DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte"

Transkript

1

2 DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida Varje klass har sin egen hemsida där bland annat planeringar och annat aktuellt presenteras. Söker du mer allmänt om skolan och dess aktiviteter och personal så hittar du det mesta under fliken Om oss AKUTA SJUKDOMAR/OLYCKSFALL Vid akuta sjukdomar och olycksfall tas kontakt med skolsköterskan. Elevens föräldrar kontaktas omedelbart. Eleven får inte uppsöka vårdcentral eller sjukhus utan förälders vetskap, ej heller skickas hem utan att föräldrar informeras. Våra skolsköterskor heter Åsa Jansson tfn och Susanna Lind tfn Se även under rubriken, Skolsköterskorna lite längre fram i häftet. AVLÄMNANDE/HÄMTNING AV ELEV Vi vädjar till alla föräldrar att inte lämna/hämta sina barn vid vändplanen utanför entrén vid aulan eller utmed Skogvaktarvägen utmed idrottshallen p.g.a. den stora olycksrisken. I första hand bör den särskilt iordningställda lilla vändplatsen vid cykelparkeringen vid Skogvaktarvägen 1 eller vid parkeringsplatsen utefter Kungsladugårdsgatan användas. BORTTAPPADE / FÖRSTÖRDA LÄROMEDEL eller KVARGLÖMT Elev skall ersätta läromedel som av olika skäl kommit bort eller skadats så att de inte kan användas. Skolan tillhandahåller därefter ny bok. Särskild blankett finns på expeditionen. Upphittade nycklar, smycken eller telefoner finns på expeditionen. Kvarglömda kläder, handdukar osv. finns oftast på respektive avdelning. Efter varje läsår skänker vi bort ej avhämtade kläder till välgörande ändamål. BILD PÅ HEMSIDAN Skolans hemsida på Internet innehåller bilder från olika evenemang och händelser med anknytning till skolans verksamhet. Bilder kan finnas på hemsidan under en längre tid men kan även visas under en enstaka vecka. Elever kan förekomma enskilt eller i grupp. Alla elever och dess vårdnadshavare fyller i en blankett där man antingen tillåter publicering eller inte. Det görs på avsedd blankett för alla elever varje år. Blankett erhålls via mentor eller webbinformatören Åsa Hejneman ( ). DATORINLOGGNING / E-POST ADRESSER Alla elever i Eskilstuna Kommun har egen mail adress och inloggningar till skolans datorer. Information erhålls av ansvarig mentor/klasslärare eller via exp. 1

3 ELEVERS SJUKANMÄLAN Skola24 Centralt frånvarosystem. Skola24 är ett frånvarosystem som från och med förra läsåret är igång i alla Eskilstunas kommunala grundskolor. NYA RUTINER för anmälan av sjukdom eller annan frånvaro Det är viktigt att du som vårdnadshavare är noga med att meddela all form av frånvaro som t.ex. sjukdom, tandläkarbesök eller andra frånvaroanledningar innan kl Du anmäler frånvaro för ditt barn via det centrala telefonnummer Du måste ha ditt barns tiosiffriga personnummer tillhands. Olika rutiner för de olika åldersgrupperna på skolan. För åk Om du glömt att meddela frånvaro så kommer klasslärare/mentor fortfarande att ringa upp dig som vårdnadshavare innan de markerar frånvaro i skola24 systemet. För åk ingen kontakt med vårdnadshavare innan markering görs i systemet. Läs mer på Kommunens och Djurgårdsskolans hemsida. Har du frågor/funderingar, så är du välkommen att kontakta Admin Chef Marie Wallin på telefon / eller via mail; FOTOGRAFERING Under läsåret 2014/2015 har vi kontrakt med Collage skolfoto. Information om när fotograferingen infaller publiceras på vår hemsida. Vi erbjuder möjlighet till syskonfotografering under den dagen då vi har restfotografering. Kontaktperson på Djurgårdsskolan är Marie Wallin, adm. Chef FRITIDSHEMMEN Fritidshemmen ska ge barnen en meningsfull fritid, tillfälle att utveckla egna intressen och möjlighet till positiva kamratkontakter. Duvan och Staren heter fritidshemmen på grundskolan och vänder sig till elever från F-3 Hajens fritids grundsärskolan Pilen vänder sig till elever i åldrarna 7 12 år. Och Pilen har också förlängd skolbarnsomsorg (Fritids) som riktas till ungdomar som fyllt 13 år. FÖRSÄKRINGAR Eskilstuna kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn/ungdom dygnet runt. Länsförsäkringar Sörmland Box Nyköping Telefon: Försäkringen gäller under perioden Eftersom det inte kommer att skickas ut några försäkringsbesked till skolor samt förskolor så kan du ladda ner beskedet på kommunens hemsida: Försäkringsnumret är; Observera att det är du som vårdnadshavare som gör anmälan själv. 2

4 Vi hävdar alla människors lika värde och vill att alla ska känna trygghet hos oss på Djurgårdsskolan. DISKRIMINERING/KRÄNKANDE BEHANDLING Vid upptäckt av diskriminering/kränkande behandling kontaktas ALLTID föräldrar. Tidpunkten för denna kontakt avgörs från fall till fall. Om Du misstänker diskriminering/kränkande behandling vänder du dig snarast till ditt barns mentor/klasslärare. För vidare information kontakta expeditionen eller se vår hemsida under fliken Vi som jobbar här för kontaktuppgifter. I varje klass (åk.3-9) utses två klasstödjare. Klasslärare/mentor tillsammans med eleverna arbetar i klassen för ett öppet klimat med ömsesidig respekt. Klasslärare/mentors arbete är första steget för en problemlösning. Behövs det ytterligare stöd för att lösa problem angående diskriminering/kränkande behandling tar mentor/ klasslärare kontakt med trygghetsgruppen som också arbetar främjande och förebyggande på skolan. DROGMISSBRUK När skolans personal misstänker eller upptäcker missbruk tas kontakt med skolledning, skolsköterska och vårdnadshavare. Skolan följer kommunens handlingsplan mot droger. ANNAN TYP AV BROTTSLIGHET Kontakt tas omedelbart med föräldrar. All brottslighet anmäls till polis enligt Kommunens riktlinjer. Socialsekreterare informeras rutinmässigt. Polisen utreder all form av brottslighet. Socialsekreterare och elevvårdspersonal arbetar med uppföljningen. ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNST Anmälningsskyldighet Personal på skolan är anmälningsskyldiga, både rektor, pedagoger och annan personal. Anmälningsskyldigheten omfattar sådant man får kännedom om i sin yrkesutövning och som föranleder oro för ett barns situation. Anmälningsskyldigheten regleras i 14 kap. 1 socialtjänstlagen och det finns en hänvisning till denna bestämmelse i kap skollagen. 3

5 KURATOR Vår kurator heter Mathias Clarstedt. Han har sitt rum i expeditionskorridoren i Hus 1. Han har telefon I övrigt se vår hemsida under fliken Vi som jobbar här. LEDIGHET FÖR ELEV Skollagen 7 kap. Ledighet 18 En elev i en skolform som avses i 17 får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Skolan är mycket restriktiv med att bevilja ledigheter för elever. Eleverna har såväl skolplikt som en rätt till utbildning, vilket innebär att eleverna ska vara närvarande under alla skoldagar. Ledighet kan sökas för privata angelägenheter av allvarligare slag. LÄSÅRSTIDER Höstterminen år 2014 börjar 18 augusti och slutar 22 december Vårterminen år 2015 börjar 8 januari och slutar 5 juni Skollov läsåret Höstlov år 2014 är vecka 44, 27 oktober till 31 oktober Vinterlov år 2015 är vecka 8, 16 februari till 20 februari Påsklov år 2015 är vecka 14, 30 mars till 2 april Lovdag år 2015 (i samband med Kristi Himmelsfärdsdag) 15 maj Utöver detta är röda dagar i almanackan stängda dagar i skolan. Grundskolorna har en gemensam studiedag den 16 mars MODERSMÅLSUNDERVISNING Mångkulturella enheten administrerar all modersmålsundervisning. Blankett för ansökan om modersmål finns på expeditionen. Den skickas sedan in till den mångkulturella enheten. PARKERINGSPLATSER Besöksplatser (4 st.) finns iordningställda på Skogvaktarvägen 1, precis innan cykelstället. Parkering i vändrondellen hindrar varutransporter till skolan. Sådan parkering är absolut förbjuden och kommer att beivras. Det finns även kort tids parkering utmed Kungsladugårdsgatan. SKADEGÖRELSE (Nya kommungemensamma bestämmelser) Ibland händer det att elever uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar skada på skolans material. Enligt skadeståndslagen ska den som vållar person- eller sakskada ersätta skadan. Utgångspunkten är att den som lidit skada ska ha full ersättning för sin skada. Men för elever som är minderåriga ska dessa enligt 2 kap 4 ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder vid tidpunkten då skadan uppstod. Det finns ingen nedre åldersgräns för skadeståndsskyldighet.om familjen har en ansvarsförsäkring är utgångspunkten att hela skadeståndsbeloppet ska betalas oavsett barnets ålder och oberoende av vad skadan gäller. Om ansvarsförsäkring saknas kan jämkning av skadeståndsbeloppet ske enligt nedanstående nivåer. I det enskilda fallet kan särskild prövning ske om det finns särskilda skäl. Barn 6-8 år ersätter 1/3 av skadan, Barn 9-12 år ersätter 2/3 av skadan, Barn år ersätter 3/4 av skadan, Barn 15 år eller äldre ersätter hela skadan. 4

6 SKOLSKJUTSAR Eleverna har fria bussresor i kommunen. Kortet är begränsat till fyra resor per dag alla dagar i veckan. Information om korthanteringen ges vid skolstarten. För frågor rörande skolskjutsar, hänvisas till rektor Ann Lundstedt tfn SKOLBIBLIOTEKET Öppettider: se hemsida under Vi som arbetar här Skolbibliotek E-postadress: Tfn: På skolbiblioteket kan du låna böcker och använda datorer för ditt skolarbete. LÅN Eleverna kan låna böcker för att ta hem eller för att läsa i och forska i under skoltid. Lånetid är 4 veckor. Den som lånar ansvarar för att alla lån återlämnas i tid och i oskadat skick. Böcker som är trasiga eller har kommit bort ska ersättas av vårdnadshavare. Priset är 100 kr/bok. För särskilt dyra böcker kan högre ersättning förekomma. Om boken/böckerna inte återlämnas i tid skickas påminnelser ut; den första till eleven via mentor, den andra hem till vårdnadshavaren. Om boken/böckerna fortfarande inte återlämnats skickas en räkning till vårdnadshavaren. Betalning sker kontant till biblioteket eller expeditionen. SKOLSKÖTERSKA Mottagningarna finns på plan 3 och våning 4 i Hus 1. Åsa Jansson ansvarar för FSK Staren, 1A,2A,3A,4AB,5A,6AB,7AC,8ACD,9AC,Pilen A och E. Susanna Lind ansvarar för FSK Duvan,1B,2B,3B,M4,M5,5B,M6,6C,M7,7BD,M8,8B,M9,9B, Pilen c och Pilen F. Åsas tider för öppen mottagning: Tisdag och fredag kl Susannas tider för öppen mottagning: Onsdag och torsdag All övrig tid enligt överenskommelse med skolsköterskorna Åsa Jansson, tfn eller Susanna Lind tfn SKRIVSCHEMA (ÅK 7-9) Antal skriftliga prov per vecka bör i normalfallet inte vara fler än två. Skriftligt prov på ett avsnitt - längre än vanlig läxa och som har meddelats i förväg, är ett prov. Det får vara högst två skriftliga prov per vecka och inte två prov samma dag. Dessa regler kan ändras endast om elever och berörda lärare kommer överens om något annat. Eftersom proven är en del av utvärderingen för varje elev är det viktigt att eleven i förväg vet vad proven ska innehålla och hur betygskriterierna ser ut. SPECIALKOST / ALLERGIER m m Informera Skolsköterskan och skolmåltidspersonalen om elever som av olika anledningar ska ha annan kost. Allergier av olika slag ska skolsköterskan informeras om. Särskild blankett ska lämnas in till köket. Blanketten kan fås via mentor eller hemsidan. Observera att det även på barnkortet ska noteras om eleven är allergisk. Meddela köket om ert som har specialkost inte kommer till skolan och meddela även när barnet är friskt igen. Ring eller sms på tel

7 STÖLD Skolan ersätter ej förlorad egendom vid stöld även om egendomen förvaras i låst utrymme. Vid stöld ansvarar målsman för anmälan till polis och försäkringsbolag. Detta gäller både personal och elever. SKOLLEDNINGEN Ann Lundstedt (rektor för F-3 / Duvan och Staren och Pilen, grundsärskolan) tel Jan-Erik Nyström (rektor för åk 4 och 6, klass 7A, 7B, 8A, 8B, M8, 9A och 9B) tel Ingmarie Lindkvist (rektor för åk 5, klass 7C, 7D, M7,8C, 8D, 9C och M9) tel Marie Wallin (administrativ chef) tel SKOLRÅD Skolrådet på Djurgårdsskolan träffas ca 4 ggr per läsår. Varje klass väljer två ombud som inbjuds till mötena. Från skolan deltar rektor och en personal från varje arbetslag. Skolrådet är rådgivande i frågor som gäller skolan. Att hemmen och skolan inte har samma normer och värderingar kan skapa förvirring hos barnen. Därför är det viktigt att Du som förälder känner till skolans verksamhet och målsättning, samt att personalen i skolan känner till föräldrars syn på barns utveckling och fostran. Skolrådets protokoll presenteras på Djurgårdsskolans hemsida. TYSTNADSPLIKT Mycket kortfattat gäller följande: För skolhälsovården gäller den vanliga hälso- och sjukvårdssekretessen, d v s fullständig sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller honom / henne närstående lider men. För elevvården i övrigt får man skilja mellan den särskilda elevvården och elevvården i övrigt: Sekretessen i den särskilda elevvården tar sikte på uppgifter hos psykolog och kurator och skall iakttas av dessa. Där gäller omvänt skaderekvisit, d v s sekretess är det normala och uppgifter får bara lämnas ut om det står klart att det kan ske utan risk för men för den som uppgiften rör. I skolans övriga elevvård föreskrivs sekretess om personliga förhållanden. Denna sekretess gäller med ett rakt skaderekvisit, d v s sekretessen gäller bara om det kan antas att den som uppgiften rör eller honom / henne närstående lider men om uppgiften röjs. För både psykolog, kurator och övrig personal gäller att uppgifter får lämnas till andra myndigheter efter en intresseavvägning enligt generalklausulen, d v s om intresset av att uppgifterna lämnas ut är större än intresset av att de hemlighålls. För övrigt hänvisas till sekretesslagen. och broschyren Offentlighet och sekretess som finns på expeditionen. ÖPPEN VERKSAMHET För elever i åk 4-6. Öppna verksamheten ska ge eleverna en meningsfull fritid, tillfälle att utveckla egna intressen och möjlighet till positiva kamratkontakter. Ansvarig är Anette Olofsson tfn eller

8 ELEVERS FRÅNVARO Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om en elev i grundskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Skolan ser allvarligt på elevers frånvaro. För att kunna ge alla elever möjligheter att nå målen för utbildningen kommer vi att reagera skyndsamt vid såväl ogiltig frånvaro som upprepad sjukdom. Det är klarlagt att det finns ett starkt samband mellan stor sjukfrånvaro i tidigare skolår och ogiltig frånvaro/skolk i de senare skolåren. Skolan har därför, tillsammans med socialtjänsten arbetat fram nedanstående handlingsplan vid frånvaro. Rutiner vid ogiltig frånvaro 1. Vid ogiltig frånvaro ska ansvarig lärare/mentor kontakta vårdnadshavare samma dag. (Skoll 7.kap17 ) 2. Mentor ska ha ett möte med vårdnadshavare och elev om: a. eleven under en månads tid har ogiltig frånvaro vid fler än fem tillfällen. eller b. eleven under en termin har ogiltig frånvaro mer än två skoldagar. 3. Vid mötet ges information om hur rutinerna är vid fortsatt frånvaro. 4. Fortsätter frånvaron ska elevhälsan och rektor kontaktas. Följande åtgärder vidtas: a. Någon ur elevhälsan (skolkurator, skolsköterska, specialpedagog) tar enskild kontakt med berörd elev. b. Rektor kallar till ett möte med vårdnadshavare, elev, mentor och elevhälsa. Vid mötet bestäms åtgärder med obligatorisk uppföljning inom 3-4 veckor. 5. Om eleven inte återgår till skolan görs en orosanmälan till socialtjänsten samtidigt som arbetet fortsätter med att få tillbaka eleven till skolan. Rutiner vid sjukfrånvaro Om eleven under en har mer än 5 dagars sjukfrånvaro, tas ärendet upp på EHT-möte. Där beslutas om hur man går vidare. 7

9 Ordningsregler på Djurgårdsskolan För att uppnå en stimulerande arbetsdag som präglas av ordning, trygghet, studiero för alla så ska jag komma till lektioner och andra verksamheter på rätt plats i rätt tid, med rätt material och med rätt attityd. Med rätt plats och tid menas att jag 1. kommer till rätt lokal i tid till lektionerna Med rätt material menas att jag 2. har med rätt material till lektionerna t. ex penna, sudd, rätt böcker och idrottskläder om jag har idrott Med rätt attityd menas att jag 3. bidrar till arbetsro genom att använda en normal samtalston, ett vårdat språk samt uppträder respektfullt mot vuxna och skolkamrater 4. håller snyggt och städar efter mig i skolans lokaler 5. inte fotograferar och filmar med kamera eller mobiltelefon, om det inte ingår i skolarbete och överenskommits med lärare eller annan personal 6. lämnar ytterkläder i skåpen och respekterar personalens beslut om det är tillåtet att ha keps eller mössa på sig under lektionen. I matsalen tillåts inte ytterkläder eller mössa/keps. 7. inte röker på skoltid 8. lyssnar på musik i hörlurar efter överenskommelse med personalen 9. har mobilen avstängd/ ljudlös inne i skolans lokaler 10.endast använder mobiltelefonen på lektioner efter överenskommelse med läraren/annan personal Konsekvenser vid regelbrott som stör trygghet och studiero Enskilt samtal mellan skolpersonal och elev vilket ska dokumenteras på blankett Brott mot ordningsreglerna i enlighet med kap 5:7. Vid upprepade eller allvarliga regelbrott sker utvisning ur undervisningslokalen för återstoden av undervisningspasset och beslut om ev. för eller kvarsittning fattas, vilket innebär att eleven, och ofta även förälder/vårdnadshavare, kallas till samtal med rektor. Beslutet dokumenteras och vårdnadshavaren informeras alt. kallas till möte. Omhändertagandet av föremål. Skolan har enligt skollagen rätt att omhänderta föremål som stör skolverksamheten utgör en fara för säkerheten i skolan Omhändertagande av föremål längre än till och med skoldagens slut meddelas till vårdnadshavaren. Konsekvenser vid allvarligare regelbrott/upprepade regelbrott som stör trygghet och studiero när eleven inte ändrat sitt beteende efter upprepade uppmaningar från lärare och ev. kvarsittningar Nedanstående insatser föregås av en utredning som sker i samråd med elevens vårdnadshavare. Samråd kan ske via mail, telefonkontakt, möten på skolan. Behov av utredning tas upp på elevhälsans möten/eht. Vid allvarligare brott mot ordningsreglerna kan skolan besluta om avstängning under den tid som behövs för en skyndsam utredning. Skriftlig varning inklusive information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. Tillfällig omplacering där eleven undervisas i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars tillhör eller undervisas på en annan plats inom samma skolenhet. Tillfällig placering vid en annan skolenhet. Ovanstående konsekvenser regleras i Skollagen kap.5. 8

10 TELEFONFÖRTECKNING DJURGÅRDSSKOLAN Ann Lundstedt Rektor Ingmarie Lindkvist Rektor Jan-Erik Nyström Rektor Marie Wallin Adm. Chef Maria Steen Musikledare Sirpa Junnilainen Skolassistent Expedition Anna-Kari Olsson/köket Kökschef Åsa Jansson Skolsköt Susanna Lind Skolsköt Matthias Clarstedt Kurator Camilla Andersson SYV Leif Hjalmarsson Vaktmästare Åsa Hejneman Informatör Personalrum Bibliotek Idrottshall Arbetsrum Pilen/ Grundsärskolan Staren F-3A + Fritids Duvan F-3B + Fritids Öppna verksamheten Korridorstelefon åk Korridorstelefon åk Korridorstelefon åk.4 + 6C Internationella klassen Studieverkstaden Arbetsrum åk.7-9 Lag Arbetsrum åk.7-9 Lag Arbetsrum Musik Arbetsrum Hemkunskap Specialpedagogerna Övrig information hittar du på vår hemsida; 9

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 2012/2013. Rosendalsskolan och Fritidshemmen

Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 2012/2013. Rosendalsskolan och Fritidshemmen Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION Läsåret 2012/2013 Rosendalsskolan och Fritidshemmen 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Sid. 4-5 Sid. 6 Sid. 7-8 Sid. 9-10 Sid. 11 Välkommen till Rosendalsskolan

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola

HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola Sida 1 av 10 HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola (2004-01-29, reviderad 2015-04-01) Sida 2 av 10 Handlingsplan mot droger på Falkenbergs Gymnasieskola Missbruk av alkohol och narkotika

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak Människor med missbruksproblem möter vi överallt i vårt samhälle. Skolan är inget undantag.

Läs mer

Adolfsbergsskolan F 6

Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Adolfsbergsskolan F 6 läsåret 2012/2013 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande. Välkommen till Adolfsbergsskolan F-6 Vår idé Adolfsbergsskolan F-6 är en skola

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

2009-11-11. Informationsbroschyr. Friggesundsskolan & Svågadalens skola 2009/2010

2009-11-11. Informationsbroschyr. Friggesundsskolan & Svågadalens skola 2009/2010 2009-11-11 Informationsbroschyr Friggesundsskolan & Svågadalens skola 2009/2010 Innehållsförteckning Skolledning, administration, personalrum, sjukanmälan Kostnadsfri skola Rutiner vid elevs skadegörelse

Läs mer

RIKTLINJER för placering och vistelse i fritidshem

RIKTLINJER för placering och vistelse i fritidshem Barn- och Utbildning September 09 RIKTLINJER för placering och vistelse i fritidshem och familjedaghem för skolbarn Riktlinjer för Placering och vistelse i fritidshem och familjedaghem för skolbarn Innehåll

Läs mer

Drogpolicy för Helixgymnasiet

Drogpolicy för Helixgymnasiet 1(6) Drogpolicy för Helixgymnasiet Bakgrund På Helixgymnasiet bryr vi oss om våra elever och deras framtid. Drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan vara avgörande för individens

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan HANDLINGSPLAN

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

FÖR EN DROGFRI SKOLA

FÖR EN DROGFRI SKOLA FÖR EN DROGFRI SKOLA Information till elever/studerande, föräldrar, personal och andra berörda om nolltolerans mot droger i skolan Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan Mot alkohol

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01 BRÄCKE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01 Alkohol- och drogpolicyn antagen av Barn- och Ungdomsgruppen 2008.12.04 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR 2012 05 30 ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR Inom Umeå gymnasieskolor UGS är vår vision; lärande, utveckling och framtidstro för alla våra elever. Vårt mål är en drogfri skola där ingen

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer