Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB

2

3 Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11 Tilläggsupplysningar 12 Upplysningar till resultaträkning 14 Upplysningar till balansräkning 15 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 18 Granskningsrapport, lekmannarevisorer 19 3

4 VD har ordet Bolagets långsiktiga strategi för året har varit att gå från enbart marknadsföringsfunktion till en mer stöttade funktion med våra samarbetspartners och vara med och påverka innan och efter besöket eller mötet. Detta har bland annat varit en nyckelfråga för att lyckas med projektet No Limit - Sveriges första storskaliga street art festival. Vi har också arbetat med att få ut mer effekt av den sammansättning som bolaget har och de positiva effekterna av att ha olika funktioner i samma bolag. Arbetsmodell Principen för alla projekt som bolaget engagerar sig i är att det finns en aktör, som antigen är ett besöksmål eller en attraktion, ett sport- nöjes- eller kulturevenemang som skall genomföras, eller en person/organisation som vill stå som värd för ett möte/kongress. Projektledare på bolaget arbetar med att stötta och understödja dessa aktörer med fokus på att det skall leda till fler besökare till aktörens händelse och att dessa får ett gott mottagande. Dessa två ger då måluppfyllelse till bolagets dels strategiska mål: Ökad turistekonomisk effekt samt visionsmålet: Här skulle jag vilja stanna! Marknadsförarna på bolaget arbetar med kampanjplanering och paketering av stadens innehåll och marknadsför dessa i olika kanaler, där bolaget själva styr över boras.com och Borås Turistbyrå. Andra kanaler kan vara annonser, skyltreklam, trycksaker och distribution av dessa. Bolaget har alltså inga egna arrangemang eller reseanledningar utan arbetar för att paketera utbudet på platsen och med marknadsbearbetning ge besökare ett intressantare utbud av Borås som besöksort. Däremot kan och vill bolaget vara med och driva processer för ett intressantare utbud, för att kunna locka fler besökare till oss. Fler och bättre reseanledningar är avgörande för detta. Inom bolaget finns en Convention Bureau vilken arbetar aktivt med att stötta organisationer med att få kongresser till Borås. Kongresshus Ett funktionellt kongresshus i Borås är en nyckelfråga för att lyckas att få fler möten till staden. Bolagets Convention Bureau har under året intensifierat sitt arbeta med att bearbeta fler personer inom SP, Högskolan i Borås, SÄS och kommun, för att göra fler bud, fler site inspections som ska leda till fler beslut om lagda kongresser i vår stad. Vi har också arbetat med uppdraget att ansvara för att funktionen i det blivande kongresshuset, blir optimal för framtidens möten. Dotterbolaget, Borås Kongresshus AB, som fullmäktige uppdragit oss att bilda har förberetts för att starta upp under Stads- och destinationsutveckling Bolaget har under året projektlett och drivit fyra stycken idégrupper för att politiker, tjänstemän och privata aktörer kan samlas och tillsammans arbeta med en utvecklingsfråga. Dessa fyra har varit: Att utveckla befintliga/utveckla nya reseanledningar, Att bygga samman Knalleland med Borås City, Integration och Borås 400 År Bolaget är också med i ett pilotprojekt Purple Flag, som syftar till att utveckla kvällsekonomin i städerna, vilket är en viktig del i besöksnäringen. Bolaget driver också det administrativa för Partnerskapet BoråsBorås och under 2014 genomfördes tre stycken ERFA (forum för erfarenhetsutbyte mellan kommun o näringsliv) möten och tre stycken SRA (samrådsarena) möten. 4

5 Marknad/Kampanj 2014 var fokus för bolagets destinationsmarknadsföring att synliggöra stadens satsning på det textila klustret genom att positionera oss som Textilstaden Borås. Invigningen av Textile Fashion Center i maj gav möjlighet att locka till besök i det nya Textilmuseet och MarketPlace s Fashion Gallery. Marknadsföringen gick under rubriken Staden som galleri. Evenemang Under året har följande större evenemang skett i Borås där vi stöttat samarbetspartnern; FedCup, GinaTricot Grand Prix med SM-hoppning och Linnémarschen. Vi projektledde SM-veckan till den bäst genomförda hittills samt Street Art festivalen No Limit som gett eko och uppmärksamhet över hela världen. Statistik Den slutgiltiga statistikrapporten för 2014 är inte klar när dessa rader skrivs, men indikationerna visar på en ökning av de turistekonomiska effekterna, även om gästnätterna på hotell inte har ökat. Detta beroende på fler dagbesök, som sedan bolaget startade, har ökat med över personer per år. En komplett TEM rapport kommer i april månad Övernattningsstatistik Redovisas Antal gästnätter i april (källa SCB övernattningsstatistik) Turistekonomiska effekter TEM värde i Mkr Redovisas (källa Resurs AB) i april Borås 18 februari 2015 Helena Ransjö Alcenius Verkställande direktör 5

6 Årsredovisning för BoråsBorås TME AB Räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Verksamheten BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås. Ägarförhållanden Företaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB ( ), som i sin tur är helägt av Borås Stad. Bolaget ingår i kommunens koncern. BoråsBorås TME AB ägs till 91 % av Borås Stadshus AB ( ) och till 9 % av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening ( ). Föreningens största medlemmar är Borås City, Knallelandsgruppen, Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Viareds företagarförening och Centrumfastighet är också viktiga medlemmar. Även om staden är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad, med fyra företrädare från staden och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter från respektive part. Ordförandeposten och vice ordförandeposten innehas av staden. Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % Antalet anställda Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Företaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå under det kommande året. 6

7 Styrelsen består av: Ulf Olsson, Borås Stad, Ordförande Morgan Hjalmarsson, Borås Stad, Vice ordförande Björn Bergqvist, Borås Stad, Ledamot Ida Legnemark, Borås Stad, Ledamot Torbjörn L. Johansson, Ordförande BoråsBorås Näringslivs ek förening, Ledamot Magnus Johansson, Knallelandsgrupppen, Ledamot Hanna Grujovic, Scandic, Ledamot Anna Liljenby, Mitt i Borås Marknads AB, Ledamot Kerstin Hermansson, Borås Stad, Suppleant Matts Liljegren, Borås Stad, Suppleant Hanna Lassing, Kanico AB, Suppleant Ann-Christin Andreasson, Högskolan i Borås, Suppleant Personalrepresentant: Marita Curran Verkställande Direktör: Helena Ransjö Alcenius Auktoriserad revisor: Hans Gavin, EY Lekmannarevisor: Boris Preijde Förslag till resultatdisposition Belopp i tkr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat 156 Totalt 1550 Disponeras för balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 7

8 Resultaträkning Belopp i tkr Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 343 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -196 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster -112 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 5 Erhållna koncernbidrag Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt 14 Skatter Skatt på årets resultat -14 Årets resultat - 8

9

10 Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar 587 Summa anläggningstillgångar 587 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 235 Summa varulager 235 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 212 Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar 577 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank 71 Summa kassa och bank 71 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 Balansräkning Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (1.000 aktier) 100 Summa bundet eget kapital 100 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 Årets resultat - Summa fritt eget kapital 1 Summa eget kapital 101 Långfristiga skulder Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Bolaget har en Kapitaltäckningsgaranti utställd av Borås Stad. Borås Stad åtar sig att svara för BoråsBorås TME ABs budgeterade kostnader vid var tid Inga Inga 11

12 Tilläggsupplysningar Redovisning och värderingsprinciper Belopp i tkr om inget annat anges. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 årsredovisning i mindre aktiebolag, (K2-reglerna). Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2), vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och närmast föregående räkenskapsår. Jämförelsetalen har inte räknat som. Årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2008:1 Intäkter. Företagets intäkter består i huvudsak av provisionsintäkter, bidrag och övriga intäkter. Provisionsintäkter redovisas i takt med att underliggande försäljningstransaktion har ägt rum. Bidrag består av driftsbidrag och redovisas kvartalsvis i enlighet med fastställd budget. Övriga intäkter består i princip av kontantförsäljning Anläggningstillgångar Anläggningtillgångar i form av inventarier har upptagits till anskaffningskostnad med avdrag för avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod. Inventarierna skrivs av med 20 %. Inventarier av mindre värde kostnadsförs i sin helhet vid anskaffning. Checkräkningskredit Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig finansiering och man räknar inte med att minska utnyttjad kredit under det kommande året. Koncernbidrag Företaget är dotterföretag till Borås Stadshus AB, org nr med säte i Borås. Borås Stadshus AB upprättar koncernredovisning. Bolaget ägs till 91% av Borås Stadshus AB och till 9% av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening (org nr: ). Inköp och försäljning mellan koncernbolag Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 9,0 % av inköpen och 26,1 % av försäljningen andra företag inom den koncern som bolaget tillhör. 12

13 Upplysningar till resultaträkning Not 1 Nettoomsättning Belopp i tkr Driftsbidrag från BoråsBorås Näriningslivs ekonomiska förening Provisionsintäkter 468 Övriga intäkter Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Belopp i tkr Revisionsarvode 32 Övriga uppdrag 15 Summa 47 Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 4 Kvinnor 11 Totalt 15 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Belopp i tkr Löner och andra ersättningar: Styrelse och verkställande direktör 729 Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnader samtliga anställda 440 Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter

14 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Belopp i tkr Räntekostnader, koncernföretag 113 Summa 113 Not 5 Bokslutsdispositioner Belopp i tkr Erhållet koncernbidrag Upplysningar till balansräkning Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Belopp i tkr Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 978 -Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut

15 Not 7 Eget kapital Belopp i tkr Specifikation av bundet och fritt eget kapital: Aktiekapital 100 Totalt bundet eget kapital 100 Balanserat resultat 1 Årets resultat - Totalt fritt eget kapital 1 Totalt eget kapital 101 Not 8 Skuld Borås Stad Belopp i tkr Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Belopp i tkr Upplupna personalkostnader 715 Upplupna pensionskostnader 458 Övriga upplupna kostnader Upplupna pensionskostnader år 2014 innefattar även kostnader om 14 tkr avseende

16 Underskrifter Borås 24 februari 2015 Ulf Olsson Styrelseordförande Morgan Hjalmarsson Styrelseledamot Anna Liljenby Styrelseledamot Torbjörn L. Johansson Styrelseledamot Hanna Grujovic Styrelseledamot Björn Bergquist Styrelseledamot Ida Legnemark Styrelseledamot Magnus Johansson Styrelseledamot Helena Ransjö Alcenius Verkställande direktör Marita Curran Personalrepresentant Min revisionsberättelse har lämnats den 2 mars 2015 Hans Gavin Auktoriserad revisor 16

17

18 Revisionsberättelse 18

19 Granskningsrapport, lekmannarevisorer 19

20 boras.com nilssoncrwth.se

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

4 c. Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

4 c. Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 4 c BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ) Verksamhetsberättelse 2012 Bixia Vind AB (publ) innehåll Foto: Mats Alm 3 4 4 5 2 Vd har ordet Om Bixia Vind AB (publ) Ägarstruktur Produktion 6 6 7 7 8 10 Bixia Vind AB (publ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter 11 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer