Detaljplan för SYFABRIKEN, Ellene 15:1 m fl, Hunnebostrand, Sotenäs kommun, Västra Götalands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för SYFABRIKEN, Ellene 15:1 m fl, Hunnebostrand, Sotenäs kommun, Västra Götalands län"

Transkript

1 Detaljplan för SYFABRIKEN, Ellene 15:1 m fl, Hunnebostrand, Sotenäs kommun, Västra Götalands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Granskning av förslag till detaljplan för f.d. SYFABRIKEN, Ellene 15:1 m.fl. har genomförts i enlighet med 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för så kallat normalt planförfarande. Granskningshandlingar för detaljplanen daterade , har varit ute för granskning under 4 veckor, från tiden 3 februari till 3 mars Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhusets reception, Kungshamn samt även funnits utlagda på kommunens hemsida: Berörda myndigheter och intresseföreningar, enligt särskild sändlista, samt berörda sakägare enligt fastighetsförteckning, har genom utsända granskningshandlingar getts tillfälle att yttra sig. Utställningen kungjordes på anslagstavla i kommunhuset, Kungshamn, samt genom annons i Bohusläningen 3 februari Med anledning av samrådet har 15 yttranden inkommit. Vissa yttranden har på grund av utrymmesskäl sammanfattats. Inkomna synpunkter, inkommet datum och kommentarer Externa och interna remissinstanser: 1. Länsstyrelsen (LST), Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras efter några förtydliganden enligt nedan och därför inte kommer att prövas av LST om den antas. LST bedömer att kommunens geotekniska ställningstagande behöver formuleras tydligare. SGI (Statens geotekniska institut) efterfrågade förtydliganden av planbestämmelser i samband med samrådsskedet är inte helt tillgodosedda. Inför planens antagande behövs en justering enligt SGI s yttrande för att LST ska acceptera planen. Inför planens antagande kan kommunen samråda justeringarna med LST. Ljudmiljön som planen kommer att resultera i är Planbestämmelserna har reviderats och säkerställer rekommenderade åtgärder inom planområdet samt refererar till den bergtekniska utredningen upprättad av Bergab Hastighetssänkningen kommer att 1 (9)

2 beräknad utifrån en hastighetssäkning från 50 till 40 km/h på Ulebergshamnsvägen. Enligt Svensk Trafikföreskriftsamling kommer denna ändring att träda ikraft den 17 mars Ett antagande av planen kan därefter ske. Enligt samrådsredogörelse ska kommunen inför planens granskningsskede samråda med Trafikverket. När detta yttrande skrivs har Trafikverket inte inkommit till LST med synpunkter på granskningshandlingen. genomföras för trafikanter i september 2014, en tidpunkt som sammanfaller med ett antagande av planen hösten Sotenäs kommun har haft samråd med Trafikverket där de har efterfrågat att hastighetssänkningen ska vara genomförd innan detaljplanen antas. Se ovan. 2. SGI, SGI (Statens geotekniska institut) påpekar att LST instämmer i SGI s bedömning rörande planbestämmelsen och framhåller att det är lämpligt att i bestämmelsen peka på aktuellt avsnitt i den bergtekniska utredningen (Bergab ). Noterar att planbestämmelsen ha utvecklats men att ingen koppling gjorts i planbestämmelsen till den bergtekniska utredningen. Ser inte heller att den nya planbestämmelsen täcker in samtliga rekommendationer som Bergab lämnat i sin utredning. T.ex. är det inte tydligt att Bergab s rekommendationer nedan ingår i planbestämmelsen: - Att bergslänten bakom Syfabriken bör rensas från lösa stenblock/skrotsten - Att bergslänten i nordvästra delen av området bör rensas från mindre stenblock och att ett fåtal större lösa stenblock bör förankras med bult Bedömer att det är lämpligt att göra en tydlig koppling till den bergtekniska utredningen i planbestämmelsen, förutsatt att det plantekniskt godtagbart, så att det blir tydligt att samtliga rekommendationer från Bergab ska följas, jfr vårt tidigare yttrande. Planbestämmelserna refererar nu till den bergtekniska utredningen upprättad av Bergab I planbestämmelsen står nu att lösa stenblock och skrotsten i anslutning till byggrätt ska rensas bort eller säkras i enlighet med den bergtekniska utredningen. Noteras att den bergtekniska utredningen 2012 gjordes för ett större område, nu aktuellt planområde berör inte hela området inkluderat i utredningen. Bergsslänten som refereras till i det nordvästra området ligger utanför denna detaljplan. I det tidigare planprogrammet fanns tankar kring att bebygga detta område, med detta bedömdes som ej lämpligt i det fortsatta planarbetet. Vill även väcka frågan om inte tidpunkten för åtgärderna bör regleras. I samband med marklov/bygglov och byggsamråd finns en tydlig reglering av dessa åtgärder i tid, säkerställda i en kontrollplan som godkänns av kommunen. 3. Trafikverket, (yttrandet har inkommit efter granskningstid) Trafikverket konstaterar att kommunen inte beaktat några av de synpunkter som lämnats i samrådsskedet. Understryker att Trafikverket inte har tagit ställning till någon hastighetssänkning En ny hastighetsplan har antagits och rådande hastighethetsbegränsning kommer att vara 40 km/h hösten Detaljplanen kan då antas i linje med Länsstyrelsens yttrande. Kommunen har genom 2 (9)

3 inom ramen för planprocessen. Det finns inte heller några åtgärder för hastighetssänkning säkerställda vilket gör att utgångspunkten för planens genomförande bör vara att hastighetsbegränsningen 50 km/h fortsatt bör gälla. Området betecknat Huvudgata som utgör Ulebergshamnsvägen uppgår till endast 9 meter inklusive slänt vilket ger en trång gatusektion för en väg med relativt stora trafikflöden och busstrafik. Trafikverket hade gärna sett att utrymme för en framtida gång- och cykelväg säkerställdes i planen genom att gränsen för kvartersmark flyttades 1-2 meter österut. samråd med Trafikverkets förstått att den aktuella hastighetssänkningen till 40km/h ska vara genomförd och gälla för trafikanter innan detaljplanen antas, detta planeras genomföras september 2014 då även detaljplanen kan antas. Kommunen ser det som problematiskt att planera en gång- och cykelbana på 4-5 meters bredd längs den östra sidan på Ulebergshamnsvägen. Det skulle innebära att mark tillhörande enskilda fastigheter längs med Ulebergshamnsvägen skulle behöva lösas in. 4. Rambo, Detaljplanens hantering av avfall är i linje med vad Rambo rekommenderar och har inget att erinra över de planerade bostädernas sophantering. Refererar till tidigare yttrande : Det finns idag två återvinningsstationer som betjänar boende i Hunnebostrand och Ulebergshamn. Den befintliga återvinningsstationen inom planområdet föreslås flyttas till en annan plats. Rambo finner det problematiskt att finna ett lämpligt område som uppfyller kraven på både tillgänglighet för boende och tömningsfordon. Rambo förespråkar en central placering av återvinningsstation i Hunnebostrand. FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har också krav på detta. Arbetet med att finna en ny placering av återvinningsstationen pågår med kommunen, men ligger utanför denna detaljplan då man har bedömt denna plats som ej lämplig. Rambo önskar dialog när detaljplaner kräver flyttning av befintliga återvinningsstationer. Rambo önskar i det specifika fallet information och dialog i det fortsatta detaljplanearbetet för att komma fram till en lämplig placering av återvinningsstationen. Rambo förutsätter att kommunen ålägger, via kommunens exploatörsavtal, exploatören att bekosta anläggningskostnaderna för ny återvinningsstation på annan plats i Hunnebostrand. Yttrande : Rambo avslår kommunens förslag av Lökholmsvägen som ny lokalisering av ÅVS. Kostnaders reglering samt lämplig fördelning regleras i exploateringsavtalet. 3 (9)

4 5. Kommunala rådet för tillgänglighet, Förutsätter att man i planarbetet följer gällande normer vad det gäller tillgängligheten såväl inomhus som utomhusmiljö, att man speciellt tänker på h-parkeringar och att beläggningen på trottoarer är av ett material som gör det lätt att komma fram med t.ex. rullstol. I bygglovsansökan ska man tänka på tillgängligheten i innemiljön. 6. Miljöavdelningen, (yttrandet har inkommit efter granskningstid) 7. Sakägare x, (yttrandet har inkommit efter granskningstid) Byggnadens tillgänglighetsanpassning är fastighetsägarens ansvar och säkerställs i bygglovsskedet. Handikappanpassade parkeringsplatser har illustrerats i illustrationsplanen på både den enskilda fastigheten Ellene 15:1 och den allmänna platsmarken. Kommunen har ansvaret för att det finns plats för handikapplatser. Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att dessa har de mått och det avstånd till entré som krävs. 8. Sakägare x och x, Vill inte att område 7 bebyggs, den byggnaden anser vi kommer för nära. När vi köpte vårt hus var det just för det fria läget åt samhället vi fastnade för. Är positiva till förändring av befintlig byggnad (15:1), men tycker att ansökta volymer är för stora. Det blir ingen fin bild för samhället. Outhyrda lägenheter finns vid gamla Konsum och kan bli likadant här, vem vet. En rimlig byggnad på max 3 våningar, kanske är vad samhället mäktar med. Det är tråkigt att mista samhälls/havsutsikt och se in i byggnad. Är oroliga för när man ska rensa berget från skrotstenen. Tacksam för mätningar enligt Bergab s utredning s.11. Speciellt när det gäller tomten nordost om Ellene 1:220 (område 7) Avståndet mellan det nya huset och den befintliga bebyggelsen ligger inte för nära då det handlar om förtätning av bebyggelse inom tätort, avståndet är rimligt. Byggnaden placeras lägre i terrängen, vilket därmed inte bör påverka det fria läget för bebyggelsen bakom. Inom ramen för arbetet med detaljplanen har man bedömt att denna plats, med berget i bakgrunden, tål en sådan volym. Fotomontage och volymstudier utgör underlag för denna bedömning. Genom sektioner visas att blivande nockhöjd ligger på +39,5 och sakägarens fastighets marknivå ligger på ca +42 meter. Utsiktspåverkan bedöms inte utgöra en olägenhet med denna nivåskillnad. Bergab s utredning kommer att ligga som underlag i genomförandet. 9. Sakägare x, (9)

5 10. Sakägare x, Sakägare x och x, Finner sakfel i granskningshandlingen: 1. s.13 står byggrätten sträcker sig mot söder lika långt som den befintliga byggnaden Detta stämmer inte, huvudvolymens byggrätt mot söder sträcker sig ca 1,5m längre än den befintliga byggnaden. Föreslår att byggrättens gränser justeras så att de sammanfaller med befintlig byggnads gränser. 2. Solstudien bygger på felaktiga förutsättningar. Är baserad på en byggnad med såväl tvärställda nockar som indrag av den övre våningen även mot nordost. Inget av detta åtföljs av någon planbestämmelse. En korrekt solstudie med en byggnad som utnyttjar byggrätten maximalt saknas. 3. s.11: den föreslagna våningen är en våning högre än den befintliga Befintlig byggnad är i två våningar och den föreslagna är en 4-våningsbyggnad. I fasadliv är föreslagen byggrätt 2 våningar högre än befintlig byggnad, vilket får betydande konsekvenser för närmiljön och omgivande bebyggelse, varför det också bör förtydligas. Beaktas. Texten har redigerats enligt yttrande. Men utsiktsstudie enligt s.12 är upprättade enligt ny föreslagen byggrätt. Man har säkerställt utsikt från Ellene 1:220 enligt studien på s.12 och den införda sänkningen av byggnadshöjden i den södra delen för att beakta tidigare synpunkter byggrätten kvarstår enligt det nya förslaget. Beaktas. En korrekt solstudie utifrån maximal byggrätt är framtagen samt granskad av kontoret. Tidigare bedömningar kvarstår och resultatet redovisas i planbeskrivningen. Den höjning som blir till skillnad mot befintlig byggnad motsvarar visuellt ett våningsplan, en höjning på 3,2 meter vad gäller nockhöjden. Det framgår tydligt att den nya byggnaden blir i 4 våningar. Texten kan förtydligas enligt synpunkt. Finner inte något stöd för den höga exploateringen i ÖP2010. Där betonas istället att bebyggelse skall utformas så att den sätts i sitt sammanhang. Tillkommande byggnader ska ta hänsyn till befintliga byggnader och strukturer och inte minst till det landskap de byggs upp i vad gäller skala, form, färgsättning och anpassning till terrängförhållanden. LST påpekade i programskedet: Med sitt kustnära och delvis höga läge i samhället är det viktigt att den nya bebyggelsen inordnas i landskapet så att stadsbildens karaktär inom närområdet bibehålles. I ÖP2010 står att ny bebyggelse ska förstärka landskapet och den befintliga bebyggelsens värde. Ifrågasätter att det aktuella förslaget ökar värdet på befintlig, kringliggande bebyggelse. Är fortsatt kritiska och har svårt att förstå hur nämnden kan föreslå och godkänna en ny stor byggnad som i I processen med aktuellt förslag så har man bedömt att en större byggnad med modernare utformning kan anpassas till platsen. Utformningen styrs genom färgsättningen, indragen övervåning och fotomontage bidrar till förståelsen för byggnadens sammanhang på platsen. En bedömning som delas av Länsstyrelsen. 5 (9)

6 skala och form inte tar hänsyn till tidigare ställningstagande? Synpunkter på byggrätten för Ellene 15:1: 1. Byggnadens skala ej anpassad efter platsen, vilket visas av bl.a. solstudien. Konsekvenserna för bl.a. Ellene 1:220 blir förödande då väsentliga delar av fastigheten kommer att skuggas under eftermiddag och kväll (detta även utan maximalt utnyttjad byggrätt). Nockhöjden måste sänkas, samt kompletteras med bestämmelser om höjd vid takfot så att konsekvenser för omgivande fastigheter minskar. 2. Positivt att den utskjutande byggnadskroppen i söder har sänkts. Dock av vikt att byggrättens gränser i söder inte sträcker sig längre än befintlig byggnads gränser. 3. Illustrationerna med tvärställda nockar på byggnadens övre plan, bör åtföljas av en planbestämmelse (se även vårt samt LST yttrande från samrådsskedet). Synpunkter på byggrätten för Ellene 1:220: 1. Solstudierna som genomförts visar hur skuggigt det blir i väsentliga delar av vår trädgård, under eftermiddag och tidig kväll. Sol i trädgården är för oss väl så viktigt som sol på huset. Solstudien utgår inte ej från maximal byggrätt. Om byggrätten utnyttjas maximalt blir situationen ännu värre än solstudien visar. 2. Ser f.n. ingen möjlighet att anlägga parkeringsplatser på vår tomt p.g.a. nivåskillnaden mellan gata och tomt. Tacksam för en dialog för att finna en lösning på detta. Studierna visar att endast de tider då solen står lågt och precis i linje med husen, infaller en skuggande effekt på bostadshuset Ellene 1:220. Byggnämnden har preciserat att utsikten från Ellene 1:220 ska värnas och justerat därefter. Kommunen vill inte låsa detaljplanen till att enbart en takutformning. Skuggstudien har beaktat bostadsmiljön. Parkeringsdiskussionen kan föras direkt med kontoret fristående från detaljplanen. 12. Sakägare x, Sakägare x, Sakägare x (9)

7 15. Sakägare x, Som tidigare, ej större än befintlig byggnad då det kommer att ta utsikt. Anser att en sådan stor byggnad stör samhällssynen då det ej passar in. Om de nu skall spränga i berget, hur påverkar det befintliga hus på Skalberget? Då våra hus är byggda på skrotsten. Vi vill bevara byggnaden i befintlig storlek och hade hellre sett att man byggt hyresrätter istället för lyxboende för turister. Inom ramen för arbetet med detaljplanen har man bedömt att denna plats, med berget i bakgrunden, tål en sådan volym. Fotomontage och volymstudier utgör underlag för denna bedömning. Den bergtekniska utredningens förslag på åtgärder ska följas och genomförandet säkerställs med kommunens byggnadsingenjör genom kontrollplan, tekniskt samråd och besiktning av de hus som berörs. Se kommentar ovan kring volym. Detaljplanen reglerar enbart byggnadens användning för boende, den kan inte reglera boendeformen. Sammanfattning av inkomna synpunkter Synpunkter från externa och interna remissinstanser: Länsstyrelsen bedömer att de av SGI efterfrågade förtydligandena av planbestämmelserna gällande geoteknik inte är helt tillgodosedda och justeringar kan därför göras enligt institutets yttrande. Länsstyrelsen kan därefter med nu kända förhållanden acceptera planen med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL. Trafikverket bedömer den 3 mars 2014 att det inte finns några åtgärder på hastighetssänkning säkerställda vilket gör att utgångspunkten för planens genomförande bör vara att hastighetsbegränsningen 50 km/h fortsatt bör gälla. Enligt gjord bullerutredning klaras riktvärdens för buller förutsatt att bilarna inte håller högre hastighet än 40 km/h, men enligt Trafikverket är gällande hastighet 50 km/h. Efter samråd med Trafikverket måste hastighetssänkningen vara genomförd innan detaljplanen kan antas. Enligt Länsstyrelsen kommer denna ändring lagmässigt träda ikraft den 17 mars 2014, de bedömer att ett antagande av detaljplanen kan därefter ske. Trafikverket hade gärna sett att utrymme för en framtida gång- och cykelväg säkerställdes i planen genom att gränsen för kvartersmark flyttades 1-2m österut, för att bredda gaturummet. Ulebergshamnsvägen utgör en väg med relativt stora trafikflöden och busstrafik. SGI vill att bestämmelsen som hänvisar till den bergtekniska utredningen förtydligas. Bestämmelsen ska även täcka in samtliga rekommendationer om rensning av lösa stenblock, skrotsten samt större block som behöver förankras med bult. 7 (9)

8 Synpunkter från berörda sakägare enligt fastighetsförteckning: - Flera är positiva till bostadsbyggande på Ellene 15:1, dock inte i den storleken som planförslaget gör gällande. Max 3 våningar eller befintlig byggnads storlek annars blir det betydande konsekvenser för närmiljön och omgivande bebyggelse. - Det finns en oro över att utsikten från Skalberget påverkas negativt och att man förlorar samhälls- eller havsutsikt. - Det finns en oro över vilka konsekvenserna blir för de befintliga husen vid sprängningar samt rensning av berg från skrotsten. - Det finns en oro över att lägenheterna blir lyxboende för turister, hade hellre sett hyresrätter. - Vill se att byggrättens gränser justeras så att de sammanfaller med befintlig byggnads gränser. Enligt beskrivning, s.13, ska byggrätten sträcka sig lika långt som befintlig byggnad mot söder, detta är en felaktighet. Positivt att den utskjutande byggnadskroppen i söder har sänkts, dock av stor vikt att byggrättens gränser i söder inte sträcker sig längre än befintlig byggnads gränser. Plankartan visar en huvudvolym som sträcker sig 1,5m längre än befintlig huvudbyggnad. - Illustrationen med tvärställda nockar på byggnadens övre plan, bör åtföljas av en planbestämmelse. - Bedömer att solstudien bygger på felaktiga förutsättningar, en korrekt studie med en byggnad som utnyttjar byggrätten maximalt saknas för att kunna göra en korrekt konsekvensbedömning för grannfastigheten Ellene 1:220. Ellene 1:220 kommer att skuggas under eftermiddag och kväll. Nockhöjden på den nya byggnaden måste sänkas, samt kompletteras med bestämmelser om höjd vid takfot så att konsekvenser för omgivande fastigheter minskar. - Finner inget stöd i ÖP 2010 för den höga exploateringen. I ÖP 2010 står att ny bebyggelse ska förstärka landskapet och den befintliga bebyggelsens värde, utformas så att den sätts i sitt sammanhang och ta hänsyn till befintliga byggnader. Kommentarer och förslag till fortsatt arbete En hastighetsplan har antagits av Miljö- och byggnämnden. Planen måste enligt Trafikverket anpassas till den rådande hastighetsbegränsningen före planens antagande och hösten 2014 kommer hastigheten att vara 40 km/h. Detaljplanen kan då antas. Kommunen ser det som problematiskt att planera en gång- och cykelbana på 4-5 meters bredd längs den östra sidan på Ulebergshamnsvägen, enligt Trafikverket önskemål. Sträckan består av enskilda fastigheter som kommunen idag inte har rådighet över och skulle innebära inlösen av privat mark. SGI s synpunkter är beaktade i antagandehandlingen. Planbestämmelserna refererar nu till den bergtekniska utredningen upprättad av Bergab Den föreslagna byggnaden på Ellene 15:1 är visuellt en våning högre än den befintliga byggnaden med indraget fasadliv på tre av fyra sidor, en höjning på 3,2 meter vad gäller nockhöjden. Platsen med berget i bakgrunden möjliggör en högre byggnad i landskapet där de flesta grannfastigheterna ligger högt uppe på Skalberget. Marknivån där ligger högre än föreslagna nockhöjder. Inom ramen för arbetet med detaljplanen har man bedömt att denna plats, med berget i bakgrunden, tål en sådan volym. Fotomontage och volymstudier utgör underlag för denna bedömning. 8 (9)

9 Kommunen har inte funnit det nödvändigt att låsa detaljplanen till att enbart tillåta traditionell takutformning. Det bör finnas utrymme för en mer modern utformning, men ändå anpassa utformningen till den befintliga bebyggelsen. Enligt programmet är det viktigt att hålla en hög exploateringsgrad i centrala lägen. Med hjälp av regleringar gällande utformning och volym kan ny bebyggelse passa in i den omgivande miljön även om exploateringsgraden blir hög. Att hushålla med resurser innebär att förtäta befintliga samhällen. Därför är det viktigt att bygga där det finns möjlighet till en högre exploateringsgrad. Detaljplaneprocessen De synpunkter som kommit in under granskningsskedet ligger som grund för framtagande av antagandehandlingar. Förslaget till detaljplan har justerats enligt kommentarer och antagandehandlingar tagits fram för godkännande i byggnadsnämnden. Detaljplanen planeras att antas i kommunfullmäktige hösten 2014 och vinner laga kraft tre veckor efter antagandet under förutsättning att ingen har överklagat detaljplanen. Bo Hallgren förvaltningschef Unni Liljegren kommunarkitekt 9 (9)

Detaljplan för fastigheten RAN 7 i centrala stan i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten RAN 7 i centrala stan i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) PLA 07-54 September 2011 Tomas Strömberg Detaljplan för fastigheten RAN 7 i centrala stan i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län Ett förslag till detaljplan för fastigheten Ran 7 har upprättats

Läs mer

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER Granskningshandling Februari 2016 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för Mölnlycke 1:55 m fl ALHAGEN i Mölnlycke Granskningsutlåtande Under tiden 24 november 19 december 2014 har detaljplanen varit

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE Antagandehandling

SÄRSKILT UTLÅTANDE Antagandehandling Datum 2015-08-19 Diarienummer 0350/14 Sida 1/13 SÄRSKILT UTLÅTANDE Antagandehandling Foto eller bild! DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER NORR OM SOMMARVÄGEN ÖCKERÖ 2:397, 2:697, 2:779 M FL ÖCKERÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2014-04-23:

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2014-04-23: Detaljplan för Spinnaren 1 m fl Strömstads kommun Dnr MBN/2013-0025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-01-23 9 att genomföra ett samråd gällande rubricerat

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10)

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Byggnadsnämnden GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Detaljplan för Hede 3:122 i Kungsbacka stad Genomförande Byggnadsnämnden godkände 2014-06-05 det i maj 2014 upprättade planförslaget som underlag för granskning.

Läs mer

Datum Beslut om samråd: 2015-08-27 Samrådstid: 2015-09-04-2015-09-21 Beslut om granskning: 2015-09-24 Granskningstid: 2015-09-28-2015-10-13

Datum Beslut om samråd: 2015-08-27 Samrådstid: 2015-09-04-2015-09-21 Beslut om granskning: 2015-09-24 Granskningstid: 2015-09-28-2015-10-13 GRANSKNINGSUTLÅTANDE FÖR HALLTORP 1:10 TRÄKLUBBAN Upprättad 2015-10-14 Datum Beslut om samråd: 2015-08-27 Samrådstid: 2015-09-04-2015-09-21 Beslut om granskning: 2015-09-24 Granskningstid: 2015-09-28-2015-10-13

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD Upprättad den 24-09-2013 NORMALT PLANFÖRFARANDE Antagen av kommunfullmäktige. Laga kraft.. Genomförandetid t o m Dnr 1404/2010 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

DETALJPLAN. Del av kv. Laxen, Laxen 14 GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING. för. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

DETALJPLAN. Del av kv. Laxen, Laxen 14 GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING. för. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Laxen, Laxen 14 OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer som haft synpunkter i ärendet dolts i den version av utlåtandet som

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-12-08 Fredrik Drotte 08-590 970 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 2/6 INLEDNING Syftet

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 4 oktober 2010 Syfte Planens syfte är att ge ramar för den bebyggelse

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN ANTAGANDEHANDLING 2015-06-11 Dnr: 2012:98 Detaljplan för del av DRÄTTINGE 1:9 m.fl. i KAXHOLMEN Jönköpings kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Granskning detaljplan Ett planförslag,

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län NORMALT PLANFÖRFARANDE Samrådshandling

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

Detaljplan för Ope 1:38, 4:14 och 7:1 Bostäder vid Ope fd skola Östersunds kommun

Detaljplan för Ope 1:38, 4:14 och 7:1 Bostäder vid Ope fd skola Östersunds kommun Detaljplan för Ope 1:38, 4:14 och 7:1 Bostäder vid Ope fd skola Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2004/2013 Dnr planmodul: P 17/2014 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har hållits tillgänglig för granskning i

Läs mer

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning 1(6) Diarienr: 2012-000289 Miljöreda: 12/1149c Upprättad: 2013-08-21 Antagen av KF: 2013-09-04 Laga kraft: 2013-09-30 Särskilt utlåtande Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan Vårgårda tätort, Västra

Läs mer

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, godkännande

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, godkännande Tjänsteutlåtande Planarkitekt 2015-01-26 Agnes Hustad 08-590 970 68 Dnr: agnes.hustad@upplandsvasby.se BN/2012:86 Byggnadsnämnden Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, godkännande Sammanfattning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. GRANSKNINGSHANDLING 2013-10-29, reviderad 2013-11-11 PLNR: 163 SAMRÅD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. GRANSKNINGSHANDLING 2013-10-29, reviderad 2013-11-11 PLNR: 163 SAMRÅD Dnr: KS 2011/418 PLNR: 163 GRANSKNINGSHANDLING 2013-10-29, reviderad 2013-11-11 Detaljplan för Brösarp 12:129 m.fl., Tomelilla kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅD Detaljplanen har varit utsänd

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-11-18

GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-11-18 GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-11-18 Detaljplan bostäder och förskola inom Nol 2:288 m.fl. Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Sektor samhällsbyggnad

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Dnr MN/2002-0967

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Dnr MN/2002-0967 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-12-17 301 att genomföra ett samråd gällande rubricerat

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning Tjänsteutlåtande Planarkitekt 2014-11-17 Agnes Hustad 08-590 970 68 Dnr: agnes.hustad@upplandsvasby.se BN/2012:86 Byggnadsnämnden Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr.

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. 2015-017 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning

Läs mer

Antagandehandling juni 2001

Antagandehandling juni 2001 Antagandehandling juni 2001 HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse med utlåtande Plankarta med bestämmelser Bilaga Fastighetsförteckning Planen antagen 2001-06-20 av byggnadsnämnden

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Datum 2015-06-12

Tjänsteutlåtande. Datum 2015-06-12 Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-12 Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Stadsarkitekt Tomas Johnsson 0280-181 69 Dnr: KS/2016:34 Detaljplan för Olarsgården annex Byggnadsnämndens beslut: det i januari

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 2010-06-01 Syfte Planens syfte är att

Läs mer

Utlåtande efter granskning

Utlåtande efter granskning Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(6) Anna Nilsson 2014-11-04 DNR:2007:587-214 Arkitekt Utlåtande efter granskning Tillhörande detaljplan för: Stora Sundby 4:3, del av Stora Sundby gård Strängnäs

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Åkarp 7:58, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län normalt planförfarande UTLÅTANDE Antagandehandling, upprättad 2011-04-11 1 (7) UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 GRANSKNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-11-06 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER JÄMTE KOMMENTARER

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER JÄMTE KOMMENTARER UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Handläggare/telefon Mats Windmark/ 0522 69 73 24 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för bostäder inom del av KAPELLE fastigheten Epidemisjukhuset

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-28 SBN/2011:233 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Antagandehandling Detaljplan för Mesta 3:3 Borsökna

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Muraråsen, västra Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse dels i form av flerfamiljshus

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun

Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun 1 Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun Dnr Ädh 0098/2006 Dnr planmodul: P 06/0001 SÄRSKILT UTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande Detaljplanen

Läs mer

Särskilt utlåtande och samrådsredogörelse

Särskilt utlåtande och samrådsredogörelse Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(9) Datum:2015-12-07 DNR: SBN/2015:492 Särskilt utlåtande och samrådsredogörelse Tillhörande ändring av detaljplan för: Toresunds-Sundby 1:1, del av, Sundby

Läs mer

Granskningsutlåtande 2015-12-14

Granskningsutlåtande 2015-12-14 Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-61 63 67 Dnr 2015.224 211 Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3 Granskningsutlåtande 2015-12-14 Samrådsskede Samråd har skett med länsstyrelsen

Läs mer

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE Samrådshandlingar 1 (6) 2015-06-23 Dnr PLAN.2015.4 Planbeskrivning Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten ÅKAREN 1 i detaljplan för kv. PANTEN, STALLET, TULLEN m. fl. i stadsdelen Östertull,

Läs mer

1490K-P1205. Ändring av Detaljplan för Hässleholmen Stången 8 m.fl. Borås Stad FOTO? ANTAGANDEHANDLING

1490K-P1205. Ändring av Detaljplan för Hässleholmen Stången 8 m.fl. Borås Stad FOTO? ANTAGANDEHANDLING 1490K-P1205 Ändring av Detaljplan för Hässleholmen Stången 8 m.fl. Borås Stad FOTO? ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning Planen är upprättad som ett tillägg till gällande detaljplan för Stången 8 och har handlagts

Läs mer

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-08-28

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-08-28 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Samrådshandling 1(7) Dnr: PLAN.2012.1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län

Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län Datum: 2/7-2014 Dnr.: KS 2011/447.343 Planförslaget har varit på samråd under tiden 17 april 8 maj 2014 enligt

Läs mer

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg Kommunledningskontoret Plan- och exploateringsenheten Sida 1 av 10 Dnr 2007/731 KS 203 Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg REMISSINSTANSER Externa remissinstanser Interna remissinstanser

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-12-21 Dnr Sbn 2012-262 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Saga Wingård Samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut FÖRSLAG

Läs mer

Knislinge Östra Göinge kommun Skåne län Dnr KS 2014/11.213

Knislinge Östra Göinge kommun Skåne län Dnr KS 2014/11.213 Detaljplan för VALLMON 11 Knislinge Östra Göinge kommun Skåne län Dnr KS 2014/11.213 Detaljplanen har varit på granskning under perioden 27 mars 20 april 2015, enligt Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut

Läs mer

Detaljplan för del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Granskningsutlåtande Detta detaljplaneförslag, har varit utställt under tiden 2015-02-09 till 2015-03-08 för att

Läs mer

L.21 H J J. DETALJPLAN FÖR LÖBERÖD 1:119 m.fl. ESLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN REGLERAR MARKANVÄNDNING OCH BYGGANDE ENLIGT PBL. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

L.21 H J J. DETALJPLAN FÖR LÖBERÖD 1:119 m.fl. ESLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN REGLERAR MARKANVÄNDNING OCH BYGGANDE ENLIGT PBL. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER 133 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen Uppdragsbeslut 2012-12-11 Samrådsbeslut 2012-12-11 Detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter Gyllings väg Centralorten, Oskarshamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2012-03-26 Mats Jakobsson 08 590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2011:23 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Uppdrag Miljö- och planutskottet

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

UTSIKTSVÄGEN i Ljungskile

UTSIKTSVÄGEN i Ljungskile UDDEVALLA KOMMUN Dp 22 MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE över detaljplan för ett område vid UTSIKTSVÄGEN i Ljungskile Ljungs - Kärr 1:8, 1:60 m fl Uddevalla kommun Planen är upprättad

Läs mer

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5)

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5) 1(5) Dnr 0481/10 Antagandehandling 2015-09-16 DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse Bilagor Fastighetsförteckning oktober 2011 Grundkarta DETALJPLAN - UTSTÄLLNINGSHANDLING för Hällekis

Läs mer

Björknäs 1:52 Nacka. 2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka

Björknäs 1:52 Nacka. 2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka Beskrivning Detaljplan Data Möjlighet att inreda vind Påverkan detaljplan Beskrivning Data Förslag Påverkan detaljplan Beskrivning Data 1 3 2 3D-visualisering Fotomontage Solstudie 2012-10-30 Analys -

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-10-08 Dnr PLAN.2012.13 Detaljplan för Vreta 1:61 Krigslida SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-28, 98 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Vreta

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING efter granskning av detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Utlåtandet upprättat i februari 2016 Bild: Sweco Architects AB Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

STATLIGA ORGAN 1. Länsstyrelsen 2016-03-30 2. Lantmäteriet 2016-03-29

STATLIGA ORGAN 1. Länsstyrelsen 2016-03-30 2. Lantmäteriet 2016-03-29 Granskningshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-05-18 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Bojen 7 m m i stadsdelen Kungsholmen

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Bojen 7 m m i stadsdelen Kungsholmen STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-04-26 Handläggare: Tara Nezhadi Tfn 08-508 272 51 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Bojen 7 m m i stadsdelen

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(12) Samrådsredogörelse

Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(12) Samrådsredogörelse LAGA KRAFT 2014-09-20 Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(12) 2014-06-02 DNR: PBN/2013:112 Samrådsredogörelse Tillhörande detaljplan för: Sparbanken 5 Sparbanken, Strängnäs Kommun Plan- och byggnämnden

Läs mer

DEL AV KV. GJUTAREN. Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län

DEL AV KV. GJUTAREN. Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. GJUTAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet, markerat i rött. Dnr KS/2015: 479 214 Samhällsbyggnad

Läs mer

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse för programsamråd Plankarta, skala

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

Samrådsredogörelse. Agaten 32 Östra Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län. Granskningshandling november 2015 Dnr 2014 KSM 0796

Samrådsredogörelse. Agaten 32 Östra Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län. Granskningshandling november 2015 Dnr 2014 KSM 0796 Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg planchef Granskningshandling november 2015 Detaljplan för Agaten 32 Östra Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM 2011-05-13 PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:334 M. FL. (NY ICA- BUTIK) I GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM ÄRENDEHANTERING Med anledning av planerad exploatering av fastigheten Gårö 1:334

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 1 ³ ³ Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 1 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Inledning Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskningen, samt kommunens ställningstagande

Läs mer

2015-10-29 LAGA KRAFT

2015-10-29 LAGA KRAFT Sid 1 (8) Laga Krafthandling Enkelt planförfarande Dnr: 2006/194 Upprättad: Ändring av detaljplan för Stiby 14:1 m.fl. Grönslätt, Sölvesborgs kommun Syfte och huvuddrag Grönslättområdet regleras idag av

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område intill Gröndals kyrka, del av Liljeholmen 1:1 m.fl. i stadsdelen Gröndal i Stockholm Dp 2011-14481

Granskningsutlåtande Detaljplan för område intill Gröndals kyrka, del av Liljeholmen 1:1 m.fl. i stadsdelen Gröndal i Stockholm Dp 2011-14481 STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Emma Castberg SID 1 (12) Tfn 08-508 27 137 2013-03-12 Granskningsutlåtande Detaljplan för område intill Gröndals kyrka, del av Liljeholmen 1:1

Läs mer

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323)

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och byggnadsnämnden Datum: 2016-02-10 D.nr: BYGGd-2015-150.214 Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och

Läs mer

Koncept till Granskningsutlåtande

Koncept till Granskningsutlåtande Samhällsbyggnadskontoret Koncept till Granskningsutlåtande Dnr: 2013-00149-214 Detaljplan för Överenhörna - Ekensberg 1:47 m.fl. Lundhagen inom Enhörna kommundel i Södertälje Upprättad 2013-12-13 Innehåll

Läs mer

DETALJPLAN för Idyllen 1 m fl i Hovslätt, Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Idyllen 1 m fl i Hovslätt, Jönköpings kommun ANTAGANDEHANDLING 2015-04-14 Stbn 2012:64 DETALJPLAN för Idyllen 1 m fl i Hovslätt, Jönköpings kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubr. detaljplan har varit utställd för samråd samt allmän granskning. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Förslag till antagandehandling. Detaljplan för Solberg 1:113 & 1:217, Solgården, Högsäter. Dnr 2009.F0048

Förslag till antagandehandling. Detaljplan för Solberg 1:113 & 1:217, Solgården, Högsäter. Dnr 2009.F0048 Förslag till antagandehandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Solberg 1:113 & 1:217, Solgården, Högsäter Dnr 2009.F0048 Framtagen av plan- och byggkontoret Färgelanda kommun i september 2009 Antagen av

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 DETALJPLAN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING nr 2 2016-01-11 Dnr: 2011:274 Detaljplan för Ingelstorp 1:82, Järstorps-berg 1:38 m.fl., Axamosjön Jönköpings kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 DETALJPLAN HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 Ändring av detaljplan för Hästnäs 1:1 m fl. HÄSTNÄS FRITIDSOMRÅDE i Arboga kommun, Västmanlands län Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TALLEN 8, VILLA SÅ KUL, NYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TALLEN 8, VILLA SÅ KUL, NYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TALLEN 8, VILLA SÅ KUL, NYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen

Läs mer

Planbeskrivning 2015-12-14. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Antagandehandling

Planbeskrivning 2015-12-14. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2015.224 211 Antagandehandling Foto med bredd:höjd-förhållande1 Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3 Planbeskrivning 2015-12-14 1 1.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR: PLANPROGRAM FÖR KVARTEREN ÅLEN, BRAXEN MED FLERA GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING, KRAMFORS KOMMUN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR: PLANPROGRAM FÖR KVARTEREN ÅLEN, BRAXEN MED FLERA GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING, KRAMFORS KOMMUN 1(6) SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR: PLANPROGRAM FÖR KVARTEREN ÅLEN, BRAXEN MED FLERA GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING, KRAMFORS KOMMUN SAMRÅDSTID Samråd hölls mellan 2014-06-09-2014-07-08 Brev har skickats till samtliga

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX Ny detaljplan för fastigheterna Prästbordet 1:16, 1:17, Gäveränge 2:76, del av Prästbordet 1:15 och Gäveränge 2:77,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-05-25

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-05-25 GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-05-25 Detaljplan för verksamheter inom del av Svenstorp 1:15 Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för delar av fastigheten Aspenäs 2:25, Aspenäs herrgård i Lerums kommun

Detaljplan för delar av fastigheten Aspenäs 2:25, Aspenäs herrgård i Lerums kommun P 17/02 Detaljplan för delar av fastigheten Aspenäs 2:25, Aspenäs herrgård i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Antagandehandling 2009-04-02 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Detaljplan för del av Köpingebro 14:308 m.fl. (Kamerala) i Köpingebro Ystads kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Köpingebro 14:308 m.fl. (Kamerala) i Köpingebro Ystads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Köpingebro 14:308 m.fl. (Kamerala) i Köpingebro Ystads kommun, Skåne län SAMRÅDET Förslag till detaljplan för del av Köpingebro 14:308 m fl, 2012-12-07, har varit föremål för samråd

Läs mer

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län 1(7) Datum Diarienr: 2011-000299 Miljöreda: 11/0556d Sabina Talavanic, arkitekt Upprättad: 2013-02-13 Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLÄGGNING Planförslaget,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING V 140513 datum 2015-03-03 diarienummer 2014-795 ÄDp 5397 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad.

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad. Dp 1801 Illustration Anders Holmberg Arkitekter Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning)

Läs mer

Detaljplan för kontorsbyggnad inom KI, del av Haga 4:35.

Detaljplan för kontorsbyggnad inom KI, del av Haga 4:35. SOLNA STAD Utlåtande efter utställning 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Helena Persson 2010-09-07 SBN/2010:626 Utlåtande efter utställning Detaljplan för kontorsbyggnad inom KI, del av Haga 4:35. Bakgrund

Läs mer

Utlåtande efter utställning

Utlåtande efter utställning 1 (8) Antagandehandling 2013-06-10 Detaljplan för Södra Kärr m.fl, Torsås kommun, Kalmar län Utlåtande efter utställning Samråd Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2011-12-05

Läs mer