Kulturnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden 2006-09-06 1"

Transkript

1 Kulturnämnden Plats och tid Kulturhörnan, möteslokal på Ma s konditori kl Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf Ingrid Stenberg Lundin (c) Inger Johansson (mp) Tommy Åström(s) Anna Maria Gylling (c) ers Övriga deltagare Barbro Nordén Harbeck, biblioteks/kulturchef Karin Hästö, kultursekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Karin Hästö Ordförande Justerande Margareta Arthursson Tommy Åström Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kulturförvaltningen Karin Hästö

2 Kulturnämnden Kn 34 Delegationsärenden Enligt delegationsordningen har beslut i följande ärenden tagits. Kultursekreteraren: Bidragansökan Studiefrämjandet avseende musikverksamhet på DC Gärdet Dnr KN 06/000029

3 Kulturnämnden Kn 35 Ekonomi och budget Ingen budgetuppföljning klar för augusti månad. Budget för 2007 skall vara klara inom oktober månad.

4 Kulturnämnden Kn 36 Informationsärenden Personal och miljö: 4 anställningsintervjuer genomförs under v.36 för tillsättande av tjänsten som filialföreståndare på Enbacka bibliotek i Gustafs. Bibliotek: Förtidsröstningen genomförs som planerat på Säters bibliotek f.o.m. den 30 aug. Sedan v 35 är självbetjäningsmaskinen Tor Neo installerad på Säters bibliotek. Besökarna kan därmed själva registrera sina boklån. Personalens arbetstid kan därigenom omdisponeras till annan biblioteksservice. Programverksamheten: Silverringens sommarprogram har erbjudit ett stort antal programpunkter som genomgående varit välbesökta. Säterstampen lockad en mängd besökare till Säter och öppnade upp många vackra gårdar i innerstaden. Den dramatiserade stadsvandringen genomfördes med fem utsålda föreställningar. Teaterprogrammet för hösten genomförs inom ramen för den nystartade teaterföreningen Scenkonst Hedemora /Säter. Intresset är stort både för föreningen och för de planerade föreställningarna. Skolkulturens program under hösten domineras av teaterföreställningar. Inte bara ett irrbloss med teater Kattma för årsk 9. Ylva och draken för årskurs 7 med TageGranit. En kniv i himlen med Dalateatern för årsk.5 Höstens kulturlördagar inleds den 23 sep. med utställningen Målarglädje av deltagare från SVs målarcirkel. Barnens lördag har besök av Jonas Södergreoch hans program Clowneri och trolleri

5 Kulturnämnden Kn 37 Dnr KN 06/ Målning av kulturhörnan Renovering av kulturhörnan genomförs under aug. och september månad. Anbud från bröderna Thunströms måleri AB har antagits uppgående till en kostnad på 6900 kr exkl. moms för målning. Tillkommer kostnad för vävsättning. Uppsättning av skivor på två väggar genomförs av Erik Kjellanders Trä och design till en kostnad av kr. Tillkommer kostnad för uppsättning av tavellister. Totala kostnaden beräknas ej överstiga kr.

6 Kulturnämnden Kn 38 Kurser och konferenser Ahlbäcksdagarna Kultur och teknik i utveckling 7 8 sep Smedjebacken. Margareta Arthursson, Ingrid Stenberg Lundin, Inger Johansson, Kickan Fält, Barbro Norden Harbeck och Karin Hästö är anmälda att deltaga. Utbildningsprogram för nyvalda och omvalda 2006/2007 Gävleborgs kommuner och landsting Nyutbildning 07. Region Dalarna Utbildning för nyvalda politiker i Dalarna. Örhlings. Gränsöverskridande kultur 3 4 okt. Malmö Konvent Södra Dalarna. 12 okt. Brunnsviks kursgård. Ludvika. Konferenser på tema barnkultur. Sveriges kommuner och landsting okt. Stockholm. 7-8 nov. Kramfors nov. Göteborg nov. Malmö nov. Umeå Kulturnämnden beslutar att anmäla Urban Falk, Margareta Arthursson och Karin Hästö till konferensen på tema barnkultur i Stockholm att anmäla Margareta Arthursson och Karin Hästö till Konvent Södra Dalarna

7 Kulturnämnden Kn 39 Dnr KN 06/ Aktionsgruppen för barnkultur: Begäran om remissvar på betänkande Den 26 april överlämnande Aktionsgruppen för barnkultur betänkandet Tänka framåt men göra nu. Betänkandet innehåller förslag på hur barnkulturen i Sverige kan stärkas. Huvudförslaget kallat Ett handslag med barnkulturen bygger på att 300 milj. kronor under 3 år överförs från Svenska spel till satsningar inom barnkultur. Merparten ca 200 milj. kronor per år under tre år, föreslås gå till utveckling av barnkultur på kommunal och regional nivå. En nationell barnkulturdelegation skapas för samordning av verksamhet hos myndigheter, departement och organisationer med central betydelse för barnkulturen. Olika satsningar på barnkulturforskning lyfts fram, liksom avsättande av medel för utvecklande av konstnärers arbete. Utbildnings och kulturdepartementet har skickat ut betänkandet på remiss till 265 remissinstanser, däribland kommuner och landsting. I remissen ligger att regeringen vill ha sypunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Remissvar skall ha inkommit senast måndagen den 16 okt. Kulturnämnden beslutar att ge Urban Falk och Karin Hästö i uppdrag att formulera ett förslag till kulturnämndens möte den 11 okt.

8 Kulturnämnden Kn 40 Dnr KN 06/ Uppdrag och inbjudan till medverkan i Ungkultur -07 Regeringen har beslutat att myndigheter, stiftelser och bolag ges i uppdrag att under 2006 förbereda sin medverkan i temaåret Ungkultur 07. I uppdraget ingår att genomföra verksamheten. Landets kommuner inbjuds tillika med landsting, myndigheter, organisationer och studieförbund att deltaga. All verksamhet skall genomföras med befintliga ekonomiska medel. Kommunstyrelsen översänder ärendet för yttrande av kulturnämnden. Kulturnämnden beslutar att ge Urban Falk och Karin Hästö i uppdrag att formulera ett yttrande.

9 Kulturnämnden Kn 41 Namnbyte Barn och ungdomsnämnden meddelas att Kyrkbyns skola har bytt namn till St.Skedvi skola. Kulturnämnden beslutar att biblioteket i Kyrkbyn skall heta St. Skedvi bibliotek.

10 Kulturnämnden Kn 42 Skrivelser Tackbrev har inkommit från AnnaGreta Persson, med anledning av uppvaktningen av henne i samband med St. Skedvi biblioteks 150 årsjubileum.

11 Kulturnämnden Kn 43 KN 05/ Ansökan om bidrag för publicering av notsamling Publiceringen av notsamlingen Låtar från Silvberg efter syskonen Eriksson har nu genomförts av Leif Stenberg, och bidraget på 4000 kr har utdelats enligt beslut KN

12 Kulturnämnden Kn 44 Rapporter Urban Falk rapporterade från invigning av Säterdalens naturreservat den 13 aug. Spelet vid Kvarnbron Ett nytt bygdespel har i sommar haft premiär i Solvarbo och erhållit ett stort publikt intresse. Verksamheten i Folkets Park Säterdalen har varit mycket bra under sommaren med många aktiviteter och en välskött park. Dalsällskapet har sagt upp avtalet med Säters kommun.

13 Kulturnämnden Kn 45 Diskussion om kulturnämndens verksamhetsområden Kulturnämndens ordförande har sammanställt ett antal frågor som underlag för nämndens diskussioner som inleddes 26 Kn Sammanfattning av diskussionen om kulturnämndens verksamhetsområden: 1: Vad kan kulturnämnden göra för Säters kulturverksamhet? Lyfta fram kulturfrågorna inom respektive parti. Betona vikten av kulturturism: Säters unika innerstad, Mentalvårdsmuseet, Biografmuseet, Säterdalen, Silverringen, Lundgrens kulturhus och Hembygdsgårdarna. 2: Vilka målgrupper är viktiga att nå ut till? Samtliga innevånare med betoning på barn och ungdom, samt besökare. 3: Vilken inriktning ska vi ha på kulturverksamheten? Vidga utbudet av kulturupplevelser och ge alternativ till den dominerande ungdomskulturen präglad av masskonsumtion. Stimulera läsandet och nyskapandet. 4: Hur kan nämnden arbeta för att bli mer aktiv? Förbereda och studera kulturfrågor inför nämndens möten. Driva kulturella frågor inom kommunen. 5: Ange 3 exempel på långsiktiga mål. Arbeta för att budgeten för kulturnämnden i Säter ska öka. Utöka och förbättra bibliotekens öppettider. Bibliotekarietjänsterna uppgraderas till 100 %. 6: Ange 3 kortsiktiga mål. Marknadsföra den dagliga verksamheten på biblioteket mera Organisera utlåning av böcker till de som inte kan besöka biblioteket. Kulturutbilda nämndens ledamöter. 7: Framgångsfaktorer. Stabil ekonomi, tillgänglighet samt trevligt bemötande av kompetent och engagerad anställd personal. Många lyckade evenemang. 8: Hinder för kulturens utveckling i Säter. Anslagsminskning. Människors attityder och ovilja att tänka i nya banor. Konflikt bland personalen och dålig arbetsmiljö. 9: Vilken kompetensutveckling är viktig för dig i din roll som ledamot? Utbildning och klargörande av vad politikerna har för roll som ledamot av kulturnämnd.

14 Kulturnämnden Dnr KN 06/ Rollfördelning tjänstemän politiker Med anledning av diskussionen om rollfördelning mellan tjänstemän och politiker beslutar kulturnämnden att ge kultur- och bibliotekschefen i uppdrag att kontakta Ove Axelsson på Komrev för medverkan på nästa möte.

Kulturnämnden 2006-12-13 1

Kulturnämnden 2006-12-13 1 Kulturnämnden 2006-12-13 1 Plats och tid Säters bibliotek, Kulturhörnan kl. 13.00 16.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd) ordf. Urban Falk (s), v ordf. Stefan Lindfors (s ) Ingrid Stenberg Lundin (c

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson (mp) Stefan Lindfors (s )

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson (mp) Stefan Lindfors (s ) Kulturnämnden 2005-02-16 2 Plats och tid Säters bibliotek, Kulturhörnan kl. 13 16.30 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2012-09-30... 1 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013... 2 Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 15.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Johan Gotthardsson

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer