American Express SafetyFirst villkor 1 januari (6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6)"

Transkript

1 American Express SafetyFirst villkor 1 januari (6) Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm, Sverige, nedan kallat Affinion, och medlem i SafetyFirst, nedan kallad kunden. Dessa villkor gäller från 1. januari 2012 och fram till dess att de ersätts eller medlemskapet i SafetyFirst upphör. Medlemskapet i SafetyFirst träder i kraft omedelbart vid tecknandet och gäller i ett år och därefter löpande fram till dess det sägs upp av endera parten med en månads varsel eller medlemmens American Express-kort upphör att gälla. Vid dödsfall upphör medlemskapet med omedelbar verkan. Uppsägning måste göras skriftligen och gälla hela tjänsten. Premien debiteras kundens American Expresskort varje månad eller år via American Express Services Europe Ltd, England, filial. Vid utebliven betalning av premien har Affinion rätt att säga upp medlemskapet med verkan fjorton dagar efter att Affinion har skickat ett meddelande om uppsägningen av medlemskapet. Försäkringsanspråk ska anmälas till Affinion International så snart kunden har fått kännedom om skadan. Om kunden inte anmäler försäkringsanspråk inom den angivna tidsperioden, och denna försummelse åsamkar Affinion förlust eller skada som annars inte skulle uppstått, kan det medföra att den ersättning kunden har rätt till minskas i skälig utsträckning. Sammanfattning av SafetyFirsts tjänster Spärrtjänst Registrering av svenska, norska, finska och danska betal- och kreditkort och andra viktiga handlingar (pass*, körkort*, mobiltelefonabonnemang och personnummer**). Tillgång till SafetyFirsts dygnetruntöppna servicecenter, nedan kallat servicecentret, för anmälan av förlorade kort/värdehandlingar samt spärrning av dessa hos respektive utfärdare. Om kunden så önskar beställer Affinion ersättningskort om utfärdande bank tillåter det. Tillgång till Servicecenter för anmälan av förlust av mobiltelefoner och spärrning av mobiltelefonabonnemang. Hjälp vid polisanmälan av förlusten för de tjänster som ingår. * Kan registreras, men inte spärras. ** Kan läggas på bevakning. Betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands Kunden är försäkrad mot ekonomiska förluster orsakade av obehörig användning av registrerade betal- och kreditkort upp till 24 timmar innan förlusten anmäls till servicecentret. Försäkringen täcker även förlust av kontanter vid resor utanför Sverige, när dessa förloras samtidigt som de registrerade korten. Nödkontanter och nödbiljetter Tillgång till nödkontanter och ersättning av förlorade biljetter som kunden är i behov av vid förlust av registrerade betal- och kreditkort samt giltiga biljetter vid resa utanför Sverige. Dygnetruntöppen meddelandeservice Meddelanden kan lämnas till namngivna personer via fax, telefon, e-post eller sms. Säkerhetsdekaler Kunden erhåller säkerhetsdekaler märkta med en unik registrerad sifferkod för att fästa på sina tillhörigheter. Upphittaren uppmanas att kontakta Affinion som i sin tur kontaktar kunden. Bagageservice Kunden erhåller två bagagebrickor märkta med en unik registrerad sifferkod. Upphittaren uppmanas att kontakta Affinion som i sin tur kontaktar kunden. ID-Skydd och identitetsstöldförsäkring Kunden får hjälp med att förhindra och minska konsekvenserna av identitetsstöld Beträffande identitetsstöld enligt definitionen i försäkringsvillkoren täcker försäkringen kostnader för nödvändig juridisk hjälp och utgifter för att utfärda nya identitetshandlingar, förutsatt att fallet har polisanmälts och godkänts av Affinion. Om kunden måste ta ledigt från sitt arbete för att lösa praktiska frågor i samband med identitetsstölden täcker försäkringen förlorad lön för sådana tillfällen inom de första tolv månaderna efter att en identitetsstöld har upptäckts. Nyckelservice Kunden erhåller två nyckelbrickor märkta med en unik registrerad sifferkod. Identitetskoden innebär att kundens nycklar kan returneras kostnadsfritt direkt via post. Lås och nyckelförsäkring Kunden är försäkrad mot kostnader för akuta reparationer av lås och nycklar samt reseutgifter för en fackman (låssmed) om kunden inte kan komma in i bostaden eller försäkrat fordon på grund av att nycklarna saknas eller låset är skadat. SafetyFirst samordnar och anlitar den fackman som krävs samt återbetalar kostnaden till kunden när kostnadsräkning tagits emot. Mobiltelefonförsäkring Den mobiltelefon som kunden registrerat (kan inkludera Blackberry, smart phone eller iphone om den är registrerad under mobiltelefonförsäkringen) är försäkrad mot skada till följd av olyckshändelse, stöld, förlust och obehöriga samtal. 1. Allmänna bestämmelser Ångerrätt vid distansförsäljning Kunden har rätt att säga upp avtalet i enlighet med svensk lag, när köpet görs på distans. Ångerfristen är 14 dagar från den tidpunkt avtalet ingåtts och kunden har fått all information som krävs enligt lag. Om kunden ångrar sitt köp av SafetyFirst ska kunden meddela Affinion inom ångerfristen. Det är inte nödvändigt att ange orsak och det finns inga formkrav för meddelandet, men skriftligt är att föredra, t.ex. genom brev, fax eller e-post. Återbetalning till kunden sker inom 30 dagar efter det att Affinion har mottagit meddelandet om att ångerrätten åberopas. Om installationsavgift avtalats kan kunden inte återkräva den. Kunden skall på motsvarande sätt inom 30 dagar betala för tjänster som redan konsumerats. Affinions hantering av personuppgifter Affinion registrerar och hanterar kundens personuppgifter och data i samband med kundens användning av SafetyFirst enligt den svenska personuppgiftslagen (PUL). Exempelvis registreras kundens namn, adress och personnummer tillsammans med informati on om kundens användning av tjänsterna. Affinion har även rätt att ta kreditupplysningar på kunden. Syftet med att registrera kundens personuppgifter är för att kunna utföra och hantera tjänster för kunden, däribland transaktioner, fakturering och rådgivning, att skydda såväl kundens som Affinions rättigheter och skyldigheter samt att marknadsföra produkter till kunden. Kundens personuppgifter kan lämnas ut till sådana myndigheter som har rätt att erhålla informationen. Personuppgifter kan även vidarebefordras till en tredje part i samband med skuldindrivning från tredje part, bokföring och datorbearbetning av personuppgifter på uppdrag av Affinion, i Sverige eller i annat land. Personuppgifter kan även bearbetas av andra företag knutna till Affinion Group i enlighet med PUL. Kunden har rätt att när som helst kontakta Affinion för att återkalla sitt samtycke till att använda personuppgifter i marknadsföringssyfte. Affinion har rätt att använda kundens personuppgifter i statistik- och bokföringssyfte. Kunden har rätt att på begäran få veta vilka personuppgifter som innehas av Affinion och hur dessa uppgifter hanteras och bearbetas. Kundens uppgifter kommer endast att användas så lång tid som krävs för utförande av SafetyFirst om inte kunden ger sitt samtycke till att uppgifterna behålls, eller lagringen av uppgifterna görs av statistikskäl eller krävs enligt lag. Affinion ansvarar för hantering och bearbetning av personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Information i enlighet med svenska lagen om försäkringsförmedling Affinion, med org.nr , är registrerat som försäkringsförmedlare av konsumentförsäkringar hos Bolagsverket, Sundsvall, tel , e-postadress: hemsida: www. bolagsverket.se. Informationen finns att tillgå hos Bolagsverket. Finansinspektionen, Box 6750, Stockholm, hemsida: är tillsynsmyndighet för försäkringsmedlare och kan på begäran upplysa om en anställd hos Affinion har rätt att förmedla försäkringar. Försäkringsmedlare regleras i Lagen om försäkringsförmedling som trädde i kraft den 1 juli Som försäkringsmedlare har Affinion tecknat en ansvarsförsäkring hos A F Beazley m.fl., Syndicate 2623 vid Lloyd s of London, med säte på Plantation Place South, 60, Great Tower Street, London, EC3R 5AD, tel. +44 (0) Registrering på Internet Utöver traditionell registrering och personlig kontakt med servicecentret har kunden möjlighet att kontakta spärrtjänsten via Internet. Kunden uppmanas härvid att ange ett personligt lösenord.

2 American Express SafetyFirst villkor 1 januari (6) Affinion ska alltid uppfylla sina skyldigheter via Internet, men ansvarar inte för virus, sabotage eller andra okända händelser som Internetsystemet kan utsättas för. Samtal mellan SafetyFirst och kunden upptas på ljudmedia som en försäkran om att ingen information går förlorad. 2. Villkor för spärrtjänst Spärrtjänsten fungerar från den tidpunkt då kortet/mobiltelefonen registreras hos Affinion. Affinion är inte ersättningsskyldigt för skada, förlust eller dröjsmål på grund av lag- eller myndighetsbestämmelser, krigshandlingar, strejk, lockout, uppror, brand, explosion eller liknande force majeurehändelser. Affinion har även rätt att säga upp spärrtjänsten om kunden missbrukar tjänsten, förfar oaktsamt med tillgångarna/objekten som ingår i tjänsten och/eller inte följer avtalsvillkoren och utställarens riktlinjer. Skriftlig bekräftelse på spärrade betal- och kreditkort och faktura som täcker alla eventuella nödkontanter och/eller nödbiljetter skickas till kunden. Betalning från kund ska ske inom 28 dagar. Vid försenad betalning utgår ränta med Riksbankens aktuella referensränta plus åtta procentenheter. Affinion är inte ersättningsskyldigt för eventuella krav som härrör från förlusten av registrerade kort/mobiltelefoner, inte heller för skadestånd eller ekonomisk förlust som beror på försummelse från kundens sida eller på grund av att kunden inte följt utställarens riktlinjer. Förutsättningar En förutsättning för att använda spärrtjänsterna för registrerade kort/mobiltelefoner är att kunden anmäler sin förlust genom att ringa till servicecentret. En annan förutsättning för att använda spärrtjänsten är att kunden förvarar sina kort/mobiltelefoner på ett säkert sätt i enlighet med utställarens riktlinjer. Anmälan via meddelandeservicen, som är öppen dygnet runt, sker på egen risk och eget ansvar. Affinion ansvarar endast för att i görligaste mån vidarebefordra kundens meddelanden till angiven mottagare. Om meddelandet är olagligt, bryter mot normal anständighet eller sekretesslagstiftningen har Affinion rätt att, utan ersättningsskyldighet, avstå från att vidarebefordra meddelandet. Förlorade nyckelbrickor som mottagits av Affinion vidarebefordras kostnadsfritt till kunden. Ersättningsansvar för kortbedrägeri innan kortförlusten anmäls till Affinion Beskrivs under rubriken Betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands. Skydd för kortbedrägeri och missbruk av mobiltelefoner efter att förlusten har anmälts till Affinion När kunden har anmält förlust av betal- eller kreditkort/mobiltelefon förutsatt att kunden uppfyller ovan nämnda kriterier (under för kortbedrägeri innan kortförlusten anmäls till Affinion ) är kunden försäkrad mot förlust med anledning av obehörig användning av sådana kort/mobiltelefonabonnemang från den tidpunkt Affinion meddelades om förlusten. Affinion ersätter all obehörig användning från den tidpunkt förlusten anmälts fram till den tidpunkt utställarens/operatörens ersättningsskyldighet träder i kraft. Skydd för kortbedrägeri och missbruk av mobiltelefoner efter det att Affinion fått meddelande om att begäran om spärrning har mottagits Affinion är ersättningsskyldigt till dess att meddelande inkommit om att begäran om spärrning har mottagits, exempelvis via fax. Vid denna tidpunkt träder kortutställarens/ operatörens ersättningsskyldighet i kraft enligt avtalet mellan utställaren/operatören och kortinnehavaren (kunden). Affinion kontaktar respektive kortutställare/operatör för kundens räkning med de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i avtalet mellan utställaren/operatören och kunden. Nödkontanter och nödbiljetter Vid anmälan om förlust utanför Sverige av registrerat betal- eller kreditkort kan kunden låna upp till SEK i tillfälliga nödkontanter. Beloppet betalas ut i lokal valuta där kunden befinner sig, beräknat enligt gällande växelkurs. Om biljetter har förlorats utomlands har kunden rätt att boka ersättningsbiljetter till ett värde av högst SEK. Kunden måste alltid kunna styrka sin identitet för att få nödkontanter och/eller nödbiljetter utbetalade. Om kunden inte kan styrka sin identitet kan utbetalningen av nödkontanter begränsas eller utebli. Om tidigare betalningsförseningar eller andra förhållanden kan indikera att kunden inte har förmåga eller för avsikt att återbetala sådana kontanta förskott, har Affinion rätt att neka kunden kredit. Affinion har även rätt att göra sedvanlig kreditprövning innan nödkontanter skickas till kunden. 3. Skyldigheter enligt försäkringsavtalet et garanteras till 100 % av Lloyd s of London genom försäkringskonsortiet 5820 förvaltat av Jubilee Managing Agency Limited. Jubilee Managing Agency Limited är auktoriserat av Financial Services Authority i Storbritannien, som även är tillsynsmyndighet. Adressen till Lloyd s of London är Lloyd s of London, One Lime Street, London EC3M 7HA, Storbritannien. Försäkringsgivarnas skyldigheter enligt försäkringsavtalet är inte solidariskt utan begränsas för var och en till de försäkringsklasser respektive försäkringsgivare tecknat. Föräkringsgivarna är inte ansvariga för eventuell medtecknande försäkringsgivare som av något skäl inte uppfyller alla eller delar av sina skyldigheter. Försäkringsförmedlare: Affinion International AB, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm, här kallat Affinion. Försäkringstagare: Försäkringstagaren är en svensk American Express Kort-innehavare som har ingått ett avtal om SafetyFirst med Affinion. Det tillkommer inga separata avgifter utöver priset för SafetyFirst. Dubbel försäkring Om den risk som täcks av denna försäkring även täcks av en eller flera andra försäkringar som innehåller en bestämmelse om nekad ersättningsskyldighet vid dubbel försäkring gäller samma bestämmelse för denna försäkring. Ersättningsskyldigheten fördelar sig i dessa fall mellan försäkringarna i enlighet med vad som gäller för respektive försäkring. Kunden har dock inte rätt att erhålla ett högre ersättningsbelopp än det som skulle utgått om det bara funnits en försäkring. 4. Betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands Kunden har rätt till ersättning från försäkringsgivaren för ekonomisk förlust motsvarande självriskbeloppet på grund av obehörigt brukande av registrerat betalkort som kortutfärdaren icke är ansvarig för. Förlust av kort måste anmälas inom 24 timmar från det att kunden upptäckt förlusten för at försäkringen skal gälla. Förlust av kontanter utomlands Denna försäkring ger kunden rätt till ersättning för kontanter som förkommer eller stjäls vid resa utanför Sverige, förutsatt att kunden förlorar kontanterna vid samma tidpunkt som de registrerade kredit- och betalkorten, och att kunden anmäler förlusten till servicecentret omedelbart efter att ha upptäckt förlusten. Förlustanmälan/spärrning av kort 1. Kunden ska hos servicecentret registrera alla sina kreditkort och andra betalkort, som utfärdats av ett företag i Sverige, Norge, Danmark eller Finland (t.ex. sparbanker, banker och varuhus) och som har en betalfunktion (t.ex. kreditkort och eurocheckgarantikort). Registrering av betalkort, manuellt eller via Internet, ska första gången göras på härför avsedd blankett. 2. Kunden är skyldig att informera servicecentret omedelbart efter att ha upptäckt förlusten av sina registrerade kreditkort och andra betalkort och att spärra korten. Vid förlust av kreditkort och andra betalkort till följd av brott ska kunden utan dröjsmål göra en polisanmälan (endast vid inbrott/rån). Kunden kan spärra sina kort genom ett telefonsamtal till servicecentret. Servicecentret ska vidarebefordra information om spärrning av kreditkort eller andra betalkort till företaget/ företagen som utfärdat korten. 3. Vid mottagandet av meddelandet om förlusten ska servicecentret omedelbart informera

3 American Express SafetyFirst villkor 1 januari (6) kortutställaren om spärrningen av korten. 4. Kunden ska lämna fullständig, korrekt och nödvändig information för att servicen ska kunna utföras på rätt sätt. Kunden ska även bekräfta/inte försumma att utan dröjsmål informera servicecentret om eventuella förändringar av den registrerade informationen för att servicecentret ska kunna vidarebefordra begäran om spärrning av korten till spärrningscentren på rätt sätt. Fall klassificeras som inbrott om tjuven: 1. bryter sig in eller tar sig in i ett rum i en byggnad med falsk nyckel eller andra redskap. En nyckel anses falsk om nyckeln som passar i låset inte tillverkats eller godkänts av en behörig person. Användningen av falsk nyckel anses inte automatiskt bevisad om det fastställts att försäkrade objekt har försvunnit; 2. bryter upp en förvaringsbox i ett rum i en byggnad eller använder falska nycklar eller andra redskap för att öppna det; 3. stjäl föremål från ett låst rum i en byggnad efter att ha smugit in i eller gömt sig i byggnaden; 4. tas på bar gärning med att utföra en stöld i ett rum i en byggnad och använder något av de redskap som nämns i punkt 1 eller 2 ovan för att tillskansa sig stöldgodset; 5. får tillträde till ett rum i en byggnad genom att använda rätt nyckel eller öppnar en förvaringsbox med rätt nyckel, som han/ hon tidigare tillskansat sig genom inbrott eller rån utanför den försäkrade lokalen; eller 6. får tillträde till ett rum i en byggnad med rätt nyckel, som han/hon tidigare tillskansat sig genom stöld, inklusive stöld utanför den försäkrade lokalen, förutsatt att stölden inte beror på att kunden/hyresgästen varit försumlig. Fall klassificeras som rån om tjuven: 1. använder våld mot kunden för att förhindra att kunden gör motstånd mot tjuvens försök att stjäla de försäkrade objekten; 2. hotar att gå till angrepp mot kunden, vilket skulle utgöra ett hot mot liv och lem, i den försäkrade lokalen, vilket tvingar kunden att överlämna försäkrade objekt eller möjliggör att försäkrade objekt stjäls; eller 3. tar försäkrade objekt från kunden eftersom kundens fysiska tillstånd förhindrar kunden från att göra motstånd på grund av en olyckshändelse eller annan orsak där tjuven inte är vållande. I princip gäller kortutställarens villkor som godkänts av kunden när kortavtalet ingicks med kortutställaren. För ekonomiska förluster på grund av obehörigt brukande av registrerat betalkort som kortutfärdaren icke är ansvarig för, ska försäkringsgivaren ersätta kunden för ekonomisk förlust motsvarande självriskbeloppet med maximalt SEK per registrerat kort, dock högst med SEK per försäkringstillfälle. För förlust av kontanter utomlands utgår ersättning med ett belopp om högst SEK per händelse och totalt för samtliga händelser under en sammanhängande 12-månadersperiod. Andra kostnader som uppstår direkt eller indirekt till följd av obehörig användning är inte försäkrad. Territoriella begränsningar för betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands Försäkringen gäller i hela världen. Ansvarsbegränsning Obehörig användning täcks inte av försäkringen i följande fall: 1. kortutställaren är ersättningsskyldig vid obehörig användning. 2. obehörig användning inträffar mer än 24 timmar innan förlusten anmälts till servicecentret. 3. obehörig användning av kunden, familjemedlem eller medlem av hushållet. 4. obehörig användning där kunden är inblandad. 5. grov oaktsamhet från kundens sidavid fullgörandet av skyldigheter som att förvara kreditkort och andra betalkort säkert, hålla PIN-koden hemlig, att omgående göra spärranmälan eller genom egen medverkan bidra till den obehöriga användningen. Om begäran om ersättning avslås på grund av sådan anledning från kortutgivarens sida gäller avslaget även för denna försäkring. 6. förlust av kontanter som inte har anmälts samtidigt som skadan anmäldes. 5. Försäkring mot identitetsstöld Kunden är försäkrad om kunden utsätts för identitetsstöld under försäkringsperioden. Definition av identitetsstöld Varje situation där någon bedrägligt och för ekonomisk vinning använder sig av kundens identitet för att i kundens namn utföra rättshandlingar, som att öppna ett bankkonto, ansöka om kreditkort eller lån, ansöka om identitetshandling eller registrera ett telefonabonnemang eller annan form av abonnemang. Förlust som härrör från enstaka eller pågående rättshandling eller flera, upprepade eller sammanhängande rättshandlingar, anses utgöra ett fall av identitetsstöld. Med kundens identitet förstås varje form av identifikation som styrker kundens identitet, exempelvis pass, lösenord för inloggning, digitala signaturer, körkort, PIN-koder, personnummer, kontonummer och liknande. För ett fall av identitetsstöld enligt Definition av identitetsstöld ovan utgår ersättningsbelopp om högst SEK. Territoriella begränsningar för försäkring mot identitetsstöld Försäkringen täcker endast identitetsstöld som begåtts i Sverige. Juridiska kostnader Kostnader för: 1. försvar vid åtal och/eller för att förhindra butiksägare eller deras indrivningsbyråer att väcka talan mot kunden. 2. avvärjande av eventuella straffrättsliga eller civilrättsliga påföljder som oriktigt ådöms kunden. 3. bestridande av riktigheten eller fullständigheten av informationen i en kreditupplysning. Med juridiska kostnader avses rimliga och sedvanligt debiterade arvoden och utgifter från juridiskt ombud (advokat eller annan person utsedd med Affinions samtycke för att representera kunden). et förutsätter att försäkringsgivaren har beslutat att juridiskt ombud ska anlitas. Inkomstbortfall Inkomstbortfall på grund av att kunden måste ta ledigt från arbetet för att lösa praktiska frågor i samband med identitetsstölden (möten med polisen, kreditupplysningsbyråer, advokater, intyg, vittnesmål och liknande). Ersättningskrav avseende inkomstbortfall från egenföretagare måste stödjas av, och kommer att baseras på, föregående års självdeklaration. et begränsas till inkomstbortfall under de första 12 månaderna efter att en identitetsstöld upptäckts, och täcker inte förlust av framtida lön. Ersättning för inkomstbortfall utgår med högst SEK. Kostnader Kostnader i samband med utställande av nya kredit-/betalkort och /eller andra identitetshandlingar i samband med återställande av den stulna identiteten och kostnader i samband med ansökningar (avgifter), resor och porto. Försäkringen täcker endast förlust som åsamkas kunden privat. Eventuella förluster som rör kundens kommersiella ställning till följd av identitetsstöld ingår inte. Eventuella tvister med påstådda borgenärer ska lösas så rättvist som möjligt. Om en tvist kan lösas av en besvärsnämnd är kunden skyldig att använda denna instans i första hand. Ingen självrisk. Undantag 1. Alla kostnader rörande lån som tagits genom bedrägeri. 2. Varje förlust där kunden inte kontaktar Affinion omedelbart efter upptäckt av misstänkt identitetsstöld. 3. Ersättning för inkomstbortfall täcker inte avbrott i verksamhet eller framtida lön. 4. Utgifter och juridiska kostnader på grund av bedräglig, ohederlig eller brottslig handling av kunden eller annan person som handlar i samförstånd med kunden, eller kundens befullmäktigade ombud, oberoende av om denne agerat på egen hand eller i samförstånd med andra. 5. Förlust som beror på att kunden överlagt, medvetet, avsiktligt eller oaktsamt förbisett behovet av att vidta alla rimliga åtgärder för att undvika, förhindra och begränsa identitetsstöld.

4 American Express SafetyFirst villkor 1 januari (6) 6. Juridiska kostnader som Affinion inte har godkänt skriftligen. 7. Juridiska kostnader som avser ansökan om domstolsprövning. 8. Juridiska kostnader som uppstår i samband med tvist mellan kunden och försäkringsgivaren. 9. Böter eller andra påföljder som kunden ådöms av domstol. 10. Förlust där kunden har rätt att erhålla ersättning från myndighet, bank, finansinstitut eller annan part. 11. Förlust som härrör från kundens kommersiella verksamheter. 12. Skada på eller förlust av data. 13. Alla andra förluster än de som anges under. 14. Identitetsstöld som sker innan försäkringsskyddet har trätt i kraft. 15. Rättsanspråk från annat land som riktas mot kunden. Anmälan av identitetsstöld till Affinion och polisen m.m. Kunden ska omedelbart vid upptäckt eller misstanke om identitelsstöld,, anmäla detta till servicecentret. Affinion kommer härvid att göra en försäkringskontroll och hjälpa kunden att fastställa om en identitetsstöld har ägt rum och, om så visar sig vara fallet, omfattningen på stölden. Affinion ska informera kunden om de åtgärder kunden omedelbart ska vidta för att begränsa följderna och förhindra ekonomisk förlust. Kunden ska omedelbart informera kreditkorts- och betalkortsutställare, banker, myndigheter och andra som behöver informeras om identitetsstölden. Vid upptäckt av identitetsstöld ska kunden anmäla detta till polisen snarast möjligt. Anmälningsblanketten och polisens bekräftelse på mottagandet ska skickas till Affinion så snart som möjligt. Kunden skall också uppvisa och spara all dokumentation som är eller kan bli relevant i ärendet, och efter bästa förmåga uppriktigt besvara Affinions frågor samt informera Affinion om allt som är eller kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen av ärendet. Om kunden framställer ersättningskrav för inkomstbortfall krävs att kunden kan uppvisa intyg från sin arbetsgivare om att han/hon har tagit ledigt från arbetet utan lön och att sådan ledighet var nödvändig. Om kunden inte uppfyller skyldigheterna i denna bestämmelse kan försäkringersättning utebli eller jämkas i enlighet med vad som föreskrivs i Försäkringsavtalslagen. Ersättningskrav som riktas mot kunden inom en 12-månadersperiod efter försäkringens upphörande, och som är kopplade till ett fall av identitetsstöld som begåtts före försäkringens upphörande, täcks av försäkringen om ersättningskravet anmäls till Affinion utan dröjsmål efter att det framställts mot kunden. En försäkringshändelse föreligger om villkoren för rätt till assistans och/eller ersättning enligt tillämpningsområdet för försäkringsavsnittet ovan i villkoren är uppfyllda och bekräftats av servicecentret 6. Lås och nyckelförsäkring Rätten till tjänsterna som beskrivs i detta avsnitt av villkoren förutsätter att kunden kontaktar servicecentret och samordnar vidare assistans med servicecentret. Försäkrade händelser ska därför rapporteras omedelbart till servicecentret på det servicenummer som anges ovan. et omfattar den fasta bostaden i Sverige, inklusive hemmakontor. Fast bostad är den plats i Sverige som registrerats hos behörig myndighet (hyreslägenhet, bostadsrätt, hyrt eller eget hus som används av kunden (ej lägenhet med separat ingång)). Vidare gäller försäkringsskyddet för alla motorfordon registrerade i kundens namn i Sverige, i den utsträckning dessa huvudsakligen används privat. Dessa är personbilar, motorcyklar, lätta motorcyklar (ej fyr- och trehjulingar) samt husvagnar och husbilar upp till fyra ton totalvikt. et omfattar täckning av kostnader för akuta reparationer inklusive mindre komponenter samt reseutgifter för anlitad servicetekniker upp till SEK per händelse och för högst tre tillfällen per försäkringsår. Affinion anlitar servicetekniker och återbetalar kostnaden till kunden när kostnadsräkning tagits emot. En försäkringshändelse föreligger om villkoren för rätt till tjänster enligt tillämpningsområdet för försäkringsavsnittet ovan i villkoren är uppfyllda och bekräftats av Affinion. Territoriella begränsningar för lås- och nyckelförsäkring Försäkringen omfattar endast fast bostad och motorfordon registrerade i Sverige. Bostadsnyckel akuta låssmedstjänster Om kunden inte kommer in i sin försäkrade, fasta bostad på grund av att nycklar saknas/ förlorats eller att låset är skadat, ombesörjer Affinion öppning av bostadsdörren genom fackman och påtar sig kostnaden, inklusive kostnaden för ett nytt lås, upp till högst SEK per försäkrad händelse. Bilnyckel akuta låssmedstjänster Om kunden inte kommer in i försäkrat fordon på grund av att nycklar saknas/förlorats eller att låset är skadat, ombesörjer Affinion öppning av fordonsdörren genom fackman och påtar sig kostnaden, inklusive kostnaden för ett nytt lås, upp till högst SEK per försäkrad händelse. Om ersättningsnyckel inte kan skaffas fram inom 24 timmar ombesörjer Affinion hyrbil och påtar sig kostnaden för denna med upp till högst SEK per dag och i högst tre dagar per försäkrad händelse. Självrisken är 250 SEK per försäkrad händelse. Ansvar och risk Försäkringsgivaren betalar ingen ersättning för skada oavsett orsak vid: 1. avsiktlig eller grov försummelse från kundens sida. 2. brister som redan existerade när försäkringen trädde i kraft och borde ha varit kända för kunden. 3. elektriska och elektroniska apparater samt elmätare. 4. skador utanför kundens hushåll, och skador för vilka kunden inte bär risken. Skyldigheter I samband med inträffat försäkringsfall ska kunden: omedelbart anmäla händelsen till servicecentret. så långt som möjligt undvika och minimera förlusten. inhämtainstruktioner från Affinion för att undvika och minimera förlust eventuellt även muntligen per telefon, beroende på omständigheterna. följa Affinions instruktioner för att undvika och minimera förlust i görligaste mån. omedelbart anmäla eventuella egendomsbrott till polisen. uppvisa eventuella originaldokument som Affinion efterfrågar och som rimligen kan förväntas av kunden. Om en tredje part har rätt till avtalsenlig ersättning från försäkringsgivaren måste han/ hon också uppfylla ovan beskrivna skyldigheter så långt detta är möjligt med hänsyn till faktiska och juridiska omständigheter. Konsekvenser vid försummelse av skyldigheter Om något av dessa villkor överträds på ett brottsligt eller uppsåtligt sätt befrias försäkringsgivaren från sina skyldigheter enligt avtalet. Vid grov försumlighet av skyldigheterna har försäkringsgivaren rätt att minska försäkringsskyddet i proportion till hur allvarlig kundens försumlighet varit (kunden bär bevisbördan för att grov försumlighet inte föreligger), såvida överträdelsen inte inverkar på bedömningen av den försäkrade händelsen eller omfattningen av ersättningsskyldigheten. Ingen ersättningsskyldighet vid särskilda skäl Försäkringsgivaren är inte ersättningsskyldig om kunden bedrägligen vilseleder eller försöker vilseleda försäkringsgivaren beträffande fakta som är relevanta för ersättningens grund eller omfattning. Om vilseledandet eller försöket att vilseleda fastställs vara bedrägeri eller bedrägeriförsök i en juridiskt bindande dom mot kunden anses ovanstående villkor vara bevisade. Ansvarsbegränsning Försäkringsgivarens medverkan har som enda syfte att hjälpa kunden genom att anlita en tjänsteleverantör. Försäkringsgivaren är inte ersättningsskyldig för kvaliteten på det arbete som utförs av tjänsteleverantörer, för dröjsmål eller problem vid utförandet av tjänsterna enligt tillämpningsområdet för försäkringsavsnittet ovan. Vidare är försäkringsgivaren inte ansvarig för skada orsakad

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

Allmänna kundvillkor för Bankens mervärdesprogram Mer. ändring av villkor för de ingående tjänsterna hänvisas till de separata villkoren för dessa.

Allmänna kundvillkor för Bankens mervärdesprogram Mer. ändring av villkor för de ingående tjänsterna hänvisas till de separata villkoren för dessa. Mervärdesprogrammet Mer Dessa bestämmelser gäller från och med juni 2011 Mervärdesprogrammet Mer omfattar flera olika banktjänster, kort samt de tjänster som framgår av de allmänna kundvillkoren nedan.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Försäkringstagare Försäkringstagare är den som tecknar försäkringen på anvisat sätt och som anges i försäkringsbeviset. Försäkrad Försäkrad är den vars risk är försäkrad och som anges

Läs mer

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå.

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå. Mervärdesprogrammet Mer Dessa bestämmelser gäller från och med oktober 2008 Mervärdesprogrammet Mer omfattar flera olika banktjänster, kort samt de tjänster som framgår av de allmänna kundvillkoren nedan.

Läs mer

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 204-01 sida 1 (4) GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 1 AVTAL Detta Kontoavtal, tillsammans med beviljad kreditansökan, är ett avtal om kontokredit och betaltjänster

Läs mer

Ditt kort från Santander Consumer Bank

Ditt kort från Santander Consumer Bank Ditt kort från Santander Consumer Bank ger dig extra trygghet När du betalar med kortet i den butik eller kedja som du ansökte om kortet får du automatiskt en köpförsäkring utan extra kostnad! Försäkringsvillkor

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Bonuskund. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation.

Bonuskund. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan du få rabatt om du samlar dina försäkringar hos

Läs mer

Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation.

Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. nd u k s u Bon Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan du få rabatt om du samlar dina försäkringar

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Gällande Smart Safety Spärrservice utförd av S Reg AB Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Smart Safety Spärrservice Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller mellan S Reg och kunden. Vill

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Santander Consumer Bank AB Mitt Kort mastercard Kontokredit för konsumentbruk Allmänna villkor 203-12 Juni 2015

Santander Consumer Bank AB Mitt Kort mastercard Kontokredit för konsumentbruk Allmänna villkor 203-12 Juni 2015 203-12 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 10 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 891

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer