Skydds- & säkerhetsrutiner på institutionen för Naturvetenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skydds- & säkerhetsrutiner på institutionen för Naturvetenskap"

Transkript

1 Skydds- & säkerhetsrutiner på institutionen för Naturvetenskap INLEDNING...2 ORGANISATION...2 KRISGRUPP...3 ÅRSCYKEL FÖR ARBETSMILJÖARBETET PÅ INSTITUTIONEN...3 ALLMÄNNA RUTINER...3 LAB-BEHÖRIGHET & LÅSRUTINER...3 Fadder...3 Riskanalys...4 LARMRUTINER Allmänt utrymmningslarm (brandlarm) ett tydligt uppehåll mellan varje signal Inbrottslarm ihållande signal med varierande tonhöjd Larm kopplade till specifik verksamhet...5 NÖDDUSCHAR, ÖGONDUSCHAR SAMT BRANDSLÄCKARE...5 TILLBUD OCH OLYCKOR....5 HOT OCH VÅLDSSITUATIONER...5 ENSAMARBETE...5 RISKER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR...6 INKÖPSRUTINER...6 RUTINER FÖR LABORATIVT ARBETE...6 DISKNING OCH RENVATTEN...6 KEMIKALIEHANTERING...6 ETANOLHANTERING...6 GASHANTERING...7 HANTERING AV MIKROORGANISMER...7 HANTERING AV RADIOAKTIVA ÄMNEN...7 AVFALLSHANTERING...7 RUMS-/LABORATORIEANSVARIGA...10 INSTRUMENTANSVARIGA...11 ANVÄNDBARA TELEFONNUMMER...12 BILAGA 1 (LABTILLSTÅND)...13 BILAGA 2 (INTYG)

2 Inledning I det här dokumentet beskrivs de övergripande skydd- och säkerhetsrutiner som gäller för arbete på Institutionen för Naturvetenskap vid Örebro Universitet. Institutionens huvudsakliga uppgifter är att bedriva forskning, forskar- och grundutbildning, samt ha kontakter med omgivande samhälle. På institutionen bedrivs en rad olika typer av verksamheter som grovt indelat omfattar kontorsarbete, laboratoriearbete, fältarbete samt undervisning i föreläsningslokaler, lablokaler samt i fält. För varje specifik verksamhet bör mer detaljerade rutiner finnas. För dessa ansvarar rumsansvarig, instrumentansvarig, ämnesansvarig, handledare eller labgruppsledare beroende på vilken verksamhet som avses. Innan du kan börja arbeta på institutionen skall du ha inhämtat informationen i detta kompendium. När du läst klart signerar du bilaga 2 och skickar denna till institutionens miljöoch säkerhetsombud (Magnus Engwall). Skriften kommer att uppdateras kontinuerligt så kontrollera dess datum. Organisation Det yttersta ansvaret för arbetsmiljö och säkerhetsarbetet på institutionerna vid Örebro universitet är prefekterna. På natur har detta uppdrag delegerats från prefekt (Peter Johansson) till proprefekt (Magnus Engwall). Vid institutionen finns också ett miljö- och säkerhetsombud (Magnus Engwall). Ombudets uppgift är att samordna det lokala miljö- och säkerhetsarbetet samt att bedriva lokalt förändrings- och förankringsarbete. Miljö- och säkerhetsombudet är arbetsgivarens representant och universitetets ombud möts sex gånger per år under ledning av miljö- och säkerhetsenheten. Arbetstagarna samt studenterna vid institutionen har representanter i form av skyddsombud. Samtliga anställda och studenter har alla ett eget ansvar att följa regler och rutiner och skall alltid rapportera om tillbud och olycksfall till sin arbetsgivare och sina respektive representanter. Tillsammans bildar proprefekt, administrativ koordinator, miljö- och säkerhetsombud samt skyddsombuden en miljö- och säkerhetsgrupp. Arbetsmiljögruppen bevakar att arbetsmiljöfrågor samt frågor som gäller miljöanpassning av institutionens verksamhet hanteras enligt universitetets arbetsmiljö/miljöpolicy. Arbetsuppgifterna är t.ex: att ta initiativ till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på institutionen att verka för att institutionens personal får nödvändig utbildning i arbetsmiljö- och miljöfrågor att se till att informationsflödet om arbetsmiljöfrågor fungerar inom institutionen. Detta innefattar såväl att se till att arbetsmiljöinformation från ledning till personal fungerar, som att se till att rutiner för rapportering av arbetsmiljöproblem från personal till arbetsmiljöansvariga fungerar. att leda arbetet med utveckling av arbetsmiljö- och miljöplan för institutionen. 2

3 Krisgrupp Vid kristillfällen formar ledningsgruppen samt avdelningsansvarig för MTM en krisgrupp. Institutionens lokala krisgrupp 2008: Peter Johansson, prefekt Tel arb 019/ , Mobil 070/ , hem Hem Sommarbostad: Magnus Engwall, proprefekt Tel arb 019/ , Mobil 070/ , hem Vanja Boman, administrativ koordinator Tel arb 019/ , Mobil 070/ Hem 019/ Bert Allard, MTM Tel arb 019/ , Mobil 070/ , Hem 019/ Skyddsombud vakant Doktorandskyddsombud - vakant Årscykel för arbetsmiljöarbetet på institutionen Enligt universitets policy bör skyddsronder göras två gånger per år. Riskanalys ska dessutom göras en gång per år. På Institutionen för Naturvetenskap strävar vi efter att hålla följande årscykel för arbetsmiljöarbetet: februari - Riskanalys för institutionen april - Psykosocial skyddsrond oktober - Fysisk skyddsrond av laboratorier alternativt skrivrum Allmänna rutiner Lab-behörighet & låsrutiner Laboratorierna är normalt låsta. Tillgång till MTM-laboratoriet samt undervisningslab får man via ett låskort och övriga lab med en kod som tillhandahålls av respektive gruppledare. För att få tillgång till låskort/en krävs ett labtillstånd (Bilaga 1) som utfärdas av någon i labgruppen/handledaren. I vissa fall kan det krävas att du har avlagt ett godkänt säkerhetsprov för att få labtillstånd. Labtillståndet ges till Vanja Boman som sedan ordnar så att du kan hämta ut låskort i växeln. För anställd personal utfärdas kortet tills vidare (eller under anställningsperiodens längd) med möjlighet att passera alla dagar dygnet runt. Låskortet återlämnas till växeln efter giltighetsperiodens slut. Borttappade passerkort och nycklar anmäls omgående till Vanja Boman. Fadder För varje ny person som kommer till ett av institutionens laboratorier ska en fadder utses, som är en person som har betydande del av sin arbetstid förlagd till labbet. Detta gäller alla nyanställda (disputerade, gästforskare, doktorander, projektanställda, ex-jobbare, praktikanter, tillfälliga lärare m.fl). Fadderns uppgift är att fungera som en personlig handledare och vidarebefordra all nödvändig information. Ansvarig för att detta fungerar är resp. chef/handledare. Faddern utses av labgruppen i samband med utfärdande av labtillståndet (labgruppens godkännande av laboranten). 3

4 Riskanalys För varje arbetsmoment skall en riskanalys göras och då risker bedöms föreligga ska en skriftlig riskanalys sammanställas. Samtliga riskanalyser ska finnas samlade i en pärm på respektive lab. Larmrutiner Institutionens lokaler är utrustade med 1)allmänt utrymningslarm, 2)inbrottslarm samt 3)larm kopplade till specifik verksamhet. 1. Allmänt utrymmningslarm (brandlarm) ett tydligt uppehåll mellan varje signal. Orsak: Brand Åtgärd: Vid utrymningslarm är ALLA skyldiga att snarast gå till återsamlingsplatsen. Detta är friidrottsarenan vid universitetsbiblioteket. Stanna där tills det kommer besked om att faran är över. Lärare ser till att alla studenter kommer ut och lämnar salen sist. Lars Olander från Säkerhetsenheten har ansvaret för att informera de som tagit sig till återsamlingsplatsen. Securitas har ansvaret när inte universitetets ordinarie säkerhetspersonal är här. Kontaktpersoner: Vid utrymningslarm går meddelande automatiskt till räddningstjänsten, Akademiska hus samt Lars Olander på säkerhetsenheten.! Om du är osäker på om det är brand- eller inbrottslarm som ljuder: På de röda utrymningssirénerna står "BRANDLARM", medan det inte står något alls på de vita inbrottslarmsirénerna. I anslutning till universitetets entréer finns utrymningsplaner. Utrymningsplanen visar den utrymningsväg som gäller för den del av byggnaden du befinner dig på. Den visar också var närmaste brandsläckare, brandslang och larmknapp finns. Här hittar du även information om räddningsåtgärder du kan vidta. All personal vid Örebro Universitet ska ha genomgått en obligatorisk brandutbildning. Sådana administreras av Lars Olander på säkerhetsavdelningen. 2. Inbrottslarm ihållande signal med varierande tonhöjd Orsak: Inbrott (samt forcering av låst larmad dörr/krossat larmat fönster). Åtgärd: Meddelande går automatiskt till personal på campusavdelningens säkerhetsbevakning dagtid, och till Securitas kvällstid. Separata larmenheter finns för paviljongen, MTM-lab och labdel 9 ( biologikorridoren ). Akademiska hus ansvarar för detta larm. Inbrottslarmet kopplas på av personal från Securitas kvällstid (ca 22.00), efter kontroll att ingen av vår personal är kvar.! Om du är kvar efter Securitas larmrond på vardagar ska du få besked av Securitasvakten att du är sist och ska larma på när du går. Om du kommer kvällstid/helger larmar du av genom att dra ditt kort i kortläsaren. När du sedan lämnar lokalen måste du larma på manuellt igen, annars förblir lokalerna olarmade. Pålarmningsknapp finns vid huvudutgången för alla larmenheter. Tryck på knappen. En påkopplingssignal ljuder då i 2-3 minuter. Innan du larmar på måste du kontrollera att ingen annan är kvar i lokalerna! 4

5 3. Larm kopplade till specifik verksamhet På institutionen finns följande extra larm: Blåblink, Rödblink, Rödblink + siren Blåblink - pulserande blått ljus Orsak: Tekniskt fel i kylsystem till lokaler i MTM-delen samt labdel 9 och apparatrummet med lågtempfrysen samt dioxinlabbet/renvattenfel/slut på gas i någon tub. Åtgärd: Respektive apparat/rumsansvarig åtgärdar det tekniska felet samt larmar av. Kontaktperson: Bert van Bavel Rödblink - pulserande rött ljus Orsak: Gasläcka (brandfarlig gas) på låg nivå. Åtgärd: En larmdator förmedlar larmet via SMS till berörd ansvarig person. Åtgärderna står dessutom i den manual som finns i anslutning till larmen i f d MTM-paviljongen. Kontaktperson: Bert van Bavel Rödblink - pulserande rött ljus + siren Orsak: Gasläcka (brandfarlig gas) på hög nivå/syrebrist i isotoplab (P197) /rökutveckling i renrummet. Åtgärd: Utrymning. Larmet utlöser även utrymningslarmet. Kontaktperson: Bert van Bavel Nödduschar, ögonduschar samt brandsläckare. Nödduschar samt ögonduschar finns i alla lablokaler och kontrolleras 1 gång/halvår respektive 1 gång per månad av den personal som nyttjar lokalen. Detta protokollförs vid duscharna. Brandsläckare samt förbandstavlor finns placerade centralt i korridorerna utanför lablokalerna. Instruktioner om hantering av brandsläckare får man vid den obligatoriska brandutbildningen. Tillbud och olyckor. Om du blir skadad i arbetet är du enligt lagen om arbetsskadeförsäkring skyldig att informera din arbetsgivare om detta. Även tillbud (ett olycksfall skulle ha kunnat inträffa) ska du meddela prefekt/avd chef om detta. Även skador som har uppstått på grund av olycksfall i samband med färd till och från universitetet omfattas av begreppet arbetsskador. Hot och våldssituationer. Universitetet har en skriven policy för hur du skall agera om någon uppträder hotfullt ("Anvisningar och åtgärder vid hot- och våldssituationer vid Örebro universitet"). Den kan hämtas på den interna hemsidan. Följande gäller rent generellt (men naturligtvis avgör situationen hur man bör uppträda): - Om du bedömer att du kan klara av situationen genom att tala den hotfulle till rätta, ta med dig någon arbetskamrat eller student som finns i närheten som stöd och också som vittne - Bedömer du att situationen är riskfylld, larma polisen genom 112. Du kan, om du bedömer situationen som mycket kritisk, trycka på larmknappen för brand. - Ta signalement på den som uppträder hotfullt - Utsätt dig aldrig för fara! Ensamarbete Enligt Arbetsmiljölagen (AML 3 kap 2 andra stycket) ska arbetsgivaren beakta den särskilda risk som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Studerande jämställs i detta avseende med arbetstagare. Inför ensamarbete på lab ska därför alltid en riskanalys göras. 5

6 Ensamarbete på lab är inte tillåtet om riskanalysen identifierat farliga moment. Vid ensamarbete ska arbetstagaren ha tillgång till telefon placerad intill arbetsplatsen, så att denna omedelbart kan få kontakt med någon som kan ge hjälp vid behov. I arbetsmiljöverkets föreskrift Ensamarbete (AFS 1982:3) och dess kommentarer kan man läsa mer om riskbedömning vid ensamarbete. Risker i samband med tjänsteresor Inför en tjänsteresa finns värdefull information i personalhandboken på universitets hemsida, samt i kammarkollegiets broschyr som du hittar på Inköpsrutiner Varje labgrupp/forskare sköter själva sina egna inköp och beställningar. (Med undantag för etanol och gas, se nedan). För varje forskargrupp finns ett beställningsblock som fylls i och godkänns av gruppens chef. PTS (vaktmästeriet) tar emot alla varor och transporterar dessa till varumottagningen i P Beställaren får själv bevaka när beställningen/försändelsen har kommit till mottagningen. När en frys-/kylvara anländer ställs den in i våra speciella kyl- och frysskåp i P Rutiner för laborativt arbete Diskning och renvatten Varje labgrupp sköter sin egen disk. Laboratoriediskmaskin finns i diskrum (P154) som nyttjas gemensamt med IKM. I diskrummet finns även två vattenanläggningar med avjonat vatten samt autoklaven. Kontaktperson vad gäller dessa utrustningar är Ulla Ericsson. Kemikaliehantering När beställda kemikalier kommer till respektive laboratorium kontrolleras att alla säkerhetsblad finns med. Säkerhetsbladen förvaras på en överenskommen plats som alla berörda har kännedom om, förslagsvis i en pärm. Kemikalieförteckning uppdateras när nya kemikalier anländer. Detaljerade rutiner för hantering av kemikalier ska finnas hos respektive ämne. Vid hantering av farliga ämnen ska en skriftlig riskanalys göras. I följande av arbetsmiljöverkets föreskrifter kan man läsa vilka krav som ställs vid arbete med kemikalier: AFS 1997:10 Laboratoriearbete med kemikalier AFS 2000:3 Cancerframkallande ämnen AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2005:19 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor Föreskrifterna finns att låna hos institutionens miljö- och skyddsombud. Etanolhantering Ulla Ericsson sköter beställning av etanol. 6

7 Gashantering Ämnesansvariga ansvarar för förlängning av avtal för gasflaskor och gasinköp. Föreståndare brandfarlig vara/gas och vätska meddelas i samband med detta (Ulla Ericsson ordinarie, Birger Notstrand ställföreträdande). I följande av arbetsmiljöverkets föreskrifter kan man läsa vilka krav som ställs vid arbete med gaser: AFS 1997:7 Gaser AFS 2001:4 Gasflaskor Hantering av mikroorganismer I följande av arbetsmiljöverkets föreskrifter kan man läsa vilka krav som ställs vid arbete med mikroorganismer: AFS 2000:5 Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer AFS Mikrobiologiska arbetsmiljörisker Hantering av radioaktiva ämnen All hantering av radioaktiva ämnen ska ske enligt de direktiv som ges i universitetets lokala strålskyddsregler. De kan erhållas av ämnesansvarig alternativt radiakföreståndaren Patrick van Hees. Gällande lagar och föreskrifter kan hämtas från statens strålskyddsinstituts hemsida För hantering av radioaktivt avfall se nedan. Avfallshantering Smittförande avfall Innefattar: Exempel på smittförande avfall är agarplattor med bakterier, obehandlat cellodlingsavfall, glas och plaströr med bakterier, pipettspetsar använda vid bakterieodling samt serum- och blodspädningar. (Smittförande biologiskt avfall (vävnader och blod) följer särskilda rutiner, kontakta Ulla Ericsson). Smittförande avfall skall destrueras snarast. Den som producerar avfallet ansvarar också för att det paketeras rätt och sedan placeras i mellanlagringsstation P1414. Smittförande avfall läggs i gul avfallsbox av plast - packas vid behov med absorberande material - fyll boxen och förslut med lock - märks med ifylld thermoetikett Smittförande avfall. (Thermoetiketter och avfallsboxar beställs från Transportavdelningen, USÖ). - märkt avfallsbox ställs i mellanlagringen P1414 Respektive avfallsproducent svarar för att godsdeklaration fylls i och ordnar avsändning med Jetpak till SAKAB för autoklavering. Smittförande, skärande/stickande avfall Smittförande skärande /stickande avfall (till exempel kanyler, lansetter, knivblad, rakblad, skalpeller och nålar) läggs i kanylburkar av plast eller plåt. Förslutna, fyllda kanylburkar läggs i svart avfallsbox (godkänt emballage) i mellanlagringen P1414. OBS! Smittförande, trasigt glas skall läggas tillsammans med smittförande avfall, får ej läggas tillsammans med smittförande, skärande/stickande. Respektive avfallsproducent svarar för att godsdeklaration fylls i och ordnar avsändning med Jetpak till USÖ för autoklavering. 7

8 Biologiskt avfall Biologiskt avfall är till exempel kadaver från djurförsök, biologiska vävnader, blod eller annan kroppsvätska i smärre mängd (t.ex. blodigt papper eller tork). Biologiskt avfall läggs i svart avfallsbox - packas så att läckage ej uppstår (riskavfallskartonger och innerpåse av plast finns i mellanlagringen P1414 liksom drillmaskin och najtråd för förslutning) - tänk på att inte fylla kartongen mer än 3/4 - förses med ifylld etikett Riskavfall Biologiskt - förvaras högst ett dygn i rumstemperatur - kylförvaring max. 4 dygn - fryses vid längre tids förvaring Observera att smittförande biologiskt avfall (vävnader och blod) följer särskilda rutiner! Kontakta Ulla i sådana fall. Etiketter Riskavfall Biologiskt beställs av varje grupp. Respektive avfallsproducent svarar för att godsdeklaration fylls i och ordnar avsändning med Jetpak till USÖ för autoklavering. Förbränning sker i specialugn vid en temperatur >1000 grader. Skärande/stickande avfall (ej smittförande) Skärande /stickande avfall (till exempel kanyler, lansetter, knivblad, rakblad, skalpeller och nålar) läggs i kanylburkar av plast eller plåt. - Förslut burken när den är fylld - Lägg i sopcontainer vid lastkajen vid PTS Avfallet förbränns på SAKAB. Kemiskt avfall Avfall från kemiska produkter får inte hällas i avloppet eller läggas bland det konventionella avfallet om det - innebär hälsofara eller olycksfallsrisker, t.ex. genom frätning, hälsofarlig ång- eller gasbildning, brand eller explosion - orsakar störningar i reningsprocessen eller fara för den yttre miljön Detta innebär att de flesta kemiska produkter ska omhändertas som kemiskt avfall. Kemiskt avfall får endast omhändertas av företag som har nödvändiga tillstånd från länsstyrelsen. Ansvaret att avfallet hamnar på rätt plats åligger den som producerar avfallet. Kemiskt avfall - Förpackas eller försluts i lämpligt kärl/emballage - Vått avfall läggs i hink eller dunk med tättslutande lock - Skall vara tydligt uppmärkt med innehåll, avdelning och namn - Ställs i särskilt kemikalieskåp i mellanlagringen P Anteckna på lista på skåpdörren vad som skall omhändertas, avdelning och namn Helén Björnfoth samordnar upphämtning av RECI för omhändertagande och destruktion. 8

9 Fotokemikalier Kasserad film, framkallare och fixeringslösningar hanteras som kemiskt avfall. Radioaktivt avfall Följ de lokala strålskyddsreglerna samt de förhållningsregler som gäller på laboratoriet! De kan erhållas av radiakföreståndaren Irina Kalbina. 32 P-kontaminerat avfall - uppsamlas i riskavfallskartong som märks med signatur, innehåll och datum - ställs i särskilt avklingningsrum Scintvätska (som ej får egen-destrueras) - uppsamlas i tättslutande dunkar - märks med innehåll, aktivitet, avdelning och namn - ställs i särskilt avklingningsrum - hämtas för destruktion av RECI OBS! Meddela Ulla att det finns scintvätska att avsända i samband med RECI-besök Vid behov av destruktion av övrigt radioaktivt avfall kontakta radiakföreståndaren. Icke-kontaminerat glasavfall Läggs i sopcontainer vid lastkajen vid PTS. Trasigt, vasst glas emballeras innan det läggs i container. Avfallet deponeras på Atleverket Småbatterier Batteriuppsamlingbox finns i godsmottagning P1403:s yttre mottagningsrum Batterierna omhändertas av kommunen Källsortering av kartonger, frigolit, chips och mjukplast Sorteras och läggs i separata kärl i godsmottagning P1403:s yttre mottagningsrum. Kartonger slås isär innan de läggs i vagnen. (Rakblad finns på hyllan i godsmottagning P s inre mottagningsrum). I Prismahuset finns också två källsorteringsrum för fler fraktioner. Det ena ligger på 1: a våningen i anslutning till huvudentrén och det andra ligger på 2: a våningen i närheten av lilla hissen. 9

10 Rums-/laboratorieansvariga Rumsansvariga ser till att löpande drift som tillhör rummet fungerar, deltar vid skyddsronder samt ansvarar att eventuella påpekanden åtgärdas. Ämnesområde biologi Rumsnr Rumsbenämning/huvudsak Rumsansvarig Skyddsrondsdag lig verksamhet A 101 a-c Fiskodling Per-Erik Olsson A 1115 Mikroskopi Per-Erik Olsson P 0119 Förråd Biologi Carina Modig 3762 P 192a Forskningslab Magnus Engvall 3606 P 192b Forskningslab Per-Erik Olsson P 195a Forskningslab Magnus Engwall 3394 P 195b Provberedning Alf Ekblad 3528 P 197 Isotoplab Alf Ekblad P 198 Växtodling Alf Ekblad P 199a Mikrobiologilab Jana Jass 3943 P 279 Förråd, biologi Carina Modig P 280 Undervisningslab Carina Modig 1379 P 281 Undervisning NO Anders Holm P 282 Cellodlingslab Engwall, Mattsson, Olsson. Utryms P 283 Preprum/Förvaring NO Anders Holm P 192c Forskningslab Jana Jass Ämnesområde fysik Rumsnr Rumsbenämning Rumsansvarig Telnr. P 268a-f Fysiklab Andreas Bergwall 3903 Ämnesområde kemi Rumsnr Rumsbenämning Rumsansvarig Telnr. A 2117 Datorsal Leif Eriksson 3652 P 157 Analysutvecklingslab Stefan Karlsson 3651 P 184 Undervisning kemilärarna P 184 A Förråd kemilärarna P 184 B Kemikalieförråd kemilärarna P 190 Växtodling Åke Strid 3603 P 199c UV-lab Åke Strid P 192d Forskningslab Åke Strid 10

11 Ämnesområde MTM Rumsnr Rumsbenämning Rumsansvarig Telnr. P 182 Preparationer/analyslab Bert van Bavel Gasförråd Bert van Bavel P 189 Dioxinlab Jessica Hagberg P 185 Renrum Stefan Karlsson P 183 LC/CE-MS Anna Kärrman P 181 GC-lab Helén Björnfoth Fläkt/renvattenrum Stefan Karlsson Gemensamma lokaler Rumsnr Rumsbenämning Rumsansvarig Telnr. P 154 Diskrum Ulla Ericsson P 1305 Kemikalieförråd Ulla Ericsson P 1403 Godsmottagning? P 1412 Kemikalieförråd Ulla Ericsson P 1414 Mellanlagringsstation? P 199b Grovlab Alf Ekblad P 193b Mörkrum Irina Kalbina P 1421 Apparatrum? P 1422 Förråd Ulla Ericsson P 1401 Korridor med förvaring? P 193a Radiakrum Patrick van Hees F 0114 Förråd Carina Modig Övrigt Rumsnr Rumsbenämning Rumsansvarig Telnr. Sakab förråd Bert Allard Sakab rosa Provpreparation Bert Allard Sakab blå Kemisk analys Bert Allard Instrumentansvariga Instrumentansvariga är de som oftast använder instrumenten för sin forskning och som har relevant utbildning på dem. Ansvaret omfattar regelbunden skötsel och kontakt med servicepersonal från leverantören. I uppdraget ingår också att upprätta underhållsplan, loggning av fel och att tillse att normala förbrukningsvaror finns att tillgå. Ansvaret delas med senior som har specialistkompetens på instrumentet. Instrumentansvarig avgör den lägsta utbildning som enskilda användare måste ha för att få använda instrumentet. Det är alltså först efter instrumentansvariges godkännande och anmälan till labgruppen som man kan använda ett instrument på egen hand. Instrumentansvarigs namn samt telefonnr anges på respektive instrument. 11

12 Användbara telefonnummer Säkerhet Securitas Säkerhetssystemsansvarig Juha Suontausta Övergripande säkerhetsfrågor Lars Olander Felanmälan Akademiska hus Kontakta i första hand husansvarig, sök sedan efter annan driftpersonal. Om ingen skulle vara på plats, ring för vidare information på tel Akutnr Husansvarig Paviljongen Göran Thavelin Husansvarig Prismahuset Joakim Ekholm Husansvarig Prismahuset Johnny Ström

13 Bilaga 1 (Labtillstånd) Institutionen för Naturvetenskap Örebro Universitet Härmed intygas att har en tillfällig anställning på Institutionen för Naturvetenskap och att han/hon har informerats om Institutionens skyddsoch säkerhetsrutiner. Låskort skall utfärdas för Allmän behörighet Allmän behörighet samt behörighet till laboratorierna i lab.del 9 (biologikorridoren). Kortet ska vara giltigt t.o.m Fadder under perioden är tel. Handledare 13

14 Bilaga 2 (Intyg) Jag har läst och förstått innehållet i dokumentet Skydds- & säkerhetsrutiner på institutionen för Naturvetenskap Datum.. Underskrift.. Namnförtydligande 14

Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet

Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet UMEÅ UNIVERSITET Arbetsmiljökommittén INTERN FÖRESKRIFT Ver 2013-04-10/ON Dnr: 360-2120-00 Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

ALLMÄNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID SKOLAN FÖR KEMIVETENSKAP

ALLMÄNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID SKOLAN FÖR KEMIVETENSKAP ALLMÄNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID SKOLAN FÖR KEMIVETENSKAP 2009 SOS I nödsituation Ring 00 112 Uppge namn och adress Begär: Brandkår Ambulans Läkare Giftinformation Polis Ring sedan KTH:s beredskap 790

Läs mer

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg. Naturvetarhuset Kortfakta Adress: Johan Bures väg 14 Anläggninsnummer: J0008002 Byggår: 1966 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Naturvetarhuset heter Peter Lundvall.

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Vett och etikett på IBG En labinstruktion

Vett och etikett på IBG En labinstruktion Vett och etikett på IBG En labinstruktion INNEHÅLL 1 VÄLKOMMEN TILL IBG S KURSLABORATORIER 2 LOKALITETER 2.1 Labrockar 2.2 Klädskåp 2.3 Kursbibliotek 3 ORDNINGSREGLER 4 ALLMÄNNA RUTINER 4.1 Autoklaver

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

Rutin för hantering av kemikalier, farligt avfall och riskavfall

Rutin för hantering av kemikalier, farligt avfall och riskavfall 1(5) FRÅN : Denna rutin är en övergripande rutin för ovanstående avfall och kan utifrån detta dokument brytas ner till mer utförliga och specifika rutiner för olika miljöenheters verksamheter. Denna rutin

Läs mer

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM HUSGUIDE Innehåll Allmän information... 2 Besöksadresser... 2 Tillgänglighet... 5 Parkering... 6 Brandskydd... 6 Nödlarm från hissar och RWC... 6 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö...

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Rutin för inköp av kemikalier

Rutin för inköp av kemikalier UFV 2017/1750 Rutin för inköp av kemikalier Hantering från beställning till avfall Uppsala universitet Fastställd 2017-10-23 av universitetsdirektör Katarina Bjelke Innehållsförteckning Syfte 3 Ansvar

Läs mer

Samhällsvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Hörsalstorget 4. Anläggninsnummer: J0008005. Byggår: 1968. Arkitekt: Lennart Lundström.

Samhällsvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Hörsalstorget 4. Anläggninsnummer: J0008005. Byggår: 1968. Arkitekt: Lennart Lundström. Samhällsvetarhuset Kortfakta Adress: Hörsalstorget 4 Anläggninsnummer: J0008005 Byggår: 1968 Arkitekt: Lennart Lundström Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Samhällsvetarhuset heter Kenth Holmberg.

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-10-12 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa F5 L kl -l6ö6!-i^ ^E^ -^^^ 12 ^ ^s^ w ^,' \ Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa arbetsmiljö-, miljö-, brandskydds-, strålskydds- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Teknikhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Håken Gullesons väg 20. Anläggninsnummer: J0008020. Byggår: 1992

Teknikhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Håken Gullesons väg 20. Anläggninsnummer: J0008020. Byggår: 1992 Teknikhuset Kortfakta Adress: Håken Gullesons väg 20 Anläggninsnummer: J0008020 Byggår: 1992 Arkitekt: Ragnar Bergå (Arkinova Arkiterkter) Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för Teknikhuset

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Husguide Ångströmlaboratoriet Hus 7

Husguide Ångströmlaboratoriet Hus 7 Husguide Ångströmlaboratoriet Hus 7 Innehåll Allmän information... 2 Felanmälan... 2 Adresser... 2 Planritningar... 3 Tillgänglighet... 4 Parkering... 4 Brandskydd... 4 Nödlarm... 5 Inbrottslarm... 5 Dörrmiljö...

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Diarienummer: 1-510/2013 Utfärdat av: Personalavdelningen Datum: 2013-09-01 Sida1 av 8 Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Riskbedömning ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (8) Riskavfall Riskavfall indelas i smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika OBS! Skärande/stickande avfall räknas som farligt avfall.

Läs mer

Humanisthuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Biblioteksgränd 3. Anläggninsnummer: J0008009. Byggår: 1972. Arkitekt: Lennart Lundström, A4 Arkitekter

Humanisthuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Biblioteksgränd 3. Anläggninsnummer: J0008009. Byggår: 1972. Arkitekt: Lennart Lundström, A4 Arkitekter Humanisthuset Kortfakta Adress: Biblioteksgränd 3 Anläggninsnummer: J0008009 Byggår: 1972 Arkitekt: Lennart Lundström, A4 Arkitekter Allmänt Husansvarig Hej, jag som är husansvarig för Humanisthuset heter

Läs mer

Program för dagen. Kandidatprogrammet

Program för dagen. Kandidatprogrammet Program för dagen Kandidatprogrammet 09.15-10.00 Arbetsmiljölagar som styr oss. Per Arne Spik 10.00 10.30 Säkerhet, brand och utrymnings information Peter Landén 10.45 12.00 Konstfacks arbetsmiljöarbete

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER STYRDOKUMENT Dnr V 2016/294 REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer

Rutiner. Grund- och gymnasieskola. Datum

Rutiner. Grund- och gymnasieskola. Datum Rutiner Grund- och gymnasieskola Arbetsplats Genomförd av Datum AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 adress: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg. Fysiologihuset Kortfakta Adress: Artedigränd 7 Anläggninsnummer: J0008007 Byggår: 1969 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Fysiologihuset heter Sven-Erik Harr. Det är

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud)

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Datum:8/1 2013 Institution/avdelning:Partikelfysik Underskrift

Läs mer

Lärarutbildningshuset

Lärarutbildningshuset Lärarutbildningshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 30 Anläggninsnummer: J0008026 Byggår: 1996 Arkitekt: Bertil Håkansson, FFNS Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Lärarutbildningshuset

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Miljörum vån 2: Återvinning av rena förpackningar. Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Hantering Mjölkpaket

Miljörum vån 2: Återvinning av rena förpackningar. Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Hantering Mjölkpaket kartong KÄLLSORTERINGSGUIDE FÖR ODONTOLOGEN, MEDICINAREGATAN 12, GÖTEBORG 2011-01-01 Miljörum vån 2: Återvinning av rena förpackningar Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Hantering Mjölkpaket

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Allmänt förekommande avfall på laboratorier

Allmänt förekommande avfall på laboratorier 1(7) Den omfattande laboratorieverksamheten vid LiU ger upphov till stora mängder laboratorieavfall av varierat slag. Detta avfall ska hanteras på ett för alla medarbetare och studenter säkert sätt. Avfallet

Läs mer

Farligt avfall skärande/stickande

Farligt avfall skärande/stickande Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Ingrid Persson 2013-06-26 Tills vidare

Läs mer

Arbetsmiljörond /Skyddsrond 2016

Arbetsmiljörond /Skyddsrond 2016 Arbetsmiljörond /Skyddsrond 2016 del av universitetets systematiska arbetsmiljöarbete kontroll och bedömning, bör utföras en gång per år. Arbetsmiljöronden är ett komplement till det normala arbetsmiljöarbetet

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD och liknande verksamheter inom hälso- och sjukvård ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan,

Läs mer

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar.

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar. V.21 Avfallshantering V.21.1 Lokaler Avfallsrum Kopieringsrum Soprum Pentry I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och rutiner på lab Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Säkerhetsföreskrifter och rutiner på lab Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Säkerhetsföreskrifter och rutiner på lab Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2016-03-11 Innehåll Innehåll...2 Till all labpersonal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1 Bakgrund och

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Exempel på avfall: Tidningar Kontorspapper Telefonkataloger Kuvert Häftklammer är OK Små mängder kartong. Exempel på avfall: Patientjournaler

Exempel på avfall: Tidningar Kontorspapper Telefonkataloger Kuvert Häftklammer är OK Små mängder kartong. Exempel på avfall: Patientjournaler INSTRUKTION AVFALLSHANTERING 1 2008-01-28 Skapat: 2007-10-03 Reviderad: 2 Revisionsnummer: 2008-01-28 CRC Service Linus Jeppsson, Driftstekniker Instruktion för avfallshantering För CRC gäller de föreskrifter

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Beteendevetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Mediagränd 14. Anläggninsnummer: J0008021. Byggår: 1992

Beteendevetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Mediagränd 14. Anläggninsnummer: J0008021. Byggår: 1992 Beteendevetarhuset Kortfakta Adress: Mediagränd 14 Anläggninsnummer: J0008021 Byggår: 1992 Arkitekt: Cordinator Bengt Larsson, Bengt Svensson Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Beteendevetarhuset

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutionen Grund för vistelse och typ av finansiering (sida 2) Dokument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste anhörig

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som hyresgäst.

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som hyresgäst. IVL Kortfakta Adress: Valhallavägen 81 Anläggninsnummer: A0043002 Byggår: Arkitekt: Erik Lallerstedt Allmänt Husansvar Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2016-11-25 Innehåll: Innehåll:... 2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan... 3

Läs mer

Frågor vid årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Frågor vid årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Ylva Berggren, sektionschef E-post: ylva.berggren@gu.se Tel: 031-786 3383 Mottagaruppgifter Dekan/motsv Prefekt/motsv Föreståndare Enhetschefer Kanslichefer

Läs mer

Det är jag som har ansvaret för husets dagliga tillsyn och skötsel. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta mig.

Det är jag som har ansvaret för husets dagliga tillsyn och skötsel. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta mig. Biologihuset Kortfakta Adress: Johan Bures väg 12 Anläggninsnummer: J0008001 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Angående delegationer - utdrag ur: Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan - Institutionen för ekologi och geovetenskap

Angående delegationer - utdrag ur: Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan - Institutionen för ekologi och geovetenskap UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för ekologi och geovetenskap INTEGRERAD ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖPLAN 2004-03-08 Angående delegationer - utdrag ur: Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan - Institutionen för

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och Karlstads universitet Fakulteten för teknikoch naturvetenskap SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och naturvetenskap Följande föreskrifter gäller för såväl anställda,

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Vett och etikett på IBG En labbinstruktion

Vett och etikett på IBG En labbinstruktion Vett och etikett på IBG En labbinstruktion Innehåll 1 Välkommen till IBGs kurslaboratorier 2 Lokaliteter 2.1 Labbrockar 2.2 Klädskåp 2.3 Kursbibliotek 3 Ordningsregler 4 Allmänna rutiner 4.1 Autoklaver

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Vilka skador ska anmälas?

Vilka skador ska anmälas? Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

No- Experimentell kemi 10 augusti 2015 Gävle

No- Experimentell kemi 10 augusti 2015 Gävle No- Experimentell kemi 10 augusti 2015 Gävle 9.15-12.30 Säkerhet på labbet Ansvar, mål och policy Rutiner, information och instruktioner Undersöka, riskbedöma, åtgärda Rapportera och utreda Krishantering

Läs mer

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Ann-Britt Gröning /Lektor i kemi vid utbildningsområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap Ann-Britt.Groning@hs.mah.se

Läs mer

Säkerhet introduktion

Säkerhet introduktion Säkerhet introduktion Allmänna säkerhetsrutiner vid institutionen Ett laboratorium är ett ställe med en del potentiella risker som bland annat farliga kemikalier, vassa föremål och elektriska apparater.

Läs mer

avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar.

avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar. V.21 Avfallshantering V.21.1 Lokaler Avfallsrum Kopieringsrum Soprum Pentry I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och arbetsordning för. studenter. vid Tema Vattens laboratorium. augusti 2009

Säkerhetsföreskrifter och arbetsordning för. studenter. vid Tema Vattens laboratorium. augusti 2009 Säkerhetsföreskrifter och arbetsordning för studenter vid Tema Vattens laboratorium augusti 2009 Institutionen för Tema vatten i natur och samhälle, Linköpings Universitet. 1 Inledning Syftet med denna

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 141 Den 2016-10-04 Riktlinjer hot och våld Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer och handlingsplan för hot och våld mot anställda och

Läs mer

Farligt avfall inom vården

Farligt avfall inom vården Farligt avfall inom vården Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting Version Ändrad av Ändring V1.1 Nina Myrestam Uppdaderade

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer