Sällskapets medlemmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sällskapets medlemmar"

Transkript

1 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Sällskapets medlemmar Härmed kallas till årsmöte med Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Datum: Måndagen den 30 mars 2009 Tid: Klockan Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Wallenstamsalen Styrelsen och valberedningens ordförande samlas redan klockan på angiven plats för årsmötet Ärenden 1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagen protokoll 2. Kallelsens godkännande 3. Revisions- och verksamhetsberättelsen för Sällskapet år Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året 5. Stadgeenliga val Val av ledamöter i Sällskapets styrelse för mandatperioden Biskopen är självskriven ledamot i styrelsen och dess ordförande ( Nuvarande mandatperiod utgår för Gunnar Hejde, Margaretha Landström och Margaretha Sahlin) Valberedningen föreslår omval. Val av revisorer och suppleanter för år 2009 (Förutvarande: Elisabeth Riegnell Jigenius, sammankallande, och Olof Johnard som revisorer och som suppleanter Ulla Kjellin och Erik Ljungman) Valberedningen föreslår omval av revisorer och suppleanter. Val av ledamöter i Skolmuseets råd för år 2009 (Förutvarande: Siv Bengtsson, Folke Eriksson, Bertil Johansson, Rolf Kristensson och Margaretha Sahlin, sammankallande) Valberedningen föreslår omval.

2 2 6. Beslut om anslag Penningplaceringsgruppen för år 2009 ( Nuvarande: Gunnar Hejde, Bengt Holmén (sammankallande), Eva Runhammar och Kurt Ögren). Valberedningen förslår omval. Valberedning för år 2009 (Förutvarande: Lillemor Emanuelsson, Rolf Kristensson och Margaretha Åkerström, sammankallande) Styrelsen föreslår omval av samtliga. 7. Inval av nya medlemmar (Namnförslag mottages i förväg av Börje Rådesjö, GR på E-post: eller telefon: ) 8. Övriga ärenden Fastställanden av - Plats och tid för höstmötet - Ämne/n Efter årsmötet: Klockan Kaffe serveras i Stadsmuseets foajé Klockan Föredrag. Se bifogad inbjudan med program Observera: Vid Sällskapets årsmöte skall Styrelsen, revisorerna och valberedningen ha verksamhetsberättelsen och äskandena innan årsmötet. Handlingarna sänds ut under vecka 11 Medlemmarna skall ha möjlighet att antingen hämta verksamhetsberättelsen och äskandena i receptionen på Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2 eller gå till Sällskapets hemsida och ta fram handlingarna den vägen Handlingarna är tillgängliga på GR:s reception och Sällskapets hemsida fredagen den 13 mars 2009

3 Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift firar att det i år är 100 år sedan Göteborgs skolmuseum kom till. Göteborgskretsen av PLR och alla andra intresserade inbjuds därför till en temakväll i samband med Sällskapets årsmöte Ett pedagogiskt kraftcentrum glimtar ur Göteborgs pedagogiska historia Under 1900-talets första hälft var Göteborgs folkskolor ett pedagogiskt kraftcentrum att räkna med. Här utvecklas arbetsskolans metodik, här verkar aktivitetspedagogerna, här startas för första gången förskola och yrkesskola - allt som sedan kom att prägla den skola som de flesta av oss som var lärare i Göteborg arbetade i. Det vill vi påminna er om! Sällskapet arbetar med en jubileumsskrift om denna spännande tid. Skriften kommer att utges först inför årets bokmässa i september. Den högtidlighet 8 juni med anledning av skolmuseets 100-årsdag som nämndes i PLR-kretsens vårprogram utgår därför och kommer att ersättas med ett program i anslutning till bokmässan, där boken också kommer att säljas. Tid Måndagen den 30 mars Plats Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12 Anmälan Lillemor Emanuelsson, 031/ , onsdag 25 mars kl 9-11 Kostnad 50 kr inkl kaffe med dopp Program Kaffe serveras i foajén ca Sällskapets ordförande, biskop Carl-Axel Aurelius, hälsar välkommen Några ord om Jubileumsskriften, Margaretha Sahlin Göteborgs skolmuseum år 1909, Pernilla Karlsson LG Sjöholm - en pedagogikens mästare, Bertil Hansson Sannaskolan en av funktionalismens höjdpunkter, Birgitta Wennås Välkomna! Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Carl-Axel Aurelius Ordförande Börje Rådesjö Sekreterare

4 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2008 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 31 mars och Sällskapets medlemsmöte måndagen den 13 oktober Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen. Mellan sammanträdena har telefonsamtal och mail utväxlats. Beslut om anslag Årsmötet beslutade anslå kronor till jubileumsboken och kronor till skolsamlingarna Förvaltning av Sällskapets medel under år 2008 Liksom tidigare år har Carnegie Kapitalförvaltning haft diskretionär fullmakt att förvalta Sällskapets kapital. Depåavgiften är 1 %. Sällskapets bokföring sköts av revisor Anders Forsman. I Penningplaceringsgruppen har ingått Bengt Holmén (sammankallande), Gunnar Hejde, Eva Runhammar och Kurt Ögren. Gruppen har samrått med företrädare för Carnegie Kapitalförvaltning fem gånger. Dessutom har gruppen vid två tillfällen fått informationer av firma Confidentor angående strukturerade produkter. Utöver detta har gruppen haft interna överläggningar. Bengt Holmén har även haft kontakt med firma Acta, SE-banken och Handelsbanken angående förvaltningen av Sällskapets medel. Penningplaceringsgruppen har valt att avvakta statens försäljning av Carnegie. Under Bengt Holméns sjukdom har Gunnar Hejde gått in som kassaförvaltare. Kursutvecklingen under 2008 har varit extremt dålig. Nedgången för svenska aktier blev cirka 42 %. Sällskapets svenska aktier har sjunkit med cirka 38 % och de utländska med nära 35 %. Sällskapets fondportfölj har klarat sig bättre - minus cirka 16 %. Utdelningar och räntor var lägre än under Bruttoutdelningen 2008 uppgick till kronor medan skuldräntorna var kronor varför nettoinkomsten blev kronor. Från detta avgår depåavgiften. Skolsamlingsgruppens verksamhet under år 2008 Skolsamlingsgruppen består som tidigare av Margaretha Sahlin, sammankallande, Folke Eriksson, Siv Bengtsson, Bertil Johansson, och Rolf Kristensson. Pernilla Karlsson på Stadsmuseet har varit adjungerad som sekreterare. Under året har gruppen haft sju arbetssammanträden, som alla gällt den jubileumsskrift som Sällskapet beslutat om inför Skolmuseets hundraårsjubileum I detta arbete har gruppen kallat sig bokgruppen och förstärkts med Gun-

5 2 nar Hejde. Sigrid Falk Björkman har varit adjungerad tillmötena. Bertil Johansson har inte deltagit i bokgruppens arbete. Under 2008 har följande hänt med Skolsamlingarna på Stadsmuseet: Arbetet med att tillgängliggöra skolsamlingarna i museets databaser har fortsatt under året. I bibliotekskatalogen finns sammanlagt titlar ur skolsamlingarna, varav cirka är läroböcker. I föremålskatalogen, Carlotta, återfinns cirka poster från skolsamlingarna, av vilka gäller läroböcker. (Det finns av tekniska skäl fler poster än registrerade föremål). I magasinet har planschsamlingens tillgänglighet förbättrats avsevärt tack vare omflyttning och registrering av museiassistent Lars Magnusson. Ytterligare en förbättring har också varit att ett arkivskåp tillhörande skolsamlingarna har överförts till arkivrum intill museibiblioteket och därmed gjorts åtkomligt för faktarumspersonalen. Här finns bland annat personhistoriskt material. Detta, liksom ytterligare arkivmaterial och skrifter av olika slag, har utnyttjats inför jubileumsskriften. Vidare har ett antal föremål tagits fram ur magasinet för internt och externt bruk; så har till exempel läroböcker och visst arkivmaterial lånats in till Faktarummet för studier. En genomgång och framtagning av föremål har också gjorts inför ett planerat bildverk om museets samlingar. I museets utställningar har föremål ur skolsamlingarna visats i såväl Barnens museum, Folk i Rörelse/1800-talets Göteborg som Vikingar (kopia av skolplansch). Föremål har även visats i den tillfälliga utställningen Hem och hemlöshet. Vid Sällskapets höstmöte måndagen den 13 oktober presenterades arbetet med jubileumsboken av Pernilla Karlsson Margaretha Sahlin. Medel till jubileumsskriften inför skolmuseets hundraårsjubileum Sällskapet har reserverat totalt kronor till jubileumsboken. Utdelningarna under år 2009 kommer troligen att minska med ungefär 20 %. Sällskapets hemsida GR Utbildning har som tidigare haft i uppdrag att arbeta med Sällskapets hemsidor. GR har marknadsfört hemsidan till olika personer och grupperingar inom Göteborgsregionen. Avsikten med hemsidorna är att sprida kunskap om Sällskapets verksamhet till drygt 550 skolor, lärare, elever och skolledare, lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet, allmänheten etc. bland annat genom det nyhetsbrev som kontinuerligt sänds ut av GR Utbildning. Den nya tekniken ger oss i dag utökade möjligheter att sprida kvalitativ information om skolan, förskolan, Skolmuseet osv. Undervisningen kan nu, via informationstekniken, flytta direkt in i klassrummet. Eleverna och lärarna kan via hemsidorna ta del av och studera texter och bilder av bland annat Skolmuseets objekt. Vi är bara i början av en spännande utveckling. Skolsamlingarnas hemsida har renodlats till att främst berätta om skolmuseets och samlingarnas historia och innehåll. Här finns bland annat ett stort antal bilder på skolplanscher och lä-

6 3 roböcker. Direkt från bilderna finns länkar till fakta i museets föremålskatalog, Carlotta. Hemsidan har dessutom löpande uppdaterats med information om aktiviteter, utställningar, lästips mm. Detta arbete har utförts av GR Utbildning baserat på text- och bildmaterial från redaktionsrådet. Här presenteras fakta om Sällskapets historik, verksamhet och stadgar, liksom information om böcker tryckta med bidrag från Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift samt boktips på böcker i Stadsmuseets skolsamlingar och Göteborgs skolmuseum. Redaktionsrådet har under 2008 bestått av: Anny Rousing Andersson, Gunnar Hejde, Pernilla Karlsson och Margaretha Landström. Samverkan mellan Sällskapet och GR Utbildning Av tradition har Sällskapet vid sidan av den historiska inriktningen, också haft som uppgift att informera om aktuell skoldebatt, pedagogisk utveckling och nya hjälpmedel i undervisningen. Efter hand kom den historiska delen att helt dominera Sällskapets verksamhet, kanske på grund av att informationen fann andra och då effektivare vägar. Går man tillbaka i Sällskapets historia deltog man aktivt i skoldebatten. I dag är situationen en annan. Utbudet av information är så stort att det är nödvändigt att sovra i mängden av nyheter och välja ut det som bedöms som mest värdefullt. Göteborgsregionens satsningar på information, utbildning, läromedelsutställningar och hjälpmedel har under en lång följd av år varit viktiga för skolans och förskolans personal och bidragit till att fånga upp intressanta och goda idéer inom skolans och förskolans område. Denna verksamhet påminner om de uppgifter som Sällskapet och Skolmuseet tidigare hade. Samverkan mellan GR Utbildning (Pedagogiskt centrum och Läromedel) och Skolmuseet har funnits under ett antal år. Kopplingen dåtid, nutid och framtid är intressant ur olika utgångspunkter. Genom denna samverkan finns nu stora möjligheter för Sällskapet att delta i skoldebatten. GR Utbildnings (Pedagogiskt Centrum och Läromedel) verksamhet omfattar bland annat kurser, utbildningar, förlags- och läromedelsmässor. Genom denna verksamhet når man cirka lärare, skolledare och elever varje år. Vid Läromedels permanenta läromedelsutställning finns också skoldatatek, som besöks av lärare, elever och föräldrar. Här finns information om program samt kompensatoriska hjälpmedel att låna. Utlåningen av video och DVD ökar ständigt.

7 Sällskapet för 1 (1) Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Resultaträkning Intäkter, kronor Utdelning aktier :88 Räntor :10 Depåavgift :00 Delsumma avkastning :78 Vinst/förlust försäljning värdepapper, netto, se bilaga och 3 Aktier :68 Summa inkomster :46 Årets underskott :00 Kostnader, kronor Bidrag :00 Kurtage :51 Övriga kostnader :32 Nedskrivning av inköpta aktier :63 Summa kostnader :46

8 Sällskapet för 1 (2) Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Balansräkning Tillgångar, kronor Aktier / fonder spec, se bilaga :99 Summa tillgångar :12 Skulder och eget kapital, kronor D. Carnegie AB Depå nr :54 Div skulder :00 Summa skulder :54 Ingående kapital :45 Årets underskott :00 Summa eget kapital :45 Summa skulder och eget kapital :99

9 Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit Antal Inköpta värdepapper MTG B, kurs 418: : Nordea, kurs 104: : Swedbank, kurs 173: : Alfa Laval, kurs 338: : Scania B, kurs 128: : Carnegie Worldwide, kurs 422: : Carnegie sv kort räntefond 118: : Nordea, kurs 86: : Teliasonera, kurs 47: : SCA B, kurs 98: : Teliasonera, kurs 46: : Investor B, kurs 130: : Volvo B, kurs 88: : SEB A, kurs 152: :20 4 Getinge TR B, kurs 2:34 9:00 19 Getinge BTA, kurs 120: : Swedbank, kurs 171: : Astrazeneca, kurs 222: : SHB A, kurs 171: : Nordea, kurs 102: : Volvo B, kurs 94: : ABB,kurs 161: : Astrazeneca, kurs 241: : ABB,kurs 162: : SEB A, kurs 147: : SSAB, kurs 208: : Scania B, kurs 127: : SKF B, kurs 111: : Volvo B, kurs 96: : Assa B, kurs 44: : Scania B, kurs 90: :32

10 Sällskapet för Folkundervisningens 2 Befrämjande i Göteborgs stit Securitas B, kurs 80: : Getinge B, kurs 142: : Tele 2 B, kurs 102: : Nordea, kurs 85: : Ericsson B, kurs 48: : SHB B, kurs 149: :00 36 Tripep, kurs 0:50 18:00 4 Getinge TRB, kurs 2:05 8: Swedbank, kurs 48: :00 56 Getinge BTA, kurs 83: :00 Summa inköpta värdepapper :47 Inköpta produkter RBS SMTN 5803 lån 184 Nominellt belopp :00 Överkurs :00 Kurtage 3 300:00 Totalt belopp :00 Royal Bank Scottland AI certifikat á :00 Kurtage 6 000:00 Totalt belopp :00

11 Sällskapet för Bilaga 1(1) Folkundervisningens befrämjande I Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Specifikation värdepapper per Bokfört värde Antal kronor 75% av aktier Marknadskurs marknadsvärdet ABB : :00 Alfa Laval International : :00 Assa B : :50 Astrazeneca : :50 Atlas Copco A : :75 Carnegie Global Healthcare : :52 Carnegie Global H. / :10 440:33 Carnegie Worldwide Class 5B : :05 Din Bostad Sverige 8 20:60 123:60 Electa B : :50 Ericsson B : :00 Getinge B : :50 Getinge BTA 56 91: :50 Hennes & Mauritz B : :50 Intrium Justitia : :50 Investor B : :00 Loomis B : :00 MTG B : :75 Lundin Mining 500 7: :00 Nokia SDB : :50 Nordea SEK : :00 Sandvik : :00 Scania B : :50 SEB A : :25 Securitas B : :50 SHB A : :88 Skanska B : :88

12 Sällskapet för Bilaga 1(2) Folkundervisningens befrämjande I Göteborgs Stift SSAB : :00 Swedbank A : :00 Swedbank PR : :00 Tele2 B : :00 Telesonera : :50 Tripep 36 0:55 14:85 Tripep BTA 36 0:35 9:45 Volvo B : :00 Summa :49 Köpta produkter till nominellt värde Bear Stears AIO :00 JP Morgan lån 24, :00 JP Morgan lån 28, :00 RBS AIO :00 RBS SMTN 5803 lån :00 UBS AG Jersey AI :00 Köpta produkter till 75% av marknadsvärdet Royal Bank Scottland AIO :50 Totalt köpta produkter :50 Summa värdepapper :99

13 BILAGA 2 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda värdepapper 2008 Aktier Specifikation Värde Antal 100 Autoliv, , kurs 308: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 4 621, Teliasonera, , kurs 58: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 5 100, Volvo, serie B, , kurs 84: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 1 572, Teliasonera, , kurs 57: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 6 975, Odin Offshore fond, kurs 277: ,00 Bokfört värde* ,06 Överskott , Nobia, serie B, , kurs 43: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 82,50

14 300 SEB, serie A, , kurs 135, ,50 Bokfört värde* ,50 Överskott 3 552, SHB, serie A, , kurs 169: ,80 Bokfört värde* ,00 Överskott 5 736, Astrazeneca, , kurs 247: ,90 Bokfört värde* ,50 Överskott 5 915, Kinnevik,serie B, , kurs 114: ,10 Bokfört värde* ,00 Överskott 1 322, Scania, serie B, , kurs 129: ,30 Bokfört värde* ,00 Överskott 8 403,30 Aktier Specifikation Värde Antal 300 Assa, serie B, , kurs 106: ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott 2 858, SSAB, serie A , kurs 169: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 7 400, Nordea, , kurs 95: ,00 Bokfört värde* ,96 Överskott ,04

15 150 SSAB, serie A , kurs 175: ,30 Bokfört värde* ,00 Överskott 6 588, SEB, serie A, , kurs 165: ,00 Bokfört värde* ,82 Överskott 9 057, Alfa Laval, , kurs 365: ,00 Bokfört värde* ,33 Överskott 7 015, Carnegie Räntefond, , kurs 118: ,00 Bokfört värde ,00 Överskott 206, SHB, serie A, , kurs 167: ,00 Bokfört värde* ,20 848, Teliasonera, , kurs 52: ,00 Bokfört värde* ,48 Överskott 3 175, Sandvik, , kurs 105: ,00 Bokfört värde* ,25 Överskott ,75 96 JM SR, ,kurs 4:70 451,20 Bokfört värde* - Överskott 451,20 96 JM, ,kurs 103: ,20 Bokfört värde* 9 540,00 Överskott 415,20

16 2 200 Niscayah Group B, ,kurs 15: ,00 Bokfört värde* , ,00 Aktier Specifikation Värde Antal 100 Lindab, , kurs 142: Scania IL, serie B, , kurs 7:50 50 Millicom SDB, , kurs 706: Hexagon,serie B, , kurs 113: Trelleborg,serie B, , kurs 93:88 20 Hexpol, serie B, , kurs 51: Nordea, , kurs 89: ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott 3 184, ,00 Bokfört värde* - Överskott 1 500, ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 7 287, ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 2 431, ,00 Bokfört värde* , , ,68 Bokfört värde* - Överskott 1 039, ,80 Bokfört värde* ,70 Överskott 925,10

17 400 Kinnevik, serie B, , kurs 97: SCA, serie B, , kurs 78: Husqvarna, serie B, , kurs 49: Swedbank, serie A, , kurs 97: Volvo, serie B, , kurs 52: SKF, serie B, , kurs 79: ,00 Bokfört värde* , , ,00 Bokfört värde* , , ,50 Bokfört värde* , , ,60 Bokfört värde* , , ,00 Bokfört värde* , , ,40 Bokfört värde* , ,60 Aktier Specifikation Värde Antal 400 Meda, serie A, , kurs 49: Hennes & Mauritz, serie B, , kurs 288: ,00 Bokfört värde* , , ,00 Bokfört värde* ,50 662,50

18 Summa sålda aktier ,28 Bokfört värde ,60 Överskott/nettovinst ,68 * Bokfört värde beräknat på 75% av marknadsvärdet samt inköpsvärdet för den del som avser 2008.

19 BILAGA 3 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda produkter 2008 Antal Specifikation Värde CSFBI Lån 137, , , kurs 89, ,00 Inköpsvärde inkl kurtage, (exl ) Bokfört värde* , , Kommuninv best of baskets , , kurs 94, ,00 Inköpsvärde inkl kurtage, (exk ) Bokfört värde* , ,00 Summa sålda produkter ,00 Bokfört värde ,00 Underskott/nettoförlust ,00

20

21 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs stift Anhållan om medel för Skolsamlingarna under år 2009 Medel för framtagning och tryckning av jubileumsskrift I juni 2009 är det hundra år sedan Göteborgs Skolmuseum öppnades. Detta vill Skolsamlingsgruppen uppmärksamma, i första hand med en jubileumsskrift, som speglar skolutvecklingen i Göteborg från dess första början med växelundervisning och bildandet 1824 av Sällskapet för Växelundervisningens befrämjande i Göteborgs stift fram till dagens skola. Vi vill med skriften belysa Sällskapets, Skolmuseets, Göteborgs skolförening och dess förgrundsgestalters historia. Därutöver avser vi också lyfta fram företeelser speciella för Göteborg, skolbyggnader, pedagoger och verksamheter. Bokens huvudsyfte är att ge en inblick i verksamheter, personer och händelser i stadens skolvärld under en händelserik tid för både den allmänna undervisningen i Göteborg och i Sverige i sin helhet. Boken är tänkt att vända sig både till allmänhet och till forskare. Den har stort intresse för alla som varit knutna till Göteborgs skolor men även för aktiva lärare. Vi vill också att den ska ingå i blivande lärares kurslitteratur i pedagogikens historia eftersom det i Göteborg under 1900-talets första hälft bedrevs unik försöksverksamhet med arbetsskolemetodik. Göteborgs skolor var under en lång tid ett pedagogiskt kraftcentrum i landet. Språkmässigt kommer boken att ligga på en populärvetenskaplig nivå. Den kommer att vara illustrerad med både äldre och moderna bilder. I projektgruppen ingår Margaretha Sahlin, Folke Eriksson, Rolf Kristensson, Gunnar Hejde, Siv Bengtsson och Pernilla Karlsson. Ytterligare ett antal personer medverkar som författare i boken. Vid årsmötena 2007 och 2008 beslutade Sällskapet reservera en summa till utgivning av jubileumsboken. Skolsamlingsgruppen anhåller att Sällskapet beviljar att hela anslaget 2009 för skolsamlingarna 2/3 av årets fondmedel går till framställningen av jubileumsskriften. Om ytterligare medel finns tillgängliga önskar vi att dessa också reserveras för skriften. Göteborg den 30 mars 2009 För Skolsamlingsgruppen Margaretha Sahlin

Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008

Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2008 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 31 mars och Sällskapets medlemsmöte måndagen den

Läs mer

Styrelsen har under året tilldelat Göteborgs Stadsmuseum 100 000 kronor för en utställning.

Styrelsen har under året tilldelat Göteborgs Stadsmuseum 100 000 kronor för en utställning. Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2011 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 4 april 2011 och Sällskapets medlemsmöte onsdagen den 12 oktober 2011. Styreslen har sammanträtt vid tre

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009

Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 30 mars 2009 och Sällskapets medlemsmöte måndagen den 12 oktober 2009. Styrelsen har sammanträtt vid fyra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 38 Malmö Årsredovisning för 846002-5128 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231 Årsredovisningen ar sammanställd av: Tommy Nilsson, FöretagsEkonomerna

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond.

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond. Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond org nr 802007-5399 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond (nedan gemensamt

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webb 2015

Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 46 1 Byggmax Group AB 35 2 Wallenstam, AB 32 2 Fabege AB 31 4 Clas Ohlson AB 30 5 Kungsleden AB 30 5

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 1(5) Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor: 2008-08-22 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Stiftelsen for Samhdllshjdlp 857201-4705 STIFTELSEN T6N SAMHALLSHJALP. ARsneoovrsNtNG 2o1o. Sida 1 av B

Stiftelsen for Samhdllshjdlp 857201-4705 STIFTELSEN T6N SAMHALLSHJALP. ARsneoovrsNtNG 2o1o. Sida 1 av B STIFTELSEN T6N SAMHALLSHJALP ARsneoovrsNtNG 2o1o Sida 1 av B Styrelsen avger hiirmed Arsredovisning for hr 201Q Fcirvaltn i n gs beriitte lse Beskrivning av verksamheten Stiftelsens medel skall "anvdndas

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad o Arsredovisning 2012 Bäckströmska stiftelsen Raparanda stad 1 Förvaltningsberättelse 2012 stiftelsens ändamål stiftelsen som bildades våren 2009, har enligt givaren till ändamål att utge stipendier till

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: ABB Ltd Alliance Oil Company Ltd. SDR ASSA ABLOY AB Ser. B AstraZeneca

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs19/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Pressmeddelande Stockholm den 23 februari 2007 Kallelse till årsstämma den 27 mars 2007 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande innehållet

Läs mer

Resultaträkning 2009-01-01 2008-01-01 Belopp i kr Not -2009-12-31-2008-12-31

Resultaträkning 2009-01-01 2008-01-01 Belopp i kr Not -2009-12-31-2008-12-31 18 (32) 19 (32) 20 (32) Resultaträkning 2009-01-01 2008-01-01 Belopp i kr Not -2009-12-31-2008-12-31 Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift 1 14 126 452 13 142 291 Erhållen ersättning från Stockholms kyrkogårdsförv.

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs 26/3 värde Anders

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs 5/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ) Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ) Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 klockan 16.00 i Berns Salonger, Kammarsalen, Berzelii

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs19/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2015-10-21 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Nr1 Februari 2015 Årgång 14 Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Tisdagen den 3 mars 2015 kl:17.30 på Solhöjden, Öckerö Välkomna! Namnen lästes upp och ett ljus tändes för var och en, därefter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 2 mars 2014 Kl. 15.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 2 mars 2014 Kl. 15.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 2 mars 2014 Kl. 15.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 2012-02-01

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 2012-02-01 1 Dagordning för årsmöte i Örebro lokalavdelning Örebro/Sydnärke nr 318 Datum: 27/2 2012 Tid: 18.00 Plats: Conventum, Olof Palmes Torg 1, Örebro Lokal: Handskmakaren 1. Mötet öppnas 2. Val av mötespresidium

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

- Trading med Tobbe Rosén Vinnarbyrån

- Trading med Tobbe Rosén Vinnarbyrån - Trading med Tobbe Rosén Vinnarbyrån SIP Nordic AB : PARTNER TILL RBS BÖRSHANDLADE MINI FUTURES OCH OPEN END CERTIFIKAT Stop loss-nivåer OMX Mini Futures OMX-nivå 1055 Hitta rätt produkt Vinnarbyrån

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Venue Retail Group

Kallelse till årsstämma i Venue Retail Group Kallelse till årsstämma i Venue Retail Group Aktieägarna i Venue Retail Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 januari 2011 klockan 16.00 på Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen

Läs mer

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27 PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27 Plats: Klingavälsgården, Karup 1. FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE Ordföranden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, kallas till årsstämma tisdagen den 14 april 2015 kl. 15.00 på Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB

Pressmeddelande från Securitas AB Pressmeddelande från Securitas AB 2 mars 2005 Förslag inför samt kallelse till ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ) Förslag inför ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ) Inför den ordinarie

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ) Pressmeddelande 2011-03-28 Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ) Aktieägarna i Orc Software AB (publ), org. nr. 556313-4583, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 kl. 16.00 i

Läs mer

Medlemmarna i Vätö Huvuds Vägförening kallas härmed till ordinarie Föreningsstämma

Medlemmarna i Vätö Huvuds Vägförening kallas härmed till ordinarie Föreningsstämma KALLELSE Medlemmarna i Vätö Huvuds Vägförening kallas härmed till ordinarie Föreningsstämma Söndag den 19 juni 2016 kl. 9.00 i Vätö Folkets Hus i Harg 2016-04-02 Lars Lundman Lars Lundman ordförande FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma 2003 Billerud AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma 2003 Billerud AB (publ) PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2003-04-03 Ordinarie bolagsstämma 2003 Billerud AB (publ) Aktieägarna i Billerud AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 6 maj 2003 klockan 16.00,

Läs mer

SAMARBETSPARTNER OCH SPONSORER

SAMARBETSPARTNER OCH SPONSORER SAMARBETSPARTNER OCH SPONSORER Gislaveds kommun Gislaveds Gummi AB Gislaveds Folie AB Plastinject AB ICA Kvantum Gislavedshus AB Calles Färghall AB Gislaveds Energi AB TUSENFOTINGEN Almqvist Formplast

Läs mer

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, den 12 november 2015, kl. 15.30 på Staffanstorps gästgivaregård, Stationsvägen 2, i Staffanstorp 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 (716405-7510) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2010 Brf Smålänningen 1(11) Styrelsen för Brf Smålänningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Dagordning årsstämma 2011 1. Upprättande

Läs mer

Pressmeddelande 5/2015

Pressmeddelande 5/2015 Pressmeddelande 5/2015 Stockholm 31 mars 2015 Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 kl. 13.30. Årsstämman kommer att

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning.

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning. Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Substansvärdet ökade med 6,8 procent till 127 kronor per aktie Resultatet per aktie uppgick till 8,40 (50,67) kronor Försäljning av HQ Fonder och investering i

Läs mer

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Apoteket AB: s Pensionsstiftelse får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsstämma i Haldex AB (publ)

Årsstämma i Haldex AB (publ) Årsstämma i Haldex AB (publ) Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2007, kl 16.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 6, Stockholm. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391 0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan.

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan. Protokoll fört vid Gnejsens samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 140409 kl. 19.00 i Carlskyrkan l Till ordförande för stämman valdes Einar Lestander. 2 Till sekreterare valdes Sverker Brodin

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 40 Tiunda får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-09-01 till och med 2013-08-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna räkenskapsåret

Läs mer