V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret Lektioner startar varje morgon Kom i tid! Lunch är alltid i Dalasalen mellan Uppförande! Ytterskor stannar på skohyllorna i hallen! Använd gärna tofflor/inneskor. Annars skoskydd! Det finns studiestuga som studiehjälp inlagt vid tre tillfällen varje vecka på schemat. Detta är tid för att ta igen studier p.g.a. frånvaro eller möjlighet att få extra stöd och tid i sina studier. Tisdagar torsdagar , fredagar Sjukanmälan görs endast på telefon , tala in på telefonsvararen om ingen svarar. Ej sms/mail. All sjukfrånvaro meddelas av vårdnadshavare för elev under 18 år, om fyllda 18 år med elevs godkännande. Sjukanmälan skall ske före klockan Efter denna tidpunkt ges ogiltig frånvaro! Varje ny sjukdag måste sjukanmälas! Om elev är sjuk under APL kontaktas både handledare och skola! Om elev fyllt 18 år och är sjukanmäld mer än 5 skoldagar ska läkarintyg lämnas in, det gäller även vid upprepad sjukdom. Läkarintyg kan begäras in tidigare. Ogiltig frånvaro meddelas föräldrar till elev under 18 år av mentor samma dag. Ogiltig frånvaro registreras och syns (ackumulerad) på elevs slutbetyg. Om elev uppträder störande eller inte vill delta aktivt under lektion ombeds eleven att lämna klassrummet och får då ogiltig frånvaro för lektionen. Har elev inte med rätt utrustning till lektion/undervisning får elev ogiltig frånvaro. Tio minuter efter att lektion börjat låses klassrumsdörren. Kommer elev efter det, utan att innan informerat om sen ankomst, får eleven ogiltig frånvaro för denna lektion. Kallelse eller kvitto från vårdgivare lämnas in till mentor vid sjukvårds- och tandläkarbesök och meddelas före besöket.

2 Del av dag ges ledigt av mentor samt i överenskommelse med undervisande lärare. För hela dagars ledighet lämnas ledighetsansökan in minst en vecka i förväg. Ledighet beviljas två dagar per termin. Ansökan skrivs under av förälder, elev, mentor och prövas av rektor. Ett krav för att få studiebidrag från CSN är att eleven studerar på heltid. Skolan rapporterar elever med ogiltig/otillåten frånvaro till CSN som är mer än några enstaka timmar och som sker vid upprepade tillfällen. Om mentor upptäcker att en elev skolkat vid upprepade tillfällen så delas en CSN varning ut. Mentorn kontrollerar två veckor bakåt. 1. Mentor uppmärksammar att en elev har upprepad ogiltig frånvaro och delar ut en CSN varning. 2. Eleven har två veckor på sig att visa att han/hon närvarar i skolan. 3. Efter två veckor görs en avstämning om det har skett en förbättring. Har en förbättring skett så händer det inget. Om frånvaron fortsätter så skickas en rapport att CSN ska dras från det datum som frånvaron började. 4. CSN får in en rapport från skolan om att en elev skolkar. 5. CSN skickar ett brev till eleven eller vårdnadshavare och meddelar de uppgifter de fått från skolan. 6. Eleven eller vårdnadshavaren har sex dagar på sig att komma med synpunkter om de inte tycker att skolans uppgifter stämmer. 7. CSN fattar ett beslut och stoppar utbetalningen. 8. Om eleven kommer tillbaka till heltidsstudier, drar CSN de eventuellt felaktiga utbetalningar som gått ut från de kommande utbetalningarna. Om eleven inte kommer tillbaka till heltidsstudier återkräver CSN de pengar som gått ut felaktigt. Då skickar skolan in ett underlag som styrker den otillåtna frånvaron. Samtliga elever ska ha ett skåp. Depositionen är 100 kr för skåpnyckel. Reservnyckalar finns hos rektor. Borttappad nyckel kostar 100 kr. Datorer finns att låna för skolarbete på skolan i mån av tillgång. En deposition lämnas och eleven ansvarar för datorn. Datorerna ska endast användas för skolarbete. Det finns ett gästnät som eleverna kan koppla upp sig på om de har egna datorer eller vill koppla upp sin telefon. Användarnamn: Pra guest Lösenord: Praktiska1 Alla elever, personal och föräldrar ska ha kännedom om vilka regler som finns på skolan. Man ska också vara medveten om konsekvenserna om reglerna inte följs.

3 Elever och lärare deltar vid utformandet av trivselreglerna samt skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling ( Likabehandlingsplanen ). Elever och lärare reviderar likabehandlingsplanen vid varje läsårsstart och godkänner den med underskrift. Planerna finns anslagna i skolan samt på skolans hemsida. Varje elev på Praktiska Gymnasiet i Falun har en mentor. Mentorns uppgift är att tillsammans med eleven reflektera kring skolarbetet och genom handledning göra eleven medveten om sitt eget lärande. Med ett utvecklat mentorskap får eleven stöd och hjälp för bättre planering av skolarbetet, strukturering, medveten inlärning, stresshantering och övning i kommunikation. Det är till mentorn som elev/vårdnadshavare i första hand vänder sig till om den har frågor gällande skolan. Eleven har enskilt samtal med sin mentor en gång/månad. Tänk på att mail är ett bra sätt att hålla kontakt med mentor. Lista på alla mail finns i detta häfte. Utvecklingssamtal med elev och föräldrar/vårdnadshavare erbjuds en gång/termin. Om elev har läst kurser vid andra skolor lämnas betyg in så fort som möjligt för registrering. Självstudier kan förekomma för elev som läser andra kurser än de som läses gemensamt i basgrupp eller programgrupp. Elev kan få förlängd kurstid efter ansökan. Godkänns av rektor och tidsplan upprättas tillsammans med mentor och lärare. Elev har rätt till särskild prövning vid särskilda datum. Vid detta tillfälle genomförs samtliga moment i en kurs ifall betyg F tidigare givits. Elev ansöker till rektor på särskild blankett, senast åtta veckor före prövningstillfället. Senast fyra veckor före prövningsdagen får elev material som krävs inför prövningsdagen. Se hemsida! LUNCH till elever serveras i Dalasalen. Lunchkupong delas ut av den lärare som haft undervisning i anslutning till lunchen. Vid ogiltig frånvaro på förmiddagen fram till kl delas ej lunchkupong ut. Vid APL får eleven 35 kr i matersättning utbetalt per dag under förutsättning att kontobevis samt veckorapporter lämnats in till skolan. Ansökan om busskort lämnas till skolan och godkänns om eleven har mer än 6 km till skolan. Busskortet gäller dygnet runt, alla dagar i hela länet. Om eleven tappar sitt kort får eleven betala 300 kr för att få ett nytt busskort. Trasiga busskort lämnas in till mentorn och ersätts med ett nytt. Vid inackorderingstillägg från CSN har eleven inte rätt till busskort.

4 Om APL sker på annan ort betalar skolan resorna om eleven inte har busskort i vanliga fall. APL Arbetsförlagt lärande, är en stor och viktig del av utbildningstiden. En stor del av yrkesämnena är arbetsplatsförlagda och även delar av gymnasiegemensamma ämnena. Elever i år 1 kommer under större delen av hösten ha sin undervisning förlagd till skola. Tre dagar prova-på-apl förläggs vecka 38. APL påbörjas from v 46 med en dag i veckan terminen ut. Vårterminen under åk 1 innebär två dagars APL/vecka. För elever i år 2 och 3 är terminerna uppdelade i block så dessa elever har en längre sammanhängande APL på tre-fyra veckor. APL-schema finns. Eleven skriver veckorapport där det är viktigt att den skriver vilka arbetsuppgifter som utförts under dagen. Denna veckorapport tillsammans med handledarens bedömning är ett bra underlag för mötet mellan eleven, handledaren och yrkeslärare. Veckorapporten ligger till grund för matersättning, 35 kr/dag och närvarouppföljning. Den undertecknas alltid av handledaren. Elev tar med den till yrkesläraren för godkännande innan registrering. Inlämning sker senast den 5:e varje månad och utbetalas den 27:e. Var observant på att utbetalning av matersättning kommer alltid en månad efter och skrivs som lön. För att få matersättning utbetalt måste ett kontobevis vara inlämnat. Detta kontobevis måste vara som ett digitalt kontoutdrag, handskrivna kontonummer godkänns inte. Äldre matersättningar, ersättningar och milersättningar än 6 månader betalas inte ut. Eleven står själv för förbrukningsmaterial så som anteckningsblock och pennor mm. Skolan lånar ut läromedel och ser till att studiematerial och eventuella licenser finns att tillgå. Borttappade/förstörda böcker ersätts av eleven. Nybeställningspris gäller. En grunduppsättning kläder: skyddsskor, arbetsbyxa och t-shirt står skolan för. Eleven har rätt till två par uppsättningar under utbildningstiden om behov finns (utslitet/urväxt). Grunduppsättningen av kläder kan skilja sig åt mellan programmen. Eleven ska alltid vara ombytt i arbetskläder när de är på APL och i skolans verkstäder! Det är elevens eget ansvar att ha med sig och på sig skyddskläder, om inte blir det ogiltig frånvaro. Om utbildningen avbryts i förtid återlämnas kläder/skor till skolan. Vid fullföljd utbildning får eleven behålla dessa. En verktygslåda kvitteras ut till de elever som behöver det i sin utbildning. Om något går sönder av oaktsamhet, eller tappas bort, ersätter eleven det förbrukade/förstörda materialet/verktygen. Det förbrukade/förstörda materialet tas tillbaka till skolan. Om

5 utbildningen avbryts i förtid återlämnas verktyg/lådan till skolan. Vid fullföljd utbildning får eleven behålla den. Eleverna är försäkrade genom Folksams olycksfallsförsäkring dygnet runt så länge de är inskrivna på skolan. Se Försäkringsbrev. Den webbaserade lärplattformen EdWise används för kommunikation och studieplanering. Alla elever har en egen e-postadress som används vid kontakt mellan skola och elev. Skolan uppmuntrar elever och föräldrar att använda sig utav EdWise och mail vid kontakt med skolans personal. Föräldrainloggning registreras direkt av förälder på Det är ett bra sätt att som vårdnadshavare få information vad som händer på skolan och med eleven gällande exempelvis frånvaro och utvecklingssamtal samt studieplan. All rökning under skoltid (ej lunch) är förbjuden! Rökning sker på anvisad plats och fimpar läggs i askkopp! Lös-snus spolas ned i toalett och pås-snus slängs i papperskorg! Vid användning av tobak under skoltid av elever under 18 år ringer mentor vårdnadshavare. Gäller såväl rökning som snusning. Se Tobakspolicy. Droger och alkohol har skolan nolltolerans mot. Se Drog- och alkohol policy. Det är totalförbud mot pälsdjur och nötter i skolan. Det är inte tillåtet att använda parfym och spray i korridorerna! Läs mer på och följ oss på Gymnasiet Falun Välkomna till Praktiska Gymnasiet Falun! Lärarrum (även sjukanmälan)

6 Personal läsåret Carolina Browall Rektor. Vuxenstöd Elevråd , Maria Boberg Andersson Administratör samt studie- och yrkesvägledare , Thomas Åkerblom Vaktmästare. Caféansvarig Rigmor Holmqvist Skolsköterska Sofia Rudman Palm Skolkurator Elisabeth Källman von Knorring specialpedagog/speciallärare Matts Gregori Lärare EE El. Mentor EE. EdWise ansvarig Charlotte Isaksson Lärare NB Häst och Djur samt Nk/Bi. Mentor NB Sofia Månsson Lärare En/Sv. Vuxenstöd Skol IF Per Eriksson Lärare Ma/Idrott. Mentor BA. Vuxenstöd Skol IF Daniel Jonsson Lärare IMpro/IMyrk Sv gk,svas/hi/re. Mentor FT. Biblioteksansvarig Michael Ganea Lärare Sh, Entr/UF. Mentor HV Frisör Gustav Eisen Lärare IMpro/IMyrk Ma gk Linda Rosenberg Lärare HV Frisör Margareta Harg Eisen Lärare HV Frisör Stefan Andersson Lärare FT Fordon. Hemsideansvarig Tomas Nilsson Lärare FT Fordon Tommy Olsson Lärare BA Måleri. Vuxenstöd Musikstuga Frej Jansson Lärare BA Snickeri/Bygg Helena Tunander Lärare HV Florist. Mentor HV Florist

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 Innehåll Välkommen!... 3 Viktiga kontakter... 4 Skolledning... 4 Administratörer... 4 Antagningskansli... 4 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer