Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Borås 2012-09-17 19"

Transkript

1 Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Borås Närvarande: Thomas Ingelbrant (TI), Johan Pettersson (JP), Carl-Johan Wickerts CJW), Eva Åkerman (EÅ), Caroline Mårdh (CM), Hans Gren (HG), Thomas Nolin (TN), Susanne Wickberg (SuW), Christina Agvald-Öhman (CAÖ), Lena Andersson (LA), Kjell Söderlund (KS), Caroline Samuelsson (CS, Sten Walther (SW), Folke Sjöberg (FS), Johnny Hillgren (JH), Göran Karlström (GK). Per Hederström (PH), Per Lindgren (PL), 1 Mötets öppnades. Eva Åkerman och Johnny Hillgren hälsades välkomna 2 Val av justeringsperson Carl-Johan Wickerts valdes. 3 Dagordningens fastställdes. 4 Mötesstruktur GK presenterade ett förslag till mötesstruktur för 2013 och gav sin syn på hur arbetet kan organiseras gruppvis framöver. Arbetet i styrelsen fokuseras på fyra möten i februari, maj, september och december. Vid två tillfällen (Saltsjöbadenkursen och SFAI-veckan) föreslås stormöte i traditionell ordning. 4.2 Beslut om mötesordning tas av styrelsen på internatet 4-5/10 5 IVA- chefsmöte SIS-SIR18/9 5.1 CAÖ gav en allmän genomgång av programmet och hennes förslag till SIR:s vision de närmaste 10 åren. 5.2 JP, TN och PL presenterade programpunkten som handlar om Kvalitetsindikatorer. Allmän diskussion om punkterna inför mötet. 5.3 FS visade presentationen om introduktion till IVA-delirium. Diskussion om vad vi vill förmedla och få återkoppling på inför fortsatt arbete. 6 SIR Årsrapport 6.1 GK presenterar sina tankar angående årsrapport för De som arbetade med årets rapport fick ge sin syn på arbetet med årsrapporten. Generellt anser alla att det tar mer resurser med att sammanställa rapporten för varje år. 6.2 GK föreslår för att arbetssättet med årsrapporten ändras. Till årsrapporten för året 2013 (våren 2014) skall SIR rimligen kunna ha en fullfjädrad alternativ årsrapport via portaler. För 2013 måste vi i så fall acceptera att vi kompromissar med en lägre kravbild på årsrapporten. För att i så fall hinna få till detta så måste vi fatta beslut om inriktning omgående. Det framfördes flera altenativa strategier, t.ex. att spara undan urval på de rapporter som ska köras i ordning med en öppet tillgänglig användarid på portalen nästa år. Konsekvensen är att medlemmarna får söka mer efter egen data på 1 (9)

2 utdataportalen. För att ändå nå en acceptabel form av årsrapport så måste arbetet gå vidare med portalen kontinuerligt. 6.3 Diskussion i gruppen. Denna översyn kan resulterar i en förändrad årsrapport för 2012 pga att resurser styrs till att fokuseras på att utveckla ett nytt sätt att presentera årsrapporten på. Mindre tid kommer att finnas för framtagning av traditionell utformning av årsrapport. Mötet var enhälligt överens om att arbeta på detta sätt och inkludera information om detta på IVA-chefsmötet 18/9. Exekutivt ansvarig får ansvaret för att driva arbetet med föreslagen presenterad målsättning och samtidigt se till att medlemmarna informeras tidigt om detta. 7 SIR-mikro projektgenomgång 7.1 Utdatalager måste byggas. Rapporter från temporärt utdatalager bör ske parallellt för att medlemmarna ska få utdata. Idag har vi bara en indatabas enligt TI. Kontakt med SMI i maj resulterade i mer kunskap om Svebar, som är SMI:s övervakning av resistensmönster baserad på rapporter från Sveriges mikrobiologiska laboratorier. De får in data från laboratorierna varje natt. KS har börjat titta i SIR-databaserna, som dock inte är bra dokumenterade. SW leder nu arbetet med PH, KS och JP delaktiga utöver Otimo. Möte är planerat efter detta arbetsmöte för mer detaljerad projektplanering. 8 SMI-projektet 8.1 Datasetet är klart för SIRI - (SIR-Influensaövervakning.) 8.2 IT-lösning via webben. Rapport till SIRI med SITHS-kort. Uppfyller alla krav på säker inloggning enligt Datainspektionen regler. 8.3 Ekonomisk ersättning som täcker detta kommer att utgå från SMI i enlighet med kontrakt mellan SIR och SMI. 8.4 Lägesbeskrivning avvaktar om valideringar är klara. Uppföljningsmöte 3 oktober på SMI. 8.5 Riktad information till våra medlemmar/medicinskt ledningsansvariga planeras. Start att kunna anmäla sig och börja registrera kommer att ske under v40. 9 SKL-ansökan för Rapport från CAÖ. Ansökan är inskickad. Man söker ekonomiska medel för 2 år framåt. 10 Uppdatering av riktlinje för Datauttag 10.1 GK har utformat ett förslag på rutin för utlämnande av registeruppgifter. Utifrån kommentarer ska det omarbetas något ytterligare Diskussion hur stor datamängd är vi skyldiga att leverera? 10.3 Datauttag för FOU-ansökningar uppdaterad kring data som innehåller personnummer. Diskuterades. Folke ansvarar för slutlig redigering. Inga invändningar i sak vid mötet 10.4 Beslut av styrelsen kring båda dokumenten tas på internatet 4-5/10. 2 (9)

3 11 Öppna jämförelser 11.1 Samma indikatorer som tidigare är inskickade av GK och SW. Det är publicerat. Inga diskussioner om fler parametrar har förts i år, men SKL vill gärna publicera fler indikatorer till kommande år. 12 SOS-studien (FS, SW) 12.1 Forskningsetisk kommitté har godkänt ansökan. Några extra variabler behöver kompletteras. Ingen återkoppling har skett från de övriga nordiska länderna som deltar Diskussion SW föreslår att SIR gör en fokusrapport i framtiden gällande hur det går för våra äldre patienter som vårdats på Intensivvårdsavdelningarna Folke förtydligar och skriver om rutin gällande FOU-ansökning för datauttag från SIR SW och FS tar kontakt med Norge och Finland kring situationen där. Oklarhet råder om man egentligen har kommit igång där. Därefter tas en konkret handlingsplan fram av SW och FS och underställs styrelsens beslut. Detta görs om möjligt redan till styrelsemötet 4-5/ Njurersättningsuppföljning Dokumentet har utformats av SIR-representanter SW, JP och TN samt Sten Borgström, Kalmar. Fortsatta justeringar skall göras innan det går att bygga ett dataset Bör presenteras som ett projekt på Sigtunamötet för SIS-mötets deltagare. Förslag att be Sten Borgström presentera det När underlagen är färdiga bygger vi det i samma miljö som SIRI. GK och LA fungerar som bollplank inför detta arbete. 14 Uppföljning av IVA-chefsmötet och hur går vi vidare med kvalitetsindikatorer IVA-chefsmötet. Ett bra möte där alla fick tillfälle att diskutera frågor som berör professionen. Se minnesanteckningar från mötet på SIR hemsida. Förslag att göra fokusrapport med Post-IVA mortalitet. Planera in föredrag av PL om säker utskrivning på kommande SIR-möte i framtiden. 15 Portalen 15.1 Möjlighet bör finnas att kunna använda OCH eller ELLER i portalen när man gör urval. Sökfunktionen behöver utvecklas för att maximera sökmöjligheter i portalen. Förslag ska presenteras efter vidare analys. Konkret kan vi i SIR inte själva klart hålla isär exakt hur nuvarande urval bör fungera. Detta måste konkretiseras och utredas av IT-sidan i nom SIR. Detta är högt prioriterat och 15.2 Komplikationer enligt 2012 års definitioner ligger för acceptanstest på demoportalen Q-indikatorerna är de klara nu, måste kollas lite till, särskilt Q1. 3 (9)

4 15.4 Utökat urval- finns inte just nu som val. Ska kopplas på igen i demoportalen Riskjusterad mortalitet för Higgins på gång, PH kompletterar med detta så snart möjligt efter detta möte BIVA-rapporter. GK ska träffa gruppen och prata om PIM3 och PIM 4. Diagnoslista BIVA fungerar inte och behöver ses över. Skall fixas snarast NIVA-rapporter. Viktigt att de kan få rapporter och urval för åtgärder med duration. 16 Utbildningsdag Stockholm 15 nov CM, KS, LA, HG ansvarar för genomförandet. Plats Continental hotell i Stockholm Program: Basal registrering. Vikten av att ha bra rutiner för inrapportering. Ta ut rapporter på utdataportalen Målgrupp: Läkarsekreterare, IT-resurs m.flera som arbetar på IVA som registrerare och inleverans av data CM lägger nu omgående ut inbjudan till mötet och börjar ta in anmälningar. 17 Vår gård Idéer till programpunkter Utdataportal. Bjuda in fler IVA chefer, enhetschefer Förbättringsarbeten Genombrottsprojektet/uppföljning och presentation. VTS 2014 Säkerhetskultur -Simulering, CRM, avvikelsehantering Komplikationer IVA Delirium PREM Vårdbegäran framtiden Registreringsproblem - mentometerknappar Kön Åtgärdsregistrering PostIVA Behandlingsstrategi Säker utskrivning 17.2 Programkommitté: PL, JH, och CAÖ. Utformar preliminärt förslag till nästa möte (Sigtuna). 18 Q-registerkonferensen i Karlstad Genombrottsprojektet presenteras av de avdelningar som deltog samt SIR representanter PL föreläser om Växjös sepsis projekt under föreläsningspunkten Guldkorn 4 (9)

5 18.3 SIR är representerade på registertorget. SuW tar med poster från 2011 som beskrev bl.a. SIR:s kvalitetsindikatorer. LA beställer rollups till SIR TN deltar med en poster om Organdonations-uppföljning 19 Ny definition av ARDS PL presenterade ny definition för ARDS som presenterades i Berlin och som därefter nu publicerats Förslag att anta uppdelningen i lätt, måttlig och svår ARDS, med preliminär lösning att lägga till a, b, c i diagnoskoden. Definiera och uppgradera mot tidigare definition. Nuvarande tillägg i definitionen är: tidpunkt, lungröntgen, ödemförklaring, syresättning PaO2/FiO Vi anammar denna definition. PL kontaktar Socialstyrelsen och tar reda på möjligheten för eventuell subkodning. Möjlighet bör försöka skapas till registrering för medlemmarna Riktlinjer 2014 och Valideringsprogram 2013 behöver planeras/resurssättas under hösten VTS Riktlinje klar till Synpunkter skickas till Sten Walther och riktlinjen fastställs i november Valideringsregler. CM tar fram förslag som presenteras på novembermötet. Styrelsebeslut gällande tidsplan i november Behandlingsstrategi till Fortsatt arbete under hösten. Rapportering på novembermötet för att sedan beslutas på decembermötet Valideringsregler. Q9 frågeställning oklar och behöver granskas. Ska rapporteringen av Q9 plockas som kvalitetsindikator? TN och CM tar fram förslag. Möjlighet att rapportera in under 2013 under förutsättning att nästa valideringsprogram är klart Viktigt att arbetet håller isär dels rapportering av behandlingsstrategi som sådan och om vi dessutom har någon variant av den som kvalitetsindikator. Lätt att blanda ihop begreppen Negativa händelser och komplikationer Riktlinje klar till GK och TN. Ska färdigställas av GK och TN till novembermötet. Det som skall in är Postoperativ meningit och den nya Thoraxkomplikationerna Utvärdering av befintliga valideringsregler och ev. justeringar. Tittas över av anställda. PH tittar över thoraxkomplikationerna 20.4 Diagnoser Ändrad definition av ARDS J80.9. PL utarbetar förslag och kontaktar Socialstyrelsen. Se punkt Inga utgående koder (9)

6 Ny samvalidering skall diskuteras i arbetsgruppen som arbetar med konsolideringsprojektet Uppdaterad riktlinjetext och diagnosförteckning utformas av PL och skickas ut före novembermötet Åtgärder Inga nya koder men däremot förtydligande av text inför CJW ansvarar för detta och det skall vara cirkulerat före sigtunamötet i nivember Ny samvalidering se punkt Opereradtidpunkt tas bort som obligatorisk Riktlinje Grunddataset Klart inför CM har skrivit text som redan är godkänd, men skall publiceras. GK ordnar det Intagningsorsaker SAPS SAPS3 vs Intagningsorsaker under valideringsparametrar. Regelverk tas fram av IT-gruppen på personalmötet oktober i Kalmar Avlidet vtf. Inget nytt. Beslut att avvakta finns från tidigare möte Kvalitetsindikatorer dokumentet Riktlinje godkändes där justering av Q6 Återin och Q8 Nattut nu textmässigt har gjorts i enlighet med tidigare beslut Tar upp och arbetar fram en rutin för Q6 och Q8 med automatberäkningen med minsta tidsutrymme för att inte två vårdtillfällen som av administrativa skäl inte kan hållas ihop blir till Q6 och Q Q2 Riskjusterad mortalitet gällande ECC-tid. Riktlinjen förtydligas av SW. Beslut att skrivning skall fram och om möjligt anta den på novembermötet Q1 Lång diskussion kring hur denna skall redovisas tidsmässigt. Diskussionen bereds ytterligare på SIR-personalmötet i oktober och om möjligt skall beslutstext finnas till november Vårdbegäran Riktlinje. Justerad text på Punkt 2: Tidpunkt för Vårdbegäran/ Avslut. Punkt 10: Bedömningstyp. Punkt 11:Struktur på vårdinsats förslag att den stryks. Tabell B GCS - hantera på enhetligt sätt, vilket här innebär att delkomponenterna i GCS separat skall anges. Urinproduktion. Punkt 16: Förtydliga text. Behöver korrekturläsas och därefter beslutas på novembermötet. Kan sedan publiceras inför (9)

7 Mötet godkänner enhetligt principerna i förslagen, men den slutliga texten skall godkännas i november MEWS VIEWS. PH tar kontakt med Andreas Hvarfner för tidsplan och förändringar som planeras SOFA Datalager och rapporter planeras in av IT ansvariga PostIva Riktlinje. GK justering av text i riktlinje och sedan ska riktlinjen läsas av en grupp innan fastställande på novembermötet HG har gjort förslag på justering av undantag gällande Q EÅ kommer att hjälpa fler PostIVA mottagningar att börja registrera. Samt göra hembesök och hjälpa de avdelningar som ska starta upp PostIVA mottagningar. 21 Konsolideringsprojekt Ett sätt att säkerställa vår datakvalitet 21.1 CM har definierat en skiss till åtgärdsprogram och frågeställningar för projektet. Exempel: Genomgång av databas, beräkningar, hantering av format av personnummer, inrapportering av kön, hantering av postnummer och kommun-koder, saknade vårdtillfällen, TI ger fler exempel t.ex. behov av dokumentation av historik. Internkontroll av data på och återkoppla till avdelningar som rapporterar felaktigt. Hur hantera personer som bytt personnummer? 21.2 Inventering och därefter åtgärder. Ta fram arbetssätt för återkoppling till avdelningarna 21.3 Arbetet påbörjas av IT-gruppen. GK ansvarar för att projektet kommer igång, resurssätts och löpande kan avrapporteras. Förväntas drivas under hela Webbvalidering Konsolideringen behöver göras före framtagandet av webbvalidering. Spärrlistor diskutera vidare att ev. ta hjälp av nationell spärrtjänst, kommunikation med avdelningen etc. TI 23 SPAR-körning av avlidna utan vtf för kommunkod TI tar fram rutin för detta. Redovisas på personalmöte i oktober. 24 CIS/PDMS 24.1 I samband med införande av nya riktlinjer, valideringsregler kan det uppstå problem vid inrapporteringen utifrån hur de är utformade och fungerar. Enheterna som använder dessa system har ibland problem med inrapporteringen. Det är inte alltid lätt att genomskåda problemen i förhand. 7 (9)

8 24.2 Vi behöver se över valideringsreglerna utifrån dessa perspektiv när vi gör nytt valideringsprogram. 25 Extra anslag från SKL Diskussion om resurser och möjlighet att SIR söker anslag för något projekt. Den 7 oktober går ansökan ut för extra anslag Förslag 1: Start av CVK- register Förslag 2: Utveckla något annat Mer medlemskontakt. Regelbundna hembesök till alla medlemmar Förbättra indata Egen rapportmall till varje avdelning Förslag 3: Att inte söka anslag Det beslutas på grundval av en idé från SW att söka anslag för förbättrade utdata till våra medlemmar. GK gör första skiss. 26 Patientsäkerhetskongress i London IHI Abstract från SIR. SW skriver ett abstract om nattlig utskrivning. 27 GCS/ RLS. Ett FOU uttag har gjorts gällande medvetandegrad från SAPS-registrering 2011 TN 28 Rapport efter samtal om CVK-register med SFAI-ordförande SFAI-ordförande önskar bilda en grupp som tar fram en projektplan för ett svenskt CVK-register. SIR bör vara med där. Mötet beslutar att stå bakom idén, men pröva graden av delaktighet när planerna blir mer konkreta. GK och CAÖ kommer att delta i vidare överläggningar. 29 Registercentrum Sydöstra information 29.1 Landstingen har enats om att avsätta en person från Kalmar län/greger Fransson, en från Östergötland/Johan Elvström, och från Jönköping (flera personer) som ska arbeta fram en lösning med kravspec på en chef som ska tillsättas från En tjänstekatalog ska tas fram. Registercentrum ska utgå från barn och gamla. Man anser sig ha två dataplattformar som är bra. Qulturum i Jönköping och PROM-centrum i Linköping ska ingå med delar av sina aktiviter. Vi avvaktar innan vi tar ställning till om de skall bjudas in till novembermötet. 8 (9)

9 Justeras Christina Agvald Öhman Ordförande Göran Karlström Exekutivt ansvarig Susanne Wickberg Sekreterare CarlJohan Wickerts Justerare 9 (9)

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13 Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13 Närvarande: Sten Walther (ordf), Christina Agvald-Öhman (s), Thomas Nolin (s), Jan Martner, Pall Einarsson (s), Arne Djurberg, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg,

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll 2015-05-08 Kalmar.

SIR Styrelseprotokoll 2015-05-08 Kalmar. SIR Styrelseprotokoll 2015-05-08 Kalmar. Närvarande: Christina Agvald-Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Johnny Hillgren JH, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter Nordlund PN, Anna Eriksson AE, Pär Lindgren PL,

Läs mer

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015 Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015 1. Carl-Johan Wickerts hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Röstberättigade är de som betalat 2014

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer