Skydds- & säkerhetsrutiner på institutionen för Naturvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skydds- & säkerhetsrutiner på institutionen för Naturvetenskap"

Transkript

1 Skydds- & säkerhetsrutiner på institutionen för Naturvetenskap INLEDNING...2 ORGANISATION...2 KRISGRUPP...3 ÅRSCYKEL FÖR ARBETSMILJÖARBETET PÅ INSTITUTIONEN...3 ALLMÄNNA RUTINER...3 LAB-BEHÖRIGHET & LÅSRUTINER...3 Fadder...3 Riskanalys...4 LARMRUTINER Allmänt utrymmningslarm (brandlarm) ett tydligt uppehåll mellan varje signal Inbrottslarm ihållande signal med varierande tonhöjd Larm kopplade till specifik verksamhet...5 NÖDDUSCHAR, ÖGONDUSCHAR SAMT BRANDSLÄCKARE...5 TILLBUD OCH OLYCKOR....5 HOT OCH VÅLDSSITUATIONER...5 ENSAMARBETE...5 RISKER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR...6 INKÖPSRUTINER...6 RUTINER FÖR LABORATIVT ARBETE...6 DISKNING OCH RENVATTEN...6 KEMIKALIEHANTERING...6 ETANOLHANTERING...6 GASHANTERING...7 HANTERING AV MIKROORGANISMER...7 HANTERING AV RADIOAKTIVA ÄMNEN...7 AVFALLSHANTERING...7 RUMS-/LABORATORIEANSVARIGA...10 INSTRUMENTANSVARIGA...11 ANVÄNDBARA TELEFONNUMMER...12 BILAGA 1 (LABTILLSTÅND)...13 BILAGA 2 (INTYG)

2 Inledning I det här dokumentet beskrivs de övergripande skydd- och säkerhetsrutiner som gäller för arbete på Institutionen för Naturvetenskap vid Örebro Universitet. Institutionens huvudsakliga uppgifter är att bedriva forskning, forskar- och grundutbildning, samt ha kontakter med omgivande samhälle. På institutionen bedrivs en rad olika typer av verksamheter som grovt indelat omfattar kontorsarbete, laboratoriearbete, fältarbete samt undervisning i föreläsningslokaler, lablokaler samt i fält. För varje specifik verksamhet bör mer detaljerade rutiner finnas. För dessa ansvarar rumsansvarig, instrumentansvarig, ämnesansvarig, handledare eller labgruppsledare beroende på vilken verksamhet som avses. Innan du kan börja arbeta på institutionen skall du ha inhämtat informationen i detta kompendium. När du läst klart signerar du bilaga 2 och skickar denna till institutionens miljöoch säkerhetsombud (Magnus Engwall). Skriften kommer att uppdateras kontinuerligt så kontrollera dess datum. Organisation Det yttersta ansvaret för arbetsmiljö och säkerhetsarbetet på institutionerna vid Örebro universitet är prefekterna. På natur har detta uppdrag delegerats från prefekt (Peter Johansson) till proprefekt (Magnus Engwall). Vid institutionen finns också ett miljö- och säkerhetsombud (Magnus Engwall). Ombudets uppgift är att samordna det lokala miljö- och säkerhetsarbetet samt att bedriva lokalt förändrings- och förankringsarbete. Miljö- och säkerhetsombudet är arbetsgivarens representant och universitetets ombud möts sex gånger per år under ledning av miljö- och säkerhetsenheten. Arbetstagarna samt studenterna vid institutionen har representanter i form av skyddsombud. Samtliga anställda och studenter har alla ett eget ansvar att följa regler och rutiner och skall alltid rapportera om tillbud och olycksfall till sin arbetsgivare och sina respektive representanter. Tillsammans bildar proprefekt, administrativ koordinator, miljö- och säkerhetsombud samt skyddsombuden en miljö- och säkerhetsgrupp. Arbetsmiljögruppen bevakar att arbetsmiljöfrågor samt frågor som gäller miljöanpassning av institutionens verksamhet hanteras enligt universitetets arbetsmiljö/miljöpolicy. Arbetsuppgifterna är t.ex: att ta initiativ till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på institutionen att verka för att institutionens personal får nödvändig utbildning i arbetsmiljö- och miljöfrågor att se till att informationsflödet om arbetsmiljöfrågor fungerar inom institutionen. Detta innefattar såväl att se till att arbetsmiljöinformation från ledning till personal fungerar, som att se till att rutiner för rapportering av arbetsmiljöproblem från personal till arbetsmiljöansvariga fungerar. att leda arbetet med utveckling av arbetsmiljö- och miljöplan för institutionen. 2

3 Krisgrupp Vid kristillfällen formar ledningsgruppen samt avdelningsansvarig för MTM en krisgrupp. Institutionens lokala krisgrupp 2008: Peter Johansson, prefekt Tel arb 019/ , Mobil 070/ , hem Hem Sommarbostad: Magnus Engwall, proprefekt Tel arb 019/ , Mobil 070/ , hem Vanja Boman, administrativ koordinator Tel arb 019/ , Mobil 070/ Hem 019/ Bert Allard, MTM Tel arb 019/ , Mobil 070/ , Hem 019/ Skyddsombud vakant Doktorandskyddsombud - vakant Årscykel för arbetsmiljöarbetet på institutionen Enligt universitets policy bör skyddsronder göras två gånger per år. Riskanalys ska dessutom göras en gång per år. På Institutionen för Naturvetenskap strävar vi efter att hålla följande årscykel för arbetsmiljöarbetet: februari - Riskanalys för institutionen april - Psykosocial skyddsrond oktober - Fysisk skyddsrond av laboratorier alternativt skrivrum Allmänna rutiner Lab-behörighet & låsrutiner Laboratorierna är normalt låsta. Tillgång till MTM-laboratoriet samt undervisningslab får man via ett låskort och övriga lab med en kod som tillhandahålls av respektive gruppledare. För att få tillgång till låskort/en krävs ett labtillstånd (Bilaga 1) som utfärdas av någon i labgruppen/handledaren. I vissa fall kan det krävas att du har avlagt ett godkänt säkerhetsprov för att få labtillstånd. Labtillståndet ges till Vanja Boman som sedan ordnar så att du kan hämta ut låskort i växeln. För anställd personal utfärdas kortet tills vidare (eller under anställningsperiodens längd) med möjlighet att passera alla dagar dygnet runt. Låskortet återlämnas till växeln efter giltighetsperiodens slut. Borttappade passerkort och nycklar anmäls omgående till Vanja Boman. Fadder För varje ny person som kommer till ett av institutionens laboratorier ska en fadder utses, som är en person som har betydande del av sin arbetstid förlagd till labbet. Detta gäller alla nyanställda (disputerade, gästforskare, doktorander, projektanställda, ex-jobbare, praktikanter, tillfälliga lärare m.fl). Fadderns uppgift är att fungera som en personlig handledare och vidarebefordra all nödvändig information. Ansvarig för att detta fungerar är resp. chef/handledare. Faddern utses av labgruppen i samband med utfärdande av labtillståndet (labgruppens godkännande av laboranten). 3

4 Riskanalys För varje arbetsmoment skall en riskanalys göras och då risker bedöms föreligga ska en skriftlig riskanalys sammanställas. Samtliga riskanalyser ska finnas samlade i en pärm på respektive lab. Larmrutiner Institutionens lokaler är utrustade med 1)allmänt utrymningslarm, 2)inbrottslarm samt 3)larm kopplade till specifik verksamhet. 1. Allmänt utrymmningslarm (brandlarm) ett tydligt uppehåll mellan varje signal. Orsak: Brand Åtgärd: Vid utrymningslarm är ALLA skyldiga att snarast gå till återsamlingsplatsen. Detta är friidrottsarenan vid universitetsbiblioteket. Stanna där tills det kommer besked om att faran är över. Lärare ser till att alla studenter kommer ut och lämnar salen sist. Lars Olander från Säkerhetsenheten har ansvaret för att informera de som tagit sig till återsamlingsplatsen. Securitas har ansvaret när inte universitetets ordinarie säkerhetspersonal är här. Kontaktpersoner: Vid utrymningslarm går meddelande automatiskt till räddningstjänsten, Akademiska hus samt Lars Olander på säkerhetsenheten.! Om du är osäker på om det är brand- eller inbrottslarm som ljuder: På de röda utrymningssirénerna står "BRANDLARM", medan det inte står något alls på de vita inbrottslarmsirénerna. I anslutning till universitetets entréer finns utrymningsplaner. Utrymningsplanen visar den utrymningsväg som gäller för den del av byggnaden du befinner dig på. Den visar också var närmaste brandsläckare, brandslang och larmknapp finns. Här hittar du även information om räddningsåtgärder du kan vidta. All personal vid Örebro Universitet ska ha genomgått en obligatorisk brandutbildning. Sådana administreras av Lars Olander på säkerhetsavdelningen. 2. Inbrottslarm ihållande signal med varierande tonhöjd Orsak: Inbrott (samt forcering av låst larmad dörr/krossat larmat fönster). Åtgärd: Meddelande går automatiskt till personal på campusavdelningens säkerhetsbevakning dagtid, och till Securitas kvällstid. Separata larmenheter finns för paviljongen, MTM-lab och labdel 9 ( biologikorridoren ). Akademiska hus ansvarar för detta larm. Inbrottslarmet kopplas på av personal från Securitas kvällstid (ca 22.00), efter kontroll att ingen av vår personal är kvar.! Om du är kvar efter Securitas larmrond på vardagar ska du få besked av Securitasvakten att du är sist och ska larma på när du går. Om du kommer kvällstid/helger larmar du av genom att dra ditt kort i kortläsaren. När du sedan lämnar lokalen måste du larma på manuellt igen, annars förblir lokalerna olarmade. Pålarmningsknapp finns vid huvudutgången för alla larmenheter. Tryck på knappen. En påkopplingssignal ljuder då i 2-3 minuter. Innan du larmar på måste du kontrollera att ingen annan är kvar i lokalerna! 4

5 3. Larm kopplade till specifik verksamhet På institutionen finns följande extra larm: Blåblink, Rödblink, Rödblink + siren Blåblink - pulserande blått ljus Orsak: Tekniskt fel i kylsystem till lokaler i MTM-delen samt labdel 9 och apparatrummet med lågtempfrysen samt dioxinlabbet/renvattenfel/slut på gas i någon tub. Åtgärd: Respektive apparat/rumsansvarig åtgärdar det tekniska felet samt larmar av. Kontaktperson: Bert van Bavel Rödblink - pulserande rött ljus Orsak: Gasläcka (brandfarlig gas) på låg nivå. Åtgärd: En larmdator förmedlar larmet via SMS till berörd ansvarig person. Åtgärderna står dessutom i den manual som finns i anslutning till larmen i f d MTM-paviljongen. Kontaktperson: Bert van Bavel Rödblink - pulserande rött ljus + siren Orsak: Gasläcka (brandfarlig gas) på hög nivå/syrebrist i isotoplab (P197) /rökutveckling i renrummet. Åtgärd: Utrymning. Larmet utlöser även utrymningslarmet. Kontaktperson: Bert van Bavel Nödduschar, ögonduschar samt brandsläckare. Nödduschar samt ögonduschar finns i alla lablokaler och kontrolleras 1 gång/halvår respektive 1 gång per månad av den personal som nyttjar lokalen. Detta protokollförs vid duscharna. Brandsläckare samt förbandstavlor finns placerade centralt i korridorerna utanför lablokalerna. Instruktioner om hantering av brandsläckare får man vid den obligatoriska brandutbildningen. Tillbud och olyckor. Om du blir skadad i arbetet är du enligt lagen om arbetsskadeförsäkring skyldig att informera din arbetsgivare om detta. Även tillbud (ett olycksfall skulle ha kunnat inträffa) ska du meddela prefekt/avd chef om detta. Även skador som har uppstått på grund av olycksfall i samband med färd till och från universitetet omfattas av begreppet arbetsskador. Hot och våldssituationer. Universitetet har en skriven policy för hur du skall agera om någon uppträder hotfullt ("Anvisningar och åtgärder vid hot- och våldssituationer vid Örebro universitet"). Den kan hämtas på den interna hemsidan. Följande gäller rent generellt (men naturligtvis avgör situationen hur man bör uppträda): - Om du bedömer att du kan klara av situationen genom att tala den hotfulle till rätta, ta med dig någon arbetskamrat eller student som finns i närheten som stöd och också som vittne - Bedömer du att situationen är riskfylld, larma polisen genom 112. Du kan, om du bedömer situationen som mycket kritisk, trycka på larmknappen för brand. - Ta signalement på den som uppträder hotfullt - Utsätt dig aldrig för fara! Ensamarbete Enligt Arbetsmiljölagen (AML 3 kap 2 andra stycket) ska arbetsgivaren beakta den särskilda risk som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Studerande jämställs i detta avseende med arbetstagare. Inför ensamarbete på lab ska därför alltid en riskanalys göras. 5

6 Ensamarbete på lab är inte tillåtet om riskanalysen identifierat farliga moment. Vid ensamarbete ska arbetstagaren ha tillgång till telefon placerad intill arbetsplatsen, så att denna omedelbart kan få kontakt med någon som kan ge hjälp vid behov. I arbetsmiljöverkets föreskrift Ensamarbete (AFS 1982:3) och dess kommentarer kan man läsa mer om riskbedömning vid ensamarbete. Risker i samband med tjänsteresor Inför en tjänsteresa finns värdefull information i personalhandboken på universitets hemsida, samt i kammarkollegiets broschyr som du hittar på Inköpsrutiner Varje labgrupp/forskare sköter själva sina egna inköp och beställningar. (Med undantag för etanol och gas, se nedan). För varje forskargrupp finns ett beställningsblock som fylls i och godkänns av gruppens chef. PTS (vaktmästeriet) tar emot alla varor och transporterar dessa till varumottagningen i P Beställaren får själv bevaka när beställningen/försändelsen har kommit till mottagningen. När en frys-/kylvara anländer ställs den in i våra speciella kyl- och frysskåp i P Rutiner för laborativt arbete Diskning och renvatten Varje labgrupp sköter sin egen disk. Laboratoriediskmaskin finns i diskrum (P154) som nyttjas gemensamt med IKM. I diskrummet finns även två vattenanläggningar med avjonat vatten samt autoklaven. Kontaktperson vad gäller dessa utrustningar är Ulla Ericsson. Kemikaliehantering När beställda kemikalier kommer till respektive laboratorium kontrolleras att alla säkerhetsblad finns med. Säkerhetsbladen förvaras på en överenskommen plats som alla berörda har kännedom om, förslagsvis i en pärm. Kemikalieförteckning uppdateras när nya kemikalier anländer. Detaljerade rutiner för hantering av kemikalier ska finnas hos respektive ämne. Vid hantering av farliga ämnen ska en skriftlig riskanalys göras. I följande av arbetsmiljöverkets föreskrifter kan man läsa vilka krav som ställs vid arbete med kemikalier: AFS 1997:10 Laboratoriearbete med kemikalier AFS 2000:3 Cancerframkallande ämnen AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2005:19 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor Föreskrifterna finns att låna hos institutionens miljö- och skyddsombud. Etanolhantering Ulla Ericsson sköter beställning av etanol. 6

7 Gashantering Ämnesansvariga ansvarar för förlängning av avtal för gasflaskor och gasinköp. Föreståndare brandfarlig vara/gas och vätska meddelas i samband med detta (Ulla Ericsson ordinarie, Birger Notstrand ställföreträdande). I följande av arbetsmiljöverkets föreskrifter kan man läsa vilka krav som ställs vid arbete med gaser: AFS 1997:7 Gaser AFS 2001:4 Gasflaskor Hantering av mikroorganismer I följande av arbetsmiljöverkets föreskrifter kan man läsa vilka krav som ställs vid arbete med mikroorganismer: AFS 2000:5 Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer AFS Mikrobiologiska arbetsmiljörisker Hantering av radioaktiva ämnen All hantering av radioaktiva ämnen ska ske enligt de direktiv som ges i universitetets lokala strålskyddsregler. De kan erhållas av ämnesansvarig alternativt radiakföreståndaren Patrick van Hees. Gällande lagar och föreskrifter kan hämtas från statens strålskyddsinstituts hemsida För hantering av radioaktivt avfall se nedan. Avfallshantering Smittförande avfall Innefattar: Exempel på smittförande avfall är agarplattor med bakterier, obehandlat cellodlingsavfall, glas och plaströr med bakterier, pipettspetsar använda vid bakterieodling samt serum- och blodspädningar. (Smittförande biologiskt avfall (vävnader och blod) följer särskilda rutiner, kontakta Ulla Ericsson). Smittförande avfall skall destrueras snarast. Den som producerar avfallet ansvarar också för att det paketeras rätt och sedan placeras i mellanlagringsstation P1414. Smittförande avfall läggs i gul avfallsbox av plast - packas vid behov med absorberande material - fyll boxen och förslut med lock - märks med ifylld thermoetikett Smittförande avfall. (Thermoetiketter och avfallsboxar beställs från Transportavdelningen, USÖ). - märkt avfallsbox ställs i mellanlagringen P1414 Respektive avfallsproducent svarar för att godsdeklaration fylls i och ordnar avsändning med Jetpak till SAKAB för autoklavering. Smittförande, skärande/stickande avfall Smittförande skärande /stickande avfall (till exempel kanyler, lansetter, knivblad, rakblad, skalpeller och nålar) läggs i kanylburkar av plast eller plåt. Förslutna, fyllda kanylburkar läggs i svart avfallsbox (godkänt emballage) i mellanlagringen P1414. OBS! Smittförande, trasigt glas skall läggas tillsammans med smittförande avfall, får ej läggas tillsammans med smittförande, skärande/stickande. Respektive avfallsproducent svarar för att godsdeklaration fylls i och ordnar avsändning med Jetpak till USÖ för autoklavering. 7

8 Biologiskt avfall Biologiskt avfall är till exempel kadaver från djurförsök, biologiska vävnader, blod eller annan kroppsvätska i smärre mängd (t.ex. blodigt papper eller tork). Biologiskt avfall läggs i svart avfallsbox - packas så att läckage ej uppstår (riskavfallskartonger och innerpåse av plast finns i mellanlagringen P1414 liksom drillmaskin och najtråd för förslutning) - tänk på att inte fylla kartongen mer än 3/4 - förses med ifylld etikett Riskavfall Biologiskt - förvaras högst ett dygn i rumstemperatur - kylförvaring max. 4 dygn - fryses vid längre tids förvaring Observera att smittförande biologiskt avfall (vävnader och blod) följer särskilda rutiner! Kontakta Ulla i sådana fall. Etiketter Riskavfall Biologiskt beställs av varje grupp. Respektive avfallsproducent svarar för att godsdeklaration fylls i och ordnar avsändning med Jetpak till USÖ för autoklavering. Förbränning sker i specialugn vid en temperatur >1000 grader. Skärande/stickande avfall (ej smittförande) Skärande /stickande avfall (till exempel kanyler, lansetter, knivblad, rakblad, skalpeller och nålar) läggs i kanylburkar av plast eller plåt. - Förslut burken när den är fylld - Lägg i sopcontainer vid lastkajen vid PTS Avfallet förbränns på SAKAB. Kemiskt avfall Avfall från kemiska produkter får inte hällas i avloppet eller läggas bland det konventionella avfallet om det - innebär hälsofara eller olycksfallsrisker, t.ex. genom frätning, hälsofarlig ång- eller gasbildning, brand eller explosion - orsakar störningar i reningsprocessen eller fara för den yttre miljön Detta innebär att de flesta kemiska produkter ska omhändertas som kemiskt avfall. Kemiskt avfall får endast omhändertas av företag som har nödvändiga tillstånd från länsstyrelsen. Ansvaret att avfallet hamnar på rätt plats åligger den som producerar avfallet. Kemiskt avfall - Förpackas eller försluts i lämpligt kärl/emballage - Vått avfall läggs i hink eller dunk med tättslutande lock - Skall vara tydligt uppmärkt med innehåll, avdelning och namn - Ställs i särskilt kemikalieskåp i mellanlagringen P Anteckna på lista på skåpdörren vad som skall omhändertas, avdelning och namn Helén Björnfoth samordnar upphämtning av RECI för omhändertagande och destruktion. 8

9 Fotokemikalier Kasserad film, framkallare och fixeringslösningar hanteras som kemiskt avfall. Radioaktivt avfall Följ de lokala strålskyddsreglerna samt de förhållningsregler som gäller på laboratoriet! De kan erhållas av radiakföreståndaren Irina Kalbina. 32 P-kontaminerat avfall - uppsamlas i riskavfallskartong som märks med signatur, innehåll och datum - ställs i särskilt avklingningsrum Scintvätska (som ej får egen-destrueras) - uppsamlas i tättslutande dunkar - märks med innehåll, aktivitet, avdelning och namn - ställs i särskilt avklingningsrum - hämtas för destruktion av RECI OBS! Meddela Ulla att det finns scintvätska att avsända i samband med RECI-besök Vid behov av destruktion av övrigt radioaktivt avfall kontakta radiakföreståndaren. Icke-kontaminerat glasavfall Läggs i sopcontainer vid lastkajen vid PTS. Trasigt, vasst glas emballeras innan det läggs i container. Avfallet deponeras på Atleverket Småbatterier Batteriuppsamlingbox finns i godsmottagning P1403:s yttre mottagningsrum Batterierna omhändertas av kommunen Källsortering av kartonger, frigolit, chips och mjukplast Sorteras och läggs i separata kärl i godsmottagning P1403:s yttre mottagningsrum. Kartonger slås isär innan de läggs i vagnen. (Rakblad finns på hyllan i godsmottagning P s inre mottagningsrum). I Prismahuset finns också två källsorteringsrum för fler fraktioner. Det ena ligger på 1: a våningen i anslutning till huvudentrén och det andra ligger på 2: a våningen i närheten av lilla hissen. 9

10 Rums-/laboratorieansvariga Rumsansvariga ser till att löpande drift som tillhör rummet fungerar, deltar vid skyddsronder samt ansvarar att eventuella påpekanden åtgärdas. Ämnesområde biologi Rumsnr Rumsbenämning/huvudsak Rumsansvarig Skyddsrondsdag lig verksamhet A 101 a-c Fiskodling Per-Erik Olsson A 1115 Mikroskopi Per-Erik Olsson P 0119 Förråd Biologi Carina Modig 3762 P 192a Forskningslab Magnus Engvall 3606 P 192b Forskningslab Per-Erik Olsson P 195a Forskningslab Magnus Engwall 3394 P 195b Provberedning Alf Ekblad 3528 P 197 Isotoplab Alf Ekblad P 198 Växtodling Alf Ekblad P 199a Mikrobiologilab Jana Jass 3943 P 279 Förråd, biologi Carina Modig P 280 Undervisningslab Carina Modig 1379 P 281 Undervisning NO Anders Holm P 282 Cellodlingslab Engwall, Mattsson, Olsson. Utryms P 283 Preprum/Förvaring NO Anders Holm P 192c Forskningslab Jana Jass Ämnesområde fysik Rumsnr Rumsbenämning Rumsansvarig Telnr. P 268a-f Fysiklab Andreas Bergwall 3903 Ämnesområde kemi Rumsnr Rumsbenämning Rumsansvarig Telnr. A 2117 Datorsal Leif Eriksson 3652 P 157 Analysutvecklingslab Stefan Karlsson 3651 P 184 Undervisning kemilärarna P 184 A Förråd kemilärarna P 184 B Kemikalieförråd kemilärarna P 190 Växtodling Åke Strid 3603 P 199c UV-lab Åke Strid P 192d Forskningslab Åke Strid 10

11 Ämnesområde MTM Rumsnr Rumsbenämning Rumsansvarig Telnr. P 182 Preparationer/analyslab Bert van Bavel Gasförråd Bert van Bavel P 189 Dioxinlab Jessica Hagberg P 185 Renrum Stefan Karlsson P 183 LC/CE-MS Anna Kärrman P 181 GC-lab Helén Björnfoth Fläkt/renvattenrum Stefan Karlsson Gemensamma lokaler Rumsnr Rumsbenämning Rumsansvarig Telnr. P 154 Diskrum Ulla Ericsson P 1305 Kemikalieförråd Ulla Ericsson P 1403 Godsmottagning? P 1412 Kemikalieförråd Ulla Ericsson P 1414 Mellanlagringsstation? P 199b Grovlab Alf Ekblad P 193b Mörkrum Irina Kalbina P 1421 Apparatrum? P 1422 Förråd Ulla Ericsson P 1401 Korridor med förvaring? P 193a Radiakrum Patrick van Hees F 0114 Förråd Carina Modig Övrigt Rumsnr Rumsbenämning Rumsansvarig Telnr. Sakab förråd Bert Allard Sakab rosa Provpreparation Bert Allard Sakab blå Kemisk analys Bert Allard Instrumentansvariga Instrumentansvariga är de som oftast använder instrumenten för sin forskning och som har relevant utbildning på dem. Ansvaret omfattar regelbunden skötsel och kontakt med servicepersonal från leverantören. I uppdraget ingår också att upprätta underhållsplan, loggning av fel och att tillse att normala förbrukningsvaror finns att tillgå. Ansvaret delas med senior som har specialistkompetens på instrumentet. Instrumentansvarig avgör den lägsta utbildning som enskilda användare måste ha för att få använda instrumentet. Det är alltså först efter instrumentansvariges godkännande och anmälan till labgruppen som man kan använda ett instrument på egen hand. Instrumentansvarigs namn samt telefonnr anges på respektive instrument. 11

12 Användbara telefonnummer Säkerhet Securitas Säkerhetssystemsansvarig Juha Suontausta Övergripande säkerhetsfrågor Lars Olander Felanmälan Akademiska hus Kontakta i första hand husansvarig, sök sedan efter annan driftpersonal. Om ingen skulle vara på plats, ring för vidare information på tel Akutnr Husansvarig Paviljongen Göran Thavelin Husansvarig Prismahuset Joakim Ekholm Husansvarig Prismahuset Johnny Ström

13 Bilaga 1 (Labtillstånd) Institutionen för Naturvetenskap Örebro Universitet Härmed intygas att har en tillfällig anställning på Institutionen för Naturvetenskap och att han/hon har informerats om Institutionens skyddsoch säkerhetsrutiner. Låskort skall utfärdas för Allmän behörighet Allmän behörighet samt behörighet till laboratorierna i lab.del 9 (biologikorridoren). Kortet ska vara giltigt t.o.m Fadder under perioden är tel. Handledare 13

14 Bilaga 2 (Intyg) Jag har läst och förstått innehållet i dokumentet Skydds- & säkerhetsrutiner på institutionen för Naturvetenskap Datum.. Underskrift.. Namnförtydligande 14

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler.

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler. KISP Beta Kortfakta Adress: Tomtebodavägen Anläggninsnummer: A0095072 Byggår: Arkitekt: Allmänt Husansvar KISP, Karolinska Institutet Science Park, ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Karolinska Institutet

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15)

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12 BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) 1997:12 2 BIOLOGISKA ÄMNEN Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om biologiska ämnen samt allmänna

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Tillsynsrapport 2014:1 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Rikspolisstyrelsen 2014-03-25 Sammanfattning 1 Sammanfattning En analys görs av hur polismyndigheterna

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-350-1 ISSN 0348-2138 ARBETARSKYDDSSTYRELSEN

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 SÄKER BUTIK Svensk Handel Säkerhet En av de viktigaste frågorna för Svensk Handel

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer