Årsredovisning ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1"

Transkript

1 Årsredovisning ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1

2 Innehåll VD har ordet Elnät Verksamhet Elnät Leveranssäkerhetsutveckling Elnät Nättariffens delar Elnät Nyckeltal Stadsnät - Verksamhet Stadsnät - Nyckeltal Kundtjänst och marknad Förvaltningsberättelse Ekonomiska nyckeltal Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Företagsledning Styrelse 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB

3 VD har ordet Ett mycket intressant år! 2014 har varit ett mycket intressant år för Borås Elnät AB. Efter ett hektiskt 2013 såg vi fram emot att 2014 skulle bli något av ett lugnare normalår men så blev det inte. Affärsområde Stadsnät satte igång projekt Bredband 2020 ett uppdrag som inte bara är det största genom tiderna för oss, utan även ett av de största i Borås Stads historia. Detta tillsammans med ett antal omfattande projekt inom Affärsområde Elnät, ett antal övergripande utvecklingsprojekt samt allt som ska skötas i den ordinarie verksamheten gjorde även 2014 till ett hektiskt år. Trots detta är det få arbetsuppgifter som flyttats eller skjutits upp utan det mesta är väl genomfört enligt plan. Projekt Bredband 2020 Sveriges regering har formulerat en målbild för hur utbyggnaden av fibernät ska se ut de närmsta åren. I Bredbandsstrategi för Sverige fastslår regeringen följande mål för bredbandsområdet: Sverige ska ha bredband i världsklass År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband För att Borås Stad ska nå dessa mål fick Affärsområde Stadsnät under hösten 2013 i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av att bygga ut fibernätet i Borås. Uppdraget, som internt kommit att kallas Bredband 2020, utvidgades sedan till att ta fram en affärsplan under våren 2014 och den 14 augusti fattade kommunfullmäktige det historiska beslutet att ge bolaget uppdraget att genomföra planen. Både styrelse, kommunstyrelse och kommunfullmäktige var rörande överens om att det är viktigt att offentligheten äger och därmed behåller kontrollen över en del av denna viktiga fiberinfrastruktur. Man kan konstatera att Bredband 2020 är ett av de största investeringsbesluten i Borås Stads historia med en beräknad investeringsvolym på mer än 400 miljoner kronor under de sex åren fram till Den höga kostnaden beror på att det är mycket kostsamt att förlägga fiberkabel i stadsmiljö med avstängningar, grävning och markåterställning. Vi hoppas att vi tillsammans med Borås Stad kan hitta en bra modell för att hantera de lov och tillstånd som behövs i projektet. Planen är att börja gräva så snart tjälen har gått ur marken våren Projektet innebär en utökning av Affärsområde Stadsnäts organisation då en rad nyrekryteringar kommer att genomföras. Projekt 2031 långtidsplanering av elförsörjning För att förbereda Borås Elnät för det ökade krav på elförsörjning som en växande stad för med sig arbetar bolaget med en mycket långsiktig strategi. I Projekt 2031 samordnas det ökande behovet av elförsörjning med det befintliga elnätets behov av reinvestering. Det är viktigt att den mycket omfattande investeringsvolymen inte bara planeras i ett långsiktigt tekniskt hållbart perspektiv, utan också resursmässigt optimalt. Projektet har bland annat identifierat ett behov av att bygga en 130 kilovoltskabel i en ring runt Borås och från den distribuera nedtransformerad kraft in mot centrum och ut mot industriområden och landsbygd. Längs kabeln kommer ett antal mottagningsstationer att byggas och vi väljer av säkerhetsstrategiska skäl att bygga fler, lite mindre enheter än ett fåtal stora. Bygget av en av dessa stationer, Mottagningsstation Vinrankan, startade under 2014 och vid årsskiftet stod själva byggnaden färdig. Nu återstår installation av all teknisk utrustning och inkoppling på elnätet fram till driftsättning under våren Juridiska processer Under året har bolaget varit inblandat i två stora juridiska processer: 1. Den ena är en process mellan Energimarknadsinspektionen (Ei) och 96 av landets elnätsbolag och handlar i korthet om en ny, av Ei utarbetad förhandsregleringsmodell för bolagens elnätsintäkter under åren 2012 till och med I sista stund förändrade Ei modellen på ett sätt som skapat helt nya, och mycket svårhanterade förutsättningar jämfört med tidigare. Det nya beräkningssättet gör bland annat att Borås Elnät, istället för att som tidigare ha en bra position, under denna period i stället tangerar den övre tillåtna gränsen för de elnätsrelaterade intäkterna. Processen har pågått sedan 2011 och är fortfarande inte avklarad. Elnätsbolagen vann i första instans, förvaltningsrätten samt senare också i kammarrätten, men domen är ytterligare överklagad och vi väntar på besked om Högsta Förvaltningsdomstolen beviljar Ei prövningstillstånd. 2. Den andra rättsprocessen står mellan en privatperson och Borås Stad och handlar om vilken rätt ägaren har att ta ut en avkastning på insatt kapital ur elnätsverksamheten. Anmälaren menar att det strider mot kommunallagens självkostnadsprincip, medan Borås Stad hävdar att en skälig avkastning är tillåten enligt ellagen. Förvaltningsrätten gick på anmälarens linje, men domen överklagades av Borås Stad som vann i kammarrätten. Även denna dom är dock föremål för överklagan och Högsta förvaltningsdomstolen beviljade i februari 2015 privatpersonen prövningstillstånd, så processen kommer att fortsätta ytterligare en tid. ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 3

4 VD HAR ORDET Uppdaterad vision, affärsidé och målformuleringar Vi har under verksamhetsåret 2014 genomfört ett omfattande arbete med att uppdatera företagets långsiktiga vision, formulera en ny affärsidé och uppgradera vår målbild. Den tidigare visionen var Att främja utvecklingen i Borås Stad genom att tillhandahålla en konkurrenskraftig infrastruktur med en hög leveranssäkerhet för eldistribution och datakommunikation. Den bygger på en formulering hämtad från våra ägardirektiv och beskriver precis det som vi både nu och tidigare jobbar med varje dag. Vi kände därför att vi behövde formulera en mera utmanande vision och en tydligare affärsidé. Vår nya vision är: - Borås Elnät är Borås bästa serviceföretag Vår nya affärsidé är: - Borås Elnät skall tillhandahålla en stabil infrastruktur och en hög servicegrad genom lokal närvaro och ett proaktivt bemötande Man kan fråga sig varför vi valde att fokusera vår nya vision och affärsidé på service? Svaret är att vi sedan länge är ett framstående teknikföretag i båda våra affärsområden. Våra anläggningar håller världsklass, vi har en mycket hög leveranssäkerhet och vi levererar ett stabilt ekonomiskt resultat. Vi är inte dåliga på service, men känner ändå att det är ett område där vi har möjlighet att utvecklas och bli ännu lite bättre. Vi vill bli så bra att kunden skulle välja oss om de kunde välja och så bra att kunden väljer oss när de kan välja. Under året har vi också formulerat långsiktiga och övergripande mål för verksamheten. Vi menar att det i grunden finns två övergripande områden som är gemensamma för hela bolaget: vår arbetsmiljö, som huvudsakligen handlar om våra medarbetares förhållanden samt den verksamheten som är riktad utåt mot vår omvärld. Målsättningen är att nio av tio ska trivas på arbetsplatsen och att nio av tio ska vara nöjda med företaget. Det kan handla om kunder, leverantörer och samarbetspartners. Varför valde vi inte att eftersträva att tio av tio ska vara nöjda? Vi menar att ett mål ska vara realistiskt och uppnåbart till skillnad från en vision som kan vara mer utopisk. Att alla trivs och är nöjda är naturligtvis önskvärt men i en organisation med närmare åttio anställda och en verksamhet med över fyrtiotusen kunder ser vi inte att det är realistiskt. Värdegrund 2014 har vi haft mycket fokus på vår värdegrund och vi har utarbetat ett helt nytt tänk kring denna fråga. Arbetet har genomförts i workshopform tillsammans med all personal och resulterat i att vi tagit fram åtta nyckelord som vardera följs av två förklarande meningar. Fyra ord beskriver hur vi vill vara och uppfattas externt (professionella, hjälpsamma, tillgängliga, trevliga) och fyra ord beskriver hur vi vill förhålla oss till varandra internt (respektera, uppmuntra, ärliga, samarbeta). Värderingarna är ett viktigt styrmedel för alla medarbetare. De hjälper oss i våra dagliga handlingar, i våra kontakter med kollegor och kunder, samt ger oss en vägledning i vårt beslutsfattande. Vad tycker vår omgivning? Under hösten 2014 genomförde vi en rad undersökningar för att få en bild av hur vår omgivning uppfattar oss, en NKI-undersökning bland våra kunder, en partnersundersökning och en medarbetarundersökning. Resultatet är huvudsakligen mycket gott men en del svar visar att vi har en bit kvar tills målen är uppfyllda. Vi kommer därför att jobba vidare med ett antal områden för att förbättra oss ytterligare. Miljöarbetet policy och ISO certifiering Vi har under de senaste åren arbetat målinriktat med miljöfrågor och, så långt som möjligt, uteslutit miljöpåverkande ämnen och processer. Under 2014 fastställde vi vår miljöpolicy. Fokus inom miljöarbetet ligger på att: - Göra materialval som är resursmässigt besparande - Välja klimatsmarta alternativ vid arbets- och tjänsteresor - Förbättra hanteringen av farligt avfall Vi har också identifierat tre miljömål som vi nu fokuserar på att uppnå: - Minska specifik bränsleförbrukning - Skaffa ökad kunskap om materialuppbyggnad och tillsatser i de högspänningskablar som används i nätet - Minska antalet produkter och kemikalier som används i verksamheten Vi startade 2009 ett miljöprojekt med målet att skapa ett miljöledningssystem som uppfyller alla krav för en miljöcertifiering i enlighet med ISO Vi har nu efter ett mycket omfattande arbete nått målet och ledningssystemet är från och med sommaren 2014 taget i bruk. Vi har nu ett effektivt verktyg som skapar rutiner för uppföljning och avvikelsehantering. Principen med ett ledningssystem byggt för att administrera ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete gäller dock inte bara miljöfrågor utan vi har i och med detta system lagt grunden för att framöver kunna certifiera oss inom andra områden. Systemutveckling Under året har vi fortsatt att utveckla och förbättra våra IT-system och vi ser att vi får riktigt bra utdelning på det arbetet och resurserna vi lägger ner. Vi har under det gångna året fortsatt arbeta med att stabilisera vårt affärsystem, BFUS, tillsammans med rapporteringsverktyget Qlikview. Vi har även lyft vårt planeringssystem DP-Spatial till en nyare plattform, ett arbete som har pågått sedan Mycket resurser har även lagts på att slutföra separationen från Borås Energi och Miljö, bland annat genom att skapa en ny serverdomän och nytt nätverk, ett arbete som kommer att pågå även hela Slutligen så forsätter vi med att se över och förenkla samt standardisera de system vi förvaltar för att kunna möta våra kunders behov på ett snabbt och flexibelt sätt. Håkan Engblom, vd, Borås Elnät AB 4 ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB

5 ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 5

6 Affärsområde Elnät Borås Elnät ABs uppgift är att tillhandahålla elnättjänster inom det egna nätområdet. Nätområdet utgör dock inte samma geografiska yta som Borås Stad, utan cirka 75 procent av elnätskunderna i kommunen är anslutna till vårt elnät. Inom Borås kommungräns är även Vattenfall och Sandhult-Sandareds Elektriska förening nätägare. Eldistributionssystemet är en bärande del i infrastrukturen och främjar utvecklingen av Borås. Vi arbetar därför löpande med investeringsprojekt för att möta stadens expansion. Samhällsplanering och utveckling av elnätet Elnätsverksamheten är inne i en fortsatt expansiv utbyggnadsperiod, styrd av samhällsutvecklingens krav. Nya bostads- och industriområden planeras där elnätet idag inte är utbyggt. Stora planerade kommunala infrastrukturella investeringar som nytt kraftvärmeverk och reningsverk är exempel på projekt som initierar förstärkningar och utbyggnad av elnätet. En genomgripande utredning om elförsörjningen av Borås i framtiden genomfördes för några år sedan. Resultatet av utredningen är Projekt 2031, vilket är en långsiktig plan för att möta stadens utveckling och även förnya elnätet. Projektet innefattar en plan för att på sikt ersätta nuvarande 30 kilovoltssystem med en ring av 130 kilovolts kabelledningar och med nya transformatorstationer runt Borås. Investeringsprojekt För våra 130 kilovoltsprojekt har det under 2014 tagit ordentlig fart i byggnationen efter några år med stiltje, då vi hela tiden bromsades av överprövade upphandlingar. Byggnationen av mottagningsstationen Vinrankan fortskrider på ett väldigt bra sätt. Vid årsskiftet stod hela byggnaden klar och vi planerar nu för driftsättning under våren Ett annat projekt där planeringsarbetet har kommit lång är anslutningen av det nya kraftvärmeverket vid Sobacken. Verket, som kommer att generera stora eleffekter, är planerat att anslutas via en ny 130 kilovolts mottagningsstation och vidare till den planerade ringen med 130 kilovoltskabel runt staden. Nästa steg i denna process är upphandling av station samt anslutande 130 kilovoltskabel, vilket kommer att ske under våren Under 2014 har avtal tecknats med Vattenfall för en ny inmatningspunkt i det planerade 130 kilovoltsnätet, kallad Solhem. Den nya inmatningspunkten kommer att stärka våra framtida reserver på ett bra sätt och är en förutsättning för att vi ska klara de planerade belastningsökningar som vi ser i framtiden. När det gäller investeringar i lokalnätet, har detta fortsatt eftersom nya bostadsområden byggs och nya industrier etableras. Borås Stads invånarantal växer med en procent per år, vilket medför att nya projekt startas kontinuerligt. Investering i nya transformatorstationer 10 kilovolt/0,4 kilovolt för bostäder har genomförts under året, utöver de stationer som reinvesterats av åldersskäl. Den ökade belastningen i nätet kräver även en kontinuerlig översyn av de matande kablarna inom både låg- och högspänningsnät och genererar därmed ombyggnadsprojekt där vi ersätter äldre klenare matningar med kraftigare förband. På så sätt minskas förluster samtidigt som området kan försörjas med god leveranssäkerhet inom överskådlig tid. Utbyggnaden av Viareds industriområde ställer krav på såväl förstärkning och utbyggnad av lokalnätet som på omfattande ombyggnadsarbeten av det befintliga 130 kilovoltsnätet. Större delen av dessa nätdelar kommer att flyttas och förläggas i nya sträckningar. För att möjliggöra denna ombyggnation byggs vår befintliga station Viared ut med ett flertal kabelfack på 130 kilovoltsnivå samt utökas på 10 kilovoltsnivån för att klara de tillkommande industriområdena. Vi har tidigare beviljats ledningskoncession för 130 kilovoltssträckan Sjömarken Viared och under 2014 har upphandling skett för både kabelförläggning och stationsombyggnad. Hela projektet kommer att starta under våren Driftgruppen Borås Elnäts driftgrupp består av två enheter, där en arbetar med planering och projektering och den andra med driftläggning och underhållsplanering för elnätet. Då all planering och projektering för nya investeringsprojekt utförs inom driftgruppen har personalen haft ett intensivt år med alla de stora investeringsprojekt som planeras i staden. Arbetet med koncessionsansökningar för den planerade 130 kilovoltsringen är resurskrävande och innefattar miljökonsekvensbeskrivningar och kontakter med bland annat fastighetsägare, kommun, länsstyrelse och myndigheter. Ett annat område som gruppen hanterar, och som kräver mycket resurser, är alla de upphandlingar som följer med de stora investeringsprojekten. Den stora utbyggnadstakten påverkar i hög grad även de som arbetar med driftläggning och underhållsplanering för elnätet. I princip alla arbeten som vi genomför i nätet kräver någon form av förändrad driftläggning och planering. Det gör att alla projekt, stora som små, kräver en laginsats som omfattar många människor med olika roller inom företaget, däribland vår kontrollrumspersonal som ser till att vi alltid har en tillförlitlig matning i nätet. Servicegruppen Borås Elnäts servicegrupp utgör en strategisk resurs för arbeten inom vårt elnät. Gruppen ansvarar även för underhåll och investeringsarbeten på entreprenad inom kommunens gatubelysningsnät. För att vi ska hålla en hög leveranssäkerhet samt uppfylla gällande myndighetskrav driftbesiktigar vi våra högspänningsanläggningar regelbundet. Våra nätstationer inspekterar vi en gång per år medan mottagnings- och sekundärstationer besöks med tätare intervall. I dessa genomför vi även en servicegenomgång under sommarmånaderna. Då är belastningen lägre i elnätet, vilket gör det möjligt att koppla ifrån anläggningarna för att utföra arbeten. 6 ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB

7 Installationsarbete i nya mottagningsstationen Vinrankan. Nätstationerna får service vart åttonde år, viket innebär att ett femtiotal stationer får en grundligare genomgång varje år. Inom företaget har vi många stora investeringsarbeten på gång däribland den tidigare nämnda 130 kilovolts kabelring som vi ska bygga runt staden. Detta planeras bli vår nya ryggrad i elnätet och blir därmed en av de viktigaste anläggningsdelarna för att säkerställa den framtida elförsörjningen. Det gör att kabelringen även blir en av de delar som vi snabbast behöver kunna laga om något skulle inträffa. Utbildade montörer som kan laga 130 kilovoltskablar är en bristvara i landet idag, så för att säkerställa kompetensen har vi under 2014 utbildat två av våra montörer i 130 kilovoltsskarvning. I och med denna kompetenshöjning är vi nu bättre rustade för de kommande investeringsarbeten som planeras, där vår avsikt är att kunna utföra stora delar av skarvningsarbetena i egen regi. Mätgruppen Borås Elnäts mätgrupp arbetar med att underhålla elnätets mätsystem så att rätt mätvärden levereras in i rätt tid. Vi har två mätsystem ett med elnätskommunikation och ett med radiokommunikation. De levererar in mätvärdena från våra kunder. Systemen har en mycket hög leveranssäkerhet och vi får in 99 procent av alla cirka mätvärden under det första dygnet. Ibland uppstår dock problem i överföringen, vilket medför felsökning ute i fält för att lokalisera och åtgärda den störning som orsakar felet. Mätgruppen sköter även alla anmälningar från elinstallatörer och uppsättningar av nya mätare. Under året har vi startat ett projekt för verifiering av alla sekundärmätta anläggningar. Projektet kommer att pågå under ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 7

8 AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT Leveranssäkerhetsutveckling En hög leveranssäkerhet är av största vikt för våra kunder. Vårt mål är att inte ha avbrott som varar längre än sex timmar vid störningar och fem timmar vid planerade arbeten. Dessa interna regler ska ses mot bakgrund av myndigheternas krav på ersättning vid avbrott, som i princip gäller avbrott som varar mer än tolv timmar. När det gäller driftstörningar kan vi konstatera att antalet högspänningsstörningar har minskat från 33 till 24 jämfört med föregående år men att samhällskostnaden för dessa störningar har ökat från tkr till tkr. Anledningen till ökningen av den beräknade samhällskostnaden är att vi under året haft ett stort avbrott i nätet vilket drabbade många kunder, fler än vid en vanlig störning och att samhällskostnaden därmed ökar trots att det endast var ett fel som inträffade. Av diagrammen nedan framgår antalet störningar och samhällskostnaden. Med samhällskostnad menas kundernas avbrottskostnader, schablonmässigt beräknade från Svensk Energis mall. Högspänningsstörningar Antal År Lågspänningsfel Antal År 10 kv 30 kv 130 kv Servisfel Fördelningsfel Antal störningar, medelvärde under fem år Antal störningar, medelvärde under fem år Samhällskostnad, högspänningsstörningar Mkr 4,0 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Med samhällskostnad menas kundernas 0,5 avbrottskostnader, schablonmässigt 0 beräknade utifrån Svensk Energis mall kv 30 kv 130 kv Samhällskostnad medelvärde under fem år 8 ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB

9 Nättariffens delar För att kunna få el behöver en elkund, enligt gällande lagstiftning, alltid ha två leverantörer, ett nätbolag och ett elhandelsbolag. Elnätsverksamhet är fortfarande ett myndighetsövervakat monopol och som nätbolag svarar vi för våra lokala kunders eltransportbehov från valfri produktionplats i landet. Kvalitets- och leveranssäkerhet ligger också inom vårt ansvarsområde. Elkunden köper sedan elenergi från valfri elhandlare/elproducent. Nedan visas hur vi disponerar intäkterna från nätavgifterna. Anslutning till det nationella nätet (20 %) Det svenska stamnätet och de därtill kopplade regionala näten utgör elsystemets ryggrad. Det lokala elnätet är anslutet till regionnätet i närområdet. Genom nätavgifter till regionnätsägaren köper vi kundernas rätt att få el överförd från fri produktionsplats fram till det lokala elnätet. Kostnaderna för detta utgör 20 procent av nättariffen. Kapitalkostnader för anläggningarna (42 %) Det lokala elnätet består av ett ledningssystem som via ett antal transformeringssteg når den enskilde kundens anläggning. Från volt transformeras spänningen ner till 400 volt via nio mottagnings- och fördelningsstationer, ett cirka 159 mil långt ledningsnät med 448 lokala transformatorstationer och kabelskåp. Det lokala elnätet når ut till omkring kundanläggningar. Anläggningarna befinner sig i dag i ett bra och driftsäkert skick efter ett långsiktigt genomfört reinvesteringsprogram. Anläggningarna representerar ett stort värde och kostnaden för det nedlagda anläggningskapitalet motsvarar 42 procent av nättariffen. Drift och underhåll (22%) Anläggningarna kräver tillsyn, underhåll, ombyggnation och anpassningar för att en hög leveranskvalitet och elsäkerhet ska upprätthållas. För att åtgärda fel som inträffar under icke ordinarie arbetstid finns en beredskapsorganisation tillgänglig under årets alla timmar. Drift och underhåll utgör 22 procent av nättariffen. Diagram över fördelning av nättariffen Energiförluster (5 %) Vid överföring och transformeringssteg uppstår värmeförluster i transformatorer, ledningar och säkringar. Energiförlusterna uppgick 2014 till 18 GWh, vilket motsvarar 2,8 procent av den totala elenergiomsättningen. Bolaget köper in elenergi för att täcka dessa energiförluster. Dessa utgör fem procent av nättariffen. 5 % 1 % 5 % 22 % 5 % 20 % Myndighetsavgifter (1 %) Nätövervaknings-, elsäkerhets- och elberedskapsavgift till energimyndigheten motsvarar en procent av nättariffen. 42 % Kundadministration (5 %) Kostnader för kundadministration utgör fem procent av nättariffen. Övriga bolagsgemensamma kostnader (5 %) Kostnader för forskning och utveckling, centraladministration och omstruktureringar står för fem procent av nättariffen. Anslutning till det nationella nätet Kapitalkostnader för anläggningarna Drift och underhåll Energiförluster Myndighetsavgifter Kundadministration Övriga bolagsgemensamma kostnader ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 9

10 AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT Tekniska nyckeltal Anläggningar Eldistribution, antal mottagnings- och fördelningsstationer (st) Nätstationer (st) Kabelskåp (st) Kopplingslådor (st) Ledningsnät 130 kv (km) varav nedgrävd kabel (km) Ledningsnät 30 kv (km) varav nedgrävd kabel (km) Ledningsnät 10 kv (km) varav nedgrävd kabel (km) Ledningsnät 0,4 kv (km) varav nedgrävd kabel (km) 24,5 14,6 61,3 61, ,5 14,6 61,3 61, ,3 14,4 61,6 61, ,3 14,4 61,6 61, Anläggningarnas status, medelålder, år Mottagnings- och 23,7 22,7 21,7 24,5 fördelningsstationer Nätstationer 16,8 16,5 16,1 15,5 Kabelskåp 22,0 21,2 20,3 19,4 Leveranssäkerhet, nyckeltal redovisade till Energimyndigheten Avbrottsfrekvens aviserade avbrott 0,051 0,067 0,029 0,045 Avbrottsfrekvens oaviserade avbrott 0,35 0,88 0,30 0,21 Medelavbrottstid aviserat (min) 1,44 2,6 1,53 2,50 Medelavbrottstid oaviserat (min) 23,8 24,8 11,1 11,1 10 ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB

11 Inkoppling av nätstation på Viared västra. ÅRSREDOVISNING Borås Elnät AB 11

12 Affärsområde Stadsnät 2014 har varit ett mycket spännande och utmanande år på flera vis. Bland annat beroende på en fortsatt hög orderingång där flera projekt har genererat ett stort antal förbindelser. Därtill har året präglats av ett framtidsfokus i flera avseenden. Stadsnät är på allvar på väg att ta plats bland övriga samhällskritiska infrastrukturer som elnät, VA- och vägnät. Bredband 2020 Regeringens nya bredbandsmål för landet är att 90 procent av samtliga hushåll ska ha tillgång till minst 100 megabit per sekund senast år Affärsområde Stadsnät fick utfrån detta i uppdrag av Borås Stad att ta fram en affärsplan som möjliggör att bredbandsmålen nås. Årets inledande månader gick åt till att arbeta fram denna affärsplan, som godkändes av kommunfullmäktige i augusti Godkännandet var startskottet för en lång rad förberedelser inför 2015, då projektet som internt kommit att kallas Bredband 2020 ska lanseras utåt. Förberedelserna har till stor del handlat om att bryta ner affärsplanens grundläggande principer i både kommunikations-, sälj- och leveransprocesser, för att på så vis mejsla fram ett attraktivt kunderbjudande. Marknadsföringen av projektet kommer att baseras på det faktum att frågan Finns det fiber? redan idag är en av de första ett företag ställer när de tittar på nya lokaler. Det är också en av de första frågor en husköpare ställer när de går på bostadsvisning. Tanken med kommunikationen är att lyfta fram fiberinstallation som en långsiktig investering i fastigheten. Omfattningen av det nya uppdraget har gjort att organisationen har behövt förstärkning. Under året har vi därför genomfört ett par nyrekryteringar samt hyrt in konsulter som stöd under höstens planeringsstadie. Vi har också knutit upp externa resurser i form av fiberentreprenörer och säljresurser. Under hösten integrerade vi också ett nytt digitalt verktyg med vår webbplats. Det nya verktyget är väl etablerat i stadsnätsbranschen och hjälper oss att styra såväl kundkommunikation som inkommande intresseförfrågningar på ett enkelt och smidigt sätt. NetWest såg dagens ljus Västlänk, som är en sammanslutningen av stadsnäten i Västsverige, har tillsammans medvästra Götalandsregionen intensivt arbetat för att bilda det regionala bredbandsbolaget NetWest. Tanken är att bolaget ska främja IT-infrastrukturen i regionen genom att stärka de kommunala stadsnätens verksamheter. Beslutet att starta bolaget kom under året och intresset från regionens kommuner om delägarskap visade sig vara betydligt större än förväntat. Bildandet av NetWest är mycket positivt, inte enbart för utvecklingen av IT-infrastrukturen i regionen utan även för stadsnätsverksamheten i Borås. Försäljningen av våra produkter är beroende av effektiva försäljningskanaler till nationella operatörer och tjänsteleverantörer, vilket är något som NetWest kommer att kunna erbjuda. Ny plattform förenklar och förbättrar Vi har under året bytt ut den plattform för öppet nät som vi haft sedan Den nya plattformen drivs av Svenska Stadsnätsföreningen under varumärket Stadsnätsfabriken. I och med bytet av plattform har vi upprättat direkta relationer och avtal med tjänsteleverantörer, vilka är identiska med de avtal som använts i ett hundratal andra kommuner. Det har lett till homogena förutsättningar för tjänsteleverantörerna på plattformen och en ökad enkelhet för marknadsföringsinsatser och kampanjer i hela stadsnätssverige. Parallellt med bytet till Stadsnätsfabriken har stadsnätets core-nät uppgraderats till ett betydligt mer kraftfullt nät än tidigare. Den nya tekniska plattformen ger oss fler och bättre verktyg i arbetet att erbjuda en driftsäker och stabil infrastruktur till såväl kunder som leverantörer. Stöd till fiberföreningar Vi har under året arbetat för att på olika sätt stödja de fiberföreningar som har skapats i Borås. Vi har besökt informationsmöten arrangerade av föreningarna för att bland annat informera om vad vårt öppna stadsnät har att erbjuda. Vi har också erbjudit olika tjänsteleverantörer de nätförbindelser som behöver skapas för att de ska kunna förse föreningarna med de tjänster som de önskar. Fastighetsägarmarknad Efterfrågan på öppna nät fortsätter att vara en stark trend hos fastighetägare. Äran för det stora intresset bör till stor del tillskrivas stadsnätsbranschen. Landets stadsnät var först ut och länge ensamma om att belysa de positiva effekter som öppna och konkurrensutsatta nät ger samhället, fastighetsägare och slutkunder. Det är glädjande att se att samtliga fiberbyggare som historiskt har argumenterat mot öppna nät idag själva marknadsför öppna nät parallellt med sina stängda nät. Operatörsmarknad Operatörsmarknaden består av kunder som samtliga förvaltar egen infrastruktur i olika former, som exempelvis nationella och internationella bredbandsbolag och stora företag eller organisationer. På operatörsmarknaden har verksamheten under 2014 varit fortsatt framgångsrik med produkterna Svartfiber, Stadsnät fiber och Serverhotellet Berget. Produkten Svartfiber riktar sig i huvudsak mot kundsegmentet Nationella operatörer och gränssittet mot marknaden har under året förbättrats avsevärt genom Svenska Stadsnätsföreningens lansering av Cesar2. Cesar2 är ett branschgemensamt digitalt gränssnitt för köpare och säljare i hela landet och är en utveckling av tidigare system. Den upphandling av förbindelser som kommunen genomförde under vintern 2014, där SplitVision lämnade det vinnande budet, resulterade i en större mängd leveranser under våren/sommaren Målgruppen för transmissionsprodukterna med samlingsnamnet Stadsnät Fiber utgörs i huvudsak av kundgrupperna Nationella operatörer och Lokala IT-bolag. SplitVision har under året genomfört en kampanj tillsammans med stora delar av de mest frekventa 12 ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB

13 köparna av produkten. Kampanjen syftade till att öka andelen företag som köper gigabitförbindelser i nätet. Den genomfördes mot bakgrund av stadsnätets nya core-nät, vilket har kraftigt förbättrade förutsättningar att leverera driftsäkra gigabitförbindelser. Kampanjen synkroniserades med säljinsatser från de lokala IT-bolagen och några nationella tjänsteleverantörer med resultatet att många kapacitetsökningar beställdes. Serverhotellet Bergets anläggning fungerar som ett gränssnitt mot såväl kundgrupperna Nationella operatörer som lokala IT-bolag, där de senare står för en klar majoritet av nyttjandet. Serverhotellet kan beskrivas som en torghandel, där säljarna delar på kostnader för kostsam infrastruktur som skalskydd, elkraft och kyla. Anläggningen utgör en sänkt etableringströskel för såväl lokala tjänsteleverantörer som för nationella operatörer som vill marknadsföra sig mot näringslivet i Borås. Anläggningen är viktig ur ett nätstrategiskt perspektiv. Den är ett huvudnav där majoriteten av förbindelserna levereras till kunden på ett enda ställe. Det är mer kostnadseffektivt än att förbereda stadsnätet för leveranser till flertalet mindre och kundunika nav runt om i kommunen. Tjänsteleverantörsmarknad På tjänsteleverantörsmarknaden finns de leverantörer som marknadsför bredband, telefoni och tvtjänster mot privata hushåll. Leverantörernas närvaro på SplitVisions öppna plattform skapar konkurrens, vilken genererar ett värde för anslutna hushåll. Flera nya tjänsteleverantörer har under året valt att börja leverera till privatkunder på den öppna plattformen vilket stärker vårt erbjudande på marknaden. Privatmarknad Under 2014 påbörjades avvecklingen av våra ADSL-produkter. Marknaden för dessa produkter har genomgått en stor förändring från starten 2002 fram till Från att i många fall ha varit det enda alternativet för en fast uppkoppling för boende i kommunens kransorter är produkterna nu på väg att ha spelat ut sin roll. Under året har arbetet fortsatt med att växla över kunder från tjänsteleverans via vårt tidigare varumärke Bornet till SplitVisions öppna nät. Antalet återstående Bornet-avtal var vid årets slut försumbar och de som återstår kommer att migreras eller avslutas under Lösningen jag har duger bra. Vi genomförde under hösten en kampanj mot redan anslutna hushåll. Syftet var att uppmärksamma dem på de möjligheter som deras existerande stadsnätsanslutning erbjuder. Kampanjen genomfördes i samarbete med BorasBoras och flera olika lokala nöjes- och kulturleverantörer i Borås. Mottagaren av kampanjen blev bjuden på en biljett till ett evenemang eller kultur- eller nöjesinrättning. Intresset för kampanjen slog mycket väl ut och antalet biljetter tog slut betydligt snabbare än beräknat. En parall marknadsföringsinsats har riktats mot pojk- och flicklag i fotbollsföreningar som hör hemma i områden där stora delar av lägenhetsbestånden är anslutna till vårt stadsnät. Vi har försett dem med tröjor, med vår logotyp. Syftet med denna insats har varit att manifestera en stark lokal närvaro i ett positivt sammanhang och till en låg kostnad jämförd med annan marknadsföring. Varför skulle jag skaffa fiber? Att dra in fiberoptisk kabel i huset är en investering lika självklar som forna tiders WC, rinnande vatten och elektricitet. Finns det fiber? Är en av de första frågorna företag ställer när de hyr kontor. Idag ställs samma fråga till alla som säljer sin villa. Då är det enklast och billigast att du gör det när vi ändå är och gräver i ditt kvarter. Dessutom får du bredband med högsta kapacitet. Läs mer om vårt erbjudande på splitvision.se Annons för att marknadsföra fiberanslutning via SplitVision. ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 13

14 AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT Tjänsteleverantörer och anslutningar Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (företag) Bahnhof AB Bredband2 i Skandinavien AB Candidator AB DGC Access AB Evry One Borås AB Fantastiskt Sweden AB Grandin ITC AB Göteborg Energi GothNet AB IP-Only Networks AB Koneo/Docin AB Make IT I Borås AB Navipro System AB Sverige AB Office IT Partner Sjuhärad AB PCL Data AB Pulsen Production AB Quadracom AB/Riksnet Switch IT & Telefoni AB TDC Sverige AB Tele2 Sverige AB Telenor Sverige AB TeliaSonera Sverige AB Teracom AB Trafikverket ICT Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (privat) AllTele AB Bahnhof AB Bredband2 i Skandinavien AB Bitcom BogalNet Boxer Sverige AB Bredbandsgruppen Kalejdo Bredband AB Mediateknik Sverige AB Ownit Sappa AB Telecom 3 Sverige AB Tyfon Svenska AB Nyckeltal stadsnätet Boråsbaserade tjänsteleverantörer (företag) Övriga tjänsteleverantörer (företag) Tjänsteleverantörer (privat) CORE-noder Förlagd fiberkabel (km) Anslutna fastigheter DSL-stationer ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB

15 Nedläggning av rör för fiberkabel i Borås. ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 15

16 Kundtjänst och marknad Kundtjänst är en central funktion hos Borås Elnät, där avdelningens medarbetare står för en stor del av företagets externa kommunikation. Kundtjänstavdelningens primära syfte är att vara tillgänglig för kunderna samtidigt som en omfattande administration och fakturering sköts på ett effektivt sätt. Våra kunder finns i alla ålderskategorier och inom alla grupper i samhället. Därför krävs flexibilitet när det gäller kontaktvägarna in till oss. Under 2014 har cirka telefonsamtal ringts till kundtjänst. Dessutom har nästan fakturor och drygt påminnelser skickats ut. Nästan flyttanmälningar har hanterats liksom ett stort antal byten av elhandelsföretag inloggningar på Mina sidor har registrerats under året och av dessa har drygt 500 ärenden rapporterats. Den genomsnittliga kötiden för ett telefonsamtal till kundtjänst har under året legat på 37 sekunder. Därmed är det interna målet för en kötid på under 60 sekunder uppfyllt. Organisation på kundtjänst 2014 har varit ett utmanande år för bolagets kundtjänstavdelning. Arbetet med uppgraderingen av vårt affärssystem för kundadministration och fakturering tar fortfarande mycket tid i anspråk men nu i form av vidareutveckling och fördjupning i systemet. Systemet driftsattes i november 2013 men det finns fortfarande mycket att lära då det nya systemet är mycket flexibelt och har stora möjligheter. Under 2014 har vi fastanställt en av våra tidigare vikarierande handläggare. Vi har gjort det för att möta det väntade ökade trycket på kundtjänst i och med Affärsområde Stadsnäts stora projekt Bredband Flera av kundtjänsts handläggare har under hösten 2014 varit delaktiga i projektet. Den första september 2014 anställde Borås Elnät AB också en informatör på 50 procent. Tjänsten är organisatoriskt placerad under kundtjänstavdelningen. Information till våra kunder Utöver den möjlighet till tvåvägskommunikation som kundtjänst erbjuder, har vi flera envägskanaler för att informera våra kunder. Idag utnyttjar vi textrader på våra fakturor, vårt nyhetsbrev Upplyst som bifogas våra fakturor med jämna mellanrum, webben samt välkomstbrev till nya kunder. Innehållet utvärderas kontinuerligt för att det ska vara aktuellt, relevant och motsvara mottagarnas behov. Under hösten 2014 genomförde vi en NKI (Nöjd Kund Index)/ Partner-undersökning tillsammans med Ipsos, som även tidigare genomfört undersökningar åt oss. Senast vi mätte nöjdheten var 2010 och då fokuserade vi enbart på kundernas nöjdhet. Det var helt nytt för i år att även mäta nöjdheten hos våra samarbetspartners. Ipsos genomförde undersökningen genom att telefonintervjua cirka 200 kunder och cirka 50 samarbetspartners. Sju av tio av våra kunder respektive sex av tio av våra samarbetspartners är nöjda eller mycket nöjda resultatet är bra och vi uppskattar att kunder och samarbetspartners i stort är nöjda med oss. Ett förbättringsområde som kom fram i och med undersökningen är att kunderna eftersöker mer och tydligare information. Ett steg i rätt riktning har under året varit att vi har uppdaterat våra tre publika webbplatser: boraselnat.se, bornet.se och splitvision.se. I samband med detta förbättrades och automatiserades informationsflödet gällande driftstörningar i elnätet. Arbete kvarstår fortfarande med att automatisera informationsflödet i samband med driftstörningar i fibernätet. Ytterligare ett steg i att utveckla vår kundkommunikation är att vi har ökat vår närvaro och tillgänglighet via Facebook. Kundadministration för komnätstjänster Arbetet med att växla över kunder från tjänsteleverans via Bornet till det öppna stadsnätet SplitVision har fortsatt under året. Den sista etappen av migreringen av AB Bostäders lägenheter från Bornet till SplitVision har avslutats under året varvid antalet Bornetkunder minskat väsentligt. Fortfarande återstår en del minde villaområden och bostadsrättsföreningar liksom affärsområdets ADSL-kunder. 16 ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB

17 ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 17

18 Förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Borås Elnät AB, org.nr , får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt Borås Elnät AB ägs sedan den 22 december 1997 av Borås Stadshus AB som är moderbolag i en av Borås Stad helägd koncern. Bolagets uppdrag Vårt uppdrag är att trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna och skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätmarknaden. Ägardirektiv och bolagsordning Bolagets två viktigaste styrdokument ägardirektiv och bolagsordning uppdaterades och godkändes av årsstämman Uppdateringen gällde Affärsområde Stadsnäts verksamhet och handlade om att affärsområdet på ett tydligare sätt ska styra mot en affärsmodell för ett öppet nät, i stället för mot rollen som tjänsteleverantör. Vid årsstämman 2013 fastställdes sedan ytterligare uppdateringar av dessa styrdokument relaterade till bland annat förändringar i kommunallagen. De senaste uppdateringarna från 2013 ogiltigförklarades dock i samband med en dom i Förvaltningsrätten i Jönköping i januari Det innebär att styrdokumenten ägardirektiv och bolagsordning från 2011 åter gäller tills dess att nya och uppdaterade är antagna av årsstämman i april Det kommunala ändamålet Det är styrelsens och verkställande direktörens uppfattning att Borås Elnäts verksamhet under 2014 har bedrivits i enighet med det i kommunallagen beskrivna kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt inom övriga principer som bolaget har att verka inom. Verksamheten Elnät, Stadsnät och Kundtjänst Borås Elnäts huvudsakliga uppdrag är att distribuera elenergi. Uppdraget, som innebär ett monopolförhållande, är organiserat som ett eget affärsområde inom bolaget och särredovisas ekonomiskt. Eldistributionen sker huvudsakligen från två mottagningspunkter i det regionala kraftnätet men också från lokala kraftproduktionsanläggningar. Distributionsområdet omfattar Borås centralort samt Frufällan, Brämhult, Gånghester och Målsryd. Det ger en täckning motsvarande cirka 75 procent av kommunens elnätskunder, vilket i sin tur innebär ungefär avtal. En nettoinflyttning till kommunen på omkring 1000 personer per år innebär ett ständigt ökande behov av elanslutningar och förstärkning av nätet med omfattande investeringar som följd. Fastställande av tariffer (nätavgifter) sker utifrån kravet på kostnadsriktighet, vilket innebär att varje kundkategori ska bära de kostnader som den tar i anspråk. Större delen av tarifferna styrs av vilken kapacitet kunden använder, en del går också till att säkerställa att bolaget har ekonomiska möjligheter att möta det omfattande inversteringsbehovet. Budgeterade intäkter för eldistribution 2014 inkluderar en höjning av ernätstarifferna med cirka 1,8 procent från och med 1 april. Leveranssäkerheten i elnätet har varit fortsatt god även under Det är glädjande att vi tydligt kan se effekten av det så kallade Gudrunprojektet, där vi ersatte i stort sett alla återstående luftledningar med jordkabel. Vårt långsiktiga reinvesteringsprogram i kombination med noggrann planering av driftstrategiska investeringar har också inneburit en avsevärd förbättring. Våra anläggningar och vårt nät håller genomgående en god kvalitet och är huvudsakligen baserade på moderna tekniska lösningar med en hög nivå när det gäller personsäkerhet. Affärsområde Stadsnät erbjuder invånarna infrastruktur för datakommunikation. I augusti 2014 fick affärsområdet i uppdrag av kommunfullmäktige att säkerställa att Borås Stad uppnår regeringens bredbandsmål för Målet innebär att: - Sverige ska ha bredband i världsklass bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund - alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband Uppdraget innebär att Affärsområde Stadsnät under de kommande sex verksamhetsåren kommer att erbjuda alla hushåll och företag i Borås Stads tjugo centralorter tillgång till snabb datauppkoppling via optofiber. Det omfattande projektet startades i augusti 2014 och man har sedan dess jobbat med allt från upphandling av entreprenörer och förstärkning av den egna organisationen till planering av marknadsinsatser, pris- och konceptutveckling och förhandlingar med leverantörer. Införsäljningen mot kunder startar i februari Snarast därefter kommer de entreprenörer som bolaget tecknat avtal med att börja projektera områden, gräva ned fiberkabel och ansluta kunderna i tur och ordning. Kundtjänstavdelningen är den samlande länken när det gäller våra kundkontakter. Vi har en för kunden effektiv debiteringssamverkan med Borås Elhandel där vi sköter fakturering av levererad el. Under året har vi slutfört en omfattande uppgradering av vårt kundadministrativa system BFUS. Projektet startade sommaren 2012 och har varit enormt omfattande, både när det gäller arbetsinsats och ekonomi. Det har inneburit väldigt mycket arbete i form av att utbilda personal, lösa uppkomna problem och att göra anpassningar till bland annat ekonomisystemet Agresso. Ny vision, affärsidé, värdegrund och mål Ett omfattande arbete som syftat till att ta fram ett helt nytt tänk när det gäller bolagets vision, affärsidé, värdegrund och långsiktiga mål påbörjades 2013 och slutfördes under året. Det har innefattat diskussioner i workshopform med all personal runt frågorna som etik, moral, samarbete och service. Miljö En viktig del i den dagliga verksamheten har länge varit att minimera vår miljöpåverkan på omgivningen. Vi har i ett omfattande projekt arbetat med att miljöcertifiera hela bolaget enligt ISO Detta arbete utmynnade i att vi den 1 juli 2014 tog vårt nya ledningssystem i drift, vilket innebär att vi nu har ett effektivt system för att minimera vår miljöpåverkan. Vi har identifierat och 18 ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB

19 gått igenom alla våra miljöaspekter, systematiserat och anpassat de delar vi kan påverka, skrivit och uppdaterat dokument och instruktioner samt lagt upp dem i ett datoriserat dokumenthanteringssystem. Vi har tidigare också genomfört grundläggande miljöutbildning av all personal. Riskfaktorer Bolaget har en lagbunden skyldighet att följa med samhällsutvecklingen och bygga ut elnätet så att vi tillgodoser våra kunders elbehov. Vi ser nu behov av en omfattande investeringsvolym under lång tid framöver vilket naturligtvis innebär ökade investeringskostnader. Det innebär också i hög grad risk för att resultatet påverkas om ränteläget förändras. Kortsiktigt hanteras riskexponeringen av ränteswap-avtal, men på längre sikt får ränteläget full påverkan. Vi står också inför en tydlig samhällsförändring där klimathotet innebär satsningar på förnybar, intermittent elproduktion och omställningar från fossila till förnybara bränslen. Detta ställer allt högre krav på infrastrukturen. Elnätsverksamheten är idag väl konsoliderad men direkta och indirekta krav från myndigheter i form av ny regleringsmodell, förändring av branschens marknadsstruktur, timdebitering, avbrottsersättning samt andra kommande framtida krav som kan leda till en ökad finansiell risk och försämrad lönsamhet på sikt. Förlustenergi utgör en stor andel av bolagets årliga kostnader och kan variera kraftigt mellan åren. Vi har under året upphandlat förlustenergi för de närmaste åren. Avtalet är utformat så att vi under avtalsperioden har möjlighet att avropa volym för längre eller kortare tid beroende på prisets utveckling. Avtal för leverans av el till anläggningsdrift ingår också i detta. Riskfaktorn är långsiktig och handlar om att ett väsentligt högre elpris kommer att påverka resultatet negativt. Detta tar vi dock hänsyn till i den förhandsregleringsmodellen som finns för vår verksamhet (läs mer nedan). Alla elnätsföretag fick från och med första januari 2012 en ny typ av prisreglering, då Energimarknadsinspektionen (Ei) gick från att efterhandsreglera det pris bolaget tar ut hos kunderna till en förhandsregleringsmodell. Denna regleringsmodell blev i ett sent skede försatt med en övergångsregel som skapade helt nya och tidigare inte kommunicerade förutsättningar för elnätsbolagen. För Borås Elnät AB innebar det att vi, i stället för att som tidigare ha en bra position när det gäller taxor, intäkter och avkastning nu tangerar den övre gränsen för vad som är tillåtet att ta ut. De förändrade förutsättningarna skapade mycket diskussion och ledde till att vi tillsammans med cirka 96 av landets elnätsbolag, med Svensk Energis hjälp, överklagade beslutet. Processen har pågått sedan 2013 och är fortfarande inte avklarad. Elnätsbolagen vann i förvaltningsrätten, som är första instans, samt i kammarrätten, men domen är ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE forts. ytterligare överklagad och vi väntar på besked om Högsta förvaltningsdomstolen beviljar Ei prövningstillstånd. För tillfället gäller den ursprungliga modellen utan övergångsregel vilket ger oss en bättre position igen och 2011, det vill säga de år som löpte mellan att den tidigare efterhandregleringen slutat att gälla 2009 och att den nya förhandsregleringen började gälla 2012, ska regleras i efterhand. Vi blev uttagna till fördjupad granskning för båda åren och har godkänts för 2010 års intäkter. För 2011 har vi fortfarande inte fått återkoppling från myndigheten. Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade i januari 2014 dom i tvisten mellan en privatperson och Borås Stad. Tvisten handlar i huvudsak om vilken rätt ägaren har att ta ut en avkastning på insatt kapital ur elnätsverksamheten. Anmälaren menar att det strider mot kommunallagens självkostnadsprincip, medan Borås Stad hävdar att en skälig avkastning är tillåten enligt ellagen. Förvaltningsrätten gick på anmälarens linje, men domen, utom såvitt avser nya ägardirektiv och ny bolagsordning, överklagades av Borås Stad och i kammarrätten vann istället Borås Stad. Även denna dom överklagades och Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 februari 2015 beslut om att medge prövningstillstånd. I och med domen i kammarrätten är besluten om koncernbidrag och avkastningskrav åter gällande. Därtill har en privatperson överklagat ett beslut om avkastningskrav för 2014 men det målet vilar i avvaktan på att Högsta förvaltningsdomstolen avgör samma fråga för Däremot betyder det praktiskt att de styrdokument, ägardirektiv och bolagsordning, som årsstämman våren 2013 antog inte längre gäller. Det är tidigare fastställda versioner från 2011 som vi har att följa tills dess att nya dokument är antagna av årsstämman den 1 april Beslutet om utbetalning av koncernbidrag för 2012 togs på nytt i december 2013 av styrelsen för Borås Stadshus AB och har därefter verkställts. Beslutet att Nordisk slutkundsmarknad ska genomföras 2015 är också under omprövning. Finland har helt avböjt medverkan och man inser troligen att en så omfattande förändring inte kan genomföras på så kort tid. Bolaget ställer sig positiv till utvidgningen av marknaden men klart negativ till principen SCM, Supplier Centric Model, som har varit en komponent i helheten. Principen bygger på att kunden endast ska ha en leverantörskontakt och då med elhandlaren. Detta medför sannolikt stora administrativa problem för alla mindre elhandlare och att elnätsföretagen går miste om sin viktiga kundkontakt. Affärsområde Stadsnäts stora uppdrag Bredband 2020 innebär en negativ resultatutveckling under de kommande åren. Vi bedömer dock marknadsläget som moget och förväntar oss ett positivt mottagande när erbjudandet börjar kommuniceras. Affärsplanen som är godkänd av kommunfullmäktige är framtagen med försiktiga bedömningar som grund och vi ser på sikt en god ekonomisk möjlighet. Före uppdraget har den ekonomiska tillväxten i affärsområdet planat ut något, men lönsamheten har ändå legat på en rimlig nivå. Plan för riskanalys och internkontroll Vid lekmannarevisionen 2013 identifierades några mindre förbättringsområden, bland annat ett behov av en övergripande plan för riskanalys och internkontroll, vilket färdigställdes under Borås Elnät har alltid haft en god riskmedvetenhet och ett antal rutiner för att identifiera och följa upp riskområden, men en samlad analysrutin har saknats. Arbetet med att ta fram materialet påbörjades 2013 och färdigställdes under början av 2014 och innefattar nu ett antal riskområden med viktning för sannolikhet och konsekvens om den beskrivna risken skulle inträffa. Planen beskriver också ansvar och uppföljningsmetod för respektive riskområde. En internkontrollplan, som togs fram redan 2013, fördes också in som en del i riskanalysplanen i syfte att samla allt på ett ställe. Revisionsresultatet innebar också att ett antal andra planer och policys har utvecklats och fastställts, bland annat en övergripande kommunikationsplan för bolaget. Omsättning och resultat Omsättningen under 2014 uppgick till 229,2 mkr (224,2 mkr) medan rörelseresultatet före finansiella poster var 44,7 mkr (36,9). Av nettoomsättningen utgjorde 176,3 mkr, det vill säga 80,5 procent, intäkter från affärsområde Elnät. Affärsområde Stadsnät svarade för resterande andel som uppgick till 42,6 mkr. Energiomsättningen i elnätet uppgick till 644 GWh (669 GWh), vilket är en minskning med fyra procent mot föregående år. Även om förväntningar fanns under årets senare del på att rörelseresultatet skulle överträffa årets budget, blev det ändå ett utfall på en nivå väl över dessa förväntningar. Förklaringen återfinns främst bland olika kostnadsposter för eldistribution som kom att utvecklas gynnsamt under året samt lägre finansiella kostnader. Investeringar Investeringarna för 2014 budgeterades till 171,1 mkr men uppgick till 105,4 mkr (65,9). Förklaringen till minskningen är i huvudsak att ett fåtal större projekt har senarelagts något, och därmed till stora delar skjutits över till följande räkenskapsår. Av årets investeringsmedel fördelades 74,7 mkr (39,5 mkr) på Affärsområde Elnät och 26,6 mkr (19,1 mkr) på Affärsområde Stadsnät. Därutöver tillkommer renovering av Röda stationen, som ligger på fastigheten Vinrankans norra del, som en bolagsövergripande investering. Sammantaget uppgick det till 4,1 mkr. Styrelsearbetet under 2014 Bolagets styrelse består av sju ledamöter, sju ersättare samt två arbetstagarrepresentanter. Vd och ledningsgrupp deltar vid styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning. Under året har styrelsen sammanträtt vid sex tillfällen utöver bolagsstämman. Viss utbildning om elbranschen och bolagets verksamhet, studiebesök samt en studieresa har ägt rum i samband med styrelsemötena. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat på kronor tillsammans med balanserat resultat kronor, totalt 0 kronor, överförs i ny räkning. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 20 ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB

3 e. Årsredovisning 2014 för Borås Elnät AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

3 e. Årsredovisning 2014 för Borås Elnät AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 3 e BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2014 för Borås Elnät AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

4 e. Årsredovisning 2013 för Borås Elnät AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

4 e. Årsredovisning 2013 för Borås Elnät AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 4 e BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Borås Elnät AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

Årsredovisning 2013. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 1

Årsredovisning 2013. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 1 Årsredovisning 2013 - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 1 Innehåll 3 6 8 9 10 12 14 16 18 21 22 23 25 26 32 33 34 VD har ordet Elnät Verksamhet Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

ett kommunägt företag 40 ÅRSREDOVISNING 2015 2012 Borås Elnät AB

ett kommunägt företag 40 ÅRSREDOVISNING 2015 2012 Borås Elnät AB ett kommunägt företag Borås Elnät AB, Box 1714, 501 17 Borås Tel 033-35 72 40, kund@boraselnat.se, www.boraselnat.se 40 ÅRSREDOVISNING 2015 2012 Borås Elnät AB Årsredovisning 2015 - ett kommunägt företag

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

2 e) Årsredovisning 2012 för Borås Elnät AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

2 e) Årsredovisning 2012 för Borås Elnät AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 2 e) BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2012 för Borås Elnät AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi.

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi. Rapport ANGÅENDE FRÅN Å r l i g r a p p o r t o m å t g ä r d e r e n l i g t ö v e r v a k n i n g s p l a n e n Mats Karlsson DATUM 2015-02-11 GILTIGHET Denna rapport avser rapportering om åtgärder enligt

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Årsredovisning 2011. - ett kommunägt företag -

Årsredovisning 2011. - ett kommunägt företag - Årsredovisning 2011 - ett kommunägt företag - Innehåll 3 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 19 19 20 21 23 24 29 30 31 VD har ordet Elnät Elnät Verksamhet Elnät Serviceavdelning Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

- ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2010. Borås Elnät AB Årsredovisning 2010 1

- ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2010. Borås Elnät AB Årsredovisning 2010 1 - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2010 Borås Elnät AB Årsredovisning 2010 1 INNEHÅLL VD HAR ORDET 3 5 6 VD har ordet Elnät Elnät - Serviceavdelningen 2010 Året med två vintrar Sällan har väl ett

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

med ert företag i fokus

med ert företag i fokus Regionnät Våra kundlöften med ert företag i fokus Vår vision är att ni som är kund hos oss ska vara hundra procent nöjda. Med våra kundlöften sätter vi press på oss själva. Uppfyller vi inte våra löften

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Vad är det för företag Evert Flood övertar chefsskapet för? - Ett bra företag, säger Jan-Erik Bergkvist med ett leende!

Vad är det för företag Evert Flood övertar chefsskapet för? - Ett bra företag, säger Jan-Erik Bergkvist med ett leende! Jan-Erik Bergkvist (vänster) lämnade den 1:a april över ansvaret för Envikens Elkraft till Evert Flood. Elkrafts nye chef är en man med bred kunskap inom elbranschen så framtiden ser lovande ut. Vad är

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av de tio föreningarna och Bro Fiber Ekonomisk förening,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

PROMEMORIA. Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf )

PROMEMORIA. Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf ) PROMEMORIA Till: Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf ) Från: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Joel Gustafsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB ( MAQS ) Datum: 2011-06-30 Angående: Undantag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 306/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 127 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

WORKSHOP 8. SSNfs strategi Stadsnät är Sveriges ledande fiberinfrastruktur!

WORKSHOP 8. SSNfs strategi Stadsnät är Sveriges ledande fiberinfrastruktur! WORKSHOP 8 SSNfs strategi Stadsnät är Sveriges ledande fiberinfrastruktur! Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org Målbild I regeringens bredbandsstrategi anges att år

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av föreningarna och Kila Fibernät Ekonomisk förening,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Stadsnätet. Påminnelse! Anslut ditt hus till. 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också!

Stadsnätet. Påminnelse! Anslut ditt hus till. 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också! Påminnelse! Anslut ditt hus till Stadsnätet 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också! Kontaktpersoner Björn Antonsson Johan Kraft Riktigt bredband hemma Gästabudstadens

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

B Krafivdrme. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Styrelsesammanträde. Förteckning över protokollets ärenden. 33 Val av justerare

B Krafivdrme. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Styrelsesammanträde. Förteckning över protokollets ärenden. 33 Val av justerare Kraftvärme Sammanträdesdatum 2014-06-11 B Krafivdrme Sammanträdeadatum 2014-06-11 2(6) Förteckning över protokollets ärenden Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 16.00-18.25 Beslutande

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2011. Ökad omsättning, förbättrad orderingång och resultatåterhämtning

Bokslutskommuniké januari december 2011. Ökad omsättning, förbättrad orderingång och resultatåterhämtning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari december 2011 Ökad omsättning, förbättrad orderingång och resultatåterhämtning under sista kvartalet

Läs mer