BIDRA. eningar Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIDRA. eningar Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund 2007-01-01 2008-01-01"

Transkript

1 BIDRA IDRAGSBEST GSBESTÄMMELSER Gäller för: Ungdomsförening eningar ar, Invandr andrarför arförening eningar ar, Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund FR O M

2 BORÅS STAD Innehållsförtec teckning Allmänna bestämmelser (ungdomsför.) 3 Lokalbidrag 4 Grundbidrag 4 Aktivitetsbidrag 5 Anläggningsbidrag 5 Anläggningslån 6 Administratörsbidrag 6 Verksamhetsbidrag 7 Driftbidrag 7 Övriga Bidrag Arrangörsbidrag 8 Allmänna samlingslokaler 8 Garantianslag 9 Bidrag till FoTN:s förfogande 9 Orienteringskartor 9 Socialt riktat bidrag 10 Startbidrag 10 Invandrarföreningar Allmänna bestämmelser 11 Grundbidrag 11 Lokalbidrag 11 Pensionärsbidrag Allmänna bestämmelser 12 Grundbidrag 12 Administratörsbidrag 12 Studiförbundens öppna fritidsverksamhet för pensionärer 13 Politiska ungdomsföreningar Grundbidrag 13

3 BIDRAGSBESTÄMMELSER Allmänna bestämmelser för erhållande av bidrag Hos Borås Stads Fritids- och turistnämnd kan ideella föreningar inom kommunen, efter ansökan erhålla bidrag. 1. Bidragen utgår enligt Fritids- och turistnämndens beslutade bidragsnormer. 2. Föreningen och dess verksamhet skall vara godkänd av Fritids- och turistnämnden. 3. Föreningen skall vara verksam i Borås Stad. 4. Föreningen skall ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmötet. 5. Föreningen skall vara uppbyggd och fungera enligt allmänna vedertagna demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokrati som samhällssystem. 6. Föreningen får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, rasism eller bruk av alkohol och andra droger. 7. Föreningen ska ha minst 20 medlemmar i åldern 4-20 år samt redovisa minst 30 st aktivitetssammankomster under året. 8. Föreningen ska ha eget plus- eller bankgironummer. 9. Medlemmen ska ha erlagt en lägsta personlig medlemsavgift på minst 50: Medlemmen ska vara bosatt i kommunen. 11. Kommunen har rätt att reglera fordringar hos en organisation genom att bidrag reduceras eller helt indras. 12. Kommunen har rätt att begära de handlingar som önskas för att utöva kontroll. Icke bidragsberättigade föreningar: * Ekonomiska organisationer. * Fackliga föreningar. * Skol- och föräldraföreningar. * Korporationsföreningar. * Gillen eller kamratföreningar. Icke bidragsberättigade medlemmar samt icke bidragsberättigade aktiviteter: * Deltagande i studiecirklar. * Bingo- och dansmedlemmar. * Supportermedlemmar. * Deltagare i exempelvis: filmklubbsverksamhet, där man bara sysslar med filmverksamhet. * Deltagare i kursverksamhet som tar avgift per gång. * Bidrag ansöks på särskild blankett för varje bidrag. * Förening som inlämnar ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag. * Alla ansökningar skall skrivas under av ordförande. * Bidrag sökes av huvudföreningen. 3

4 BORÅS STAD Lokalbidrag Bidraget sökes i samband med grundbidraget. * Föreningen skall ha minst 20 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 70 st aktivitetssammankomster under året. * Lokalen skall vara godkänd av Fritids- och turistkontoret samt vara belägen i Borås Stad. Bidragsbelopp: Bidrag utgår med 90% av kostnaderna, dock högst 300:- kronor/kvadratmeter. Lokalen ställs i relation till förenings bidragsberättigade medlemmar i åldern 4-20 år. (Se tabell nedan). Vad är godkända kostnader? Hyrd lokal: * Lokalhyran. * Uppvärmningskostnader. * Elkostnader. Egen lokal: * Låneränta avseende fastighetslån. * Uppvärmningskostnader. * Elkostnader. * Reparationskostnader med 20kr/m 2. * Fastighetsförsäkring. Bidrag till egna och förhyrda lokaler: Bidragsberättigade medlemmar Lokal yta m m m m m m m m m m 2 Samarbetsorgan: Erhåller också bidrag med samma belopp för expeditionslokaler och som bedömts skäligt i förhållande till antalet administratörer. Vid sidan av lokalbidragsreglerna medgiva Stiftelsen Borås Scoutkår att för sin fastighet erhålla bidrag med 90 % av totalkostnaden exklusive bostadslägenheten, dock högst 300:- per kvadratmeter samt 60:- per kvadratmeter i reparationskostnader. Grundbidr undbidrag Bidraget syftar till att vara ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn n och h ungdomar. Bidragsbelopp: Bidrag utgår per bidragsberättigad medlem i åldern 4-20 år med samma belopp som den personliga medlemsavgiften. Bidraget utgår med minst 50:- kronor och högst 100:-. Undantag: Förening/samorganisation som erhåller helt administratörsbidrag, erhåller ej grundbidrag för de första 299 bidragsberättigade medlemmarna. * Bidraget baseras på senaste verksamhetsåret. * Verksamhetsåret skall omfatta minst sex månader. Följande handlingar bifogas: * Verksamhetsberättelse. * Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt årsmötetsprokoll. * Registerkort. * Förteckning över erhållna kommunala bidrag. Inlämnas senast 1 månad efter föreningens årsmöte. 4

5 BIDRAGSBESTÄMMELSER Aktivitetsbidrag Bidrag utgår till föreningar såväl med som utan riksförbundstillhörighet. * Bidrag utgår per sammankomst där minst fem deltagare är i åldern 4-20 år med 25:- kronor per sammankomst samt med 7,50:- kronor per deltagare, max 20 deltagare. * Närvarokort skall föras vid varje sammankomst. * En sammankomst skall vara minst 60 minuter. * En deltagare får endast räknas en gång per dag. * Sammankomsten skall arrangeras av lokalföreningen. * Naturlig grupp får ej delas i flera grupper. * Aktiviteten skall vara ledarledd. * Om en förening lämnar oriktiga uppgifter, indras bidraget och det kan också innebära att samtliga sammankomster på kortet helt stryks. * Från föregående redovisningsperiod får medtas sammankomster som genomförts de sista 45 dagarna av denna period och som inte tidigare har redovisats. * Ansökan inlämnas senast 30 juni och 31 december. Kommunen kan begära av förening att deras planerade aktivitetssammankomster förhandsanmäls. Ej bidragsberättigade aktiviteter: * Entrébelagd arrangemang och även seriespel utan entréavgift, kursverksamhet eller kommersiella arrangemang. Anläggningsbidrag Alla föreningar som erhåller något kommunalt bidrag kan söka bidraget. Bidraget syftar till att lämna ett ekonomiskt stöd för ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller anläggning. * Vid behandling av ansökningarna kommer kommunen att beakta hur angelägen anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. * Föreningens antal medlemmar i bidragsberättigad ålder kommer också att beaktas samt hur aktiv föreningen är. Bidragsbelopp: * Bidraget utgår med 40 % av den totala kostnaden dock max :- kronor. * Anläggningsobjektet, skall vara färdigställt och slutredovisat inom tre år från beslutdatum för erhållande av beviljat bidrag. * Bidrag beviljas ej till projekt, som har påbörjats före den 31 mars året innan det budgetår ansökan avser. * Bidraget utbetalas med 40% av verkliga redovisade kostnader, dock max vad Fritids- och turistnämnden har beslutat. Ansökningstid: * Kompletta handlingar skall inlämnas till Fritids- och turistkontoret senast den 31 mars året innan det budgetår ansökan avser. Ej berättigade anläggningskostnader: * Bidrag lämnas ej till anläggningskostnader som understiger :- kronor. 5

6 BORÅS STAD Anläggningslån Alla föreningar som erhåller något kommunalt bidrag kan söka anläggningslån. Anläggningslånet avser att ekonomiskt stödja anordnadet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller andra lokaler som kommunen bedömer som angelägna. Bedömning: Kommunen kommer att prioritera ansökningarna enligt följande kriterier: * Allmänhetens behov av anläggning/lokal. * Föreningens verksamhet för barn och ungdom. * Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen. * Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet medlemmar. * Om föreningen har sökt och erhållit bidrag eller avslag från exempelvis: Allmänna arvsfonden, Boverket, Riksidrottsförbundet eller annan bidrags- eller lånegivande myndighet. Övriga villkor: * Byggnadsobjekt får ej påbörjas innan kommunfullmäktige har beslutat i ärendet. * Förening som erhåller anläggningslån har skyldighet att opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta lokalen eller anläggningen till andra nyttjare. * Byggnadsobjekt, vartill anläggningslån beviljas skall vara färdigställda och slutredovisade inom tre år från beslutsdatum för erhållande av beviljat anläggningslån. * Anläggningslånet löper med en 30-årig amorteringsoch räntefri tid, varefter det avskrivs i sin helhet. Vid eventuella förändringar av äganderätten eller om användningssättet upphör, och ej ersättes av annan godtagbar fritidsaktivitet, skall lånet i sin helhet återbetalas. * Samtliga anläggningslån utbetalas med 40% av verkliga redovisade kostnader, dock max med av kommunfullmäktige beslutat anslagsbelopp. Ansökningstid: Kompletta handlingar skall inlämnas till Fritids- och turistkontoret senast den 31 mars året innan det budgetår ansökan avser. Administratörsbidrag Bidraget avser att ge lokal- och samarbetsorganisationer ekonomiska möjligheter att anställa administratör på heltid. * Förening/samorganisation med minst 300 bidragsberättigade medlemmar och minst 770 redovisade aktivitetssammankomster, erhåller ett bidrag. * Samorganisation med minst 800 bidragsberättigade medlemmar och minst 1750 redovisade aktivitetssammankomster erhåller två bidrag. * Samarbetsorganisation skall bestå av minst tre lokalföreningar inom samma riksförbund. Det får endast finnas en samarbetsorganisation inom samma riksförbund. * Förening som varit med och önskar lämna samorganisationen skall senast den 31 mars året före meddela Fritids- och turistkontoret. * Administratören skall huvudsakligen arbeta med administrativa uppgifter. * Administratören skall arbeta hel arbetsvecka. 6

7 BIDRAGSBESTÄMMELSER * Innan en administratör anställs skall ett godkännande lämnas av Fritids- och turistkontoret. * Vid byte av administratör skall Fritids- och turistkontoret erhålla ett sktiftligt besked senast 1 månad i förväg. * Föreningen skall ha sitt kontor i Borås Stad. * Innan ett bidrag kan utgå skall ett år förflyta efter att man uppnått normerna för bidraget. * Medlemsantalet vid närmaste verksamhetsårs slut gäller och som redovisas i samband med grundbidragsansökan. * Antalet aktivitetssammankomster skall ha varit uppnått vid senaste kalenderårs slut. * Administratören ska närvara vid Fritids- och turistkontorets anordnade kontaktträffar med minst 50% närvaro. * Bidraget utgår med 90% av utgående lön, dock max kr/mån samt med lagstadgade sociala kostnader. * Bidraget utbetalas i förskott, kvartalsvis. Ver erksamhetsbidr ksamhetsbidrag * Förening som redovisar 100 st bidragsberättigade medlemmar och minst 245 st aktivitetssammankomster, erhåller ett bidrag med :- per år. * Förening som redovisar 150 st bidragsberättigade medlemmar och minst 245 st aktivitetssammankomster, erhåller ett bidrag med :- per år. * Förening som redovisar 200 st bidragsberättigade medlemmar och minst 490 st aktivitetssammankomster, erhåller ett bidrag med :- per år. * Förening som redovisar 250 st bidragsberättigade medlemmar och minst 490 st aktivitetssammankomster, erhåller ett bidrag med :- per år. Driftbidrag till idrotts- friluftsanläggningar Till anläggningar som Fritids- och turistnämnden bedömer vara till nytta för allmänheten lämnas driftbidrag. Fritid- och turistnämnden fastställer beloppet varje år i samband med budgeten. * Föreningen skall ha redovisat minst 70 sammankomster för barn- och ungdomar i åldern 4-20 år under året. Objekt: Bastuföreningar 3:-/ per bet bad Bordtennishall minst 4 bord/500 bord Boulebanor 500:-/per bana Båthamnar 1.500:- Båtsport/vattenskidanlägg 3.000:- Bågskyttebana ( ute ) 2.000:- Bågskyttebana fältskytte 1.000:- Elljusspår 8.000:-/per km Endurobana 2.000:- 11 manna Fotbollsplan gräs :- 11 manna Fotbollsplan grus 5.000:- 11 manna Fotbollsplan elljus gräs 2.000:- 11 manna Fotbollsplan elljus grus 5.000:- 7 manna Fotbollsplan gräs 4.000:- Fotbollshall :- Golfbanor 1.100:-/per hål Hangar 5.000:- Hoppbackar 2.500:- Hunddresyrplan gräs med elljus och minst 2000 kvm 2.000:- Hästhagen :- Isbanor minst 1000m² 3.000:- Jaktskyttebanor 2.000:- Pistolskyttebanor ( ute ) 2.000:- Gevärskyttebanor 2.000:- Extra bidrag till skjutbanor med tekniska hjälpmedel :-/per bana Manege ( Rid ) 7.000:- Modellflygfält 3.000:- Motorbanor 4.000:- Paddock med elbelys 3.000:- Slalombacke 1.500:-/100m Tennisbanor grus 4.500:- Tennisbanor asfalt.2.000:- Tennishall per bana 5.000:- 4H-gård :- 7

8 BORÅS STAD Övriga bidrag Arrang angör örsbidr sbidrag Bidrag kan sökas av alla föreningar som erhåller kommunala bidrag. Genom ett kommunalt stöd till förening eningar ar, skall arrang angemang på nationell eller interna nationell nivå kunna genomföras. Den samlade bedömningen avseende attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt nivå/ status på arrangemanget ligger till grund för beslut. * Då tävlingsanläggningen behöver kompletteras med extra utrustning för arrangemangets genomförande, kan ansökan göras om arrangörsbidrag upp till högst :- kronor. * Ansökan ska åtföljas av en förteckning på vad som måste hyras/ köpas och prisuppgift på respektive vara/tjänst samt leverantör. * Bifall till arrangörsbidrag utesluter ej möjlighet att för samma arrangemang söka och erhålla garantianslag. * Beviljat arrangörsbidrag ska dock tillföras arrangemangets budget, som ligger till grund för prövning av ansökan om garantianslag. * Fritid- och turistnämnden avgör i varje enskilt fall och beslutet är ej normgivande. * Redovisning av beviljat bidrag skall ske senast två månader efter slutfört arrangemang. Skall vara Fritid- och turistkontoret tillhanda senast två månader före arrangemanget äger rum. Bidrag till hyra av allmänna samlingslokaler Med allmänna samlingslokaler avses lokal, som av Fritids- och turistnämnden är godkänd för allmänt samlingslokalutbud, och som är upptagen i en särskild skild förtec teckning kning. * Förutsättningen är att lokalen kan disponeras för förenings- och studieverksamhet, samt vara utrustad så att den med små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter. * Förening och studieorganisation skall vara godkända av Fritids- och turistnämnden som bidragsberättigad. Bidragsberättigad verksamhet: * Verksamhet som riktar sig till Borås Stads invånare. * Verksamhet som bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och turistkontoret. Bidragsbelopp. * Kommunen betalar 80% av hyreskostnaden till samlingslokalägaren och resterande 20% ska debiteras hyresgästen. Ej bidragsberättigad verksamhet: * Förening som bedriver kursverksamhet och som tar ut avgift varje gång är ej bidragsberättigad verksamhet. * Verksamhet som bedrivs i kommersiellt syfte, dvs verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överksott. Undantag angående överskott: Verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott kan taxeberättigas, om den anordnas högst två gånger per år. Taxeberättigad verksamhet gäller mellan kl Vid övrig tid debiteras hela lokalkostnaden hyresgästen. 8

9 BIDRAGSBESTÄMMELSER Garantianslag Bidrag kan sökas av alla föreningar som erhåller kommunala bidrag. Genom ett kommunalt stöd till organisa anisationer tioner, skall de kunna genomför enomföra a arrang angemang av v större nationell och h interna nationellt karaktär aktär. Exempel på arrangemang: SM-tävlingar (Senior), landskamper, kongress. * Ansökan skall åtföljas av en ekonomisk kalkyl av arrangemanget. Av denna skall framgå att arrangemanget ej lämnar ett underskott. * I den ekonomiska beräkningen får ej ett eventuellt kommunalt garantianslag inräknas. * Garantianslaget utbetalas endast om arrangemanget går med underskott. * Om ett garantianslag har lämnats och arrangemanget lämnar en vinst, skall kommunen erhålla 25% av lämnat garantianslag. Om vinsten understiger 25% av garantianslaget, skall 25% avse vinsten. * Fritids- och turistnämnden avgör i varje enskilt fall och beslutet är ej normgivande. Ska vara Fritids- och turistkontoret tillhanda senast två månader före arrangemanget äger rum. Bidrag till Fritids- och turistnämndens förfogande Avser att stimulera och underlätta för föreningslivet att arbeta med utbyte med komm ommunens v vänor änorter ter. * Bidrag lämnas till förening som ordnar utbyte med föreningar i kommunens vänorter och att verksamhetenriktas till barn- och ungdom mellan år. För att bidraget skall kunna utgå skall en inbjudan finnas från förening i en vänort, eller när ett besök kommer till Borås. Ska var Fritids- och turistkontoret tillhanda senast två månader före det att bidrag önskas. En utförlig presentation av verksamheten skall bifogas. Orienteringskartor tor Bidraget avser vara ett ekonomiskt stöd till föreningar i kommunen som ritar orienteringskartor tor. * Kartan skall finnas med i Borås O-rings kartproduktion. * Ansökan skall ske före den 31 mars året innan det budgetår ansökan avser. Bidrag: * Nyritning tävlingskarta 5.000:-/km2 * Nyritning närkarta 2.500:-/km2 * Nyritning skolkarta 2.000:-/km2 Fritids- och turistnämnden kan de år som ej någon nyritning sker, även lämna bidrag för revidering. 9

10 BORÅS STAD Socialt riktat bidrag Avsikten är att stödja de föreningar som aktivt vt bedriver er v ver erksamhet för barn n och ungdomar mellan 4-20 år i socialt utsatta områden. * Bidraget skall täcka de extra kostnader som föreningen haft för ungdomsverksamhet, utöver vad som är normalt. Förening som inte har föreningslokal på årsbasis får: kr vid certifieringstillfället och därefter kr/ år. Omcertifiering sker vartannat år. Lämnas till Fritids- och turistkontoret efter det att alla punkter i arbetsmaterialet är ifyllda. Certifiering sker två gånger/år, maj och november. * Föreningen skall motivera varför bidrag bör erhållas. Exempel på extra kostnader: Information till medlemmar, resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar. Det kan även vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden. Ansökan lämnas till Fritids- och turistkontoret senast 15 november tillsammans med kostnadsberäkning. Bidraget avser kommande verksamhetsår. Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret. Minibelopp för bidraget är kr Maxbelopp för bidraget är kr Säker er och h trygg g förening Syfte: Att få in ett naturligt säkerhets- tänkande i föreningslivet och därigenom minimera de risker som finns. Bidrag: Förening med egen föreningslokal får: kr vid certifieringstillfället och därefter kr/ år. Omcertifiering sker vartannat år. Förening som hyr lokal på årsbasis får: kr vid certifieringstillfället och därefter kr/ år. Omcertifiering sker vartannat år. 10 Startbidr tbidrag Bidraget är avsett att stödja nybildande av v förening som startar v ver erksamhet för barn- n- och h ungdom mellan 4-20 år. * Föreningen skall omfatta minst 20 medlemmar i åldern 4-20 år. * Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd av Fritids- och turistnämndens bidrag utöver aktivitetsbidraget. * Efter att föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen skall omfattas av Fritids- och turistnämndens övriga bidrag. Föreningen inlämnar ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och uppfyller kraven på antal bidragsberättigade medlemmar. Till ansökan ska bifogas: * Föreningens stadgar. * Protokoll från första sammanträdet. * Intyga att föreningen har eget plus- eller bankgiro. * Registerkort. Bidragsbelopp: Bidrag utgår med 1.000:-

11 BIDRAGSBESTÄMMELSER Allmänna bestämmelser för invandr andrarför arförening eningar Att ekonomisk stödja förening som bedriver verksamhet i syfte att dels bevara och utvec eckla urspr sprungslandets kultur och h seder, dels främja kontakter med svenskar och h svenskt samhällsliv. * Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt allmänna vedertagna demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokrati som samhällssystem. * Föreningen skall ha kontinuerlig verksamhet i kommunen. * Föreningen ska ha minst 20 medlemmar fr o m 4 års ålder och vara bosatt i kommunen. * Bidragsberättigad medlem är den som erlagt en personlig medlemsavgift på lägst 50:-. Följande bidrag utgår: Grundbidrag och lokalbidrag (särskilda regler). Övriga bidrag utgår enligt Fritids- och turistnämndens övriga bidragsregler. Grundbidr undbidrag Bidraget syftar att vara ett grundstöd till föreningsverksamhet. * Föreningen ska redovisa minst 30 aktivitetssammankomster för barn- och ungdomar i åldern 4-20 år under året. Bidragsbelopp: * Bidrag utgår med 50:- per bidragsberättigad medlem i åldern 4-20 år och fr o m 21 års ålder med 30:- per bidragsberättigad medlem. * Bidraget baseras på senaste verksamhetsår. * Verksamheten skall omfatta minst sex månader. Följande handlingar bifogas: * Verksamhetsberättelse. * Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll. * Registerkort. * Förteckning över erhållna kommunala bidrag. Inlämnas senast 1 månad efter föreningens årsmöte. Lokalbidrag Syfte: Att lämna ett bidrag till föreningar som äger eller förhyr lokal för sin verksamhet. Bidraget sökes i samband med grundbidraget. * Lokalen skall vara inom Borås Stad. * Föreningen skall ha minst 50 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 70 st sammankomster under året. Som sammankomst räknas även vuxenaktiviteter. Bidragsbelopp: * Bidraget utgår med 90 % godkända kostnader dock max 300:- kronor/ kvadratmeter. Godkända kostnader är hyra, uppvärmning och el. Lokalens storlek ställs i relation till föreningens medlemmar under året (se tabell nedan). Beräkningstabell för lokalbidraget: Bidragsberättigade medlemmar Lokalyta m m m m m m m m m 2 11

12 BORÅS STAD Allmäna bestämmelser för Pensionärsbidrag Hos Borås Stads Fritids- och turistnämnd kan godkända pensionärsorganisationer inom kommunen efter ansökan erhålla bidrag enligt bestämmelser nedan. * Bidrag utgår enligt Fritids- och turistnämndens bidragsnormer. * Pensionärsorganisationen skall tillhöra en riksorganisation, som är remissinstans till kommunen och har minst 20 betalande medlemmar. * Medlemmen skall erlägga en lägsta medlemsavgift av 30:-. Medlem är också den som enligt föreningsstadgar är befriad att erlägga medlemsavgift. * Föreningen skall vara öppen för alla och vara uppbyggd samt fungera enligt allmänna vedertagna demokratiska principer, samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssyn. * Kommunen har rätt att reglera fodringar genom att bidrag indras. * Kommunen har rätt att begära de handlingar som behövs för granskning av ansökan. * Ansökan skall skrivas under av föreningens ordförande. * Föreningen skall ha eget plus- eller bankgiro. Grundbidr undbidrag * Bidraget utgår med 60:- per medlem för de första 299 medlemmarna och sedan 35:- per medlem. Inlämnas senast 1 månad efter föreningens årsmöte. Följande handlingar bifogas: * Verksamhetsberättelse. * Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning. * Revisionsberättelse. * Årsmötesprotokoll. * Registerkort. * Förteckning över erhållna kommunala bidrag. Administratörsbidrag Bidraget avser att ge samarbetsorganisationer ekonomiska möjligheter att anställa administratör på heltid. * Samarbetsorganisation skall ha minst betalande medlemmar för att erhålla ett helt bidrag. * Det får endast finnas en samarbetsorganisation inom samma riksförbund. * Övriga villkor samt bidragets storlek se Administratörsbidraget till barn- och ungdomsföreningar. 12

13 BIDRAGSBESTÄMMELSER Studieförbundens öppna fritidsver erksamhet för pensionärer Bidraget avser erbjuda studieförbund inom kommunen ett ekonomiskt bidrag för att kunna bedriva öppen pensionärsverksamhet. * Verksamheten skall byggas upp och inriktas efter pensionärernas behov. * Verksamheten skall förläggas i pensionärernas närboendemiljö. * Inom studieförbunden ska det finnas vägar för hur pensionärerna ska få ett medinflytande. * Studieförbunden är skyldiga att marknadsföra sin öppna fritidsverksamhet i pensionärernas närmiljö. * Bidraget beviljas med max belopp vad Fritids- och turistnämnden har beslutat. * Studieförbunden är skyldiga att ställa de handlingar som Fritids- och turistkontoret önskar till förfogande, för att kunna beräkna bidragets storlek. * Bidraget utgår med 80 % av godkända nettokostnader för lokal och verksamhet. Ett verksamhetsbidrag utgår med 30:- per verksamhetstimme. * Ansökan inlämnas senast den 31 mars året innan bidrag önskas. Icke bidragsberättigade aktiviteter: * Aktiviteter vid Landstingets institutioner * Aktiviteter vid KDN institutioner * Kulturarrangemang * Studiecirklar, samt lokalbidrag för lokaler som studiecirklarna har bidrag. Politiska Ungdomsföreningar Kommunen vill genom bidraget stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang, vilket är viktigt för demokratin. Grundbidrag: * Förening som redovisar minst 10 medlemmar mellan år erhåller ett grundbidrag på 3.000:- * Förening som redovisar medlemmar mellan år erhåller ett grundbidrag på 6.000:- Bidrag per fullmäktige mandat: * Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade medlemmar (14-25 år) erhåller 5.000:- per fullmäktige mandat/år, som moderpartiet har i kommunfullmäktige. * Om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 bidragsberättigade medlemmar, utbetalas endast ett bidrag/år. Övrigt: * Föreningar som ämnar söka grundbidraget skall varje år före den 31 mars inlämna ansökan. * Krets eller samarbetsorganisation skall före den 31 mars inlämna en förteckning över antal föreningar som har minst 10 bidragsberättigade medlemmar. * Föreningarna skall lämna en kort redogörelse över hur tidigare anslag har använts. * Politiska föreningar kan ej söka andra bidrag från Fritids- och turistnämnden. 13

14 Föreningsenheten Adress: Fritids- och turistkontoret, Borås Besöksadress: Sturegatan 38 Mikael Hedberg: tfn , Hans Andersson: tfn , Marie Öjerhed: tfn , Susanne Karlsson tfn , Faxnr:

bidragsbestämmelser för

bidragsbestämmelser för Fritids- och h turistnämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar.

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar. Fritids- och f folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar 387:1 Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Gällande från 2013-11-27 KS 215

BIDRAGSREGLER. Gällande från 2013-11-27 KS 215 BIDRAGSREGLER Gällande från 2013-11-27 KS 215 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Allmänna bestämmelser 4. Lokalt aktivitetsstöd 5. Ledarutbildningsbidrag 6. Lokala ledarkurser 7. Hyresfri lokalupplåtelse 8. Lokalbidrag

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för behandla följande ärenden:

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer