DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte"

Transkript

1

2 DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida Varje klass har sin egen hemsida där bland annat planeringar och annat aktuellt presenteras. Söker du mer allmänt om skolan och dess aktiviteter och personal så hittar du det mesta under fliken Om oss AKUTA SJUKDOMAR/OLYCKSFALL Vid akuta sjukdomar och olycksfall tas kontakt med skolsköterskan. Elevens föräldrar kontaktas omedelbart. Eleven får inte uppsöka vårdcentral eller sjukhus utan förälders vetskap, ej heller skickas hem utan att föräldrar informeras. Våra skolsköterskor heter Åsa Jansson tfn och Susanna Lind tfn Se även under rubriken, Skolsköterskorna lite längre fram i häftet. AVLÄMNANDE/HÄMTNING AV ELEV Vi vädjar till alla föräldrar att inte lämna/hämta sina barn vid vändplanen utanför entrén vid aulan eller utmed Skogvaktarvägen utmed idrottshallen p.g.a. den stora olycksrisken. I första hand bör den särskilt iordningställda lilla vändplatsen vid cykelparkeringen vid Skogvaktarvägen 1 eller vid parkeringsplatsen utefter Kungsladugårdsgatan användas. BORTTAPPADE / FÖRSTÖRDA LÄROMEDEL eller KVARGLÖMT Elev skall ersätta läromedel som av olika skäl kommit bort eller skadats så att de inte kan användas. Skolan tillhandahåller därefter ny bok. Särskild blankett finns på expeditionen. Upphittade nycklar, smycken eller telefoner finns på expeditionen. Kvarglömda kläder, handdukar osv. finns oftast på respektive avdelning. Efter varje läsår skänker vi bort ej avhämtade kläder till välgörande ändamål. BILD PÅ HEMSIDAN Skolans hemsida på Internet innehåller bilder från olika evenemang och händelser med anknytning till skolans verksamhet. Bilder kan finnas på hemsidan under en längre tid men kan även visas under en enstaka vecka. Elever kan förekomma enskilt eller i grupp. Alla elever och dess vårdnadshavare fyller i en blankett där man antingen tillåter publicering eller inte. Det görs på avsedd blankett för alla elever varje år. Blankett erhålls via mentor eller webbinformatören Åsa Hejneman ( ). DATORINLOGGNING / E-POST ADRESSER Alla elever i Eskilstuna Kommun har egen mail adress och inloggningar till skolans datorer. Information erhålls av ansvarig mentor/klasslärare eller via exp. 1

3 ELEVERS SJUKANMÄLAN Skola24 Centralt frånvarosystem. Skola24 är ett frånvarosystem som från och med förra läsåret är igång i alla Eskilstunas kommunala grundskolor. NYA RUTINER för anmälan av sjukdom eller annan frånvaro Det är viktigt att du som vårdnadshavare är noga med att meddela all form av frånvaro som t.ex. sjukdom, tandläkarbesök eller andra frånvaroanledningar innan kl Du anmäler frånvaro för ditt barn via det centrala telefonnummer Du måste ha ditt barns tiosiffriga personnummer tillhands. Olika rutiner för de olika åldersgrupperna på skolan. För åk Om du glömt att meddela frånvaro så kommer klasslärare/mentor fortfarande att ringa upp dig som vårdnadshavare innan de markerar frånvaro i skola24 systemet. För åk ingen kontakt med vårdnadshavare innan markering görs i systemet. Läs mer på Kommunens och Djurgårdsskolans hemsida. Har du frågor/funderingar, så är du välkommen att kontakta Admin Chef Marie Wallin på telefon / eller via mail; FOTOGRAFERING Under läsåret 2014/2015 har vi kontrakt med Collage skolfoto. Information om när fotograferingen infaller publiceras på vår hemsida. Vi erbjuder möjlighet till syskonfotografering under den dagen då vi har restfotografering. Kontaktperson på Djurgårdsskolan är Marie Wallin, adm. Chef FRITIDSHEMMEN Fritidshemmen ska ge barnen en meningsfull fritid, tillfälle att utveckla egna intressen och möjlighet till positiva kamratkontakter. Duvan och Staren heter fritidshemmen på grundskolan och vänder sig till elever från F-3 Hajens fritids grundsärskolan Pilen vänder sig till elever i åldrarna 7 12 år. Och Pilen har också förlängd skolbarnsomsorg (Fritids) som riktas till ungdomar som fyllt 13 år. FÖRSÄKRINGAR Eskilstuna kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn/ungdom dygnet runt. Länsförsäkringar Sörmland Box Nyköping Telefon: Försäkringen gäller under perioden Eftersom det inte kommer att skickas ut några försäkringsbesked till skolor samt förskolor så kan du ladda ner beskedet på kommunens hemsida: Försäkringsnumret är; Observera att det är du som vårdnadshavare som gör anmälan själv. 2

4 Vi hävdar alla människors lika värde och vill att alla ska känna trygghet hos oss på Djurgårdsskolan. DISKRIMINERING/KRÄNKANDE BEHANDLING Vid upptäckt av diskriminering/kränkande behandling kontaktas ALLTID föräldrar. Tidpunkten för denna kontakt avgörs från fall till fall. Om Du misstänker diskriminering/kränkande behandling vänder du dig snarast till ditt barns mentor/klasslärare. För vidare information kontakta expeditionen eller se vår hemsida under fliken Vi som jobbar här för kontaktuppgifter. I varje klass (åk.3-9) utses två klasstödjare. Klasslärare/mentor tillsammans med eleverna arbetar i klassen för ett öppet klimat med ömsesidig respekt. Klasslärare/mentors arbete är första steget för en problemlösning. Behövs det ytterligare stöd för att lösa problem angående diskriminering/kränkande behandling tar mentor/ klasslärare kontakt med trygghetsgruppen som också arbetar främjande och förebyggande på skolan. DROGMISSBRUK När skolans personal misstänker eller upptäcker missbruk tas kontakt med skolledning, skolsköterska och vårdnadshavare. Skolan följer kommunens handlingsplan mot droger. ANNAN TYP AV BROTTSLIGHET Kontakt tas omedelbart med föräldrar. All brottslighet anmäls till polis enligt Kommunens riktlinjer. Socialsekreterare informeras rutinmässigt. Polisen utreder all form av brottslighet. Socialsekreterare och elevvårdspersonal arbetar med uppföljningen. ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNST Anmälningsskyldighet Personal på skolan är anmälningsskyldiga, både rektor, pedagoger och annan personal. Anmälningsskyldigheten omfattar sådant man får kännedom om i sin yrkesutövning och som föranleder oro för ett barns situation. Anmälningsskyldigheten regleras i 14 kap. 1 socialtjänstlagen och det finns en hänvisning till denna bestämmelse i kap skollagen. 3

5 KURATOR Vår kurator heter Mathias Clarstedt. Han har sitt rum i expeditionskorridoren i Hus 1. Han har telefon I övrigt se vår hemsida under fliken Vi som jobbar här. LEDIGHET FÖR ELEV Skollagen 7 kap. Ledighet 18 En elev i en skolform som avses i 17 får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Skolan är mycket restriktiv med att bevilja ledigheter för elever. Eleverna har såväl skolplikt som en rätt till utbildning, vilket innebär att eleverna ska vara närvarande under alla skoldagar. Ledighet kan sökas för privata angelägenheter av allvarligare slag. LÄSÅRSTIDER Höstterminen år 2014 börjar 18 augusti och slutar 22 december Vårterminen år 2015 börjar 8 januari och slutar 5 juni Skollov läsåret Höstlov år 2014 är vecka 44, 27 oktober till 31 oktober Vinterlov år 2015 är vecka 8, 16 februari till 20 februari Påsklov år 2015 är vecka 14, 30 mars till 2 april Lovdag år 2015 (i samband med Kristi Himmelsfärdsdag) 15 maj Utöver detta är röda dagar i almanackan stängda dagar i skolan. Grundskolorna har en gemensam studiedag den 16 mars MODERSMÅLSUNDERVISNING Mångkulturella enheten administrerar all modersmålsundervisning. Blankett för ansökan om modersmål finns på expeditionen. Den skickas sedan in till den mångkulturella enheten. PARKERINGSPLATSER Besöksplatser (4 st.) finns iordningställda på Skogvaktarvägen 1, precis innan cykelstället. Parkering i vändrondellen hindrar varutransporter till skolan. Sådan parkering är absolut förbjuden och kommer att beivras. Det finns även kort tids parkering utmed Kungsladugårdsgatan. SKADEGÖRELSE (Nya kommungemensamma bestämmelser) Ibland händer det att elever uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar skada på skolans material. Enligt skadeståndslagen ska den som vållar person- eller sakskada ersätta skadan. Utgångspunkten är att den som lidit skada ska ha full ersättning för sin skada. Men för elever som är minderåriga ska dessa enligt 2 kap 4 ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder vid tidpunkten då skadan uppstod. Det finns ingen nedre åldersgräns för skadeståndsskyldighet.om familjen har en ansvarsförsäkring är utgångspunkten att hela skadeståndsbeloppet ska betalas oavsett barnets ålder och oberoende av vad skadan gäller. Om ansvarsförsäkring saknas kan jämkning av skadeståndsbeloppet ske enligt nedanstående nivåer. I det enskilda fallet kan särskild prövning ske om det finns särskilda skäl. Barn 6-8 år ersätter 1/3 av skadan, Barn 9-12 år ersätter 2/3 av skadan, Barn år ersätter 3/4 av skadan, Barn 15 år eller äldre ersätter hela skadan. 4

6 SKOLSKJUTSAR Eleverna har fria bussresor i kommunen. Kortet är begränsat till fyra resor per dag alla dagar i veckan. Information om korthanteringen ges vid skolstarten. För frågor rörande skolskjutsar, hänvisas till rektor Ann Lundstedt tfn SKOLBIBLIOTEKET Öppettider: se hemsida under Vi som arbetar här Skolbibliotek E-postadress: Tfn: På skolbiblioteket kan du låna böcker och använda datorer för ditt skolarbete. LÅN Eleverna kan låna böcker för att ta hem eller för att läsa i och forska i under skoltid. Lånetid är 4 veckor. Den som lånar ansvarar för att alla lån återlämnas i tid och i oskadat skick. Böcker som är trasiga eller har kommit bort ska ersättas av vårdnadshavare. Priset är 100 kr/bok. För särskilt dyra böcker kan högre ersättning förekomma. Om boken/böckerna inte återlämnas i tid skickas påminnelser ut; den första till eleven via mentor, den andra hem till vårdnadshavaren. Om boken/böckerna fortfarande inte återlämnats skickas en räkning till vårdnadshavaren. Betalning sker kontant till biblioteket eller expeditionen. SKOLSKÖTERSKA Mottagningarna finns på plan 3 och våning 4 i Hus 1. Åsa Jansson ansvarar för FSK Staren, 1A,2A,3A,4AB,5A,6AB,7AC,8ACD,9AC,Pilen A och E. Susanna Lind ansvarar för FSK Duvan,1B,2B,3B,M4,M5,5B,M6,6C,M7,7BD,M8,8B,M9,9B, Pilen c och Pilen F. Åsas tider för öppen mottagning: Tisdag och fredag kl Susannas tider för öppen mottagning: Onsdag och torsdag All övrig tid enligt överenskommelse med skolsköterskorna Åsa Jansson, tfn eller Susanna Lind tfn SKRIVSCHEMA (ÅK 7-9) Antal skriftliga prov per vecka bör i normalfallet inte vara fler än två. Skriftligt prov på ett avsnitt - längre än vanlig läxa och som har meddelats i förväg, är ett prov. Det får vara högst två skriftliga prov per vecka och inte två prov samma dag. Dessa regler kan ändras endast om elever och berörda lärare kommer överens om något annat. Eftersom proven är en del av utvärderingen för varje elev är det viktigt att eleven i förväg vet vad proven ska innehålla och hur betygskriterierna ser ut. SPECIALKOST / ALLERGIER m m Informera Skolsköterskan och skolmåltidspersonalen om elever som av olika anledningar ska ha annan kost. Allergier av olika slag ska skolsköterskan informeras om. Särskild blankett ska lämnas in till köket. Blanketten kan fås via mentor eller hemsidan. Observera att det även på barnkortet ska noteras om eleven är allergisk. Meddela köket om ert som har specialkost inte kommer till skolan och meddela även när barnet är friskt igen. Ring eller sms på tel

7 STÖLD Skolan ersätter ej förlorad egendom vid stöld även om egendomen förvaras i låst utrymme. Vid stöld ansvarar målsman för anmälan till polis och försäkringsbolag. Detta gäller både personal och elever. SKOLLEDNINGEN Ann Lundstedt (rektor för F-3 / Duvan och Staren och Pilen, grundsärskolan) tel Jan-Erik Nyström (rektor för åk 4 och 6, klass 7A, 7B, 8A, 8B, M8, 9A och 9B) tel Ingmarie Lindkvist (rektor för åk 5, klass 7C, 7D, M7,8C, 8D, 9C och M9) tel Marie Wallin (administrativ chef) tel SKOLRÅD Skolrådet på Djurgårdsskolan träffas ca 4 ggr per läsår. Varje klass väljer två ombud som inbjuds till mötena. Från skolan deltar rektor och en personal från varje arbetslag. Skolrådet är rådgivande i frågor som gäller skolan. Att hemmen och skolan inte har samma normer och värderingar kan skapa förvirring hos barnen. Därför är det viktigt att Du som förälder känner till skolans verksamhet och målsättning, samt att personalen i skolan känner till föräldrars syn på barns utveckling och fostran. Skolrådets protokoll presenteras på Djurgårdsskolans hemsida. TYSTNADSPLIKT Mycket kortfattat gäller följande: För skolhälsovården gäller den vanliga hälso- och sjukvårdssekretessen, d v s fullständig sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller honom / henne närstående lider men. För elevvården i övrigt får man skilja mellan den särskilda elevvården och elevvården i övrigt: Sekretessen i den särskilda elevvården tar sikte på uppgifter hos psykolog och kurator och skall iakttas av dessa. Där gäller omvänt skaderekvisit, d v s sekretess är det normala och uppgifter får bara lämnas ut om det står klart att det kan ske utan risk för men för den som uppgiften rör. I skolans övriga elevvård föreskrivs sekretess om personliga förhållanden. Denna sekretess gäller med ett rakt skaderekvisit, d v s sekretessen gäller bara om det kan antas att den som uppgiften rör eller honom / henne närstående lider men om uppgiften röjs. För både psykolog, kurator och övrig personal gäller att uppgifter får lämnas till andra myndigheter efter en intresseavvägning enligt generalklausulen, d v s om intresset av att uppgifterna lämnas ut är större än intresset av att de hemlighålls. För övrigt hänvisas till sekretesslagen. och broschyren Offentlighet och sekretess som finns på expeditionen. ÖPPEN VERKSAMHET För elever i åk 4-6. Öppna verksamheten ska ge eleverna en meningsfull fritid, tillfälle att utveckla egna intressen och möjlighet till positiva kamratkontakter. Ansvarig är Anette Olofsson tfn eller

8 ELEVERS FRÅNVARO Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om en elev i grundskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Skolan ser allvarligt på elevers frånvaro. För att kunna ge alla elever möjligheter att nå målen för utbildningen kommer vi att reagera skyndsamt vid såväl ogiltig frånvaro som upprepad sjukdom. Det är klarlagt att det finns ett starkt samband mellan stor sjukfrånvaro i tidigare skolår och ogiltig frånvaro/skolk i de senare skolåren. Skolan har därför, tillsammans med socialtjänsten arbetat fram nedanstående handlingsplan vid frånvaro. Rutiner vid ogiltig frånvaro 1. Vid ogiltig frånvaro ska ansvarig lärare/mentor kontakta vårdnadshavare samma dag. (Skoll 7.kap17 ) 2. Mentor ska ha ett möte med vårdnadshavare och elev om: a. eleven under en månads tid har ogiltig frånvaro vid fler än fem tillfällen. eller b. eleven under en termin har ogiltig frånvaro mer än två skoldagar. 3. Vid mötet ges information om hur rutinerna är vid fortsatt frånvaro. 4. Fortsätter frånvaron ska elevhälsan och rektor kontaktas. Följande åtgärder vidtas: a. Någon ur elevhälsan (skolkurator, skolsköterska, specialpedagog) tar enskild kontakt med berörd elev. b. Rektor kallar till ett möte med vårdnadshavare, elev, mentor och elevhälsa. Vid mötet bestäms åtgärder med obligatorisk uppföljning inom 3-4 veckor. 5. Om eleven inte återgår till skolan görs en orosanmälan till socialtjänsten samtidigt som arbetet fortsätter med att få tillbaka eleven till skolan. Rutiner vid sjukfrånvaro Om eleven under en har mer än 5 dagars sjukfrånvaro, tas ärendet upp på EHT-möte. Där beslutas om hur man går vidare. 7

9 Ordningsregler på Djurgårdsskolan För att uppnå en stimulerande arbetsdag som präglas av ordning, trygghet, studiero för alla så ska jag komma till lektioner och andra verksamheter på rätt plats i rätt tid, med rätt material och med rätt attityd. Med rätt plats och tid menas att jag 1. kommer till rätt lokal i tid till lektionerna Med rätt material menas att jag 2. har med rätt material till lektionerna t. ex penna, sudd, rätt böcker och idrottskläder om jag har idrott Med rätt attityd menas att jag 3. bidrar till arbetsro genom att använda en normal samtalston, ett vårdat språk samt uppträder respektfullt mot vuxna och skolkamrater 4. håller snyggt och städar efter mig i skolans lokaler 5. inte fotograferar och filmar med kamera eller mobiltelefon, om det inte ingår i skolarbete och överenskommits med lärare eller annan personal 6. lämnar ytterkläder i skåpen och respekterar personalens beslut om det är tillåtet att ha keps eller mössa på sig under lektionen. I matsalen tillåts inte ytterkläder eller mössa/keps. 7. inte röker på skoltid 8. lyssnar på musik i hörlurar efter överenskommelse med personalen 9. har mobilen avstängd/ ljudlös inne i skolans lokaler 10.endast använder mobiltelefonen på lektioner efter överenskommelse med läraren/annan personal Konsekvenser vid regelbrott som stör trygghet och studiero Enskilt samtal mellan skolpersonal och elev vilket ska dokumenteras på blankett Brott mot ordningsreglerna i enlighet med kap 5:7. Vid upprepade eller allvarliga regelbrott sker utvisning ur undervisningslokalen för återstoden av undervisningspasset och beslut om ev. för eller kvarsittning fattas, vilket innebär att eleven, och ofta även förälder/vårdnadshavare, kallas till samtal med rektor. Beslutet dokumenteras och vårdnadshavaren informeras alt. kallas till möte. Omhändertagandet av föremål. Skolan har enligt skollagen rätt att omhänderta föremål som stör skolverksamheten utgör en fara för säkerheten i skolan Omhändertagande av föremål längre än till och med skoldagens slut meddelas till vårdnadshavaren. Konsekvenser vid allvarligare regelbrott/upprepade regelbrott som stör trygghet och studiero när eleven inte ändrat sitt beteende efter upprepade uppmaningar från lärare och ev. kvarsittningar Nedanstående insatser föregås av en utredning som sker i samråd med elevens vårdnadshavare. Samråd kan ske via mail, telefonkontakt, möten på skolan. Behov av utredning tas upp på elevhälsans möten/eht. Vid allvarligare brott mot ordningsreglerna kan skolan besluta om avstängning under den tid som behövs för en skyndsam utredning. Skriftlig varning inklusive information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. Tillfällig omplacering där eleven undervisas i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars tillhör eller undervisas på en annan plats inom samma skolenhet. Tillfällig placering vid en annan skolenhet. Ovanstående konsekvenser regleras i Skollagen kap.5. 8

10 TELEFONFÖRTECKNING DJURGÅRDSSKOLAN Ann Lundstedt Rektor Ingmarie Lindkvist Rektor Jan-Erik Nyström Rektor Marie Wallin Adm. Chef Maria Steen Musikledare Sirpa Junnilainen Skolassistent Expedition Anna-Kari Olsson/köket Kökschef Åsa Jansson Skolsköt Susanna Lind Skolsköt Matthias Clarstedt Kurator Camilla Andersson SYV Leif Hjalmarsson Vaktmästare Åsa Hejneman Informatör Personalrum Bibliotek Idrottshall Arbetsrum Pilen/ Grundsärskolan Staren F-3A + Fritids Duvan F-3B + Fritids Öppna verksamheten Korridorstelefon åk Korridorstelefon åk Korridorstelefon åk.4 + 6C Internationella klassen Studieverkstaden Arbetsrum åk.7-9 Lag Arbetsrum åk.7-9 Lag Arbetsrum Musik Arbetsrum Hemkunskap Specialpedagogerna Övrig information hittar du på vår hemsida; 9

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt:

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer