Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm"

Transkript

1 BESLUT Dnr. 13/34 Peter Liljenstolpe Förvaltningschef 1(15) Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Detta dokument är en sammanställning av de viktigaste besluten som delegerats från rektor/högskolestyrelse till förvaltningschef, utbildnings- och forskningsnämnd, eller prefekt/avdelningschef. Den innehåller också information om viktiga uppgifter som regleras i Högskoleförordningen och vissa handläggningsrutiner. Beslut att fastställa denna besluts- och delegationsordning har fattats av undertecknad rektor efter föredragning av Peter Liljenstolpe. Närvarande därutöver var prorektor, professor Staffan Scheja. Studentrepresentant har haft möjlighet att yttra sig över beslutet. Cecilia Rydinger Alin Peter Liljenstolpe

2 2(15) Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Ärendetyp Beslutsnivå Anmärkning STRATEGI, VERKSAMHETSPLAN Fastställande av strategi för KMH Fastställande av verksamhetsplan för KMH Fastställande av verksamhetsplan för högskolegemensamma ändamål Högskolestyrelsen Högskolestyrelsen BUDGET, EKONOMI M.M. MEDELSFÖRDELNING M.M. Till institutioner och ramar för högskolegemensamma ändamål Till enheterna inom högskoleförvaltning och bibliotek Högskolestyrelsen Budgetering på institutionsnivå Budgetering på avdelningsnivå inom högskoleförvaltning/bibliotek ÅRSREDOVISNING/ BOKSLUT M.M. Avdelningschefen/ Chefsbibliotekarien Beslut om årsredovisning Högskolestyrelsen Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag Beslut om åtgärder vid över- eller underskott på högskoleövergripande nivå Beslut om åtgärder vid över- eller underskott på institutionsnivå Beslut om åtgärder vid över- eller underskott för högskolegemensamma verksamheter Beslut om åtgärder vid över- eller underskott på avdelningsnivå/högskolebibliotek Avdelningschefen

3 3(15) AVTAL Beslut om mottagande av gåvor, donationer Tecknande av avtal om uppdrag om utbildning/forskning Tecknande av avtal om internationella utbyten inom utbildning (internationella mobilitetsprogram och andra bilaterala student- eller lärarutbyten) Tecknande av hyresavtal med inresande utbytesstudenter avseende uthyrning av studentbostäder UPPHANDLING Datorer, datortillbehör, bildskärmar, skrivare, kopiatorer, IT-nätverk, programvaror och tjänster, konsulttjänster för IT-stöd Projektering och byggnadsåtgärder i befintliga byggnader samt projektering och motsvarande för KMH:s nybyggnad. AV- och videokonferensutrustning, elektronikkomponenter, AV-inredningar, belysningsarmatur, maskintillbehör, förvaringsenheter, kontorsarbetsstolar, möbelklädsel, möbler för offentliga utrymmen, batterier, hygien- och städprodukter, kontorsmaterial, kontorspapper, musikinstrument, paketförmedling, kaffe- och dryckesautomater och tjänster med anknytning till området Betalkort, inköpskort, ekonomisystem, banktjänster, värdetransporter UTANORDNING OCH ATTEST /Förvaltningschef /Förvaltningschef Chefen för IT- Fastighetsansvarig Chefen för Service Chefen för Ekonomi På förslag av chefen för Studieadministrativa Utanordning avseende högskolans konton Chefen för Ekonomi Beslutsattest för Utbildnings- och forskningsnämndens kostnadsställen Beslutsattest för förvaltningsavdelningarnas/högskolebibliotekets kostnadsställen Chefen för Utbildnings- och forsknings Avdelningschefen/Chefsbibliotekarien

4 4(15) Beslutsattest för institutionernas kostnadsställen BANK- OCH KONTANTHANTERING Beslut om innehav av inköpskort Beslut om innehav av betalkort med personligt betalningsansvar Bank- och kontanthantering, fullständiga behörigheter Upptagande av finansieringslån rörande anläggningstillgångar i Riksgälden UPPDRAGSTILLÄGG, ARVODEN Avseende rektor (lön) Avseende prorektor Avseende prefekter, stf. prefekter/ bitr. prefekter Avseende prefekter vars uppdrag upphör /avdelningschefen, Förvaltningschef Chefen för Ekonomi Chefen för Ekonomi Regeringen Högskolestyrelsen och planeringschefen Avseende sakkunniga Personalchefen Avseende arvoden för ledamöter (och studentrepresentanter) i Utbildnings- och forskningsnämnden samt i UFN:s utskott Avseende arvoden för ledamöter (och studentrepresentanter) i övriga organ och arbetsgrupper på högskolegemensam nivå Avseende T/A-personal REPRESENTATION På högskolegemensam nivån / På institutionsnivå Får ej vidaredelegeras På avdelningsnivå inom högskoleförvaltning/bibliotek STIPENDIER Beslut om utdelning av donationsstipendier knutna vid KMH Avdelningschefen Får ej vidaredelegeras

5 5(15) Beslut om utdelning av stipendier inom internationella mobilitetsprogram Beslut om stipendier för tredjelandsstudenter På förslag från chefen för Studieadministrativa Beslut om MFS-stipendier På förslag från chefen för Studieadministrativa DONATIONER M.M. Ytterst ansvarig för stiftelseförvaltningen Högskolestyrelsen Enligt placeringspolicyn Beslut om placeringsordning Högskolestyrelsen Enligt placeringspolicyn Fastställer årsredovisning för stiftelserna Högskolestyrelsen Enligt placeringspolicyn Firmatecknare för stiftelserna / Enligt placeringspolicyn Beslutar om undantag från placeringspolicyn Ansvara för den löpande förvaltningen med rätt att delegera till donationsförvaltningen Ansvarar för att placeringspolicyn och resursdelegationens beslut efterlevs, och rapporterar till högskolestyrelsen halvårsvis Lämnar förslag till placeringsordning och ansvarsfördelning till styrelsen Resursdelegationen Enligt placeringspolicyn Enligt placeringspolicyn Enligt placeringspolicyn Enligt placeringspolicyn Beslut om val av externa kapitalförvaltare Resursdelegationen Enligt placeringspolicyn Bereder mottagande av nya donationer Planeringschefen Enligt placeringspolicyn Initierar och bereder uppdateringar av placeringspolicyn Följer upp förvaltningsresultatet och rapporterar till en gång per månad Planeringschefen Planeringschefen Enligt placeringspolicyn Enligt placeringspolicyn Administrerar stiftelserna Planeringschefen Enligt placeringspolicyn PERSONALÄRENDEN ANSTÄLLNINGAR/LÖNER Tecknande av kollektivavtal Fastställande av högskolegemensamma

6 6(15) riktlinjer för löne- och anställningsvillkor Förslag om inledande av rekrytering av adjunkter, lektorer, professorer och forskarassistent Beslut om inledande av rekrytering av lärarpersonal exkl. timavlönade lärare Beslut om inledande av rekrytering av timavlönade lärare Förslag till anställningsprofil för samtliga lärarkategorier Fastställande av anställningsprofil för högskolelektor och professor (inkl. gästprofessor och adjungerad professor) Fastställande av anställningsprofil för adjunkt Fastställande av anställningsprofil för timavlönad lärare Föreslå sakkunniga vid prövning av anställning som professor (inkl. gästprofessor och adjungerad professor), högskolelektor och forskarassistent Utseende av sakkunniga vid anställning som professor, högskolelektor (inkl. gästprofessor och adjungerad professor) och forskarassistent Lärarförslagsnämnden befordran av lektor till professor Lärarförslagsnämnden befordran av adjunkt till lektor Lärarförslagsnämnden ansökan om docentkompetens Lärarförslagsnämnden Föreslå anställning av anställning som professor, högskolelektor och forskarassistent gästlärare, timavlönade lärare samt gästprofessor och adjungerad professor) Föreslå antagande av docent Föreslå befordran av högskolelektor till professor samt befordran av adjunkt till högskolelektor Lärarförslagsnämnden Lärarförslagsnämnden Lärarförslagsnämnden

7 7(15) Beslut om anställning av professor, adjungerad professor och gästprofessor, högskolelektor och forskarassistent, högskoleadjunkt, forskare, postdoktor, assistent, amanuens och timavlönad lärare doktorander (inkl beslut om förlängning utöver 4 år pga särskilda skäl) T/A-personal vid förvaltningsavdelning/ högskolebibliotek chef vid förvaltningsavdelning/ högskolebibliotek Beslut om befordran av Personalchefen Avdelningschefen/Chefsbibliotekarien högskolelektor till professor högskoleadjunkt till högskolelektor Beslut om antagande av docent Beslut om förslag till avslag på ansökan om befordran till professor och högskolelektor Beslut om avslag på ansökan om befordran till professor och högskolelektor Lärarförslagsnämnden Beslut om löne- och anställningsvillkor för (inom ramen för övergripande riktlinjer fastställda av rektor) professor, gästprofessor och adjungerad professor, högskolelektor och forskarassistenter forskare, postdoktor, doktorand, T/A-personal: nyanställning Avdelningschefen T/A-personal (chef för förvaltningscnhet/bibliotek) T/A-personal (vid förvaltningscnhet/bibliotek) Beslut om entledigande (på egen begäran) Avdelningschefen Personalchefen

8 8(15) ÖVERKLAGANDEN Beslut om yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) över överklagande rörande anställning UPPDRAG Utseende av ordförande och vice ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden Utseende av ledamöter i Utbildnings- och forskningsnämnden Utseende av prefekt och bitr. prefekt och beslut om uppdragets omfång för denne Utseende av stf. prefekt och uppdragets omfång för denne Utseende av studierektor och uppdragets omfång för denne Utseende av ledamöter i UFN:s utskott Utseende av ledamöter i lärarförslagsnämnden SEMESTER/LEDIGHET M.M. Beslut om tjänstledighet för lärare för högst tolv månader Beslut om tjänstledighet för T/A-personal för högst tolv månader Beslut om ledighet/semester för Direktval Personalchefen På förslag från valförsamling På förslag från valförsamling På delegation från rektor På delegation från rektor På delegation från rektor Efter tillstyrkande från prefekt På delegation från rektor och vidare från prefekter enhetschefer personal vid institution (ej lärare) personal vid förvaltningsavdelning Avdelningschefen TJÄNSTGÖRINGSPLAN Fastställande av bemanningsplan På delegation från rektor Tjänstgöringsplan för lärare På delegation från rektor

9 9(15) UPPSÄGNINGAR/ ÖVERTALIGHET/OMPLACERING Beslut om omplaceringar inom Personalchefen På delegation från rektor och vidare från ansvarsområdet Dekanus 1) Beslut om uppsägning p.g.a. arbetsbrist/medelsbrist Beslut om uppsägning p.g.a. personliga skäl Beslut om disciplinansvar, avskedande p.g.a. personliga skäl: professorer Personalansvarsnämnden Statens ansvarsnämnd UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ANORDNANDE AV UTBILDNING, SAMT UTBILDNINGSPLANER OCH KURSPLANER Beslut om inrättande av program Beslut att fastställa utbildningsplan för program (ny utbildningsplan och förändringar) Beslut om inrättande av kurs Beslut att fastställa kursplan Resp. utbildningsutskott På delegation från Utbildnings- och forskningsnämnden enligt KMH:s arbetsordning Beslut att fastställa reviderad kursplan Resp. utbildningsutskott På delegation från Utbildnings- och forskningsnämnden enligt KMH:s arbetsordning Beslut om riktlinjer för kursvärderingar och uppföljning av resultaten av dessa Genomförande av kursvärderingar På delegation från Utbildnings- och forskningsnämnden ANTAGNING Fastställande av antagningsordning Högskolestyrelsen Efter förslag från Utbildnings- och forskningsnämnden Beslut om behörighetskrav och urvalsgrund/er för tillträde till kurs eller program (i utbildningsplan och kursplan) På delegation från rektor enligt KMH:s arbetsordning

10 10(15) Beslut om ansökan till Universitets- och högskolerådet om tillstånd att använda andra krav eller alternativt urval (t.ex. antagningsprov) Beslut om allmänna riktlinjer avseende krav för och förfarande vid antagningsprov Beslut att inrätta ett antagningsprov Beslut att fastställa provbeskrivning för ett antagningsprov Beslut om förfarandet vid anmälan, anmälnings- och kompletteringstider, samt beslut om antagning till kurs eller program Beslut om antagningstal vid antagning till kurs eller program Beslut om antagning till senare del av program Chefen för Utbildnings- och forsknings. Efter yttrande från prefekt och chefen för Studieadministrativa. Efter yttrande från prefekt. Beslut om motsvarandebedömning eller reell kompetens vid antagning till kurs eller program. Efter yttrande från prefekt. Beslut om undantag från behörighetskrav vid antagning till kurs eller program Beslut om fördelningen av platser mellan betygs- och (högskole-) provgrupp vid antagning till kurs eller program Beslut om antagning till kurs av studenter antagna inom internationella utbytesprogram Beslut om anstånd med att påbörja studierna eller medgivande av rätt att fortsätta studier efter studieuppehåll Beslut om individuellt anpassad studiegång (s.k. alternativ studiegång) Beslut om byte av programinriktning. Efter yttrande från prefekt... Efter yttrande från prefekten. Efter yttrande från prefekten. Efter yttrande från prefekten. Efter yttrande från prefekten.

11 11(15) Beslut om yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) avseende överklaganden av beslut att en sökande inte är behörig, eller avseende beslut att inte bevilja anstånd eller studieuppehåll STUDIEDOKUMENTATION, EXAMINATORER OCH BETYG Fastställande av läsårets förläggning och terminsindelning och medge undantag från denna Beslut om innehåll i och användning av studiedokumentationssystemen Delegation från Beslut om vilken personal som ska ha tillgång till studiedokumentationssystemen samt om rättigheter och arbetsfördelning Delegation från Registrering på kurs, samt avbrott på kurs Beslut att utse examinator för prov och kurs i utbildning på grund- och avancerad nivå Får ej delegeras vidare Beslut om provresultat samt om betyg på hel kurs Resp. examinator Reglerat i 6 kap. 18 högskoleförordningen TILLGODORÄKNANDEN Beslut om tillgodoräknande av enskilda prov inom kurs Beslut om tillgodoräknande av hel kurs inom utbildningsprogram Beslut om tillgodoräknande av kurser i samband med beslut om antagning till senare del av program Beslut om tillgodoräknande av internationella utbytesstudier (enligt fastställt Learning Agreement) Beslut om Learning Agreement utbytesstudenter /examinatorn Efter yttrande från prefekten Efter yttrande från prefekten Efter yttrande från prefekten

12 12(15) Godkännande av att en viss kurs får tas med i en examen Beslut om yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) avseende överklagande av beslut att helt eller delvis avslå ansökan om tillgodoräknande EXAMEN Efter yttrande från prefekten Beslut om lokala regler för examen På förslag av chefen för Studieadministrativa Beslut att inrätta huvudområden för utbildning på grund och avancerad nivå Beslut om ansökan till Universitetskanslersämbetet om tillstånd att utfärda viss examen Beslut att utfärda examensbevis På förslag av chefen för Studieadministrativa Beslut om yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) avseende överklaganden av beslut om examensbevis DIV. FRÅGOR Disciplinära frågor som rör studerande Beslut om tilldelning av resurser för särskilt pedagogisk stöd till funktionshindrade studenter Beslut om lokalt regelverk för anmälnings och studieavgifter Beslut om studieavgiftens storlek Beslut om studieavgiftsskyldighet, samt om undantag från eller omprövning i särskilda fall av studieavgiftsskyldighet Utseende av studierektor och beslutande av uppdragstillägg till och nedsättning för denne Disciplinnämnden På förslag av chefen för Studieadministrativa

13 13(15) UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ ÖVERGRIPANDE FRÅGOR Lokalt övergripande ansvar för kvaliteten, effektiviteten, uppläggningen, studieplaner och handledning samt allmän tillsyn Fastställande av allmänna studieplaner Yttersta ansvaret åvilar Konstnärliga fakultetsnämnden vid LU Fastställande av individuella studieplaner I samverkan med UF-nämnden vid KMH och prefekten Årlig uppföljning av individuella studieplaner och ev. förändringar i dessa planer Fördelning av studiestödmedel inom KMH Fördelning av studiestöd inom institutionerna Tecknande av avtal om internationella utbyten ANTAGNING, BEHÖRIGHET M.M. Beslut om antagning av sökande till utbildning på forskarnivå Högskolestyrelsen Chefen för student 12 I samverkan med UF-nämnden vid KMH och prefekten Genom fastställande av Verksamhetsplan På förslag från rektor efter yttrande av Beslut om tillgodoräknande På förslag från SAD, efter yttrande från prefekten HANDLEDNING M.M. Utseende av huvudhandledare och handledare På förslag från rektor efter yttrande av Beslut om handledarbyte På förslag från rektor efter yttrande av ANSTÄLLNING, FINANSIERING M.M. Beslut om indragning av rätten till utbildningsbidrag Beslut om att doktorand inte längre har rätt till handledning och andra resurser för utbildning på forskarnivå Efter ansökan ge en doktorand tillbaka sin rätt till handledning och övriga resurser

14 14(15) PROV, EXAMINA, EXAMINATION, DISPUTATION M.M. Beslut om beteckningar på doktorsexamen och licentiatexamen Beslut om avhandlingstryckets utformning Beslut om pliktupplaga Utseende av ordförande och opponent vid disputation Beslut om antal ledamöter i betygsnämnd för doktorsavhandling och utseende av ledamöter Dekanus 1) Efter förslag f Utseende av ordförande och opponent vid försvar av licentiatuppsats Fastställande av tid och plats för disputation (inkl. medgivande av dispens för förkortad tillgänglighetstid samt disputation utanför terminstid) Utseende av examinator för kurser i utbildningen på forskarnivå Fastställande av tid och plats för presentation av licentiatuppsats Beslut om framläggande av avhandling på annan ort ORGANISATIONSFRÅGOR Inrättande av institutioner/motsv. Fastställande av benämningar på institutioner/motsv. Beslut om institutionernas interna organisation Högskolestyrelsen Enligt arbetsordningen LOKALER Beslut i frågor som rör lokalförsörjning och fysisk planering såvida beslut ej fattas av markägare eller hyresvärd

15 15(15) Beslut om tilldelning av lokaler till institutioner, arbetsenheter och serviceinrättningar Beslut i ärenden om övergripande infrastruktur Beslut om regler för lokalbokning Beslut om dispositionen av undervisnings- och möteslokaler avseende verksamhetens övergripande schemaläggning samt lokalbokning Beslut om dispositionen av tilldelade arbetslokaler på institutionsnivå INVENTARIER Prefekt/avdelningschef Övergripande ansvar för inventarier IT-FRÅGOR Fastställande av förvaltningsplan för visst IT-system ÖVRIGT Nominerande av eller utseende av ledamöter i externa organ (när de inte skall utses av annat organ) Undertecknande av forskningsansökningar till Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Wallenberg-fonder m.fl. Undertecknande av ansökningar till lokala etikprövningsnämnden Systemägaren för respektive system (/Avdelningschefen/ Chefsbibliotekarien) Ansvar för arbetsmiljöfrågor Externa remissyttranden

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter PM 2013-05-23 Dnr 11/560 Rektors kansli Helena Linnell Projekthandläggare 1(32) Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter Inledning Verksamhetsplanen för den högskolegemensamma verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter BESLUT 2013-11-26 Dnr 13/664 Förvaltningschefen Helena Linnell Projekthandläggare 1(18) Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad budgetram fastställs i föreliggande

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier

Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier Fastställd av rektor 2014-05-06 Dnr: FS 1.1.2-402-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regler Rektor Tillsvidare

Läs mer

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Utgiven av Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om myndighetens arbetsordning RIB 2014:2 beslutade den 10 oktober 2014. Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande

Läs mer

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare Rapport 2008:37 R Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet - handläggningsordning

Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet - handläggningsordning HANDLÄGGNINGSORDNING Mars 2015 Sektionen Personal Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet - handläggningsordning Handläggningsordningen utgår från regler och praxis som gäller vid anställning

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer