Väsby kulturs strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väsby kulturs strategi 2013-2016"

Transkript

1 Styrdokument, plan Utvecklingsledare Maebel Lindby Dnr Fax SVV/2013:63 Väsby kulturs strategi Nivå: Nämndspecifikt styrdokument Antagen: Styrelsen för Väsby välfärd den 25 september 2013 Reviderad: Giltig t.o.m: Den 30 september år 2016 Ansvarig ägare: Chef Väsby välfärd

2 1 Bakgrund och syfte Väsby Kultur består av bibliotek, allmän kultur, musikskolan, Vikingagården Gunnes gård och ungdomsverksamheten Vega. Väsby Kulturs uppdrag är att bedriva verksamhet inom dessa områden. Målgruppen är boende och besökare i Upplands Väsby kommun. Syftet med en strategi för åren är att stärka kulturens roll i kommunen och att lyfta fram och utveckla kulturverksamheterna. 2 Lagar, riktlinjer och kommunens politiska viljeinriktning Verksamhetsspecifika lagar för kulturverksamheten är bibliotekslagen och biblioteksplanen samt kommunens kulturpolitiska- och ungdomspolitiska program. Det handikappolitiska programmet påverkar även verksamheterna i Väsby kultur. 3 Mål Väsby kultur följer kommunfullmäktiges övergripande mål som utgår från de fyra perspektiven, kund, samhälle & miljö, medarbetare och ekonomi. Mål och uppdrag för verksamheterna styrs av kultur- och fritidsnämnden och styrelsen för Väsby Välfärd samt överenskommelser med kundvalskontoret. Genom att lyfta fram kulturområdets möjligheter vill verksamheten nå målet om att Upplands Väsby kommun ska vara en attraktiv kommun där människor vill bo och verka. Att stärka, ta tillvara och utveckla barn och ungas kreativa förmåga och därigenom stärka deras självkänsla och framtidstro är ett annat målområde. 4 Fokusområden Kundnöjdhet Kvalitet Ledarskap och medarbetarskap 4.1 Kundnöjdhet Genom kultur och bildning påverkas individen att se sammanhang och bli aktiv och delaktig i samhället. Alla oavsett etnicitet, funktionshinder och ålder ska känna sig välkomna och hitta någonting som passar dem. Väsby Kultur ska också verka för att underlätta för ett livslångt lärande. 2

3 Upplands Väsby ska vara attraktivt för alla invånare och besökare, genom att erbjuda ett levande kulturliv och kreativa miljöer som också lockar till inflyttning och stimulerar företagande. Boende och verksamma i Upplands Väsby ska erbjudas möteslokaler/arenor för såväl den breda som den smala kulturen inom konst, musik, teater, litteratur, kulturmiljö, film etc. Genom samarbete mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet ska Upplands Väsby utvecklas till en levande kulturkommun Välkomnande mötesplats för alla Flera av Väsby kulturs verksamheter finns i Messingen och deltar där i arbetet med att skapa en levande mötesplats för Väsbyborna. Att utveckla Messingen och det nya kulturhuset på bästa sätt med hjälp av kultur i olika former är något som Väsby kulturs verksamheter vill och ska bidra med. I Messingen finns biblioteket som ska sträva mot att bli en attraktiv mötesplats som lockar både kommuninvånare och externa besökare. Biblioteket ska befästa sin plats som central aktör i Upplands Väsbys kulturliv. Även Musikskolan finns i Messingen och är en viktig aktör i kommunens kulturliv, bl.a. genom att delta i och anordna konserter och föreställningar. På detta sätt bidrar musikskolans elever och lärare till att levandegöra Messingen och andra platser i kommunen. Att få lyssna till eller delta i en konsert/föreställning ökar gemenskapen och delaktigheten. Detta är något som vi ska utveckla ständigt. Vikingagården Gunnes Gård, en unik plats, Sveriges enda vikingatida rekonstruktion från en och samma utgrävning. Sedan starten har den pedagogiska aktiviteten för kommunens skolor varit grunden i verksamheten. Under helger, vår och höst samt tre sommarmånader är gården öppen som friluftsmuseum. Vi kommer att fortsätta bedriva en högkvalitativ verksamhet på gården. Vega tillhandahåller mötesplatser för ungdomar från hela Upplands Väsby där man kan umgås på ett bra sätt. Vega anordnar även uppträdanden/konserter/föreställningar där Vegas ungdomar visar för varandra och andra intresserade vad man arbetar med i de olika gruppverksamheterna. Fokus ligger på kulturskapande aktiviteter. Vi kommer att utveckla dessa verksamheter till att omfatta fler kulturyttringar Skapa nätverk Väsby Kultur arbetar inom en rad olika nätverk för bibliotek, musik och kulturskolor, historiska och arkeologiska nätverk samt nätverk för fritidsgårdar. Det är viktigt att ingå i olika biblioteksnätverk för att kunna omvärldsbevaka på ett bra sätt. Regionbiblioteket i Stockholms län har olika nätverk för t.ex. barn, ungdom, fjärrlån, media mm. som biblioteket ingår i. Vi deltar även i ett nätverk för bibliotekschefer och skolbiblioteksnätverket, BIBLIST, ett diskussionsforum för bibliotekarier på nätet. Musikskolan ska utöka sitt nätverksarbete med andra musik och kulturskolor för att hämta inspiration och nya idéer till verksamhetsutveckling. Musikskolan ingår idag i olika nätverk för musik och kulturskolor i landet och internationellt exempelvis; Sveriges musik och 2

4 kulturskoleråd (SMOK), Nätverk för samarbete mellan kulturskolorna i Håbo, Järfälla, Upplands Väsby, Vallentuna, Upplands bro och Sigtuna( HJUVUS). Musikskolan ska även synliggöras för elever från andra kulturer genom kontakt och samarbeten med olika invandrarföreningar. För att säkerställa trovärdighet och vinna ny kunskap har Gunnes gård samarbete med Stockholms universitet, Stockholms Läns museum och Sveriges Historiska museum. Gunnes gård deltar i styrelsearbetet hos andra föreningar och organisationer med liknande inriktning tex. Nordic association of Open Air Museums (NOOAM), en förening för arkeologiska friluftsmuseer i norden, Destination Viking Association, en förening för vikingatida turistdestinationer världen över, associated partner i EU- projektet Cross roads, ett projekt om vikingatiden i Ryssland/Polen/Litauen. Gunnes gård medverkar i skapandet av en gemensam organisation för turistutveckling med fokus på Vikingatid ur ett besöksnäringsperspektiv i Stockholms och Uppsala län. Vega ingår i Föreningen Storstockholms kultur och fritidschefer(fskf) s nätverk för fritidsgårdar och deltar i erfarenhetsutbyte och fortbildningsinsatser inom detta. Kunskap i Centrum (KC) är ett länsövergripande nätverk som ger oss aktuell information och ordnar föreläsningar/kurser inom olika områden samt verkar för en utveckling av fritidsledaryrket Samverkan Väsby Kultur samverkar med många olika aktörer, skolorna, studieförbunden, Sodexo, Sverigefinska skolans föräldraföreningen, Bibliotekets vänner, Röda korset, Campus Väsby, Gunnes felag, hembygdsföreningen, IOGT-NTO, Väsby stöd med flera. Samverkan med olika aktörer är viktigt och berikande och vi ska utöka dessa samarbeten. Biblioteket gör programverksamhet för barn och vuxna i samarbete med studieförbund, Sverigefinska skolans föräldraföreningen, Sodexo m.fl. Ett samarbete som ska utvecklas och utökas med andra parter. Musikskolan arrangerar Väsby melodifestival tillsammans med Väsby stöd varje år, något som är berikande för eleverna. Musikskolans föräldraförening är en viktig samarbetspartner och nuvarande samverkan med kommunens skolor ska utökas. Gunnes gård samarbetar med sin vänförening Gunnes felag som bl.a. gör den populära höstmarknaden varje år. Midsommarfirandet på Gunnes gård sker i samarbete med hembygdsföreningen och kurser och föreläsningar med anknytning till vikingatid genomförs i samarbete med ABF. Dessa samarbeten är viktiga och berikar verksamheten och ska utvecklas. Gunnes gård har dessutom ett samarbete med Stockholms universitet som förlägger vissa kurser i forntida byggnadsteknik på gården. Detta intressanta samarbete ger mersmak och vi arbetar med en utveckling av detta. Vega samverkar med studieförbundet Vuxenskolan som driver studioverksamheten tillsammans med Vega. Ett stort intresse finns hos båda parter att utveckla samarbetet. Att finna fler samarbetspartners för att utveckla gruppverksamheterna till att omfatta andra kulturyttringar är något vi kommer att arbeta med. 3

5 4.2 Kvalitet Alla Väsby kulturs tjänster ska hålla hög kvalitet, våra kunder ska känna sig med nöjda, trygga och delaktiga i verksamheterna. Alla enheter arbetar intensivt med att lyssna på våra kunders önskemål och synpunkter. Att ligga steget före och komma med förslag, nyheter och idéer är något vi lägger stort fokus vid. En ekonomi i balans och största möjliga nytta för satsade medel är en självklarhet för Väsby Kultur. Väsby kultur tar kultur på allvar, viktigt är att verksamheten är grundad i vedertagna kvalitativa kulturbegrepp. Genom att vara informerad inom ny forskning och teknik inom kulturområdet säkerställs kvaliteten på verksamheternas utbud. Biblioteket ska arbeta med en fortsatt utveckling av bibliotekswebben (24 timmars- biblioteket). Viktigt är arbetet med omvärldsbevakning för ett ständigt aktuellt mediebestånd, med särskild hänsyn till anpassade medier samt medier på våra minoritetsspråk och största invandrarspråk. Biblioteket ska följa med i den tekniska utvecklingen och stå väl rustad inför en digital framtid. En utmaning för biblioteken är att utveckla det nya och samtidigt värna om det traditionella. Biblioteket ska främja läsning och intresset för litteratur för både barn och vuxna. Genom olika aktiviteter ska ett levande biblioteksrum skapas som lockar till läsning och kreativt skapande. Ett utökat utbud ska utvecklas i det mer öppna pendlarbiblioteket. Engagerande, kvalitativ och varierad programverksamhet på både dag och kvällstid för alla åldrar ska utvecklas. Riktade program mot exempelvis Sfi-studenter, talbokslåntagare och dyslektiker är utvecklingsområden vi arbetar med. Musikskolans undervisning utgår från den enskilda elevens förutsättningar, vilja och engagemang och ett ständigt utvecklingsarbete pågår kring dessa frågor. Elevernas egna önskemål och idéer bejakas och uppmuntras genom dialog under lektionerna. Genom noggrann planering av läsåret ges utrymme till en mängd framträdanden alltid med avstamp i vad som är bäst för eleven. Ett projekt kommer att startas hösten 2013 med teaterlek och konst, det har redan visat sig att ett stort intresse finns och många anmälningar har kommit in. Musikskolan ska inleda ett arbete med att utveckla nya samspelsformer som passar dagens elevers behov och önskemål. Gunnes gård är en starkt drivande kraft när det gäller utveckling av vikingatida besöksmål både nationellt och internationellt med inriktning på besöksnäring och pedagogik. Gunnes gård ger grundskolan unika möjligheter att göra en tidsresa tillbaka till forntiden. För att säkerställa kvalitet, trovärdighet och vinna ny kunskap har Gunnes gård samarbete med Stockholms universitet, Stockholms Läns museum och Sveriges Historiska museum. Vega har en styrgrupp bestående av personalen och ungdomsrepresentanter som är valda av ungdomarna och här bestäms vilka aktiviteter som ska genomföras. Exempel på sådana aktiviteter är; diskussion om jämlikhet, att ha kul utan mycket pengar, alkohol och droger samt varje människas rätt att vara som den är. Vega söker aktiviteter som passar för både pojkar och flickor och väljer aktivt bort könsbundna sådana. Vega ska fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med ungdomarna med en kultur och demokrati inriktning med utgångspunkt i vad ungdomarna själva vill. 4

6 4.3 Ledarskap och medarbetarskap Våra medarbetare är Väsby kulturs viktigaste resurs och ledningen arbetar ständigt med att ge medarbetarna de bästa förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete. Delaktighet och medbestämmande är en förutsättning för bra arbetsresultat och trivsel. Att stärka ledarskapet inom Väsby Kultur är viktigt och gemensamma utveckling/utbildningsdagar kommer att genomföras årligen. Särskilda utvecklingsplaner med kartläggning av kompetensutvecklingsbehov kommer att göras med varje chef inom Väsby kultur. Fortbildning efter verksamheternas behov och medarbetarnas önskemål är prioriterad och tillgodoses inom ekonomiska ramar. All personal i Väsby kultur ska ha formell kompetens och adekvat utbildning Fortbildning Bibliotekets personal ges möjlighet att delta i kurser och fortbildningar, bl.a. bok och biblioteksmässan i Göteborg, Littralund m.m. Dessutom deltar de i ett stort antal nätverk. Musikskolan kommer att arbeta för att stärka lärarna genom mer uttalat kollegialt lärande. Musikskolan kommer även att inleda ett arbete med kompetensutveckling inom området elever med funktionsnedsättning för att på ett ännu bättre sätt kunna möta dessa elever. Gunnes gårds personal fortbildar sig kontinuerligt genom erfarenhetsutbyte i sina många nätverk. Att säkerställa historisk trovärdighet ställer stora krav på omvärldsbevakning. Arkeologi och övrig forskning är i ständig utveckling och historien omprövas ständigt. Kurser och seminarier är nödvändigt för att säkerställa att det som förmedlas är det som är riktigt just nu. Vegas personal erbjuds fortbildning och kurser som är viktiga för Vegas utveckling. En satsning på en utbildning för personal och besökare när det gäller demokrati kommer att genomföras. Målet är att utveckla verksamheten så att den genomsyras av demokratitanken i allt som sker. Väsby Kultur Eva Wiström Kulturchef 5

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

GARAGET Verksamhetsplan 2014

GARAGET Verksamhetsplan 2014 GARAGET Verksamhetsplan 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VERKSAMHETEN... 2 DITT VAR.DAGS.RUM GARAGET 2 ORGANISATION 2 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014... 4 EXTERNA ARRANGEMANG 4 SAMHÄLLSSERVICE 4 BIBLIOTEKSSERVICEN

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04

Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04 Verksamhetsplan Stockholms läns museum 2014 Antagen 2014-02-04 Innehållsförteckning INLEDNING ÖVERGRIPANDE... 2 Vision 2 Verksamhetsidé.. 2 Övergripande mål. 2 Strategier. 4 Målgrupper. 5 Verksamhetsperspektiv..

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer