Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon"

Transkript

1 Datum Beteckning Sida MTkPX (15) Handläggare, enhet Stefan Källberg Mätteknik , Specsavers Sweden AB Odinsplatsen 2A GÖTEBORG Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har genomfört en jämförande kvalitetsundersökning av sex par glasögon införskaffade från tre optikkedjor i Sverige: Synsam, Synoptik och Specsavers. Undersökningen har utarbetats i samråd med uppdragsgivaren. Sammanfattning De provade glasögonen inköptes av en man och en kvinna vilka rekryterats för uppdraget av SP. Hos respektive optiker så följde köparna den gängse proceduren vid glasögoninköp, dvs. de genomförde först en synundersökning och beställde därefter glasögon i enlighet med instruktioner från SP. De båda köparna var ombedda att införskaffa så liknande glasögon som möjligt hos de olika optikerna, både vad gäller bågar och glas, detta för att få så jämförbara produkter som möjligt. Samtliga glasögon skulle beställas med bästa tänkbara ytbehandling (främst hårdhets- och antireflexbehandlig). I det stora hela stämde de inköpta glasögonen överrens med intentionerna men eventuella skillnader har beaktats vid utvärderingen. De grundläggande optiska testerna innefattade glasögonens styrkor (sfär, cylinder och axel) och jämnhet över ytan samt linscentrens avstånd och positioner då dessa parametrar torde vara av största vikt för de flesta glasögonbärare. Vad gäller styrkorna så noterades inga signifikanta avvikelser gentemot recepten då de små skillnader som noterades var helt försumbara. För positionerna hos glasens optiska centrum uppmättes vissa mindre avvikelser jämför med recept och optimala positioner. Dock, med hänsyn till aktuella toleranser i standarder och hur dessa avvikelser påverkar en glasögonbärare, så bedöms samtliga glasögon som acceptabelt monterade och utan någon kvalitetsavvikelse. Andra tester inkluderar utvärdering av glasens ytbehandlingar, dvs. antireflex- och hårdhetsbehandling samt eventuella vatten och smutsavvisande egenskaper. Samtliga glasögon bedöms ha adekvata ytbehandlingar även om skillnaderna jämfört med helt obehandlade plastglas i några enstaka fall verkarv vara relativt små. Sammantaget hade glasögonen från Synsam något bättre ytbehandling än glasögonen från Specsavers och Synoptik, då de överlag presterade bäst eller bland de bästa glasögonen i de mest relevanta och utslagsgivande testerna (reflektans, reptålighet och rengöringsförmåga). Sammantaget presterade Specsavers och Synoptik relativt likvärdigt och något sämre i dessa tester. En mindre kvalitetsavvikelse noterades dock hos ett av glasögonen från Synsam pga. en ojämn reflektans mellan vänster och höger lins hos ett av paren. Några grundläggande mekaniska tester genomfördes också för att säkerställa tillräcklig robusthet och kvalité hos glasinfattning och bågar. Inga kvalitetsavvikelser noterades. Glasögonens brytningsindex verifierades utan anmärkning genom mekanisk mätning av linsradier. Sammanfattningsvis, givet de i flesta fall små uppmätta skillnader och avvikelser så kan glasögonen anses relativt likvärdiga ur ett användarperspektiv, dock med en viss fördel för ytbehandlingarna hos glasögonen från Synsam avseende reptålighet och rengöringsförmåga. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen SP Box Borås Västeråsen Brinellgatan Borås godkänt annat.

2 MTkPX (15) Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Innehållsförteckning 2 1. Uppdragsgivare 3 2. Glasögoninköp Recept Sammanfattning butiker Glasögonpriser Jämförbarhet mellan inköpta glasögon 5 3. Provningsdatum 5 4. Provningsmetoder Vikt och dimensioner Glasens styrkor, jämnhet och optiska centrum (OC) Transmittans Reflektans Brytningsindex Reptålighet/nötning Linsinfattning och bryggdeformation Vibrationsprov Vatten och smutsavvisande egenskaper/rengöring Utrustningslista 8 5. Resultat Vikt och dimensioner Glasens styrkor, jämnhet och optiska centrum (OC) Transmittans Reflektans Brytningsindex Reptålighet/nötning Linsinfattning och bryggdeformation Vibrationsprov Vatten och smutsavvisande egenskaper/rengöring Övrigt 14 6 Sammanfattning av resultaten 15 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Instruktioner till glasögonköparna Detaljerad information om inköp och glasögon Terminologi Provningsmetod för linsinfattning och bryggdeformation Styrkor och jämnhet over linsen Spektral transmittans Spektral reflektans Linsreflexer från lysrör Linsradier Linsavfasningar Provade kvalitetsegenskaper och dess påverkan på bäraren

3 MTkPX (15) 1. Uppdragsgivare Specsavers Sweden AB 2. Glasögoninköp Köparna, en man ca 40 år och en kvinna ca 35 år besökte en butik från vardera av följande svenska optikkedjor: Synsam, Synoptik och Specsavers. I varje butik genomfördes de ett syntest varefter de beställde sina glasögon. Köparna hade i förväg instruerats angående vilken typ av bågar och linser de skulle eftersträva att köpa, samt även fått var sin lista med olika butiker att välja mellan. Ingen av köparna hade någon tidigare expertkunskap om optik och glasögon men tillhandahölls skriftliga instruktioner innan inköpen. De fullständiga instruktionerna redovisas i bilaga 1. Köpare 1 (man): Svarta/mörka märkesbågar i plast Enkelslipade plastglas med brytningsindex (index) 1,6 Bästa möjliga hårdhets- och antireflexbehandling Köpare 2 (kvinna) Rimligt prissatt metallbåge (kedjornas egna märken) Enkelslipade plastglas med brytningsindex (index) 1,5 Bästa möjliga hårdhets- och antireflexbehandling I denna rapport har de provade glasögonen benämnts med 1 eller 2 för köparen och A, B och C för aktuell optikkedja (A = Synsam, B = Synoptik och C = Specsavers). Överlag stämmer de inköpta glasögonen bra överrens med angivna specifikationer och är jämförbara inom respektive grupp (1 och 2). Köpare 2 tyckte inte att hon hittade några rimligt billiga bågar enligt specifikationerna hos Synoptik och valde därför ett par som relativt sett var betydligt dyrare än övriga i gruppen. Annars finns största skillnaden hos glasögonen i grupp 1 där två av glasögonen har glas med index 1,67 istället för det specificerade indexet 1,6. Enligt uppgift så beror detta på att index 1,67 rekommenderats av butiken och att köparen inte haft tillräcklig insikt i frågeställningen för att kunna påverka detta. 2.1 Recept Nedan anges recepten för respektive glasögonpar. Glasögon 1A-1C: Glasögon/öga Sfär (D) Cylinder (D) Axel ( ) PD (mm) 1A /höger -6, ,5 1A/ vänster -6, B /höger -6, B /vänster -6, C /höger -6,25-0, * 1C /vänster -6,00-0, * * Angett som totalvärde på avståndet, dvs. 64 mm

4 MTkPX (15) Glasögon 2A-2C: Glasögon/öga Sfär (D) Cylinder (D) Axel ( ) PD (mm) 2A /höger -1,50-0, ,5 2A/ vänster -1,00-0, ,5 2B /höger -1, ,5 2B /vänster -1,25-0, ,5 2C /höger -1, C /vänster -1,00-0, I endast ett fall angavs pupillavståndet (PD) som ett totalvärde vilket då ansetts vara symmetriskt fördelat på höger och vänster öga. Flertalet recept innehöll en del ytterligare information som t.ex. korrigerat och okorrigerat visus (se förklaring i bilaga 3). Överlag är överrensstämmelsen mellan synundersökningarna god även om det förekommer skillnader i styrka på upp till 0,5 D mellan olika recept. Även PD-värdena skiljer sig åt inom grupperna med upp till 3 mm total variation. Då resultaten från en synundersökning inte bara beror på metoden, instrumentet och optikern som utför undersökningen utan även till stor del på personen som undersöks (bedömning, hälsotillstånd, ev. medicinering, användning av kontaktlinser mm) så är det inte möjligt att bedöma noggrannheten i de individuella recepten i denna rapport. Dock, i ljuset av övriga presenterade resultat så bör man notera att själva syntesten och utprovningen av ett par nya glasögon är en viktig del vid inköp av nya glasögon. 2.2 Sammanfattning butiker Innan inköpen så förseddes köparna med varsin lista med ett flertal olika butiker de kunde välja mellan att besöka. Butikerna var olika för respektive köpare men de fick fritt välja bland de listade butikerna. Följande butiker nyttjades för inköpen: Glasögon Kedja/butik Beställning 1 Hämtning 1A Synsam Nordstan, Göteborg B Synoptik Östra Hamngatan, Göteborg 1C Specsavers Optik, Odinplatsen, Göteborg 2A Synsam Wikanders, Borås B Synoptik Knallerian, Borås C Specsavers Optik Österlånggatan, Borås Även datum för syntest 2.3 Glasögonpriser Nedan redovisas priser för de inköpta och provade glasögonen, samt hur priserna fördelar sig på olika kostnadsbitar. Se bilaga 2 för ytterligare information om glasögonen. Glasögon Märke Pris (SEK) Totalt Båge Glas Syntest Rabatt 1A Tom Ford B Prada C FCUK A Focalized B Skaga (båge) 2C Specsavers

5 MTkPX (15) 1 Pris för båge inklusive obehandlade standardlinser (index 1,5) 2 Pris for linser utöver standard (1C = ytbehandling och index 1,6, 2C = ytbehandling) 3 Med index 1,67 linser, normalt något dyrare än index 1,6 ( SEK) 2.4 Jämförbarhet mellan inköpta glasögon Bågar: Bågarna inom de två grupperna skiljer sig något åt vad gäller storlek och färg men är i stort relativt lika avseende material, linsinfattning och funktion. Linser: Skillnaden i index mellan glasögonen i grupp 1 (index 1,6 and 1,67) kan ha en viss effekt på transmittans, reflektans och linstjocklek i första hand. Dock, med tanke på antireflexbehandlingarna bör de flesta skillnaderna vara relativt små men har trots det beaktats vid utvärderingen av resultaten. 3. Provningsdatum Maj Provningsmetoder Olika prov har utförts för att jämföra kvalitén hos de inköpta glasögonen utifrån ett konsumentperspektiv. Tonvikten har lagts på optisk provning eftersom dessa egenskaper torde vara viktigast för de flesta glasögonköpare. Vissa mekaniska tester har dock gjorts för att kontrollera att glasögonen uppfyller vissa minimikrav vad gäller styrka och konstruktion. Några av de testade egenskaperna har bedömts vara av huvudsakligen estetisk eller kosmetisk natur och har därför inte inkluderats i kvalitetsjämförelsen. Detta gäller t.ex. vikt, vissa dimensioner samt färgen hos reflexer från glasen. De inköpta glasögonen och vissa provningsdetaljer har diskuterats med en oberoende optiker, vars åsikter har beaktats. De optiska testerna innefattar styrkan hos glasen (sfär, cylinder och axel), jämnhet i styrka över glasens yta, transmittans, reflektans, brytningsindex hos glasen samt avstånd och position för de optiska centren (OC). De mekaniska testerna innefattar linsinfattning och bryggdeformation, repoch nötningstålighet hos glasen samt ett vibrationstest för att upptäcka lösa eller dåligt monterade delar. Andra tester/mätningar inkluderar glasögonens vikt samt vissa mått på glasen. Vidare kontrollerades de vatten- och smutsavvisande egenskaper (hydro- och oleofobiska egenskaper) som vissa ytbehandlingar hävdas ha. Glasögonen undersöktes noggrant vid ankomst till SP (innan någon provning utförts). Notera också att beslutet att inte utvärdera eventuella skillnader mellan recepten togs innan köparna besökt någon optiker. Kommentarer kring standarder: Det finns ett stort antal ISO- och ANSI-standarder som täcker in olika aspekter av konsumentglasögon och föreslår provmetoder och toleranser för glas- och bågegenskaper. I denna utvärdering har resultaten i de flesta fall inte relaterats till toleranser eller specifikationer som ges av dessa standarder, då utvärderingen utförts på ett jämförande sätt. Relevanta ISO-standarder kan hittas på webbsidan under TC 172/SC 7 Ophthalmic optics and instruments. 4.1 Vikt och dimensioner Varje glasögonpar vägdes med en högupplöst våg. Glasens dimensioner och kanttjocklek uppmättes med ett digitalt skjutmått. Linsernas tjocklek i de optiska centren (OC) mättes med en mätmaskin med sfäriska mätspetsar.

6 MTkPX (15) 4.2 Glasens styrkor, jämnhet och optiska centrum (OC) Styrkan hos samtliga glas uppmättes med linsmätare TOPCON Model LM-3B.3BC, som har en analog skala med 0,125D (dioptrier) gradering (0,25D över ±5D). Den absoluta noggrannheten hos instrumentet validerades genom jämförelse med två andra instrument hos en lokal optiker. Typiskt överrensstämmer de olika instrumenten bättre än 0,1D vid sfäriska styrkor upp till 6D. Uppmätta cylinderaxlar överrensstämde inom 3. Med samma instrument flyttades glasen cirka ±8 mm runt OC för att upptäcka avvikelser i styrka relativt styrkan i OC. Fem olika positioner mättes på varje glas, OC inkluderat. Det har antagits att glastillverkarna valt lämpliga radier hos de olika glasen för att på så sätt hålla olika typer av aberrationer (avvikelser, fel) på rimligt låga nivåer. Därför har inga specifika mätningar gjorts av kantdistorsion, sagittalfel etc. För att noggrant bestämma avstånden mellan OC och deras relativa position i bågarna, skickades en laserstråle genom glasen och registrerades ca 1 m bort på ett millimeterpapper. Glasögonen var monterade horisontellt på en graderad släde och justerades så att laserstrålens avlänkning var noll. Kommentar angående aberrationer: Alla korrigerande linser uppvisar olika typer av aberrationer. Storleken på felen beror huvudsakligen på typ, storlek och styrka hos linsen. Vidare ökar oftast aberrationerna ju närmre linskanten man kommer. Genom att variera linsparametrar (brytningsindex, radie, diameter, asfäriskhet mm) kan felen minimeras (eller hållas på rimliga nivåer). Då glasen i de glasögon som utvärderas i denna rapport samtliga har något olika linsparametrar, har inget försök gjorts att mäta dessa komplexa aberrationer nära kanterna. Oftast håller sig också glasögonanvändare relativt nära OC med ögonen, varför dessa aberrationer normalt torde ha en marginell påverkan på användaren 4.3 Transmittans Den spektrala transmittansen F ( ) mättes i området 350 nm till 780 nm i steg om 5 nm med en spektrofotometer Lambda 900 med en integrerande sfär som detektor. Genom att använda CIE V( )-funktionen för fotopiskt seende och lämplig standardiserad ljuskälla, beräknades den visuella transmittansen v enligt: v 780nm ( F 380nm 780nm 380nm ) V( V( ) S ) S ( X X ( ) d ) d, där S X ( ) är den spektrala distributionen hos en CIE standardljuskälla. 4.4 Reflektans Den totala spektrala reflektansen F( ) mättes vid en infallsvinkel på ca 15 i området 380 nm till 780 nm i steg om 10 nm med en monokromator Zeiss MM12. En kiseldetektor med stort fönster användes för detektering. För att relatera uppmätta reflektanser och variationer till den generella minskningen i reflektans tack vare anti-reflexbehandlingarna, uppmättes även ett obehandlat standardglas (CR39 index 1,5) från en viss tillverkare på samma sätt.. Därefter beräknades den visuella reflektansen v på motsvarande sätt som den visuella transmittansen (avsnitt 4.3). Vidare togs bilder på reflexerna med ett lysrör som ljuskälla. Alla glasögon placerades på liknande sätt under lysröret, varefter en digitalkamera monterad på stativ, inställd med fast slutartid och bländare, användes för att ta bilder av reflexerna.

7 MTkPX (15) 4.5 Brytningsindex I syfte att validera/kontrollera de beställda brytningsindexen hos glasögonen, mättes inre och yttre radier genom OC (längs en eventuell cylinderaxel) med en mätmaskin. Endast de högra linserna på respektive glasögonpar uppmättes. Radierna utvärderades över en sträcka på ca 6 mm symmetriskt kring OC, där samtliga glas uppvisade en närmast perfekt sfärisk form. Med hjälp av nedanstående ekvation justerades brytningsindexet så att den beräknade styrkan hos respektive lins överensstämde med den uppmätta (enligt 4.2). Notera att glasens tjocklek har försummats i ekvationen nedan, då den har en väldigt liten inverkan på resultatet. P (1 n ) / r ( n 1) /, där i r o n = brytningsindex r i and r o = inre och yttre radie (m) 4.6 Reptålighet/nötning Denna provning baserades på paragraf 15 i EN 168 Personal eye protection Non optical test methods. Hos samtliga glasögon demonterades vänsterglasen ur bågarna. Respektive glas placerades på en platta som roterade med cirka 80 rpm, med en vinkel på 45. Därefter hälldes 800 ml sand med kornstorleken 0,5/0,7 mm genom ett långt rör som fördelade sanden jämt över glasens yta. Varje glas uppmättes före och efter detta prov med en så kallad haze-meter bestående av en ljuskälla och en integrerande sfär som kan flyttas till två olika positioner. I position 1 mäts det diffust transmitterade ljuset (med hjälp av en ljusfälla) och i position 2 mäts det totala transmitterade ljuset. Genom att jämföra dessa resultat före och efter testet med fallande sand, kan mängden diffusion (disighet) som orsakats av sanden beräknas. För att relatera de uppmäta värdena och variationerna till obehandlade plastglas, provades även ett obehandlat standardglas (CR39 index 1,5) från en viss tillverkare på samma sätt. 4.7 Glasinfattning och bryggdeformation Denna provning har utförts enligt paragraf 6.9 i EN 1836:1997 Personal eye protection Sunglasses and sunglare filters for general use. Ett liknande test återfinns i ISO 12870:2004 Ophthalmic optics Spectacle frames Requirements and test methods. Respektive glasögonpar klämdes fast kring den geometriska mittpunkten på det vänstra glaset (eller egentligen mittpunkten hos bågens öppning). Därefter belastades motsvarande position på det högra glaset genom att sänka ner spetsen ( 10 mm) på en kraftgivare tills den uppmätta kraften var 5 N, eller till dess att förflyttningen var 10 % av avståndet mellan glasens mittpunkter. Denna position behölls under cirka 60 s innan kraftgivaren lyftes upp igen. Förflyttningen och eventuell kvarstående nedböjning uppmättes med en digital mätklocka. Enligt EN1836:1997 skall den kvarstående nedböjningen vara mindre än 2 % av avståndet mellan mittpunkterna för att resultaten skall anses vara godkända. Se bilaga 4 för en bild på mätuppställningen. 4.8 Vibrationsprov Detta prov baserades på paragraf 10.2 in BS 6102:Part 3:1986 Specification for photometric and physical requirements of lighting equipment (British Standard). Glasögonen placerades och fästes på en metallplatta, fäst vid en anordning för att vibrera plattan mot en stålkloss. Varje glasögonpar vibrerades i 10 minuter vid 12 Hz och inspekterades därefter för att upptäcka eventuella skador som uppstått (lösa skruvar, glas mm).

8 MTkPX (15) 4.9 Vatten- och smutsavvisande egenskaper/rengöring Först rengjordes glasögonen noggrant och sköljdes under rinnande vatten och allmän vattenavstötande förmåga bedömdes. Dessutom gjordes en enkel kontroll hur väl s.k. permanentpennor fastnade på linserna. För att kvantifiera hur smuts fastnar på glasen, samt hur detta påverkar rengöringsförmågan genomfördes följande tester: En lins på respektive glasögonpar täcktes med ett eller flera fingeravtryck under kontrollerade former. Efter en viss tid applicerades en bit tejp på den av fingeravtryck täckta linsen. Tejpen drogs därefter bort med en kraftgivare medan den uppmätta kraften registrerades. Borttagningen av tejpen, dvs. förflyttningen av kraftgivaren samt datainsamlingen utfördes med hjälp av en dator. Efter det att tejpen dragits bort från samtliga glas gjordes en visuell bedömning och ranking av glasen baserat på hur mycket rester av fingeravtrycken som fanns kvar. Genom att kombinera resultaten från kraftmätningarna med resultaten från den visuella bedömningen erhölls de slutliga resultaten. Ovanstående moment upprepades ett flertal gånger för vänster- respektive högerlinser, samt för in- och utsidor. Idealt torde de två deltesterna som beskrivs ovan ge samma resultat, dvs. om fingeravtryck fastnar dåligt på en linsyta kommer det vara lätt att dra bort tejpen samt få rester av fingeravtrycken finns kvar på linsen Utrustningslista Linsmätare TOPCON Model LM-3B Spektrofotometer Lambda 900, SP inv.nr Monokromator Zeiss MM12, SP inv.nr Haze-meter UX10, SP inv.nr Kraftgivare SALTER, SP inv.nr Skjutmått, SP inv.nr Mätklocka Kroeplin EM25, SP inv.nr Mätmaskin ULM 600-C, SP inv.nr Strömförstärkare Keithley 427, SP inv.nr Mätmaskin, Form Talysurf 120, SP inv.nr Multimeter Keithley, SP inv.nr Oscilloskop Tektronix TDS 2024B Digitalkamera OLYMPUS C-5050, 5 Megapixel

9 MTkPX (15) 5. Resultat Vid ankomsten till SP var samtliga glasögon utan synliga skador och ingen kvalitetsskillnad kunde noteras efter en första visuell inspektion. 5.1 Vikt och dimensioner I nedanstående tabell sammanfattas ett antal olika mått. Vad gäller linsbredd och linshöjd rapporteras maxvärden. Linstjockleken mättes i OC där linserna är som tunnast. Värdena för optisk area är grova uppskattningar som endast apporteras i informationssyfte. Enhet i tabellen är millimeter (mm) om inget annat anges. Mått Glasögon nr. 1A 1B 1C 2A 2B 2C Linsbredd 51,4 52,2 51,0 52,0 49,3 50,2 Linshöjd 32,8 29,3 26,9 25,5 26,0 22,2 Linstjocklek vänster 1,04 1,30 1,43 1,56 1,78 1,92 Linstjocklek höger 1,02 1,27 1,11 1,67 2,09 1,75 Kanttjocklek vänster 5,2 5,4 5,4 2,5 2,8 2,8 Kanttjocklek höger 5,6 6,2 5,7 3,5 3,3 Ca 3 mm 1 Optisk area (mm 2 ) Vikt vänster lins (g) 5,2 5,0 4,5 3,1 3,3 3,0 Totalvikt (g) 31,4 32,7 29,3 15,1 26,9 22,9 1 Uppskattat värde då linsens främre kant döljs av bågen Den uppskattade mätosäkerheterna är ±0,5 mm för linshöjd och bredd, ±0,2 mm för kanttjocklek, ±0,05 mm för OC tjocklek och ±0,2 g för totalvikten. Ur ett kvalitetsperspektiv har ingen bedömning gjorts av vikt och storlek/form eftersom detta huvudsakligen väljs efter tycke och smak. Linstjocklek kan anses vara en kvalitetsegenskap men inget av glasögonparen utmärker sig i det avseendet. Det är heller ingen märkbar skillnad mellan index 1,67 glasen (1A och B) och index 1,6 (1C) trots relativt lika bågar och styrkor. Överlag noteras ingen kvalitetsskillnad vad gäller vikt och dimensioner. 5.2 Linsstyrka, jämnhet och optiska center (OC) Linsstyrka Avvikelserna jämfört med recept är inom ±0,05D för samtliga glasögon. Detta är ungefär i samma storleksordning som det använda instrumentets upplösning vilket innebär att glasögonens verkliga styrkor får anses stämma mycket bra överrens med receptens. Uppmätta cylinderaxlar ligger inom ±6 grader från de i recepten angivna axlarna men endast i ett fall (2A vänster lins) kan de noterade avvikelserna anses ha någon signifikans med hänsyn tagen till cylinderstyrkor och instrumentnoggrannhet. Här är avvikelsen 6 vid en cylinderstyrka på -0,75D. Dock, även om en viss verklig avvikelse kan konstateras kommer även i detta fall den eventuella påverkan på glasögonanvändaren vara klart försumbar. Uppmätta värden presenteras i bilaga Jämnhet i styrka Överlag noterades inga signifikanta variationer över glasögonens ytor med då uppmätta variationer var inom 0,15 D för grupp 1 och inom 0,10 D för grupp 2. Givet aktuella styrkor och att man normalt tittar i glasögonen nära glasens OC är detta försumbart för glasögonanvändaren Optiska centrum (OC) Nedan presenteras resultaten för avstånd och position för glasögonens optiska centrum. Samtliga värden anges i mm.

10 MTkPX (15) Glasögon nr Uppmätt avstånd mellan OC Avvikelse från recept Horisontell centrering (relativt recept) Vertikal position relativt mitt 1A 61,0 ±0,5-0,5 1,0 +5,0 1B 61,1 ±0,5 +0,1 0,7 +1,5 1C 62,4 ±0,5-1,6 1,2 +3,0 2A 60,0 ±1,0-1,0 0,3 +2,5 2B 60,8 ±1,0-1,2 0,5 0,0 2C 62,6 ±1,0-1,4 0,9 +1,5 Fel avstånd mellan två linsers optiska centra kommer att orsaka en prismatisk effekt hos bäraren där styrkan är en kombination av avståndsfelet och glasens styrkor. Storleken på denna brytning bestäms med hjälp av Prentice regel (se bilaga 3) och av ovanstående så kommer avvikelsen hos glasögon 1C att orsaka en prismatisk brytning på ca 1,1 D totalt. Hur många prismadioptrier som kan tolereras är troligtvis väldigt personligt men baserat på standarden ANSI Z (American National Standard for Ophthalmic Prescription Ophthalmic Lenses) så är toleransen ±2,5 mm för glasögon med styrkor över ± 2,75D. Givetvis är det bättre ju mindre prismatisk brytning som introduceras pga. felaktig montering men givet aktuella styrkor, avvikelser, mätosäkerheter och toleranser bedöms samtliga ovanstående avvikelser vara acceptabla och utan anmärkning. I de sista två kolumnerna ovan visas hur de optiska centren ligger placerade i bågen. Dessa parametrar är normalt inte så inte kritiska för glasögonens korrigerande funktion förutsatt att glasögonens vänstra och högra linser har liknande styrka. Normalt eftersträvas dock optimal horisontell centrering (med hänsyn tagen till eventuell asymmetri enligt recept) samt en vertikal position nära eller något över mitten, lite beroende på bågens storlek. Skillnaderna mellan de optiska centrens placering i höjdled var mindre än 1 mm mellan vänster och höger glas för samtliga glasögon. 5.3 Transmittans Nedan presenteras värden för visuella transmittans, dels för CIE ljuskälla D65 (som representerar medelstarkt dagsljus, färgtemperatur 6500 K) och dels för CIE ljuskälla A (som representerar inomhusförhållanden med glödlampor, färgtemperatur 2856 K). Som jämförelse mättes även ett obehandlat standardplastglas (CR39, index 1,5) från en viss linstillverkare. Diagram över uppmätt spektral transmittans presenteras i bilaga 6. Glasögon nr / lins Transmittans D65 % Transmittans A % 1A /höger 96,8 96,8 1A/vänster 97,2 97,2 1B /höger 97,4 97,1 1B/vänster 97,8 97,5 1C /höger 97,3 97,1 1C/vänster 97,2 97,0 2A /höger 98,1 98,0 2A/vänster 98,3 98,3 2B /höger 97,4 97,1 2B/vänster 97,4 97,0 2C /höger 97,2 96,9 2C/vänster 97,3 97,1 Obehandlat glas 92,6 92,6 Mätosäkerheten uppskattas till ±0,8 % i absolut transmittans och till ±0,5 % relativt inom respektive glasögongrupp.

11 MTkPX (15) För samtliga glasögon är skillnaden mellan vänster och höger glas mindre än 0,4 % och helt försumbar. Totalt varierar transmittansen från knappt 97 % upp till drygt 98 %. Denna skillnad på ca 1,5 % måste anses helt försumbar för glasögonbäraren. Om man betraktar den spektrala transmittansen i bilagan kan man se att de flesta kurvorna varierar max 3 % över det viktigaste området av det synliga spektrat (450 nm 650 nm) vilket innebär att färger uppfattas lika med respektive utan glasögon. Även för glasögonparet med störst spektral variation (2B) är variationen mindre än 5 % och med största sannolikhet inte märkbar för användaren. På det stora hela kan samtliga glasögon anses likvärdiga avseende mängden och färgen på det transmitterade ljuset. Man kan också notera att de flesta glasögon blockerar det allra mesta av potentiell skadlig UV- strålning under 380 nm. 5.4 Reflektans Nedan presenteras värden för visuell reflektans för CIE illuminant D65 och A. Som jämförelse mättes även ett obehandlat standardplastglas (CR39, index 1,5) från en viss linstillverkare. Diagram över uppmätt spektral transmittans presenteras i bilaga 6. Glasögon nr / lins Reflektans D65 % Reflektans A % 1A /höger 1,7 1,6 1A/vänster 1,1 1,1 1B /höger 1,3 1,1 1B/vänster 1,5 1,3 1C /höger 1,5 1,3 1C/vänster 1,3 1,1 2A /höger 1,3 1,3 2A/vänster 1,4 1,3 2B /höger 1,9 1,7 2B/vänster 1,8 1,5 2C /höger 2,0 1,8 2C/vänster 2,0 1,8 Obehandlat glas 6,9 6,9 Samtliga antireflexbehandlade glas har betydligt lägre reflektans än det obehandlade testglaset. Totalt varierar reflektansen mellan ca 1 % och 2 % och något mindre inom respektive grupp. Man kan också notera att även om högre brytningsindex innebär högre reflektans för obehandlade glas så är medelreflektansen lägre i grupp 1. Detta indikerar att skillnaden mellan indexen i grupp 1 (1,6 respektive 1,67) är försumbar vad gäller just reflektans. De små skillnaderna totalt och inom respektive grupp torde ha liten inverkan på glasögonbäraren men speciellt för grupp 2 finns en viss signifikans i skillnaderna där Synsam presterar bäst, följt av Synoptik och Specsavers. Dock, sett till bägge grupperna är skillnaderna i det närmaste försumbara vilket illustreras i nedanstående diagram där staplarna motsvarar medelvärden för uppmätta reflektanser i både grupp 1 och 2 (samt vänster och höger linser): 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Synsam Synoptik Specsavers

12 MTkPX (15) Förutom absoluta reflektansvärden kan även jämnheten mellan höger och vänster glas anses vara en parameter som påverkar kvaliteten. I detta fall utmärker sig glasögonpar 1A negativt där det finns en relativt tydlig skillnad mellan höger och vänster linsreflex, både vad gäller färg och storlek. Detta illustreras i nedanstående diagram där skillnaderna mellan höger och vänster glas presenteras för samtliga glasögonpar. Detta kan även noteras i bilaga 8. 2,5 2,0 1,5 Höger Vänster 1,0 0,5 0,0 1A 1B 1C 2A 2B 2C För vissa glasögonanvändare kan utseendet på reflexerna tänkas ha viss betydelse. Detta illustreras i bilaga 8 där samtliga bilder på reflexerna har tagit under samma förhållanden. Och med samma kamerainställningar. Mindre färgskiftningar kan trots detta ha uppkommit, men skillnaden mellan glasögonen framgår tydligt. Ingen kvalitetsbedömning har gjorts baserad på färgen hos reflexerna, då denna egenskap ansetts vara av kosmetisk natur. Sammanfattningsvis vad gäller antireflexbehandlingarna så presterar Synsams glasögon i grupp 2 något bättre än övriga. Dock har Synsams glasögon i grupp 1 något ojämna reflexer mellan vänster och höger glas vilket bedöms som en mindre kvalitetsavvikelse. 5.5 Brytningsindex Genom att använda uppmätta linsradier tillsammans med uppmätta styrkor beräknades följande brytningsindex för glasen: Glasögon nr 1A 1B 1C 2A 2B 2C Index 1,66 1,67 1,59 1,48 1,48 1,49 Mätosäkerheten i ovanstående värden uppskattas till±0,02 respektive ±0,03 för glasögonen i grupp 1 respektive grupp 2. Detta innebär att ovanstående värden stämmer bra överrens med de beställda indexen. Uppmätta radier presenteras i bilaga Reptålighet/nötning Nedan redovisas ökningen i diffust transmitterat ljus efter prov med fallande sand. Resultaten avser glasögonens vänstra linser. Som jämförelse mättes även ett obehandlat standardplastglas (CR39, index 1,5) från en viss linstillverkare. Glasögon nr / lins Ökning av diffus transmittans % 1A /vänster 0,6 ±0,2 1B /vänster 1,0 ±0,2 1C /vänster 1,2 ±0,2 2A /vänster 0,6 ±0,1 2B /vänster 1,8 ±0,1 2C /vänster 1,0 ±0,1 Obehandlat glas 2,1 ±0,1

13 MTkPX (15) Ovanstående mätosäkerheter gäller inom respektive grupp av glasögon. Vid jämförelse mellan grupperna bör en något högre osäkerhet antas (±0,2 % respektive ±0,3 %). Vid en jämförelse med ovanstående värden och en visuell granskning så är korrelationen mellan den uppmätta ökningen av diffus transmittans och den visuella bedömningen tydlig. Glasögon A uppvisar generellt den minsta ökningen av diffust transmitterat ljus och ör också tydligt minst påverkat av sanden. Lika tydlig är den relativt kraftiga diffuseringen av glasögon 2B medan övriga skillnader är mindre signifikanta, s. Sammantaget är glasögonen från Synsam mindre känsliga för den fallande sanden än övriga glasögon vilket indikerar en hårdare yta och således större tålighet mot nötning och repor. Klart är också att glasögonpar 2B från Synoptik presterar sämst (förutom testglaset) medan resterande glasögon kan anses likvärdiga. 5.7 Glasinfattning och bryggdeformation Glasögon nr Kraft N Nedböjning mm Kvarstående nedböjning, mm 1A 5,0 6,5 0,3 1B 4,6 7,0 0,5 1C 5,0 5,6 0,6 2A 2,5 7,0 0,2 2B 5,0 6,1 0,1 2C 5,0 5,7 0,3 De uppskattade mätosäkerheterna uppgår till ±0,2 N för kraften, och till ±0,2 mm för nedböjningen. Notera att eftersom samliga glasögon är relativt lika i storlek användes genomgående 70 mm som avståndet mellan bågöppningarnas geometriska centrum. Inga av de provade glasögonen underkänns i testet enligt de specifikationer som anges i standarderna. Detta innebär att samtliga kvarvarande nedböjningar är tillräckligt små samt att inga glas lossnade från bågarna. Framförallt glasögon 2A uppvisar större flexibilitet i bryggan än övriga bågar, men de kvarstående nedböjningarna efter avlägsnad belastning är små. Vidare skall dessa nedböjningar inte betraktats som helt permanenta då de verkar minska gradvis med tiden. Ingen kvalitetsskillnad upptäcktes. 5.8 Vibrationstest Inga skador registrerades efter 10 minuter av kraftiga vibrationer. 5.9 Vatten- och smutsavvisande egenskaper/rengöring Samtliga glasögon uppvisar relativt liknande vattenavvisande egenskaper då i de flesta fall endast ett fåtal små vattendroppar stannar kvar på glasen efter rengöring och avsköljning under rinnande vatten. Dock upplevdes glasögon 1A, 1B och 2A lämna minst vattenrester och skillnaden är relativt tydlig jämfört med obehandlade plastglas. Det noterades också att insidorna på glasögon 1C var något mindre vattenavvisande än övriga. Testen med permanentpennor gav snarlikt resultat då pennan i princip var oanvändbar på glasögon 1A, 1B och2a medan den i mer eller mindre grad fungerade på övriga glasögon. Tydligast fäste pennans färg på insidan av glasögon 1C. Ovanstående noterade skillnader korrelerar väl med de resultat som erhölls vid testet med borttagningen av tejp och den efterföljande visuella bedömningen. I nedanstående tabeller presenteras uppmätta krafter för borttagning av tejp samt medelbetyg för den visuella rankingen.

14 MTkPX (15) Notera att nedanstående resultat är medelvärden av ett flertal försök med både vänster- och högerglas samt in- och utsidor. I tabellerna har resultaten inom varje grupp rankats mellan 1 och 3 där 1 är bäst. Som jämförelse mättes även ett obehandlat standardplastglas (CR39, index 1,5) från en viss linstillverkare. Glasögon nr Kraft N Visuell ranking (1-3) Kraft ranking (1-3) Total ranking (1-3) 1A 0,4 1,3 1,0 1,2 1B 0,7 1,3 1,4 1,4 1C 1,9 1 2,0 3,0 2,5 1 Stor skillnad mellan ut- och insidor med uppmätta medelkrafter på 1,1 N respektive 2,8 N Glasögon nr Kraft N Visuell ranking (1-3) Kraft ranking (1-3) Total ranking (1-3) 2A 0,6 1,0 1,0 1,0 2B 1,0 2,0 2,1 2,1 2C 1,3 2,5 3,0 2,8 Obehandlat glas 3, Då ovanstående resultat påverkas av många olika parametrar (linsradier, applicering av fingeravtryck och tejp m.fl.) bör resultaten tolkas med viss försiktighet. Dock, korrelationen mellan dels de två olika momenten är tydlig och så även sambandet med vatten- och penntesterna. Hos glasögon 1C noteras en relativt stor skillnad mellan in- och utsida på glasen där insidorna inte har en lika smutsavvisande yta. I övriga fall noterades inga signifikanta skillnader mellan glasen för samma bågar. Sammanfattningsvis finns det vissa mätbara skillnader vad gäller rengöring och smuts/ vattenavvisande egenskaper och att glasögonen från Synsam presterar bäst i bägge grupperna, följt av Synoptik och Specsavers. Det bör dock noteras att den praktiska skillnaden vid rengöring upplevs som relativt liten även om framförallt glasögon 1A, 1B och 2A upplevs som glattare och något lättare att rengöra än övriga glasögon i enlighet med ovanstående testresultat Övrigt Linsavfasning I bilaga 10 visas bilder av avfasningarna hos glasögonens vänstra linser. Samtliga kanter och avfasningar bedöms vara adekvata och utan skador Bågar och sadlar Alla bågar och leder bedöms fungera korrekt. I glasögongrupp 2 upplevs samtliga bågar ha sadlar som sitter fast bra och är tillräckligt rörliga för att anpassa sig till användarens näsa Samtliga glasögon har flexibla skalmfästen som fungerar på ett bra sätt. Vid en generell bedömning av bågarna upptäcktes ingen kvalitetsskillnad.

15

16 MTkPX (2) Bilaga 1 Instruktioner till glasögonköparna Nedan presenteras de instruktioner som glasögonköparna fick innan inköpen. Text i kursiv stil fanns inte med i orginalinstruktionerna utan har lagts till senare för tydlighetens skull. Sammanfattning (samma för bägge köparna) Inköp av glasögon hos tre olika optikkedjor i Sverige (Synsam, Specsavers och Synoptik), alltså totalt tre par glasögon Boka en tid hos respektive kedja för synundersökning (se bifogad butikslista) Efter undersökning, välj bågar och glas enligt nedanstående specifikation och beställ Fyll kort i bifogat frågeformulär Hämta glasögonen, notera eventuella avvikelser jämfört med beställningen Spara allt material till SP (glasögon, fodral, recept, kvitto mm.) Se till att det följer med en kopia på aktuellt recept (mycket viktigt!) Ev. reklamkampanjer och specialerbjudanden ignoreras vid val av båge/glas Glasögonspecifikation (köpare 1) Mörk plastbåge ur märkessortiment (inte kedjornas egna märken, se nedan) Enkelbrytande plastglas, brytningsindex/index 1,6 Bästa ytbehandling (antirep, antireflex och smuts) på bägge sidor av glasen Framförallt: Beställ samtliga glasögon med så likvärdiga bågar och glas som möjligt. Egna märken: Synsam: Synoptik: Specsavers: View eller Synsam Scandinavian Eyewear Specsavers Exempel:

17 MTkPX (2) Bilaga 1 Glasögonspecifikation (köpare 2) Enkel metallbåge, rimligt prissatt. (välj helst bland kedjornas egna märken, se nedan) Helst flexibla skalmar (utåtflexande led/gångjärn), dock ej nödvändigt. Enkelbrytande plastglas, brytningsindex/index 1,5 (standard vid lindriga synfel) Bästa ytbehandling (antirep, antireflex och smuts) på bägge sidor av glasen Framförallt: Beställ samtliga glasögon med så likvärdiga bågar och glas som möjligt. Egna märken: Synsam: Synoptik: Specsavers: View eller Synsam Scandinavian Eyewear Specsavers Exempel:

18 MTkPX (3) Bilaga 2 Detaljerad information om inköp och glasögon Nedan följer en redovisning av de inköpta glasögonen. Generellt uppgavs ca 1-2 veckors leveranstid undantaget par 2B från Synoptik som skulle ta 3 veckor. Uppgifter om rabatter och erbjudanden samt om glas och ytbehandlingar har hämtats från kvitton, köparnas svarsformular och/eller från tillverkarnas hemsidor. Glasögon 1A: Köpare 1, Synsam Nordstan, Göteborg Pris: 6005 SEK Inkluderat: Glasögon, Tom Ford fodral, linsduk Ev. kampanj: - Typ av glas/ytbehandling: Stylis 1,67/Crizal Forte Beskrivning: Svart plastbåge. Flexibla skalmfästen. Tryck på båge: Vänster sida: TF 5013 B Höger sida: 135 TOM FORD Made in Italy CE Glasögon 1B: Köpare 1, Synoptik Östra Hamngatan 50A, Göteborg Pris: 5955 SEK Inkluderat: Glasögon, Prada fodral, linsduk, liten flaska rengöring Ev. kampanj: Extrapar glasögon på köpet (med begränsningar), värdecheck 300 kr Typ av glas/ytbehandling: Cosmolite 1,67/Solitaire topcoat Beskrivning: Svart plastbåge. Flexibla skalmfästen. Tryck på båge: Vänster sida: VPR AB Höger sida: PRADA MAde in Italy B CE BP

19 MTkPX (3) Bilaga 2 Glasögon 1C: Köpare 1, Specsavers Optik, Odinplatsen, Göteborg Pris: 3390 SEK Inkluderat: Glasögon, Specsavers fodral, linsduk Ev. kampanj: Extrapar glasögon på köpet (med begränsningar) Typ av glas/ytbehandling: Pentax 1,6/Ultraclear Beskrivning: Mörkgrå plastbåge. Flexibla skalmfästen. Tryck på båge: Vänster sida: FCUK Höger sida: Specsavers CE Glasögon 2A: Köpare 2, Synsam Wikanders, Borås Pris: 2685 SEK Inkluderat: Glasögon, Robert Claude fodral, linsduk Ev. kampanj: - Typ av glas/ytbehandling: Index 1,5/Crizal Alize Beskrivning: Brun metallbåge. Flexibla skalmfästen. Sadlar fästa med skruvar. Tryck på båge: Vänster sida: FOC / 18 \ 140 C3 CE Höger sida: Focalized

20 MTkPX (3) Bilaga 2 Glasögon 2B: Köpare 2, Synoptik Knallerian, Borås Pris: 3935 SEK Inkluderat: Glasögon, Scandinavian Eyewear fodral, linsduk Ev. kampanj: Extrapar glasögon på köpet (med begränsningar) Typ av glas/ytbehandling: Organic 1,5/Okänd Beskrivning: Metallbåge i brons/metallfärg. Plasttäckta sidor. Flexibla skalmfästen. Sadlar fästa genom klämning. Tryck på båge: Vänster sida: Scandinavian Eyewear CE Höger sida: 9293 skaga Glasögon 2C: Köpare 2, Specsavers Optik Österlånggatan 43, Borås Pris: 1890 SEK Inkluderat: Glasögon, Specsavers fodral, linsduk Ev. kampanj: Extrapar glasögon på köpet (med begränsningar) Typ av glas/ytbehandling: Pentax 1,5/Ultraclear Beskrivning: Metallbåge i brun/lila färg. Flexibla skalmfästen. Sadlar fästa genom klämning. Tryck på båge: Vänster sida: Gretchen Höger sida: Specsavers CE

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Datum Tenta Lösning Svar 2005-01-11 X X 2004-08-27 X X 2004-03-11 X X 2004-01-13 X 2003-08-29 X 2003-03-14 X 2003-01-14 X X 2002-08-30 X X 2002-03-15 X X 2002-01-15 X X 2001-08-31

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Filtersolglasögon från Multilens

Filtersolglasögon från Multilens Filtersolglasögon från Multilens Varför Filtersolglasögon och inte vanliga solglasögon? De flesta solglasögon har tagits fram med prioritet på en sak: Att de ska vara trendiga. Att de dessutom har skydd

Läs mer

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA Skyddsglasögon med individuell korrektion Safety Eyewear by Komfort och trygghet på jobbet. Skyddsglasögon med styrka från Carl Zeiss Vision ger högsta

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Förlaget Villaliv AB

Läs mer

Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON

Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON 2 Varför Filtersolglasögon och inte vanliga solglasögon? Vilken skillnad innebär Filtersolglasögon för dig? VarflrVarför De flesta solglasögon har tagits

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2013-04-03 Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Laboration i Geometrisk Optik

Laboration i Geometrisk Optik Laboration i Geometrisk Optik Stockholms Universitet 2002 Modifierad 2007 (Mathias Danielsson) Innehåll 1 Vad är geometrisk optik? 1 2 Brytningsindex och dispersion 1 3 Snells lag och reflektionslagen

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Fysikalisk optik. Övningshäfte

Fysikalisk optik. Övningshäfte Fysikalisk optik Övningshäfte Fotometri 1) Ett kök med måtten 3,4 m x 6,0 m skall ljussättas med infällda ljuspunkter i taket, s.k. spotlights. Belysningen på golvet i köket skall bli 300 lux i medeltal

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

Ljusets polarisation

Ljusets polarisation Ljusets polarisation Viktor Jonsson och Alexander Forsman 1 Sammanfattning Denna labb går ut på att lära sig om, och använda, ljusets polarisation. Efter utförd labb ska studenten kunna sätta upp en enkel

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m Problem. Utbredning av vattenvågor är komplicerad. Vågorna är inte transversella, utan vattnet rör sig i cirklar eller ellipser. Våghastigheten beror bland annat på hur djupt vattnet är. I grunt vatten

Läs mer

About the optics of the eye

About the optics of the eye About the optics of the eye Peter Unsbo Kungliga Tekniska Högskolan Biomedical and x-ray physics Visual Optics Innehåll Optiska begränsningar i ögat Hur mäter man ögats aberrationer? Hur skriver man vågfrontsrecept?

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK2002 1 december 2011

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK2002 1 december 2011 Räkneövning 6 Vågrörelselära & Kvantfysik, FK2002 december 20 Problem 36.23 Avståndet mellan två konvexa linser i ett mikroskop, l = 7.5 cm. Fokallängden för objektivet f o = 0.8 cm och för okularet f

Läs mer

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

Fysik (TFYA14) Fö 5 1. Fö 5

Fysik (TFYA14) Fö 5 1. Fö 5 Fysik (TFYA14) Fö 5 1 Fö 5 Kap. 35 Interferens Interferens betyder samverkan och i detta fall samverkan mellan elektromagnetiska vågor. Samverkan bygger (precis som för mekaniska vågor) på superpositionsprincipen

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

LEICA FABRIKEN. Konsten att bygga objektiv.

LEICA FABRIKEN. Konsten att bygga objektiv. LEICA FABRIKEN Konsten att bygga objektiv. Varje enskilt Leica-objektiv är konstruerad med absolut precision i en omsorgsfull proces. LEICA FABRIKEN Konsten att bygga objektiv. Ärade fotografer, Leica

Läs mer

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd?

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd? Problem. Betrakta en elgitarr. Strängarna är 660 mm långa. Stämningen är E-A-d-g-b-e, det vill säga att strängen som ger tonen e-prim (330 Hz) ligger två oktav högre i frekvens än E-strängen. Alla strängar

Läs mer

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm

Läs mer

Gauss Linsformel (härledning)

Gauss Linsformel (härledning) α α β β S S h h f f ' ' S h S h f S h f h ' ' S S h h ' ' f f S h h ' ' 1 ' ' ' f S f f S S S ' 1 1 1 S f S f S S 1 ' 1 1 Gauss Linsformel (härledning) Avbilding med lins a f f b Gauss linsformel: 1 a

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund 2013-03-20 Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders 1818-1889 Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

SSF Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

SSF Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument Kravspecifikation Dokument Utgåva Benämning SS 3620: 2010 Utgåva 2 2010-10-25 Byggnadsbeslag - Inbrottsskydd - Låsbara kompletteringsbeslag för fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder Tolkningen

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Vägledning för avrop från Glasögon

Vägledning för avrop från Glasögon Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade... 1 1.2.2 Ramavtalsleverantörer...

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING

LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING Personnummer Namn Laborationen godkänd Datum Labhandledare 1 (6) LABORATION 1: AVBILDNING OCH FÖRSTORING Att läsa före lab: Vad är en bild och hur uppstår den? Se

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

m a d e b y SOLGLASÖGON

m a d e b y SOLGLASÖGON made by SOLGLASÖGON PRODUKTINFORMATION Våra glasögon är kontrollerade och uppfyller EG Direktivet 89/686 enligt kraven i standard EN-1836:2005. Denna standard delar in linserna i fem olika kategorier utifrån

Läs mer

Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark

Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Handledare: Jonathan Fagerström Kurs: Introduktion till ingenjörsarbete, 7.5 HP Sammanfattning Apoidea beställde en undersökning av olika

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2012-08-27, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2012-08-27, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2012-08-27 Tentamen i Fotonik - 2012-08-27, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Vinkelupplösning, exempel hålkameran. Vinkelupplösning När är två punkter upplösta? FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Böjning i en spalt

Vinkelupplösning, exempel hålkameran. Vinkelupplösning När är två punkter upplösta? FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Böjning i en spalt Kursavsnitt Böjning och interferens Böjning i en spalt bsin m m 1,... 8 9 Böjning i en spalt Böjning i cirkulär öppning med diameter D Böjningsminimum då =m Första min: Dsin 1. 10 11 Vinkelupplösning,

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Dimension

Läs mer

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt!

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt! Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande Rita figurer och motivera ordentligt! Repetition av geometrisk optik 1. Ett objekt i luft ligger 400 mm innan en sfärisk gränsyta med krökningsradien

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic Encore

Läs mer

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren Geometrisk optik Förberedelser Läs i vågläraboken om avbildning med linser (sid 227 241), ögat (sid 278 281), färg och färgseende (sid 281 285), glasögon (sid 287 290), kameran (sid 291 299), vinkelförstoring

Läs mer

BANDGAP 2013-02-06. 1. Inledning

BANDGAP 2013-02-06. 1. Inledning 1 BANDGAP 13--6 1. Inledning I denna laboration studeras bandgapet i två halvledare, kisel (Si) och galliumarsenid (GaAs) genom mätning av transmissionen av infrarött ljus genom en tunn skiva av respektive

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... Sidan 1 av 7 Innehåll INLEDNING... MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... TEST LOKALISERING OCH MÅLSÄTTNING... TEORI OCH RESULTAT... TEORI... RESULTAT... 3 UTVÄRDERING... 6 APPENDIX... 6 APPENDIX

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

Vårtref. nr. 352 36 Växjö Hans Fransson 5080448

Vårtref. nr. 352 36 Växjö Hans Fransson 5080448 swereallvf Postadress RAPPORT Besöksadress Swerea IVF AB Argongatan 30, SE- 431 53 MÖLNDAL Box 104 SE-431 22 MÖLNDAL arg. nr. 556053-1526 Tfn +46 (0)31 706 60 00 Fax +46 (0)31 706 63 65 VAT no. SE556053152601

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Reklamation på levererade produkter från Kronfönster

Reklamation på levererade produkter från Kronfönster 1 Reklamation på levererade produkter från Kronfönster Figur 1. Serien illustrerar hur du agerar vid ett upplevt fel på dina fönster. Läs noga igenom denna skrift innan Ni sänder in anmälan. Finner Ni

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik 2011 08 25, kl. 08.00 13.00 FAFF25-2015-08-21 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 FAFF25 - Tentamen Fysik för Fysik C och i för

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Förklara dessa begrepp: Ackommodera Avbildning, Brytning Brytningslagen Brytningsindex Brytningsvinkel Brännvidd Diffus och regelbunden reflektion

Förklara dessa begrepp: Ackommodera Avbildning, Brytning Brytningslagen Brytningsindex Brytningsvinkel Brännvidd Diffus och regelbunden reflektion Förklara dessa begrepp: Ackommodera, ögats närinställning, är förmågan att förändra brytkraften i ögats lins. Ljus från en enda punkt på ett avlägset objekt och ljus från en punkt på ett närliggande objekt

Läs mer

Laboration i Geometrisk Optik

Laboration i Geometrisk Optik Laboration i Geometrisk Optik Stockholms Universitet 2014 Kontakt: olga. b ylund@ysik.su.se Instruktioner ör redogörelse ör laboration 1: Laboration 1 innehåller em experiment. Varje experiment bör presenteras

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: Fysik Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: - Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2014-04-25, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2014-04-25, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2014-04-25 Tentamen i Fotonik - 2014-04-25, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

1. a) I en fortskridande våg, vad är det som rör sig från sändare till mottagare? Svara med ett ord. (1p)

1. a) I en fortskridande våg, vad är det som rör sig från sändare till mottagare? Svara med ett ord. (1p) Problem Energi. a) I en fortskridande våg, vad är det som rör sig från sändare till mottagare? Svara med ett ord. (p) b) Ge en tydlig förklaring av hur frekvens, period, våglängd och våghastighet hänger

Läs mer

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB Inspecta Academy Oförstörande provning Provningsutförande Acceptanskrav EN 13445-5 (Tryckkärl ej eldberörda-kontroll

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Bilaga 3 Labmätningar Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Deltagare...

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Funktionstest av varmkompostbehållare

Funktionstest av varmkompostbehållare Sid 1 (8) Funktionstest av varmkompostbehållare Enheten för Kemi och Materialteknik Borås 2002 Sid 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Orientering 3 2 Syfte 3 3 Kriterier 3 4 Princip 4 5 Utrustning 4 6 Organiskt

Läs mer

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Leca installationsbjälklag, Alingsås RAPPORT 1 (6) Datum Uppdragsnr 572693 Handläggare Erik Backman Tel +46105055245 Mobil +46702713584 erik.backman@afconsult.com Uppdragsgivare Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Jonas Fransson Partihandelsgatan

Läs mer

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

BILAGA I. Icke-koherent optisk strålning. λ (H eff är endast relevant i området 180-400 nm) (L B är endast relevant i området 300-700 nm)

BILAGA I. Icke-koherent optisk strålning. λ (H eff är endast relevant i området 180-400 nm) (L B är endast relevant i området 300-700 nm) Nr 146 707 BILAGA I Icke-koherent optisk strålning De biofysiskt relevanta värdena för exponering för optisk strålning kan fastställas med hjälp av nedanstående formler. Vilka formler som skall användas

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

3. Metoder för mätning av hörförmåga

3. Metoder för mätning av hörförmåga 3. Metoder för mätning av hörförmåga Sammanfattning Förekomst och grad av hörselnedsättning kan mätas med flera olika metoder. I kliniskt arbete används oftast tonaudiogram. Andra metoder är taluppfattningstest

Läs mer

18-55 mm Anger att objektivet har en varierbar brännvidd (zoom) på 18-55 mm. Kallas även för zoom.

18-55 mm Anger att objektivet har en varierbar brännvidd (zoom) på 18-55 mm. Kallas även för zoom. Objektivbeteckningar 1:3,5 Maximal bländaröppning. Anger att objektivet har en fast största bländare på 3,5. Ofta föregås siffrorna av f för att visa att det är bländaren som avses. 1:5,6-6,3 Maximal bländaröppning.

Läs mer

Geometrisk optik. Laboration

Geometrisk optik. Laboration ... Laboration Innehåll 1 Förberedelseuppgifter 2 Laborationsuppgifter Geometrisk optik Linser och optiska instrument Avsikten med laborationen är att du ska få träning i att bygga upp avbildande optiska

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det 2. Svart låda Hur gör man Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det Skåpet: Det enda vi kan se är ljus. Vi kan inte se hundar, bilar, bollar eller

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Optisk bänk En Virtuell Applet Laboration

Optisk bänk En Virtuell Applet Laboration Optisk bänk En Virtuell Applet Laboration Bildkonstruktion med linser. Generell Applet Information: 1. Öppna en internet läsare och öppna Optisk Bänk -sidan (adress). 2. Använd FULL SCREEN. 3. När applet:en

Läs mer

MÄTKAMPANJ. Kampanjen gäller till och med 28-02 - 2015 eller så långt lagret räcker

MÄTKAMPANJ. Kampanjen gäller till och med 28-02 - 2015 eller så långt lagret räcker MÄTKAMPANJ Kampanjen gäller till och med 28-02 - 2015 eller så långt lagret räcker Om IDF Du kan lita på IDF från minska skjutmått till de största mätverktygen IDF är ett företag inom den Italienska LINK

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:5 2012-06-05 Dnr C 13/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:5 2012-06-05 Dnr C 13/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:5 2012-06-05 Dnr C 13/11 KÄRANDE/GENSVARANDE Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 22, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Läs mer