HJÄRUPS PARK. en ny park i Staffanstorps kommun. helhet och delområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄRUPS PARK. en ny park i Staffanstorps kommun. helhet och delområden 2014-08-08"

Transkript

1 HJÄRUPS Gestaltningsprogram PARK för helhet och delområden HJÄRUPS PARK en ny park i Staffanstorps kommun

2 innehåll INNEHÅLL sid 3 bakgrund, vision, mål 4 analys av befintliga förhållanden och förutsättningar 5 etapper 6 delområden 7 översikt 8 illustration stora dammen delområde 3 9 delområde 1 10 delområde 2 11 delområde 2 sektion B-B, sektion D-D 12 delområde 3 13 delområde 4 14 scen 3 alternativ 15 utformning i norr 2 förslag 16 entréerna 17 lilla dammen-bryggan 3 alternativ 18 belysning 19 stråk-motionsslingor 20 biotoper och växtkaraktärer 21 utveckling av bok och ekskog 22 plats och stråkorienterade planteringar 23 plats och stråkorienterade planteringar 24 plats och stråkorienterade planteringar 2

3 bakgrund, vision, mål BAKGRUND 1. Översikt parkens utbredningsområde 2. Vy mot norr Staffanstorps kommun vill utveckla ett ca 10 ha stort område, som idag utgörs av åkermark, till en framtida park i Hjärup. Parken omgärdas av befintliga villor samt idrottsplats och nya bostadsområden inklusive ny skola. Parken är även tänkt att användas för att hantera dagvatten från områdena norr om parken. Det finns flera befintliga gång- och cykelvägsanslutningar runt parken samt flera planerade anslutningar norr och öster om parken. De planerade gång- och cykelvägarna i parken ska kopplas ihop med dessa VISION OCH MÅL Parken ska bli ett nytt natur- och rekreationsområde i Hjärup. Målet med parken är att skapa en park med enkel grundstruktur med olika delområden som kan erbjuda en stor variation av aktiviteter, rum och en mångfald av upplevelser. Parken kommer att fungera som en vardagspark för promenader, lek, motion, hundrastning, grillning, avkoppling, valborgsfirande, midsommarfirande m.m. Utbyggnaden av parken kommer att ske etappvis. 3. Vy mot väster 4. Vy mot nordväst Bild 1. Grön skraffering anvisar planerad utbredning av parken Röd skraffering anvisar utbredning av Balders hage i Staffanstorp jämförelse med den nya parken 5. Vy från kilen i söder mot norr i parken 6. Vy mot nordöst 3

4 analys av befintliga förhållanden och förutsättningar LEGEND Ny allé Befintlig gc-väg Befintligt dike VA-Ledningar Koppling till parken FÖRSKOLA FRAMTIDA UTBYGGNADSOMRÅDE HJÄRUP NO ETAPP 1 TRÄDGÅRDSLUNDEN Skola, förskola, idrottsplats Möjliga framtida rörelsetråk SKOLA DP HJÄRUP NO ETAPP 2 Befintlig dagvattenstråk Yta för Hjärups park PARKALLÉN SKOLA Ny dagvattendamm HJÄRUP IP DP ÅTTEVÄGEN 4

5 HJÄRUPS PARK etapper ETAPPER Parken kommer att anläggas i sex etapper enligt illustrationsplanen till vänster. Orange etapp 1 Gång- och cykelvägar med tillhörande anslutande vegetation Blå etapp 2 Dagvattendamm i öster med tillhörande parkområde samt uppläggning av massor i väster. Rosa etapp 3 Dagvattendam i väster med tillhörande parkområde Grå etapp 4 Parkområde i öster Grön etapp 5 Parkområde i väster Röd etapp 6 Aktivitetsytor (Lekplats, lekslinga, hundrastplats, grillplats, aktivitetsyta/ utvecklingsyta, scen, gym, styrketräningsslinga) 5

6 HJÄRUPS PARK delområden DELOMRÅDEN För att kunna redovisa parken i en större skala har parken delats in i fyra delområden enligt figuren till höger. DELOMRÅDE 1 DELOMRÅDE 3 DEL OM RÅD E4 DELOMRÅDE 2 Skala: 1:2000 6

7 HJÄRUPS PARK översikt av förslag ÖVERSIKT Översikten till höger visar parkens utformning i sin helhet. SKOLA FRAMTIDA UTBYGGNADSOMRÅDE PARKALLÉN FRAMTIDA SKOLA UTBYGGNADSOMRÅDE GC-VÄG PARKALLÉN GC-VÄG GC-VÄG ÄNG BÄNK GC-VÄG BÄNK PARKALLÉN UTSMYCKNING ÄNG GC-VÄG UTVECKLINGSYTA INFORMELLTSTRÅK I ÄNG FUKTÄNG FUKTÄNG GABION BÄNK FRAMTIDA UTVECKLINGSYTA GC-VÄG UTBYGGNADSOMRÅDE GLÄNTA INFORMELLTSTRÅK I ÄNG ÄNG UTVECKLINGSYTA SITTPLATS BÄNK GRADÄNGER FONTÄN BÄNK SITTPLATS SKÖTSEL VALBORG LILLA PULKABACKEN SKÖTSEL UTVECKLINGSYTA PARKERING EFFEKTBELYSNING PÅ BRO LEKSLINGA KLIPPT GRÄSLIST GABION BOULE BÄNK UTVECKLINGSYTA SITTPLATS BÄNK PERENNER UTSMYCKNING BRO HÄCK BAMBU PERENNER SCEN GC-VÄG MIDSOMMAR UTSMYCKNING STORA PULKABACKEN 7M BRYGGA LILLA DAMMEN KULLE BÄNK BÄNK UTVECKLINGSYTA HJÄRUP IP STORA DAMMEN Ö MOTIONSSLINGA P12 DJUPHÅLA HÄCK MOTIONSSLINGA SKÖTSEL BÄNK HÄCK BÄNK SITTPLATS UTVECKLINGSYTA SKÖTSEL UTVECKLINGSYTA INFORMELLTSTRÅK I ÄNG KLIPPT GRÄSLIST KLIPPT GRÄSLIST BEF PILAR BÄNK TECKENFÖRKLARING ASFALT (GC-VÄG 3M BRED) STENMJÖL INFORMELLT STRÅK I ÄNG BARKFLIS GRANITMUR UTSMYCKNING BARRTRÄD LÖVTRÄD KÖRSBÄR BUSKTRÄD/SOLITÄR BUSKE GRÄS ÄNG BRYN TALL-MAGNOLIA, TALL-EK BASPLANTERING METASEQUOIA-BJÖRK BASPLANTERING EKSKOG-LUND, EK-HASSEL, BOKSKOG BASPLANTERING KILEN HÄCK PERENNER VATTEN MARKBELÄGGNING BRYGGA/BRO BELYSNING GABION FUKTÄNG NIVÅKURVOR 1M FONTÄN GRÄSARMERING STENAR STRANDZON EV. FRAMTIDA UTVECKLINGSYTA Skala: 1:2000 7

8 illustration stora dammen delområde 3 8

9 HJÄRUPS PARK delområde 1 Sektion A-A Skala 1:400 Visar hur rumsligheten ser ut tvärs igenom delområde 1, från tomtgräns till gång- och cykelväg. 1. Lökplantering i gräsmatta/äng 2. Äng 3. Fuktäng 4. informelltstråk klippt äng utmed brynzon 5. Bro över våtmark/fuktäng 6. Körsbärslund Skala: 1: DELOMRÅDE 1 Ett ängslandskap med mindre grupper av träd och några solitära träd möter besökaren. Landskapet böljar något och skapar sköna välvningar i marken. En fuktäng ger möjlighet till en extra biotop. För att förstärka den annorlunda biotopen på sommaren ger informella stråk klippta i ängsytan god tillgänglighet till ängsytorna

10 HJÄRUPS PARK delområde 2 DELOMRÅDE 2 I delområde 2 återfinns en kulle, parkens högsta punkt som möjliggör pulkaåkning vintertid och en utsiktspunkt året runt. Här finns en motionsslinga som löper upp och ner för kullen. Motionsslingan går igenom en ek-lundskog som på utvalda platser öppnar upp sig i mindre gläntor med spännande karaktärsväxter t.ex. röda rummet med rödbladiga växter. Framför pulkabacken finns en öppen klippt gräsyta som kan användas för t.ex. valborgsfirande. På gräsytan vandrar solitära träd av ek ut från ekskogen. Ut mot Parkallén finns två större sammanhängande områden med metaseqvoia-björkskog. I delområde 2 finns flera utvecklingsytor. I dessa kan man tänka sig lek, hundratsplats eller en grillplats. 7 Lilla dammen i öster utgör ett spännande inslag i parken med sin delvis lummiga karaktär, bro, ö och vackra siktstråk ut i parken. Nordöst om dammen finns en yta tänkt som lekplats. Vindlande barkflisgångar för besökaren ut på äventyr i skogsdungarna intill. Vid lekytan finns också en liten kulle för den minsta pulkaåkaren. När man blir hungrig finns två alternativ till grillplats, en vid pulkabacken och en vid lekplatsen. I hela parken finns sittplatser utplacerade på lämpliga avstånd och vid lämpliga platser. 7. Picknick på Valborgsgräset 8. Valborgsmässobål 9. Brygga/bro 10. Exempel på utsmyckning 11. Skogslek 12. Pulkabacke 13. Metasequoia-björkskog 14. Grillplats Skala: 1:

11 HJÄRUPS PARK delområde 2 sektion B-B, sektion D-D SEKTION B-B, SKALA 1:250 Sektionen visar rumsligheten mellan pulkabacken och valborgsrummet. Kullens platå har en öppen karaktär medan den mot befintliga tomter har en sluten skogig karaktär. 15. Damm 16. Hassellund 17. Näckrosor 18. Brygga vid damm SEKTION D-D, SKALA 1:200 Lilla dammen i sektion från motionsslingan som går vid dammens västra kant till ön och över till den östra sidan. 11

12 HJÄRUPS PARK delområde 3 DELOMRÅDE 3 Det största rummet i delområde 3 utgörs av midsommarytan och stora dammen. Midsommarytan har en rundform och är något nedsänkt i förhållande till omgivande gångvägar. Hela gräsytan lutar svagt mot stora dammen. Stora dammens mjuka form förstärks på den östra sidan av en rad med bokträd. Bakom bokträdsraden med utsikt mod dammen finns ett utegym och en gräsyta för gemensam gruppträning I söder finns en större utvecklingsyta för t.ex. tennis, parkour, bouldering, skate eller pingis. I norr finns ytrymme till bouleplaner och ytterligare utvecklingsytor. Entréns runda form från delområde 1 återfinns i norr och i öster. Entrén i norr fortsätter över på andra sidan Parkallén och knyter på så vis ihop Hjärups park med det grönstråk som kommer ner från det nybyggda området i norr. Entrén i öster fångar upp parkensbesökare som kommer från Hjärups IP och gc-vägen i öster men också de som kommer från parken och just passerat bron. 19. Solitär träd, bok 20. Utegym 21. Skridskoåkning på damm 22. Boulderblock 23.Picknick Midsommar 25. Boule 26. Vattenspegel vid damm 27. Promenadstråk utmed dammkant Skala: 1: SEKTION E-E, Skala 1:400 Sektionen visar det stora midsommarrummet fram till stora dammen. Sektionen illustrerar också gymmet och slänten upp mot bokskogen i öster. 12

13 delområde 4 DELOMRÅDE 4 Kilen utgör ett befintligt grönstråk idag. Tanken är att denna integreras i den nya parken. Befintligt gång-cykelväg förlängs mot den nya parken. Kilen får utökad växtlighet det finns två alternativa växtförslag - rhododendron och exoter eller syren, schersmin, spirea m.fl Pilträden som står i gränsen till den nya parken sparas och får bli en del av den. SEKTION F-F, Skala 1:200 Sektionen visar rummet mellan tomtgräns till tomtgräns. Skala: 1: Befintliga pilar 29 Rhododendron 30. Näsduksträd 31. Syren 32. Sittplats under ett Katalpaträd 33 Kaukasisk vingnöt

14 scen 3 alternativ ALT 1. SCEN Scenen har en rund form, materialet är trä. Två klippta häckar och träd skapar en fondvägg till scenen och kan även användas som del av en kuliss, man kan också gå bakom häcken och göra klädbyten. 34 ALT 2. SCEN Scenen ligger i vattenbrynet mellan en grupp träd. Materialet är trä. När scenen inte används fungerar den som en brygga för den som vill komma nära vattnet Scen i grus med granittrappa 35. Scen i betong och trä 36. Plattsatt yta för scen ALT 3. SCEN Scenen anpassas efter den bakomliggande slänten och blir då en del av rummet. Scenen utgörs av stenmjöl och natursten. Trappor leder upp till scenen från gräsytan nedanför. 14

15 HJÄRUPS PARK utformning i norr, två förslag ALT 1. Skala 1:800 Gångvägen från entrén löper i en rak linje in mot parken. På bägge sidor finns möjlighet till aktivitetsytor. Närmast vattnet i öster har två boulebanor placerats med vy ut över vattnet. Gradänger i gräs trappar ner mot fontänen och vattnet. En bro leder besökaren över dammen Bro 1 över vatten 38. Gradänger i gräs 39. Gabioner 40. Pelarsal med svarttall 41. Bro Bro Bro 4 41 ALT 2. Skala 1:800 Gångvägen löper i något böjdform in mot parken. Metasequoia-björksogen på den västra sidan möter upp entrén. På den västra sidan finns plats till en aktivitetsyta. De som rör sig i Parkallén har utsikt över vattenytan och kan också lätt komma nära vattenkanten

16 entréerna Flyttbara blomsterkärl 45. Granitmur 46. Sittpuck confeti 47. Betongmur i radie 48. Installation med speglar 49. Specialbänk 50. Planteringskärl 51. Granitmur i radie 52. Natursten 53. Marktegel 54. Trappsteg i granit Entré norr, skala 1:800 Den mjuka runda formen och markmaterialet upprepar sig från den västra entrén. För att förstärka parkens entré och det gröna stråket finns en spegelvänd entréplats på andra sidan om Parkallén. Entré öster, skala 1:800 En plats för vila. I det runda rummet finns blommande perenner, möjlighet till utsikt över bron, fontänen och ut mot midsommarplatsen. 16

17 lilla dammen-bryggan 3 alternativ 55. Bänk i trä 56. Brygga/Bro 57. Strandzon naturligt utseende 58. Strandzon ordnat utseende 55 ALT 1. Bryggan En enkel träbrygga ger flanören möjlighet till att komma nära vattnet. 56 ALT 2. Bryggan En trappad brygga ger möjlighet till att komma nära vattnet. En sittgrupp möjliggör en lugn plats för fika med utblick mot ön ALT 3. Bryggan En träbrygga med integrerad sittpuck/bord ger möjlighet till vila och vattenkontakt. 17

18 belysning BELYSNING AV GÅNGSTRÅK Huvudstråket som löper tvärsigenom parken föreslås få en armatur av typen Metronomis på en 4 m konisk stolpe som lackeras i antracitfärg. Huvudstråk utmed Parkallén föreslås få samma armatur som i befintlig belysning utmed Parkallén i öster. Till motionsslingorna placeras rör för kabel till framtida belysning. EFFEKTBELYSNING Vid entré öst och väst belyses murarna i granit med nerfälld markarmatur. Armaturen placeras mellan bänk och mur. Murerns välvdhet framhävs och man får en bländfri yta pga det indirekta ljuset. undersida kan belysas så att en reflektion fås mot vattnet. Ytterligare ett alternativ för effektbelysning i parken är att belysa fontänen. Ett alternativ till effektbelysning i parken är klot av typen moonlight. De skulle kunna placeras i en grupp i den södra delen av stora dammen. Trädbelysning är mycket effektfullt. I anläggningsskedet av parken läggs rör ner för framtida effektbelysning av träd. Utsmyckningen på kullen är ett bra objekt att effektbelysa. Skala: 1:4000 Över den stora dammen föreslås en bro med effektbelsyning. Bron är ett bra objekt att effektbelysa då den upplevs från Parkallén. Brons 59. Exempel på effektbelysning 60. Effektbelysning moonlight 61. Effektbelysning bro Armatur Metronomis 63. Armatur Metronomis på konisk stolpe 64. Effektbelysning bro

19 stråk-motionsslingor STRÅK I parken kan man röra sig på flera olika sorters stråk, asfaltstråk, stenmjölsgångar, barkflisgångar och informellastråk-klippt äng genom ängsytor. De olika stråken ger olika upplevelser genom sina material och olika bredder men också genom de olika rum de för en till/igenom. MOTIONSSLINGOR Orange slinga strävar mot en sträcka av 1-1,5 km. Blå slingor inklusive den orangea slingan strävar mot en sträcka av totalt 1,5-2 km. TRÄNING I anslutning till Hjärups IP i öster är det tänkt att motionsslingan skall ha kompletterande hinder så att man kan välja att springa en hinderbana. Med bokskogen i ryggen och vatten som utsikt finns möjlighet att göra ett stop vid ett utegym. Intill utegymmet finns även tillgång till en större gräsyta för gruppträning Utegym 66. Frisk promenad 67. Löpning 68. Träning utomhus 69. Hinder 19

20 biotoper och växtkaraktärer BASPLANTERING B1. Bokskog B2. Ekdominerad lundartad skog Basplanteringarna dominerar arealmässigt. De har först och främst skyddande och långsiktiga uthålliga funktioner. Basplanteringarna sinsemellan ska hålla ihop området och har därför fått karaktärer som överlappar och därigenom skapar en harmoni snarare än att var och en av basplanteringarna ska stå i kontrast med de andra. Samtidigt så har respektive typ en karaktär som avviker tydligt, för den som är observant. Basplanteringarna planteras i huvudsak som häckplantor. Eventuellt kan de ha mindre inslag av ungträd och högstamsträd för att redan i ett tidigt skede ge ett varierat och intressant uttryck. När vegetationen har slutit sig anläggs fältskiktet. B1. Bokskog Trädskikt: Bok (Fagus sylvatica) 45%. Avenbok (Carpinus betulus) 15%. Amträd: Hybridlärk (Larix eurolepis) 30%. Buskskikt: Måbär (Ribes alpinum) 10% Fältskikt: Vitsippa (Anemone nemorosa) B2. Ekdominerad lundartad skog med överståndare. Trädskikt: Skogsek, (Querqus robur) 10%, Rödek (Quercus rubra) 10%, Kärrek (Quercus palustris) 10%, Avenbok (Carpinus betulus) 10%, Gudaträd (Ailanthus altissima) 5% Amträd: Björk (Betula pendula fk Julita) 15% Fågelbär (Prunus avium) 5% Underplantering: Hägg (Prunus padus) 10%, Lönn (Acer tataricum ssp ginnala) 5% Buskskikt: Hassel (Corylus avellana) 15%, Skogsolvon (Viburnum opulus) 5%. Fältskikt: Ramslök (Allium ursinum), storrams (Polygonatum multiflorum), Träjon (Dryopteris filix-mas), Myskmadra (Galium odoratum), Buskstjärnblomma (Stellaria holostea) B6. Metasequoia - Björk Trädskikt: Vårtbjörk (Betula pendula) 35%, gulbjörk (Betula alleghaniensis) 15% Metasequoia (Metasequoia glyptostroboides) 35% Buskskikt: Småblommig hästkastanj (Aesculus parviflora) 10%, Rynkolvon (Viburnum rythidophyllum) 5% Fältskikt: Spetsmössa (Tiarella cordifolia Spring Symphpony), Julros (Helleborus niger), Hybridjulros ( Helleborus niger Praecox ), Gullviva (Primula veris) B7. Kilen - Alternativ 1 Trädskikt: Tulpanträd (Liriodendron tulipifera), Ambraträd (Liquidambar styraciflua), Katalpa (Catalpa bignoniodes), Näsduksträd (Davidia involucrata var. Vilmoriniana), Ginkgo (Ginkgo biloba), Snödroppsträd (Halesia carolia), Svarttall (Pinus nigra ssp. nigra) Solitärer: Kopparlönn (Acer griseum), Strimlönn (Acer pensylvanicum), Hybridtrollhassel (Hamamelis x intermedia Feuerzauber ) Buskskikt: Rhododendron (Rhododendron catawbiense ssp.) 70%, Vårrhododendron (Rhododendron praecox) 15%, Körsbärsbenved (Cornus mas) 15% B7. Kilen - Alternativ 2 Trädskikt: Naverlönn (Acer campestre fk Uppsala E) 61%, Bergkörsbär (Prunus avium sargentii) 10%, Kaukasisk vingnöt (Pterocarya fraxinifolia fk Uppsala E) 2%, Katsura (Cercidiphyllum japonicum fk Göteborg E) 2%, Rosenhagtorn (Crataegus x media Paul s Scarlet ) 25% B3. Ek-hassel B4. Halvöppet bryn B3. Ek-Hassel (hassel under krontak av ek) Trädskikt: Ungersk ek (Quercus frainetto) 30%, Vårtbjörk (Betula pendula) 30%, Fågelbär (Prunus avium) 5%, Naverlönn (Acer campestre Eljsrijk) 5% Underplantering: Hassel (Corylus avellana) 20%, Rönn (Sorbus aucuparia) 5% Buskskikt: Måbär (Ribes alpinum) 5% Fältskikt: Myskmadra (Galium odoratum), Gullviva (Primula veris) Buskskikt: Doftschersmin (Philadelphus coronarius) 5%, Rönnspirea (Sorbaria sorbifolia Pia E) 10%, Bukettspirea (Spiraea x vanhouetti) 10%, Parksyren (Syringa x chinensis) 15%, Skogsolvon (Viburnum opulus) 10%, Bärhäggmispel (Amelanchier alnifolia fk Alvdal E) 10%, Blomsterkornell (Cornus kousa) 5%, Körsbärsbenved (Euonymus planipes) 5%, Rosentry (Lonicera tatarica) 15%, Bukettapel (Malus toringo var sargentii) 15% B4. Tall-Magnolia, halvöppet bryn Trädskikt: Svarttall (Pinus nigra) 20%, Vildapel (Malus sylvestris) 10%, Japansk magnolia (Magnolia kobus) 10%, Hybridmagnolia (Magnolia Galaxy (hybridmagnolia) 10%, glanshagtorn (Crataegus lavallei Carrierei ) 5%, Pagodkornell (Cornus controversa) 5% Buskskikt: Parkaralia (Aralia elata) 5%, Blomsterkornell (Cornus florida)5%, Buskmagnolia (Magnolia sieboldii) 10%, Låg bergtall (Pinus mugo var. mughus)15%, Rynkolvon (Viburnum rythidophyllum) 5% B5. Tall-ek, halvöppet bryn B6. Metasequoia- Björk B5. Tall-Ek, halvöppet bryn Trädskikt: Tall (Pinus sylvestris) 20%, Svarttall (Pinus nigra) 10%, Cembratall (Pinus cembra) 5%, Vårtbjörk (Betula pendula) 20%, kopparbjörk (Betula albosinensis) 5%, Qercus frainetto (ungersk ek) 5%, Fågelbär (Prunus avium) 5%, Naverlönn (Acer campestre Eljsrijk) 5%, Körsbärskornell (Cornus mas) 5% Buskskikt: Hassel (Corylus avellana) 5%, Måbär (Ribes alpinum) 5%, Benved (Euonymus europaeus Evert E) 5%, Hägg (Prunus padus Laila E) 5% 20

21 utveckling av bok och ekskog B1. Bokskog Trädskikt: Bok (Fagus sylvatica) 45%. Avenbok (Carpinus betulus) 15%. Amträd: Hybridlärk (Larix eurolepis) 30%. Buskskikt: Måbär (Ribes alpinum) 10% Fältskikt av örter: Vitsippa (Anemone nemorosa) 5 ÅR Basplanteringen Bokskogen har under sitt första skede ett särskilt uttryck med snabbväxande amträd av hybridlärk som snabbt ger volym och ger goda förutsättningar för boken att utvecklas. I början finns också en undervegetation, buskvegetation, för att täcka jorden. B1. Bokskog B2. Ekdominerad lundartad skog 20 ÅR Efter 20 år har ca 50 % hybridlärk, 25% avenbok, och 20% bok gallrats bort. Buskvegetationen försvinner successivt då den skuggas ut av boken som bildar ett slutet krontak. Princip sektion Bokskog, B1, Skala: 1:400 Princip sektion Ekskog, B2, Skala: 1: ÅR All hybridlärk har avverkats och karaktären är en pelarsal med stora bokträd med inslag av avenbok. Buskvegetationen är borta och ett fältskikt kan etableras med vitsippa. B2. Ekdominerad lundartad skog med överståndare. Trädskikt: Rödek (Quercus rubra) 15%, Kärrek (Quercus palustris) 15%, Avenbok (Carpinus betulus) 10%, Gudaträd (Ailanthus altissima) 5% Amträd: Björk (Betula pendula fk Julita) 15% Fågelbär (Prunus avium) 5% Underplantering: Hägg (Prunus padus) 10%, Lönn (Acer tataricum ssp ginnala) 5% Buskskikt: Hassel (Corylus avellana) 15%, Skogsolvon (Viburnum opulus) 5%. Fältskikt: Ramslök (Allium ursinum), storrams (Polygonatum multiflorum), Träjon (Dryopteris filix-mas), Myskmadra (Galium odoratum), Buskstjärnblomma (Stellaria holostea) 5 ÅR De snabbväxande amträden och pionjärarterna björk och fågelbär växer snabbast och blir under de första åren de högsta träden. 20 ÅR Efter 20 år har nästan all björk tagits ner. Den tvåskiktade strukturen blir tydlig. Fältskikt med örter har etablerat sig ordentligt. 50 ÅR All björk och fågelbär har tagits ner. Det översta skiktet består av ek och mellanskiktet består av mindre träd och buskar där hassel dominerar. Fältskiktet täcker marken. 21

22 HJÄRUPS PARK plats och stråkorienterade planteringar PLATS- OCH STRÅKORIENTERADE PLANTERINGAR För att variera basplanteringarna används plats- och stråkorienterade planteringar för att skapa unika och upplevelsestarka platser i parken. Växterna planteras i olika kvaliteter och storlekar för att ge ett varierat och dynamiskt intryck. Buskskikt och fälskikt planteras i vissa av planteringarna och anpassas i mängd efter planteringsytan. P1 P2 P1. Magnolia Trädskikt: Magnolia (Magnolia spec) 65%, Svarttall (Pinus nigra) 10%, Amträd: Hybridlärk (Larix eurolepis) 15% Buskskikt: Idegran (Taxus baccata Repandens ) 10% Fältskikt: Gullviva (Primula veris) P2. Röda rummet Trädskikt: Blodbok (Fagus sylvatica Swat Margret ) 50%, Blodlönn (Acer platanoides Royal Red ) 15%, Glanskörsbär (Prunus serrula) 10% Buskskikt: Perukbuske (Cotinus cogyggria Grace ) 5%, Blodhassel ( Corylus maxima Purpurea ) 10%, Rödbladig smällspirea ( Physocarpus opulifolius Little Devil ) 5%, Blodfläder (Sambucus nigra BLACK LACE) 5% Fältskikt: Japansk sockblomma (Epimedium grandiflorum) Smultron (Fragaria Ploka ), Hybridjulros ( Helleborus niger Praecox ), Träjon (Dryopteris filix-mas) P3. Körsbär-Tall Trädskikt:Körsbär (Prunus- spp) (50%), Svarttall (Pinus nigra) 30% Buskskikt: Körsbärsbenved (Euonymus planipes) 20% P3 P4 P4. Lekskogen Trädskikt: Tuja, (Thuja plicata) 20%, Katsura (Cercidiphyllum japonicum)10%, Pterocarya fraxinifolia fk Uppsala E, kaukasisk vingnöt, 30%, Ginko (Ginko biloba) 10% Buskskikt: Småblommig hästkastanj (Aesculus parviflora)10%, Rönnspirea (Sorbaria sorbifolia Maia E) 5%, Röda vinbär (Jonkheer van Tetz) 5%, Svarta vinbär (Ribes Polar E) 5%, Måbär (Ribes alpinum) 5% Fältskikt: Flocknäva (Geranium macrorrhizum), Strutbräken, Smultron (Fragaria Ploka ), (Matteuccia struthiopteris), Gullviva (Primula veris) P5. Karaktärsfulla stammar Trädskikt: Himalajabjörk (Betula utilis var. jaquemontii) 50%, Glanskörsbär (Prunus serrula) 50% Buskskikt: - P5 22

23 HJÄRUPS PARK plats och stråkorienterade planteringar PLATS- OCH STRÅKORIENTERADE PLANTERINGAR För att variera basplanteringarna används plats- och stråkorienterade planteringar för att skapa unika och upplevelsestarka platser i parken. Kvaliteter varieras för att ge ett varierat och dynamiskt intryck. P6. Dammen Trädskikt: Al, (Alnus glutinosa), Silverpil (Salix alba var. sericea), Kaskadpil (Salix x sepulcralis Chrysocoma ), Metasequoia (Metasequoia glyptostroboides), Tulpanträd (Liriodenderon tulipifera). Träd planteras i grupper runt dammarna! Buskskikt: Perenner: Jätte gunnera (Gunnera manicata), Svärdslilja (Iris pseudacorus), Rosenstav (Liatris spicata), Rodgersia (Rodgersia aesculifolia), Palmstarr (Carex muskingumensis) Perenner planteras på utvalda platser vid dammarna! P6 P7 P7. Ormhasselstråket Trädskikt: Buskskikt: Ormhassel (Corylus avellana Contorta ) P8. Bambulund Trädskikt: kopparbjörk (Betula albosinensis) 30%, strimlönn (Acer pennsylvaticum) 20%, gulbladig solfjäderlönn ( Acer shirasawanum Aureum ) 5% Buskskikt: palmbladsbambu (Sasa palmata)20%, bergbambu (Fargesia murieale Bimbo )10%, elefantgräs (Mischantus floridulus) 5%, stor rodgersia (Rodgersia aesculifolia) 10% P8 P9. Exoterna - Stora träd Trädskikt: Platan, (Platanus x hispanica), Äkta kastanj (Castanea sativa), Robinia (Robinia pseudoacacia), Kaukasisk vingnöt (Pterocarya fraxinifolia), Ginkgo (Ginkgo biloba), manchurisk valnöt (Juglans mandschurica), Gultall (Pinus ponderosa). Exoterna planteras i grupper på utvalda platser i parken. P10. Hickory-kastanj-valnötsgläntan Trädskikt: Äkta kastanj (Castanea sativa) 10%, Skidhickory (Carya ovata) 15%, grå valnöt (Juglans cinerea fk Örebro E) 25% Amträd: Hybridlärk (Larix eurolepis) 25%. Buskskikt: Hassel (Corylus maxima Cosford ) 25% P9 P11. Näckros Vattenväxt: Näckros (Nymphaea attraction) P10 P11 P12 P12. Fuktzon Fältskikt: Kabbeleka (Caltha palustris), Älgört (Filipendula ulmaria), Humleblomster (Geum rivale), Gökblomster ( Lycknis flos-cuculi), Fackelblomster (Lythrum salicaria), Smörblomma (Ranunculus acris), Smörboll (Trollius europaeus), Darrgräs (Briza media),bunkestarr (Carex elata) 23

24 plats och stråkorienterade planteringar P13. Solitär ek, Planteras i parkens gräs och ängsytor för att skapa vackra karaktärsfulla träd på sikt. P14. Solitär bok, Planteras mellan Stora dammen och bokskogen i en rad. Den solitära raden av bokträd skapar en vacker kontrast mot bakomliggande bokskog och framhäver dammens form. P13 P14 Målet är att skapa en park med vackra träd i olika former och större sammanhängande ytor med skogs och lundkaraktär. I ett första skede kommer basplanteringsytorna att likna de ytor som syns på bilden till vänster. På några utvalda platser kommer man redan i ett anläggningsskede att plantera träd i större kvaliteter men de största delarna av basplanteringsytorna kommer att planteras med häckplantor. Exempel på plantering med duk och barkflis. Exempel på plantering utan ogrässkydd 24

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN - SÄVSJÖ KOMMUN - - 2015-06-18 2/9 Bakgrund Strax öster om Sävsjö samhälle, mellan väg 128 och Eksjöhovgårdsvägen, ligger Eksjöhovgårdsängen. Pontarius AB har fått

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning sid 3. Utbyte av träd i alléer sid 4 Svedala. Utbyte av träd i alléer sid 12 Klågerup

Innehållsförteckning. Inledning sid 3. Utbyte av träd i alléer sid 4 Svedala. Utbyte av träd i alléer sid 12 Klågerup Trädplan 2008-04-11 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Utbyte av träd i alléer sid 4 Svedala Utbyte av träd i alléer sid 12 Klågerup Utbyte av träd i alléer sid 14 Bara Bilaga 1 Översiktskarta, utbyte

Läs mer

SKÄRVOR SÄTTS IHOP. Kristina Eriksson Carolina Horn Stdio-Stadens offentliga rum LK0150 2012-03-09

SKÄRVOR SÄTTS IHOP. Kristina Eriksson Carolina Horn Stdio-Stadens offentliga rum LK0150 2012-03-09 I nordvästra Uppsala, mellan stadsdelarna Luthagen, Svartbäcken, Tuna backar och Librobäck ligger området för Uppsalas nya stadspark. Uppsalas förtätning med stadigt ökande befolkning kräver fler rekreativa

Läs mer

Korsa. Korso. Vision. -Förslag till Uppsalas nya stadspark. Korsa. Korso -Förslag till Uppsalas nya stadspark

Korsa. Korso. Vision. -Förslag till Uppsalas nya stadspark. Korsa. Korso -Förslag till Uppsalas nya stadspark Korsa Vision -Förslag till Uppsalas nya stadspark I Uppsalas nya stadspark leds du på stråk över öppna ytor och på spänger genom skog och vass. Strosa på stråket, gena till badet eller korsa korson...

Läs mer

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Inledning Denna text är den grund på vilken den framtida skötseln kommer att baseras. Så länge området inte är projekterat

Läs mer

trädplantering i Skånes landskap

trädplantering i Skånes landskap Materialet är framtaget inom projektet Skyddsvärda träd i Skåne och är tänkt att, för kommuner, entreprenörer och privatpersoner mfl, fungera som en handledning till val av träd vid plantering. Häftet

Läs mer

Stadsrumsanalys Arkivet 1

Stadsrumsanalys Arkivet 1 Stadsrumsanalys Arkivet 1 Denna analys har utförts av FOJAB Arkitekter på uppdrag av Lunds Nation Arkivet AB och ska ligga till grund för fortsatt förslags- och utredningsarbete för kvarteret Arkivet 1

Läs mer

ARBORETET. Träd i Höganäs som sponsras. Conny Fahlcrantz December 2010. Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik

ARBORETET. Träd i Höganäs som sponsras. Conny Fahlcrantz December 2010. Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik ARBORETET Träd i Höganäs som sponsras Conny Fahlcrantz December 2010 Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik Trädgården är mina somrars fröjd och mina vintrars oro Ur tankar och tal Erik Axel Karlfeldt ARBORETET...

Läs mer

wextverk Trädgårdsinspiration

wextverk Trädgårdsinspiration Trädgårdsinspiration Vi vill inspirera och skapa visioner om er framtida trädgård. Att skapa en trädgård är ett livslångt verk och trådgården lever vidare under lång tid framöver. För oss är det viktigt

Läs mer

Hvilken verdi har et tre? Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Hvilken verdi har et tre? Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Hvilken verdi har et tre?, Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se www.inventering.nu www.inventering.nu 234 olika organisationer Nära 450 nedladdningar Solitärt Bestånd Biologisk

Läs mer

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 NYA TRÄDGÅRDSPARKEN I BOLLEBYGD Förutsättningar Området ligger centralt i Bollebygd, nära samhällets torg. Platsen är omgärdad av tre vägar, varav Göteborgsvägen

Läs mer

Växter utvalda för svenskt klimat

Växter utvalda för svenskt klimat Växter utvalda för svenskt klimat De bästa växterna under samma etikett! www.eplanta.com 2011/2012 Kvalitetsmärkning av växter E-plantsystemet E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar produktutveckling,

Läs mer

Klippta häckar. En utvärdering av häcklaboratoriet i skolträdgården på Johannesberg i Mariestad. Jeanette Georgson

Klippta häckar. En utvärdering av häcklaboratoriet i skolträdgården på Johannesberg i Mariestad. Jeanette Georgson Klippta häckar En utvärdering av häcklaboratoriet i skolträdgården på Johannesberg i Mariestad Jeanette Georgson Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och

Läs mer

2014-10-28 Slutversion. Skötselplan för naturmarken i norra Hjorthagenparken

2014-10-28 Slutversion. Skötselplan för naturmarken i norra Hjorthagenparken Skötselplan för naturmarken i norra Hjorthagenparken 2 Beställning: Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig:

Läs mer

Copyright Octopus Publishing Group Ltd 2009. Bonnier Impact, imprint inom Bonnier Fakta, 2010. Text Joanna Smith. Översättning Maud Steen

Copyright Octopus Publishing Group Ltd 2009. Bonnier Impact, imprint inom Bonnier Fakta, 2010. Text Joanna Smith. Översättning Maud Steen First published in 2009 under the title Hamlyn All Colour 200 No-work Garden Ideas, by Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd 2 4 Heron Quays, London E14 4JP www.octopusbooks.co.uk Copyright

Läs mer

brf sörgården UTFORMNINGEN BYGGER PÅ ETT ANTAL TANKAR SOM VARIT LEDANDE FÖR OSS I ARBETET. DESSA TANKAR HAR VARIT;

brf sörgården UTFORMNINGEN BYGGER PÅ ETT ANTAL TANKAR SOM VARIT LEDANDE FÖR OSS I ARBETET. DESSA TANKAR HAR VARIT; brf sörgården UTFORMNINGEN BYGGER PÅ ETT ANTAL TANKAR SOM VARIT LEDANDE FÖR OSS I ARBETET. DESSA TANKAR HAR VARIT; - ATT SKAPA EN UTEMILJÖ SOM ÄR VACKER ÅRET RUNT. TYNGDEN LIGGER I DE TVÅ FÄRGGLADA HÖRNRABATTERNA

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 Februari 2015 Gestaltningsprogrammets status Gestaltningsprogrammet är ett

Läs mer

Vackert från vår till höst. Annamaris trädgård är ljuvlig från vår till höst. Här finns en bas av bladverk och blommor som växlar efter säsong.

Vackert från vår till höst. Annamaris trädgård är ljuvlig från vår till höst. Här finns en bas av bladverk och blommor som växlar efter säsong. Vackert från vår till höst Annamaris trädgård är ljuvlig från vår till höst. Här finns en bas av bladverk och blommor som växlar efter säsong. Text: Marie Onäng Foto: Sonja Dahlgren 24 Storbladig funkia

Läs mer

Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer

Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer

Läs mer

Rosenfinksgatan 78. förslag till form och funktion

Rosenfinksgatan 78. förslag till form och funktion Rosenfinksgatan 78 förslag till form och funktion framtida yta för cyklar o.d bef trädäck pergolagång ligusterhäck förråd bardisk låg mur stig av sten singel buxbomsklot pipranka och klematis på staket

Läs mer

Gamla Begravningsplatsen

Gamla Begravningsplatsen Gamla Begravningsplatsen Några växtbeskrivningar Den Gamla Begravningsplatsen har under senare år genomgått stora förändringar. De många 200-åriga almarna som härstammade från tidigt 1800-tal har försvunnit

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11 GESTALTNINGSPROGRAM 2016-05-11 - ENTRÉN - Den första plats som besökare och boende i Snurrom kommer möta är en platsbildning, ett mindre torg. Hela ytan blir upphöjd till torgnivå och platsen blir en ordnad

Läs mer

Elitväxter utvalda för din trädgård!

Elitväxter utvalda för din trädgård! Foto : www.naturligating.se Produktion : www.wakire.se Elitväxter utvalda för din trädgård! Här presenteras ett urval av E-plantor. Vill du veta mer? Njut av färska frukter & bär Fördelarna är många: E-märket

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Rekreationsområde Laddran i Marieholm

Rekreationsområde Laddran i Marieholm Rekreationsområde Laddran i Marieholm Bakgrund Området som detta projekt berör är det område som ligger i Marieholms sydvästra del och benämns som Åkarp 5:1. Området har en stark koppling till orten och

Läs mer

Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar.

Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar. Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Hortikultur Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns

Läs mer

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 , Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 Dnr 2008/721 Innehåll Gestaltningsprogrammets syfte och mål 3 Bakgrund 3 Planområdets läge samt syfte 3 Beskrivning av området 3 Överordnad struktur- och gestaltningsidé

Läs mer

Detta kallas kärnved och består av tätvuxna celler med hårdare och starkare byggnad. Den ljusa, lösare delen i ytterkanten kallas ytved eller splint.

Detta kallas kärnved och består av tätvuxna celler med hårdare och starkare byggnad. Den ljusa, lösare delen i ytterkanten kallas ytved eller splint. Trädstammens tvärsnittsyta kännetecknas av årsringarna. I centrum av dessa finns märgen. Denna består av döda celler i de äldre delarna av stammen och har endast en levande funktion i de unga träden och

Läs mer

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14 UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET Rev. 2010-06-14 FÖRUTSÄTTNINGAR DÅ......OCH NU Svårt vägval P grusyta Trasigt staket Vid grinden Planer Lä/lek Otydlig gräns sand/gräs Stora öppna gräsytor Lä/lek P asfalt Otydlig

Läs mer

NATURTOMT - INFORMATION TILL KUSTNÄRA TRÄDGÅRDSÄGARE - 2016-04-20

NATURTOMT - INFORMATION TILL KUSTNÄRA TRÄDGÅRDSÄGARE - 2016-04-20 2016-04-20 NATURTOMT - INFORMATION TILL KUSTNÄRA TRÄDGÅRDSÄGARE - Denna skrift vänder sig till dig som äger en trädgård och till dig som planerar att anlägga en trädgård i de tallskogsdominerade kustnära

Läs mer

Träd vid spårväg Vedartad vegetation intill spårvägsräls och luftledningar

Träd vid spårväg Vedartad vegetation intill spårvägsräls och luftledningar Träd vid spårväg Vedartad vegetation intill spårvägsräls och luftledningar Rapport 2012:12 Version 1.0 2013-10-24 Utskriftsformat A3 Dokumentinformation Titel Träd vid spårväg Rapport nr 2012:12 Författare

Läs mer

Brf. Brunnsviken 24/10-2006 Bergshamra, Solna

Brf. Brunnsviken 24/10-2006 Bergshamra, Solna Brf. Brunnsviken 24/10-2006 Bergshamra, Solna Upprustning av lekplats i sydväst Textbeskrivning över enskilda delar av lekplatsen: funktioner, material etc. (Obs! Detta är inte en markteknisk beskrivning.

Läs mer

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Var ska vi dra gränsen för vad som ska vara med i värderingen? Arbetet med Alnarpsmodellen

Läs mer

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Översiktlig beskrivning av beräkningsgång Nedan beskrivs hur stormskada beräknas för enskilda träd på provytan. Här följer en översiktlig

Läs mer

2014-2015. nyheter PRAKT OCH LIVSKRAFT

2014-2015. nyheter PRAKT OCH LIVSKRAFT 2014-2015 nyheter PRAKT OCH LIVSKRAFT Splendor Plant Nyhetspresentation 2014-2015 Rosor Klätterväxter Rosa (Floribunda-Gruppen) Campfire ( CA 29 ) First Editions -serien floribundaros Campfire Kanadensiska

Läs mer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer Fenologimanual instruktioner för växtfenologiska observationer Introduktion Svenska fenologinätverket samlar in observationer av naturens kalender via hemsidan www.naturenskalender.se, appen Naturens kalender

Läs mer

KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04

KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04 KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04 Vision och målsättning Innehållsförteckning ANNETORPS GÅRD Förutsättningar/allmänt 2 Höjdutredning 3 Analyser 5 Funktioner

Läs mer

Växter A-Ö. Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden

Växter A-Ö. Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden Växter A-Ö Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden 1 Register A-Ö A Amerikansk praktspirea, s.4 Ask, s.6 Avenbok, s.8 B Bergbambu, s.10 Björkspirea, s.12 Blodplommon (Körsbärsplommon),

Läs mer

Nummer 1 2014 VÅRENS VACKRASTE VÄXT; Magnolia vi har många ljuvliga sorter! Praktmagnolia (bakgrundsbilden) från 120:-

Nummer 1 2014 VÅRENS VACKRASTE VÄXT; Magnolia vi har många ljuvliga sorter! Praktmagnolia (bakgrundsbilden) från 120:- Nummer 1 2014 VÅRENS VACKRASTE VÄXT; Magnolia vi har många ljuvliga sorter! Praktmagnolia (bakgrundsbilden) Stora vita och rosa, väldoftande blommor i april-maj. Buske eller litet träd som blir 3-5 m högt.

Läs mer

Förslag på buskar och små träd till fyrkantsplanteringarna i 60-området

Förslag på buskar och små träd till fyrkantsplanteringarna i 60-området Förslag på buskar och små träd till fyrkantsplanteringarna i 60-området Spirea japonica Manon dvärgpraktspirea Rundad buske med karminrosa till mörkt rosa blommor som skiljer sig genom sina kraftigt röda

Läs mer

Förslag trädgårdsdesign material & växtförslag Bergavägen 18

Förslag trädgårdsdesign material & växtförslag Bergavägen 18 Förslag trädgårdsdesign material & växtförslag Bergavägen 18 anna bellman & mats frosteman bergavägen 18 182 53 danderyd sverige Vansta Trädgård Scandinavia AB, Rörstrandsgatan 44, 113 40 Stockholm, Sweden

Läs mer

Gestaltare: Dan Pålsson, Landskapsarkitektprogrammet, SLU, Alnarp. Gula Paviljongen. R o s e n d a l s g a m l a l u s t h u s

Gestaltare: Dan Pålsson, Landskapsarkitektprogrammet, SLU, Alnarp. Gula Paviljongen. R o s e n d a l s g a m l a l u s t h u s Gestaltare: Dan Pålsson, Landskapsarkitektprogrammet, SLU, Alnarp Gula Paviljongen R o s e n d a l s g a m l a l u s t h u s 0 9 4 6 N S K A L A : 400 Spridda buskar och slyuppslag Grönsiskevägen Ek Bok

Läs mer

Träd och buskar utvalda för svenskt klimat 2009/2010. De bästa växterna under samma etikett! www.eplanta.com

Träd och buskar utvalda för svenskt klimat 2009/2010. De bästa växterna under samma etikett! www.eplanta.com Träd och buskar utvalda för svenskt klimat 2009/2010 De bästa växterna under samma etikett! www.eplanta.com E-planta kvalitetsmärkning av träd och buskar. E-plantsystemet E-plantor är resultatet av ett

Läs mer

NORDVÄSTRA ARNINGE - ULLNA

NORDVÄSTRA ARNINGE - ULLNA GESTALTNINGSPROGRAM FÖR ALLMÄNNA YTOR NORDVÄSTRA ARNINGE - ULLNA STADSBYGGNADSKONTORET TÄBY KOMMUN NOVEMBER 2010 Dnr SBN 10/2009-20 Omslagsbilden är en schematisk översiktsbild över tänkt bebyggelse inom

Läs mer

Bävern utrotades från Sverige i slutet av

Bävern utrotades från Sverige i slutet av En bäverpopulations förändring I Sunnemo socken i Värmland inventerades hela bäverstammen under somrarna 1976 och 1977. Biotopval, populationstäthet, födoval och relationer till andra ryggradsdjur undersöktes.

Läs mer

områdets eget faelleshus, med utsikt åt alla håll.

områdets eget faelleshus, med utsikt åt alla håll. >>>VÅR VISION ÄR ATT SKAPA EN UNIK STADSDEL MED EN STARK GRUNDSTRUKTUR, STOR INRE VARIATION OCH RIKLIGT MED UPPLEVELSER, AKTIVITETER OCH MILJÖER

Läs mer

slån Prunus spinosa Lämpar sig som friväxande buske. Olämplig att häckklippa. Skjuter rotskott. Har tornar.

slån Prunus spinosa Lämpar sig som friväxande buske. Olämplig att häckklippa. Skjuter rotskott. Har tornar. 34 Prunus spinosa slån Lämpar sig som friväxande buske. Olämplig att häckklippa. Skjuter rotskott. Har tornar. Kan lämnas obeskuren under många år! Radikala beskärningar ner till 20 cm sker bara vid behov

Läs mer

CEDERGRENSKA PARKEN SKÖTSEL- OCH ÅTGÄRDSPLAN TEKNISKA KONTORET

CEDERGRENSKA PARKEN SKÖTSEL- OCH ÅTGÄRDSPLAN TEKNISKA KONTORET CEDERGRENSKA PARKEN SKÖTSEL- OCH ÅTGÄRDSPLAN INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. Bakgrund 2 Övergripande målsättning 2 Översiktlig områdesbeskrivning 2 Områdesindelning 3 Delområde 1. Norra parken 4 Delområde

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GÄRDESPARKEN. Mariestad 2014

GESTALTNINGSPROGRAM GÄRDESPARKEN. Mariestad 2014 GESTALTNINGSPROGRAM GÄRDESPARKEN Mariestad 2014 Förord Det här programmet antogs i Kommunfullmäktige 2104-09-29 ( 122). Gärdesparken håller på att omvandlas från en vanlig park till en park för undervisning

Läs mer

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter.

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter. 110 artförteckning för maxipluggplantor & ÖRTPLUGGPLANTOR Vissa arter lagerhålls bara i mindre mängder eller odlas på beställning. Önskar du stora mängder av samma art och vill vara säker på leverans till

Läs mer

OFFERT. Avser objekt: Samfälligheten Hedemoravägen Hedemoravägen 15-193

OFFERT. Avser objekt: Samfälligheten Hedemoravägen Hedemoravägen 15-193 OFFERT 295 Avser objekt: Samfälligheten Hedemoravägen Hedemoravägen 15-193 Här kommer en sammanställning av mötet den 1 oktober. Offerten gäller nyplantering av 9st träd samt plantering av 60st liguster,

Läs mer

Växtsjukdomar. av växtmaterial. Trädgårdsingenjör Stångby Plantskola AB

Växtsjukdomar. av växtmaterial. Trädgårdsingenjör Stångby Plantskola AB Växtsjukdomar som påverkar våra val av växtmaterial. Jörgen A Warpman a Trädgårdsingenjör Stångby Plantskola AB Agenda Genomgång av de allvarligaste sjukdomarna Hur hanterar plantskolorna dessa sjukdomar?

Läs mer

PM Översvämningsutredning Utformning av översvämningsskydd för Kvarteret Nithammaren 8, Munktellstaden, Eskilstuna kommun 2015-01-22

PM Översvämningsutredning Utformning av översvämningsskydd för Kvarteret Nithammaren 8, Munktellstaden, Eskilstuna kommun 2015-01-22 PM Översvämningsutredning Utformning av översvämningsskydd för Kvarteret Nithammaren 8, Munktellstaden, Eskilstuna kommun 2015-01-22 Medverkande Detta PM är framtaget av Norconsult AB genom Petra Halvarsson,

Läs mer

TRÄDGÅRDs RECEPT. från. TRÄD gårdar & landskap

TRÄDGÅRDs RECEPT. från. TRÄD gårdar & landskap 1 ENTRÉGÅRDEN Stenmuren har ett litet jordlager och det blir torrt. Det som trivs här är den lilla blå nnn och taklök. Några växtförslag: Vinteriberis, Iberis sempervirens, en liten vintergrön förvedad

Läs mer

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10 Ba Bad bada simma sola vid badplats Exempelord och avgränsningar: bada, plaska, simma Att bada och plaska vid anordnad eller naturlig badplats, inte temporära anläggningar som privata upplåsbara bassänger

Läs mer

Importförbud och sundhetscertifikat för import av trä och träprodukter

Importförbud och sundhetscertifikat för import av trä och träprodukter 22 mars 2016 Importförbud och sundhetscertifikat för import av trä och trä Nedan finns en lista på sådant trä och sådana trä som ska ha ett sundhetscertifikat (Pytosanitary certificate), sundhetcertifikat

Läs mer

Sammanställning: Medborgardialog Linehedsparken 16/5, 19/5

Sammanställning: Medborgardialog Linehedsparken 16/5, 19/5 Antal formulär: 78 st. (44 st. torsdag, 34 st. söndag), plus 22 st. teckningar med önskemål från åk 0-1, Linehedsskolan Svarande:

Läs mer

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand Översikt av planerad bebyggelse i Frösjöstrand. GESTALTNINGSPROGRAM Sid 1(5) Syfte Syftet med detaljplanen är att omvandla det befintliga

Läs mer

G:\Bygg och underhåll\tekniska anvisningar\tekniska anvisningar 2007 original\mark 2007\

G:\Bygg och underhåll\tekniska anvisningar\tekniska anvisningar 2007 original\mark 2007\ Växtförteckning - Lövträd med en sluthöjd över 20 m -vindtålig -torktålig -härdighet -tål stadsmiljö -giftig Acer platanoides Skogslönn 15-25 20-30 L gul höstfärg Acer plat. 'Schwedleri' Blodlönn 10-15

Läs mer

Skrea 6:63 m.fl. Gestaltningsprogram. Falkenbergs kommun 2006-11-22

Skrea 6:63 m.fl. Gestaltningsprogram. Falkenbergs kommun 2006-11-22 Skrea 6:63 m.fl. Falkenbergs kommun Gestaltningsprogram 2006-11-22 INNEHÅLL 1. Syfte 1 2. Riktlinjer för gestaltning 2.1 Placering och orientering 2.2 Byggnader och tomter 2.3 Gator 2.4 Friytor 2.5 Parkeringsytor

Läs mer

Häckar som lämpar sig att odla i Gävle med omnejd

Häckar som lämpar sig att odla i Gävle med omnejd Häckar som lämpar sig att odla i Gävle med omnejd och dess användning i anslutning till hus byggda under 1900-talet och fram till nu Johanna Hinders 2013 Examensarbete, grundnivå (högskoleexamen), 15 hp

Läs mer

Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014

Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Trädinventering På uppdrag av

Läs mer

Växter A-Ö. Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden

Växter A-Ö. Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden Växter A-Ö Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden Ordlista Nomenklatur - Ett system av termer och beteckningar för att namnge levande organismer med vetenskapliga namn. Ett vetenskapligt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till Tönnersjö Plantskolas nya produktkatalog. Här har Ni vårt sortiment i nytt format, lätt att ladda ner och spara i en smidig pdf-fil. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Träd, buskar, häck & landskapsväxter...

Läs mer

Caroline Isaksson. Vill du komma i kontakt med mig? Maila till cais0001@stud.slu.se

Caroline Isaksson. Vill du komma i kontakt med mig? Maila till cais0001@stud.slu.se Caroline Isaksson Jag heter Caroline Isaksson och är uppvuxen i Bjärred. Jag bor sedan 2005 i Malmö. Flyttade efter gymnasiet till Älmhult och gick en träteknisk kvalificerad yrkesutbildning (KY) som hette

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Sidan 3 av 11 Ärende 1 Sidan 4 av 11 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 11 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen.

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen. Bilaga park- och naturmark Skyddsåtgärder vid träd Ska grävning göras i närheten av träd (tumregel: närmare än dubbla krondiametern) skall tillståndsgivaren kontaktas för överenskommelse om lämpliga skyddsåtgärder/förbesiktning.

Läs mer

Utveckling av Sala stadspark

Utveckling av Sala stadspark Bilaga KS 2012/86/1 SALA KOMMUN Kommllnstvrelsens förvaltning Ink. 2012-04- 1 7 1{111 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Diari,nr jl ro. Kommunstyrelsen IAklb,ila!ga 2011. ~O2.. I 4 / Utveckling av Sala stadspark

Läs mer

På våran gård En pusselbit med egen identitet

På våran gård En pusselbit med egen identitet På våran gård Nöjda hyresgäster hållbart byggande. Ålidhem har som område genomgått en klassresa från i det närmaste ett miljonprojekt där produktion och kranspår styrde utformning till ett bevarandevärt

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund Området är höglänt beläget på Hökeberget i Hamburgsund och exponeras

Läs mer

en plats med ande Trädgårdsskribenten Gabriella Dahlmans trädgård

en plats med ande Trädgårdsskribenten Gabriella Dahlmans trädgård en plats med ande Trädgårdsskribenten och fotografen Gabriella Dahlmans trädgård är stor som en park. Och såg ut som sju svåra år när familjen tog över den. Men istället för att bli stressad över att inte

Läs mer

HISINGSPARKENS UTFLYKTSLEKPLATS

HISINGSPARKENS UTFLYKTSLEKPLATS Bondgården HISINGSPARKENS UTFLYKTSLEKPLATS KONCEPT 2014 03 04 Skog/Våtmark HISINGSPARKENS UTFLYKTSLEKPLATS Bakgrund Hisingsparken ingår i en av Göteborgs gröna kilar och är en viktig del i Göteborgs-regionens

Läs mer

Sven A Hermelin AB LANDSKAPSARKITEKTUR SEDAN 1920

Sven A Hermelin AB LANDSKAPSARKITEKTUR SEDAN 1920 RONNEBYPARKEN PROGRAM FÖR UPPRUSTNING AV PARKEN Sven A Hermelin AB LANDSKAPSARKITEKTUR SEDAN 1920 Förutsättningar Ronnebyparken, kallad Gropen, byggdes samtidigt som de omgivande lerfamiljshusen på 1950-talet.

Läs mer

Nyanläggning av trädgård

Nyanläggning av trädgård Nyanläggning av trädgård Markplaneringsplaner med mängdberäkning Belysnings- och planteringsplan med växtförteckning och växtbeskrivning Anna Hedrén landskapsingenjör Trädgårdsform Malmö www.trädgårdsform.se

Läs mer

Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen

Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen FÄRJESTADENS HANDELSOMRÅDE GESTALTNINGSPROGRAM Bilaga till detaljplan för del av Algutsrum 20:10 Brofästet, östra delen. Dnr 06/67, 2009-05-08 Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen INNEHÅLL

Läs mer

Hosta fortunei. Tema: Superhärdiga. rosor från Kanada 189:- Våren 2011

Hosta fortunei. Tema: Superhärdiga. rosor från Kanada 189:- Våren 2011 Våren 2011 Äntligen är våren här det är dags att börja tänka TRÄDGÅRD igen. I din hand håller du en innehållsrik tidning fylld med inspiration, goda råd och fina erbjudanden. Läs bl. a. om våra vackra,

Läs mer

Trädgårdarna. en guide

Trädgårdarna. en guide Trädgårdarna en guide Sagan fortsätter med kapitel 2 sommaren 2015 Sagan fortsätter med kapitel 3 sommaren 2016 Källa Astrid Boa Lekhagen Prästgårdsgatan Prästgårdsparken Plommonlunden Törnsrosgården

Läs mer

Dokumentation från workshop 2013-03-02 och 2013-03-16 UTKAST 2013-04-08

Dokumentation från workshop 2013-03-02 och 2013-03-16 UTKAST 2013-04-08 Dokumentation från workshop 2013-03-02 och 2013-03-16 UTKAST 2013-04-08 Inledning 2 Flygfoto som visar Östra Sala Backe med omgivningar, aktuellt arbetsområde för workshop är markerad i rött. Inledning

Läs mer

7.6.12 Veberöd 16% Park Stråk Gaturum Skyddszon 70% 7 Beskrivning och analys

7.6.12 Veberöd 16% Park Stråk Gaturum Skyddszon 70% 7 Beskrivning och analys 7.6.12 Veberöd Stadsdelens yta (ha): 425 Parkmark (ha) totalt: 32 Parkmark (ha) totalt i % av stadsdelens yta: 7,5 Parkmark-skyddszon (ha) totalt: 27 Parkmark per inv (tot) i stadsdel (m 2 ): 74 Parkmark-skyddszon

Läs mer

Växter utvalda för din trädgård

Växter utvalda för din trädgård Växter utvalda för din trädgård Kanadensiska rosor Victoria Skoglunds favoritväxter Göm med växter Vackert insynsskydd eller en plats för egna tankar Skapa din drömrabatt Frukt och bär ÖppetTIDER: VARDAGAR

Läs mer

Sortimentslista INNEHÅLLSFÖRTECKNING BARRVÄXTER BUSKAR BÄRBUSKAR FRUKTTRÄD FÄRDIG HÄCK HÄCKVÄXTER KLÄTTERVÄXTER KLOT OCH FORMKLIPPT MEDELHAVSVÄXTER

Sortimentslista INNEHÅLLSFÖRTECKNING BARRVÄXTER BUSKAR BÄRBUSKAR FRUKTTRÄD FÄRDIG HÄCK HÄCKVÄXTER KLÄTTERVÄXTER KLOT OCH FORMKLIPPT MEDELHAVSVÄXTER Sortimentslista Sid 1 Sid 2-6 Sid 7-14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18-19 Sid 20-21 Sid 22 Sid 23 Sid 24-27 Sid 28-31 Sid 32-34 Sid 35-36 Sid 37-43 Sid 44-48 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BARRVÄXTER BUSKAR BÄRBUSKAR

Läs mer

SNABBGUIDE VINTERGRÖNA BARRVÄXTER

SNABBGUIDE VINTERGRÖNA BARRVÄXTER ABIES - balsamea 'Nana' 1-5 1/2 måttligt näringsrik frisk-fuktig långsam små mörkgröna barr - concolor 1-5 15-20/6-8 måttligt näringsrik frisk-fuktig snabb stora blågröna barr, upprättsittande blågröna

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Sammanfattat 16/10-2015 av planhandläggare Hanna Dahmberg Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Tack för det stora engagemang som visades vid medborgardialogen! Vi i arbetsgruppen fick med

Läs mer

Juni 2011. Rindö hamn Gestaltningsprogram för utemiljö

Juni 2011. Rindö hamn Gestaltningsprogram för utemiljö Juni 2011 Rindö hamn Gestaltningsprogram för utemiljö 2 RINDÖ HAMN, GESTALTNINGSPROGRAM UTEMILJÖ Programmet har upprättats av Vasallen Vaxholm AB i samarbete med Vaxholms Stad. Programmet har utarbetats

Läs mer

Sortimentslista INNEHÅLLSFÖRTECKNING JORD & TORV GÖDSEL & STROLLER GRÄSFRÖ DEKORATIONSMATERIAL & PLANTEX DAMMAR & ÖVRIGT BARRVÄXTER BUSKAR BÄRBUSKAR

Sortimentslista INNEHÅLLSFÖRTECKNING JORD & TORV GÖDSEL & STROLLER GRÄSFRÖ DEKORATIONSMATERIAL & PLANTEX DAMMAR & ÖVRIGT BARRVÄXTER BUSKAR BÄRBUSKAR Sortimentslista Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7-12 Sid 13-18 Sid 19 Sid 20 Sid 21-23 Sid 24 Sid 25-26 Sid 27 Sid 28-31 Sid 32-34 Sid 35-37 Sid 38-39 Sid 40-46 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JORD & TORV

Läs mer

SORTIMENTSLISTA BUSKAR & TRÄD RUTVIKS HANDELSTRÄDGÅRD 2015

SORTIMENTSLISTA BUSKAR & TRÄD RUTVIKS HANDELSTRÄDGÅRD 2015 SORTIMENTSLISTA BUSKAR & TRÄD RUTVIKS HANDELSTRÄDGÅRD 2015 Sort Svenskt namn Färg Höjd Zon ROSOR Rabattrosor klasblommiga 'Astrid Lindgren' Rabattros, lågväxande Rosa-ljusrosa, fylld 1,2x0,8m 4(5) Ny 'Blue

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

To go beyond I dag talar man inte om det revolu4onära. Idag talar man om det innova4va. Roland Gustavsson

To go beyond I dag talar man inte om det revolu4onära. Idag talar man om det innova4va. Roland Gustavsson Naturforvaltning i byerne Samarbejde mellem kommuner og forskare; erfaringer fra forskellige lande eller erfaringar vid en jämförelse mellan skandinavisk landskapsarkitektur och kon;nental To go beyond

Läs mer

BOKLOKS TRIVSELYTOR. En studie om Bostadsgårdar och hur BoKloks boende själva kan utveckla dem. Av: Natalia Andersson och Maja Schmidt.

BOKLOKS TRIVSELYTOR. En studie om Bostadsgårdar och hur BoKloks boende själva kan utveckla dem. Av: Natalia Andersson och Maja Schmidt. Alnarp 2010 BOKLOKS TRIVSELYTOR En studie om Bostadsgårdar och hur BoKloks boende själva kan utveckla dem Av: Natalia Andersson och Maja Schmidt Självständigt arbete vid LTJ fakulteten, SLU Kandidatarbete

Läs mer

Plantor för markmiljöer

Plantor för markmiljöer 86 Sveriges bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svenska provenienser som visat god odlingssäkerhet i Sverige. Örtpluggplantorna levereras i krukset om 40 plantor med

Läs mer

Skolan är en viktig symbol för

Skolan är en viktig symbol för rama in knyta an länk mellan stad o jordbruk små och stora rum odlingskvalitéer skolans betydelse för Hyllie Skolan är en viktig symbol för visionen om det hållbara och klimatsmarta Hyllie. En global förebild

Läs mer

2009-06-15 Dnr 2008/714 KS.203

2009-06-15 Dnr 2008/714 KS.203 GRÖNA KORRIDORER Genom planområdet kommer vissa viktiga naturstråk behållas och utvecklas med tydliga värden för den framtida bebyggelsen. Stråken kommer dels vara naturmark/ bearbetning av naturmark samt

Läs mer

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu Trädstandarder redskap för förvaltning av träd Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu 2 Mitt mål för de närmsta 40 min Informera er om viktiga projekt Inspirerar er med vad som

Läs mer

Häckar för Smålands inland en översikt

Häckar för Smålands inland en översikt Häckar för Smålands inland en översikt Suitable hedges for the midland climate in Småland, Sweden an overview Fia Sjögren Självständigt arbete 15 hp Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Alnarp 2014

Läs mer

Ljusdal Östernäs etapp II - STRANDPROMENADEN Förslagskiss 2013-02-08 Illustrationsplan skala 1:800 (A3)

Ljusdal Östernäs etapp II - STRANDPROMENADEN Förslagskiss 2013-02-08 Illustrationsplan skala 1:800 (A3) cykelställ ca 5 platser F omklädning och WC utedusch bef. ilastning för båt behålls Befintliga solitärträd behålls, sly röjs och marken rensas från ytligt skräp/skrot. Ny jord påförs och besås med ängsfröblandning.

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer