INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen..."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2

3 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll... 3 VD har ordet... 5 Bolag... 6 Affärsidé... 6 Samverkansmetod... 7 Förvaltningsfastigheter... 8 Projektfastigheter Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Kassaflödesanalys koncernen Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Noter för moderbolaget och koncernen Revisionsberättelse K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District. Här ligger även Cernera Fastigheters huvudkontor. INNEHÅLL - 3

4 VD HAR ORDET STARK LOKAL POSITION MED POSITIV UTVECKLING Vid mitt tillträde i augusti som VD för Cernera Fastigheter AB gick jag in i ett bolag med stark lokal position och en positiv utvecklingstrend. Min främsta uppgift första halvåret har varit att utveckla organisationen, stärka bolagets struktur för fortsatt expansion samt frigöra kapacitet och tid för ägarna att utveckla nya projekt och verksamheter. Min första tid har således präglats av genomlysning avseende såväl organisationens effektivitet och rollfördelning som översyn av befintligt fastighetsbestånds intäkter och förädlingspotential samt möjlighet till utvecklingsbara nyförvärv. Redan vid mitt tillträde kunde jag konstatera att bolaget har en fortsatt positiv utveckling av hyresintäkter. Hyresintäkter har ökat med 6 procent och fastighetskostnader med 4 procent. Ökningen av övriga externa kostnader är relaterad till ökade marknadsåtgärder och ökade projektarbeten. Sänkta marknadsräntor har haft ett positivt genomslag på räntekostnader. STANDARDHÖJNINGAR OCH FÖRÄDLING Den positiva trenden, till största del relaterad till ökad uthyrning, har fortsatt och jag har god anledning att tro att den kommer att hålla i sig även under Beståndet är väsentligen detsamma som under 2012 men delar av det har förädlats. I vissa fall av betydande omfattning. Några exempel är våra hyresgäster Staples och Ikkab i fastigheten Maskrosen 19 som fått utökade moderna kontorsytor genom ombyggnad av gamla industriytor. Vidare har lokaler i företagshuset K7 förädlats för att tillgodose nya hyresgästers behov. Nämnas bör även pågående totalrenovering av Ärlan 16. Där utökar vi studentboendet och gör en väsentlig standardhöjning. Ytterligare exempel av hög förädlingsgrad är fastigheten Perseus 3 som genomgått en omfattande renovering och Viskan Vinbar har flyttat in. Här utöver har huvudkontoret i K elva byggts om för att inrymma en expanderande verksamhet i mer ändamålsenliga lokaler LYHÖRD OCH ENGAGERAD HYRESVÄRD År 2013 har även inneburit fortsatta investeringar i stärkande av våra relationer till bolagets hyresgäster, marknadsföring för att förankra vår lokalt starka position samt bidrag till stadens utveckling avseende både infrastruktur och idrott. Vi introducerade i början av året Cernerakortet. Kortet berättigar våra hyresgäster till rabatter och erbjudanden hos många av alla de företag som hyr av oss samt hos ägarkoncernens egna verksamheter. För att ytterligare positionera oss som den starka lokala aktören med engagemang i stadens utveckling, har vi även bjudit in våra hyresgäster till såväl stadsvandringar med Stadsantikvarie Fredrik Hjelm som skulpturvandringar med kulturnämndens ordförande Bengt Wahlgren. Den relativt omfattande enkätundersökning vi gjorde med våra hyresgäster under hösten 2013 visar glädjande att vårt arbete bär frukt, då vi uppfattas som en bra, lyhörd och engagerad hyresvärd. 4 - VD HAR ORDET

5 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 Vidare har vi tillsammans med Borås Stad och andra fastighetsägare varit med och bidragit till upprustningen av Bryggaregatan. Nu kan gatans näringsidkare och besökare dra nytta av bredare trottoarer och en trevligare miljö. Vår sponsring av Borås Basket och Elfsborg har också bidragit till att bygga vårt varumärke som engagerad lokal aktör. FASTSTÄLLDA PLANER FÖR 550 BOSTÄDER Cernera Fastigheters verksamhetsgren Bostadsutveckling har under året gjort stora framsteg. Samtliga våra fem projekt ligger i planprocess och inom en tvåårsperiod väntas vi ha fastställda planer för cirka 550 bostäder, varav cirka 200 bostäder är i egen projektportfölj och resterande del utgör hälftenägda samarbetsprojekt. Den positiva trenden, till största del relaterad till ökad uthyrning, har fortsatt och jag har god anledning att tro att den kommer att hålla i sig även under Detaljplanerna för Solrosen 6 samt Byttorpshörn 1 väntas antagna kring årsskiftet , projekten omfattar totalt cirka 200 lägenheter. Planerna med kvarteret Pallas 1 fortgår och detaljplanen väntas vara antagen under I kvarteret planeras för kvm kommersiella ytor, parkeringsanläggning med 400 p-platser, ett 40-tal takbostäder samt ett höghus om våningar. Fastigheten ligger mitt i Borås utmed Viskan, Stadsparken och Sandwalls plats och är ett samprojekt med Järngrinden. Detaljplanen för Trädgårdsstaden Hestra med cirka 150 lägenheter väntas antas under året, varpå säljstart och byggnation kan påbörjas. Området är, som namnet beskriver, beläget på attraktiva Hestra i Borås i ett mycket unikt område med stadens närhet samtidigt som man har naturen inpå knuten. Detta är ett samprojekt med Mjöbäcks Entreprenad. TILLFÖRSIKT MED FORTSATT VÄRDETILLVÄXT Slutligen några ord om framtiden. Som tidigare nämnts ser jag en fortsatt ökad efterfrågan på kontorslokaler i de centrala områden där Cernera Fastigheter har ytor att erbjuda. Externa värderingar visar på en fortsatt värdetillväxt för våra förvaltningsfastigheter. Vidare har Borås Stad en positiv utveckling där behovet av attraktiva bostadsrätter kan antas vara stort även de närmaste åren. Detta tillsammans med tagna investeringar och en bättre konjunktur gör att jag ser framåt med stor tillförsikt för Cernera Fastigheters verksamhet. Lars Angwald Verkställande direktör *1 * *1 Egen andel uppgår 2012 till kvm och 2013 till kvm *2 Ägd andel uppgår 2012 till 807 Mkr och 2013 till 860 Mkr VD HAR ORDET - 5

6 BOLAG Cernera Fastigheter AB är ett lokalt förankrat fastighetsbolag i Borås som drivs tillsammans med dotterbolag och intressebolag. Bolagets huvudsakliga verksamhet består av progressiv förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter och bostäder. Verksamheten är strukturerad i tre affärsområden Fastighetsförvaltning, Kommersiella fastighetsprojekt och Bostadsprojekt där enskilda projekt och fastigheter under en process kan drivas under mer än ett affärsområde. FASTIGHETSFÖRVALTNING Aktiv förvaltning av kontors- och handelsfastigheter med huvudsaklig geografisk marknad i Borås och dess närområde. Visst inslag av hyresbostäder kan förekomma. KOMMERSIELLA FASTIGHETSPROJEKT Progressiv utveckling av kommersiella fastigheter avseende användningsområden, innehåll och kunder. Huvudsaklig geografisk marknad är Borås med närområde. BOSTADSPROJEKT Avyttringsinriktad utveckling av bostäder i egen regi eller genom samarbeten. Huvudsaklig geografisk marknad är Borås med närområde. Andra marknader kan, beroende på samarbetsformer och partners, emellertid förekomma. AFFÄRSIDÉ Cernera Fastigheter ska som lokal marknadsledare genom engagerad och progressiv förvaltning, utveckling och förädling av egna fastigheter, skapa en positiv och anpassad verksamhets- och boendemiljö för sina hyresgäster. KÄRNVÄRDEN Cerneras kärnvärden är de särskiljande värden som utgör en samlande gemenskap för varumärket samt en grund för företagets strategiska konkurrensfördelar. De markerar varumärkets position och tydliggör vilka som är varumärkets bestående värden. Kärnvärdena genomsyrar allt som görs. KVALITET: Cernera Fastigheter eftersträvar hög kvalitet avseende såväl fastigheter och lägen som relationer och samarbeten. Vald kvalitet är alltid resultatet av ett affärsmässigt genomtänkt val. NÄRHET: Cernera Fastigheters lokala position är mycket viktig för varumärkets fortsatta framgång. För Cernera Fastigheters hyresgäster handlar det om närhet avseende såväl Cernera Fastigheters lägen i staden som till kontor, personal och service. ENGAGEMANG: Cernera Fastigheters engagemang är inriktat både på hyresgästernas trivsel och behovsuppfyllande avseende lokaler som bolagets aktiva deltagande av Borås Stads utveckling. 6 - BOLAG OCH AFFÄRSIDÉ

7 CERNERA FASTIGHETER CERNERA ÅRSREDOVISNING 2013 SAMVERKANSMETOD För att erbjuda de mest ändamålsanpassade lokalerna för våra hyresgäster arbetar vi efter en enkel men effektiv samverkansmetod. 1 KONTAKT En långsiktig affärsrelation bygger på en gemensam grundsyn. Därför uppskattar vi ett första personligt möte där vi förstår vad kunden förväntar sig. 2 BEHOVSANALYS Med god kännedom om vilka lägen som är bäst för vilka verksamheter samt stor erfarenhet av kontorsytors utformning, gör vi en behovsanalys tillsammans med kund. 3 PROJEKTERING Vi gör en förstudie med parametrar som tidsplan, tekniska krav och disposition av ytor innan vi går in operativt. 4 LOKALANPASSNING Av största vikt för en verksamhet är vad lokalerna kommunicerar. Tillsammans med kunden hittar vi de bästa lösningarna för verksamhet och varumärke. 5 INFLYTTNING Vi är på plats för att snabbt kunna bistå med hjälp i frågor som kan uppstå vid inflyttning. Allt för att kundens verksamhet ska fungera så snabbt som möjligt. 6 UPPFÖLJNING Självklart sitter vi ner snart efter inflyttning för att veta att allt fungerar. Sedan håller vi kontinuerligt kontakten för att uppfylla nya behov som eventuellt uppstår. I arbetet med att skapa goda och långvariga relationer med våra hyresgäster introducerade vi i januari 2013 Cernerakortet. Kortet berättigar våra hyresgäster rabatter och erbjudande hos många av alla de företag som hyr av oss samt hos koncernens egna verksamheter. SAMVERKANSMETOD - 7

8 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Vårt fokus avseende fastigheter är lägen attraktiva för affärsverksamheter, handel och kontor. I en stad av Borås storlek och nuvarande positiva utvecklingstrend betyder det att vi kontinuerligt förädlar och utvecklar beståndet. FÖRETAGSHUSET K ELVA BENÄMNING Företagshuset K elva FASTIGHETSBETECKNING Katrinedal 11 ADRESS Åsboholmsgatan 6, Borås OMRÅDE Katrinedal Business District UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor, förråd ÄGARANDEL 100 % SOLROSEN BENÄMNING Solrosen FASTIGHETSBETECKNING Solrosen 6 ADRESS Trandögatan 3 / Druveforsvägen 33, Borås OMRÅDE Druvefors UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor, utbildning ÄGARANDEL 100 % FÖRETAGSHUSET K7 BENÄMNING Företagshuset K7 FASTIGHETSBETECKNING Katrinehill 7 ADRESS Katrinedalsgatan 13 A-B, Borås OMRÅDE Katrinedal Business District UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor ÄGARANDEL 100 % 8 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

9 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 KÄLLBÄCKSRYD BENÄMNING Källbäcksryd FASTIGHETSBETECKNING Källbäcksryd 1:158 ADRESS Källbäcksrydsgatan 23, Borås OMRÅDE Brämhult UTHYRNINGSBAR YTA 700 kvm TYP AV FASTIGHET Kontor ÄGARANDEL 100 % FÖRETAGSHUSET U2 BENÄMNING Företagshuset U2 FASTIGHETSBETECKNING Uranus 2 ADRESS Fabriksgatan 10, Borås OMRÅDE Centrum UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor ÄGARANDEL 100 % HEIMDAL BENÄMNING Heimdal FASTIGHETSBETECKNING Heimdal 9 ADRESS Sandgärdsgatan 25, Borås OMRÅDE Centrum UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Hotell ÄGARANDEL 100 % FÖRVALTNINGSFASTIGHETER - 9

10 KNALLEPORTEN BENÄMNING Knalleporten FASTIGHETSBETECKNING Landala 2 ADRESS Bäckeskogsgatan 1 OMRÅDE Knalleportens handelsområde UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Handel, friskvård ÄGARANDEL 100 % LF HUSET BENÄMNING LF Huset FASTIGHETSBETECKNING Eldflugan 1 ADRESS Herrljungagatan 1, Borås OMRÅDE Knalleland UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor, friskvård ÄGARANDEL 100 % MERKURIUS BENÄMNING Merkurius FASTIGHETSBETECKNING Merkurius 1 ADRESS Stora Torget 1 OMRÅDE Centrum UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor ÄGARANDEL 100 % 10 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

11 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 MINERVA BENÄMNING Minerva FASTIGHETSBETECKNING Minerva 1 ADRESS Stora Brogatan 8 Lilla Brogatan 7 OMRÅDE Centrum UTHYRNINGSBAR YTA 900 kvm TYP AV FASTIGHET Handel, kontor ÄGARANDEL 50 % / Järngrinden 50 % FÖRETAGSHUSET N4 BENÄMNING Företagshuset N4 FASTIGHETSBETECKNING Näckrosen 4 ADRESS Åsboholmsgatan 21 Katrinedalsgatan 7, Borås OMRÅDE Katrinedal Business District UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Kontor ÄGARANDEL 100 % FÖRVALTNINGSFASTIGHETER - 11

12 PALLAS BENÄMNING Pallas FASTIGHETSBETECKNING Pallas 1 ADRESS Lilla Brogatan 6, Borås OMRÅDE Centrum UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Handel, kontor, parkering ÄGARANDEL 50 % / Järngrinden 50 % PERSEUS BENÄMNING Perseus FASTIGHETSBETECKNING Perseus 3 ADRESS Sandwalls plats 5, Borås OMRÅDE Centrum UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Handel, bostäder ÄGARANDEL 100 % SOLHEM BENÄMNING Solhem FASTIGHETSBETECKNING Solhem 2 ADRESS Vendelbergsgatan 42, Borås OMRÅDE Östermalm UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Hotell ÄGARANDEL 100 % 12 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

13 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 SÖDRA KARLSNÄS BENÄMNING Södra Karlsnäs FASTIGHETSBETECKNING Södra Karlsnäs 1 ADRESS Boråsvägen 44, Ulricehamn OMRÅDE Karlsnäs UTHYRNINGSBAR YTA 800 kvm TYP AV FASTIGHET Handel ÄGARANDEL 100 % ÄRLAN BENÄMNING Ärlan FASTIGHETSBETECKNING Ärlan 16 ADRESS Andra Villagatan 5, Borås OMRÅDE Villastaden UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Bostäder ÄGARANDEL 100 % BYTTORPSHÖRN BENÄMNING Byttorpshörn FASTIGHETSBETECKNING Byttorpshörn 1 ADRESS Alingsåsvägen 66, Borås OMRÅDE Byttorp UTHYRNINGSBAR YTA kvm TYP AV FASTIGHET Bostäder ÄGARANDEL 100 % FÖRVALTNINGSFASTIGHETER - 13

14 FÖRETAGSHUSET M19 BENÄMNING Företagshuset M19 FASTIGHETSBETECKNING Maskrosen 19 ADRESS Humlegatan 15, Borås OMRÅDE Katrinedal Business District UTHYRNINGSBAR YTA kvm varav 8500 kvm P-anläggning TYP AV FASTIGHET Kontor, parkeringsanläggning och förråd ÄGARANDEL 100 % Tiden mellan 1890 och 1910-talet var bankbyggandets tid i Sverige. Merkurius 1 är ett tydligt exempel bästa läge med en monumental inramning vid Stora torget. Bankhuset byggdes för Borås Enskilda Bank men redan 1919 flyttade Svenska Handelsbanken in FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

15 CERNERA FASTIGHETER CERNERA ÅRSREDOVISNING 2013

16 PROJEKTFASTIGHETER Cernera Fastigheters projekt innefattar både kommersiella fastigheter och bostadsutveckling. Projekten utvecklas som regel i samarbete med partners. PALLAS Kvarteret Pallas är beläget utmed ån Viskan och jämte Stadsparken mitt i centrum av Borås. I dagsläget innehåller kvarteret handelsytor och parkeringsgarage. Fastigheten ägs tillsammans med Järngrinden. På fastigheten planeras omfattande om- och tillbyggnadsarbeten. Det kommer ske en uppgradering och utveckling av handelsytorna, renovering av parkeringsanläggningen, påbyggnad av bostäder på byggnadens tak samt planeras för nybyggnation av ett höghus om våningar. Detaljplaneprocessen är inne i sitt slutskede och planen väntas antagen under KORT FAKTA Antal planerade bostäder 150 lägenheter (jämte lokaler och parkeringsanläggning) Total area i kvarteret efter om- och tillbyggnad ca kvm inkl. parkeringsanläggning Planerad projektstart Etappvis om- och tillbyggnad med start 2014 Arkitekt Alessandro Ripellino Arkitekter Ägarandel 50 % TRÄDGÅRDSSTADEN HESTRA Trädgårdsstaden Hestra, Kantaten 1, är ett samprojekt mellan Cernera Fastigheter och Mjöbäcks Entreprenad. Området är i slutskedet av detaljplaneprocessen, planen väntas antagen under hösten Totalt planeras för 150 bostäder av varierande karaktär, alltifrån radhus till lägenheter i olika storlekar. Området är naturskönt beläget på attraktiva Hestra i Borås, med närhet till stadens centrum och naturen runt knuten. KORT FAKTA Antal planerade bostäder 150 Total bostadsarea ca kvm Planerad projektstart Hösten 2014 Arkitekt QPG Arkitekter Ägarandel 50 % 16 - PROJEKTFASTIGHETER

17 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 BYTTORPSHÖRN På fastigheten Byttorpshörn 1, nära naturreservatet Rya Åsar, Resecentrum, Högskolan och Borås City, planeras för cirka 60 bostäder i olika storlekar, från 1,5 rok till 4 rok. Detaljplaneprocessen är i full gång och planen väntas antagen kring årsskiftet 2014/2015. KORT FAKTA Antal planerade bostäder 60 bostäder Total bostadsarea ca kvm Planerad projektstart 2015 Arkitekt QPG Arkitekter Ägarandel 100 % CENTRUMNÄRA DRUVEFORS Druvefors, med 5 minuters gångavstånd från Borås centrum, är ett av de områden i Borås som haft mest nyproduktion av bostäder de senaste åren. Vårt projekt Solrosen 6 omfattar två 17-våningshus samt parkeringsgarage och innehåller totalt cirka 150 bostäder i olika storlekar. Detaljplaneprocessen pågår och planen väntas antagen kring årsskiftet 2014/2015. BYTTORPS HÖRN 1, VOLYMUTREDNING INFÖR DETALJPLA KORT FAKTA Antal planerade bostäder 150 bostäder Total bostadsarea ca kvm Planerad projektstart 2015 Arkitekt QPG Arkitekter Ägarandel 100 % SOLROSEN 6, BORÅS REDNINGAR INFÖR DETALJPLAN VOLYMILLUSTRATIONER HUGIN BOSTÄDER MITT I CENTRUM Bostäder i kvarteret Hugin är ett samprojekt mellan Cernera Fastigheter, Järngrinden och fr.o.m. mars 2014 Jofast. Här planeras för ett 60-tal bostäder i olika storlekar. Kvarteret är beläget mitt i centrum och bedöms vara mycket attraktivt. KORT FAKTA Antal planerade bostäder 60 lägenheter Total bostadsarea ca kvm Planerad projektstart 2015 Arkitekt Tengbom Arkitekter Ägarandel 37,5 % VY FRÅN KELLGRENSGATAN PROJEKTFASTIGHETER - 17

18 I vår fastighet Maskrosen 19 har två av våra hyresgäster Ikkab och Staples fått utökade och mer ändamålsenliga kontor och lokaler.

19 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Cernera Fastigheter AB, organisationsnummer , får härmed avge redovisning över företaget och koncernens verksamhet för räkenskapsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Närhet Cernera Fastigheters lokala position är mycket viktigt för varumärkets fortsatta framgång. För Cernera Fastigheters hyresgäster handlar det om närhet avseende såväl Cernera Fastigheters lägen i staden som till kontor, personal och service. INFORMATION OM VERKSAMHETEN MODERBOLAGET Moderbolaget bedriver fastighetsförvaltning och förvaltning av dotterbolagens aktier. KONCERNEN Cernera Fastigheter AB är ett starkt, lokalt förankrat fastighetsbolag i Borås. Bolagets huvudsakliga verksamhet består av förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter och bostäder. Verksamheten är strukturerad i tre affärsområden - Fastighetsförvaltning, Kommersiella fastighetsprojekt och Bostadsprojekt - där enskilda projekt och fastigheter under en process kan drivas under mer än ett affärsområde. FASTIGHETSFÖRVALTNING Aktiv förvaltning av kontors- och handelsfastigheter med huvudsaklig geografisk marknad i Borås och dess närområde. Visst inslag av hyresbostäder kan förekomma. KOMMERSIELLA FASTIGHETSPROJEKT Progressiv utveckling av kommersiella fastigheter avseende användningsområden, innehåll och kunder. Huvudsaklig geografisk marknad är Borås med närområde. BOSTADSPROJEKT Avyttringsinriktad utveckling av bostäder i egen regi eller genom samarbeten. Huvudsaklig geografisk marknad är Borås med närområde. Andra marknader kan, beroende på samarbetsformer och partners, emellertid förekomma. VERKSAMHETEN Koncernen har genom flera års utveckling av ett antal kommersiella fastigheter skapat ett attraktivt fastighetsbestånd, där merparten utgör ytor för kontor och handel. Utvecklingsarbetet har fortgått under innevarande räkenskapsår och totalt har investerats 26 Mkr (39 Mkr) i ett antal olika projekt och lokalanpassningar till kunder. Investeringarna har ökat nettoomsättningen med 6 % (9 %) och med hjälp av en positiv ränteutveckling har resultatet efter finansiella poster, rensat från återförda nedskrivningar, ökat med 28 % (30 %). Koncernens förvaltningsfastigheter har värderats av externt värderingsföretag, Forum Fastighetsekonomi, med värderingstidpunkt 31 december Värderingen har resulterat i en nettouppskrivning av koncernens fastigheter med 31 Mkr (10 Mkr). Koncernens lånestock förvaltas aktivt för att hålla nere ränterisken och i dagsläget är det en bra balans mellan rörlig och bunden ränta där även swapavtal används för att behålla flexibiliteten. AFFÄRSIDÉ OCH KÄRNVÄRDEN Cernera Fastigheters affärsidé utgår från definierade kärnvärden. Kärnvärden för varumärket Cernera Fastigheter kan beskrivas enligt följande: Kärnvärden är de särskiljande värden som utgör en samlande gemenskap för varumärket samt en grund för företagets strategiska konkurrensfördelar. De markerar en unik position för varumärket och tydliggör vilka som är varumärkets bestående värden. Kärnvärdena påverka allt som görs - kommunikation, produkt- och tjänsteutveckling samt relationsbyggande. Engagemang Något som tydligt särskiljer Cernera Fastigheter från konkurrenterna är det engagemang man lägger ner för att få sina hyresgäster att trivas och kunna utveckla sina verksamheter. FRAMTIDA UTVECKLING Koncernen avser fortsätta förvaltningen av koncernens kommersiella fastigheter. Fastigheten Ärlan 16 är snart färdigställd efter en totalrenovering där ökade uthyrningsytor skapats. Fastigheten beräknas vara fullt uthyrd efter renovering. I mars 2014 har tecknats avtal om förvärv av fastigheten Borås Landala 1. Byggnaden, som inrymmer knappt kvm uthyrbar area, är belägen i området Knalleporten och är grannfastighet med fastighetsrörelsens befintliga fastighet Landala 2. Detaljplanen för Trädgårdsstaden Hestra (Kantaten 1) med ca 150 lägenheter, väntas antas under året, varpå säljstart och byggnation kan påbörjas. Detta är ett samprojekt med Mjöbäcks Entreprenad. Detaljplanerna för Solrosen 6 samt Byttorpshörn 1 väntas antagna kring årsskiftet 2014/2015, projekten omfattar totalt ca 200 lägenheter. Planerna med kvarteret Pallas fortgår och planen beräknas vara antagen under I kvarteret planeras för kvm kommersiella ytor, parkeringsanläggning med 400 p-platser, ett 40-tal takbostäder samt ett höghus om våningar. Fastigheten ligger mitt i Borås utmed ån Viskan, Stadsparken och Sandwalls plats och är ett samprojekt med Järngrinden. MILJÖINFORMATION Cernera Fastigheter arbetar med gröna frågor inom olika områden. ENERGIOPTIMERING Användningen av energi i våra bostäder och på våra arbetsplatser utgör en stor miljöbelastning. Cernera Fastigheter har under många år arbetat aktivt för att nedbringa energiförbrukningen i företagets fastigheter, bl.a. genom effektiva styrsystem för belysning, värme och ventilation. Många av våra fastigheter har försetts med Ecopilot som trimmar samverkan mellan byggnadens olika system för att minimera energiåtgång och utsläpp av växthusgaser. Genom att kontinuerligt beräkna energibalansen utnyttjas byggnadens termiska lagringskapacitet (termoeffekt) för bästa energiutnyttjande. Börvärden, tidkanaler, pumpstopp, kylsteg, nattkyla, värmeåtervinning och mer därtill styrs av Ecopilot. PCB-SANERAT Samtliga fastigheter inom Cernera Fastigheters bestånd är sanerade från PCB-haltiga fogar. FÖRSKÖNING AV STADSMILJÖ Cernera Fastigheter deltar i olika projekt och samverkansgrupper för att uppnå en förskönad och tryggare stadsmiljö. Kvalitet Cernera Fastigheter eftersträvar hög kvalitet avseende såväl fastigheter och lägen som relationer och samarbeten. Vald kvalitet är alltid resultatet av ett affärsmässig genomtänkt val. FINANSIELL RAPPORTERING - 19

20 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Kr Disponeras enligt följande: I ny räkning överförs Kr FLERÅRSJÄMFÖRELSE Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % FINANSIELL RAPPORTERING

21 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 RESULTATRÄKNING KONCERNEN Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Återföring nedskrivning fastighet Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat FINANSIELL RAPPORTERING - 21

22 BALANSRÄKNING KONCERNEN Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernbolag Andelar i intressebolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR FINANSIELL RAPPORTERING

23 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 FORTS. BALANSRÄKNING KONCERNEN Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 16 Aktiekapital Bundna reserver Uppskrivningsfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjutna skatter Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER 18 Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER INGA INGA FINANSIELL RAPPORTERING - 23

24 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring av rörelsekapital Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda intressebolag 19 - Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoupptagning lån Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut FINANSIELL RAPPORTERING

25 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i koncernbolag Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Uppskjuten skatt Årets förlust FINANSIELL RAPPORTERING - 25

26 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Fordringar hos koncernbolag Andelar i intressebolag Fordringar hos intressebolag Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Fordringar hos intressebolag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR FINANSIELL RAPPORTERING

27 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 FORTS. MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 16 Aktiekapital Uppskrivningsfond Balanserad vinst eller förlust Årets förlust Summa eget kapital LÅNGFRISTIGA SKULDER 18 Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER 18 Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga kortfristiga skulder 34 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER INGA INGA ANSVARSFÖRBINDELSER FINANSIELL RAPPORTERING - 27

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG ÅRSREDOVISNING 2014 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING INNEHÅLL ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET AFFÄRSIDÉ OM CERNERA FASTIGHETER INTERVJU TOMAS ROSSING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Året i korthet Resultat efter finansnetto uppgick till 153 Mkr (198). Bolagets hyresintäkter uppgick till 539 Mkr (543). En fastighet om totalt 2 270 kvm har förvärvats för 27

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

VISION OCH AFFÄRSIDÉ VISION OCH AFFÄRSIDÉ MAGNENTUS skall alltid upplevas som Norrköpings mest attraktiva fastighetsbolag av både bostads-, kontors- och butikshyresgäster och vår affärsidé är att äga och förvalta fastigheter

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer