10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan på promenadavstånd från Hallunda centrum. Ärenden Justering 1 Matchning Södertörn - information 2 Botkyrka Nästa - lägesrapport 3 Avux insatser för unga - lägesrapport. 4 Svar på medborgarförslag angående caféförslag på Tumba äldreboende 5 Internbudget 6 Ekonomisk prognos för 2012 utifrån resultat januari till mars läggs på bordet till sammanträdet. 7 Remissvar på förslag till flerårsplan 8 Uppdatering av delegationsordning 9 Anmälningsärenden 10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök OBS! Se baksida.

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Redovisning av delegationsbeslut Gruppledare i nämnden för (M), (FP), (KD) och TUP sammanträder måndagen den 23 mars kl 17:00 i kommunalhuset plan 9, Avux-hörnan för ärendegenomgång med förvaltningschefen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte kl 18:30 sammanträdesdagen vid matsalen i anslutning till möteslokalen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (S), (V) och (MP) har gruppmöte klockan 18:00 sammanträdesdagen i möteslokalen. Varmt välkomna! Serkan Köse Ordförande Carolina Andersson Sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Matchning Södertörn - information Se presentationsmaterial.

4

5 MATCHNINGSTEAM

6 SAMARBETSPARTNERS

7 VISION Genom att öppna våra lokala arbetsmarknader för våra gemensamma medborgare och riva hinder för inträde på arbetsmarknaden, är målet att människor snabbare ska komma ut i arbete. Visionen för Matchning Södertörn, jan 2008

8 INNEHÅLL Utmaningar Effekter Framgångsfaktorer Förändringsbehov Testamente att förädla

9 SYFTET Af statistik Af utbildningsenhet Södertörns samarbetskommitté Socialförsörjnings -stöd Personalansvarig Huddinge Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur Politisk struktur Nämnder m m Nämnder m m Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur (8) Nämnder m m Introduktion Af chefsmöte Arbetssökande Deltagare Arbetsgivare Företag Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion (1-8) Näringsliv Af arbetsgivarteam Näringsliv Näringsliv Näringsliv Näringsliv Af lokalkontor Af lokalkontor Näringsliv (8) Näringsliv Näringsliv Af lokalkontor Af lokalkontor Af lokalkontor (5-6) Af lokalkontor Ame (8) Ame Ame Ame Ame Ame Ame Ame Af AMO Vux Vux Vux Vux Vux SFI SFI SFI (8) SFI Af AMO (2) Vux (8) Vux Vux SFI SFI SFI SFI

10 UTMANINGAR Södertörnsperspektivet är inte självklart Oklara mandat Ojämnt intresse hos partners Förändra struktur tar mer än tre år Regler förändrades under resans gång Otillräcklig förankring

11 EFFEKT t o m 15 mars anställningar 671 har genomgått programmet på max 6 månader 68% Har gymnasie- eller högskoleutbildning 59% (395 personer) gick vidare till arbete, studier eller utbildningsprogram ca 1430 Företagskontakter 110 nyskapade jobb

12 EFFEKT efter 90 dagar, mätt 15 dec 2011 Av samtliga Av samtliga 37% i arbete 42% i arbete Efter Kvinnor 31% Kvinnor 33% Män 42% Män 48% 90 dagar Vid avslut Mål 40%

13 EFFEKTAnställningar/år, mätt 15 mars-12 Efter 90 dagar Mål 40%

14 FRAMGÅNGSFAKTORER Samlokalisering - en dörr in för medborgare & företag Samordning Matchningsagent funktion med fokus på arbetsgivare Flera kompetenser kring varje individ & individuellt anpassade insatser AME & Näringsliv hänger ihop Nya nätverk & metoder

15 FÖRÄNDRINGSBEHOV Samordna & specialisera Säkrad Kommunikation Gör jämförbart Mer uppföljning Göra det lätt att tänka nytt Samlokalisera

16 Förädla TESTAMENTET Språkstödjare Förberedda företagsbesök Fadderprogram Kursvärdar Samordna Håll ihop! Matchningsagent Intensiv kommunikationsträning i yrkessvenska Intervjuträning Kvalitetssäkrad praktik Nätverk över gränser

17

18 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Avux insatser för unga - lägesrapport. Förslag till beslut Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av rapporten.

19 RAPPORT 1 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Referens Anette Berggren Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens insatser för ungdomar 2012 Sammanfattning Sedan 2010 satsar Botkyrka kommun på ungdomsgarantin vilket innebär att ingen mellan 18 och 25 år ska stå utan jobb, praktik eller utbildning. Inom ungdomsgarantin återfinns även uppdraget om att alla ungdomar mellan 16 och 19 ska erbjudas sommarjobb i kommunen, näringslivet eller inom den sociala ekonomin. Samtliga verksamheter inom Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen erbjuder insatser till ungdomar inom ramen för sitt ansvarsområde. Ungdomar erbjuds därmed: Arbetsmarknadsinsatser SFI (utbildning i svenska för invandrare) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Daglig verksamhet YH-utbildningar Botkyrka kommuns ungdomsgaranti Sedan 2010 satsar Botkyrka kommun på ungdomsgarantin vilket innebär att ingen mellan 18 och 25 år ska stå utan jobb, praktik eller utbildning. Inom ungdomsgarantin återfinns även uppdraget om att alla ungdomar mellan 16 och 19 ska erbjudas sommarjobb i kommunen, näringslivet eller inom den sociala ekonomin. För Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens del har ungdomar under 2011 och 2012 varit i fokus genom satsning på ungdomspaketet och som en av sex prioriterade målgrupper. Svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden Ungdomsarbetslösheten har uppmärksammats mycket i media på senare tid. Statistik visar bland annat att Sveriges ungdomsarbetslöshet ligger över ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Hans Stahles väg 13, Kontaktcenter Direkt E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

20 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 2 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter genomsnittet (plats 16) i en jämförelse med övriga EU-länder. Dessutom är generationsklyftan i Sverige, skillnaden mellan arbetslösheten bland unga och äldre, störst bland europeiska länder. När en lågkonjunktur drabbar Sverige är det vissa målgrupper som drabbas extra hårt av arbetslöshet. Här återfinns bland annat ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Anledningar som brukar nämnas till att ungdomar (och andra målgrupper) slås ut från arbetsmarknaden i ett tidigt skede är bl.a. turordningsreglerna vid uppsägning, höjda ingångslöner och svag koppling mellan utbildning och arbetsliv. Arbetslöshetsstatistik Arbetslöshetsstatistik februari månad. 1 Andel arbetslösa ungdomar år Kvinnor Män Totalt Sverige 15,7 % 19,7 % 17,7 % Stockholms län 8,0 % 10,6 % 9,3 % Botkyrka 13,5 % 15,9 % 14,9 % Huddinge 7,9 % 10,4 % 9,3 % Södertälje 19,3 % 17,0 % 18,1 % I Botkyrka var ungdomsarbetslösheten under februari månad totalt 14,9 % (13,5 % bland kvinnor och 15,9 % bland män). Två av Botkyrkas angränsande kommuner, Huddinge och Södertälje, ligger vid samma mättillfälle under respektive över Botkyrkas andel när det gäller ungdomsarbetslöshet. För Huddinges del var 9,3 % arbetslösa i februari. I Södertälje låg ungdomsarbetslösheten samma period på 18,1%. Botkyrkas arbetslösa ungdomar består av 675 personer, varav 289 kvinnor och 386 män. Av dessa var 150 kvinnor och 199 män öppet arbetslösa samt 139 kvinnor och 187 män i program med aktivitetsstöd. Utöver dessa personer bör även följande ungdomar räknas med: 58 kvinnor och 47 män som har arbete men söker nytt (deltidsarbetslösa, tillfällig timanställning och tillfälligt arbete) 1 Avser ungdomar inskriva hos Arbetsförmedlingen (registerbaserad arbetskraft).

21 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 3 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter kvinnor och 29 män som arbetar med stöd (anställningsstöd, instegsjobb och stöd för personer med funktionsnedsättning) 20 kvinnor och 16 män som är inskrivna på AF men är sökande med förhinder (sjukskrivning, semester osv.) 16 kvinnor och 16 män med nystartsjobb Totalt: 883 ungdomar, varav 389 kvinnor och 494 män AVUX insatser för ungdomar inom ordinarie verksamhet Samtliga verksamheter inom Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen erbjuder insatser till ungdomar inom ramen för sitt ansvarsområde. Ungdomar erbjuds därmed: Arbetsmarknadsinsatser SFI (utbildning i svenska för invandrare) Grundläggande vuxenutbildning. Gymnasial vuxenutbildning. Daglig verksamhet YH-utbildningar

22 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 4 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Arbets- och kompetenscenters insatser för arbetslösa ungdomar I nedan följande text återfinns beskrivningar av Arbets- och kompetenscenters samtliga ungdomsinsatser under Bilden nedan beskriver generellt hur processen för en ungdom som kommer till verksamheten kan se ut. Merparten av ungdomarna kommer från Arbetsförmedlingen men några kommer också från Socialförvaltningens verksamheter. Texten under rubrikerna 1-90 och Jobbgaranti för ungdomar (i illustrationen kallat UGA) ger en utförligare beskrivning av respektive insats. Ungdomens väg i verksamheten Dag 1-90 Insatsen Dag 1-90 är en samverkansinsats mellan Arbetsförmedlingen och Arbets- och kompetenscenter. Samverkansinsatsen startade under våren 2011 och vänder sig till nyarbetslösa ungdomar i åldern som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Ungdomarna hänvisas från Arbetsförmedlingen till Arbets- och kompetenscenter för att få coachning under de första arbetslösa 90 dagarna.

23 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 5 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Eftersom ungdomarna inte har någon ersättning under de första 90 dagarna är aktiviteten på frivillig basis och ska ses mer som ett erbjudande till stöd. Under denna period har ungdomen heller inte rätt till praktik eller annan insats inom Arbetsförmedlingen. Syftet med insatsen dag 1-90 är att ungdomarna genom coachning och uppföljning snabbare ska komma ut i arbete eller studier och förhindra långtidsarbetslöshet. Individuella möten sker kontinuerligt där ungdomens individuella jobb- och studiesituation gås igenom. Ungdomarna erbjuds även hjälp till de gemensamma jobbsökaraktiviteter som finns på Arbets- och kompetenscenter. För de ungdomar som inte kommer i arbete eller studier under dag 1-90 görs en slutredovisning som rapporteras till Arbetsförmedlingen med rekommendationer om åtgärder inför fortsatt planering. Nyckeltal Dag 1-90 perioden februari 2011 mars 2012 Dag 1-90 Totalt K M Totalt antal inskrivna Antal avslutade Antal kvarstående inskrivna jan Resultat efter avslutat program Totalt K M Till arbete Till studier Till KUJ (Kommunalt ungdomsjobb) Till Jobbgarantin för unga (UGA) Sammanlagt till sysselsättning efter avslut Totalt åter Af eller övrigt Totalt avslutade Till sysselsättning 66 % 68 % 65 % Åter AF eller övrigt 34 % 32 % 35 %

24 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 6 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Ett antal av de ungdomar som inte kommer ut i arbete under de första 90 arbetslösa dagarna går vidare till Arbets- och kompetenscenters insatser inom Jobbgaranti för ungdomar. Aktiviteterna för dessa ungdomar sträcker sig över 12 veckor. Under perioden ges ungdomarna möjlighet att fokusera på sina egna förmågor och kunskaper, sätta mål för framtiden samt se över det egna nätverket med arbetsgivare m.fl. Syftet med upplägget är att ge ungdomarna möjlighet att använda sig av sitt entreprenöriella förhållningssätt (som är centralt under 12-veckorsperioden) när de söker jobb eller planerar för vidare studier. Nyckeltal Jobbgaranti för ungdomar perioden januari 2011 mars 2012 Jobbgaranti för ungdomar Totalt K M Totalt antal inskrivna Antal avslutade Antal kvarstående inskrivna jan Resultat efter avslutat program Totalt K M Till arbete Till studier Till KUJ (Kommunalt ungdomsjobb) Sammanlagt till sysselsättning efter avslut Totalt åter Af eller övrigt (t.ex. flytt, föräldraledigt) Totalt avslutade Till sysselsättning 70% 71 % 69 % Till Af eller övrigt 30% 29 % 31 % Kommunala ungdomsjobb (KUJ) De kommunala ungdomsjobben vänder sig till arbetslösa ungdomar år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har en pågående aktivitet på Arbets- och kompetenscenter. Anställningen är på heltid under 6 månader och ska vara i någon av kommunens verksamheter. Insatsen ligger inom ramen för arbetsmarknadspolitisk insats inom beredskapsavtalet och lönen är kr/mån.

25 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 7 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Ungdomen skriver ett anställningsavtal med Arbets- och kompetenscenter på en månad. Om alla parter tycker att det fungerar bra skrivs ett nytt avtal på ytterligare fem månader. Arbets- och kompetenscenter har ansvaret att följa upp ungdomsjobben, med både arbetsgivare och arbetstagare, en månad efter start samt inför avslut. Syftet med de kommunala ungdomsjobben är att öka ungdomarnas möjligheter till arbetslivserfarenhet, egen försörjning samt referenser för framtida jobbsökeri. Inom ramen för de kommunala ungdomsjobben pågår just nu en satsning med särskilda kombinationstjänster med inriktning på yrkesområdena fritidsledare, pedagoger samt kockassistenter till skolkök. Satsningen är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen inför ett kommande stort rekryteringsbehov inom dessa yrkesområden i kommunen de närmsta åren. Nyckeltal kommunala ungdomsjobb nov 2010 mars 2012 Kommunala ungdomsjobb Totalt K M Totalt antal som fått KUJ Antal nu pågående 16 Antal avslutade 60 Resultat efter avslutat KUJ Totalt K M Vikariat på KUJ-platsen Timanst. KUJ-plats Jobb på KUJ-plats Till annat jobb Till studier Sammanlagt till sysselsättning Till föräldraledighet Åter Arbetsförmedlingen 23 Totalt 60 Sysselsättning efter KUJ 58 % Åter Af eller övrigt 42 %

26 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 8 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Fördelning av KUJ inom Botkyrka kommun Antal KUJ/kommunal verksamhet november 2010 mars 2012 Totalt K M Förskolor Äldreboende Skolor Serviceförvaltningen Daglig verksamhet Simhall Bibliotek Kultur och fritid Totalt års nettobudget: 3,7 mkr varav 2,5 mkr är intecknade för löner kopplat till anställningar som påbörjades Vägledningsprogrammet Vägledningsprogrammet riktar sig till ungdomar där det finns en diffus problematik som behöver klargöras genom samtal, vägledning och kartläggning. Innehållet i programmet består dels av individuella samtal men även arbete i grupp. Verksamheten är utformad för 10 ungdomar/gruppstart och med intag fyra gånger/år. I såväl de individuella samtalen som grupperna diskuteras frågor kring självkännedom, intressen, motivation, hälsa, jobbsökeri, arbetskunskap och social arbetskompetens. Vid behov finns även möjlighet till arbetsförmågeutredning och arbetspsykologisk utredning. Programmet är förlagt på Arbets- och kompetenscenter under de sex första veckorna och därefter är insatserna arbetsplatsförlagda genom arbetsprövning inom kommunal eller privat verksamhet. Under 2012 har inflödet till Vägledningsprogrammet varit lågt. Verksamheten har under inledningen av året därför arbetat med deltagare från Jobbgarantin för ungdomar (UGA) som behöver extra stöd och motivation. Framöver kommer därför kravet om att personen ska ha någon form av diffus problematik tas bort och istället läggs fokus på ungdomar som är i behov av extra stöd.

27 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 9 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Kommunala uppföljningsansvaret Arbets- och kompetenscenter är utförare av det kommunala uppföljningsansvaret på uppdrag av gymnasieskolorna (UF). Inom uppföljningsansvaret är syftet först och främst att arbeta med att nå ungdomar i åldern år där det saknas kunskap om ungdomens sysselsättning. Kontakt tas med ungdomarna genom att erbjuda drop-in-tider för besök, brevutskick följda av telefonsamtal samt samverkan med skolor, fritidsgårdar, socialtjänst och Arbetsförmedlingen. När kontakten är tagen erbjuds vägledning och lämpliga individuella insatser. I ett inledande skede görs även kartläggning som ligger till grund för nästa steg som kan vara t.ex. hjälp med att komma in på gymnasieutbildning, alternativa skolformer, heltidspraktik eller hjälp att komma i kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen. Förklaring av uppföljningsansvarets nyckeltal läsåret 2011/2012 Varje år får uppföljningsansvaret en sammanställning över de ungdomar som inte finns registrerade på någon skola i Botkyrka kommun och där faktura från gymnasieskola i annan kommun inte inkommit. För läsåret 2011/2012 fanns sammanlagt 208 ungdomar (112 killar och 96 tjejer) med på listan. I december 2011 gjordes ett brevutskick och dessförinnan hade listan stämts av för att stryka de namn som hunnit registreras på andra gymnasieskolor. Brevet skickades till sammanlagt 159 ungdomar. Av dessa ungdomar har verksamheten pågående samt avslutad kontakt med 18 personer. Vissa av dem har fått hjälp med studievägledning, andra har praktik och någon har fått hjälp med att kontakta Arbetsförmedlingen. I dagsläget finns 106 ungdomar där uppgift saknas om deras sysselsättning. Av dessa ungdomar är dock sannolikheten stor att ett antal studerar på andra skolor vilket kommer att visa sig vid en uppdatering av Extens. Sammanlagt har uppföljningsansvaret haft kontakt med 104 ungdomar (72 killar och 32 tjejer) under läsåret 2011/ ungdomar kommer via brevutskicket som beskrivs ovan. Resterande ungdomar är de som avbrutit sina studier, flyttat in från annan kommun eller är äldre än 18 år och därför inte syns på den sammanställda listan.

28 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 10 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Arrangerade sommarjobb Arrangerade sommarjobb erbjuds till elever som slutar grundskolan eller går i gymnasiet och är födda 1994, 1995 eller Platser erbjuds framför allt inom kommunens egna arbetsplatser och i en del föreningar. Sommarjobben riktar sig till ungdomar som kan ha svårt att hitta jobb på den reguljära arbetsmarknaden under lov. För många ungdomar är de anordnade sommarjobben den första kontakten med arbetslivet. Det är också en möjlighet för Botkyrka kommun som arbetsgivare att ge en positiv bild av att arbeta inom offentlig sektor. För 2012 är ambitionen att 1000 ungdomar ska få ett sommarjobb inom den kommunala sfären. Platsframtagning Under de senaste fyra månaderna har ett intensivt motivations- och påminnelsearbete för framtagning av sommarjobbsplatser pågått. Vi har per den 4 april nått upp till 826 platser fördelade enligt följande: Utbildningsförvaltningen, uf 108 Socialförvaltningen, soc 0 Kultur- och fritidsförvaltningen, kof 90 Kommunledningsförvaltningen, klf 0 Samhällsbyggnadsförvaltningen, sbf 41 Vård- och omsorgsförvaltningen,vof 123 Serviceförvaltningen, sf 192 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, avux* 68 Kommunala bolag 114 Föreningar 48 Övriga 42 Totalt 826 * De 68 platserna inom avux: Akc 45 st, Dagl verksamhet 15 st, Vuxenutbildningen 6 st, Xenter 2 st. Ansökningar I år har ungdomar födda 1994, 1995 eller 1996 kunnat söka sommarjobb. Dessa födelseår innebär att de flesta slutar åk 9 i grundskolan eller åk 1 eller 2 på gymnasiet. Ungdomarna kunde ansöka om kommunens anordnade sommarjobb digitalt via under perioden 1-31 mars. Totalt ansökte 1577 ungdomar om sommarjobb i kommunens verksamheter.

29 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 11 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Tilldelning av sommarjobb Under april påbörjas platsfördelningsarbetet och kontraktsskrivning. Tilldelning sker i första hand till de ungdomar som prioriterats av studie- och yrkesvägledare, pedagoger inom gymnasiesärskolan samt socialförvaltningen. I år har 90 ansökningar kommit in från ungdomar som finns med bland dem som prioriterats. Därefter sker lottning av inkomna platser bland de sökande, yngre lottas före äldre. Kultur- och fritidsförvaltningen träffar lottade ungdomar för enklare intervju innan de ger besked. Dessa jobb handlar bl a om att producera tidning, radio, arbete i orkester eller på fritidsgård. Samtliga lottade ungdomar garanteras plats även om KoF säger nej till att ta emot vissa. Övriga förvaltningar tillhandahåller öppna platser utan särskild antagningsintervju. Handledning På de flesta arbetsplatser står ordinarie personal för handledning av ungdomarna. Dock kommer vi att behöva anställa 6-8 handledare på beredskapsarbete genom kommunens arbetsmarknadsinsatser för att säkerställa sommarjobben för bl a de större områdena inom lokalvård och fastighetsskötsel. I år satsar vi extra på handledarförberedelser. Vid ett 2-3 tillfällen anordnar vi workshops i samarbete med hr-chefen och förvaltningens hr-ansvarige, där utbyte av goda arbetssätt kan ske mellan nya och erfarna handledare. Vi kommer dessutom att ge en del praktisk information samt skapa underlag för nätverkande mellan årets handledare. Workshops är planerade att hållas i slutet på maj års nettobudget: 8 mk Sommarlovsentreprenör Sommaren 2012 genomförs konceptet Sommarlovsentreprenör för fjärde gången. Syftet med konceptet är att ungdomar i åldern år ska få pröva på vad det innebär att arbeta fram en affärsidé och pröva att driva egen verksamhet baserad på affärsidén. Ungdomarna tränas i entreprenöriellt tänkande och förhållningssätt. Under programmet kommer ungdomarna att ha tillgång till handledare och företagare. Konceptet Sommarlovsentreprenör genomförs i samarbete med kommunens näringslivschef och det lokala näringslivet.

30 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 12 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Hittills i år har 30 ungdomar ansökt om att vara med i årets omgång av Sommarlovsentreprenör. Av dessa är 6 ungdomar intervjuade och klara att vara med. Målet är att ha ca 20 ungdomar vid staren i början av sommaren. Traineeanställningar Ungdomar som saknar behörighet till gymnasieskolan kan erbjudas en kommunal traineeanställning. Insatsen riktar sig till ungdomar som inte studerar eller arbetar och står utanför den reguljära arbetsmarknaden och som förväntas ha stora svårigheter att få jobb. Hindret för ungdomen kan t.ex. vara icke genomförd grundskole- eller gymnasieutbildning, funktionshinder eller en trasslig social situation. Verksamheten har ett bra samarbete med kommunens Paraplyprojekt som bl.a. skickar ungdomar som är i behov av en traineeanställning. I dagsläget har fem ungdomar en pågående traineeanställning års nettobudget: 300 tkr. Sommarjobbsmässa I samarbete med Arbetsförmedlingen arrangeras årligen en mässa om sommarjobb där arbetsgivare möter ungdomar som söker sommarjobb. Övriga insatser för ungdomar inom förvaltningen X-jobb (Xenter) X-jobb ger ungdomar möjlighet att skaffa sig referenser inför sökandet av riktiga jobb. Xenter bjuder in före detta elever och låter dem utföra mindre medieuppdrag åt bland annat föreningar till självkostnadspris. Verksamheten bedrivs i blygsam skala och omfattar några ungdomar per år. Projektet START - stöd till arbete (Daglig Verksamhet) START ska erbjuda personer med utvecklingsstörning och autism insatser för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer som t.ex. utvecklings- och trygghetsanställningar. Projektet kommer att utveckla kontakter med arbetsgivare som visat ett socialt engagemang och som kan tänka sig att ta emot deltagare i någon form av subventionerad anställning. Yrkesutbildningar på gymnasial nivå (Vuxenutbildningen)

31 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 13 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Vuxenutbildningen har tilldelats 1,5 mkr för att erbjuda fler ungdomar en gymnasial yrkesutbildning. Ungdomarna startar under hela året och kommer tidigast att avsluta utbildningarna i december Framgångsfaktorer och utmaningar I samtliga av verksamhetens insatser för ungdomar ligger fokus på att deltagarna ska få möjlighet att inrikta sig på sina egna kunskaper och färdigheter, lära sig att ta ett eget ansvar samt att ställa upp mål för framtiden. Det är viktigt att ungdomarna erbjuds insatser i ett tidigt skede av arbetslösheten eftersom de i annat fall kan riskera att fastna i långvarig arbetslöshet. Arbets- och kompetenscenters samarbete med Arbetsförmedlingen (bl.a. i Dag 1-90 och Jobbgarantin för ungdomar) fungerar mycket bra och är betydelsefullt för både planering av insatser och för en smidig handläggning av varje deltagare. Likaså är samarbetet med olika aktörer inom Socialförvaltningen viktigt för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Uppföljningsansvaret Inom Uppföljningsansvaret ser vi att det finns behov av ytterligare resurser för att kunna följa upp de ungdomar som verksamheten idag inte når. För dessa ungdomar behövs ett omsorgsfullt fältarbete (knacka dörr, besöka fritidsgårdar osv.) för att informera om de insatser som finns att tillgå. Detta uppdrag ryms inte inom de tjänster som är kopplade till Uppföljningsansvaret idag. Eventuellt skulle en sådan resurs kunna finansieras inom ramen för Botkyrkas Samordningsförbund och här är avsikten att lämna in en ansökan för detta inom kort. Kommunala ungdomsjobb och Traineeanställning Många av de ungdomar som verksamheten möter är skoltrötta och har liten kontakt med näringslivet och arbetsmarknaden. För dessa ungdomar är ett ingångsjobb på arbetsmarknaden en viktig insats. De kommunala ungdomsjobben och traineeanställningarna är mycket uppskattade av både arbetssökande och arbetsgivare. Båda insatserna ger ungdomarna värdefulla erfarenheter och ökade förutsättningar att kunna slå sig in på den reguljära arbetsmarknaden på egen hand. Kommunala ungdomsjobb uppfyller även arbetsvillkoret för att få ersättning från A-kassan. Under 2012 är vår ambition att öka kontakten med både arbetsgivare och arbetstagare med regelbundet stöd och uppföljning under hela 6-månadersperioden.

32 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 14 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Arrangerade sommarjobb När det gäller verksamhetens arbete med sommarjobben ser vi gärna att det finns tydlig dokumentation om syften med att kommunen anordnar sommarjobb för stora volymer samt vilka ungdomar som dessa jobb ska ges till. Kriterier sedan 2011 vem kan söka Född 1994, 1995, 1996 (förskjuts en årgång per år så att sökande har chans 3 år i följd) 1. Boende i Botkyrka 2. Webbansökan inskickad mellan 1-31 mars 3. Flyktingar kan ansöka om de fått bifall efter prövning om Arbetstillstånd Undantag. Detta sker genom mottagningshandläggare. Prioriteringsordning sedan 2011 vem får jobb 1. Prioriterade av studie- och yrkesvägledare, gymnasiesärskolan eller socialförvaltningen. 2. Lottning utifrån inkomna platser, yngre lottas före äldre såvida inte platsen kräver att personen är äldre. Medskick och vad har vi lärt oss Antalet sommarjobbsplatser bör maximeras till det antal som förvaltningarna i förväg anger att de kan anordna med kvalitet. En uppskattning är att det kan röra sig om ca platser. Varje förvaltning anordnar sedan platser och skickar underlag till Arbets- och kompetenscenter för registrering och lottning bland sökande, utan att en mängd be-om-plaster-brev måste skickas. Tydliga prioriteringar av vilka ungdomar som ska få sommarjobb, se exempel i prioriteringsordning ovan. Om prioriteringar framöver ändras, utökas eller minskas bör det ske före utannonseringen och ansökningen på botkyrka.se, dvs. senast december året före. Tydliga syften om varför vi satsar på ett stort antal sommarjobb. Detta med anledning av att många platser har allt för specifika och snäva krav för att passa generellt till den prioriterade målgruppen. Det är viktigt att sommarjobbsinsatsen kan ges till vem som helst av de sökande. De platser som ställer olika typer av ålders- eller kompetenskrav bör separeras och hanteras enligt ordinarie anställningsrutin under sommarmånaderna. En stor del av arbetet med sommarjobb består av medborgarsynpunkter angående sökkriterier, prioriteringsordning och nej-svar. Därför är det av

33 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 15 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter största vikt att både syften och prioriteringar är mycket tydliga och kan kommuniceras tydligt i samband med sommarjobbsinformation, både internt till kommunens verksamheter som anordnar platser och externt till Botkyrkas medborgare.

34 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2011:73 4 Svar på medborgarförslag angående caféförslag på Tumba äldreboende (AVUX/2011:73) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag gällande att se över möjligheten för kommunmedborgare med en funktionsnedsättning att bedriva caféverksamhet på Tumba sjukhem. Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom fastigheten ägs av Botkyrka kommun. Här lämnades beskedet att Tumba sjukhem inom kort ska renoveras och att det i dagsläget inte är möjligt att bedriva verksamhet i lokalen. Beskedet från Samhällsbyggnadsförvaltningen innebär att vi i nuläget inte kommer att arbeta vidare med förslaget kring Tumba sjukhem. Som ordförande anser jag att efter renovering kan frågan återuppväckas efter som jag anser att det är ett bra förslag.

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP)

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, sal Stange 2:3, kl. 19.00 20.20 ande Serkan Köse (S), ordförande Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Glad (S) tjg. ersättare Stefan

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Arbets- och kompetenscenter, kl. 19.00-20.15 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Jan- Eric Conradsson (TUP) Stefan Leiding

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-02-08 Tid 2013-02-19, Kl 19:00 Plats Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - åtgärder

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNING SFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Hans Stahles väg 13, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2012-11-27 Tid 2012-12-06, Kl 19:00 Plats Rum 230, Arbets- och kompetenscenter, Hans Stahles väg 13, Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S)

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Magdalena Jonsson

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

1 Yttrande över motion - Arbetsförmedling för funktionsnedsatta. 2 Yttrande över motion - Timbank för personer i långvarigt utanförskap (M)

1 Yttrande över motion - Arbetsförmedling för funktionsnedsatta. 2 Yttrande över motion - Timbank för personer i långvarigt utanförskap (M) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2014-10-09 Tove Bodin Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-10-16, Kl 19:00 Plats Botkyrka vuxenutbildning,

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga Skapad av Malin Appelgren Så ser ungas situation på arbetsmarknaden ut i Kronobergs län Januari 2010 I vecka 3 gick 2 226 ungdomar i Kronoberg

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Datum. Ersättare Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland. Andreas Trygg (V), Köpings kommun

Datum. Ersättare Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland. Andreas Trygg (V), Köpings kommun Samordningsförbundet Västra Mälardalen Plats och tid Stadskällaren, Arboga, kl 13.30-14.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) ande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer