Minnesanteckningar från möte, , i Energimyndighetens möteslokal i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte, 2006-11-15, i Energimyndighetens möteslokal i Stockholm"

Transkript

1 Minnesanteckningar 4 : Minnesanteckningar från möte, , i Energimyndighetens möteslokal i Stockholm Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista Datum för kommande möten: Följande datum är bokade för kommande BeBo möten under Mer detaljerad information om platser, tider och program meddelas senare. Onsdag den 31 januari, -07 Onsdag den 18 april, -07 Onsdag den 12 september, -07 Onsdag den 14 november, Välkomna Tomas B hälsade deltagarna välkomna till Energimyndigheten. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes med ambitionen att fram till kl. 12 ha behandlat samtliga punkter. Efter kl. 12 följde en gemensam lunch och möte med beställargruppen för lokaler, BeLok. 3. Anteckningar från föregående möte a) Träff med Randall Bowie, EU DG tren, skjuts till annan tid under år 2007 b) Gemensam lunch och information med BeLok genomfördes kl Information Information från Energimyndigheten: Tomas B redovisade: (dokument som hänvisas till, finns på hemsidan, Medlemsidan Möten Bilagor) - EUs Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential. (finns på hemsidan) - Energitinget 2007, mars, kommer att hållas på Älvsjömässan. Förslag till sessioner diskuteras på Energimyndigheten. Tomas B ser gärna att några medlemmar i BeBo redovisar exempel från sin verksamhet. Den övergripande rubriken kan lyda Exempel/metoder för framgång på energiområdet, kopplat till drivkrafter, m m. - Myndigheten har fått departementets förslag på förordningstext för Energideklaration av byggnader. Tomas B sprider förordningen så snart den är antagen.

2 Minnesanteckningar 4 : I övrigt är många EU direktiv på gång att implementeras, bl a Energitjänstedirektivet - Föreslogs under diskussion att en lista över aktuella EU direktiv tas fram. (Går den att hitta via STEMs hemsida?) - Jan M tog upp behovet av strategidiskussion (har bordlagts tidigare) och vikten av att få in synpunkter från bl a beställargruppen bostäder om hur den framtida verksamheten bör fokuseras. Detta som underlag för myndighetens nästkommande 5- årsprogram. Jan M såg det också som intressant att få in användare-/kundsynpunkter i myndighetens FoU program för fjärrvärme. Idag är det bara fjärrvärmeföretag som gör sin röst hörd. 5. Samverkan med Energialliansen - Byggherreforum Inget fanns att rapportera. Ingen av de närvarande hade medverkat på Energialliansens uppstartsmöte onsdagen den 18 oktober Rapportering från arbetsgrupper Förstudie Ny kostym och respirator Konstaterades att en fortsatt projektläggning kan tas upp i samband med ett nytt program. Brytfunktion för onödig elanvändning i bef. el -torkskåp Willy O redovisade funktionen för framtagen prototyp. I enlighet med tidigare provning på högskolan i Gävle börjar termostaten (55 o C) att slå on/off när tvätten börjar bli torr. Det är denna förändring i strömpulser som prototypen känner av. Prototypen är inställd på och tillåter 5 cykler (kan ändras) med on/off, därefter bryts strömmen och torkningen. Även fältprovningen är klar och har visat på en god funktion. Nu överlämnas prototypen till elektronikföretaget Hidja för design och produktutveckling. Willy O har också pratat med Anders Linder, HBV, om distribution till SABO företagen. Övriga tänkbara distributionskanaler, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, m fl, får tas upp senare när produkten börjar bli klar för leverans. Ytterligare rapporter kommer. Willys demonstration avslutades med uppskattande applåder. 7. Information och diskussion om nytt BeBo program via Byggherreforum Tomas B meddelade att beslut fattades 13/11om finansiering i ett nytt BeBo program via Byggherreforum. Programmet löper under 2 år, 2007 t o m Beslut togs om finansiering från Energimyndigheten med 5 miljoner kr, med möjlighet till utökning med ytterligare 5 miljoner kr när myndighetens anslagssituation har bedömts. Avsikten var att ta finansieringen i ett steg, 10 miljoner kr, men nu delas den upp i två steg. Energimyndighetens andel av projektfinansieringen har satts till 40 % i enlighet med förordningen 2003:564 (tidigare utskickad). Resterande 60 % ska motfinansieras med egen tid och eventuella investeringar (utrustning) i projektet. I myndighetens diskussioner har förordningen tolkats som att det är summan av alla projekt under tvåårsperioden som ska ha fördelningen 40/60 procent. Det kan uttydas som att vissa

3 Minnesanteckningar 4 : projekt (utredning, förstudie) kan ha en lägre andel motfinansiering medan andra projekt (demonstration) kan motfinansieras med en högre andel. Den administrativa gången för beslut, genomförande, rekvisitioner, utbetalningar, m m, finns beskriven i tidigare utskickade Förslag till beslut (Energimyndigheten). Vidare informerade Tomas B att beslut om styrelsens sammansättning och ordförande ännu inte har fattats, bara att det ska vara sex ledamöter till hälften utsedda av myndigheten respektive Byggherreforum. GD har framfört att 4 av ledamöterna bör vara kvinnor. Tomas B tar gärna emot förslag på styrelseledamöter och ordförande från BeBos medlemmar. Tomas B önskade också att BeBos hemsida uppdateras med goda exempel över genomförda projekt. Som exempel nämndes prototypen för avstängning av onödig elanvändning i eltorkskåp. Vidare att det också utarbetas och publiceras en lista över Energikrav/kravspecifikationer för flerbostadshus, vilka successivt kan uppdateras. Under diskussionen noterades: -Eftersom beteende och acceptans är viktiga faktorer att beakta vid energieffektivisering vore det bra om den kompetensen fanns representerad i en kommande programstyrelse. -Inventering av nya projektidéer i samband med direkta kontakter/enskilda överläggningar med medlemmarna. -Det pågår ett nordiskt samarbetsprojekt för märkning av vattenarmaturer för hushåll. Som komplement till det skulle det vara intressant med flera mätprojekt som belägger skillnaden i förbrukning mellan nya och äldre armaturer. I nybyggnadsprojekt Oxtorget, Växjö, har en halverad förbrukning uppmätts. -Viktigt att även uppmärksamma eventuella risker med legionella. Minskade flöden/ förbrukning kan öka risken, genom längre uppehållstider i VVC. 8. Översikt beträffande Beställargruppens aktuella energieffektiviseringsprojekt Projektidéer och beslut om igångsättning eller ansökningar: 8.1 Hushållsapparater. Inga nya projektidéer fanns att rapportera. Punkten kvarstår Under diskussion om hushållsel noterades: -I Energimyndighetens statistikprojekt genomförs mätningar hos 400 hushåll. Preliminära resultat pekar på att förbrukningen för hushållsapparater minskar men att audio och belysning ökar, så pass mycket att totalförbrukningen ökar. Inger N återkommer på nästa möte med mer information. 8.2 Torkskåp/torkprocesser. A. Brytfunktion för onödig elanvändning i bef. Eltorkskåp, tas upp under ovanstående pkt 6 B. Beteendestudie över hur brukarna uppfattar torktiden vid kondensprocess. Inger N återkommer med förslag på exjobbare från Karlstad Universitet, KAU, när sådan har identifierats. Punkten kvarstår

4 Minnesanteckningar 4 : Industriforskningsprojekt för effektivare torkprocess vid Karlstad Univ. Projektet för effektivare torkprocess med kondensering/ värmepump, pågår. KAU, Asko/Cylinda och KBAB medverkar i arbetet. Willy O meddelade att framtagen prototyp i labbtest fungerar mycket bra. Före jul kommer fälttest med utvärdering att påbörjas hos KBAB, kv Vävaren. Tomas B föreslog att även den informationen läggs in på hemsidan. 8.4 Kort anmälan/information om 3 planerade/pågående projekt med lågenergihus Ingen tid fanns för rapportering. 8.5 Filter, avslutad tekniktävling, Beloks fortsatta insatser. 3-stegstest pågår i BeLoks regi. Vi avvaktar resultat för eventuell demonstration i BeBos bestånd av flerbostadshus. Ing-Marie O är intresserad av demonstration i samband med upprustning av kv. Brogården. 8.6 Energieffektiva flerbostadshus uppföljning av tidigare projekt Ingen ny information hade inkommit från Gunnar W. Pågående projekt korta lägesrapporter: 8.7 Utvecklingsprojekt avseende vita lysdioder (LED) i flerbostadshus. Projektförslag och demonstration efterlystes. Under diskussionen noterades: Kan en Teknikupphandling initieras? En specifikation/förfrågningsunderlag bör tas fram för belysningsapplikationer i flerbostadshus. Punkten kvarstår 8.8 Drifterfarenheter biobränsleanläggningar. En preliminär rapport har tagits fram, men några uppdateringar (Gunnar W) från anläggningar i bl a Nordanstig ska inarbetas. Rapporten redovisar drifterfarenheter och checklistor. En orsak till driftstörningar (pellets, briketter) tycks kunna hänföras till dålig standard på bränslets sammansättning. Lars T och Per F återkommer när rapporten är klar, för senare distribution till BeBo. Punkten kvarstår 8. Övrigt Willy O informerade om ny projektidé Dubbel T. Vid individuell mätning av tappvarmvatten är ofta installation av vattenmätare i lägenheterna svår att genomföra, det är svårt att komma åt. Idén bygger på att noggrant mäta flödet i källaren, och att sedan med annan teknik (signal - tid) registrera tappning i varje lägenhet. Därefter kan förbrukning i respektive lägenhets beräknas som andel av totalt mätt förbrukning i källaren. Väderprognosstyrning. Göran L har skickat in ansökan till Energimyndigheten om utvärdering av olika modeller/tekniker för prognosstyrning. Under diskussionen noterades: -Mer än halva värmesäsongen kommer att missas om projektet ska finansieras inom det nya programmet. Start vid årsskiftet och första beslutsmöte i början av februari. -Dyra abonnemang för prognosdata

5 Minnesanteckningar 4 : Utvärderingen borde ske stegvis, genom att först försöka utvärdera de projekt där prognosdata redan har utnyttjats. Reschyvent. Tomas B föreslog att en förstudie startas för behovsstyrd ventilation vid ombyggnad. Utvärdering/uppföljning av medelstora berg-vp installationer. Per F informerade vid föregående möte om behov av fälttest/mätning av hur befintliga anläggningar verkligen fungerar. I dagsläget bygger information och underlag vid installation oftast bara på kalkyler (offerter). Syftet är att stärka kunskapsunderlaget hos beställare. Det är också ett viktigt underlag vid bedömning av alternativ till fjärrvärme. Per F återkommer med förslag till eventuellt mätprojekt när nödvändiga sonderingar är klara. Punkten kvarstår E-nyckeln. Inget nytt fanns att rapportera. Punkten kvarstår Behov av metoder för täthetsprovning (lgh) och injustering av ventilation (vid låga tryckfall). Punkten kvarstår Compwell, kontakt med Krystoffer Sygel, genom Gunnar W. Punkten kvarstår Nya redskap, + energiberäkningsprogram Consolis. Information Inbjudan från Monica Axell, SP i Borås, om möte + studiebesök. Planeras till ett kommande möte under Kommande möten Mer detaljerad information om platser, tider och program meddelas senare. Onsdag den 31 januari, -07 Onsdag den 18 april, -07 Onsdag den 12 september, -07 Onsdag den 14 november, Mötet avslutades Antecknat Hans Isaksson

6 Minnesanteckningar 4 : Bilaga till minnesanteckningarna Deltagare, : Berggren Tomas Energimyndigheten Berndtsson Kjell Riksbyggen (del av möte) Green Yngve AB Svenska Bostäder Isaksson Hans K-Konsult Energi Karlsson Carin Energimyndigheten (del av möte) Magnusson Jan Energimyndigheten Norstedt Inger konsult konsumentverket/vitvaror Ociansson Willy Karlstads Bostads AB Odegren Ing-Marie Alingsåshem AB Delges även: Andersson Arne Energimyndigheten Andersson Bo SKB Andreasson Ingvar AB Familjebostäder Bergens Ronny Fastighetsägarna Stockholm Berndtsson Lennart HSBs Riksförbund Birve Lars Malmö kommunala bostads AB, MKB Borgström Mats AB Gavlegårdarna Carnmarker Hans Fastighetsägarna Stockholm Forsling Per Fastighetsägarna Stockholm Hjort K Hans-Olof Boverket Hjortsberg Madeleine Boverket Johansson Peter Boverket Leander Göran Bostads AB Poseidon Linder Anders HBV Ryding Otto Boverket Tirén Lars Eksta Bostads AB Tolstoy Nikolaj Boverket Wiberg Gunnar SABO

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

ÅRSRAPPORT 1999. för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15

ÅRSRAPPORT 1999. för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15 1 ÅRSRAPPORT 1999 för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15 Hans Westling Promandat AB För ytterligare information kontakta: Tomas

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012 Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012 Tid: 9.30-13.30 Plats: Rosenlundsvägen 9, Stockholm Närvarande: Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande Eric Granryd

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Vinnovaprojekt dnr 201201898 Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Magnus Everitt, Rolf Kling, VVS Företagen Marie Hult, Gustav Malm, Stefan Nordh, White

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling

Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling Utarbetad av Åke Blomsterberg, WSP Environmental Malmö, februari 2015 RAPPORT Kund Roland Jonsson HSB Riksförbund Konsult

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Analys av den svenska marknaden för energitjänster

Analys av den svenska marknaden för energitjänster Analys av den svenska marknaden för energitjänster RB Uppdrag 13 Dnr 00-10-6567 ER 2011:06 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer