Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Borås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Borås 2012-09-17 19"

Transkript

1 Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Borås Närvarande: Thomas Ingelbrant (TI), Johan Pettersson (JP), Carl-Johan Wickerts CJW), Eva Åkerman (EÅ), Caroline Mårdh (CM), Hans Gren (HG), Thomas Nolin (TN), Susanne Wickberg (SuW), Christina Agvald-Öhman (CAÖ), Lena Andersson (LA), Kjell Söderlund (KS), Caroline Samuelsson (CS, Sten Walther (SW), Folke Sjöberg (FS), Johnny Hillgren (JH), Göran Karlström (GK). Per Hederström (PH), Per Lindgren (PL), 1 Mötets öppnades. Eva Åkerman och Johnny Hillgren hälsades välkomna 2 Val av justeringsperson Carl-Johan Wickerts valdes. 3 Dagordningens fastställdes. 4 Mötesstruktur GK presenterade ett förslag till mötesstruktur för 2013 och gav sin syn på hur arbetet kan organiseras gruppvis framöver. Arbetet i styrelsen fokuseras på fyra möten i februari, maj, september och december. Vid två tillfällen (Saltsjöbadenkursen och SFAI-veckan) föreslås stormöte i traditionell ordning. 4.2 Beslut om mötesordning tas av styrelsen på internatet 4-5/10 5 IVA- chefsmöte SIS-SIR18/9 5.1 CAÖ gav en allmän genomgång av programmet och hennes förslag till SIR:s vision de närmaste 10 åren. 5.2 JP, TN och PL presenterade programpunkten som handlar om Kvalitetsindikatorer. Allmän diskussion om punkterna inför mötet. 5.3 FS visade presentationen om introduktion till IVA-delirium. Diskussion om vad vi vill förmedla och få återkoppling på inför fortsatt arbete. 6 SIR Årsrapport 6.1 GK presenterar sina tankar angående årsrapport för De som arbetade med årets rapport fick ge sin syn på arbetet med årsrapporten. Generellt anser alla att det tar mer resurser med att sammanställa rapporten för varje år. 6.2 GK föreslår för att arbetssättet med årsrapporten ändras. Till årsrapporten för året 2013 (våren 2014) skall SIR rimligen kunna ha en fullfjädrad alternativ årsrapport via portaler. För 2013 måste vi i så fall acceptera att vi kompromissar med en lägre kravbild på årsrapporten. För att i så fall hinna få till detta så måste vi fatta beslut om inriktning omgående. Det framfördes flera altenativa strategier, t.ex. att spara undan urval på de rapporter som ska köras i ordning med en öppet tillgänglig användarid på portalen nästa år. Konsekvensen är att medlemmarna får söka mer efter egen data på 1 (9)

2 utdataportalen. För att ändå nå en acceptabel form av årsrapport så måste arbetet gå vidare med portalen kontinuerligt. 6.3 Diskussion i gruppen. Denna översyn kan resulterar i en förändrad årsrapport för 2012 pga att resurser styrs till att fokuseras på att utveckla ett nytt sätt att presentera årsrapporten på. Mindre tid kommer att finnas för framtagning av traditionell utformning av årsrapport. Mötet var enhälligt överens om att arbeta på detta sätt och inkludera information om detta på IVA-chefsmötet 18/9. Exekutivt ansvarig får ansvaret för att driva arbetet med föreslagen presenterad målsättning och samtidigt se till att medlemmarna informeras tidigt om detta. 7 SIR-mikro projektgenomgång 7.1 Utdatalager måste byggas. Rapporter från temporärt utdatalager bör ske parallellt för att medlemmarna ska få utdata. Idag har vi bara en indatabas enligt TI. Kontakt med SMI i maj resulterade i mer kunskap om Svebar, som är SMI:s övervakning av resistensmönster baserad på rapporter från Sveriges mikrobiologiska laboratorier. De får in data från laboratorierna varje natt. KS har börjat titta i SIR-databaserna, som dock inte är bra dokumenterade. SW leder nu arbetet med PH, KS och JP delaktiga utöver Otimo. Möte är planerat efter detta arbetsmöte för mer detaljerad projektplanering. 8 SMI-projektet 8.1 Datasetet är klart för SIRI - (SIR-Influensaövervakning.) 8.2 IT-lösning via webben. Rapport till SIRI med SITHS-kort. Uppfyller alla krav på säker inloggning enligt Datainspektionen regler. 8.3 Ekonomisk ersättning som täcker detta kommer att utgå från SMI i enlighet med kontrakt mellan SIR och SMI. 8.4 Lägesbeskrivning avvaktar om valideringar är klara. Uppföljningsmöte 3 oktober på SMI. 8.5 Riktad information till våra medlemmar/medicinskt ledningsansvariga planeras. Start att kunna anmäla sig och börja registrera kommer att ske under v40. 9 SKL-ansökan för Rapport från CAÖ. Ansökan är inskickad. Man söker ekonomiska medel för 2 år framåt. 10 Uppdatering av riktlinje för Datauttag 10.1 GK har utformat ett förslag på rutin för utlämnande av registeruppgifter. Utifrån kommentarer ska det omarbetas något ytterligare Diskussion hur stor datamängd är vi skyldiga att leverera? 10.3 Datauttag för FOU-ansökningar uppdaterad kring data som innehåller personnummer. Diskuterades. Folke ansvarar för slutlig redigering. Inga invändningar i sak vid mötet 10.4 Beslut av styrelsen kring båda dokumenten tas på internatet 4-5/10. 2 (9)

3 11 Öppna jämförelser 11.1 Samma indikatorer som tidigare är inskickade av GK och SW. Det är publicerat. Inga diskussioner om fler parametrar har förts i år, men SKL vill gärna publicera fler indikatorer till kommande år. 12 SOS-studien (FS, SW) 12.1 Forskningsetisk kommitté har godkänt ansökan. Några extra variabler behöver kompletteras. Ingen återkoppling har skett från de övriga nordiska länderna som deltar Diskussion SW föreslår att SIR gör en fokusrapport i framtiden gällande hur det går för våra äldre patienter som vårdats på Intensivvårdsavdelningarna Folke förtydligar och skriver om rutin gällande FOU-ansökning för datauttag från SIR SW och FS tar kontakt med Norge och Finland kring situationen där. Oklarhet råder om man egentligen har kommit igång där. Därefter tas en konkret handlingsplan fram av SW och FS och underställs styrelsens beslut. Detta görs om möjligt redan till styrelsemötet 4-5/ Njurersättningsuppföljning Dokumentet har utformats av SIR-representanter SW, JP och TN samt Sten Borgström, Kalmar. Fortsatta justeringar skall göras innan det går att bygga ett dataset Bör presenteras som ett projekt på Sigtunamötet för SIS-mötets deltagare. Förslag att be Sten Borgström presentera det När underlagen är färdiga bygger vi det i samma miljö som SIRI. GK och LA fungerar som bollplank inför detta arbete. 14 Uppföljning av IVA-chefsmötet och hur går vi vidare med kvalitetsindikatorer IVA-chefsmötet. Ett bra möte där alla fick tillfälle att diskutera frågor som berör professionen. Se minnesanteckningar från mötet på SIR hemsida. Förslag att göra fokusrapport med Post-IVA mortalitet. Planera in föredrag av PL om säker utskrivning på kommande SIR-möte i framtiden. 15 Portalen 15.1 Möjlighet bör finnas att kunna använda OCH eller ELLER i portalen när man gör urval. Sökfunktionen behöver utvecklas för att maximera sökmöjligheter i portalen. Förslag ska presenteras efter vidare analys. Konkret kan vi i SIR inte själva klart hålla isär exakt hur nuvarande urval bör fungera. Detta måste konkretiseras och utredas av IT-sidan i nom SIR. Detta är högt prioriterat och 15.2 Komplikationer enligt 2012 års definitioner ligger för acceptanstest på demoportalen Q-indikatorerna är de klara nu, måste kollas lite till, särskilt Q1. 3 (9)

4 15.4 Utökat urval- finns inte just nu som val. Ska kopplas på igen i demoportalen Riskjusterad mortalitet för Higgins på gång, PH kompletterar med detta så snart möjligt efter detta möte BIVA-rapporter. GK ska träffa gruppen och prata om PIM3 och PIM 4. Diagnoslista BIVA fungerar inte och behöver ses över. Skall fixas snarast NIVA-rapporter. Viktigt att de kan få rapporter och urval för åtgärder med duration. 16 Utbildningsdag Stockholm 15 nov CM, KS, LA, HG ansvarar för genomförandet. Plats Continental hotell i Stockholm Program: Basal registrering. Vikten av att ha bra rutiner för inrapportering. Ta ut rapporter på utdataportalen Målgrupp: Läkarsekreterare, IT-resurs m.flera som arbetar på IVA som registrerare och inleverans av data CM lägger nu omgående ut inbjudan till mötet och börjar ta in anmälningar. 17 Vår gård Idéer till programpunkter Utdataportal. Bjuda in fler IVA chefer, enhetschefer Förbättringsarbeten Genombrottsprojektet/uppföljning och presentation. VTS 2014 Säkerhetskultur -Simulering, CRM, avvikelsehantering Komplikationer IVA Delirium PREM Vårdbegäran framtiden Registreringsproblem - mentometerknappar Kön Åtgärdsregistrering PostIVA Behandlingsstrategi Säker utskrivning 17.2 Programkommitté: PL, JH, och CAÖ. Utformar preliminärt förslag till nästa möte (Sigtuna). 18 Q-registerkonferensen i Karlstad Genombrottsprojektet presenteras av de avdelningar som deltog samt SIR representanter PL föreläser om Växjös sepsis projekt under föreläsningspunkten Guldkorn 4 (9)

5 18.3 SIR är representerade på registertorget. SuW tar med poster från 2011 som beskrev bl.a. SIR:s kvalitetsindikatorer. LA beställer rollups till SIR TN deltar med en poster om Organdonations-uppföljning 19 Ny definition av ARDS PL presenterade ny definition för ARDS som presenterades i Berlin och som därefter nu publicerats Förslag att anta uppdelningen i lätt, måttlig och svår ARDS, med preliminär lösning att lägga till a, b, c i diagnoskoden. Definiera och uppgradera mot tidigare definition. Nuvarande tillägg i definitionen är: tidpunkt, lungröntgen, ödemförklaring, syresättning PaO2/FiO Vi anammar denna definition. PL kontaktar Socialstyrelsen och tar reda på möjligheten för eventuell subkodning. Möjlighet bör försöka skapas till registrering för medlemmarna Riktlinjer 2014 och Valideringsprogram 2013 behöver planeras/resurssättas under hösten VTS Riktlinje klar till Synpunkter skickas till Sten Walther och riktlinjen fastställs i november Valideringsregler. CM tar fram förslag som presenteras på novembermötet. Styrelsebeslut gällande tidsplan i november Behandlingsstrategi till Fortsatt arbete under hösten. Rapportering på novembermötet för att sedan beslutas på decembermötet Valideringsregler. Q9 frågeställning oklar och behöver granskas. Ska rapporteringen av Q9 plockas som kvalitetsindikator? TN och CM tar fram förslag. Möjlighet att rapportera in under 2013 under förutsättning att nästa valideringsprogram är klart Viktigt att arbetet håller isär dels rapportering av behandlingsstrategi som sådan och om vi dessutom har någon variant av den som kvalitetsindikator. Lätt att blanda ihop begreppen Negativa händelser och komplikationer Riktlinje klar till GK och TN. Ska färdigställas av GK och TN till novembermötet. Det som skall in är Postoperativ meningit och den nya Thoraxkomplikationerna Utvärdering av befintliga valideringsregler och ev. justeringar. Tittas över av anställda. PH tittar över thoraxkomplikationerna 20.4 Diagnoser Ändrad definition av ARDS J80.9. PL utarbetar förslag och kontaktar Socialstyrelsen. Se punkt Inga utgående koder (9)

6 Ny samvalidering skall diskuteras i arbetsgruppen som arbetar med konsolideringsprojektet Uppdaterad riktlinjetext och diagnosförteckning utformas av PL och skickas ut före novembermötet Åtgärder Inga nya koder men däremot förtydligande av text inför CJW ansvarar för detta och det skall vara cirkulerat före sigtunamötet i nivember Ny samvalidering se punkt Opereradtidpunkt tas bort som obligatorisk Riktlinje Grunddataset Klart inför CM har skrivit text som redan är godkänd, men skall publiceras. GK ordnar det Intagningsorsaker SAPS SAPS3 vs Intagningsorsaker under valideringsparametrar. Regelverk tas fram av IT-gruppen på personalmötet oktober i Kalmar Avlidet vtf. Inget nytt. Beslut att avvakta finns från tidigare möte Kvalitetsindikatorer dokumentet Riktlinje godkändes där justering av Q6 Återin och Q8 Nattut nu textmässigt har gjorts i enlighet med tidigare beslut Tar upp och arbetar fram en rutin för Q6 och Q8 med automatberäkningen med minsta tidsutrymme för att inte två vårdtillfällen som av administrativa skäl inte kan hållas ihop blir till Q6 och Q Q2 Riskjusterad mortalitet gällande ECC-tid. Riktlinjen förtydligas av SW. Beslut att skrivning skall fram och om möjligt anta den på novembermötet Q1 Lång diskussion kring hur denna skall redovisas tidsmässigt. Diskussionen bereds ytterligare på SIR-personalmötet i oktober och om möjligt skall beslutstext finnas till november Vårdbegäran Riktlinje. Justerad text på Punkt 2: Tidpunkt för Vårdbegäran/ Avslut. Punkt 10: Bedömningstyp. Punkt 11:Struktur på vårdinsats förslag att den stryks. Tabell B GCS - hantera på enhetligt sätt, vilket här innebär att delkomponenterna i GCS separat skall anges. Urinproduktion. Punkt 16: Förtydliga text. Behöver korrekturläsas och därefter beslutas på novembermötet. Kan sedan publiceras inför (9)

7 Mötet godkänner enhetligt principerna i förslagen, men den slutliga texten skall godkännas i november MEWS VIEWS. PH tar kontakt med Andreas Hvarfner för tidsplan och förändringar som planeras SOFA Datalager och rapporter planeras in av IT ansvariga PostIva Riktlinje. GK justering av text i riktlinje och sedan ska riktlinjen läsas av en grupp innan fastställande på novembermötet HG har gjort förslag på justering av undantag gällande Q EÅ kommer att hjälpa fler PostIVA mottagningar att börja registrera. Samt göra hembesök och hjälpa de avdelningar som ska starta upp PostIVA mottagningar. 21 Konsolideringsprojekt Ett sätt att säkerställa vår datakvalitet 21.1 CM har definierat en skiss till åtgärdsprogram och frågeställningar för projektet. Exempel: Genomgång av databas, beräkningar, hantering av format av personnummer, inrapportering av kön, hantering av postnummer och kommun-koder, saknade vårdtillfällen, TI ger fler exempel t.ex. behov av dokumentation av historik. Internkontroll av data på och återkoppla till avdelningar som rapporterar felaktigt. Hur hantera personer som bytt personnummer? 21.2 Inventering och därefter åtgärder. Ta fram arbetssätt för återkoppling till avdelningarna 21.3 Arbetet påbörjas av IT-gruppen. GK ansvarar för att projektet kommer igång, resurssätts och löpande kan avrapporteras. Förväntas drivas under hela Webbvalidering Konsolideringen behöver göras före framtagandet av webbvalidering. Spärrlistor diskutera vidare att ev. ta hjälp av nationell spärrtjänst, kommunikation med avdelningen etc. TI 23 SPAR-körning av avlidna utan vtf för kommunkod TI tar fram rutin för detta. Redovisas på personalmöte i oktober. 24 CIS/PDMS 24.1 I samband med införande av nya riktlinjer, valideringsregler kan det uppstå problem vid inrapporteringen utifrån hur de är utformade och fungerar. Enheterna som använder dessa system har ibland problem med inrapporteringen. Det är inte alltid lätt att genomskåda problemen i förhand. 7 (9)

8 24.2 Vi behöver se över valideringsreglerna utifrån dessa perspektiv när vi gör nytt valideringsprogram. 25 Extra anslag från SKL Diskussion om resurser och möjlighet att SIR söker anslag för något projekt. Den 7 oktober går ansökan ut för extra anslag Förslag 1: Start av CVK- register Förslag 2: Utveckla något annat Mer medlemskontakt. Regelbundna hembesök till alla medlemmar Förbättra indata Egen rapportmall till varje avdelning Förslag 3: Att inte söka anslag Det beslutas på grundval av en idé från SW att söka anslag för förbättrade utdata till våra medlemmar. GK gör första skiss. 26 Patientsäkerhetskongress i London IHI Abstract från SIR. SW skriver ett abstract om nattlig utskrivning. 27 GCS/ RLS. Ett FOU uttag har gjorts gällande medvetandegrad från SAPS-registrering 2011 TN 28 Rapport efter samtal om CVK-register med SFAI-ordförande SFAI-ordförande önskar bilda en grupp som tar fram en projektplan för ett svenskt CVK-register. SIR bör vara med där. Mötet beslutar att stå bakom idén, men pröva graden av delaktighet när planerna blir mer konkreta. GK och CAÖ kommer att delta i vidare överläggningar. 29 Registercentrum Sydöstra information 29.1 Landstingen har enats om att avsätta en person från Kalmar län/greger Fransson, en från Östergötland/Johan Elvström, och från Jönköping (flera personer) som ska arbeta fram en lösning med kravspec på en chef som ska tillsättas från En tjänstekatalog ska tas fram. Registercentrum ska utgå från barn och gamla. Man anser sig ha två dataplattformar som är bra. Qulturum i Jönköping och PROM-centrum i Linköping ska ingå med delar av sina aktiviter. Vi avvaktar innan vi tar ställning till om de skall bjudas in till novembermötet. 8 (9)

9 Justeras Christina Agvald Öhman Ordförande Göran Karlström Exekutivt ansvarig Susanne Wickberg Sekreterare CarlJohan Wickerts Justerare 9 (9)

SIR Styrelseprotokoll 2013-09-16 KS Stockholm

SIR Styrelseprotokoll 2013-09-16 KS Stockholm SIR Styrelseprotokoll 2013-09-16 KS Stockholm Närvarande: Göran Karlström GK, Sten Walther SW, Carl-Johan Wickerts CJW, Johan Pettersson JP, Christina Agvald - Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Folke Sjöberg

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll 2014-05-08 Kalmar.

SIR Styrelseprotokoll 2014-05-08 Kalmar. SIR Styrelseprotokoll 2014-05-08 Kalmar. Närvarande: Johan Pettersson JP, Christina Agvald - Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Per Hederström PH, Pär Lindgren PL. Johnny Hillgren JH, Ritva Kiiski Berggren

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll Kalmar

SIR Styrelseprotokoll Kalmar SIR Styrelseprotokoll 2016-02-04 Kalmar Ärende Aktivitet / Diskussion / Beslut Ansvarig Närvarande Frånvarande Styrelse: Christina Agvald-Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll 2015-08-27, videokonferens Kalmar.

SIR Styrelseprotokoll 2015-08-27, videokonferens Kalmar. SIR Styrelseprotokoll 2015-08-27, videokonferens Kalmar. Ärende Aktivitet / Diskussion / Beslut Ansvarig Närvarande Frånvarande Christina Agvald-Öhman, Susanne Wickberg, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte , Saltsjöbaden.

Protokoll Styrelsemöte , Saltsjöbaden. Protokoll Styrelsemöte 2013-03-11, 09.00-18.00 Saltsjöbaden. Närvarande: Göran Karlström GK, Sten Walther SW, CarlJohan Wickerts CJW, Johan Pettersson JP, Christina Agvald Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW,

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Kalmar 2011-12-08 09

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Kalmar 2011-12-08 09 SIR Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Kalmar 2011-12-08 09 1. Mötets öppnande Sten öppnade mötet. Närvarande: Pall Einarsson, Pär Lindgren, Per Hederström, Susanne Wickberg, Hans Gren, Caroline Mårdh,

Läs mer

Välkomna. till SIR:s utbildningsdag

Välkomna. till SIR:s utbildningsdag Välkomna till SIR:s utbildningsdag Dagen idag 10:00 10:50 Introduktion Nyheter, På gång.. 10:50 11:00 Bensträckare 11:00 12:00 Valideringsprogrammet 12:00 13:30 Lunch 13:00 13:00 Återsamling 13:30 14:45

Läs mer

SIR styrelseprotokoll 2015-09-24, Stockholm

SIR styrelseprotokoll 2015-09-24, Stockholm SIR styrelseprotokoll 2015-09-24, Stockholm Ärende Aktivitet / Diskussion / Beslut Ansvarig Närvarande Frånvarande Christina Agvald-Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter Nordlund

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Personalmöte i Kalmar

Minnesanteckningar SIR Personalmöte i Kalmar Minnesanteckningar SIR Personalmöte 2012-10-25 26 i Kalmar Närvarande: Göran Karlström, Caroline Mårdh, Hans Gren, Lena Andersson, Kjell Söderlund, Per Hederström, Thomas Nolin. Sten Walther del av dagen.

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte Kalmar 2013-02-07 08

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte Kalmar 2013-02-07 08 Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte Kalmar 2013-02-07 08 Närvarande: Torsdag. Göran Karlström GK, Christina Agvald- Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Lena Andersson LA, Eva Åkerman EÅ, Caroline Mårdh CM,

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte Sigtuna 2011-02-03-- 04

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte Sigtuna 2011-02-03-- 04 Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte Sigtuna 2011-02-03-- 04 Närvarande: GK, PH, TI, CM, CJW, PE, JM, SuW, FS, KT, SW, TN, Kjell Söderlund (KS), Lena Andersson (LA), Lotti Orwelius (LO), Hans Gren (HG) Frånvaro:

Läs mer

SIR Dagordning Arbetsmöte Kalmar 2011-05-05 06

SIR Dagordning Arbetsmöte Kalmar 2011-05-05 06 SIR Dagordning Arbetsmöte Kalmar 2011-05-05 06 Närvarande: Göran Karlström, Sten Walther, Folke Sjöberg, Per Hederström, Pär Lindgren, Susanne Wickberg, Pall Einarsson, Caroline Mårdh, Hans Gren, Lena

Läs mer

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2010-12-09 10

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2010-12-09 10 Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2010-12-09 10 Närvarande: Göran Karlström (GK), Sten Walther (SW), Tomas Nolin (TN), Caroline Mård (CM), Kristian Thörn (KT), Pall Einarsson (PE), Susanne Wickberg (SW),

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll - 2015-10-15, videokonferens.

SIR Styrelseprotokoll - 2015-10-15, videokonferens. SIR Styrelseprotokoll - 2015-10-15, videokonferens. Ärende Aktivitet / Diskussion / Beslut Ansvarig Deltagande Frånvarande Deltagande via videolänk. Christina Agvald-Öhman, Susanne Wickberg SuW, Peter

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll 2015-05-08 Kalmar.

SIR Styrelseprotokoll 2015-05-08 Kalmar. SIR Styrelseprotokoll 2015-05-08 Kalmar. Närvarande: Christina Agvald-Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Johnny Hillgren JH, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter Nordlund PN, Anna Eriksson AE, Pär Lindgren PL,

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll 2014-12-05, Krägga.

SIR Styrelseprotokoll 2014-12-05, Krägga. SIR Styrelseprotokoll 2014-12-05, Krägga. Närvarande: Johan Pettersson JP, Christina Agvald - Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Pär Lindgren PL. Johnny Hillgren JH, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter Nordlund

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll 2014-02-06 Kalmar

SIR Styrelseprotokoll 2014-02-06 Kalmar SIR Styrelseprotokoll 2014-02-06 Kalmar Närvarande: Sten Walther SW, Johan Pettersson JP, Christina Agvald - Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Folke Sjöberg FS, Per Hederström PH, Pär Lindgren PL. Carl-Johan

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll 2015-02-05-06, Kalmar.

SIR Styrelseprotokoll 2015-02-05-06, Kalmar. SIR Styrelseprotokoll 2015-02-05-06, Kalmar. Närvarande: Christina Agvald - Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Johnny Hillgren JH, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter Nordlund PN torsdag, Sten Walther SW, Per

Läs mer

Årsmöte för 2012 Svenska Intensivvårdsregistret

Årsmöte för 2012 Svenska Intensivvårdsregistret Årsmöte för 2012 Svenska Intensivvårdsregistret Vår Gård, Saltsjöbaden 2013-03-15 Christina Agvald-Öhman, Göran Karlström Dagordning 2012-03-15 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Saltsjöbaden 2012-03-13 15

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Saltsjöbaden 2012-03-13 15 Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Saltsjöbaden 2012-03-13 15 Närvarande: Göran Karlström, Sten Walther, Folke Sjöberg, Susanne Wickberg, Hans Gren, Caroline Mårdh, Thomas Nolin, Kjell Söderlund, Lotti

Läs mer

Minnesanteckningar Arbetsmöte Kalmar 2013-08-29--30

Minnesanteckningar Arbetsmöte Kalmar 2013-08-29--30 Minnesanteckningar Arbetsmöte Kalmar 2013-08-29--30 Närvarande: CJW, LA, KS, PH, HG, EÅ och GK (endast 30/8) Frånvarande: LO, CM 1. Välkomna! (CJW) 2. Lägesrapport Donationsuppföljning (CJW) 30/8 Mötet

Läs mer

Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping

Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping Tisdag 16/9 18.00-19.30 Intermediärvård - vem definierar begreppet? Vilka avgränsningar ska gälla gentemot intensivvård? Christina Agvald-Öhman Ordförande SIR och David

Läs mer

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13 Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13 Närvarande: Sten Walther (ordf), Christina Agvald-Öhman (s), Thomas Nolin (s), Jan Martner, Pall Einarsson (s), Arne Djurberg, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg,

Läs mer

7a. Årsredovisning ekonomi för 2011

7a. Årsredovisning ekonomi för 2011 7a. Årsredovisning ekonomi för 2011 1 7a. Personalkostnader 2011 Personalkostnader 2011 Thomas Nolin 50 % Caroline Mårdh 50 % Hans Gren 50 % Per Hederström 40 % Kjell Söderlund 40 % Lena Andersson 20 %

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Styrelse- och Arbetsmöte i Sigtuna

Minnesanteckningar SIR Styrelse- och Arbetsmöte i Sigtuna SIR Minnesanteckningar SIR Styrelse- och Arbetsmöte i Sigtuna 2011-11-14 16 Närvarande: Thomas Ingelbrant (TI) (delar av mötet), Silvana Naredi (SN), Johan Petersson (JP), Carl-Johan Wickerts (CJW), Folke

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte 2010-11-15 17 i Sigtuna

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte 2010-11-15 17 i Sigtuna Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte 2010-11-15 17 i Sigtuna 1. Välkommen Närvarande: Göran Karlström (GK), Jan Martner (JM), Carl-Johan Wickerts (CJW), Tomas Ingelbrant (TI), Per Hederström (PH), Caroline

Läs mer

Minnesanteckningar Umeå:

Minnesanteckningar Umeå: Minnesanteckningar Umeå: 090915 Umeå Deltagare: Närvarande: Göran Karlström (onsdag), Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Carl- Johan Wickerts, Sten Walther (del av tisdag + onsdag), Per Hederström, Susanne

Läs mer

Minnesanteckningar från SIR:s arbetsmöte 2008-11-11--12 i Sigtuna

Minnesanteckningar från SIR:s arbetsmöte 2008-11-11--12 i Sigtuna Minnesanteckningar från SIR:s arbetsmöte 2008-11-11--12 i Sigtuna Delmöte A: SIR mikrobiologi: Närvarande: Göran Karlström, Sten Walther, Hans Gill, Greger Fransson, Carl-Johan Wickerts, Christina Agvald-Öhman,

Läs mer

Ort: Kalmar Otimos lokaler. Ärende Aktivitet/Diskussion/Beslut Ansvarig

Ort: Kalmar Otimos lokaler. Ärende Aktivitet/Diskussion/Beslut Ansvarig Datum: 2016-09-01, 08:00 15:45 Ort: Kalmar Otimos lokaler Ärende Aktivitet/Diskussion/Beslut Närvarande Frånvarande Styrelse: Christina Agvald-Öhman, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter Nordlund PN, Anna

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Personal och IT-möte i Karlstad 2012-01-12--13 (kl 08.00-12.00 med lunch efter)

Minnesanteckningar SIR Personal och IT-möte i Karlstad 2012-01-12--13 (kl 08.00-12.00 med lunch efter) SIR Minnesanteckningar SIR Personal och IT-möte i Karlstad 2012-01-12--13 (kl 08.00-12.00 med lunch efter) Deltagare: Göran Karlström, Caroline Mårdh, Hans Gren, Thomas Nolin, Lena Andersson, Per Hederström,

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll Jönköping.

SIR Styrelseprotokoll Jönköping. SIR Styrelseprotokoll 2014-09-15 Jönköping. Närvarande: Johan Petersson JP, Christina Agvald - Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Per Hederström PH, Pär Lindgren PL. Johnny Hillgren JH, Ritva Kiiski Berggren

Läs mer

Årsmöte SIR verksamhetsår 2014 Vår Gård, Saltsjöbaden 2015-03-13 Kl 10.30-11.30. Christina Agvald-Öhman och Carl-Johan Wickerts

Årsmöte SIR verksamhetsår 2014 Vår Gård, Saltsjöbaden 2015-03-13 Kl 10.30-11.30. Christina Agvald-Öhman och Carl-Johan Wickerts Årsmöte SIR verksamhetsår 2014 Vår Gård, Saltsjöbaden 2015-03-13 Kl 10.30-11.30 Christina Agvald-Öhman och Carl-Johan Wickerts Dagordning 2015-03-13 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val

Läs mer

Dagordning SIR Arbetsmöte i Halmstad 2010-09-20 22

Dagordning SIR Arbetsmöte i Halmstad 2010-09-20 22 Dagordning SIR Arbetsmöte i Halmstad 2010-09-20 22 Närvarande: SW, TN, GK, FS, SuW, CJW, KT, JP, TI, CM, PH, HH (dag 1), JM 1 Välkomna, inventering av övriga frågor: GK hälsar välkommen. TN anmäler övrig

Läs mer

Sommarhälsningar från Svenska Intensivvårdsregistret Information om registreringsförändringar 2012 mm.

Sommarhälsningar från Svenska Intensivvårdsregistret Information om registreringsförändringar 2012 mm. 2011-06-30 Sommarhälsningar från Information om registreringsförändringar 2012 mm. Under 2011 fyller SIR 10 år! Detta uppmärksammades med ett jubileumssymposium i samband med SIR:s årliga fortbildningskurs

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte, Kalmar

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte, Kalmar Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte, Kalmar 2012-05-10 11 Närvarande: Göran Karlström, Sten Walther, dag 2 (S), Susanne Wickberg (S), Hans Gren, Caroline Mårdh, Thomas Nolin, Kjell Söderlund, Jan Martner,

Läs mer

Dagordning SIR Arbetsmöte 2009-08-20 21 i Kalmar

Dagordning SIR Arbetsmöte 2009-08-20 21 i Kalmar Dagordning SIR Arbetsmöte 2009-08-20 21 i Kalmar Närvarande: Göran Karlström, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Johan Berkius, Pall Einarsson, Carl-Johan Wickerts, Susanne Wickberg (via internet torsdag),

Läs mer

Minnesanteckningar SIR möte i Kalmar 2008-04-17 18

Minnesanteckningar SIR möte i Kalmar 2008-04-17 18 Minnesanteckningar SIR möte i Kalmar 2008-04-17 18 Närvarande: Göran Karlström, Sten Walther (torsdag), Thomas Nolin, Per Hederström, Arne Djurberg, Pall Einarsson, Christina Agvald-Öhman (torsdag), Wolfgang

Läs mer

Kontaktvägar. Telefon vxl Mail Hemsida

Kontaktvägar. Telefon vxl Mail Hemsida Välkommen! Kontaktvägar Telefon vxl 010-2094100 Mail sir@icuregswe.org Hemsida http://www.icuregswe.org Ställ en fråga http://www.icuregswe.org/sv/kunskapsutbyte/stall-en-fraga/ 2013-11-21 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

SIR från grunden Ny i SIR. Caroline Mårdh Lena Andersson

SIR från grunden Ny i SIR. Caroline Mårdh Lena Andersson SIR från grunden Ny i SIR Caroline Mårdh Lena Andersson Innehåll Historia SIR vad är det? Medlemmar Vad är intensivvård? SIR:s riktlinjer Kvalitetsindikatorer Patientinformation om kvalitetsregister Information

Läs mer

SIR Minnesanteckningar IT-möte i Kalmar 2011-10-27--28

SIR Minnesanteckningar IT-möte i Kalmar 2011-10-27--28 SIR SIR Minnesanteckningar IT-möte i Kalmar 2011-10-27--28 1. Valideringsprogrammet 2012 Nya valideringsprogrammet är ute nu. En mindre bug har tyvärr hittats och version 5.3.2 ligger f.n. ute. Bortsett

Läs mer

Ort: Stockholm IVA:s konferensrum, KS, Solna. Ärende Aktivitet/Diskussion/Beslut Ansvarig

Ort: Stockholm IVA:s konferensrum, KS, Solna. Ärende Aktivitet/Diskussion/Beslut Ansvarig Datum: 2016-05-26, 08:00 15:45 Ort: Stockholm IVA:s konferensrum, KS, Solna Ärende Aktivitet/Diskussion/Beslut Närvarande Frånvarande Styrelse: Christina Agvald-Öhman CAÖ, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter

Läs mer

Rutin för FoU-ansökningar ställda till SIR

Rutin för FoU-ansökningar ställda till SIR Ansvariga författare: Version: 3.0 Fastställd: 2016-05-26 Gäller från: 2015-05-26 Ritva Kiiski-Berggren, Göran Karlström, Carl-Johan Wickerts Rutin för FoU-ansökningar ställda till SIR FoU-ansökningar

Läs mer

Inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret

Inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret Ansvariga författare: Caroline Mårdh, Lena Andersson och Susanne Wickberg Version: 3.0 Fastställd: 2014-01-01 Gäller från: 2014-01-01 Inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret Intensivvårdstillfällen

Läs mer

Nyheter i utdataportalen och SIR:s årsrapport

Nyheter i utdataportalen och SIR:s årsrapport Nyheter i utdataportalen och SIR:s årsrapport Vad är nytt i utdataportalen? Flera portaler Nu finns också Årsrapportsportal 2012 Fliken Standardrapporter färdiga urval Möjligheten att göra urval på åtgärder

Läs mer

Dagordning

Dagordning Dagordning 2016-03-18 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av två justeringsmän (utanför styrelsen), tillika rösträknare 4. Val av mötessekreterare 5. Godkännande av kallelse till årsmötet

Läs mer

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015 Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015 1. Carl-Johan Wickerts hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Röstberättigade är de som betalat 2014

Läs mer

SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård

SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård SIR Ansvariga författare: Sten Walther, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 7.0 Fastställd: 2011-06-30 Gäller från: 2011-06-30 SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård För hjärtopererade

Läs mer

Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut?

Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut? Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut? Lotti Orwelius Intensivvård under utveckling Intensivvård är en vårdnivå inte en vårdplats Definition: avancerad

Läs mer

Kvalitetsindikatorer ny riktlinje. Christina Agvald-Öhman Pär Lindgren

Kvalitetsindikatorer ny riktlinje. Christina Agvald-Öhman Pär Lindgren Kvalitetsindikatorer ny riktlinje Christina Agvald-Öhman Pär Lindgren Ett SIR/SIS-samarbete SIR SIS Johnny Hillgren - Gävle Pär Lindgren - Växjö Johan Petersson - Karolinska Solna Anneli Fagerberg - Sahlgrenska

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Kalmar

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Kalmar Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte 2009-05-28 29 i Kalmar Närvarande: Göran Karlström, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Johan Berkius, Pall Einarsson, Carl-Johan Wickerts, Arne Djurberg, Johan Petersson, Susanne

Läs mer

Riktlinje för PostIVA uppföljning

Riktlinje för PostIVA uppföljning Ansvariga författare: Lotti Orvelius, Hans Gren, Sten Walther, Caroline Mårdh Version: 8.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01 OBS! Gäller för alla kontakter som registreras från och med 2013-01-01

Läs mer

Vad vill ni använda er data till?

Vad vill ni använda er data till? Vad vill ni använda er data till? Kvalitetskontroll Automatiserad månadsrapport koll på läget Per Hederström Carl-Johan Wickerts 2016-03-20 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR 1 Kvalitetskontroll Validera

Läs mer

Minnesanteckningar SIR-möte 2007-11-13 14 i Sigtuna

Minnesanteckningar SIR-möte 2007-11-13 14 i Sigtuna Minnesanteckningar SIR-möte 2007-11-13 14 i Sigtuna Närvarande: Göran Karlström, Exekutivt ansvarig Styrelsen: Sten Walther, Thomas Nolin, Carl-Johan Wickerts, Jan Martner, Pall Einarsson, Greger Fransson,

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte Kalmar 2009-12-10 11

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte Kalmar 2009-12-10 11 Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte Kalmar 2009-12-10 11 1. Välkommen + Diskussion dagordning 2. SIR Mikrobiologi (HH m.fl) Huvudpunkten på detta möte. HH ansvarig för punkten. a. Redovisning av den presentation

Läs mer

SIR:s riktlinje för uppföljning och registrering av hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård

SIR:s riktlinje för uppföljning och registrering av hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård Ansvariga författare: Lotti Orvelius, Caroline Mårdh, Sten Walther Version: 3.0 Fastställd: 2008-11-11 Gäller från: 2008-05-10 SIR:s riktlinje för uppföljning och registrering av hälsorelaterad livskvalitet

Läs mer

Minnesanteckningar SIR arbetsmöte, Kalmar

Minnesanteckningar SIR arbetsmöte, Kalmar SIR Minnesanteckningar SIR arbetsmöte, Kalmar 2011-09-19 21 1. Mötets öppnande Göran Karlström öppnade mötet 2. Justeringsperson Johan Petersson utsågs. 3. Inventering övriga frågor Kort presentation av

Läs mer

FoU datauttag processbeskrivning

FoU datauttag processbeskrivning FoU datauttag processbeskrivning Datauttag från SIR 2016-11-16 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR 2 http://www.icuregswe.org 2016-11-16 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR 3 Olika ansökningar Enkel

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Välkomna! SIR-utbildningsdag

Välkomna! SIR-utbildningsdag Välkomna! SIR-utbildningsdag 2011-11-17 Program 10:00 11:00 Vad är SIR? Vad finns för riktlinjer och varför ska man följa dem? 11:10 12:30 Webbmoduler och säker inloggning (e-legitimation) Hur rapporterar

Läs mer

Välkommen. SIR:s utbildningsdag

Välkommen. SIR:s utbildningsdag Välkommen SIR:s utbildningsdag 2012 11 15 Dagen idag 10:00 12:00 Om SIR Varför är du här? Förväntningar Patientinformation pappret Portal Riktlinjer 12:00 12:45 Lunch 12:45 15:00 Hemsida Patientinformation

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) Svenska Intensivvårdsregistret (SIR), FAR14-040 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) Registrets

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong

Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong 2013-2014 SIRI SIRI startade 2012 som ett projekt för registrering av intensivvårdade patienter med laboratorieverifierad influensa

Läs mer

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 14 mars 2014

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 14 mars 2014 Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 14 mars 2014 1. Göran Karlström hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Röstberättigade är de som betalat 2013 års

Läs mer

Pågående och på gång i SIR.

Pågående och på gång i SIR. Pågående och på gång i SIR. SIS-möte november 2014 Sigtunahöjden Christina Agvald-Öhman Ordförande, SIR 2014-11-18 Svenska Intensivvårdsregistret 1 Analyserande årsrapporten maj 2014 Årets bubblare: Intensivvårdens

Läs mer

, lunch till lunch Plats: Tylösand

, lunch till lunch Plats: Tylösand PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Tylösand Närvarande: Claes Hjalmarsson, ordförande Lars Abrahamsson, sekreterare Johanna Björkman Jessica Frisk Magnus Fröstorp Per Loftås Per Sandström Conny Wallon

Läs mer

Riktlinje för PostIVA uppföljning

Riktlinje för PostIVA uppföljning Ansvarig författare: Eva Åkerman, Lotti Orwelius Version: 9.0 Fastställd: 2016-02-24 Gäller från: 2016-01-01 OBS! Gäller för alla utskrivna from 2016-01-01 Riktlinje för PostIVA uppföljning Bakgrund Uppföljning

Läs mer

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper Ansvariga författare: Sten Walther, Caroline Mårdh, Lena Andersson Version: 3.0 Fastställd: 2015-02-06 Gäller från: 2016-01-01 Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper

Läs mer

Exportera data till SIR med SIRXML 5.1 eller högre version

Exportera data till SIR med SIRXML 5.1 eller högre version Ansvariga författare: Caroline Mårdh, Susanne Wickberg, Göran Karlström Version: 1.0 Fastställd: 2009-02-26 Gäller från: 2009-01-01 Exportera data till SIR med SIRXML 5.1 eller högre version Det är en

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer

Förebygga sårinfektioner efter operation. Förebygga kirurgiska komplikationer

Förebygga sårinfektioner efter operation. Förebygga kirurgiska komplikationer Förebygga sårinfektioner efter operation Förebygga kirurgiska komplikationer VÄRNAMO SJUKVÅRDSOMRÅDE Deltagare Karin Svensson, kirurgkliniken Ann-Christine Borg, ortopedkliniken Pär Lindblad, anestesiavdelning

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård Ansvariga författare: Johan Pettersson, Pär Lindgren och Johnny Hillgren Medansvarig författare: Per Hederström Version: 4.0 Fastställd: 2016-12-28 Gäller från: 2016-01-01 SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-06-03 1(14) Sessionssalen, Kommunhuset. Tommy Cedervall (FP) ordförande

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-06-03 1(14) Sessionssalen, Kommunhuset. Tommy Cedervall (FP) ordförande Folkhälsorådet 2014-06-03 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Beslutande Övriga deltagare Tommy Cedervall (FP) ordförande Börje Norén, folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér, hälsostrateg Bert-Inge

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

SIR:s riktlinje för registrering av - Avstå eller avbryta behandling inom svensk intensivvård

SIR:s riktlinje för registrering av - Avstå eller avbryta behandling inom svensk intensivvård Svenska intensivvårdsregistret SIR Sid 1 av 6 Ansvariga författare: Thomas Nolin Version: 2.0 Fastställd: 2007-06-01 Gäller från: 2007-06-01 SIR:s riktlinje för registrering av - Avstå eller avbryta behandling

Läs mer

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015.

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015. Genomförandeplan 2015 Vårdsamverkan - Vuxna Psykiatri Utvecklingsområde Samarbete mellan huvudmännen lokala överenskommelser. Följa upp hur många överenskommelser som finns, innehåll och användning. Sammanställa

Läs mer

Årsmötesprotokoll fredagen den 19:e mars 2010 på Vår Gård

Årsmötesprotokoll fredagen den 19:e mars 2010 på Vår Gård Svenska intensivvårdsregistret SIR Årsmötesprotokoll fredagen den 19:e mars 2010 på Vår Gård 1. Årsmötets öppnande Göran Karlström öppnar mötet. 2. Val av mötesordförande Göran Karlström väljs av mötet

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 141210 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Christine Backlund Ewa Jonsson Gunvor Swenning Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm

Läs mer

Forskning i SIR. Folke Sjöberg Sten Walther

Forskning i SIR. Folke Sjöberg Sten Walther Forskning i SIR Folke Sjöberg Sten Walther Innehåll Sjukhus- resp. 30-dagars mortalitet för beräkning av SMR Kristina Rydenfeldt Effekten av saknade värden i SAPS3 Lars Engerström (Sten Walther) Är svensk

Läs mer

Närvarande: Andreas Rubenson, Johan Wadén, Lina Tingström, Peter Kornvi, Sophia Grimmeiss Grahm

Närvarande: Andreas Rubenson, Johan Wadén, Lina Tingström, Peter Kornvi, Sophia Grimmeiss Grahm Närvarande: Andreas Rubenson, Johan Wadén, Lina Tingström, Peter Kornvi, Sophia Grimmeiss Grahm 1. OFMÖ Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Val av justeringsperson Lina Tingström valdes att justera

Läs mer

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet.

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet. Stadsstyrelsen 88 25.04.2016 Åtgärder inom socialväsendet 2819/01.00.00.01/2016 Stadsstyrelsen 25.04.2016 88 Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén,

Läs mer

Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn

Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn Varsågod här kommer ett verktyg för dig som vill ha koll! Det är många olika regelverk och krav som styr din verksamhet. Att minska regelkrånglet

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Genombrottsprojekt Svenska Intensivvårdsregistret 1

Genombrottsprojekt Svenska Intensivvårdsregistret 1 Genombrottsprojekt 2012 2013-03-15 Svenska Intensivvårdsregistret 1 Bättre vård med kvalitetsregister Minska slöseri med patienters tid Öka kvalitet och patientsäkerhet Öka tillfredställelse hos patienter

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Region 8

Protokoll från sammanträde i Region 8 Protokoll från sammanträde i Tid: Torsdagen den 22/1 13.15 15.00 Plats: Grand Hotel Stockholm Beslutande: Kjell Öjeryd, Ordförande Martin Noréhn Arne Hellsten Roland Wermelin Jonas Ternestål Egon Persson

Läs mer

Trycksår - handlingsplan

Trycksår - handlingsplan Nationella satsningen för ökad patientsäkerhet, indikator 4, 2013 Handlingsplan med mål och förbättringsarbete för att minska andelen trycksår inom Norrbottens läns landsting (NLL). Handlingsplan: NLL;s

Läs mer

Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm

Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm PROTOKOLL STY 8/2005 1(6) PROTOKOLL STY 8/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman

Läs mer

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås MINNESANTECKNINGAR 1 (1) Mötesrubrik Plats Samordningsmöte med projektledningsgrupp/utvecklingsledare/teamsamordnare Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås Tidpunkt 2013-08-27 Närvarande Projektgruppen:

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Kvalitetskontroll av data. Caroline Mårdh & Lena Andersson

Kvalitetskontroll av data. Caroline Mårdh & Lena Andersson Kvalitetskontroll av data Caroline Mårdh & Lena Andersson Kvalitetskontroll Validera = bekräfta (SAOL) Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013 Inledning Varje division i Skånevård Kryh har utarbetat ett måldokument med en tillhörande aktivitetsplan. I aktivitetsplanerna beskrivs bland annat åtgärder för att nå målen och vem som är ansvarig. Samtliga

Läs mer

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 2015 UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp.

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. År 2014 2014-02-24 Marie Johnsson Verksamhetschef Inledning De viktigaste åtgärderna för att öka patientsäkerheten är ett fortsatt arbete för att öka

Läs mer