullt för både planering av insatser och för en smidig handläggning av varje deltagare. Likaså är samarbetet med olika aktörer inom Socialförvaltningen viktigt för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Uppföljningsansvaret Inom Uppföljningsansvaret ser vi att det finns behov av ytterligare resurser för att kunna följa upp de ungdomar som verksamheten idag inte når. För dessa ungdomar behövs ett omsorgsfullt fältarbete (knacka dörr, besöka fritidsgårdar osv.) för att informera om de insatser som finns att tillgå. Detta uppdrag ryms inte inom de tjänster som är kopplade till Uppföljningsansvaret idag. Eventuellt skulle en sådan resurs kunna finansieras inom ramen för Botkyrkas Samordningsförbund och här är avsikten att lämna in en ansökan för detta inom kort. Kommunala ungdomsjobb och Traineeanställning Många av de ungdomar som verksamheten möter är skoltrötta och har liten kontakt med näringslivet och arbetsmarknaden. För dessa ungdomar är ett ingångsjobb på arbetsmarknaden en viktig insats. De kommunala ungdomsjobben och traineeanställningarna är mycket uppskattade av både arbetssökande och arbetsgivare. Båda insatserna ger ungdomarna värdefulla erfarenheter och ökade förutsättningar att kunna slå sig in på den reguljära arbetsmarknaden på egen hand. Kommunala ungdomsjobb uppfyller även arbetsvillkoret för att få ersättning från A-kassan. Under 2012 är vår ambition att öka kontakten med både arbetsgivare och arbetstagare med regelbundet stöd och uppföljning under hela 6-månadersperioden.

32 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 14 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Arrangerade sommarjobb När det gäller verksamhetens arbete med sommarjobben ser vi gärna att det finns tydlig dokumentation om syften med att kommunen anordnar sommarjobb för stora volymer samt vilka ungdomar som dessa jobb ska ges till. Kriterier sedan 2011 vem kan söka Född 1994, 1995, 1996 (förskjuts en årgång per år så att sökande har chans 3 år i följd) 1. Boende i Botkyrka 2. Webbansökan inskickad mellan 1-31 mars 3. Flyktingar kan ansöka om de fått bifall efter prövning om Arbetstillstånd Undantag. Detta sker genom mottagningshandläggare. Prioriteringsordning sedan 2011 vem får jobb 1. Prioriterade av studie- och yrkesvägledare, gymnasiesärskolan eller socialförvaltningen. 2. Lottning utifrån inkomna platser, yngre lottas före äldre såvida inte platsen kräver att personen är äldre. Medskick och vad har vi lärt oss Antalet sommarjobbsplatser bör maximeras till det antal som förvaltningarna i förväg anger att de kan anordna med kvalitet. En uppskattning är att det kan röra sig om ca platser. Varje förvaltning anordnar sedan platser och skickar underlag till Arbets- och kompetenscenter för registrering och lottning bland sökande, utan att en mängd be-om-plaster-brev måste skickas. Tydliga prioriteringar av vilka ungdomar som ska få sommarjobb, se exempel i prioriteringsordning ovan. Om prioriteringar framöver ändras, utökas eller minskas bör det ske före utannonseringen och ansökningen på botkyrka.se, dvs. senast december året före. Tydliga syften om varför vi satsar på ett stort antal sommarjobb. Detta med anledning av att många platser har allt för specifika och snäva krav för att passa generellt till den prioriterade målgruppen. Det är viktigt att sommarjobbsinsatsen kan ges till vem som helst av de sökande. De platser som ställer olika typer av ålders- eller kompetenskrav bör separeras och hanteras enligt ordinarie anställningsrutin under sommarmånaderna. En stor del av arbetet med sommarjobb består av medborgarsynpunkter angående sökkriterier, prioriteringsordning och nej-svar. Därför är det av

33 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 15 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter största vikt att både syften och prioriteringar är mycket tydliga och kan kommuniceras tydligt i samband med sommarjobbsinformation, både internt till kommunens verksamheter som anordnar platser och externt till Botkyrkas medborgare.

34 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2011:73 4 Svar på medborgarförslag angående caféförslag på Tumba äldreboende (AVUX/2011:73) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag gällande att se över möjligheten för kommunmedborgare med en funktionsnedsättning att bedriva caféverksamhet på Tumba sjukhem. Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom fastigheten ägs av Botkyrka kommun. Här lämnades beskedet att Tumba sjukhem inom kort ska renoveras och att det i dagsläget inte är möjligt att bedriva verksamhet i lokalen. Beskedet från Samhällsbyggnadsförvaltningen innebär att vi i nuläget inte kommer att arbeta vidare med förslaget kring Tumba sjukhem. Som ordförande anser jag att efter renovering kan frågan återuppväckas efter som jag anser att det är ett bra förslag.

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2012-12-21 Tid 2013-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Arbetsmarknad Integration Vuxenutbildning Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 KOMPETENSNÄMNDEN... 3 MÅLGRUPPER... 3 MÅL FÖR KOMPETENSNÄMNDEN... 3 KOMPETENSFÖRVALTNINGEN...

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer