Dentala plaster orsakar allergier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dentala plaster orsakar allergier"

Transkript

1 Dentala plaster orsakar allergier

2 Dentala plastmaterial kan orsaka allergi och andra besvär. Du ska därför känna till riskerna och hur man skyddar sig. Exempel på olika dentala plastmaterial Ljushärdande material Adhesiver: primer, bonding, primer/- bonding ( onestep -teknik) recincement Fissurförseglingsmaterial Kompositer Kompomerer Plastförstärkta glasjonomerer Kemiskt härdande material Kallakrylat Protesbasmaterial Mjukblivande basmaterial Cyanoakrylat-lim Varmhärdande material Protesbasmaterial Kron/bromaterial Naturliga hartser Kolofonium (varnish) Alla som arbetar med dentala monomerer (resiner), dvs. adhesiver, kompositer och protesbasmaterial måste känna till riskerna. Akrylater och andra plastkomponenter kan ge kontaktallergier men är också retande på hud, ögon och luftvägar. Även ånga, aerosol och damm från dentala plastmaterial kan irritera eller orsaka astma. Damm från slipning och polering av härdade (polymeriserade) plastmaterial kan ge liknande effekter eftersom de kan innehålla rester av ohärdade komponenter som kan finnas kvar i den färdiga plasten. Broschyren grundar sig på föreskrifterna om härdplaster, AFS 2005:18 och är utformad i samråd med Odontologiska fakulteten, Karolinska Institutet, Tandläkarförbundet och Tjänstetandläkarna.

3 När och var används dentala plastmaterial? Arbete med dentala ohärdade plastmaterial förekommer inom tandvården på: Tandläkarpraktiken, där dentala plastfyllningsmaterial, adhesiver, cement för fastsättning av kronor, fissurförseglingsmaterial, temporära fyllningsmaterial, provisorier och protesmaterial framställs av ohärdade akrylatplaster och härdas med ljus eller på kemisk väg. Tandtekniska laboratoriet, där man arbetar med mycket större mängder ohärdat material till protesbasmaterial, kronor och broar samt bettskenor och ortodontisk apparatur. Tandläkarhögskolor, där grundutbildning till tandläkare, tandtekniker och tandhygienister äger rum, samt inom gymnasieskolor med grundutbildning av tandsköterskor. Risk för allergi, astma och kontakteksem Damm och aerosoler Vid arbeten som dammar eller ger aerosoler måste du skydda dig mot hudkontakt och inandning av dammet/ aerosolen. För att undvika damm bör du i första hand våtslipa där så är möjligt. Då du tar vara på rester och avverkat opolymeriserat material måste du vara noga med att materialet inte sprids utan tas om hand på ett betryggande sätt. Andningsskydd av operationstyp, alt. visir som skyddar mot luftföroreningar ska bäras. Arbetet ska ske under punktutsug så att utsläppet av ohärdat stoff minimeras. Förpackningar Många dentala plastkomponenter kan orsaka allergiskt kontakteksem. Speciellt allvarlig risk för allergi finns vid arbete med s.k. adhesiver, som innehåller lättlösliga och tunnflytande monomerer ( HEMA, TEGDMA etc). Cyanoakrylater kan orsaka irritation på hud och luftvägar och är dessutom allergiframkallande. Adhesivmaterialen kan vid oförsiktig hantering hamna på utsidan av de flaskor de förvaras i. Flaskan blir ofta kladdig av spilld monomervätska. Det har hänt att tandvårdspersonal fått kontakteksem på de fingrar som hållit i flaskan. Det är därför viktigt att vätskan förvaras i hygieniska och ändamålsenliga förpackningar t. ex. glasflaskor med tättsittande lock. Läckande förpackningar ska förvaras väl ventilerat. Opolymeriserat material ska förvaras svalt. Vid förvaring i kylskåp får detta ej ske tillsammans med födoämnen. Härdning Ultraviolett ljus används numera sällan men även synligt blått ljus kan p.g.a. sin höga intensitet ge irritationer av hud, slemhinnor och ögon. De som använder högintensiv ljuspolymerisering ska använda skyddande avskärmning. Vid härdning med hjälp av synligt blått ljus är det viktigt att du kontrollerar härdningstiden och att du ofta kontrollerar att härdningslamporna ger rätt energi rätt våglängd och tillräcklig intensitet. Risk finns annars för att materialet inte blir maximalt härdat.

4 Skyddsåtgärder för tandvårdspersonal vid arbete med dentala plastmaterial Bra skydd och god hygien minskar riskerna För att få upplysningar om de material du arbetar med ska du läsa varuinformationsbladen som ska medfölja varje produkt. Varuinformationsbladen ska vara aktuella. Observera att produktförpackningarna ska vara märkta med relevant varningstext. Allmän renlighet i och runt arbetsplatsen behövs för att minska spill och avfall. Ohärdade plastkomponenter får inte komma i kontakt med huden. När du blandar eller lägger upp komponenterna är det lämpligt att täcka arbetsytorna med papp eller papper som kan tas bort om de kontaminerats med opolymeriserat material. Lämpligt är att utföra blandning under punktutsug. SKYDDSGLASÖGON / VISIR Vid allt arbete med ohärdat plastmaterial ska du använda anpassad personlig skyddsutrustning. Använd engångshandskar och skyddsglasögon eller visir. Arbeta med visir när luftburna partiklar (slipdamm, aerosoler vid sprayning etc.) kan komma i kontakt med ögon, slemhinnor eller andningsvägar. Om du råkar få damm eller droppar av plastkomponenter i ögonen, spola ögonen minst 15 minuter med vatten och kontakta läkare. Akrylatstänk på linser gör att de kan etsa fast i ögat. HANDSKAR För närvarande finns inga lämpliga handskar som både är smidiga och gjorda av material som stoppar mot monomerer som används inom tandvården. De smidiga handskar som används i dag är främst till skydd mot bakteriell smitta. Handskarna kan inte användas som flergångshandskar eftersom de endast står emot akrylater under några minuter. Byt därför handskar så snart de kontaminerats med opolymeriserat material, vid långvarig kontakt rekommenderas dubbla handskar. Tänk också på att latexhandskar i sig kan ge allergi mot latexprotein och gummikemikalier.

5 TVÄTTA MED TVÅL OCH VATTEN Du måste vara noggrann med personlig hygien. Får du ohärdat material på huden, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Torka med engångshanduk. Torka inte bort spill på huden enbart med trasa eller pappersservett i stället för att tvätta dig. Risken är att du masserar in materialet djupare i huden eller sprider material till känsligare kroppsdelar. Tvätta inte med lösningsmedel eftersom det torkar ut huden och gör att ohärdat material lättare tränger in. TVÄTTSTÄLL OCH ÖGONDUSCH Tvättställ och ögondusch ska finnas nära arbetsplatsen. Möjlighet att snabbt kunna åtgärda kontamination med ohärdat material ska finnas. Möjlighet till lämplig ögonspolning ska finnas (minst 1000 ml spolvätska) vid den plats där det finns risk för ögonskadande stänk. BYT KONTAMINERADE KLÄDER Får du ohärdat material eller adhesiver på arbetskläderna, byt ut kläderna snarast. AVFALL Avfallsbehållare ska finnas. Den ska vara av glas eller metall med tättslutande lock och vara tydligt märkt FARLIGT AVFALL INNEHÅLLER AKRYLAT; KAN GE ALLERGI VID HUDKONTAKT samt ha varningstext som kortfattat anger innehåll och skyddsåtgärder. Avfallet ska förvaras väl ventilerat. Instruktioner om rutiner rörande omhändertagandet och destruktion av avfallet ska finnas på arbetsplatsen. Se till att städpersonal och sterilbiträden inte kan komma i kontakt med ohärdat material. SE TILL ATT HA UTBILDNING Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetstagare som ska arbeta med dentala plastmaterial av härdplasttyp är utbildade om risker och skyddsåtgärder vid hantering av plastmaterialen. Alla ska ha teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsåtgärder i det egna arbetet, enligt föreskrifterna om härdplaster, AFS 2005:18.

6 Krav på läkarundersökning Arbetsgivaren är skyldig att se till att alla som ska börja arbeta med akrylatplastkomponenter har genomgått läkarundersökning innan arbetet börjar. Syftet med undersökningen är att personer med allergier eller andra problem i luftvägar eller hud ska få lämpliga råd av läkaren för att undvika skador av akrylatplastkomponenter. Får du besvär ska du givetvis uppsöka läkare även om du är undersökt tidigare. Arbetsgivaren har ansvaret Aktuella skriftliga skydds- och hanteringsinstruktioner ska finnas på arbetsplatsen. Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten. Arbetsgivaren är inte bara ansvarig för den kliniska och tekniska utrustningen utan han/hon är också skyldig att planera, leda och följa upp arbetet så att arbetsmiljön blir bra. (Arbetsmiljölagen 3 kap 2, 2a och 3 ). Anmäl arbetsskador! Arbetsgivaren är skyldig att anmäla alla arbetsskador till försäkringskassan. Fakta om dentala plaster Dentala plastmaterial är vanligen baserade på kemiska föreningar som är estrar av akrylsyra, metakrylsyra. Metakrylestrar används som utgångsmaterial vid tillverkning av dentala polymerer. Dentala plastmaterial som framställes direkt i munhålan eller på laboratoriet härdas (bindes ihop) med hjälp av kemiska substanser (initiatorer) antingen med hjälp av ljus (fotopolymerisering) eller kemiskt eller med värme. Dentala plastmaterial tillhör gruppen härdplaster och hanteringen av dessa material regleras ur arbetsmiljösynpunkt, av föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18. Materialen innehåller också andra aktiva substanser (viskositetssänkande, inhibitorer, lösningsmedel etc.) många i så låga koncentrationer att de inte alltid står upptagna i produkternas varuinformationsblad. Dentala plastmaterial innehåller aktiva substanser, som om de inte reagerat finns kvar i det färdiga materialet och kan läcka ut och kontaminera omgivningen (munhålan, kliniken, förvaringsutrymmen, sop- och avfallsrum). Ohärdade material innehåller i hög grad sådana ämnen varför de ur allergisynpunkt utgör de största riskerna.

7 Hantering kliniskt Läs varuinformationsbladet för aktuell produkt. Läs varningstexten på förpackningen. Använd skyddsglasögon/visir vid arbete med dentala plastmaterial. Utnyttja vattenbegjutning och punktutsug vid slipning och polering av plastmaterial. Undvik all hudkontakt med ohärdat material. Tänk på att flaskor, spetsar och sprutor kan vara kontaminerade av monomerer på utsidan. Använd handskar om det finns risk för hudkontakt. Tänk på att dessa dock klarar kontaminering endast mycket kort tid, byt därför handskar snabbt efter kontaminering. Tänk på att latexhandskar och gummikemikalier kan vara allergiframkallande. Använd om möjligt kofferdam vid kliniskt arbete med ohärdat material. Använd helst operationsmunskydd. Undvik att använda mjuka mun- och nässkydd eftersom de inte skyddar mot aerosoler. Använd punktutsug vid hantering av opolymeriserat material. Flaskor med monomerlösningar (adhesiver, primer, glaze, etc.) ska förvaras svalt i tättslutande burkar. Se till att ohärdat avfall och engångsmaterial som kontaminerats tas om hand omgående. Se till att städpersonal etc. inte utsätts för ohärdat avfall eller spill. Ohärdat avfall ska förvaras ventilerat. Hantering vid laboratoriearbete Förutom tillämpliga delar av ovanstående gäller: Använd muff eller utsug vid slipning och polering av proteser, bettskenor etc. Tänk på att materialet ibland kan innehålla mer än 30 procent ohärdade substanser. Arbete med ohärdat material ska ske under utsug och god ventilation. Använd handskar om risk för hudkontakt finnes. Så kallade 4-H handskar kan vara ett alternativ till vanliga skyddshandskar vid laboratoriearbete.

8 Den här broschyren grundar sig på föreskrifterna om härdplatser, AFS 2005:18 och är utformad i samarbete med Odontologiska fakulteten, Karolinska Institutet, Tandläkarförbundet och Tjänstetandläkarna. Beställ tandvårdspaketet Paketet innehåller en bok, sju föreskrifter (AFS) samt fyra informationsbroschyrer (ADI) och kostar 550 kronor exkl. moms och porto. Fullständig innehållsförteckning finns på vår webbplats Beställ våra regler, böcker och broschyrer från vår webbshop på eller från Arbetsmiljöverkets Publikationsservice, Box 1300, Solna, Telefon Fax AB Danagårds Grafiska 24446/2006 ADI 491 Arbetsmiljöverket 2006

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med? Läs vidare viktig information för dig! 1 Händer det att du svetsar i i sådant som är målat eller lackerat? är limmat? innehåller plast eller isolerskum? 2 Nya risker! Under senare tid har

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

Bra arbetsmiljö för frisörer

Bra arbetsmiljö för frisörer Bra arbetsmiljö för frisörer Du kan förebygga skador och problem Det är vanligt att frisörer tvingas byta yrke på grund av besvär av sitt arbete. De vanligaste orsakerna är problem med eksem och påfrestningar

Läs mer

Jobba rätt med epoxi Texten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18

Jobba rätt med epoxi Texten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18 Jobba rätt med epoxi Texten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18 Bedömning Innan man börjar använda epoxiprodukter på en arbetsplats ska arbetsgivaren göra en utredning

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Brandisolering i byggnader och fartyg med eldfasta fibrer MINSKA RISKERNA! Viktig information till dig som är

Brandisolering i byggnader och fartyg med eldfasta fibrer MINSKA RISKERNA! Viktig information till dig som är MINSKA RISKERNA! Brandisolering i byggnader och fartyg med eldfasta fibrer Viktig information till dig som är ISOLERARE, ELEKTRIKER, MASKINIST, FASTIGHETSSKÖTARE, VVS-INSTALLATÖR som kan komma i kontakt

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för kursverksamhet vid Institutionen för kemi

Säkerhetsföreskrifter för kursverksamhet vid Institutionen för kemi period 1-4, LÅ 2011- Säkerhetsföreskrifter: Allmän & organisk kemi 14:32:00, 26 september 2011 Daniel Lundberg, Birgit Bendeby, Anders Sandström Säkerhetsföreskrifter för kursverksamhet vid Institutionen

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-350-1 ISSN 0348-2138 ARBETARSKYDDSSTYRELSEN

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15)

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12 BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) 1997:12 2 BIOLOGISKA ÄMNEN Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om biologiska ämnen samt allmänna

Läs mer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det

Läs mer

Om brandfarliga. varor på. bensinstationer

Om brandfarliga. varor på. bensinstationer Om brandfarliga varor på bensinstationer 1 2 Om brandfarliga varor på bensinstationer Utgiven av SVENSKA PETROLEUM INSTITUTET Granskad av Räddningsverkets avdelning för brandfarliga och explosiva varor

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar

Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Tillsynsrapport från Enheten för kosmetika och hygienprodukter 2012-04-20 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Landstingsstyrelsens förvaltning FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Foto: Elisabet Almqvist 2010. Redaktion: Hygiensjuksköterskor Elisabet Almqvist och Anita Johansson. Detta dokument finns att

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanäsvägen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanäsvägen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanäsvägen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:18 Utkom från trycket den 11 februari 1986 FRISÖRARBETE

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:18 Utkom från trycket den 11 februari 1986 FRISÖRARBETE ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1985:18 Utkom från trycket den 11 februari 1986 FRISÖRARBETE Utfärdad den 19 december 1985 AFS 1985:18 2 FRISÖRARBETE Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

Läs mer

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin Laborationer Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014 Institutionen för kemi och biomedicin FÖRORD Föreliggande kompendium för Allmän kemi är en sammanställning, bearbetning och komplettering av laborationshandledningar

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

HÄRDPLASTER att arbeta på rätt sätt

HÄRDPLASTER att arbeta på rätt sätt HÄRDPLASTER att arbeta på rätt sätt Kemikalier sm hanteras fel kan skada s på lika sätt. Viss påverkan kmmer smygande medan andra märks direkt genm till exempel sår på huden, illamående eller huvudvärk.

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer