Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon"

Transkript

1 Datum Beteckning Sida MTkPX (15) Handläggare, enhet Stefan Källberg Mätteknik , Specsavers Sweden AB Odinsplatsen 2A GÖTEBORG Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har genomfört en jämförande kvalitetsundersökning av sex par glasögon införskaffade från tre optikkedjor i Sverige: Synsam, Synoptik och Specsavers. Undersökningen har utarbetats i samråd med uppdragsgivaren. Sammanfattning De provade glasögonen inköptes av en man och en kvinna vilka rekryterats för uppdraget av SP. Hos respektive optiker så följde köparna den gängse proceduren vid glasögoninköp, dvs. de genomförde först en synundersökning och beställde därefter glasögon i enlighet med instruktioner från SP. De båda köparna var ombedda att införskaffa så liknande glasögon som möjligt hos de olika optikerna, både vad gäller bågar och glas, detta för att få så jämförbara produkter som möjligt. Samtliga glasögon skulle beställas med bästa tänkbara ytbehandling (främst hårdhets- och antireflexbehandlig). I det stora hela stämde de inköpta glasögonen överrens med intentionerna men eventuella skillnader har beaktats vid utvärderingen. De grundläggande optiska testerna innefattade glasögonens styrkor (sfär, cylinder och axel) och jämnhet över ytan samt linscentrens avstånd och positioner då dessa parametrar torde vara av största vikt för de flesta glasögonbärare. Vad gäller styrkorna så noterades inga signifikanta avvikelser gentemot recepten då de små skillnader som noterades var helt försumbara. För positionerna hos glasens optiska centrum uppmättes vissa mindre avvikelser jämför med recept och optimala positioner. Dock, med hänsyn till aktuella toleranser i standarder och hur dessa avvikelser påverkar en glasögonbärare, så bedöms samtliga glasögon som acceptabelt monterade och utan någon kvalitetsavvikelse. Andra tester inkluderar utvärdering av glasens ytbehandlingar, dvs. antireflex- och hårdhetsbehandling samt eventuella vatten och smutsavvisande egenskaper. Samtliga glasögon bedöms ha adekvata ytbehandlingar även om skillnaderna jämfört med helt obehandlade plastglas i några enstaka fall verkarv vara relativt små. Sammantaget hade glasögonen från Synsam något bättre ytbehandling än glasögonen från Specsavers och Synoptik, då de överlag presterade bäst eller bland de bästa glasögonen i de mest relevanta och utslagsgivande testerna (reflektans, reptålighet och rengöringsförmåga). Sammantaget presterade Specsavers och Synoptik relativt likvärdigt och något sämre i dessa tester. En mindre kvalitetsavvikelse noterades dock hos ett av glasögonen från Synsam pga. en ojämn reflektans mellan vänster och höger lins hos ett av paren. Några grundläggande mekaniska tester genomfördes också för att säkerställa tillräcklig robusthet och kvalité hos glasinfattning och bågar. Inga kvalitetsavvikelser noterades. Glasögonens brytningsindex verifierades utan anmärkning genom mekanisk mätning av linsradier. Sammanfattningsvis, givet de i flesta fall små uppmätta skillnader och avvikelser så kan glasögonen anses relativt likvärdiga ur ett användarperspektiv, dock med en viss fördel för ytbehandlingarna hos glasögonen från Synsam avseende reptålighet och rengöringsförmåga. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen SP Box Borås Västeråsen Brinellgatan Borås godkänt annat.

2 MTkPX (15) Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Innehållsförteckning 2 1. Uppdragsgivare 3 2. Glasögoninköp Recept Sammanfattning butiker Glasögonpriser Jämförbarhet mellan inköpta glasögon 5 3. Provningsdatum 5 4. Provningsmetoder Vikt och dimensioner Glasens styrkor, jämnhet och optiska centrum (OC) Transmittans Reflektans Brytningsindex Reptålighet/nötning Linsinfattning och bryggdeformation Vibrationsprov Vatten och smutsavvisande egenskaper/rengöring Utrustningslista 8 5. Resultat Vikt och dimensioner Glasens styrkor, jämnhet och optiska centrum (OC) Transmittans Reflektans Brytningsindex Reptålighet/nötning Linsinfattning och bryggdeformation Vibrationsprov Vatten och smutsavvisande egenskaper/rengöring Övrigt 14 6 Sammanfattning av resultaten 15 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Instruktioner till glasögonköparna Detaljerad information om inköp och glasögon Terminologi Provningsmetod för linsinfattning och bryggdeformation Styrkor och jämnhet over linsen Spektral transmittans Spektral reflektans Linsreflexer från lysrör Linsradier Linsavfasningar Provade kvalitetsegenskaper och dess påverkan på bäraren

3 MTkPX (15) 1. Uppdragsgivare Specsavers Sweden AB 2. Glasögoninköp Köparna, en man ca 40 år och en kvinna ca 35 år besökte en butik från vardera av följande svenska optikkedjor: Synsam, Synoptik och Specsavers. I varje butik genomfördes de ett syntest varefter de beställde sina glasögon. Köparna hade i förväg instruerats angående vilken typ av bågar och linser de skulle eftersträva att köpa, samt även fått var sin lista med olika butiker att välja mellan. Ingen av köparna hade någon tidigare expertkunskap om optik och glasögon men tillhandahölls skriftliga instruktioner innan inköpen. De fullständiga instruktionerna redovisas i bilaga 1. Köpare 1 (man): Svarta/mörka märkesbågar i plast Enkelslipade plastglas med brytningsindex (index) 1,6 Bästa möjliga hårdhets- och antireflexbehandling Köpare 2 (kvinna) Rimligt prissatt metallbåge (kedjornas egna märken) Enkelslipade plastglas med brytningsindex (index) 1,5 Bästa möjliga hårdhets- och antireflexbehandling I denna rapport har de provade glasögonen benämnts med 1 eller 2 för köparen och A, B och C för aktuell optikkedja (A = Synsam, B = Synoptik och C = Specsavers). Överlag stämmer de inköpta glasögonen bra överrens med angivna specifikationer och är jämförbara inom respektive grupp (1 och 2). Köpare 2 tyckte inte att hon hittade några rimligt billiga bågar enligt specifikationerna hos Synoptik och valde därför ett par som relativt sett var betydligt dyrare än övriga i gruppen. Annars finns största skillnaden hos glasögonen i grupp 1 där två av glasögonen har glas med index 1,67 istället för det specificerade indexet 1,6. Enligt uppgift så beror detta på att index 1,67 rekommenderats av butiken och att köparen inte haft tillräcklig insikt i frågeställningen för att kunna påverka detta. 2.1 Recept Nedan anges recepten för respektive glasögonpar. Glasögon 1A-1C: Glasögon/öga Sfär (D) Cylinder (D) Axel ( ) PD (mm) 1A /höger -6, ,5 1A/ vänster -6, B /höger -6, B /vänster -6, C /höger -6,25-0, * 1C /vänster -6,00-0, * * Angett som totalvärde på avståndet, dvs. 64 mm

4 MTkPX (15) Glasögon 2A-2C: Glasögon/öga Sfär (D) Cylinder (D) Axel ( ) PD (mm) 2A /höger -1,50-0, ,5 2A/ vänster -1,00-0, ,5 2B /höger -1, ,5 2B /vänster -1,25-0, ,5 2C /höger -1, C /vänster -1,00-0, I endast ett fall angavs pupillavståndet (PD) som ett totalvärde vilket då ansetts vara symmetriskt fördelat på höger och vänster öga. Flertalet recept innehöll en del ytterligare information som t.ex. korrigerat och okorrigerat visus (se förklaring i bilaga 3). Överlag är överrensstämmelsen mellan synundersökningarna god även om det förekommer skillnader i styrka på upp till 0,5 D mellan olika recept. Även PD-värdena skiljer sig åt inom grupperna med upp till 3 mm total variation. Då resultaten från en synundersökning inte bara beror på metoden, instrumentet och optikern som utför undersökningen utan även till stor del på personen som undersöks (bedömning, hälsotillstånd, ev. medicinering, användning av kontaktlinser mm) så är det inte möjligt att bedöma noggrannheten i de individuella recepten i denna rapport. Dock, i ljuset av övriga presenterade resultat så bör man notera att själva syntesten och utprovningen av ett par nya glasögon är en viktig del vid inköp av nya glasögon. 2.2 Sammanfattning butiker Innan inköpen så förseddes köparna med varsin lista med ett flertal olika butiker de kunde välja mellan att besöka. Butikerna var olika för respektive köpare men de fick fritt välja bland de listade butikerna. Följande butiker nyttjades för inköpen: Glasögon Kedja/butik Beställning 1 Hämtning 1A Synsam Nordstan, Göteborg B Synoptik Östra Hamngatan, Göteborg 1C Specsavers Optik, Odinplatsen, Göteborg 2A Synsam Wikanders, Borås B Synoptik Knallerian, Borås C Specsavers Optik Österlånggatan, Borås Även datum för syntest 2.3 Glasögonpriser Nedan redovisas priser för de inköpta och provade glasögonen, samt hur priserna fördelar sig på olika kostnadsbitar. Se bilaga 2 för ytterligare information om glasögonen. Glasögon Märke Pris (SEK) Totalt Båge Glas Syntest Rabatt 1A Tom Ford B Prada C FCUK A Focalized B Skaga (båge) 2C Specsavers

5 MTkPX (15) 1 Pris för båge inklusive obehandlade standardlinser (index 1,5) 2 Pris for linser utöver standard (1C = ytbehandling och index 1,6, 2C = ytbehandling) 3 Med index 1,67 linser, normalt något dyrare än index 1,6 ( SEK) 2.4 Jämförbarhet mellan inköpta glasögon Bågar: Bågarna inom de två grupperna skiljer sig något åt vad gäller storlek och färg men är i stort relativt lika avseende material, linsinfattning och funktion. Linser: Skillnaden i index mellan glasögonen i grupp 1 (index 1,6 and 1,67) kan ha en viss effekt på transmittans, reflektans och linstjocklek i första hand. Dock, med tanke på antireflexbehandlingarna bör de flesta skillnaderna vara relativt små men har trots det beaktats vid utvärderingen av resultaten. 3. Provningsdatum Maj Provningsmetoder Olika prov har utförts för att jämföra kvalitén hos de inköpta glasögonen utifrån ett konsumentperspektiv. Tonvikten har lagts på optisk provning eftersom dessa egenskaper torde vara viktigast för de flesta glasögonköpare. Vissa mekaniska tester har dock gjorts för att kontrollera att glasögonen uppfyller vissa minimikrav vad gäller styrka och konstruktion. Några av de testade egenskaperna har bedömts vara av huvudsakligen estetisk eller kosmetisk natur och har därför inte inkluderats i kvalitetsjämförelsen. Detta gäller t.ex. vikt, vissa dimensioner samt färgen hos reflexer från glasen. De inköpta glasögonen och vissa provningsdetaljer har diskuterats med en oberoende optiker, vars åsikter har beaktats. De optiska testerna innefattar styrkan hos glasen (sfär, cylinder och axel), jämnhet i styrka över glasens yta, transmittans, reflektans, brytningsindex hos glasen samt avstånd och position för de optiska centren (OC). De mekaniska testerna innefattar linsinfattning och bryggdeformation, repoch nötningstålighet hos glasen samt ett vibrationstest för att upptäcka lösa eller dåligt monterade delar. Andra tester/mätningar inkluderar glasögonens vikt samt vissa mått på glasen. Vidare kontrollerades de vatten- och smutsavvisande egenskaper (hydro- och oleofobiska egenskaper) som vissa ytbehandlingar hävdas ha. Glasögonen undersöktes noggrant vid ankomst till SP (innan någon provning utförts). Notera också att beslutet att inte utvärdera eventuella skillnader mellan recepten togs innan köparna besökt någon optiker. Kommentarer kring standarder: Det finns ett stort antal ISO- och ANSI-standarder som täcker in olika aspekter av konsumentglasögon och föreslår provmetoder och toleranser för glas- och bågegenskaper. I denna utvärdering har resultaten i de flesta fall inte relaterats till toleranser eller specifikationer som ges av dessa standarder, då utvärderingen utförts på ett jämförande sätt. Relevanta ISO-standarder kan hittas på webbsidan under TC 172/SC 7 Ophthalmic optics and instruments. 4.1 Vikt och dimensioner Varje glasögonpar vägdes med en högupplöst våg. Glasens dimensioner och kanttjocklek uppmättes med ett digitalt skjutmått. Linsernas tjocklek i de optiska centren (OC) mättes med en mätmaskin med sfäriska mätspetsar.

6 MTkPX (15) 4.2 Glasens styrkor, jämnhet och optiska centrum (OC) Styrkan hos samtliga glas uppmättes med linsmätare TOPCON Model LM-3B.3BC, som har en analog skala med 0,125D (dioptrier) gradering (0,25D över ±5D). Den absoluta noggrannheten hos instrumentet validerades genom jämförelse med två andra instrument hos en lokal optiker. Typiskt överrensstämmer de olika instrumenten bättre än 0,1D vid sfäriska styrkor upp till 6D. Uppmätta cylinderaxlar överrensstämde inom 3. Med samma instrument flyttades glasen cirka ±8 mm runt OC för att upptäcka avvikelser i styrka relativt styrkan i OC. Fem olika positioner mättes på varje glas, OC inkluderat. Det har antagits att glastillverkarna valt lämpliga radier hos de olika glasen för att på så sätt hålla olika typer av aberrationer (avvikelser, fel) på rimligt låga nivåer. Därför har inga specifika mätningar gjorts av kantdistorsion, sagittalfel etc. För att noggrant bestämma avstånden mellan OC och deras relativa position i bågarna, skickades en laserstråle genom glasen och registrerades ca 1 m bort på ett millimeterpapper. Glasögonen var monterade horisontellt på en graderad släde och justerades så att laserstrålens avlänkning var noll. Kommentar angående aberrationer: Alla korrigerande linser uppvisar olika typer av aberrationer. Storleken på felen beror huvudsakligen på typ, storlek och styrka hos linsen. Vidare ökar oftast aberrationerna ju närmre linskanten man kommer. Genom att variera linsparametrar (brytningsindex, radie, diameter, asfäriskhet mm) kan felen minimeras (eller hållas på rimliga nivåer). Då glasen i de glasögon som utvärderas i denna rapport samtliga har något olika linsparametrar, har inget försök gjorts att mäta dessa komplexa aberrationer nära kanterna. Oftast håller sig också glasögonanvändare relativt nära OC med ögonen, varför dessa aberrationer normalt torde ha en marginell påverkan på användaren 4.3 Transmittans Den spektrala transmittansen F ( ) mättes i området 350 nm till 780 nm i steg om 5 nm med en spektrofotometer Lambda 900 med en integrerande sfär som detektor. Genom att använda CIE V( )-funktionen för fotopiskt seende och lämplig standardiserad ljuskälla, beräknades den visuella transmittansen v enligt: v 780nm ( F 380nm 780nm 380nm ) V( V( ) S ) S ( X X ( ) d ) d, där S X ( ) är den spektrala distributionen hos en CIE standardljuskälla. 4.4 Reflektans Den totala spektrala reflektansen F( ) mättes vid en infallsvinkel på ca 15 i området 380 nm till 780 nm i steg om 10 nm med en monokromator Zeiss MM12. En kiseldetektor med stort fönster användes för detektering. För att relatera uppmätta reflektanser och variationer till den generella minskningen i reflektans tack vare anti-reflexbehandlingarna, uppmättes även ett obehandlat standardglas (CR39 index 1,5) från en viss tillverkare på samma sätt.. Därefter beräknades den visuella reflektansen v på motsvarande sätt som den visuella transmittansen (avsnitt 4.3). Vidare togs bilder på reflexerna med ett lysrör som ljuskälla. Alla glasögon placerades på liknande sätt under lysröret, varefter en digitalkamera monterad på stativ, inställd med fast slutartid och bländare, användes för att ta bilder av reflexerna.

7 MTkPX (15) 4.5 Brytningsindex I syfte att validera/kontrollera de beställda brytningsindexen hos glasögonen, mättes inre och yttre radier genom OC (längs en eventuell cylinderaxel) med en mätmaskin. Endast de högra linserna på respektive glasögonpar uppmättes. Radierna utvärderades över en sträcka på ca 6 mm symmetriskt kring OC, där samtliga glas uppvisade en närmast perfekt sfärisk form. Med hjälp av nedanstående ekvation justerades brytningsindexet så att den beräknade styrkan hos respektive lins överensstämde med den uppmätta (enligt 4.2). Notera att glasens tjocklek har försummats i ekvationen nedan, då den har en väldigt liten inverkan på resultatet. P (1 n ) / r ( n 1) /, där i r o n = brytningsindex r i and r o = inre och yttre radie (m) 4.6 Reptålighet/nötning Denna provning baserades på paragraf 15 i EN 168 Personal eye protection Non optical test methods. Hos samtliga glasögon demonterades vänsterglasen ur bågarna. Respektive glas placerades på en platta som roterade med cirka 80 rpm, med en vinkel på 45. Därefter hälldes 800 ml sand med kornstorleken 0,5/0,7 mm genom ett långt rör som fördelade sanden jämt över glasens yta. Varje glas uppmättes före och efter detta prov med en så kallad haze-meter bestående av en ljuskälla och en integrerande sfär som kan flyttas till två olika positioner. I position 1 mäts det diffust transmitterade ljuset (med hjälp av en ljusfälla) och i position 2 mäts det totala transmitterade ljuset. Genom att jämföra dessa resultat före och efter testet med fallande sand, kan mängden diffusion (disighet) som orsakats av sanden beräknas. För att relatera de uppmäta värdena och variationerna till obehandlade plastglas, provades även ett obehandlat standardglas (CR39 index 1,5) från en viss tillverkare på samma sätt. 4.7 Glasinfattning och bryggdeformation Denna provning har utförts enligt paragraf 6.9 i EN 1836:1997 Personal eye protection Sunglasses and sunglare filters for general use. Ett liknande test återfinns i ISO 12870:2004 Ophthalmic optics Spectacle frames Requirements and test methods. Respektive glasögonpar klämdes fast kring den geometriska mittpunkten på det vänstra glaset (eller egentligen mittpunkten hos bågens öppning). Därefter belastades motsvarande position på det högra glaset genom att sänka ner spetsen ( 10 mm) på en kraftgivare tills den uppmätta kraften var 5 N, eller till dess att förflyttningen var 10 % av avståndet mellan glasens mittpunkter. Denna position behölls under cirka 60 s innan kraftgivaren lyftes upp igen. Förflyttningen och eventuell kvarstående nedböjning uppmättes med en digital mätklocka. Enligt EN1836:1997 skall den kvarstående nedböjningen vara mindre än 2 % av avståndet mellan mittpunkterna för att resultaten skall anses vara godkända. Se bilaga 4 för en bild på mätuppställningen. 4.8 Vibrationsprov Detta prov baserades på paragraf 10.2 in BS 6102:Part 3:1986 Specification for photometric and physical requirements of lighting equipment (British Standard). Glasögonen placerades och fästes på en metallplatta, fäst vid en anordning för att vibrera plattan mot en stålkloss. Varje glasögonpar vibrerades i 10 minuter vid 12 Hz och inspekterades därefter för att upptäcka eventuella skador som uppstått (lösa skruvar, glas mm).

8 MTkPX (15) 4.9 Vatten- och smutsavvisande egenskaper/rengöring Först rengjordes glasögonen noggrant och sköljdes under rinnande vatten och allmän vattenavstötande förmåga bedömdes. Dessutom gjordes en enkel kontroll hur väl s.k. permanentpennor fastnade på linserna. För att kvantifiera hur smuts fastnar på glasen, samt hur detta påverkar rengöringsförmågan genomfördes följande tester: En lins på respektive glasögonpar täcktes med ett eller flera fingeravtryck under kontrollerade former. Efter en viss tid applicerades en bit tejp på den av fingeravtryck täckta linsen. Tejpen drogs därefter bort med en kraftgivare medan den uppmätta kraften registrerades. Borttagningen av tejpen, dvs. förflyttningen av kraftgivaren samt datainsamlingen utfördes med hjälp av en dator. Efter det att tejpen dragits bort från samtliga glas gjordes en visuell bedömning och ranking av glasen baserat på hur mycket rester av fingeravtrycken som fanns kvar. Genom att kombinera resultaten från kraftmätningarna med resultaten från den visuella bedömningen erhölls de slutliga resultaten. Ovanstående moment upprepades ett flertal gånger för vänster- respektive högerlinser, samt för in- och utsidor. Idealt torde de två deltesterna som beskrivs ovan ge samma resultat, dvs. om fingeravtryck fastnar dåligt på en linsyta kommer det vara lätt att dra bort tejpen samt få rester av fingeravtrycken finns kvar på linsen Utrustningslista Linsmätare TOPCON Model LM-3B Spektrofotometer Lambda 900, SP inv.nr Monokromator Zeiss MM12, SP inv.nr Haze-meter UX10, SP inv.nr Kraftgivare SALTER, SP inv.nr Skjutmått, SP inv.nr Mätklocka Kroeplin EM25, SP inv.nr Mätmaskin ULM 600-C, SP inv.nr Strömförstärkare Keithley 427, SP inv.nr Mätmaskin, Form Talysurf 120, SP inv.nr Multimeter Keithley, SP inv.nr Oscilloskop Tektronix TDS 2024B Digitalkamera OLYMPUS C-5050, 5 Megapixel

9 MTkPX (15) 5. Resultat Vid ankomsten till SP var samtliga glasögon utan synliga skador och ingen kvalitetsskillnad kunde noteras efter en första visuell inspektion. 5.1 Vikt och dimensioner I nedanstående tabell sammanfattas ett antal olika mått. Vad gäller linsbredd och linshöjd rapporteras maxvärden. Linstjockleken mättes i OC där linserna är som tunnast. Värdena för optisk area är grova uppskattningar som endast apporteras i informationssyfte. Enhet i tabellen är millimeter (mm) om inget annat anges. Mått Glasögon nr. 1A 1B 1C 2A 2B 2C Linsbredd 51,4 52,2 51,0 52,0 49,3 50,2 Linshöjd 32,8 29,3 26,9 25,5 26,0 22,2 Linstjocklek vänster 1,04 1,30 1,43 1,56 1,78 1,92 Linstjocklek höger 1,02 1,27 1,11 1,67 2,09 1,75 Kanttjocklek vänster 5,2 5,4 5,4 2,5 2,8 2,8 Kanttjocklek höger 5,6 6,2 5,7 3,5 3,3 Ca 3 mm 1 Optisk area (mm 2 ) Vikt vänster lins (g) 5,2 5,0 4,5 3,1 3,3 3,0 Totalvikt (g) 31,4 32,7 29,3 15,1 26,9 22,9 1 Uppskattat värde då linsens främre kant döljs av bågen Den uppskattade mätosäkerheterna är ±0,5 mm för linshöjd och bredd, ±0,2 mm för kanttjocklek, ±0,05 mm för OC tjocklek och ±0,2 g för totalvikten. Ur ett kvalitetsperspektiv har ingen bedömning gjorts av vikt och storlek/form eftersom detta huvudsakligen väljs efter tycke och smak. Linstjocklek kan anses vara en kvalitetsegenskap men inget av glasögonparen utmärker sig i det avseendet. Det är heller ingen märkbar skillnad mellan index 1,67 glasen (1A och B) och index 1,6 (1C) trots relativt lika bågar och styrkor. Överlag noteras ingen kvalitetsskillnad vad gäller vikt och dimensioner. 5.2 Linsstyrka, jämnhet och optiska center (OC) Linsstyrka Avvikelserna jämfört med recept är inom ±0,05D för samtliga glasögon. Detta är ungefär i samma storleksordning som det använda instrumentets upplösning vilket innebär att glasögonens verkliga styrkor får anses stämma mycket bra överrens med receptens. Uppmätta cylinderaxlar ligger inom ±6 grader från de i recepten angivna axlarna men endast i ett fall (2A vänster lins) kan de noterade avvikelserna anses ha någon signifikans med hänsyn tagen till cylinderstyrkor och instrumentnoggrannhet. Här är avvikelsen 6 vid en cylinderstyrka på -0,75D. Dock, även om en viss verklig avvikelse kan konstateras kommer även i detta fall den eventuella påverkan på glasögonanvändaren vara klart försumbar. Uppmätta värden presenteras i bilaga Jämnhet i styrka Överlag noterades inga signifikanta variationer över glasögonens ytor med då uppmätta variationer var inom 0,15 D för grupp 1 och inom 0,10 D för grupp 2. Givet aktuella styrkor och att man normalt tittar i glasögonen nära glasens OC är detta försumbart för glasögonanvändaren Optiska centrum (OC) Nedan presenteras resultaten för avstånd och position för glasögonens optiska centrum. Samtliga värden anges i mm.

10 MTkPX (15) Glasögon nr Uppmätt avstånd mellan OC Avvikelse från recept Horisontell centrering (relativt recept) Vertikal position relativt mitt 1A 61,0 ±0,5-0,5 1,0 +5,0 1B 61,1 ±0,5 +0,1 0,7 +1,5 1C 62,4 ±0,5-1,6 1,2 +3,0 2A 60,0 ±1,0-1,0 0,3 +2,5 2B 60,8 ±1,0-1,2 0,5 0,0 2C 62,6 ±1,0-1,4 0,9 +1,5 Fel avstånd mellan två linsers optiska centra kommer att orsaka en prismatisk effekt hos bäraren där styrkan är en kombination av avståndsfelet och glasens styrkor. Storleken på denna brytning bestäms med hjälp av Prentice regel (se bilaga 3) och av ovanstående så kommer avvikelsen hos glasögon 1C att orsaka en prismatisk brytning på ca 1,1 D totalt. Hur många prismadioptrier som kan tolereras är troligtvis väldigt personligt men baserat på standarden ANSI Z (American National Standard for Ophthalmic Prescription Ophthalmic Lenses) så är toleransen ±2,5 mm för glasögon med styrkor över ± 2,75D. Givetvis är det bättre ju mindre prismatisk brytning som introduceras pga. felaktig montering men givet aktuella styrkor, avvikelser, mätosäkerheter och toleranser bedöms samtliga ovanstående avvikelser vara acceptabla och utan anmärkning. I de sista två kolumnerna ovan visas hur de optiska centren ligger placerade i bågen. Dessa parametrar är normalt inte så inte kritiska för glasögonens korrigerande funktion förutsatt att glasögonens vänstra och högra linser har liknande styrka. Normalt eftersträvas dock optimal horisontell centrering (med hänsyn tagen till eventuell asymmetri enligt recept) samt en vertikal position nära eller något över mitten, lite beroende på bågens storlek. Skillnaderna mellan de optiska centrens placering i höjdled var mindre än 1 mm mellan vänster och höger glas för samtliga glasögon. 5.3 Transmittans Nedan presenteras värden för visuella transmittans, dels för CIE ljuskälla D65 (som representerar medelstarkt dagsljus, färgtemperatur 6500 K) och dels för CIE ljuskälla A (som representerar inomhusförhållanden med glödlampor, färgtemperatur 2856 K). Som jämförelse mättes även ett obehandlat standardplastglas (CR39, index 1,5) från en viss linstillverkare. Diagram över uppmätt spektral transmittans presenteras i bilaga 6. Glasögon nr / lins Transmittans D65 % Transmittans A % 1A /höger 96,8 96,8 1A/vänster 97,2 97,2 1B /höger 97,4 97,1 1B/vänster 97,8 97,5 1C /höger 97,3 97,1 1C/vänster 97,2 97,0 2A /höger 98,1 98,0 2A/vänster 98,3 98,3 2B /höger 97,4 97,1 2B/vänster 97,4 97,0 2C /höger 97,2 96,9 2C/vänster 97,3 97,1 Obehandlat glas 92,6 92,6 Mätosäkerheten uppskattas till ±0,8 % i absolut transmittans och till ±0,5 % relativt inom respektive glasögongrupp.

11 MTkPX (15) För samtliga glasögon är skillnaden mellan vänster och höger glas mindre än 0,4 % och helt försumbar. Totalt varierar transmittansen från knappt 97 % upp till drygt 98 %. Denna skillnad på ca 1,5 % måste anses helt försumbar för glasögonbäraren. Om man betraktar den spektrala transmittansen i bilagan kan man se att de flesta kurvorna varierar max 3 % över det viktigaste området av det synliga spektrat (450 nm 650 nm) vilket innebär att färger uppfattas lika med respektive utan glasögon. Även för glasögonparet med störst spektral variation (2B) är variationen mindre än 5 % och med största sannolikhet inte märkbar för användaren. På det stora hela kan samtliga glasögon anses likvärdiga avseende mängden och färgen på det transmitterade ljuset. Man kan också notera att de flesta glasögon blockerar det allra mesta av potentiell skadlig UV- strålning under 380 nm. 5.4 Reflektans Nedan presenteras värden för visuell reflektans för CIE illuminant D65 och A. Som jämförelse mättes även ett obehandlat standardplastglas (CR39, index 1,5) från en viss linstillverkare. Diagram över uppmätt spektral transmittans presenteras i bilaga 6. Glasögon nr / lins Reflektans D65 % Reflektans A % 1A /höger 1,7 1,6 1A/vänster 1,1 1,1 1B /höger 1,3 1,1 1B/vänster 1,5 1,3 1C /höger 1,5 1,3 1C/vänster 1,3 1,1 2A /höger 1,3 1,3 2A/vänster 1,4 1,3 2B /höger 1,9 1,7 2B/vänster 1,8 1,5 2C /höger 2,0 1,8 2C/vänster 2,0 1,8 Obehandlat glas 6,9 6,9 Samtliga antireflexbehandlade glas har betydligt lägre reflektans än det obehandlade testglaset. Totalt varierar reflektansen mellan ca 1 % och 2 % och något mindre inom respektive grupp. Man kan också notera att även om högre brytningsindex innebär högre reflektans för obehandlade glas så är medelreflektansen lägre i grupp 1. Detta indikerar att skillnaden mellan indexen i grupp 1 (1,6 respektive 1,67) är försumbar vad gäller just reflektans. De små skillnaderna totalt och inom respektive grupp torde ha liten inverkan på glasögonbäraren men speciellt för grupp 2 finns en viss signifikans i skillnaderna där Synsam presterar bäst, följt av Synoptik och Specsavers. Dock, sett till bägge grupperna är skillnaderna i det närmaste försumbara vilket illustreras i nedanstående diagram där staplarna motsvarar medelvärden för uppmätta reflektanser i både grupp 1 och 2 (samt vänster och höger linser): 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Synsam Synoptik Specsavers

12 MTkPX (15) Förutom absoluta reflektansvärden kan även jämnheten mellan höger och vänster glas anses vara en parameter som påverkar kvaliteten. I detta fall utmärker sig glasögonpar 1A negativt där det finns en relativt tydlig skillnad mellan höger och vänster linsreflex, både vad gäller färg och storlek. Detta illustreras i nedanstående diagram där skillnaderna mellan höger och vänster glas presenteras för samtliga glasögonpar. Detta kan även noteras i bilaga 8. 2,5 2,0 1,5 Höger Vänster 1,0 0,5 0,0 1A 1B 1C 2A 2B 2C För vissa glasögonanvändare kan utseendet på reflexerna tänkas ha viss betydelse. Detta illustreras i bilaga 8 där samtliga bilder på reflexerna har tagit under samma förhållanden. Och med samma kamerainställningar. Mindre färgskiftningar kan trots detta ha uppkommit, men skillnaden mellan glasögonen framgår tydligt. Ingen kvalitetsbedömning har gjorts baserad på färgen hos reflexerna, då denna egenskap ansetts vara av kosmetisk natur. Sammanfattningsvis vad gäller antireflexbehandlingarna så presterar Synsams glasögon i grupp 2 något bättre än övriga. Dock har Synsams glasögon i grupp 1 något ojämna reflexer mellan vänster och höger glas vilket bedöms som en mindre kvalitetsavvikelse. 5.5 Brytningsindex Genom att använda uppmätta linsradier tillsammans med uppmätta styrkor beräknades följande brytningsindex för glasen: Glasögon nr 1A 1B 1C 2A 2B 2C Index 1,66 1,67 1,59 1,48 1,48 1,49 Mätosäkerheten i ovanstående värden uppskattas till±0,02 respektive ±0,03 för glasögonen i grupp 1 respektive grupp 2. Detta innebär att ovanstående värden stämmer bra överrens med de beställda indexen. Uppmätta radier presenteras i bilaga Reptålighet/nötning Nedan redovisas ökningen i diffust transmitterat ljus efter prov med fallande sand. Resultaten avser glasögonens vänstra linser. Som jämförelse mättes även ett obehandlat standardplastglas (CR39, index 1,5) från en viss linstillverkare. Glasögon nr / lins Ökning av diffus transmittans % 1A /vänster 0,6 ±0,2 1B /vänster 1,0 ±0,2 1C /vänster 1,2 ±0,2 2A /vänster 0,6 ±0,1 2B /vänster 1,8 ±0,1 2C /vänster 1,0 ±0,1 Obehandlat glas 2,1 ±0,1

13 MTkPX (15) Ovanstående mätosäkerheter gäller inom respektive grupp av glasögon. Vid jämförelse mellan grupperna bör en något högre osäkerhet antas (±0,2 % respektive ±0,3 %). Vid en jämförelse med ovanstående värden och en visuell granskning så är korrelationen mellan den uppmätta ökningen av diffus transmittans och den visuella bedömningen tydlig. Glasögon A uppvisar generellt den minsta ökningen av diffust transmitterat ljus och ör också tydligt minst påverkat av sanden. Lika tydlig är den relativt kraftiga diffuseringen av glasögon 2B medan övriga skillnader är mindre signifikanta, s. Sammantaget är glasögonen från Synsam mindre känsliga för den fallande sanden än övriga glasögon vilket indikerar en hårdare yta och således större tålighet mot nötning och repor. Klart är också att glasögonpar 2B från Synoptik presterar sämst (förutom testglaset) medan resterande glasögon kan anses likvärdiga. 5.7 Glasinfattning och bryggdeformation Glasögon nr Kraft N Nedböjning mm Kvarstående nedböjning, mm 1A 5,0 6,5 0,3 1B 4,6 7,0 0,5 1C 5,0 5,6 0,6 2A 2,5 7,0 0,2 2B 5,0 6,1 0,1 2C 5,0 5,7 0,3 De uppskattade mätosäkerheterna uppgår till ±0,2 N för kraften, och till ±0,2 mm för nedböjningen. Notera att eftersom samliga glasögon är relativt lika i storlek användes genomgående 70 mm som avståndet mellan bågöppningarnas geometriska centrum. Inga av de provade glasögonen underkänns i testet enligt de specifikationer som anges i standarderna. Detta innebär att samtliga kvarvarande nedböjningar är tillräckligt små samt att inga glas lossnade från bågarna. Framförallt glasögon 2A uppvisar större flexibilitet i bryggan än övriga bågar, men de kvarstående nedböjningarna efter avlägsnad belastning är små. Vidare skall dessa nedböjningar inte betraktats som helt permanenta då de verkar minska gradvis med tiden. Ingen kvalitetsskillnad upptäcktes. 5.8 Vibrationstest Inga skador registrerades efter 10 minuter av kraftiga vibrationer. 5.9 Vatten- och smutsavvisande egenskaper/rengöring Samtliga glasögon uppvisar relativt liknande vattenavvisande egenskaper då i de flesta fall endast ett fåtal små vattendroppar stannar kvar på glasen efter rengöring och avsköljning under rinnande vatten. Dock upplevdes glasögon 1A, 1B och 2A lämna minst vattenrester och skillnaden är relativt tydlig jämfört med obehandlade plastglas. Det noterades också att insidorna på glasögon 1C var något mindre vattenavvisande än övriga. Testen med permanentpennor gav snarlikt resultat då pennan i princip var oanvändbar på glasögon 1A, 1B och2a medan den i mer eller mindre grad fungerade på övriga glasögon. Tydligast fäste pennans färg på insidan av glasögon 1C. Ovanstående noterade skillnader korrelerar väl med de resultat som erhölls vid testet med borttagningen av tejp och den efterföljande visuella bedömningen. I nedanstående tabeller presenteras uppmätta krafter för borttagning av tejp samt medelbetyg för den visuella rankingen.

14 MTkPX (15) Notera att nedanstående resultat är medelvärden av ett flertal försök med både vänster- och högerglas samt in- och utsidor. I tabellerna har resultaten inom varje grupp rankats mellan 1 och 3 där 1 är bäst. Som jämförelse mättes även ett obehandlat standardplastglas (CR39, index 1,5) från en viss linstillverkare. Glasögon nr Kraft N Visuell ranking (1-3) Kraft ranking (1-3) Total ranking (1-3) 1A 0,4 1,3 1,0 1,2 1B 0,7 1,3 1,4 1,4 1C 1,9 1 2,0 3,0 2,5 1 Stor skillnad mellan ut- och insidor med uppmätta medelkrafter på 1,1 N respektive 2,8 N Glasögon nr Kraft N Visuell ranking (1-3) Kraft ranking (1-3) Total ranking (1-3) 2A 0,6 1,0 1,0 1,0 2B 1,0 2,0 2,1 2,1 2C 1,3 2,5 3,0 2,8 Obehandlat glas 3, Då ovanstående resultat påverkas av många olika parametrar (linsradier, applicering av fingeravtryck och tejp m.fl.) bör resultaten tolkas med viss försiktighet. Dock, korrelationen mellan dels de två olika momenten är tydlig och så även sambandet med vatten- och penntesterna. Hos glasögon 1C noteras en relativt stor skillnad mellan in- och utsida på glasen där insidorna inte har en lika smutsavvisande yta. I övriga fall noterades inga signifikanta skillnader mellan glasen för samma bågar. Sammanfattningsvis finns det vissa mätbara skillnader vad gäller rengöring och smuts/ vattenavvisande egenskaper och att glasögonen från Synsam presterar bäst i bägge grupperna, följt av Synoptik och Specsavers. Det bör dock noteras att den praktiska skillnaden vid rengöring upplevs som relativt liten även om framförallt glasögon 1A, 1B och 2A upplevs som glattare och något lättare att rengöra än övriga glasögon i enlighet med ovanstående testresultat Övrigt Linsavfasning I bilaga 10 visas bilder av avfasningarna hos glasögonens vänstra linser. Samtliga kanter och avfasningar bedöms vara adekvata och utan skador Bågar och sadlar Alla bågar och leder bedöms fungera korrekt. I glasögongrupp 2 upplevs samtliga bågar ha sadlar som sitter fast bra och är tillräckligt rörliga för att anpassa sig till användarens näsa Samtliga glasögon har flexibla skalmfästen som fungerar på ett bra sätt. Vid en generell bedömning av bågarna upptäcktes ingen kvalitetsskillnad.

15

16 MTkPX (2) Bilaga 1 Instruktioner till glasögonköparna Nedan presenteras de instruktioner som glasögonköparna fick innan inköpen. Text i kursiv stil fanns inte med i orginalinstruktionerna utan har lagts till senare för tydlighetens skull. Sammanfattning (samma för bägge köparna) Inköp av glasögon hos tre olika optikkedjor i Sverige (Synsam, Specsavers och Synoptik), alltså totalt tre par glasögon Boka en tid hos respektive kedja för synundersökning (se bifogad butikslista) Efter undersökning, välj bågar och glas enligt nedanstående specifikation och beställ Fyll kort i bifogat frågeformulär Hämta glasögonen, notera eventuella avvikelser jämfört med beställningen Spara allt material till SP (glasögon, fodral, recept, kvitto mm.) Se till att det följer med en kopia på aktuellt recept (mycket viktigt!) Ev. reklamkampanjer och specialerbjudanden ignoreras vid val av båge/glas Glasögonspecifikation (köpare 1) Mörk plastbåge ur märkessortiment (inte kedjornas egna märken, se nedan) Enkelbrytande plastglas, brytningsindex/index 1,6 Bästa ytbehandling (antirep, antireflex och smuts) på bägge sidor av glasen Framförallt: Beställ samtliga glasögon med så likvärdiga bågar och glas som möjligt. Egna märken: Synsam: Synoptik: Specsavers: View eller Synsam Scandinavian Eyewear Specsavers Exempel:

17 MTkPX (2) Bilaga 1 Glasögonspecifikation (köpare 2) Enkel metallbåge, rimligt prissatt. (välj helst bland kedjornas egna märken, se nedan) Helst flexibla skalmar (utåtflexande led/gångjärn), dock ej nödvändigt. Enkelbrytande plastglas, brytningsindex/index 1,5 (standard vid lindriga synfel) Bästa ytbehandling (antirep, antireflex och smuts) på bägge sidor av glasen Framförallt: Beställ samtliga glasögon med så likvärdiga bågar och glas som möjligt. Egna märken: Synsam: Synoptik: Specsavers: View eller Synsam Scandinavian Eyewear Specsavers Exempel:

18 MTkPX (3) Bilaga 2 Detaljerad information om inköp och glasögon Nedan följer en redovisning av de inköpta glasögonen. Generellt uppgavs ca 1-2 veckors leveranstid undantaget par 2B från Synoptik som skulle ta 3 veckor. Uppgifter om rabatter och erbjudanden samt om glas och ytbehandlingar har hämtats från kvitton, köparnas svarsformular och/eller från tillverkarnas hemsidor. Glasögon 1A: Köpare 1, Synsam Nordstan, Göteborg Pris: 6005 SEK Inkluderat: Glasögon, Tom Ford fodral, linsduk Ev. kampanj: - Typ av glas/ytbehandling: Stylis 1,67/Crizal Forte Beskrivning: Svart plastbåge. Flexibla skalmfästen. Tryck på båge: Vänster sida: TF 5013 B Höger sida: 135 TOM FORD Made in Italy CE Glasögon 1B: Köpare 1, Synoptik Östra Hamngatan 50A, Göteborg Pris: 5955 SEK Inkluderat: Glasögon, Prada fodral, linsduk, liten flaska rengöring Ev. kampanj: Extrapar glasögon på köpet (med begränsningar), värdecheck 300 kr Typ av glas/ytbehandling: Cosmolite 1,67/Solitaire topcoat Beskrivning: Svart plastbåge. Flexibla skalmfästen. Tryck på båge: Vänster sida: VPR AB Höger sida: PRADA MAde in Italy B CE BP

19 MTkPX (3) Bilaga 2 Glasögon 1C: Köpare 1, Specsavers Optik, Odinplatsen, Göteborg Pris: 3390 SEK Inkluderat: Glasögon, Specsavers fodral, linsduk Ev. kampanj: Extrapar glasögon på köpet (med begränsningar) Typ av glas/ytbehandling: Pentax 1,6/Ultraclear Beskrivning: Mörkgrå plastbåge. Flexibla skalmfästen. Tryck på båge: Vänster sida: FCUK Höger sida: Specsavers CE Glasögon 2A: Köpare 2, Synsam Wikanders, Borås Pris: 2685 SEK Inkluderat: Glasögon, Robert Claude fodral, linsduk Ev. kampanj: - Typ av glas/ytbehandling: Index 1,5/Crizal Alize Beskrivning: Brun metallbåge. Flexibla skalmfästen. Sadlar fästa med skruvar. Tryck på båge: Vänster sida: FOC / 18 \ 140 C3 CE Höger sida: Focalized

20 MTkPX (3) Bilaga 2 Glasögon 2B: Köpare 2, Synoptik Knallerian, Borås Pris: 3935 SEK Inkluderat: Glasögon, Scandinavian Eyewear fodral, linsduk Ev. kampanj: Extrapar glasögon på köpet (med begränsningar) Typ av glas/ytbehandling: Organic 1,5/Okänd Beskrivning: Metallbåge i brons/metallfärg. Plasttäckta sidor. Flexibla skalmfästen. Sadlar fästa genom klämning. Tryck på båge: Vänster sida: Scandinavian Eyewear CE Höger sida: 9293 skaga Glasögon 2C: Köpare 2, Specsavers Optik Österlånggatan 43, Borås Pris: 1890 SEK Inkluderat: Glasögon, Specsavers fodral, linsduk Ev. kampanj: Extrapar glasögon på köpet (med begränsningar) Typ av glas/ytbehandling: Pentax 1,5/Ultraclear Beskrivning: Metallbåge i brun/lila färg. Flexibla skalmfästen. Sadlar fästa genom klämning. Tryck på båge: Vänster sida: Gretchen Höger sida: Specsavers CE

Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck

Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck 2005:107 CIV EXAMENSARBETE Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck OLLE PENTTINEN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Rymdteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för rymdvetenskap 2005:107

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning PROJEKTRAPPORT En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning I Förord Rapporten du nu håller i din hand är produkten av drygt två månaders hårt arbete under kursen Projektkurs

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling

Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling 2007-05-14 Dokument Nr: 9564-13-025-004 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling........................

Läs mer

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Examensarbete D, 2 20 p. Institutionen för Datavetenskap, Umeå universitet 2004-02-19 Författare: Markus Jusslin, c98mjn@cs.umu.se Per Lundqvist,

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik 2000:317 MASTER'S THESIS Avståndskamera för utomhusbruk Mats Hägg Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Signalbehandling 2000:317 ISSN: 1402-1617 ISRN: LTU-EX--00/317--SE

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. Bostäder och nya ljudkrav

Boverket Byggkostnadsforum. Bostäder och nya ljudkrav Boverket Byggkostnadsforum Bostäder och nya ljudkrav Bostäder och nya ljudkrav Boverket september 2007 Titel: Bostäder och nya ljudkrav. Utgivare: Boverket september 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck:

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator VTI notat 7-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator Utveckling och implementation Mikael Nordenrot Förord Föreliggande projekt har genomförts

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

PSD-lasermätning PSD-lasermeasurement

PSD-lasermätning PSD-lasermeasurement KTH Syd, Campus Haninge MYDATA automation AB PSD-lasermätning PSD-lasermeasurement Examensarbete 10 poäng i elektroteknik med inriktning mot systemkonstruktion Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Lars

Läs mer

Syn och belysning för äldre i arbetslivet. Kunskapsöversikt. Rapport 2012:16

Syn och belysning för äldre i arbetslivet. Kunskapsöversikt. Rapport 2012:16 Syn och belysning för äldre i arbetslivet Kunskapsöversikt Rapport 2012:16 Kunskapsöversikt Syn och belysning för äldre i arbetslivet Federico Favero, doktorand och ljusdesigner Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Excentrisk korrektion vid centrala scotom LICENTIATUPPSATS CERTEC, LTH. NUMMER 2:2001 Jörgen Gustafsson Excentrisk korrektion vid centrala scotom Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Excentrisk korrektion vid centrala scotom LICENTIATUPPSATS CERTEC, LTH. NUMMER 2:2001 Jörgen Gustafsson Excentrisk korrektion vid centrala scotom Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning:

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning: EXPERIMENT 1 LINSER Du kommer i kontakt med linser varje dag antingen du vet det eller ej. Kameror använder linser för att fokusera bilden på filmen, filmprojektorer har rörliga linser för att få en skarp

Läs mer

Mätteknik för koldioxidutsläpp

Mätteknik för koldioxidutsläpp Peter Lau, Lennart Gustavsson, Bertil Magnusson, Gunn-Mari Löfdahl Mätteknik för koldioxidutsläpp principer och kostnader för övervakning inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter för koldioxid

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Att läsa och minnas digitala texter. Reading and Recalling Digital Texts

Att läsa och minnas digitala texter. Reading and Recalling Digital Texts Att läsa och minnas digitala texter En rekommendation till vilken navigeringsmetod som är att föredra vid läsning på surfplattor Reading and Recalling Digital Texts A recommendation of which navigation

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, Box 516, 169 29 Solna Ombud: jur.kand. K. F., Brann AB, Box 17192, 104 62 Stockholm

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, Box 516, 169 29 Solna Ombud: jur.kand. K. F., Brann AB, Box 17192, 104 62 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:20 2008: Datum 2011-07-19 Dnr C 15/10 KÄRANDE GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, Box 516, 169 29 Solna Ombud: jur.kand. K. F., Brann AB, Box 17192, 104 62 Stockholm SVARANDE

Läs mer

Bästa optotyp för retinoskopi

Bästa optotyp för retinoskopi Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011: O4 Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Examensarbete

Läs mer