INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen..."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2

3 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll... 3 VD har ordet... 5 Bolag... 6 Affärsidé... 6 Samverkansmetod... 7 Förvaltningsfastigheter... 8 Projektfastigheter Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Kassaflödesanalys koncernen Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Noter för moderbolaget och koncernen Revisionsberättelse K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District. Här ligger även Cernera Fastigheters huvudkontor. INNEHÅLL - 3

4 VD HAR ORDET STARK LOKAL POSITION MED POSITIV UTVECKLING Vid mitt tillträde i augusti som VD för Cernera Fastigheter AB gick jag in i ett bolag med stark lokal position och en positiv utvecklingstrend. Min främsta uppgift första halvåret har varit att utveckla organisationen, stärka bolagets struktur för fortsatt expansion samt frigöra kapacitet och tid för ägarna att utveckla nya projekt och verksamheter. Min första tid har således präglats av genomlysning avseende såväl organisationens effektivitet och rollfördelning som översyn av befintligt fastighetsbestånds intäkter och förädlingspotential samt möjlighet till utvecklingsbara nyförvärv. Redan vid mitt tillträde kunde jag konstatera att bolaget har en fortsatt positiv utveckling av hyresintäkter. Hyresintäkter har ökat med 6 procent och fastighetskostnader med 4 procent. Ökningen av övriga externa kostnader är relaterad till ökade marknadsåtgärder och ökade projektarbeten. Sänkta marknadsräntor har haft ett positivt genomslag på räntekostnader. STANDARDHÖJNINGAR OCH FÖRÄDLING Den positiva trenden, till största del relaterad till ökad uthyrning, har fortsatt och jag har god anledning att tro att den kommer att hålla i sig även under Beståndet är väsentligen detsamma som under 2012 men delar av det har förädlats. I vissa fall av betydande omfattning. Några exempel är våra hyresgäster Staples och Ikkab i fastigheten Maskrosen 19 som fått utökade moderna kontorsytor genom ombyggnad av gamla industriytor. Vidare har lokaler i företagshuset K7 förädlats för att tillgodose nya hyresgästers behov. Nämnas bör även pågående totalrenovering av Ärlan 16. Där utökar vi studentboendet och gör en väsentlig standardhöjning. Ytterligare exempel av hög förädlingsgrad är fastigheten Perseus 3 som genomgått en omfattande renovering och Viskan Vinbar har flyttat in. Här utöver har huvudkontoret i K elva byggts om för att inrymma en expanderande verksamhet i mer ändamålsenliga lokaler LYHÖRD OCH ENGAGERAD HYRESVÄRD År 2013 har även inneburit fortsatta investeringar i stärkande av våra relationer till bolagets hyresgäster, marknadsföring för att förankra vår lokalt starka position samt bidrag till stadens utveckling avseende både infrastruktur och idrott. Vi introducerade i början av året Cernerakortet. Kortet berättigar våra hyresgäster till rabatter och erbjudanden hos många av alla de företag som hyr av oss samt hos ägarkoncernens egna verksamheter. För att ytterligare positionera oss som den starka lokala aktören med engagemang i stadens utveckling, har vi även bjudit in våra hyresgäster till såväl stadsvandringar med Stadsantikvarie Fredrik Hjelm som skulpturvandringar med kulturnämndens ordförande Bengt Wahlgren. Den relativt omfattande enkätundersökning vi gjorde med våra hyresgäster under hösten 2013 visar glädjande att vårt arbete bär frukt, då vi uppfattas som en bra, lyhörd och engagerad hyresvärd. 4 - VD HAR ORDET

5 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 Vidare har vi tillsammans med Borås Stad och andra fastighetsägare varit med och bidragit till upprustningen av Bryggaregatan. Nu kan gatans näringsidkare och besökare dra nytta av bredare trottoarer och en trevligare miljö. Vår sponsring av Borås Basket och Elfsborg har också bidragit till att bygga vårt varumärke som engagerad lokal aktör. FASTSTÄLLDA PLANER FÖR 550 BOSTÄDER Cernera Fastigheters verksamhetsgren Bostadsutveckling har under året gjort stora framsteg. Samtliga våra fem projekt ligger i planprocess och inom en tvåårsperiod väntas vi ha fastställda planer för cirka 550 bostäder, varav cirka 200 bostäder är i egen projektportfölj och resterande del utgör hälftenägda samarbetsprojekt. Den positiva trenden, till största del relaterad till ökad uthyrning, har fortsatt och jag har god anledning att tro att den kommer att hålla i sig även under Detaljplanerna för Solrosen 6 samt Byttorpshörn 1 väntas antagna kring årsskiftet , projekten omfattar totalt cirka 200 lägenheter. Planerna med kvarteret Pallas 1 fortgår och detaljplanen väntas vara antagen under I kvarteret planeras för kvm kommersiella ytor, parkeringsanläggning med 400 p-platser, ett 40-tal takbostäder samt ett höghus om våningar. Fastigheten ligger mitt i Borås utmed Viskan, Stadsparken och Sandwalls plats och är ett samprojekt med Järngrinden. Detaljplanen för Trädgårdsstaden Hestra med cirka 150 lägenheter väntas antas under året, varpå säljstart och byggnation kan påbörjas. Området är, som namnet beskriver, beläget på attraktiva Hestra i Borås i ett mycket unikt område med stadens närhet samtidigt som man har naturen inpå knuten. Detta är ett samprojekt med Mjöbäcks Entreprenad. TILLFÖRSIKT MED FORTSATT VÄRDETILLVÄXT Slutligen några ord om framtiden. Som tidigare nämnts ser jag en fortsatt ökad efterfrågan på kontorslokaler i de centrala områden där Cernera Fastigheter har ytor att erbjuda. Externa värderingar visar på en fortsatt värdetillväxt för våra förvaltningsfastigheter. Vidare har Borås Stad en positiv utveckling där behovet av attraktiva bostadsrätter kan antas vara stort även de närmaste åren. Detta tillsammans med tagna investeringar och en bättre konjunktur gör att jag ser framåt med stor tillförsikt för Cernera Fastigheters verksamhet. Lars Angwald Verkställande direktör *1 * *1 Egen andel uppgår 2012 till kvm och 2013 till kvm *2 Ägd andel uppgår 2012 till 807 Mkr och 2013 till 860 Mkr VD HAR ORDET - 5

6 BOLAG Cernera Fastigheter AB är ett lokalt förankrat fastighetsbolag i Borås som drivs tillsammans med dotterbolag och intressebolag. Bolagets huvudsakliga verksamhet består av progressiv förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter och bostäder. Verksamheten är strukturerad i tre affärsområden Fastighetsförvaltning, Kommersiella fastighetsprojekt och Bostadsprojekt där enskilda projekt och fastigheter under en process kan drivas under mer än ett affärsområde. FASTIGHETSFÖRVALTNING Aktiv förvaltning av kontors- och handelsfastigheter med huvudsaklig geografisk marknad i Borås och dess närområde. Visst inslag av hyresbostäder kan förekomma. KOMMERSIELLA FASTIGHETSPROJEKT Progressiv utveckling av kommersiella fastigheter avseende användningsområden, innehåll och kunder. Huvudsaklig geografisk marknad är Borås med närområde. BOSTADSPROJEKT Avyttringsinriktad utveckling av bostäder i egen regi eller genom samarbeten. Huvudsaklig geografisk marknad är Borås med närområde. Andra marknader kan, beroende på samarbetsformer och partners, emellertid förekomma. AFFÄRSIDÉ Cernera Fastigheter ska som lokal marknadsledare genom engagerad och progressiv förvaltning, utveckling och förädling av egna fastigheter, skapa en positiv och anpassad verksamhets- och boendemiljö för sina hyresgäster. KÄRNVÄRDEN Cerneras kärnvärden är de särskiljande värden som utgör en samlande gemenskap för varumärket samt en grund för företagets strategiska konkurrensfördelar. De markerar varumärkets position och tydliggör vilka som är varumärkets bestående värden. Kärnvärdena genomsyrar allt som görs. KVALITET: Cernera Fastigheter eftersträvar hög kvalitet avseende såväl fastigheter och lägen som relationer och samarbeten. Vald kvalitet är alltid resultatet av ett affärsmässigt genomtänkt val. NÄRHET: Cernera Fastigheters lokala position är mycket viktig för varumärkets fortsatta framgång. För Cernera Fastigheters hyresgäster handlar det om närhet avseende såväl Cernera Fastigheters lägen i staden som till kontor, personal och service. ENGAGEMANG: Cernera Fastigheters engagemang är inriktat både på hyresgästernas trivsel och behovsuppfyllande avseende lokaler som bolagets aktiva deltagande av Borås Stads utveckling. 6 - BOLAG OCH AFFÄRSIDÉ

7 CERNERA FASTIGHETER CERNERA ÅRSREDOVISNING 2013 SAMVERKANSMETOD För att erbjuda de mest ändamålsanpassade lokalerna för våra hyresgäster arbetar vi efter en enkel men effektiv samverkansmetod. 1 KONTAKT En långsiktig affärsrelation bygger på en gemensam grundsyn. Därför uppskattar vi ett första personligt möte där vi förstår vad kunden förväntar sig. 2 BEHOVSANALYS Med god kännedom om vilka lägen som är bäst för vilka verksamheter samt stor erfarenhet av kontorsytors utformning, gör vi en behovsanalys tillsammans med kund. 3 PROJEKTERING Vi gör en förstudie med parametrar som tidsplan, tekniska krav och disposition av ytor innan vi går in operativt. 4 LOKALANPASSNING Av största vikt för en verksamhet är vad lokalerna kommunicerar. Tillsammans med kunden hittar vi de bästa lösningarna för verksamhet och varumärke. 5 INFLYTTNING Vi är på plats för att snabbt kunna bistå med hjälp i frågor som kan uppstå vid inflyttning. Allt för att kundens verksamhet ska fungera så snabbt som möjligt. 6 UPPFÖLJNING Självklart sitter vi ner snart efter inflyttning för att veta att allt fungerar. Sedan håller vi kontinuerligt kontakten för att uppfylla nya behov som eventuellt uppstår. I arbetet med att skapa goda och långvariga relationer med våra hyresgäster introducerade vi i januari 2013 Cernerakortet. Kortet berättigar våra hyresgäster rabatter och erbjudande hos många av alla de företag som hyr av oss samt hos koncernens egna verksamheter. SAMVERKANSMETOD - 7

8 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Vårt fokus avseende fastigheter är lägen attraktiva för affärsverksamheter, handel och kontor. I en stad av Borås storlek och nuvarande positiva utvecklingstrend betyder det att vi kontinuerligt förädlar och utvecklar beståndet. FÖRETAGSHUSET K ELVA BENÄMNING Företagshuset K elva FASTIGHETSBETECKNING Katrinedal 11 ADRESS Åsboholmsgatan 6, Borås OMRÅDE Katrinedal Business District UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor, förråd ÄGARANDEL 100 % SOLROSEN BENÄMNING Solrosen FASTIGHETSBETECKNING Solrosen 6 ADRESS Trandögatan 3 / Druveforsvägen 33, Borås OMRÅDE Druvefors UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor, utbildning ÄGARANDEL 100 % FÖRETAGSHUSET K7 BENÄMNING Företagshuset K7 FASTIGHETSBETECKNING Katrinehill 7 ADRESS Katrinedalsgatan 13 A-B, Borås OMRÅDE Katrinedal Business District UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor ÄGARANDEL 100 % 8 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

9 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 KÄLLBÄCKSRYD BENÄMNING Källbäcksryd FASTIGHETSBETECKNING Källbäcksryd 1:158 ADRESS Källbäcksrydsgatan 23, Borås OMRÅDE Brämhult UTHYRNINGSBAR YTA 700 kvm TYP AV FASTIGHET Kontor ÄGARANDEL 100 % FÖRETAGSHUSET U2 BENÄMNING Företagshuset U2 FASTIGHETSBETECKNING Uranus 2 ADRESS Fabriksgatan 10, Borås OMRÅDE Centrum UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor ÄGARANDEL 100 % HEIMDAL BENÄMNING Heimdal FASTIGHETSBETECKNING Heimdal 9 ADRESS Sandgärdsgatan 25, Borås OMRÅDE Centrum UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Hotell ÄGARANDEL 100 % FÖRVALTNINGSFASTIGHETER - 9

10 KNALLEPORTEN BENÄMNING Knalleporten FASTIGHETSBETECKNING Landala 2 ADRESS Bäckeskogsgatan 1 OMRÅDE Knalleportens handelsområde UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Handel, friskvård ÄGARANDEL 100 % LF HUSET BENÄMNING LF Huset FASTIGHETSBETECKNING Eldflugan 1 ADRESS Herrljungagatan 1, Borås OMRÅDE Knalleland UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor, friskvård ÄGARANDEL 100 % MERKURIUS BENÄMNING Merkurius FASTIGHETSBETECKNING Merkurius 1 ADRESS Stora Torget 1 OMRÅDE Centrum UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor ÄGARANDEL 100 % 10 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

11 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 MINERVA BENÄMNING Minerva FASTIGHETSBETECKNING Minerva 1 ADRESS Stora Brogatan 8 Lilla Brogatan 7 OMRÅDE Centrum UTHYRNINGSBAR YTA 900 kvm TYP AV FASTIGHET Handel, kontor ÄGARANDEL 50 % / Järngrinden 50 % FÖRETAGSHUSET N4 BENÄMNING Företagshuset N4 FASTIGHETSBETECKNING Näckrosen 4 ADRESS Åsboholmsgatan 21 Katrinedalsgatan 7, Borås OMRÅDE Katrinedal Business District UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor ÄGARANDEL 100 % FÖRVALTNINGSFASTIGHETER - 11

12 PALLAS BENÄMNING Pallas FASTIGHETSBETECKNING Pallas 1 ADRESS Lilla Brogatan 6, Borås OMRÅDE Centrum UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Handel, kontor, parkering ÄGARANDEL 50 % / Järngrinden 50 % PERSEUS BENÄMNING Perseus FASTIGHETSBETECKNING Perseus 3 ADRESS Sandwalls plats 5, Borås OMRÅDE Centrum UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Handel, bostäder ÄGARANDEL 100 % SOLHEM BENÄMNING Solhem FASTIGHETSBETECKNING Solhem 2 ADRESS Vendelbergsgatan 42, Borås OMRÅDE Östermalm UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Hotell ÄGARANDEL 100 % 12 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

13 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 SÖDRA KARLSNÄS BENÄMNING Södra Karlsnäs FASTIGHETSBETECKNING Södra Karlsnäs 1 ADRESS Boråsvägen 44, Ulricehamn OMRÅDE Karlsnäs UTHYRNINGSBAR YTA 800 kvm TYP AV FASTIGHET Handel ÄGARANDEL 100 % ÄRLAN BENÄMNING Ärlan FASTIGHETSBETECKNING Ärlan 16 ADRESS Andra Villagatan 5, Borås OMRÅDE Villastaden UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Bostäder ÄGARANDEL 100 % BYTTORPSHÖRN BENÄMNING Byttorpshörn FASTIGHETSBETECKNING Byttorpshörn 1 ADRESS Alingsåsvägen 66, Borås OMRÅDE Byttorp UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Bostäder ÄGARANDEL 100 % FÖRVALTNINGSFASTIGHETER - 13

14 FÖRETAGSHUSET M19 BENÄMNING Företagshuset M19 FASTIGHETSBETECKNING Maskrosen 19 ADRESS Humlegatan 15, Borås OMRÅDE Katrinedal Business District UTHYRNINGSBAR YTA kvm varav 8500 kvm P-anläggning TYP AV FASTIGHET Kontor, parkeringsanläggning och förråd ÄGARANDEL 100 % Tiden mellan 1890 och 1910-talet var bankbyggandets tid i Sverige. Merkurius 1 är ett tydligt exempel bästa läge med en monumental inramning vid Stora torget. Bankhuset byggdes för Borås Enskilda Bank men redan 1919 flyttade Svenska Handelsbanken in FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

15 CERNERA FASTIGHETER CERNERA ÅRSREDOVISNING 2013

16 PROJEKTFASTIGHETER Cernera Fastigheters projekt innefattar både kommersiella fastigheter och bostadsutveckling. Projekten utvecklas som regel i samarbete med partners. PALLAS Kvarteret Pallas är beläget utmed ån Viskan och jämte Stadsparken mitt i centrum av Borås. I dagsläget innehåller kvarteret handelsytor och parkeringsgarage. Fastigheten ägs tillsammans med Järngrinden. På fastigheten planeras omfattande om- och tillbyggnadsarbeten. Det kommer ske en uppgradering och utveckling av handelsytorna, renovering av parkeringsanläggningen, påbyggnad av bostäder på byggnadens tak samt planeras för nybyggnation av ett höghus om våningar. Detaljplaneprocessen är inne i sitt slutskede och planen väntas antagen under KORT FAKTA Antal planerade bostäder 150 lägenheter (jämte lokaler och parkeringsanläggning) Total area i kvarteret efter om- och tillbyggnad ca kvm inkl. parkeringsanläggning Planerad projektstart Etappvis om- och tillbyggnad med start 2014 Arkitekt Alessandro Ripellino Arkitekter Ägarandel 50 % TRÄDGÅRDSSTADEN HESTRA Trädgårdsstaden Hestra, Kantaten 1, är ett samprojekt mellan Cernera Fastigheter och Mjöbäcks Entreprenad. Området är i slutskedet av detaljplaneprocessen, planen väntas antagen under hösten Totalt planeras för 150 bostäder av varierande karaktär, alltifrån radhus till lägenheter i olika storlekar. Området är naturskönt beläget på attraktiva Hestra i Borås, med närhet till stadens centrum och naturen runt knuten. KORT FAKTA Antal planerade bostäder 150 Total bostadsarea ca kvm Planerad projektstart Hösten 2014 Arkitekt QPG Arkitekter Ägarandel 50 % 16 - PROJEKTFASTIGHETER

17 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 BYTTORPSHÖRN På fastigheten Byttorpshörn 1, nära naturreservatet Rya Åsar, Resecentrum, Högskolan och Borås City, planeras för cirka 60 bostäder i olika storlekar, från 1,5 rok till 4 rok. Detaljplaneprocessen är i full gång och planen väntas antagen kring årsskiftet 2014/2015. KORT FAKTA Antal planerade bostäder 60 bostäder Total bostadsarea ca kvm Planerad projektstart 2015 Arkitekt QPG Arkitekter Ägarandel 100 % CENTRUMNÄRA DRUVEFORS Druvefors, med 5 minuters gångavstånd från Borås centrum, är ett av de områden i Borås som haft mest nyproduktion av bostäder de senaste åren. Vårt projekt Solrosen 6 omfattar två 17-våningshus samt parkeringsgarage och innehåller totalt cirka 150 bostäder i olika storlekar. Detaljplaneprocessen pågår och planen väntas antagen kring årsskiftet 2014/2015. BYTTORPS HÖRN 1, VOLYMUTREDNING INFÖR DETALJPLA KORT FAKTA Antal planerade bostäder 150 bostäder Total bostadsarea ca kvm Planerad projektstart 2015 Arkitekt QPG Arkitekter Ägarandel 100 % SOLROSEN 6, BORÅS REDNINGAR INFÖR DETALJPLAN VOLYMILLUSTRATIONER HUGIN BOSTÄDER MITT I CENTRUM Bostäder i kvarteret Hugin är ett samprojekt mellan Cernera Fastigheter, Järngrinden och fr.o.m. mars 2014 Jofast. Här planeras för ett 60-tal bostäder i olika storlekar. Kvarteret är beläget mitt i centrum och bedöms vara mycket attraktivt. KORT FAKTA Antal planerade bostäder 60 lägenheter Total bostadsarea ca kvm Planerad projektstart 2015 Arkitekt Tengbom Arkitekter Ägarandel 37,5 % VY FRÅN KELLGRENSGATAN PROJEKTFASTIGHETER - 17

18 I vår fastighet Maskrosen 19 har två av våra hyresgäster Ikkab och Staples fått utökade och mer ändamålsenliga kontor och lokaler.

19 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Cernera Fastigheter AB, organisationsnummer , får härmed avge redovisning över företaget och koncernens verksamhet för räkenskapsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Närhet Cernera Fastigheters lokala position är mycket viktigt för varumärkets fortsatta framgång. För Cernera Fastigheters hyresgäster handlar det om närhet avseende såväl Cernera Fastigheters lägen i staden som till kontor, personal och service. INFORMATION OM VERKSAMHETEN MODERBOLAGET Moderbolaget bedriver fastighetsförvaltning och förvaltning av dotterbolagens aktier. KONCERNEN Cernera Fastigheter AB är ett starkt, lokalt förankrat fastighetsbolag i Borås. Bolagets huvudsakliga verksamhet består av förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter och bostäder. Verksamheten är strukturerad i tre affärsområden - Fastighetsförvaltning, Kommersiella fastighetsprojekt och Bostadsprojekt - där enskilda projekt och fastigheter under en process kan drivas under mer än ett affärsområde. FASTIGHETSFÖRVALTNING Aktiv förvaltning av kontors- och handelsfastigheter med huvudsaklig geografisk marknad i Borås och dess närområde. Visst inslag av hyresbostäder kan förekomma. KOMMERSIELLA FASTIGHETSPROJEKT Progressiv utveckling av kommersiella fastigheter avseende användningsområden, innehåll och kunder. Huvudsaklig geografisk marknad är Borås med närområde. BOSTADSPROJEKT Avyttringsinriktad utveckling av bostäder i egen regi eller genom samarbeten. Huvudsaklig geografisk marknad är Borås med närområde. Andra marknader kan, beroende på samarbetsformer och partners, emellertid förekomma. VERKSAMHETEN Koncernen har genom flera års utveckling av ett antal kommersiella fastigheter skapat ett attraktivt fastighetsbestånd, där merparten utgör ytor för kontor och handel. Utvecklingsarbetet har fortgått under innevarande räkenskapsår och totalt har investerats 26 Mkr (39 Mkr) i ett antal olika projekt och lokalanpassningar till kunder. Investeringarna har ökat nettoomsättningen med 6 % (9 %) och med hjälp av en positiv ränteutveckling har resultatet efter finansiella poster, rensat från återförda nedskrivningar, ökat med 28 % (30 %). Koncernens förvaltningsfastigheter har värderats av externt värderingsföretag, Forum Fastighetsekonomi, med värderingstidpunkt 31 december Värderingen har resulterat i en nettouppskrivning av koncernens fastigheter med 31 Mkr (10 Mkr). Koncernens lånestock förvaltas aktivt för att hålla nere ränterisken och i dagsläget är det en bra balans mellan rörlig och bunden ränta där även swapavtal används för att behålla flexibiliteten. AFFÄRSIDÉ OCH KÄRNVÄRDEN Cernera Fastigheters affärsidé utgår från definierade kärnvärden. Kärnvärden för varumärket Cernera Fastigheter kan beskrivas enligt följande: Kärnvärden är de särskiljande värden som utgör en samlande gemenskap för varumärket samt en grund för företagets strategiska konkurrensfördelar. De markerar en unik position för varumärket och tydliggör vilka som är varumärkets bestående värden. Kärnvärdena påverka allt som görs - kommunikation, produkt- och tjänsteutveckling samt relationsbyggande. Engagemang Något som tydligt särskiljer Cernera Fastigheter från konkurrenterna är det engagemang man lägger ner för att få sina hyresgäster att trivas och kunna utveckla sina verksamheter. FRAMTIDA UTVECKLING Koncernen avser fortsätta förvaltningen av koncernens kommersiella fastigheter. Fastigheten Ärlan 16 är snart färdigställd efter en totalrenovering där ökade uthyrningsytor skapats. Fastigheten beräknas vara fullt uthyrd efter renovering. I mars 2014 har tecknats avtal om förvärv av fastigheten Borås Landala 1. Byggnaden, som inrymmer knappt kvm uthyrbar area, är belägen i området Knalleporten och är grannfastighet med fastighetsrörelsens befintliga fastighet Landala 2. Detaljplanen för Trädgårdsstaden Hestra (Kantaten 1) med ca 150 lägenheter, väntas antas under året, varpå säljstart och byggnation kan påbörjas. Detta är ett samprojekt med Mjöbäcks Entreprenad. Detaljplanerna för Solrosen 6 samt Byttorpshörn 1 väntas antagna kring årsskiftet 2014/2015, projekten omfattar totalt ca 200 lägenheter. Planerna med kvarteret Pallas fortgår och planen beräknas vara antagen under I kvarteret planeras för kvm kommersiella ytor, parkeringsanläggning med 400 p-platser, ett 40-tal takbostäder samt ett höghus om våningar. Fastigheten ligger mitt i Borås utmed ån Viskan, Stadsparken och Sandwalls plats och är ett samprojekt med Järngrinden. MILJÖINFORMATION Cernera Fastigheter arbetar med gröna frågor inom olika områden. ENERGIOPTIMERING Användningen av energi i våra bostäder och på våra arbetsplatser utgör en stor miljöbelastning. Cernera Fastigheter har under många år arbetat aktivt för att nedbringa energiförbrukningen i företagets fastigheter, bl.a. genom effektiva styrsystem för belysning, värme och ventilation. Många av våra fastigheter har försetts med Ecopilot som trimmar samverkan mellan byggnadens olika system för att minimera energiåtgång och utsläpp av växthusgaser. Genom att kontinuerligt beräkna energibalansen utnyttjas byggnadens termiska lagringskapacitet (termoeffekt) för bästa energiutnyttjande. Börvärden, tidkanaler, pumpstopp, kylsteg, nattkyla, värmeåtervinning och mer därtill styrs av Ecopilot. PCB-SANERAT Samtliga fastigheter inom Cernera Fastigheters bestånd är sanerade från PCB-haltiga fogar. FÖRSKÖNING AV STADSMILJÖ Cernera Fastigheter deltar i olika projekt och samverkansgrupper för att uppnå en förskönad och tryggare stadsmiljö. Kvalitet Cernera Fastigheter eftersträvar hög kvalitet avseende såväl fastigheter och lägen som relationer och samarbeten. Vald kvalitet är alltid resultatet av ett affärsmässig genomtänkt val. FINANSIELL RAPPORTERING - 19

20 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Kr Disponeras enligt följande: I ny räkning överförs Kr FLERÅRSJÄMFÖRELSE Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % FINANSIELL RAPPORTERING

21 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 RESULTATRÄKNING KONCERNEN Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Återföring nedskrivning fastighet Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat FINANSIELL RAPPORTERING - 21

22 BALANSRÄKNING KONCERNEN Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernbolag Andelar i intressebolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR FINANSIELL RAPPORTERING

23 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 FORTS. BALANSRÄKNING KONCERNEN Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 16 Aktiekapital Bundna reserver Uppskrivningsfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjutna skatter Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER 18 Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER INGA INGA FINANSIELL RAPPORTERING - 23

24 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring av rörelsekapital Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda intressebolag 19 - Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoupptagning lån Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut FINANSIELL RAPPORTERING

25 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i koncernbolag Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Uppskjuten skatt Årets förlust FINANSIELL RAPPORTERING - 25

26 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Fordringar hos koncernbolag Andelar i intressebolag Fordringar hos intressebolag Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Fordringar hos intressebolag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR FINANSIELL RAPPORTERING

27 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 FORTS. MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 16 Aktiekapital Uppskrivningsfond Balanserad vinst eller förlust Årets förlust Summa eget kapital LÅNGFRISTIGA SKULDER 18 Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER 18 Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga kortfristiga skulder 34 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER INGA INGA ANSVARSFÖRBINDELSER FINANSIELL RAPPORTERING - 27

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer