SVENSK INNEBANDY MOT FRAMTIDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK INNEBANDY MOT FRAMTIDEN"

Transkript

1 ERIK HERNGREN JESSICA WALLNER SVENSK INNEBANDY MOT FRAMTIDEN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SVENSK INNEBANDY OCH OMVÄRLDEN... 4 ANSATS VID OMVÄRLDSANALYSARBETET... 4 INNEBANDYNS OMVÄRLDSKARTA... 5 VIKTIGA OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR FÖR SVENSK INNEBANDY 5 GENERELLA OMVÄRLDSTRENDER... 6 ATTRAKTION AV EKONOMISKA RESURSER... 8 ATTRAKTION AV MÄNSKLIGA RESURSER SAMMANFATTANDE OMVÄRLDSUTVECKLING NY VERKSAMHETSINRIKTNING BAKGRUND TILL FÖRSLAGET FÖRSLAG TILL NY VERKSAMHETSINRIKTNING NY VERKSAMHETSINRIKTNING...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. MÅL OCH STRATEGIER /24

3 INLEDNING Svensk Innebandy ska vid årets Förbundsmöte fatta beslut om en ny verksamhetsinriktning. För att den ska få en bra riktning och fokusera på rätt vägval har Svensk Innebandy under vintern och våren 2009 arbetat igenom en process med syfte att ta fram ett förslag till Förbundsmötet. Ambitionen har varit att den nya verksamhetsinriktningen skall vara en plattform för en ny marknadsstrategi och länkas ihop med den pågående process som håller på att ta fram en ny varumärkesplattform för Svensk Innebandy. Arbetet har letts av förbundets marknadschef Jonas Carlberg med stöd av Lars-Gunnar Tjärnqvist. För att få hjälp med det praktiska processarbetet samt hjälp med att lyfta blicken vände sig förbundet till Kairos Future vars konsulter Erik Herngren och Jessica Wallner varit processledare och huvudförfattare till denna rapport. Processen utgick ifrån två huvudfrågor: 1. Hur ser den framtida omvärldskartan för Svensk Innebandy ut? 2. Hur ska Svensk Innebandy agera för att vara framgångsrika i ljuset av den framtid som omvärldsanalysen pekar på? Arbetet bedrevs i en analysgrupp samt vid två breddmöten, dels konferensen med SDFordföranden i Malmö 21-22:a februari samt vid ett seminarium med personal från Svenska Innebandyförbundets kansli samt personal från distriktskanslierna den 17:e februari. Resultatet diskuterades vid ett uppföljande möte med en referensgrupp bestående av ett urval av SDF-ordföranden samt vid ett par tillfällen med Förbundsstyrelsen. 3/24

4 SVENSK INNEBANDY OCH OMVÄRLDEN Ett omvärldsanalysarbete handlar om att lyfta blicken. I det föreberedande arbetet gjordes detta genom en kartläggning av ett antal trender som påverkar innebandyns möjligheter att bli än mer framgångsrik i framtiden. De identifierade trenderna är resultatet av både Kairos Futures kontinuerliga omvärldsbevakning kombinerat med resultatet från trendspaningarna gjorda vid breddseminarierna samt i analysgruppen. Vid identifieringen av trender utgår vi från tre nivåer: Invärlden inbegriper den egna organisationen, dvs i det här fallet alla de förändringar som sker internt inom Svensk Innebandy. Närvärlden är den spelplan/arena som innebandyn och andra närstående aktörer agerar på. Här sker förändringar som påverkar invärlden mer eller mindre direkt. De olika aktörernas agerande här påverkar förutsättningarna för organisationen. Omvärlden finns mer perifer från organisationen. Det är den arena där det försiggår förändringar inom samhälle, ekonomi, politik, livsstilar mm. Dessa förändringar eller trender ändrar förutsättningarna för den egna organisationen, dess medarbetare, medborgare, konkurrenter och så vidare. Trender i omvärlden har en enskild aktör generellt sett små möjligheter att själv påverka. Det är här som det kanske är mest intressant att följa trender. Detta eftersom de i allt väsentligt ligger utanför den egna organisationens kontroll, samtidigt som de kan påverka förutsättningarna för den fortsatta verksamheten. ANSATS VID OMVÄRLDSANALYSARBETET I princip alla organisationer är beroende av förmågan att attrahera rätt resurser inför framtiden. Som frivilligrörelse med ett ben i den kommersiella världen är de mest kritiska resurserna för Svensk Innebandy: 1. Ekonomiska resurser 2. Engagerade människor. För innebandys del innebär detta två huvudutmaningar inför framtiden: 1. ÖKA DE EKONOMISKA RESURSERNA En huvudutmaning för Svensk Innebandy är att säkerställa den ekonomiska basen för verksamheten. Utifrån de övergripande trenderna ser vi att detta kan sammanfattas i två huvudutmaningar: a. Öka den totala omsättningen (mängden pengar). Om innebandyn skall klara av både tillväxt och professionalisering krävs det att innebandyn genererar mer ekonomiska resurser totalt sett. b. Etablera andra finansieringsvägar. Mycket lite talar för att de traditionella intäktsvägarna med en stor del intäkter från offentlig sektor kommer att räcka till i framtiden. Därför gäller det att öka innebandyns marknadskraft för att se till att anda finansieringsvägar blir långsiktigt hållbara. Utmaningarna kan sammanfattas med att den totala kakan skall bli större och då krävs troligen en annan fördelning av intäktskällorna mindre bidrag och mer kommersiellt baserade intäkter. 4/24

5 EKONOMISK ATTRAKTION Svensk innebandy NÄRVÄRLD INVÄRLD QuickTime and a decompressor are needed to see this picture. QuickTime and a decompressor are needed to see this picture. QuickTime and a decompressor are needed to see this picture. MÄNNISKOR ATTRAHERA 2. ÖKA MÄNGDEN MÄNNISKOR INOM INNEBANDYN Innebandyn är en ung sport. Självbilden hos många inom innebandy uppfattar vi är lite som att innebandyn är som en kaxig tonåring bredvid resten av de andra RF-förbunden (som i regel anses befinnas sig i övre medelåldern). I dagsläget tycker vi dock innebandyn närmast kan liknas vid en 25-åring med ambivalent hållning till vuxenvärlden. Å ena sidan anser resten av RF-familjen att innebandyn är vuxen och är som alla andra. Å andra sidan finns en intern fruktan kring att detta innebär att charmen och särarten med innebandyn försvinner. Mycket tack vare nybyggarmentalitet och entusiasm har innebandyn lyckats knyta engagerade människor till sig. Frågan är vilka de personerna kommer att vara i framtiden när innebandyn som rörelse kliver in i yngre medelåldern. I synnerhet när alltmer av incitamenten för frivilligengagemang förskjuts från plikt till lust samt från deltagande medlem till betalande konsument. INNEBANDYNS OMVÄRLDSKARTA Med ovanstående resonemang som grund valde vi att dela upp innebandyns närvärld i fyra delarenor där också några av de viktigaste aktörerna kring innebandyn befinner sig. Den ekonomiska attraktionsarenan menar vi handlar om reklam/sponsring samt produkter/ tjänster (motsvarar det engelska begreppet merchandise). Den del av närvärlden som handlar om att attrahera människor delar vi upp på frivilligmedarbetare (ledare av olika slag) samt utövararenan. Bilden nedan illustrerar vi hur vi uppfattar att innebandyns omvärldskarta ser ut. Media & kultur OMVÄRLD Ekonomi & marknad Lagstiftning och brott Reklam/sponsorsarenan Frivilligarenan Politik & opinion Ekologi, miljö & hälsa Produkt/tjänstearenan Utövarearenan Institutioner & strukturer Teknik & vetenskap Social utveckling, livsstilar och värderingar VIKTIGA OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR FÖR SVENSK INNEBANDY Nedan har vi valt att mycket kortfattat beskriva ett antal trender vi under vårt inledande arbete fann som mest centrala inför framtiden. Det är såväl generella trender som trender kopplade till de olika delarenorna. 5/24

6 GENERELLA OMVÄRLDSTRENDER Det finns åtskilliga generella omvärldstrender/förändringar som påverkar en stor rörelse som Svensk Innebandy. Vi har valt att lyfta fram ett urval av de som vi bedömer har störst påverkan på innebandyns närvärld, dvs möjligheter att attrahera mänskliga och ekonomiska resurser i framtiden. ÖKAD INTERNATIONALISERING Människor söker upplevelser, sociala kontakter och arbete utanför sitt lands gränser. Resandet ökar och det blir allt billigare att flyga till världens alla hörn. Företagen blir allt mer integrerade i den globala ekonomin och förlägger produktion av varor och tjänster, forskning och utveckling där det är mest fördelaktigt. Konkurrensen ökar, men också tillgången till större marknader. Tekniken möjliggör utvecklingen och man kan kommunicera, utbyta idéer och komma i kontakt med andra människor i realtid när som helst på dygnet. Detta leder också till att referenspunkterna för svenskarna förskjutits. Förr jämförde man sig med grannbyn och distriktsmästerskap var en stor händelse. Idag är det de stora mästerskapen i de stora sporterna som räknas och kampen med grannbyn tappar i betydelse. STORA DEMOGRAFISKA SVÄNGNINGAR Demografi är en ofta en underskattad kraft i samhället. Om en generation utgörs av många eller lite färre individer spelar väldigt stor roll för konsumtion, beslutsfattande utgifter för offentlig sektor osv. De kommande tio åren ser vi ett par stora demografiska svängningar som kommer att påverka samhället kraftigt. Den mycket stora ungdomsgrupp född kring 1990 skall etablera sig i vuxenlivet vilket leder till stor påfrestning och troligen hög ungdomsarbetslöshet. Efter dem kommer den minsta ungdomsgeneration Sverige haft på över sjuttio år. (Vi får gå tillbaka till 1930-talet för att hitta så låga födelsetal som vi hade de sista åren på 90-talet). Det leder till ökad konkurrens för alla som vill nå tonåringar med sin verksamhet. I andra änden av livsskalan lämnar fyrtiotalisterna yrkeslivet. Det är en grupp som består av närmare 1,7 miljoner människor och de utgör den mest hälsosamma och mest ekonomiskt välbeställda pensionärsgenerationen hittills. Det kan leda till möjligheter då många pigga pensionärer eventuellt skulle kunna tänka sig att göra en ideell insats. DET POSTINDUSTRIELLA DILEMMAT Produktion av mantimmar blir allt dyrare i förhållande till produktion av varor. Inte minst eftersom arbetsintensiva tjänstesektorer ofta har svårt att öka produktiviteten och effektiviteten som den tillverkande industrin har. Detta kallas ofta Baumols lag. På grund av detta ökar det relativa priset för mankraftsintensiva produkter och tjänster, t ex vård och omsorgsproduktion. Detta är en utmaning för i stort sett hela den offentliga sektorns tjänsteproduktion, framförallt de människobemötande verksamheterna (vård, skola, omsorg). Det betyder också att många offentliga aktörer söker efter nya lösningar som möjliggör produktion till lägre kostnad. En väg som inte minst kommunerna anammar är att låta en del av verksamheterna utföras på entreprenad, t ex av frivilligorganisationer som tar hand om driften av kommunala idrottsanläggningar, fritidsgårdar mm. ÖKAD INDIVIDUALISERING Vi ser sedan en lång tid tillbaka en förskjutning från kollektiva till individuella värderingar. Individuella behov ges större betydelse i livets alla delar och människor inrättar sig i mindre grad i givna strukturer och roller. Det egna livsprojektet kommer i allt större fokus. Trenden har också lett till att familjestrukturerna blivit förändrade. Det är inte ovanligt att barn idag växer upp med många vuxna (föräldrarnas nya partners) i sin närhet samtidigt som andra växer upp med avsaknad av vuxna. Många har fullt upp med sina egna liv och sitt eget självförverkligande och ägnar mindre tid åt att hjälpa andra eller engagera sig ideellt. Politiska partier, fackföreningar och ideella organisationer tappar medlemmar och det blir allt svårare att rekrytera nya till många av de gamla frivilligsveriges föreningar. 6/24

7 ÖKAD KONKURRENS OM SAMHÄLLETS RESURSER Staten prioriterar allt hårdare. Mer för varje skattekrona och ett lägre skattetryck, säger Fredrik Reinfeldt. Kraven på att vara kostnadseffektiv ökar och konkurrensen om den gemensamma kakan ökar. Staten och medborgarna ställer krav på att skattepengarna används effektivt. Staten ökar sin styrning och kräver att det som beslutas genomförs samt att det sker en kontinuerlig uppföljning och utvärdering. De statliga bidragen hamnar i en och samma pengapåse och olika verksamheter i kommunerna tvingas konkurrera om medel vilket påverkar hur stora resurser som kan avsättas för fritidsaktiviteter och frivilligorganisationer. Även för de ideella organisationerna ökar konkurrensen om bidrag och insamlade medel från allmänheten. Det kan leda till att vissa organisationer går samman för att effektivisera och bli starkare som aktörer. ÖKAD KULTURELL MÅNGFALD Sverige var för inte så länge sedan ett av världens mest homogena länder ett folk, ett språk, en nationalstat, en statskyrka och stor villighet att inordna sig under nationella gemensamma projekt. Idag har vi en mångfald bland befolkningen ur flera aspekter. Den mest uppenbara är den ökande etniska mångfalden. I takt med invandringen till Sverige har andelen svenskar med utländskt ursprung ökat. Sverige är idag på tredje plats i Europa när det gäller utlandsfödda som andel av befolkningen. Tillsammans med tilltagande internationalisering har utländska influenser ökat i det svenska samhället. Sedan 1920-talet har Sverige i större eller mindre grad varit ett invandringsland och detta speglas även i landets förändrade befolkningssammansättning. Efter andra världskrigets slut fram till 1970-talet dominerade arbetskraftsinvandringen. Därefter har flyktinginvandring varit dominerande. Resultatet av den här utvecklingen är att var sjätte svensk har utländsk bakgrund, vilket innebär att de antingen är födda utomlands eller har minst en förälder som är det. Sverige har tidigare varit relativt homogent ur kulturell synvinkel, men influenserna från andra kulturer växer sig allt starkare och blir ett allt tydligare inslag i samhället. ÖKAT MEDIEUTBUD OCH NYA MEDIEVANOR Under de senaste åren har det skett en fullkomlig explosion när det gäller media. Kanalutbudet är större än någonsin och det växer. Internet, som informations- och kommunikationskanal, används av allt fler för att synas och höras. Olika grupper tar för sig i det offentliga rummet. Detta innebär en utmaning för Svensk Innebandy då det gäller att synas och ta plats så mycket som möjligt ibland flertalet andra aktörer som redan syns och hörs mer. ÖKAD UPPLEVD TIDSBRIST Yrkeslivet och arbetsuppgifterna upptar allt större del av tiden för människor som prioriterar sin tid i högre utsträckning. Samtidigt ökar utbudet och möjligheterna av vad man kan göra på sin fritid hela tiden, vilket tar sig uttryck i det vi ibland kallar 24-timmarssamhället. Detta leder till att många upplever en ökad tidsbrist: Så många möjligheter så lite tid. Många försöker helt enkelt klämma in allt fler göranden under dygnets vakna timmar. För barnfamiljer tycks tiden vara den största bristvaran vilket gör att fritiden blir dyrbar och prioriteringarna sker då på bekostnad av t ex ideellt arbete. BARNEN FÅR ALLT MER INFLYTANDE Barnen påverkar familjernas val och beslut i allt större utsträckning. Reklam riktar sig allt mer emot tweensåldrarna dvs 8-12-åringar i hemmen. Barnen styr konsumtionen i många familjer vare sig det handlar om maten familjen äter eller bilen föräldrarna kör. Flertalet aktörer som tidigare inte riktat sig till barnen ser nu att för att nå familjer så måste man ha med sig barnen. Men eftersom direkt reklam till barn är etiskt tveksam blickar många mot andra sätt att nå familjerna genom barnen. Till exempel via deras fritidsaktiviteter. 7/24

8 ÖKAT HÄLSOFOKUS Människor i allmänhet tenderar att fokusera allt mer på hälsofrågor. Det är viktigt att ha en god hälsa och individer idag vill ha hälsan så länge som det bara går. Människor kan få motion på recept istället för traditionell behandling med olika mediciner dvs hälsa och motion är starkt förknippade med varandra i dagens samhälle. Idag vill individer må bättre än bra och det betyder mycket mer än att bara må bra spannet för vad som gör att man mår bättre än bra kan ha med mycket mer livsstilsfrågor att göra än vad hälsa i allmänhet gjorde tidigare. Jakten på hälsa och välbefinnande handlar inte bara om frånvaro av sjukdom, att må bra socialt och psykiskt, utan också om känslan av att man uppfyller sin potential. Det handlar om att ha möjlighet att utvecklas i livet och för många även att lyckas med det man föresatt sig. Ambitionen har alltså skjutits från att hålla sig frisk till att må bättre än bra. Motionsutbudet ökar dessutom hela tiden för att bygga på smörgåsbordet för morgondagens hälsokonsumenter men det gör också att konkurrensen om individerna ökar. JÄMSTÄLLDHET BLIR NORM Under senare delen av 1900-talet har stora värderingsförskjutningar inträffat som lett till att både män och kvinnor förändrat sina roller. Vi ser alltmer mångfald både i fråga om familjebildning och sexualitet. Den självklara rollen som innebär att mannen är familjeförsörjaren och kvinnan ansvarig för hemmet är på väg att upplösas. Utvecklingen går emellertid inte tillräckligt fort enligt en del men den långsiktiga trenden är entydig kvinnors makt och inflytande ökar markant. Detta leder till ett alltmer jämställt samhälle även om det fortfarande finns mycket att göra. Men framförallt slår det igenom i förväntningar från både politik och allmänhet att killar och tjejer skall ha samma möjligheter i livet. Det gäller även inom idrotten. SOCIALA MÖTESPLATSER ALLT VIKTIGARE Människan är en social varelse och bär på ett genuint behov av att möta andra medmänniskor. Trots detta sociala behov upplever sig många mer och mer ensamma. Nätverken som fanns förr med familj och vänner ser annorlunda ut idag med den upplevda tidsbristen som genomsyrar samhället. Behovet av platser att träffas på är stort idag. Vi ser också hur nya platser för möten växer fram både fysiska platser och virtuella platser. ATTRAKTION AV EKONOMISKA RESURSER Det finns många trender som förändrar den kommersiella arenan just nu. Flera av trenderna påverkar både reklam- och sponsringsarenan och arenan för produkter och tjänster. Vi har dock valt att presentera dem under den rubrik där det får störst påverkan. TRENDER KRING REKLAM OCH SPONSRINGSARENAN Hela reklam- och marknadsföringslandskapet har under lång tid sagts stå inför ett paradigmskifte. Idag ser vi gott om tecken på att detta faktiskt håller på att hända just nu. Därför vill vi peka på en rad förändringar som visar på den nya situation som växer fram. De flesta trenderna nedan illustrerar detta nya landskap för marknadskommunikation men det finns också en del andra trender av betydelse för utvecklingen av Svensk Innebandy. HÄLFTEN AV PENGARNA I SJÖN Jag vet att hälften av mina reklampengar är bortkastade. Problemet är, att jag inte vet vilken hälft. Så lyder ett klassiskt citat av John Wanamaker från sent 1800-tal. Moderna undersökningar visar att det faktiskt ligger en viss sanning i det. Bland 100 börsnoterade bolag i Sverige anser just hälften att deras marknadsföring inte bidrar nämnvärt till ökad försäljning. Hälften av de 60 miljarderna svenska företag investerar i marknadsföringsinsatser slängs alltså i sjön. 8/24

9 REKLAMUNDVIKANDE MEDBORGARE Fyra av tio svenskar tycker att reklamen har blivit allt mer påträngande och närgången. Hälften instämmer med uttrycket Jag blir överöst av reklam. 47% anser att reklamen är irriterande. Den brittiska medieprofessorn Richard Elliot menar att konsumenterna aldrig har varit så trötta på reklam som nu. Han menar också att de aldrig heller varit så säkra på att de inte blir påverkade av den. Så förutom att reklamen många gånger är oönskad och upplevs som påträngande av konsumenterna är den också ineffektiv. Idag växer det också fram gott om tekniska hjälpmedel för att undvika reklam. TIVO-boxar gör att du slipper reklam i tv, pop-cathcer att du kan höra på reklamradio utan reklaminslag, adblocker att du slipper en stor del av reklamen på internet osv. Detta medför att många annonsörer letar efter nya kommunikationsmodeller för att få ut sina budskap i framtiden. ALLTMER SITUATIONSORIENTERAD REKLAM Ett överutbud av varor samt smart paketering gör människor mer bortskämda och situationsorienterade vilket på senare år har lett till att situationen fått allt större betydelse för köpbeslutet. Med så otroligt många valmöjligheter blir välgrundade beslut en raritet i vardagslivet. Informationsöverflödet tvingar oss att minimera våra verkliga beslut antalet situationer och tillfällen när vi faktiskt aktivt väljer blir färre medan de oplanerade inköpen blir allt fler. Upp till 80 procent av köpbesluten fattas i butik och den genomsnittliga tiden för köpbesluten är 12 sekunder (för vardagsprodukter). När så många beslut ska fattas så snabbt har kunderna naturligtvis ingen möjlighet eller något intresse att göra helt rationella jämförelser eller bedömningar. Det finns alltså utrymme för påverkan in i det sista och det är viktigt att varumärket är närvarande så långt som möjligt fram till köpbeslutet. TOTALKOMMUNIKATION VÄXER SIG STARKARE Det är inte bara via det ökade utbudet av mediekanaler som varumärken formas. Ledningens framtoning, kundtjänstens bemötande, kvaliteten i produkter och tjänster är områden som i allra högsta grad påverkar företagets varumärke och försäljning. För att undvika dissonans måste det som lovas i kommunikationen infrias i leveransen. Det är det som idag kallas totalkommunikation, ett begrepp som växer sig allt starkare i kommunikationskretsar. Grunden är den gamla sanningen att det krävs mångfald för att möta mångfald. När mottagarna möts av en mångfald av informationsmängd och kommunikationskanaler måste sändarna vara minst lika mycket fokuserade på mångfald i sin planerade kommunikation. Färger, dofter, ljud, humör och kulturuttryck är exempel på områden som tidigare negligerats ur ett kommunikationsperspektiv men som idag växer fram som nya fundament för en framgångsrik kommunikation och marknadsföring. Det är i den kontexten företagen funderar på sina sponsrings- och kommunikationsstrategier och på vilket sätt idrottsrörelsen passar in. ETT NYTT KOMMUNIKATIONSLANDSKAP SLAGET OM TV-PUBLIKEN ÖKAR Vi får allt fler mediekanaler och verktyg som avsändare använder sig av för sin kommunikation: riksradio, lokalradio, tv, dagspress, fackpress, gratistidning, bilagor, DR, biograf, mässor, stortavlor, hyllvippor, golvreklam, text-tv, vykort, tåg-tv, bar-tv, mobil-tv, kultursponsring, biljetter, sms, e-post, banners, webb-tv, RSS, datorspel, butiks-tv, holografi, flygplansstolsbrickor, bensinpumpar, uttagsautomater, virtuella världar, communities, produktplacering, GPS, beaming, e-mässor, konceptbutik, RDS-bilradio, webbkiosk, streckkod, gerillamarknadsföring m fl. Den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt att skapa fler mediekontakter. Ungdomar i dag tittar på tv genom att ladda ner favoritprogrammen snarare än att titta på dem utifrån en tv-tablå. De stora tv-bolagen har redan omformat sitt utbud genom att erbjuda en mängd nischkanaler som sammantaget når många människor i rätt målgrupper. Det är viktigare för dem än att försöka få alla tittare på samma gång vilket i praktiken blir en omöjlig uppgift i framtiden. Därför gäller det att kunna erbjuda tillräckligt intressant live-moment. Dvs program som man måste titta på i direktsändning eftersom det garanterar annonsörexponering. I det sammanhanget kan vi konstatera att de så kallade attitydsporterna vill synas allt mer i olika sammanhang. Svensk media har gått från att visa svenska elitmatcher i olika sporter till att visa matcher ifrån de bästa internationella ligorna i 9/24

10 de stora sporterna. På Youtube kan man däremot hitta klipp ifrån matcher och intervjuer med profiler och trots rätt usel kvalité så tittar många, speciellt yngre människor på zorrofinter och mål i efterhand via sådana kanaler. Spelbolagen har dock gett sig in i leken och via asiatiska (streamade) kanaler kan man idag se de flesta matcher i realtid utan att behöva betala för det bara man lär sig hur man hittar i djungeln. Det är gratisgenerationens sätt att se på tv som växer fram. REKLAMEN FLYTTAR TILL VIRTUELLA ARENOR OCH SOCIALA MEDIER I takt med att internet, bloggar, Facebook och andra sociala sajter är en självklar del av människors liv förändras också annonsörernas intresse. Internetbaserad är den form för marknadskommunikation som växt allra mest de senaste åren. Samtidigt blir reklam och påverkan via sociala medier (bloggar mm) alltmer subtil och svårförståelig. Det som växer fram är dock en tydlig förskjutning av masskommunikation från traditionella kanaler till de som baseras via internet. MÄNNISKOR PÅVERKAR MÄNNISKOR Unga söker i stor utsträckning sanningen hos vänner. Äkthet är något personligt. I ett nätverkssamhälle är det lättare att lita på dem som är socialt eller kulturellt nära. Genom att titta på unga konsumenters intressen, vad som formar deras identitet och vilka de har förtroende för så kan vi komma ganska långt. Bilden intill visar topplistan för unga svenskar år. Att detta är viktigt för annonsörer syns tydligt när många stora annonsörer väljer nischkommunikation gentemot enskilda livsstilsgrupper, ofta via sociala mötesplatser på internet (se föregående trend). FRÅN I KONTROLL TILL I KONTAKT Det håller på att ske ett paradigmskifte i synsättet som kommersiella företag har på konsumenter. Ett skifte som innebär att man går från att övertyga och sälja, till att bygga verkliga relationer till sina konsumenter. Företagen slutar i allt väsentligt att se kundrelationen som en transaktion och istället finna mer meningsfulla relationer. Något som alltså inte per definition innebär att traditionell kommunikation via massmedier är verktyget för detta. Procter & Gambles vd A.G. Lafley menar att man måste hitta den rätta balansen mellan att vara i kontakt och vara i kontroll. Paradoxen är att ju mer reklamsändaren är i kontroll, desto mindre i kontakt är den. Ju mer reklamsändaren ger upp kontroll, desto mer kommer den i kontakt. Det går inte längre att kontrollera kunden, utan man måste våga släppa efter. Företagen måste låta kunden ta över och hjälpa till att bygga sitt företag och varumärke. Detta leder till en helt ny situation för dem som kan erbjuda stora mängder relationer på ett bräde, något innebandyn borde kunna utnyttja. FRÅN MASSKOMMUNIKATION TILL 1:1 Allt ovan kan sammanfattas med att vi går från masskommunikation till 1:1-komunikation. Historiskt kan man konstatera att under bondesamhället var marknadsföring liktydigt med konversation. Människor lyssnade på vad grannar och andra sade om olika inrättningar och handlare. Marknadsföring var 1:1. Under industrialismens framväxt har massmedia blivit det stora sättet att nå massorna. Skalbarhet och låg kontaktkostnad per person har gjort massmedia till en effektiv kanal. Men vi ser nu 10/24

11 åter igen en tillbakagång till en 1:1-relation. Internet erbjuder bättre möjligheter att anpassa erbjudanden för varje enskild kund utifrån tidigare historik eller demografiska variabler. I förlängningen innebär det att det blir allt viktigare att kunna kartlägga den enskilda kunden. Det kommer inte att räcka med en fokusgruppsintervju om vad sex personer tycker om ens produkt. Företagen kommer att behöva kartlägga var och en av alla sina kunder för att lära sig mer om människor och vad som egentligen funkar. Annonsörerna kommer alltid att följa publiken, så det är viktigt att veta var de kommer att vara nästa gång. Integritetsfrågan kan här bli central förstås. Detta innebär en fundamental förändring också för sponsringsmarknaden. Kvalificerad sponsring kommer att byggas på sann interaktivitet vilket innebandyn som en bred folkrörelse skulle kunna utnyttja. SPELMARKNADEN SEMIAVREGLERAS? Det svenska spelmonopolet har delvis avreglerats och ytterligare förändringar är aviserade. Till stor del görs detta för att tillfredställa kritiken från EU kring bristen på konkurrens. Samtidigt är intäkterna från Svenska Spel fortfarande väldigt stora vilket synts i den tvehågsna hållning som riksdag och regeringens har. Våren 2009 lade regeringens utredare fram ett förslag kring hur den framtida svenska spelmarknaden skall se ut, ett förslag som från vissa håll fått hård kritik varför det i skrivande stund (maj 2009) är svårt att sia om förslaget går igenom eller ej. Och oavsett vilken ordning som kommer att bli rådande framöver blir konsekvenserna av en förändring betydande för den svenska idrottsrörelsen. AVDRAGSRÄTT FÖR GÅVOR INFÖRS? En politisk förändring som diskuteras är möjligheten att ge rätt till skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer med ett tydligt allmännyttigt syfte. Detta är dock en joker för närvarande. Men om detta blir verklighet förändras en stor del av framförallt företagens resonemang kring stöd till enskilda organisationer. Troligen kommer rena sociala organisationer (Fryshuset, Rädda Barnen osv) vinna på detta eftersom gåvor till dem kan understödja företagens behov av att visa sig som goda samhällsmedborgare. Huruvida idrottsrörelsen kan ta del av nya intäkter via företagens givmildhet återstår att se. Det är troligen upp till bevis när det gäller att visa att idrotten gör en skillnad i samhället, och att det inte bara gäller för medelklassens barn! ÄNDRADE KRAV PÅ MOTPRESTATIONER FRÅN GIVARE Idag ser vi en trend mot allt mer högre krav på motprestationer från samhället eller företag när de ger ideella sektorn ekonomiskt stöd. Istället för att stödja en verksamhet i största allmänhet förväntar sig givarna att mottagarna ger något konkret tillbaka. T ex lovade idrottsrörelsen i Sundbybergs kommun våren 2009 att mycket mer aktivt än tidigare arbeta mot ökad droganvändning bland barn och unga som motprestation för en stor satsning på idrottsplatserna i kommunen. Ett annat exempel är när Stockholms idrottsborgarråd indikerar ett system som ger mer pengar till de föreningar som lyckas organisera många tonåringar snarare än yngre barn. Företag ser idag sponsring i ökad utsträckning som en affärsrelation snarare än att bara ge bort lite pengar för att få sitt namn på en lagtröja. FLER MAKTHAVARE MED INNEBANDYBAKGRUND En urgammal sanning visar att det som maktens män och kvinnor har en varm relation till gynnas när smulorna skall fördelas. Eftersom innebandyn är en relativt ung sport har det fram tills idag inte varit speciellt många makthavare inom näringsliv eller offentlighet som haft en genuin relation till sporten. Idag ser vi dock flera exempel på att det håller på att förändras varför vi kan räkna med att det i framtiden finns åtskilliga personer på ledande befattningar som antingen själva spelat innebandy eller som har barn som spelar. Detta torde vara en mycket positiv möjlighet för Svensk Innebandy framöver. 11/24

Framtidens idrottsförening Slutrapport

Framtidens idrottsförening Slutrapport Framtidens idrottsförening Slutrapport Sammanfattning Narva boxningsklubb motionerade till RF-stämman 2011. Föreningen föreslog att RS skulle initiera en speciell föreningsutvecklingsgrupp med uppdraget

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Framtidsspaning om hästsektorn

Framtidsspaning om hästsektorn Framtidsspaning om hästsektorn Maj 2008 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Definition... 5 Framtidsstudier... 6 Arbetet med Framtidsbyggets modell... 7 Värderingar och världsbilder... 7

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport

Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport MAGNUS KEMPE CRISTIAN WENNERSTRÖM HELÈNE OLSSON KAIROS FUTURE, 2014-02-17 Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport OMVÄRLDSANALYS PÅ UPPDRAG AV SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING 17 FEBRUARI 2014 Consultants for

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding

myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding Innehåll Sammanfattning............................................... 4 Inledning........................................................

Läs mer

Omvärldsanalys 2013 1

Omvärldsanalys 2013 1 Omvärldsanalys 2013 1 Bilder: Smålandsbilder Layout: Christina Ankarbranth 2 För frågor om omvärldsanalysen, kontakta: Anna Sanell Utredare Kommunstyrelsekontoret anna.sanell@gislaved.se 0371-81379 Analysgrupp:

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP

FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP RAPPORTEN I ETT NÖTSKAL Den här rapporten beskriver viktiga trender, fakta och omvärldsfaktorer som på kort och lång sikt påverkar besökarens behov av information, service

Läs mer

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson EN FRAMTIDSBRANSCH Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson FÖRORD sverige står inför en dramatisk demografisk utveckling som innebär att gruppen äldre inom

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Omvärldsanalys. Fastställd av kommunstyrelsen 2012-02-21

Omvärldsanalys. Fastställd av kommunstyrelsen 2012-02-21 Omvärldsanalys Fastställd av kommunstyrelsen 2012-02-21 1 För frågor om omvärldsanalysen, kontakta: Anna Sanell Utredare Kommunstyrelsekontoret anna.sanell@gislaved.se 0371-81379 Analysgrupp: Bengt-Göran

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

Omvärldsanalys 2013-2015

Omvärldsanalys 2013-2015 Omvärldsanalys 2013-2015 Innehåll Omvärldsanalys 2013-2015... 1 Inledning... 2 Piteå attraktivt och uthålligt... 2 Fördjupning av föregående års omvärldsanalys... 2 Metodbeskrivning... 3 Metatrender...

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27 VISION 2015 Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27 Förutsättning Att hela Enköping hjälps åt Visst vill DU vara med! 2 Vår vision Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer