Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

2 Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation, ledning 5 VIVAB:s styrelse Korta fakta 7 Personal 8 Ekonomi, kundtjänst 9 Vatten & avlopp 10 Återvinning & avfall 11 Projekt 12 Nyckeltal 14 Diagram 15 Vatten & Miljö i Väst AB Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Noter 23 Revisionsberättelse 27 Lekmannarevisorernas rapport 28 Varberg Vatten AB Förvaltningsberättelse 31 Resultaträkning 33 Balansräkning 34 Särredovisning 36 Kassaflödesanalys 38 Noter 39 Revisionsberättelse 44 Lekmannarevisorernas rapport 45 Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB Förvaltningsberättelse 47 Resultaträkning 49 Balansräkning 50 Särredovisning 52 Kassaflödesanalys 54 Noter 55 Revisionsberättelse 61 Lekmannarevisorernas rapport 62 VD:n har ordet Margareta Björksund Tillsammans skapar vi en god livsmiljö Handen på hjärtat- hur ofta ägnar du dricksvattnet en tanke? Är det när du är utomlands och kommer på att du inte kan dricka direkt från kranen? Eller när du ser rapporter från länder som har vattenbrist, eller länder som drabbats av översvämningar? Kanske har du varit utan vatten i några timmar i samband med en vattenläcka. Funderar du? Tillgång till rent och drickbart vatten är för mig en viktig del av en god livsmiljö. Till en god livsmiljö hör också att avloppsvattnet blir omhändertaget och renat och att man kan bli av med sitt avfall. Vi som arbetar på VIVAB tänker dagligen på detta, men inser också att för att vi ska kunna uppnå ett bra resultat både för miljön och för ekonomin så behöver alla bidra. Det är hög tid att vi tar ansvar för vår livstil och dess påverkan på miljön och därmed även på dricksvattnet. Rapporter om läkemedelsrester och parasiter i råvatten visar på att det är vårt eget beteende som är den stora risken. VIVAB arbetar framsynt för att skydda vårt vatten och vi har bl.a. intensifierat arbetet med att ta fram skyddsföreskrifter och skyddsområden för vattentäkter, gjort risk- och sårbarhetsanalyser för vattenverken för att minska risker för sabotage och avsatt en stor del av driftbudgeten för underhåll och renovering av vattenledningsnätet. Vi arbetar även med att provköra nya reningsmetoder och har nära samarbete med högskolor och stora aktörer inom vår bransch. Framsynthet genomsyrar också arbetet med avloppsvatten- och avfallshantering och vi strävar efter att minska miljöpåverkan från dessa verksamheter. Under 2010 startade vi upp ett projekt med separat insamling av matavfall, där avfallet blir en resurs som kan nyttjas för framställning av fordonsgas. Vi står inför en stor upphandling av den fastighetsnära avfallsinsamlingen och får genom projektet nyttiga erfarenheter som kan ligga till grund för val av insamlingssystem. Vi tittar även på möjligheter att samla in avfall i flera fraktioner. En viktig grund för arbetet med avfallsfrågor är avfallsplanen som togs fram gemensamt för Varberg och Falkenberg och sedan fastställdes av respektive kommun. VIVAB är nu en tvååring som går allt stadigare och som under 2010 fått ett bättre grepp om verksamheten. Även om vi ibland snubblar så är vår målsättning att på sikt vara en verksamhet där enkelhet och smidighet är en självklarhet. Vi arbetar för att förse dig med tjänster inom vattenförsörjning och avfallshantering, men vi vill också berätta för dig hur saker och ting hänger ihop, så att även du kan vara delaktig. För att vi ska vara effektiva och kunna bidra med kloka idéer om hur vatten och miljöfrågor ska utvecklas inom våra kommuner är det nödvändigt att vi hittar en gemensam linje tillsammans med våra ägare. Med en god dricksvattenförsörjning och liten miljöpåverkan från våra kärnverksamheter som mål borde det inte vara svårt att staka ut den linjen! Hur går det - har du tänkt färdigt? Håller du med mig om att dricksvatten är en av de viktigaste grunderna för en god livsmiljö? Då kan vi kanske hjälpas åt att värna de fantastiska resurser vi har i Varberg och Falkenberg! 2 3 VD

3 Ordförandens kommentar VIVAB har nu varit igång under två år och det märks att vi har en gemensam organisation som arbetar i hela verksamhetsområdet. Därmed kan vi bättre ta tillvara de enskilda medarbetarnas kompetens och erfarenhet. Alla anläggningar ägs av respektive kommun och de flesta styrelsebesluten måste därför tas av berörd kommuns anläggningsbolag. Falkenberg har politiskt organiserat sig så att ledamöterna i FAVRAB också sitter i VIVAB, medan Varberg initialt valde att sätta kommunledningen som styrelse i sitt anläggningsbolag. Trots påpekanden från oss i VIVAB behåller Varberg denna organisatoriska konstruktion. Vi saknar ett naturligt samarbetsforum kommunerna emellan och därför lämnar jag nu över till en ny ordförande och hoppas att han ska lyckas bättre. För att kunna utveckla samarbetet krävs en vilja att i ökad utsträckning välja likartade lösningar. Annars riskerar VIVAB att reduceras till en entreprenör som utför de uppdrag som respektive kommun beställer. Jag utgick vid samgåendet från att ägarna ville skapa en stark aktör som på bästa sätt skulle betjäna cirka invånare i mellersta Halland med kvalificerade vatten- och renhållningstjänster. För detta krävs en tydlig politisk vilja. Att framöver säkra dricksvattenkvaliteten, förnya ledningsnäten och rena avloppsvattnet med höga miljökrav är en utmaning för hela branschen, så också i våra kommuner. På avloppssidan kan lösningarna variera men investeringarna blir betydande vare sig vi bygger ett nytt reningsverk som i Ullared eller gör som i Bua lägger ner ett omodernt reningsverk och bygger nya ledningar för att leda avloppsvattnet till Getteröverket, som har god kapacitet. I Falkenberg har nyligen en modern återvinningscentral för mottagande av avfall tagits i bruk. Vi räknar närmast med att bygga en gemensam omlastningsstation för hushållssopor, varifrån vi kan leverera till lämplig förbränningsstation i t.ex. Göteborg, Borås eller Halmstad. Förhoppningsvis är sedan Varbergs kommun beredd att investera i en ny återvinningscentral, antingen genom att modernisera den vid Östra Hamnvägen eller genom att bygga på annan plats. VIVAB har ett viktigt uppdrag. Vi levererar Sveriges viktigaste livsmedel rent vatten - och vi är Sveriges största miljörörelse, som på ett ansvarsfullt sätt tar hand om avloppsvatten och annat avfall och omvandlar/återvinner detta till nya resurser. Ägarstruktur Varbergs kommun Varbergs Stadshus AB Ägande 100% Ägande 100% Varberg Vatten AB Ägande 50% Falkenbergs kommun Falkenbergs Stadshus AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB Ägande 50% Organisation VIVAB Styrelse VD Ekonomi Personal Teknisk utveckling Marknad VA Återvinning & avfall Lycka till framöver! Per Fåhraeus (m) Ordförande Ledningsgruppen: Cecilia Zryd, Marknadschef Paul Heinrup, VA-chef Margareta Björksund, VD Bengt Borg, Avfallschef Lena Andersson, Personalchef Evy Nilsson, Ekonomichef 4 5

4 VIVAB:s styrelse 2010 Margareta Björksund VD Per-Gunnar Andersson (s) Vice Ordförande Per Fåhraeus (m) Ordförande Lennart Skärbäck (c) Miljöbilar Samtliga VIVAB:s bilar är miljöbilar antog vi riktlinjer för trafiksäkerhet. Dessa lyfter VIVAB:s ambition om att vara omdömen i trafiken och medverka till att trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället. Idag har vi alkolås i flertalet av företagets personbilar och servicefordon. I samtliga nya fordon är det en självklarhet att installera alkolås. Genom att byta en bensindriven bil mot en biogasbil minskar klimatpåverkan med 90 % VIVAB bildades Medelåldern hos de anställda kvinnorna är 45 år och männen är 49 år Under 2010 var det tio personer som gick i pension och fyra personer som slutade av andra skäl 20 nya medarbetare rekryterades till VIVAB Rune Niserius (m) Vivi-Anne Karlsson (s) Agneta Åkerberg (c) På 1000 bananskal kommer man hela 96 km! Källa: Avfall Sverige Lennart Isaksson (s) Lena Stenberg (s) Jan-Olof Lundin Arbetstagarrepresentant Mindre än 1 % av jordens vatten är tillgängligt som dricksvatten för människor. Sven-Åke Gunnander Arbetstagarrepresentant Yvonne Hååg Arbetstagarrepresentant, Suppleant Lennart Carlsson Arbetstagarrepresentant, Suppleant Totalt ton hushållsavfall samlades in i de båda kommunerna under En genomsnittlig svensk använder 10 liter vatten per dygn för dryck och matlagning. 6 7

5 Antal anställda 142 varav kvinnor % varav män % Långtidsfriska 52 % (Långtidsfrisk = ingen sjukfrånvaro under 2010) Personal Vi har påbörjat ett arbete med att starta nätverk inom organisationen där personal med liknande arbetsuppgifter utbyter erfarenhet och kunskap. Det är viktigt att nyttja de goda exempel som finns genom att lyssna och lära av varandra och verkligen ta tillvara på medarbetarnas kunskaper. Under 2010 har vi anställt ett flertal personer med erfarenhet från andra verksamheter, vilket bidrar till en bredare kompetens inom VIVAB. Kompetensutveckling Kompetensutveckling är en viktig del som sker utifrån verksamhetens behov. Under 2010 har det bland annat genomförts utbildningar i Heta arbeten, Säkerhet på väg Inspiration till kommunikation och datautbildningar såsom grundkurs i Officepaketet. Arbetsmiljö, samverkan och förbättringar VIVAB har en förbättringsgrupp som tar emot utvecklings- och förbättringsförslag från våra medarbetare. Alla inkomna förslag behandlas och då undersöker vi om det är möjligt att genomföra förslaget innan beslut tas om en eventuell åtgärd. Vi hanterar våra frågor i samverkanssystemet, vilket är grunden för personalens delaktighet och engagemang på alla nivåer. Under kommande år ska vi genomföra en utvärdering för att se hur medarbetarna upplever att det fungerar. Utvärderingen ska sedan ligga till grund för förbättringsarbete, vi kan bli ännu bättre! För VIVAB är det en självklarhet att kontinuerligt arbeta med att förbättra våra rutiner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöfrågorna arbetar vi bland annat med genom samverkanssystemet. Den totala sammanställningen visade att det är en övervägande positiv upplevelse av att vara anställd på VIVAB. Det mest positiva resultatet var om hur ledarskapet upplevdes inom områdena målstyrning, information och kommunikation samt att man hade stort inflytande och stimulerande arbetsuppgifter. Många upplevde dock att de hade en hög arbetsbelastning. Utifrån detta erbjöds all personal en föreläsning med Tomas Danielsson om konsten att bejaka kaos och förändring och att hitta bästa vägen bland hindren. Friskvård All personal har möjlighet att utnyttja ett friskvårdbidrag på 1500 kronor per år där de själva kan välja friskvårdsaktivitet. VIVAB har även fyra hälsoinspiratörer, två på respektive ort, deras arbete är att kontinuerligt genomföra aktiviteter för de anställda. Under 2010 har vi bland annat spelat golf, bowlat och provat på boule. Framtid För framtiden arbetar vi ständigt med att hitta gemensamma arbetssätt och IT-stöd. I det arbetet är det viktigt att tillvarata de goda exempel som finns sedan tidigare genom att lyssna och lära av varandra och verkligen ta tillvara på medarbetarnas kunskaper. Framgent har vi ett stort rekryteringsbehov och med tanke på detta är det viktigt för oss att synas och visa att VIVAB är en attraktiv arbetsplats. Vi deltar aktivt i olika arbetsmarknadsarrangemang, i utbildningsinsatser via Campus i Varberg och vi erbjuder praktikplatser och studiebesök. När vi rekryterar ska vi ersätta med rätt kompetens i rätt tid och utifrån organisationens behov. Vid pensionsavgångar är det ofrånkomligt att vi förlorar värdefull kompetens samtidigt som en nyrekrytering ger en ny anda till organisationen, nya människor med annan erfarenhet och nya idéer. Vi arbetar kontinuerligt för att medarbetarna ska känna arbetsglädje, att VIVAB ska vara en attraktiv arbetsplats som har lätt att rekrytera men också lätt att behålla personal och därmed Ekonomi Den ekonomiska redovisningen är uppbyggd så att respektive kommuns taxeintäkter, direkt hänförbara intäkter och kostnader för anläggningarna samt investeringar redovisas direkt in i respektive anläggningsbolag. I VIVAB redovisas personalkostnader och andra omkostnader som är nödvändiga för driften. VIVAB fakturerar anläggningsbolagen varje månad. Avstämningar mot verkliga kostnader görs vid bokslutstillfällen. Avsikten med detta sätt att hantera organisationens redovisning och ekonomi är att underlätta en korrekt fördelning av kostnader och finansieringsbehov. Främst är det viktigt att finansiering av pågående stora investeringar kan göras direkt via anläggningsbolagen. Anläggningsbolagens totala omsättning uppgår för 2010 till drygt 250 miljoner kronor. VIVAB:s omsättning är 97 miljoner kronor, där den huvudsakliga delen, cirka 95 % kommer från anläggningsbolagen. Anläggningsbolagen äger anläggningar som vattenverk, reningsverk, ledningsnät, återvinningscentraler med mera till ett bokfört värde av 540 miljoner kronor. Återanskaffningsvärdet är dock betydligt högre. Kundtjänst De sex medarbetarna i Kundtjänst besvarar ärenden som rör allt från försenad tömning av hushållsavfall till kärlbyte och anslutning av vatten och avlopp. Kundtjänst finns för kunderna och bistår bland annat med återvinningskort och besvarar kundernas frågor kring våra olika abonnemang. Kundfokus och smidighet är viktiga ledord för avdelningen. Under februari till december 2010 hade Kundtjänst stöttning av ett CallCenter som fungerade som ytterligare en växel. Genomsnittsamtalet till Kundtjänst varar i fyra minuter. Under 2010 besvarade Kundtjänst samtal! Det registrerades flyttningsärenden i Varbergs kommun och 626 i Falkenbergs kommun Det installerades nya mätare i Varbergs kommun och 119 i Falkenbergs kommun Det skickades fakturor inom Varbergs kommun och fakturor inom Falkenbergs kommun avseende konsumtionsavgifter. All personal fick under våren tillfälle att besvara en medarbetarenkät. Där besvarades frågor om information, arbetssituation, upplevelser kring ledarskap och utvecklingsmöjligheter. bibehålla kontinuitet i verksamheten. 8 9 Genomsnittsamtalet till Kundtjänst varar i fyra minuter

6 Vatten & avlopp Ett läskande friskt och törstsläckande vatten med en känsla av porlande vårbäck och Ett friskt vatten med mineraler och viss stramhet är det VIVAB levererar till era vattenkranar. Det är så omdömet löd från några av landets främsta sommelierer när de betygsatte vårt vatten i den riksomfattande tävling som Svenskt Vatten arrangerade VIVAB:s vatten gick till final bland över 150 tävlande! Friskt vatten är en grundläggande förutsättning för att vi ska ha en framtid. Vikten av ett arbete med långt perspektiv kan i det sammanhanget inte nog betonas det gäller såväl kvalitetsfrågor som frågor om distributionssäkerhet. Pilotförsök För att kunna möta den långsamt ökande mängden humus i Varbergs råvatten pågår ett pilotförsök med ultrafiltrering. Ett ultrafilter är en effektiv spärr mot t. ex. cryptosporidier och användningen av sådana barriärer blir allt vanligare i takt med att myndigheternas krav på kvalitetssäkerhet ökar. långsiktiga utmaningen i Falkenberg ligger i att optimera användningen av och distributionen från de tre källorna Kärreberg, Jonstorp och Sörby. Företagets strategi är att långsiktigt minska antalet produktionsanläggningar men av olika anledningar kommer vi ändå ha kvar ett antal små enheter. Ett par mindre anläggningar kommer successivt att läggas ned och ersättas med överföringsledningar och däribland finns produktionsanläggningarna i Morup, Köinge, Rolfstorp och Hunnestad med flera. Myndigheternas kvalitetskrav är samma på både små och stora anläggningar. Stödsystem I Sibbarp har vi prospekterat en ny vattentäkt, vilken under året kommer att ersätta den gamla mycket underhållskrävande täkten. Utbyggnaden av, det för våra produktionsanläggningar så strategiskt viktiga, styroch övervakningssystemet (SCADA) blev fördröjt i samband med upphandlingen i höstas och planeras nu starta innan det kommande halvårsskiftet. Kart-, drift- och underhållssystemet för vårt distributionsnät vårt andra strategiska stödsystem är under införande och kommer att tas i bruk under våren Den starka tillväxt som regionen nu haft under flera år har för oss gjort det uppenbart att de planeringshjälpmedel och planer som finns att tillgå inte är tillräckliga och inte heller har en tillräckligt långsiktig horisont. Detta gäller i synnerhet för den strategiska vatten- och avloppsförsörjningen. VIVAB har därför initierat och tagit ansvar för att tillsammans med kommunerna inom verksamhetsområdet ta fram en vatten- och avloppsplan. Denna ska konkret beskriva hur frågan inom regionens olika expansionsområden ska hanteras inom de närmaste åren. Miljöarbete De krav som myndigheterna har på begränsade utsläpp av kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen till Kattegatt (våra recipienter) klarar vi med god marginal, mycket tack vare det engagemang våra medarbetare visar i miljöarbetet. Getteröns reningsverk släpper exempelvis ut mindre än hälften av den kvävemängd som vi har som krav och mängden syreförbrukande ämnen som släpps ut till Kattegatt är mindre än 15 % av vad som tillåts. Samma miljöengagemang ligger bakom arbetet med att minimera de mängder rensmaterial som behöver transporteras bort från reningsverken för att deponeras. De insatser som gjorts under året har resulterat i att renstransporterna från Getteröns reningsverk helt har eliminerats och att transporterna från Smedjeholms reningsverk minskat med två tredjedelar. Återvinning & avfall Avdelningen har utvecklats positivt under Internt har nya rutiner tagits fram för att ge personalen tid för bland annat underhållsarbete och utbildning. All personal har under 2010 genomgått en utbildning i hantering av farligt avfall. Återvinning Vi strävar hela tiden efter att öka kommuninvånarnas miljöengagemang för att återvinna mer, bland annat genom att informera och att ständigt utveckla och förbättra oss. Vi arbetar kontinuerligt med målet att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas på våra återvinningscentraler och utvecklar sorteringsmöjligheterna hela tiden. Under 2010 har fraktionen hårdplast tillkommit, vilket är exempelvis pulkor och leksaker. Från årsskiftet 2010/2011 gäller nya regler för hantering av asbest vilka innebär förändringar för såväl kunderna som vår personal. För kunderna innebär det att de själva har ett större ansvar och genom det förbättras arbetsmiljön för personalen på återvinningscentralerna. Vi ser en ökning av antalet besök till återvinningscentralerna och vi arbetar ständigt med att förbättra och öka vår kundfokus. Som del i detta kan nämnas att vi sett över och utvecklat logistiken på centralerna och förbättrat skyltningen för att göra det enklare. På grund av återkommande inbrott och skadegörelse på Hebergs återvinningscentral stängdes centralen i juni. Återvinningscentralen i Karl Gustav stängdes vid årsskiftet 2010/2011 på grund av litet besöksantal med dyra besök i förhållande till driftkostnaderna. Återställningsarbeten av tidigare deponier Återställningsarbetet av deponin i Bösarp pågår. Delar av etapp ett, utformningsarbetet, har slutförts. Arbetet med Ullareds deponi har påbörjats. Detta sammanfaller med Gekås byggnation av ytterligare ett parkeringsdäck vilket gör att vi fått schaktmassor därifrån som kan används i återställningen. Sluttäckningen av Ätrans deponi är i startgroparna och arbetet ska vara färdigt i september Det fyllnadsmaterial som återvinns på våra centraler används i arbetet med att återställa våra tidigare deponier. som fordonsbränsle. Projektet fortskrider och ska utvärderas till sommaren Avdelningen har fått i uppdrag att utreda åttafacksmodellen som bland annat tillämpas i Helsingborgs kommun. Modellen bygger på två stycken kärl om vardera fyra fack, det kan nästan liknas med en mindre återvinningsanordning med bland annat glas och tidningar. Åttafacksmodellen bidrar till att återvinningsstationerna i en kommun kan minskas i antal vilket också leder till att kommunen får större kontroll på insamlat material. Ett annat alternativ är att införa viktbaserad taxa i Falkenberg. Detta finns idag i Varberg. Inom något år löper dagens avtal gällande hushållsnära hämtning ut, vilket innebär att ny upphandling ska göras. Denna upphandling kommer att påverka hur kommunernas fastighetsrenhållning kommer att se ut i framtiden. Efter många och långa förhandlingar är nu tomtmarken för den nya omlastningen löst. Placeringen blir i Himle, ett bra läge för båda kommuner avseende logistik. Planering pågår för byggnationen, där bland annat bygglov och detaljplanearbete ingår. Under 2011 kommer Ullared att få en ny återvinningscentral som beräknas vara klar i slutet av året. Återvinningscentralen i Varberg ska byggas om eller byggas ny på annan, lämplig plats, i kommunen. Framtiden Att kunna säkra leverans av vatten är en högt prioriterad fråga och den kräver framsynthet och ett hållsavfall i de båda kommunerna. I november påbör- Under året har det samlats in totalt cirka ton hus- I samma anda har vi under året försökt att driva ett Ett ledord vi strävar efter är smidighet. Smidighet långsiktigt arbete. Arbetet med att dubblera råvattenledningen från sjön Neden, i Varberg, fortsätter kon- cirka 300 hushåll samt ett fåtal storkök från respektive jades ett matavfallsprojekt i Varberg och Falkenberg där mindre reningsverk med hjälp av biologisk fosfor- för kunden men också för de anställda. Det ska vara reduktion i stället för att använda kemikalier. Detta har enkelt att återvinna! tinuerligt under ytterligare ett par år. Samtidigt behöver kommun deltar. Vi ser en positiv utveckling och det utsorterade matavfallet har ökat och ligger nu på cirka fyra vi lyckats med under en tredjedel av året. Under kommande år kommer vi sannolikt att kunna minska användarbetet med att hitta en alternativ vattenkälla börja, då Varberg, till skillnad från Falkenberg, inte har någon alternativ vattenkälla som kan fungera som reserv. Den Borås där det omvandlas till biogas och används sedan kilo per hushåll och vecka. Matavfallet transporteras till ningen av kemikalier ytterligare. Ett mål väl värt att sträva efter för en hållbar miljö! 10 11

7 Projekt I bolaget pågår ett antal projekt, en del över en längre tid och andra under kortare tid. De olika projekten är en del i en ständig utvecklingsprocess med strävan att bidra till en bättre miljö. Biogas På reningsverket i Varberg, Getteröverket, pågår sedan 2008 ett projekt för att tillverka biogas. Ambitionen är att reningsverkets kapacitet ska användas för att få bästa tänkbara miljöeffekt Framställning av biogas ger en betydande förbättring avseende miljön genom minskade koldioxidutsläpp och bidrar till att uppfylla nationella, regionala och lokala miljömål. VIVAB samarbetar med Scandinavian Biogas Fuels AB (SBFAB) som har stor teknisk kunskap inom området för effektivisering av reningsverk och produktion av biogas. Projektets mål är att med lönsamhet producera och sälja biogas som uppfyller drivmedelskraven, enligt svensk standard, till aktörer på den svenska gasmarknaden. Gasproduktionen ska på sikt utökas genom effektivisering av rötningsanläggningen samt genom tillförsel av externt organiskt material, exempelvis apelsinskal. Biogasen ska produceras i befintliga rötkammare vid Getteröverket. Genom att tillsätta restprodukter ökas biogasproduktionen på Getteröverket med gånger! Utöver detta pågår även försök med att röta tång och alger från stränderna runt om Varberg. Vattenskyddsområde Det ställs höga krav på att det vatten som använder till dricksvatten ska hålla en hög kvalité, både nu och för en lång tid framöver. fastställts av Länsstyrelsen, Sörby och Vinådalen. Ett förslag på vattenskyddsområde har lämnats in för Kärreberg vattentäkt. Till vattenskyddsområdena hör även föreskrifter som bland annat reglerar mark- och kemikalieanvändning. Ett vattenskyddsområde är uppdelat i tre zoner; primär, sekundär och tertiär. I den primära zonen föreligger det större risk för att skada vattnet vilket gör att det ställs hårdare krav i den zonen för de boende och verksamma i den. I de två kommunerna finns 23 vattentäkter. I Varbergs kommun finns åtta och i Falkenbergs kommun finns 15. För närvarande pågår arbete med att modernisera befintliga vattenskyddsområden. Moderniseringen grundar sig bland annat i förändrad lagstiftning och att det i vissa fall tillkommit brunnar som ligger utanför det tidigare skyddsområdet. För skyddsområdena i Ullared, Älvsered och Köinge har arbetet påbörjats med att modernisera föreskrifterna. Uppströmsarbetet Vårt mål med uppströmsarbetet är att förbättra kvaliteten av spillvattnet så att: - driftsäkerheten ökar för vårt avloppsledningsnät och våra reningsverk - föroreningshalten i slammet reduceras för att göra det möjligt att dess fosforhalt på sikt återförs till det naturliga kretsloppet - belastningen för våra naturliga vatten minskar och vår gemensamma miljö blir renare. Vi har inventerat de verksamheter som finns i vårt upptagningsområde för spillvatten. och gjort ett brevutskick till de största och viktigaste branscherna, bland annat bilvårdföretag, verkstäder och målerier. I brevet, som skickades till cirka 300 företag, fanns branschspecifik information och en enkät där vi undersökte verksamhetens rutiner och vilka medel/kemikalier som de använde. Därefter har vi gjort en bedömning av verksamhetens påverkan på spillvattenkvaliteten. Vår ambition är att påverka företag med brister i rutiner eller med risk för utsläpp av skadliga kemikalier att förändra sin verksamhet. Samtidigt fortsätter arbete med att informera resterande verksamheter. Resultatet av projektet kommer att följas upp, bland annat genom aktiv kontakt med Miljö- och hälsoskyddskontoren. Dricksvattenprojekt På Kvarnagårdens vattenverk pågår ett försök med ultrafiltrering av vatten sedan Syftet med ultrafiltrering är att förhindra att en eventuell smitta sprids med vattnet samt att undvika onödiga tillsatser i vattnet. Förutom de väder- och årstidsberoende variationerna i vattenkvalitén har det noterats en långsiktig trend på ökande halter av humusämnen och stigande färgtal (s.k. brunifiering). Mot denna bakgrund utreds också, i det pågående pilotförsöket, möjligheterna att kunna kombinera olika förbehandlingsmetoder med ultrafiltrering för en reduktion av naturliga organiska ämnen. Arbetet med att ta fram en försöksplan, val av utvärderingskriterier samt processutvärdering sker i nära samarbete med forskningsavdelningen för dricksvatten på Sydvatten i Skåne och dricksvattenexperter på Göteborg Vatten. Målsättningen är att se hur den så kallade membrantekniken fungerar i vattnets reningsprocess. Strävan är att hålla samma höga kvalité på vattnet som idag utan att behöva tillsätta klor. Ett naturligt vatten utan tillsatser helt enkelt! Verksamhetssystemet Senast 2012 ska VIVAB vara certifierade när det gäller miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Detta beslutade VIVAB:s styrelse Certifieringen innebär i korthet att vi måste jobba systematiskt och kontinuerligt för att hitta förbättringar. Genom systematiken vet alla vad de ska göra och när det måste ske så att arbetet fortskrider så smidigt som möjligt. Genom certifieringen får vi även Vi har därför startat ett projekt och etablerar en projektorganisation med syfte att ta fram ett verksamhetssystem som klarar de krav som ställs i certifieringen. Verksamhetssystemet kan ses som vår gemensamma struktur och vårt verktyg för att: - beskriva vem som gör vad - synliggöra mål och våra åtgärder för att nå målet - möjliggöra styrning och ledning - underlätta och driva på förbättringsarbetet Vad innebär det för oss? Införandet av verksamhetssystemet är en stor och viktig utmaning som kommer att beröra oss alla. Certifieringen blir framöver ett prioriterat arbete för samtliga avdelningar. Verksamhetssytemet är en stor och viktig utmaning! För att skydda vattnet bildas vattenskyddsområden. Det är Länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden. 12 Under 2010 har två vattenskyddsområden ett bevis på att vi arbetar åt rätt håll. 13

8 Nyckeltal Diagram Vatten och avlopp Varberg Falkenberg Antal vattenläckor 21 st 29 st 39 st 23 st Antal läckor/ledningslängd 1/29 km 1/21 km 1 /16 km 1/27 km Antal avloppsstopp 62 st 32 st 100 st 60 st Antal avloppsstopp/ledningslängd 1/8 km 1/15 km 1/7 km 1/11 km Renad mängd avloppsvatten m m m m 3 Försåld mängd avloppsvatten m m m m 3 Producerad mängd vatten m m m m 3 Försåld mängd vatten m m m m 3 Andel ovidkommande vatten till reningsverk 58 % 51 % 55 % 45 % Andel läckage 12 % 12 % 13 % 12 % Läckage/ledningslängd 1,04 m 3 /m 0,98 m 3 /m 0,81 m 3 /m 0,78 m 3 /m Ledningslängd totalt km km km km Vattenledningar 610 km 603 km 640 km 632 km Spillvattensledningar 503 km 496 km 655 km 648 km Dagvattenledningar 289 km 286 km 284 km 279 km Nylagda ledningar m m m m Sanerade/omlagda ledningar m m m m Totalt m m m m Ledningsnätets förnyelsetakt 1 gång/230 år 1 gång/250 år 1 gång/415 år 1 gång/490 år Renad mängd fosfor 57,0 ton 52,8 ton 46,9 ton 52,2 ton Renad mängd kväve 253 ton 242 ton 186 ton 214 ton Renad mängd syreförbrukade ämnen (BOD7) ton ton ton ton Energiförbrukning vattenproduktion MWh MWh MWh MWh 0,46 kwh/m 3 0,51 kwh/m 3 0,93 kwh/m 3 0,89 kwh/m 3 Energiförbrukning avloppsrening MWh MWh MWh MWh 0,50 kwh/m 3 0,56 kwh/m 3 0,53 kwh/m 3 0,59 kwh/m 3 Abonnentens kostnad för vatten/avlopp, belopp inkl. moms lägenhet enligt Nils Holgersson 44,9 kr/m 2 41,0 kr/m 2 46,5 kr/m 2 44,9 kr/m 2 typhus A kr/år kr/år kr/år kr/år typhus B kr/år kr/år kr/år kr/år VA-verksamhet Varberg och Falkenberg Konsumtionsavgifter 155 mkr 90 % Anläggningsavgifter 12 mkr 7 % Lakvatten/slam/överhaltsavgifter 4 Mkr 2 % Dagvattenavgifter 2 mkr 1 % Övriga intäkter 1 mkr < 1 % 174 mkr Specifikation av va-intäkter Varberg och Falkenberg Totalt 174 mkr Konsumtionsavgifter Avfallsverksamhet Varberg och Falkenberg Fastighetsrenhållningstaxan 79 mkr 90 % ÅVC / återvinningsmaterial 9 mkr 10 % 88 mkr Anläggningsavgifter Lakvatten/slam/överhaltsavgifter Dagvattenavgifter Övriga intäkter Återvinning och avfall Varberg Falkenberg Hushållsavfall, totalt ton ton ton ton Hushållsavfall per invånare 235 kg 240 kg 295 kg 292 kg ÅVC, brännbart avfall 2637 ton ton ton ton ÅVC, restavfall 102 ton 266 ton 139 ton 196 ton ÅVC insamlat skrot ton ton 931 ton ton Specifikation av avfallsintäkter i Varberg och Falkenberg Totalt 88 mkr Fastighetsrenhållningstaxan ÅVC/ återvinningsmaterial Insamlat farligt avfall inkl. tryckimpregnerat 637 ton 520 ton 297 ton 362 ton Insamlat glas ton ton 897 ton 911 ton Abonnentens kostnad för fastighetsrenhållning, belopp inkl. moms lägenhet enligt Nils Holgersson 19,7 kr/m 2 18,3 kr/m 2 22,2 kr/m 2 18,5 kr/m 2 normalhushåll, 190 l kärl var 14:e dag kr/år kr/år kr/år kr/år 14 15

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), får härmed avge årsredovisning för 2008. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(15) FDT System AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer