Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad"

Transkript

1 Protokoll Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdagen den 8 september 2005 Plats: Råda säteri, Mölnlycke Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås Björn Saletti (v), Kungälv Lars Kjellgren (s), Partille Jan Linde (s), Härryda Lisbeth Svensson (fp), S-sund Jesper Svensson, Världsk.muséet Iwh Lauritsen, Valid.centrum Gustav Höjer, GR Gunnel Rydberg, GR, sekr. Thor Eliasson (s), Ale Kristina Bergman Alme (fp), Gbg Bengt Hörnlund (m), Lerum Lars Öfverström (m), Tjörn Carina Liljesand (kd), Gbg Katarina Mlekov, Värdsk.muséet Per Olsson, Lan Hans Troedsson, GR Förhinder Endrick Schubert (s), vice ordf. GBG, Peder Engdahl (m), Lilla Edet, Gun Simonsson (s), Öckerö, Mats Gröndahl (s), Kungsbacka, Laila Åkerberg (mp), Mölndal 1. Sammanträdet öppnas Elver Jonsson, ordförande, hälsar välkommen till sammanträdet. 2. Justerare väljs Till justerare väljs Thor Eliasson. 1

2 3. Föregående sammanträdesprotokoll samt förslag till dagordning Föregående sammanträdesprotokoll samt utsänt förslag till dagordning godkänns. 4. Redovisning av diskrimineringskartläggning Katarina Mlekov och Jesper Svensson, Världskulturmuséet, informerar om projektet Advantage ett av 46 Equalprojekt i Sverige varav sex i Göteborg. Syftet med projektet har varit att lyfta fram olika människors kompetens och kultur som en resurs för samhället. Projektet har omfattat en grupp på 30 afrikaner, och huvudmålsättningen har varit att varje individ vid projekttidens slut ska ha sysselsättning. Av 16 arbetssökande i gruppen har 14 fått jobb. Projektet avslutades vid årsskiftet 2004/2005. Projektet har drivits i partnerskap mellan bl.a. Världskulturmuséet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborg o Co - Näringslivsgruppen, Göteborgs stad, Internationella företagarföreningen i Sverige, Arbetsförmedlingen i Göteborg och Integrationsverket. Målet med Equal är att utveckla nya metoder mot diskriminering och utanförskap i arbetslivet. Inom Advantage-projektet har en diskrimineringskartläggning gjorts. Djupintervjuer har gjorts med deltagare i gruppen. Gruppen har själva formulerat frågor om religion, samhälle, arbetsmarknad, svenskhet m.m. En viktig orsak till diskriminering anges vara rädsla för det annorlunda. Medierna anges också ha en betydelsefull roll genom den bild som ges av utlandsfödda personer. De intervjuade har mött en känsla av misstro från majoritetssamhället. Hudfärgen har betydelse; förenklat uttryckt ju mörkare, desto sämre position på arbetsmarknaden. Att kunna svenska språket är en nödvändighet. Resultatet från diskrimineringskartläggningen sprids nu till politiker och andra beslutsfattare via olika forum. Lisbeth Svensson föreslår att dessa och liknande frågor förs ut till medlemskommunerna genom t.ex. en idébank/förteckning. Kristina Bergman Alme föreslår att representanter för projektet bjuds in till personalchefsgruppen. Beslut - GR undersöker om och hur en idébank kan genomföras samt återrapporterar till styrgruppen. 2

3 - Representanter för Advantageprojektet bjuds in till personalchefsgruppen. 5. Validering - Organisering av det framtida regionala valideringsarbetet Gustav Höjer informerar. GRs presidium beslutade den 2 maj 2005 att i en skrivelse till Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande, samt för kännedom till skolminister Ibrahim Baylan och utbildningsminister Leif Pagrotsky, (bilaga) framhålla vikten av att skapa en gemensam bas för de regionala valideringscentrumen och lyfta fram det nationella ansvaret för finansieringen samt att Valideringsdelegationen har en viktig roll i detta. En skrivelse, daterad , har nu inkommit till GR från Lena Hallengren (bilaga). Ministern skriver bl.a. att Valideringsdelegationen ska stödja och främja utvecklingen av validering; dock säger hon att delegationen inte har uppdraget att försöka uppnå en nationell struktur eller att ekonomiskt stödja annat än metodutveckling och nätverksbyggande på det regionala planet. Samtidigt skriver Utbildnings- och kulturdepartementet i ett pressmeddelande den 25 augusti (bilaga) att Valideringsdelegationen arbetar för att säkerställa nationell likvärdighet, något som presidiet finner anmärkningsvärt med tanke på formuleringarna i Lena Hallengrens skrivelse. Förbundsstyrelsens presidium ansåg vid sitt möte den 29 augusti inte Lena Hallengrens svar vara tillfredsställande och beslöt uppdra åt GR att kontakta bl.a. Malmö stad, Region Värmland och Jönköpings kommun för att diskutera formulering av en gemensam skrivelse till Lena Hallengren. Valideringscentrum har bildat en arbetsgrupp för att diskutera framtida organisationsform. En motsvarande arbetsgrupp har bildats på ekonomiområdet. Vid nästa möte föreslås styrgruppen diskutera Valideringscentrums regionala förankring i medlemskommunerna. Styrgruppens presidium föreslår att GR skickar en skrivelse till Valideringsdelegationen för att ansöka om pengar för metodutveckling i nätverksbyggande för Valideringscentrum, i linje med Lena Hallengrens skrivelse. Skrivelsen bör förankras hos alla Valideringscentrums parter. 3

4 Beslut 1. GR ansöker om medel i enlighet med ovanstående förslag, förankrar ansökan hos Valideringscentrums parter och översänder den till Valideringsdelegationen. 2. Organisationsform, ekonomi och regional förankring i medlemskommunerna vad gäller Valideringscentrum diskuteras vid nästa styrgruppsmöte. - Från barnskötare till förskollärare Iwh Lauritsen, metodutvecklare på Valideringscentrum, informerar om projektet Aktionslärande validering (Alv). För att öka antalet förskollärare skapas nu en ny utbildningsväg för barnskötare. Parter i projektet är Göteborgs kommun, Lerums kommun, Borås stad, Valideringscentrum och Högskolan i Borås. Projektet startade den 8 augusti 2005 och pågår under två år. Under denna period kommer 28 barnskötare att valideras till förskollärare. En stor del av utbildningen sker på den egna arbetsplatsen, där hela arbetslaget och cheferna också deltar. Kunskaperna bekräftas på annan arbetsplats där valideringshandledare finns att tillgå. Projektet har mött stort intresse från andra kommuner. Borås högskola kommer att följa projektet. 6. Växtkraft Mål 3 redovisning deltagande i analysdelen Gustav Höjer informerar. GR har med medlemskommunerna gjort en samlad ansökan, som omfattar 11 kommuner med 1200 medarbetare och 52 arbetsställen. Lista över enheter som deltar i analysdelen redovisas (bilaga). ESF-rådet har beviljat ca 7 mkr till GR för analysarbetet, och en option har också lämnats på ca 12 mkr för kompetensutveckling. Gensvaret från kommunerna har varit stort. Analysen pågår under hösten och förmodas vara klar i februari Därefter vidtar kompetensdelen som ska vara avslutad under Information - Kompetensstegen och gemensamma projekt Gustav Höjer informerar. Precis som i Växtkraft Mål 3 omfattar Kompetensstegen lågutbildade personer, men inom andra yrkesområden. Projektlista redovisas (bilaga). Socialdepartementet beslutar om fördelning av pengar till dessa projekt i november

5 - Arbete istället för bidrag (regeringsuppdraget) Gustav Höjer informerar. Regeringens utredare Sture Korpis utredning Arbete istället för bidrag ska vara klar i slutet av Den 27 september besöker sekretariatet för Korpis utredning GR. Diskussioner förs med utredningen om att bilda en regional referensgrupp. Styrgruppen återkommer till denna fråga om så blir aktuellt. Jan Linde lyfter fram det samarbete som finns i FINSAM som ett intressant jämförelseprojekt. Mångfalden av aktörer får inte missas. - Nyheter angående kommande propositioner med fokus på arbetsmarknad Per Olsson, biträdande länsarbetsdirektör, informerar. Ett pressmeddelande från regeringskansliet om budgetpropositionen 2006 redovisas (bilaga). Regeringen presenterar ett sysselsättningspaket på sammanlagt 8 miljarder kr per år under 2006 och Häri ingår pengar för plusjobb i offentlig sektor av dessa jobb går till VG-regionen varav ungefär hälften till Göteborgsregionen. Subventioneringsgraden är hög. LAN har drivit projektet Gröna jobb tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen och kommuner. 550 långtidsinskrivna personer i VG-regionen har omfattats av detta projekt, varav ca hälften i Göteborgsregionen. Gröna jobb finansierades av ESF-rådet. Plusjobben innebär en liknande satsning under två år inom den mjuka sektorn vård, skola och omsorg med start i januari Målgruppen är långtidsinskrivna som finns i aktivitetsgarantin. Både arbetsinsatser och kompetensutveckling ska ingå. Plusjobben ska ligga utöver plan och inte ersätta andra rekryteringar. Regeringens åtgärdspaket omfattar också 3000 lärlingsplatser för unga arbetslösa. Utbildningsvikariaten kan få en renässans, men det kräver ett ekonomiskt rimligt regelverk kring det bl.a. på grund av LAS. I diskussionen poängteras att kringkostnadsersättningen är avgörande för om plusjobben ska nå framgång lokalt. Handledare är en nödvändighet. Per Olsson föreslår att dagens möte får utgöra en utgångspunkt för en gemensam diskussion om vad vi kan göra i Göteborgsregionen vad gäller bl.a. plusjobben. 5

6 Styrgruppen anser att det är avgörande att kommunerna får vara med och ha inflytande. Samrådsformer måste skapas. Gustav Höjer föreslår att frågan diskuteras i personalchefsgruppen samt arbetsmarknadschefsgruppen. Beslut Gustav Höjer tar med sig frågan till personalchefsgruppen och arbetsmarknadschefsgruppen för att diskutera spelregler och samrådsformer mellan Lan och kommunerna för etablering av plusjobb i Göteborgsregionen. - GR-arbetsmarknad inriktning 2007 Gustav Höjer informerar. Styrgruppen kommer vid nästa möte att diskutera inriktningen på arbetet under Övrigt Vid nästa styrgruppsmöte rapporterar Lisbeth Svensson från studiebesök i Oslo. 9 Nästa möte Nästa möte är den 18 oktober kl Lokal meddelas senare. 10 Sammanträdet avslutas Ordföranden tackar alla närvarande samt förklarar mötet avslutat. Justeras Alingsås den 2005 Ale den 2005 Elver Jonsson Ordförande Thor Eliasson Ledamot 6

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s Verksamhetsberättelse 2014 1 Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s tidigare ordföranden, representanter

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer