Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm"

Transkript

1 BESLUT Dnr. 13/34 Peter Liljenstolpe Förvaltningschef 1(15) Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Detta dokument är en sammanställning av de viktigaste besluten som delegerats från rektor/högskolestyrelse till förvaltningschef, utbildnings- och forskningsnämnd, eller prefekt/avdelningschef. Den innehåller också information om viktiga uppgifter som regleras i Högskoleförordningen och vissa handläggningsrutiner. Beslut att fastställa denna besluts- och delegationsordning har fattats av undertecknad rektor efter föredragning av Peter Liljenstolpe. Närvarande därutöver var prorektor, professor Staffan Scheja. Studentrepresentant har haft möjlighet att yttra sig över beslutet. Cecilia Rydinger Alin Peter Liljenstolpe

2 2(15) Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Ärendetyp Beslutsnivå Anmärkning STRATEGI, VERKSAMHETSPLAN Fastställande av strategi för KMH Fastställande av verksamhetsplan för KMH Fastställande av verksamhetsplan för högskolegemensamma ändamål Högskolestyrelsen Högskolestyrelsen BUDGET, EKONOMI M.M. MEDELSFÖRDELNING M.M. Till institutioner och ramar för högskolegemensamma ändamål Till enheterna inom högskoleförvaltning och bibliotek Högskolestyrelsen Budgetering på institutionsnivå Budgetering på avdelningsnivå inom högskoleförvaltning/bibliotek ÅRSREDOVISNING/ BOKSLUT M.M. Avdelningschefen/ Chefsbibliotekarien Beslut om årsredovisning Högskolestyrelsen Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag Beslut om åtgärder vid över- eller underskott på högskoleövergripande nivå Beslut om åtgärder vid över- eller underskott på institutionsnivå Beslut om åtgärder vid över- eller underskott för högskolegemensamma verksamheter Beslut om åtgärder vid över- eller underskott på avdelningsnivå/högskolebibliotek Avdelningschefen

3 3(15) AVTAL Beslut om mottagande av gåvor, donationer Tecknande av avtal om uppdrag om utbildning/forskning Tecknande av avtal om internationella utbyten inom utbildning (internationella mobilitetsprogram och andra bilaterala student- eller lärarutbyten) Tecknande av hyresavtal med inresande utbytesstudenter avseende uthyrning av studentbostäder UPPHANDLING Datorer, datortillbehör, bildskärmar, skrivare, kopiatorer, IT-nätverk, programvaror och tjänster, konsulttjänster för IT-stöd Projektering och byggnadsåtgärder i befintliga byggnader samt projektering och motsvarande för KMH:s nybyggnad. AV- och videokonferensutrustning, elektronikkomponenter, AV-inredningar, belysningsarmatur, maskintillbehör, förvaringsenheter, kontorsarbetsstolar, möbelklädsel, möbler för offentliga utrymmen, batterier, hygien- och städprodukter, kontorsmaterial, kontorspapper, musikinstrument, paketförmedling, kaffe- och dryckesautomater och tjänster med anknytning till området Betalkort, inköpskort, ekonomisystem, banktjänster, värdetransporter UTANORDNING OCH ATTEST /Förvaltningschef /Förvaltningschef Chefen för IT- Fastighetsansvarig Chefen för Service Chefen för Ekonomi På förslag av chefen för Studieadministrativa Utanordning avseende högskolans konton Chefen för Ekonomi Beslutsattest för Utbildnings- och forskningsnämndens kostnadsställen Beslutsattest för förvaltningsavdelningarnas/högskolebibliotekets kostnadsställen Chefen för Utbildnings- och forsknings Avdelningschefen/Chefsbibliotekarien

4 4(15) Beslutsattest för institutionernas kostnadsställen BANK- OCH KONTANTHANTERING Beslut om innehav av inköpskort Beslut om innehav av betalkort med personligt betalningsansvar Bank- och kontanthantering, fullständiga behörigheter Upptagande av finansieringslån rörande anläggningstillgångar i Riksgälden UPPDRAGSTILLÄGG, ARVODEN Avseende rektor (lön) Avseende prorektor Avseende prefekter, stf. prefekter/ bitr. prefekter Avseende prefekter vars uppdrag upphör /avdelningschefen, Förvaltningschef Chefen för Ekonomi Chefen för Ekonomi Regeringen Högskolestyrelsen och planeringschefen Avseende sakkunniga Personalchefen Avseende arvoden för ledamöter (och studentrepresentanter) i Utbildnings- och forskningsnämnden samt i UFN:s utskott Avseende arvoden för ledamöter (och studentrepresentanter) i övriga organ och arbetsgrupper på högskolegemensam nivå Avseende T/A-personal REPRESENTATION På högskolegemensam nivån / På institutionsnivå Får ej vidaredelegeras På avdelningsnivå inom högskoleförvaltning/bibliotek STIPENDIER Beslut om utdelning av donationsstipendier knutna vid KMH Avdelningschefen Får ej vidaredelegeras

5 5(15) Beslut om utdelning av stipendier inom internationella mobilitetsprogram Beslut om stipendier för tredjelandsstudenter På förslag från chefen för Studieadministrativa Beslut om MFS-stipendier På förslag från chefen för Studieadministrativa DONATIONER M.M. Ytterst ansvarig för stiftelseförvaltningen Högskolestyrelsen Enligt placeringspolicyn Beslut om placeringsordning Högskolestyrelsen Enligt placeringspolicyn Fastställer årsredovisning för stiftelserna Högskolestyrelsen Enligt placeringspolicyn Firmatecknare för stiftelserna / Enligt placeringspolicyn Beslutar om undantag från placeringspolicyn Ansvara för den löpande förvaltningen med rätt att delegera till donationsförvaltningen Ansvarar för att placeringspolicyn och resursdelegationens beslut efterlevs, och rapporterar till högskolestyrelsen halvårsvis Lämnar förslag till placeringsordning och ansvarsfördelning till styrelsen Resursdelegationen Enligt placeringspolicyn Enligt placeringspolicyn Enligt placeringspolicyn Enligt placeringspolicyn Beslut om val av externa kapitalförvaltare Resursdelegationen Enligt placeringspolicyn Bereder mottagande av nya donationer Planeringschefen Enligt placeringspolicyn Initierar och bereder uppdateringar av placeringspolicyn Följer upp förvaltningsresultatet och rapporterar till en gång per månad Planeringschefen Planeringschefen Enligt placeringspolicyn Enligt placeringspolicyn Administrerar stiftelserna Planeringschefen Enligt placeringspolicyn PERSONALÄRENDEN ANSTÄLLNINGAR/LÖNER Tecknande av kollektivavtal Fastställande av högskolegemensamma

6 6(15) riktlinjer för löne- och anställningsvillkor Förslag om inledande av rekrytering av adjunkter, lektorer, professorer och forskarassistent Beslut om inledande av rekrytering av lärarpersonal exkl. timavlönade lärare Beslut om inledande av rekrytering av timavlönade lärare Förslag till anställningsprofil för samtliga lärarkategorier Fastställande av anställningsprofil för högskolelektor och professor (inkl. gästprofessor och adjungerad professor) Fastställande av anställningsprofil för adjunkt Fastställande av anställningsprofil för timavlönad lärare Föreslå sakkunniga vid prövning av anställning som professor (inkl. gästprofessor och adjungerad professor), högskolelektor och forskarassistent Utseende av sakkunniga vid anställning som professor, högskolelektor (inkl. gästprofessor och adjungerad professor) och forskarassistent Lärarförslagsnämnden befordran av lektor till professor Lärarförslagsnämnden befordran av adjunkt till lektor Lärarförslagsnämnden ansökan om docentkompetens Lärarförslagsnämnden Föreslå anställning av anställning som professor, högskolelektor och forskarassistent gästlärare, timavlönade lärare samt gästprofessor och adjungerad professor) Föreslå antagande av docent Föreslå befordran av högskolelektor till professor samt befordran av adjunkt till högskolelektor Lärarförslagsnämnden Lärarförslagsnämnden Lärarförslagsnämnden

7 7(15) Beslut om anställning av professor, adjungerad professor och gästprofessor, högskolelektor och forskarassistent, högskoleadjunkt, forskare, postdoktor, assistent, amanuens och timavlönad lärare doktorander (inkl beslut om förlängning utöver 4 år pga särskilda skäl) T/A-personal vid förvaltningsavdelning/ högskolebibliotek chef vid förvaltningsavdelning/ högskolebibliotek Beslut om befordran av Personalchefen Avdelningschefen/Chefsbibliotekarien högskolelektor till professor högskoleadjunkt till högskolelektor Beslut om antagande av docent Beslut om förslag till avslag på ansökan om befordran till professor och högskolelektor Beslut om avslag på ansökan om befordran till professor och högskolelektor Lärarförslagsnämnden Beslut om löne- och anställningsvillkor för (inom ramen för övergripande riktlinjer fastställda av rektor) professor, gästprofessor och adjungerad professor, högskolelektor och forskarassistenter forskare, postdoktor, doktorand, T/A-personal: nyanställning Avdelningschefen T/A-personal (chef för förvaltningscnhet/bibliotek) T/A-personal (vid förvaltningscnhet/bibliotek) Beslut om entledigande (på egen begäran) Avdelningschefen Personalchefen

8 8(15) ÖVERKLAGANDEN Beslut om yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) över överklagande rörande anställning UPPDRAG Utseende av ordförande och vice ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden Utseende av ledamöter i Utbildnings- och forskningsnämnden Utseende av prefekt och bitr. prefekt och beslut om uppdragets omfång för denne Utseende av stf. prefekt och uppdragets omfång för denne Utseende av studierektor och uppdragets omfång för denne Utseende av ledamöter i UFN:s utskott Utseende av ledamöter i lärarförslagsnämnden SEMESTER/LEDIGHET M.M. Beslut om tjänstledighet för lärare för högst tolv månader Beslut om tjänstledighet för T/A-personal för högst tolv månader Beslut om ledighet/semester för Direktval Personalchefen På förslag från valförsamling På förslag från valförsamling På delegation från rektor På delegation från rektor På delegation från rektor Efter tillstyrkande från prefekt På delegation från rektor och vidare från prefekter enhetschefer personal vid institution (ej lärare) personal vid förvaltningsavdelning Avdelningschefen TJÄNSTGÖRINGSPLAN Fastställande av bemanningsplan På delegation från rektor Tjänstgöringsplan för lärare På delegation från rektor

9 9(15) UPPSÄGNINGAR/ ÖVERTALIGHET/OMPLACERING Beslut om omplaceringar inom Personalchefen På delegation från rektor och vidare från ansvarsområdet Dekanus 1) Beslut om uppsägning p.g.a. arbetsbrist/medelsbrist Beslut om uppsägning p.g.a. personliga skäl Beslut om disciplinansvar, avskedande p.g.a. personliga skäl: professorer Personalansvarsnämnden Statens ansvarsnämnd UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ANORDNANDE AV UTBILDNING, SAMT UTBILDNINGSPLANER OCH KURSPLANER Beslut om inrättande av program Beslut att fastställa utbildningsplan för program (ny utbildningsplan och förändringar) Beslut om inrättande av kurs Beslut att fastställa kursplan Resp. utbildningsutskott På delegation från Utbildnings- och forskningsnämnden enligt KMH:s arbetsordning Beslut att fastställa reviderad kursplan Resp. utbildningsutskott På delegation från Utbildnings- och forskningsnämnden enligt KMH:s arbetsordning Beslut om riktlinjer för kursvärderingar och uppföljning av resultaten av dessa Genomförande av kursvärderingar På delegation från Utbildnings- och forskningsnämnden ANTAGNING Fastställande av antagningsordning Högskolestyrelsen Efter förslag från Utbildnings- och forskningsnämnden Beslut om behörighetskrav och urvalsgrund/er för tillträde till kurs eller program (i utbildningsplan och kursplan) På delegation från rektor enligt KMH:s arbetsordning

10 10(15) Beslut om ansökan till Universitets- och högskolerådet om tillstånd att använda andra krav eller alternativt urval (t.ex. antagningsprov) Beslut om allmänna riktlinjer avseende krav för och förfarande vid antagningsprov Beslut att inrätta ett antagningsprov Beslut att fastställa provbeskrivning för ett antagningsprov Beslut om förfarandet vid anmälan, anmälnings- och kompletteringstider, samt beslut om antagning till kurs eller program Beslut om antagningstal vid antagning till kurs eller program Beslut om antagning till senare del av program Chefen för Utbildnings- och forsknings. Efter yttrande från prefekt och chefen för Studieadministrativa. Efter yttrande från prefekt. Beslut om motsvarandebedömning eller reell kompetens vid antagning till kurs eller program. Efter yttrande från prefekt. Beslut om undantag från behörighetskrav vid antagning till kurs eller program Beslut om fördelningen av platser mellan betygs- och (högskole-) provgrupp vid antagning till kurs eller program Beslut om antagning till kurs av studenter antagna inom internationella utbytesprogram Beslut om anstånd med att påbörja studierna eller medgivande av rätt att fortsätta studier efter studieuppehåll Beslut om individuellt anpassad studiegång (s.k. alternativ studiegång) Beslut om byte av programinriktning. Efter yttrande från prefekt... Efter yttrande från prefekten. Efter yttrande från prefekten. Efter yttrande från prefekten. Efter yttrande från prefekten.

11 11(15) Beslut om yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) avseende överklaganden av beslut att en sökande inte är behörig, eller avseende beslut att inte bevilja anstånd eller studieuppehåll STUDIEDOKUMENTATION, EXAMINATORER OCH BETYG Fastställande av läsårets förläggning och terminsindelning och medge undantag från denna Beslut om innehåll i och användning av studiedokumentationssystemen Delegation från Beslut om vilken personal som ska ha tillgång till studiedokumentationssystemen samt om rättigheter och arbetsfördelning Delegation från Registrering på kurs, samt avbrott på kurs Beslut att utse examinator för prov och kurs i utbildning på grund- och avancerad nivå Får ej delegeras vidare Beslut om provresultat samt om betyg på hel kurs Resp. examinator Reglerat i 6 kap. 18 högskoleförordningen TILLGODORÄKNANDEN Beslut om tillgodoräknande av enskilda prov inom kurs Beslut om tillgodoräknande av hel kurs inom utbildningsprogram Beslut om tillgodoräknande av kurser i samband med beslut om antagning till senare del av program Beslut om tillgodoräknande av internationella utbytesstudier (enligt fastställt Learning Agreement) Beslut om Learning Agreement utbytesstudenter /examinatorn Efter yttrande från prefekten Efter yttrande från prefekten Efter yttrande från prefekten

12 12(15) Godkännande av att en viss kurs får tas med i en examen Beslut om yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) avseende överklagande av beslut att helt eller delvis avslå ansökan om tillgodoräknande EXAMEN Efter yttrande från prefekten Beslut om lokala regler för examen På förslag av chefen för Studieadministrativa Beslut att inrätta huvudområden för utbildning på grund och avancerad nivå Beslut om ansökan till Universitetskanslersämbetet om tillstånd att utfärda viss examen Beslut att utfärda examensbevis På förslag av chefen för Studieadministrativa Beslut om yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) avseende överklaganden av beslut om examensbevis DIV. FRÅGOR Disciplinära frågor som rör studerande Beslut om tilldelning av resurser för särskilt pedagogisk stöd till funktionshindrade studenter Beslut om lokalt regelverk för anmälnings och studieavgifter Beslut om studieavgiftens storlek Beslut om studieavgiftsskyldighet, samt om undantag från eller omprövning i särskilda fall av studieavgiftsskyldighet Utseende av studierektor och beslutande av uppdragstillägg till och nedsättning för denne Disciplinnämnden På förslag av chefen för Studieadministrativa

13 13(15) UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ ÖVERGRIPANDE FRÅGOR Lokalt övergripande ansvar för kvaliteten, effektiviteten, uppläggningen, studieplaner och handledning samt allmän tillsyn Fastställande av allmänna studieplaner Yttersta ansvaret åvilar Konstnärliga fakultetsnämnden vid LU Fastställande av individuella studieplaner I samverkan med UF-nämnden vid KMH och prefekten Årlig uppföljning av individuella studieplaner och ev. förändringar i dessa planer Fördelning av studiestödmedel inom KMH Fördelning av studiestöd inom institutionerna Tecknande av avtal om internationella utbyten ANTAGNING, BEHÖRIGHET M.M. Beslut om antagning av sökande till utbildning på forskarnivå Högskolestyrelsen Chefen för student 12 I samverkan med UF-nämnden vid KMH och prefekten Genom fastställande av Verksamhetsplan På förslag från rektor efter yttrande av Beslut om tillgodoräknande På förslag från SAD, efter yttrande från prefekten HANDLEDNING M.M. Utseende av huvudhandledare och handledare På förslag från rektor efter yttrande av Beslut om handledarbyte På förslag från rektor efter yttrande av ANSTÄLLNING, FINANSIERING M.M. Beslut om indragning av rätten till utbildningsbidrag Beslut om att doktorand inte längre har rätt till handledning och andra resurser för utbildning på forskarnivå Efter ansökan ge en doktorand tillbaka sin rätt till handledning och övriga resurser

14 14(15) PROV, EXAMINA, EXAMINATION, DISPUTATION M.M. Beslut om beteckningar på doktorsexamen och licentiatexamen Beslut om avhandlingstryckets utformning Beslut om pliktupplaga Utseende av ordförande och opponent vid disputation Beslut om antal ledamöter i betygsnämnd för doktorsavhandling och utseende av ledamöter Dekanus 1) Efter förslag f Utseende av ordförande och opponent vid försvar av licentiatuppsats Fastställande av tid och plats för disputation (inkl. medgivande av dispens för förkortad tillgänglighetstid samt disputation utanför terminstid) Utseende av examinator för kurser i utbildningen på forskarnivå Fastställande av tid och plats för presentation av licentiatuppsats Beslut om framläggande av avhandling på annan ort ORGANISATIONSFRÅGOR Inrättande av institutioner/motsv. Fastställande av benämningar på institutioner/motsv. Beslut om institutionernas interna organisation Högskolestyrelsen Enligt arbetsordningen LOKALER Beslut i frågor som rör lokalförsörjning och fysisk planering såvida beslut ej fattas av markägare eller hyresvärd

15 15(15) Beslut om tilldelning av lokaler till institutioner, arbetsenheter och serviceinrättningar Beslut i ärenden om övergripande infrastruktur Beslut om regler för lokalbokning Beslut om dispositionen av undervisnings- och möteslokaler avseende verksamhetens övergripande schemaläggning samt lokalbokning Beslut om dispositionen av tilldelade arbetslokaler på institutionsnivå INVENTARIER Prefekt/avdelningschef Övergripande ansvar för inventarier IT-FRÅGOR Fastställande av förvaltningsplan för visst IT-system ÖVRIGT Nominerande av eller utseende av ledamöter i externa organ (när de inte skall utses av annat organ) Undertecknande av forskningsansökningar till Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Wallenberg-fonder m.fl. Undertecknande av ansökningar till lokala etikprövningsnämnden Systemägaren för respektive system (/Avdelningschefen/ Chefsbibliotekarien) Ansvar för arbetsmiljöfrågor Externa remissyttranden

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten SAMFAK 2016/10 Denna sammanställning omfattar dels beslut som delegerats från till fakultetsnämnd/ områdesnämnd, /vice, institutionsstyrelse

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde

Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde Besluts- och delegationsordning för Humanistiska s verksamhetsområde Fastställd av Humanistiska 2014-05-06 och reviderad 2014-10-07, 2015-06-02 och 2016-06-04 Dnr. SU FV- 1.2.3-1543-14 Detta dokument är

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Sida 1 av 12 Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Beslutad av rektor den 25 februari 2014 (MDH 1.1.2-32/13) och giltig från och med samma datum. Ersätter tidigare beslut av rektor

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN 1 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN 2009-01-29, FN 2010-03-31, FN 2010-06-02 FN 2010-09-22 Delegationsordning för Naturvetenskapliga fakultetsnämnden och dekanus

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (10) BESLUT 2014-03-13 SU FV-1.2.2-0886-14 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden

Läs mer

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola BESLUT 1 2014-12-01 Dnr STYR 2014/1146 LTHs kansli Kanslichef Fredrik Palm qvist Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola I tidigare beslut har LTHs rektor fastställt delegation

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt

Rektors delegation av beslutanderätt Beslutsdatum: 2016-06-14 2016/1582 1 (2) Beslutande: Rektor Handläggare: Johan Andersson Ansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2016-06-14 Revideras senast: 2017-05-31 Rektors

Läs mer

Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08

Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08 Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-06 A10 4277/08 Delegations- och handläggningsordning för utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden och en vid utbildningsvetenskapliga

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 1 (11) BESLUT 2014-04-23 Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-04-23. Besluts- och delegationsordning för den Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande: Lokal delegationsordning Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2016-02-17 Ikraftträdande: 2016-03-01 Sida 2(5) Dekanus och fakultetsnämnds delegation till prefekt 3.2.5 Prov, examination och betyg

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr: STYR 2016/291 2016-03-16 Konstnärliga fakulteten i Malmö Konstnärliga fakultetsstyrelsen Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1053 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om högskoleförordningen

Läs mer

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2014-12-18 Dnr SU FV-1.1.2-0138-14 Rikard Skårfors Utbildningsledare Planeringsavdelningen Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet Detta beslut gäller från och

Läs mer

Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet

Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet 1 (3) BESLUT 2016-03-23 Dnr SU FV-1.1.2-3503-15 Dok. nr 1 Mia Svanqvist Sektionsledare Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet Inledning Enligt förordning om redovisning av studier m.m.

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2014/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitetsstyrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning för beslut i anställningsärenden

Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning för beslut i anställningsärenden 1 (5) Beslut FN 2011-04-05 Bilaga till delegationsordning Naturvetenskapliga fakultetskansliet Carina Nymark Katarina Gustafsson Mikael Stenberg Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 BESLUT 1 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 Bakgrund Riksarkivet har

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Revidering av rektors delegation av beslutanderätt

Revidering av rektors delegation av beslutanderätt Beslut 2011-03-14 MDH 1.1.2 1090/10 Revidering av rektors delegation av beslutanderätt Handläggare Johan Andersson beslutar att fastställa rektors delegation av beslutanderätt enligt bilaga. Delegationen

Läs mer

Arbetsordning vid Högskolan i Skövde

Arbetsordning vid Högskolan i Skövde Arbetsordning vid Högskolan i Skövde Arbetsordningen är fastställd av styrelsen 11 december 2014 och den träder ikraft 1 januari 2015. Arbetsordningen innehåller organisationsplan och beslutsordning. Ändring

Läs mer

ARBETSORDNING för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

ARBETSORDNING för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm REVIDERAT BESLUT 2014-06-13 Dnr 11/431 Högskolestyrelsen Handläggare: Peter Liljenstolpe Förvaltningschef, FD ARBETSORDNING för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Med stöd av Högskoleförordningen (HF) fastställd

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack Fastställd av högskolestyrelsen 2012-02-14 Reviderad 2016-05-17 ANSTÄLLNINGSORDNING för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Lärare... 2

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1(5) 2013-12-17 Dnr LS 2013/805 Ärendehantering och sekretariat Avdelningschef Cecilia Billgren Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 1 Styra verksamhet

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Delegation och beslut

Delegation och beslut Delegation och beslut BESLUT 2015-12-09 2 Innehåll Fakultetsnämndens delegation till prefekt... 3 Dekanus delegation till prefekt... 4 Delegation inom institutionen... 13 3 Fakultetsnämndens delegation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Arbetsordning för Juridiska fakulteten

Arbetsordning för Juridiska fakulteten JURFAK 2014/78 Arbetsordning för Juridiska fakulteten Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium 3 2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-4286-08 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Curriculum for PhD-candidate program in

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen 2006-09-13 Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi.. namn för personnummer. adress..... antagningsdatum.... handledare

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller från 12 maj 2014 1 (5) Beslutsdatum: 2014-05-12 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp:

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2016/39 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Administrativa rutiner avseende anmälnings- Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter Beslut: Rektor 2010-11-25 Revidering: 2011-05-27, 2013-01-14, 2014-04-07, 2017-05-15 Dnr: DUC 2010/1930/10 Gäller fr o m: 2017-08-15 Ersätter:

Läs mer

Lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR/S och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING Sidan 1 av 10 2016-10-21 Dnr 2016-114-434 Fastställd av högskolestyrelsen 2016-09-07 ARBETSORDNING Sidan 2 av 10 Innehåll 1. INLEDNING... 3 Begreppet vetenskaplig kompetens... 3 2. DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT...

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Gäller fr.o.m 2009-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2009-05-12. Reviderad* av Styrelsen

Läs mer

PM för utbildning på forskarnivå

PM för utbildning på forskarnivå 1 (11) PM 2011-12-21 Johan Grundberg Utbildningsledare PM för utbildning på forskarnivå Detta dokument kompletterar Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 2010-12-16, Antagningsordning

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Skolan för Kemivetenskap, CHE

Besluts- och delegationsordning för Skolan för Kemivetenskap, CHE Besluts- och delegationsordning för Skolan för Kemivetenskap, CHE Inledning En delegation innebär ett överförande av viss beslutsbefogenhet från ett organ till ett underordnat organ. Att bestämma vilka

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

Behörighet. Beslut Dnr SU FV

Behörighet. Beslut Dnr SU FV 1 (11) Beslut 2013-12-10 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 (ersätter tidigare riktlinjer

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (5) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev Bilaga till Delegationsordning Naturvetenskapliga fakultetskansliet Carina Nymark Katarina Gustafsson Mikael Stenberg Delegation av beslut i anställningsärenden

Läs mer

R.U Regulation (1993-100) on University

R.U Regulation (1993-100) on University SFST R.U Regulation (1993-100) on University Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. historia. Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Uppdaterad

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. historia. Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Uppdaterad SAMFAK 2012/12 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-04-19 Uppdaterad 2012-03-01 Innehållsförteckning 1. Mål för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-2011-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Fastställande:

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2010-12-21 UFV 2009/1993 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4286-05 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Curriculum for PhD-candidate program in drama-theatre-film Fastställande:

Läs mer