Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida (10) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Kjell Persson (S), 1:e vice ordf, landstinget Gunilla Franklin (M), 2:e vice ordf, landstinget Annelie Larsson, Syngruppen Ingela Lindahl, Rörelsegruppen Gunnel Lindborg, HSO Dalarna, adjungerad Britta Strandberg, Medicingruppen Karl-Erik Kohlström, Medicingruppen Kristina Nord, Hörselgruppen Gunilla Berglund (C), Region Dalarna Kristina Svensson (S), Region Dalarna Kjell Midér (S), Region Dalarna Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen Axel Gustafsson, Medicingruppen Per Pettersson (C), landstinget Carin Malm (KD), Region Dalarna Yvonne Törnqvist, Rörelsegruppen Louise Pettersson, IT-enheten, landstinget Arne Thureson, chef LD Hjälpmedel Stig Persson, Region Dalarna Ulla Jonasson-Damm, landstinget Föredragande Sekreterare Utses att justera Sylwie Bergstedt, landstinget Annelie Larsson Underskrifter Sekreterare Sylwie Bergstedt Ordförande Kjell Persson Justerande Annelie Larsson

2 LANDSTINGET DALARNA (10) Organ Sammanträdesdatum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Landstingshuset Underskrift

3 LANDSTINGET DALARNA (10) 34 Inledning Dagens ordförande Kjell Persson hälsar alla välkomna till s sammanträde. Därefter följer presentation av de närvarande. 35 Protokollsjustering beslutar a t t utse Annelie Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 36 Dagordning Ordföranden går igenom dagordningen. beslutar a t t godkänna dagordningen. 37 Kommunalisering av hemsjukvården Ordföranden hälsar välkommen till Ulla Jonasson-Damm, landstinget och Stig Persson, Region Dalarna som informerar om projektet Kommunalisering av hemsjukvården. Bilaga 37 Vad innebär kommunalisering av hemsjukvården? Bakgrund I och med Ädelreformen 1992 övertog kommunerna i Sverige ansvaret för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå i de särskilda boendeformerna och i dagverksamhet. Ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende låg kvar hos landstinget, men kommunerna kunde efter överenskommelse med landstinget ta över även detta ansvar. I hälften av länen gjordes sådana överenskommelser och i dag har de flesta av landets kommuner ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. De senaste huvudmannaskapsförändringarna har genomförts i Kalmar län (2008) och i Södermanlands län (2010). Efter Ädelreformen har många utredningar och utvärderingar gjorts på nationell, regional och lokal nivå för att följa upp reformens resultat. I slutrapporten (SoS.1996:2) av Ädelreformen redovisade Socialstyrelsen reformens positiva effekter, men pekade samtidigt på en rad kvarstående problem. Bland annat är ansvaret för insatser i ordinärt boende fortfarande splittrat mellan landsting och kommuner. De förväntade samordningsvinsterna har försvårats genom att det finns parallella organisationer framför allt inom hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedelsverksamhet.

4 LANDSTINGET DALARNA (10) Socialstyrelsen har i en kartläggning av hemsjukvården i Sverige (SoS ) konstaterat att patienterna har bättre och mer kontinuerlig tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser när hemsjukvårdsansvaret i ordinärt och särskilt boende samordnas i ett och samma huvudmannaskap. Regeringen beslutade i juni 2010 att tillsätta en nationell samordnare för hemsjukvård, som har till uppgift att stödja återstående landsting och kommuner I överföringen av ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget till kommunerna. Regeringen har ambitionen att få ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården i hela Sverige. Två tredjedelar av landets kommuner har redan tagit över detta ansvar. Kommunalisering inom Dalarnas län Landstingsstyrelsen beslutade att uppta förhandlingar med kommunerna om kommunalisering av hemsjukvården i ordinärt boende. Därefter beslutade Region Dalarnas direktion att medverka i ett utredningsarbete i Dalarna med syfte att kommunerna ska överta huvudmannaskapet för hemsjukvården från landstinget år Projektledare för utredningsarbetet är Ulla Jonasson Damm från landstinget och Stig Persson från Region Dalarna. Landstinget Dalarna har inlett förhandlingar med de 15 kommunerna om huvudmannaskapet för hemsjukvård i ordinärt boende, inklusive rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Varje kommun kommer att vara en egen huvudman och ansvarig för hemsjukvården inom respektive kommun, dvs en juridisk person. Skatteväxling Om det blir en överföring av hemsjukvården, kommer en skatteväxling att göras mellan landstinget och kommunerna. Storleksordningen på en eventuell skatteväxling i Dalarnas län är ännu ej överenskommen. Omfattningen av landstingets hemsjukvårdsverksamhet ser olika ut inom varje kommun. Därför ska inventeringar nu göras i alla kommuner för att slå fast vilken verksamhet som ska föras över, hur mycket personal som erbjuds byta arbetsgivare och hur stora kostnaderna är för verksamheten i respektive kommun. Överföring av personal Den personal inom landstinget som arbetar med hemsjukvård, dvs distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor erbjuds att övergå i kommunal tjänst. Läkarna kommer även i fortsättningen att vara anställda inom landstinget. Projektorganisation för överföring av hemsjukvård inom Landstinget Dalarna Politisk styrgrupp Politisk styrgrupp för utredningsarbetet är Region Dalarnas Välfärdsberedning. Ledningsgrupp Ledningsgrupp är kommunernas förvaltningschefer för socialtjänst, vård- och omsorg tillsammans med landstingsföreträdare.

5 LANDSTINGET DALARNA (10) Arbetsgrupper Fyra arbetsgrupper ska arbeta med specifika frågor: o Hemsjukvård o Personal o Ekonomi o E-hälsa/IT Stig Persson understryker vikten av att planera för gemensamt informationsoch datasystem mellan landstinget och kommunerna inför en eventuell kommunalisering. Lokala arbetsgrupper Det är viktigt att det i de lokala arbetsgrupperna inom respektive kommun även ingår fackliga företrädare för berörd personal, handikapporganisationer och pensionärsorganisationer i planeringen av den kommunala hemsjukvården. Tidplan för utredningen Utredningen pågår under tiden juni 2011 till april 2012, då en slutrapport med förslag till beslut ska presenteras för politikerna i landstinget och kommunerna. Ulla Jonasson-Damm berättar att under hösten 2012 kommer den politiska beslutsprocessen att pågå med målsättningen om huvudmannaskapsöverföring den 1 januari Om en kommun säger nej till förslaget om kommunalisering av hemsjukvården, innebär detta att det inte går att genomföra överföringen. Kanske måste en ny lagstiftning då upprättas. Utredningen ska vara klar i februari Ulla Jonasson-Damm och Stig Persson tar gärna emot handikapporganisationernas synpunkter inför delrapporten, senast vid årsskiftet 2011/2012. Ordföranden tackar för informationen. beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. 38 Mina Vårdkontakter Ordföranden hälsar Louise Pettersson, sjuksköterska och systemförvaltare från IT-enheten, välkommen som informerar om Mina Vårdkontakter via Internet inom Landstinget Dalarna. Datainspektionen har kontrollerat att systemet Mina Vårdkontakter uppfyller vårdens krav på sekretess. Mina Vårdkontakter gör det möjligt att erhålla tjänster från olika vårdgivare från ett ställe och är dessutom bekvämt att använda, eftersom man uträttar ärendena när man själv vill och har tid. Mina Vårdkontakter har öppet alla veckodagar dygnet runt. Bilaga 38

6 LANDSTINGET DALARNA (10) I Sverige finns invånarkonton och varje dag loggar personer in sig på Mina Vårdkontakter. I Dalarna finns invånarkonton och 126 anslutna mottagningar till systemet. Mina Vårdkontakter gör det möjligt att via Internet Boka tid för besök på din mottagning Avboka tid Omboka tid Förnya recept Få råd av sjuksköterska, läkare eller sjukgymnast Beställa intyg Fråga efter journalkopia Förnya hjälpmedel Begära påminnelse om bokad tid via e-post eller sms Beställa linser Göra hälsoval Erhålla läkemedelsförteckning Göra Klamydiatest Mina Vårdkontakter går att använda på två sätt: 1. med lösenord 2. med e-legitimation För att få ett konto i Mina Vårdkontakter, gå in på Internet Klicka på Logga in och Skaffa konto och följ anvisningarna som ges. Om man vill använda lösenord, skickas får man detta hemskickat inom några dagar. Råkar man slarva bort sitt lösenord går det bra att få ett nytt. Om man redan har e-legitimation kan man skaffa användarkonto och logga in direkt i Mina Vårdkontakter. Sjukvårdsupplysningen Sjukvårdsupplysningen går att nå genom att ringa 1177 eller genom att gå in på för att få råd om vård dygnet runt. Planering av Mina Vårdkontakter i framtiden: o Webbtidbok o Waranordination o Internetpsykiatri o Ordinerad egenvård Ordföranden tackar Louise Pettersson för informationen, som gärna kommer igen för att informera om utvecklingen av Mina Vårdkontakter. beslutar a t t anteckna informationen till protokollet.

7 LANDSTINGET DALARNA (10) 39 Landstinget Dalarnas ekonomiska läge Ordföranden informerar om landstingets ekonomiska läge. Landstinget Dalarna har höga sjukvårdskostnader, eftersom allt inte går att reglera. Det gäller framför allt högspecialiserad vård, läkemedel, vårdgaranti och hälsoval. Sparpaket I och II rullar på och gäller förstärkning av landstingets ekonomi med miljoner under Åtgärderna är fokuserade på hälso- och sjukvård och gäller besparingar för verksamheter, intäktsförstärkningar (höjda avgifter) och bemanningsstruktur. Generellt sparbeting för alla verksamheter är kostnadsreduceringar med 4%. Sparpaket III som har antagits av Landstingsstyrelsen i september, är en kompletterande plan för ekonomisk balans. Fokus ligger på hälso- och sjukvård med tidsperspektivet och gäller: Främst åtgärder inom personalområdet Delvis konsekvenser och förstärkningar till åtgärdsplan I II Delvis nya åtgärder Minskning av vikarier Direkta uppdrag har getts av landstinget att minska på 220 vikarier inom specialiserad sjukvård och primärvård. Effekterna kommer att synas ca sex månader efter dessa åtgärder, troligtvis vid årsskiftet Skatteprognoserna inom länet ser tyvärr inte bra ut, samtidigt som länet har en vikande befolkning. Förslag till förändrade avgifter, undantagsregel och förtydliganden Åtgärdsplan III för ekonomi i balans 2011 Följande avgiftsförändringar, som ska tas upp och beslutas i Landstingsfullmäktige den november, föreslås genomföras från och med 1 januari Förslag patientavgifter fr om med o Kopparspiral 200 kr 20 år och äldre, 100 kr under 20 år o Körkortsintyg sjukdom 313 kr utan besök, 625 kr med besök o Körkortsintyg alkohol kr alkoholrelaterat, kr drogrelaterat o Skogsgläntan 175 kr per dygn o Paketpris influensa avgift enligt ordinarie vaccinprislista; 455 kr o Akutremiss 150 kr från läkarbesök primärvård till läkarbesök spec vård Förslaget bifogas i sin helhet till protokollet. Bilaga 39 beslutar a t t anteckna informationen till protokollet.

8 LANDSTINGET DALARNA (10) 40 Förändringar inom hjälpmedelsområdet budget 2012 Arne Thureson, chef för LD Hjälpmedel, informerar om förändringar inom hjälpmedelsområdet inför landstingets budget i samband med åtgärdsplan III för ekonomi i balans Vad måste åtgärdas inom hjälpmedelsområdet? o Revidering av hjälpmedelspolicyn o Gemensam policy för landstinget och kommunerna o Kommunalisering av hemsjukvård hjälpmedel, avgifter, regelverk och riktlinjer, skatteväxling o Hantering av kostnader för handikapphjälpmedel o Förskrivarstöd och förskrivarutbildning o Inkontinenshjälpmedel kostnaderna till förskrivarna, förskrivarutbildning o Ortopedteknik fakturor direkt till förskrivande enhet Följande förslag till avgiftshöjningar som beslutats i Landstingsstyrelsen, kommer att tas upp och beslutas på Landstingsfullmäktiges sammanträde den november. Revidering av riktlinjer hjälpmedel 2012 Rollatorer 1 inomhusrollator per brukare, hjälpmedelsavgift 150 kr Avgifter betala själv CPAP hyra 100 kr/månad infördes fr o m , hjälpmedelsavgift 150 kr tas bort Hörapparater hjälpmedelsavgift 150 kr höjs till 500 kr per hörapparat Egenvårdsprodukter översyn hjälpmedelssortiment Inkontinens ingen avgift Ortopedtekniska skor hjälpmedelsavgift 150 kr tas bort. Betalar idag 800 kr/par Ovanstående åtgärder beräknas spara kr åt Landstinget Dalarna. Bilaga A 40 Högkostnadsskydd Högkostnadsskydd införs inte 2012, eftersom samverkan om detta behövs mellan landstinget och kommunerna. Vid kommunalisering av hemsjukvården kommer troligtvis en stor del av de hjälpmedel som hanteras av Hjälpmedelscentralen att tas över till kommunerna. Vid kommunaliseringen beräknas ca % av hjälpmedlen att tas över av kommunerna. Enligt överenskommelse vid s sammanträde , ska ovanstående förslag förankras av före beslut. Synpunkter från HSO undrar varför en så stor avgiftshöjning som 500 kr per hörapparat föreslås. Svar: Diskussion har förts inom landstinget om hörapparater ska jämföras med glasögon. Gemensamt högkostnadsskydd för hela landet har också diskuterats. Medicingruppen föreslår att avgiften i stället höjs från 150 kr till 300 kr per hörapparat. Detta också med tanke på de övriga kostnader som följer med en hörapparat, t ex batterier som ju ständigt måste inköpas av den hörselskadade

9 LANDSTINGET DALARNA (10) själv. Medicingruppen vill samtidigt värna om hörcentralerna i länet de är ovärderliga. Hörselgruppen motsätter sig bestämt en höjning från 150 kr till 500 kr per hörapparat. Detta förslag till höjning är oförståeligt och chockartat. Varför ska redan utsatta och särbehandlade människor med hörselproblem betala för detta? Hörselgruppen motsätter sig alla avgiftshöjningar. HSO påpekar att landstinget måste göra en undersökning om varför så många människor lämnat tillbaka sina hörapparater. Region Dalarna antyder att Riksdagen satt som mål att samhället ska vara tillgängligt för alla. Därför är hörapparater viktigare än t ex inkontinensskydd. Rörelsegruppen understryker vikten av rollatorer i samhället. Man bör tänka på de människor som inte kan komma ut i samhället och naturen på grund av att uterollatorer inte ska ingå i förskrivningen av hjälpmedel. Rörelsegruppen påpekar att storleken på avgifter för hjälpmedel borde inkomstprövas, annars blir det lätt ett A- och B-lag i samhället. HSO undrar varför just hörselskadegruppen och inte övriga grupper usätts för avgiftshöjningar. Chefen för LD Hjälpmedel understryker att lika vård på lika villkor gäller inom Landstinget Dalarna. Reservationer Två reservationer bifogas till dagens protokoll. Reservation 1 gäller utomhusrollatorer och reservation 2 gäller hörapparater. Bilaga B 40 Reservation 1: Följande ledamöter reserverar sig mot förslaget till beslut att enbart 1 inomhusrollator med avgift 150 kr förskrivs per brukare och att rollator för utomhusbruk blir egenansvar, dvs Gunnel Lindborg (HSO), Kjell Midér (Region Dalarna), Lennart Paalo (landstinget), Ingela Lindahl (NHR), Britta Strandberg (Njurförbundet), Yvonne Törnkvist (Reumatikerdistriktet), Annelie Larsson (SRF) och Karl-Erik Kohlström (Hjärt- och Lungsjukas förening) med kommentar: Det är diskriminering om inte de funktionshindrade får en rollator för utomhusbruk. Reservation 2 Följande ledamöter reserverar sig mot förslaget till beslut om höjning av avgiften per hörapparat från 150 kr till 500 kr, dvs Gunnel Lindborg (HSO), Karl-Erik Kohlström (Hjärt- och Lungsjukas förening), Axel Gustafsson (Elöverkänsligas Förening), Ingela Lindahl (NHR), Lennart Paalo (landstinget), Britta Strandberg (Njurförbundet), Annelie Larsson (SRF) och Kjell Midér (Region Dalarna) med kommentar: Avgift med 500 kr per hörapparat är en negativ särbehandling. Ordföranden understryker att han kommer att vidarebefordra framlagda synpunkter, protokollsanteckningar och reservationer från representanterna i vid S-gruppens landstingsgruppsmöte den 17 november.

10 LANDSTINGET DALARNA (10) beslutar a t t anteckna informationen samt de framförda synpunkterna och reservationerna till protokollet. 41 Sammanträdesplan 2012 Ordföranden presenterar s sammanträdesplan för Bilaga 41 beslutar a t t anteckna informationen till protokollet samt a t t anta sammanträdesplanen för Övriga frågor Inga övriga frågor anmäls. 43 Avslutning Ordföranden tackar för idag och sammanträdet avslutas.

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-06-18 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Tryggve Svensson (V) (vice ordförande)

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer