Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009"

Transkript

1 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

2 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program Nollalternativ Samlad behovsbedömning 4 (9)

3 Samråd 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning Programområdet är beläget söder om rv 40, vid Viaredsmotet väster om Borås centrum. Området tillhör Norrby kommundel och omfattar ca m 2. Framtida sträckning av Götalandsbanan och nya rv 27 går igenom programområdet. Området är idag till största delen obebyggt. Det består framförallt av barrskog blandat med sankmarker. I den norra delen av programområdet finns ett fåtal privata bostäder. föra en miljöbedömning för de detaljplaner och regionala program som kan medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande görs först en behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och redovisas i en miljökonsekvensbedömning, MKB. I detta skede görs en behovsbedömning för det aktuella planprogrammet för Östra Viared. Kommunen ska göra sin behovsbedömning enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar. För detaljplaner som medger en användning av planområdet för verksamheter (bl a industriändamål) som räknas upp i 5 kap 18 Plan- och bygglagen ska även kriterierna i bilaga 2 till Förordningen användas vid behovsbedömningen. Kommunen ska bedöma om någon enskild aspekt eller flera aspekter sammantaget kan leda till att planens genomförande kan antas medför en betydande miljöpåverkan. Karta över programområdet Det är ännu inte beslutat vilken sträckning Götalandsbanan kommer få. Därför redovisas två olika alternativ. Borås Stad förordar alternativ A, som är mer fördelaktig i ett större perspektiv, då hela sträckningen av Götalandsbanan beaktas. I alternativ A är ca m 2 avsett för industrimark och i alternativ B är ca m 2 avsett för industrimark. Alternativ A: Götalandsbanan får en sydlig sträckning, d v s söder om Viareds verksamhetsområde. Alternativ B: Götlandsbanan får en nordlig sträckning, längs med rv Syfte Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av nya områden för industrier och kontor vid Östra Viared och lokalisering av rv 27 med hänsyn till framtida sträckning av Götalandsbanan. 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (5 kap 18 Plan- och bygglagen, 6 kap 11 Miljöbalken och MKB-förordningen) ska kommunen genom- 2.2 Nollalternativ Om ingen plan genomförs för området förblir området ett skogsområde som används för rekreation. Området bebyggs inte med industrier och kontor, dess annonseringsläge nyttjas därför inte. Kommunen får söka andra platser för industri- och kontor på orörda områden. Stadens konkurrenskraft försämras med anledning av utebliven näringslivsetablering. 2.3 Samlad behovsbedömning Borås Stad har valt att göra en översiktlig behovsbedömning i planprogramsskedet eftersom att ett rekreationsområde föreslås tas i anspråk för industrimark, för att flera riksintressen berörs och att flera riksvägar i området är transportleder för farligt gods. Borås Stad gör bedömningen, med hänsyn till aspekterna i checklistan, att ett genomförande av planprogrammet sammantaget sannolikt ej kommer att leda betydande miljöpåverkan. Under detaljplaneskedet, när ytterligare ställningstaganden gjorts och utredningar genomförts, kommer en slutgiltig behovsbedömning kunna göras. Om osäkerhet råder om vilket miljöpåverkan planens genomförande kommer att få, bör planen hanteras som en risk för betydande negativ miljöpåverkan. Om detaljplanen bedöms få en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättas för att avväga konsekvenserna av en etablering av ett verksamhetsområde i Östra Viared. Sammantaget bedöms programförslaget vara förenligt med en hållbar utveckling då området för industrier och kontor får en strategisk lokalisering i anslutning till befintligt verksamhetsområde, med närhet till infrastruktur och då den planerade utbyggnaden ger upphov till arbetstillfällen. 3(9)

4 Samråd Kommunens bedömning grundas på följande: Programförslaget påverkar ej några förordnanden eller skydd negativt. Programförslaget tar hänsyn till riksintressena gällande rv 27 och rv 40 samt kommande riksintresse för Götalandsbanan. Programförslaget påverkar ej bevarandevärdena i de lokala dokumenten negativt. Programförslaget påverkar ej möjligheterna att uppfylla de nationella, regionala eller lokala miljömålen avsevärt. Programförslaget bidrar ej till att miljökvalitetsnormer överskrids. En användning av marken inom programområdet för verksamheter ligger i linje med kommunens översiktsplan, ÖP06. Programförslaget ger ej upphov till risker gällande miljö, hälsa och säkerhet. 4(9)

5 Planprogram för del av Viared CHECKLISTA ÖSTRA VIARED Borås Stad GÄLLANDE REGLER OCH FÖRORDNINGAR Betydande Kommer Ingen Allmän beskrivning Kommentar avseende planprogrammet påverkan påverkas påverkan Naturreservat, naturskydd, strandskydd, Strandskyddsområdet kring Pickesjön och Hälasjön Förordnanden och skydd X kulturreservat, kulturminnen, byggnadsminnen, bevaras. Inom planområdet finns kända fornlämningar. fornminnen, Natura 2000, biotopskydd. En arkeologisk utredning ska göras i detaljplaneskedet. Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, Rv 27 och rv 40 utgör vägar av riksintresse. Riksintressen X friluftsliv, kommunikationer, energiproduktion, Götalandsbanan kommer att bli riksintresse för LOKALA DOKUMENT totalförsvaret, rennäring eller yrkesfiske. järnvägen. Pickesjön samt stigar och vägar runt sjön anges Gröna Ringen X Utveckling av området sker i enlighet med Gröna Ringen. vara ett område med mycket högt bevarandevärde. Påverkan av området bedöms som rimlig. Grönområdesplan X Utveckling av området sker i enlighet med Grönområdes - Området omfattas ej av planen. planen. Pickesjön anges ha ett högt naturvärde, klass III. Skyddsvärd natur i Borås kommun X Utveckling av området sker i enlighet med dokumentet Planerat verksamhetsområde bedöms ej påverka natur- Skyddsvärd natur i Borås kommun. värdet. Kulturmiljöprogram för Borås X Utveckling av området sker i enlighet med dokumentet Området omfattas ej av dokumentet. NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA MILJÖMÅL Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun. Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med Planerad utbyggnad av verksamhetsområde kommer att FN s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras medföra ökad fordonstrafik. Verksamhetsområdet är Begränsad klimatpåvarkan X på en nivå som innebär att människans påverkan på beläget nära centrum, kollektivtrafikförsörjning samt klimatsystemet inte blir farlig. gång- och cykelväg finns.

6 Planerad utbyggnad medför ökad fordonstrafik och Frisk luft X Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, utsläpp, vilket påverkar luftkvaliteten. Möjligheterna växter och kulturvärden inte skadas. att åka kollektivt kan förbättras genom ett det skapas ett ökat underlag för busstrafik. De försurade effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten Utsläpp av planerade industrier och transporter Bara naturlig försurning X tål. Nedfallet av försurade ämnen ska inte öka korr- bidrar till försurningen. Fjärrvärme finns utbyggt esionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål i Viared. och byggnader. Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats Utbyggnad av verksamhetsområden kan medföra viss Giftfri miljö X i eller utvunnits av samhället och som kan hota påverkan, då kemikalier finns i olika material och genom människors hälsa eller den biologiska mångfalden. industriella processer. Aktuell utbyggnad bedöms dock påverka miljömålet marginellt. Skyddande ozonskikt X Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd Planerad utbyggnad påverkar ej delmålen. mot skadlig UV-strålning. Vattenfalls kraftledning kommer vara kvar. Ett skydds- Säker strålmiljö X Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska avstånd på 10 m kommer att hållas till planerad mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. industri- och kontorsbebyggelse. Borås Elnäts ledning kablifieras, vilket medför att situationen jämfört med idag förbättras. Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte Ingen övergödning X ha någon negativ inverkan på människors hälsa, Viared är anslutet till kommunalt VA-system. förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig Strandskyddsområdet kring Pickesjön och Hälasjön Levande sjöar och vattendrag X produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden bevaras. Pickesjön har ett högt natuvärde och samt landskapets ekologiska och vattenhushållande bevarandevärde. Värdet bedöms ej påverkas av funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för planerd utbyggnad. friluftsliv värnas. Grundvattnet bedöms ej påverkas avsevärt. Grundvatten av god kvalitet X Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvatten- Dagvattenhanteringen kommer att behöva förbättras försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och i samband med planerad utbyggnad. En dagvattendjur i sjöar och vattendrag. utredning ska genomföras i detaljplaneskedet.

7 Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalten ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av bio- Hav i balans X logisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kutur- Planområdet omfattar inga havsområden. värden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Vid planerad utbyggnad krävs markavvattning. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion Enligt Borås lokala miljömål är målet att undvika att utföra Myllrande våtmarker X i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker ska explaoteringsföretag på våtmarken med höga naturbevaras för framtiden. och kulturvärden. Våtmarkerna inom programområdet är ej av högt naturvärde. Skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion Planerad utbyggnad tar skogsmark i anspråk, men Levande skogar X ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden inte i sådan omfattning att delmålen påverkas då bevaras samt kulturmiljlö värden och sociala värden inga naturreservat berörs och skogen ej är tötortsvärnas. nära. Vandringsleder kring Pickesjön finns kvar. Odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för Ett rikt odlingslandskap X biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska Planområdet omfattar ej odlingslandskap eller skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och jordbruksmark. kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och Storslagen fjällmiljö X kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med Planområdet omfattar inga fjällområden. hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en Planerat verksamhetsområde intill befintligt område god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god är attraktivt beläget nära centrum och längs med regional och global livsmiljö. Natur- och kulturvärden riksvägarna. Kollektivtrafikförsörjning finns och God bebyggd miljö X ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anlägg- underlaget till kollektivtrafiken förbättras. Riktlinjerna ningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat för buller kommer hållas. Planerad utbyggnad ger sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, arbetstillfällen för närboende i Borås. vatten och andra resurser främjas.

8 Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Viss förändring kommer att ske på lokal nivå, men den Arters livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner kommer inte att ha någon betydelse i ett större Ett rikt växt- och naturliv X och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i perspektiv. Ett område med hasselmus kommer att långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk påverkas om planerad utbyggnad sker, då Borås variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och Elnäts ledning kabelförläggs. kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd MILJÖKVALITETSNORMER Planerad utbyggnad kommer att innebära en ökning av fordonstrafiken, men ej i den omfattningen Utomhusluft X Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft ska uppfyllas. att det skulle innebära väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvaliteten. Ingen miljökvalitetsnorm bedöms överskridas. Fisk- och musselvatten X Miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten ska Inga fisk- eller musselvatten finns inom planområdet. uppfyllas. Planerad utbyggnad kommer att innebära en ökning Omgivningsbuller X Förordningen om omgivningsbuller och EU s buller- av fordonstrafiken. Riktvärdena för buller kommer direketiv ska uppfyllas. dock ej överskridas. Ingen miljökvalitetsnorm bedöms överskridas. GÄLLANDE PLANER Pickesjöområdet är utpekat som ett utredningsområde Översiktsplan X Utveckling av området sker i enlighet med översiktsplan för bostäder, verksamheter, fritid och natur. Hänsyn för Borås Stad. tas till framtida sträckning av rv 27 och Götalandsbanan. Spelreglerna bedöms följas. Områdesbestämmelser X Utveckling av området sker i enlighet med gällande Området är utpekat som område för bostäder och områdesbestämmelser. natur. Ett vägreservatsområde för rv 27 är utpekat. Detaljplan X Utveckling av området sker i enlighet med gällande Planområdet omfattas ej av tidigare detaljplan. detaljplaner.

9 ÖVRIGT Framtida markanvändning kommer att innebär att skogs- Mark- och vattenanvändning X Avsevärd förändring av mark- eller vattenanvändningen. mark tas i anspråk för ny industri- och bebyggelse med tillfartsvägar och teknisk försörjning. Utrymme lämnas för kommunikationstråk för rv 27 och Götalandsbanan. Buller, utsläpp, vibrationer, luftkvalitet, farligt gods, Rv 27 och 40 är transportleder av farligt gods. Miljö, hälsa och säkerhet X explosionsrisk, förorenad mark m m. Utbyggnaden av vägar kommer medföra ökat buller. Riktvärdena för buller kommer dock ej överskridas. En geoteknisk utredning kommer att genomföras Geoteknik X Instabilitet i markförhållanden eller geologiska vid detaljplanering av området. förhållanden, risk för ras, skred eller erosion. Ett skyddsavstånd på 10 m ska hållas från Vattenfalls kraftledning. Ett säkerhetsavstånd på 50 m från Göta- Skyddsavstånd X Skyddsavstånd för riksvägar, transportled för landsbanan ska hållas. Ett avstånd på 50 meter från farligt gods, järnväg, ledningar m m. transportlederna rv 27 och rv 40 för farligt gods ska hållas. Planområdet används idag för friluftsliv och som Friluftsliv/rekreation X Betydande påverkan på friluftsliv eller rekreations- rekrationsområde. Planerad utbyggnad kommer att möjligheter. påverka detta. Tillgängligheten till området bevaras dock genom att befintlig gångväg flyttas. Planerad bebyggelse kommer att förändra befintlig Landskapsbild X Landskapsmässigt skönhetsvärde eller vacker utsikt landskapsbild med skogsområden. försämras. Betydande förändring av antalet eller samman- Viss förändring kommer att ske på lokal nivå, men Vegetation X sättningen av växtarter eller växtsamhällen. Minskning den kommer inte att ha någon betydelse i ett större av unik, hotad eller sällsynt växtart. perspektiv. Kan befintlig miljöförstörande verksamhet ha negativ En bensinstation finns i befintligt verksamhetsområde Miljöpåverkan från omgivningen X inverkan på projektet. Ligger befintlig miljöstörande i Viared. Enligt Bättre plats för arbete rekommenderas verksamhet i omgivningen på otillräckligt skyddsavstånd ett skyddsavstånd på 100 m. Skyddsavståndet enligt skriften Bättre plats för arbete. kommer ej att överskridas vid planerad utbyggnad.

10

11

12 Besöksadress: Kungsgatan 55, 2 tr Postadress: BORÅS Telefon (växel): E-post: Hemsida:

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl.

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Dnr Ädh 1756/2007 Dnr planmodul: P 07/0017 Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Konsekvenser Den fysiska planeringen är tänkt att medverka

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer