Årsredovisning ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 1"

Transkript

1 Årsredovisning ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 1

2 Innehåll VD har ordet Elnät Verksamhet Elnät Leveranssäkerhetsutveckling Elnät Nättariffens delar Elnät Nyckeltal Stadsnät - Verksamhet Stadsnät - Nyckeltal Kundtjänst och marknad Förvaltningsberättelse Ekonomiska nyckeltal Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Företagsledning Styrelse 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB

3 VD har ordet Ett mycket händelserikt år! En sammanfattning av 2013 ger bilden av Borås Elnäts genom tiderna mest intensiva år. Det har varit mycket utveckling och nydaning. Vi har genomfört en flytt av hela företaget och vi har drivit ett antal stora och omfattande projekt parallellt med allt som ska skötas i den ordinarie verksamheten. Trots detta är det få arbetsuppgifter som flyttats eller skjutits upp utan det mesta är väl genomfört enligt plan. Alla kollegor ställer upp och jobbar enträget och den lojaliteten är skälet till att det hela fungerar. Projekt 2031 långtidsplanering av elförsörjning För att förbereda Borås Elnät för det ökade krav på elförsörjning som en växande stad för med sig arbetar bolaget med en mycket långsiktig strategi. I Projekt 2031 samordnas stadens omfattande utbyggnadsplaner och det behov av elförsörjning som uppstår med det befintliga elnätets behov av reinvestering. Det är viktigt att den planerade investeringsvolymen, som är mycket hög men också helt nödvändig ur ett tekniskt långsiktigt hållbart perspektiv, planeras på ett resursmässigt optimalt sätt. I projektet identifieras bland annat behovet av att bygga en 130 kilovoltskabel i en ring runt Borås och från den distribuera nedtransformerad kraft in mot centrum och ut mot industriområden och landsbygd. Längs kabeln kommer ett antal mottagningsstationer att byggas och vi väljer av säkerhetsstrategiska skäl att bygga fler, men lite mindre enheter. Juridiska processer Förhandsreglering Förvaltningsrätten i Linköping meddelade i december 2013 dom i målet mellan cirka nittio elnätsbolag och Energimarknadsinspektionen (EI) om överprövning av de intäktsramar för elnätsintäkter som myndigheten meddelat. Bakgrunden är att EI i slutet av 2011 meddelade sitt beslut om intäktsram i den nya förhandsregleringsmodellen där den maximala nivån för våra elnätsintäkter under den kommande fyraårsperioden anges. Modellen, som i grunden var bra, kompletterades i sista stund med en ny tillämpning som förändrade förutsättningarna väsentligt. Bolagets hållning är att det är oacceptabelt att man i elfte timmen ändrar villkoren i en ny regleringsmodell utan föregående information. Myndigheten måste ge oss logiska och stabila förutsättningar som vi långsiktigt kan förhålla oss till. Utslaget i domen är att rätten gick helt på de överklagande bolagens linje och beslutade att det var fel av Energimarknadsinspektionen att använda sig av en övergångsmetod när de räknade fram intäktsramarna. Domen har dock överklagats av EI så det slutgiltiga beskedet kommer att dröja ännu en tid. Beskedet är trots allt mycket positivt, inte minst därför att det möjliggör fortsatta investeringar i leveranssäkerhet och förstärkning av nätet på kortare sikt. En fastställd dom skulle innebära att vi kan fortsätta anpassa våra elnätstariffer till verksamhetens behov. Bolaget har aldrig haft för avsikt att utnyttja hela det utrymme som ramen medger, utan fortsätter med en ansvarsfull utveckling med skäliga tariffer. Juridiska processer Avkastning och koncernbidrag Förvaltningsrätten i Jönköping har i januari 2014 meddelat dom i tvisten mellan en privatperson och Borås Stad. Ärendet som startade för ungefär ett år sedan handlar om rätten för ägaren att ta ut en avkastning på insatt kapital ur elnätsverksamheten. Anmälaren menar i sin begäran om laglighetsprövning att kommunens agerande strider mot kommunallagens självkostnadsprincip. Detta bestrider Borås Stad och hävdar att en skälig avkastning är tillåten enligt ellagen. Förvaltningsrätten gick dock på anmälarens linje och har i domen förklarat ett beslut fattat av Kommunstyrelsen och tre beslut fattade av Kommunfullmäktige som ogiltiga och därmed upphävda. Detta betyder praktiskt att de två styrdokument ägardirektiv och bolagsordning som årsstämman våren 2013 antog inte längre gäller utan det är de tidigare som vi har att följa. Besluten om koncernbidrag för 2012 är också ogiltiga samt beslutet om Borås Elnäts budget för I denna diskussion har också skäligheten i bolagets nättariffer ifrågasatts. En konkret jämförelse visar att vi ligger prismässigt lägst i förhållande till Sandhult-Sandareds Elektriska och Vattenfall som också har koncession för eldistribution i Borås Stad. Enligt Nils Holgerssonrapporten som kommer från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna ligger Borås Elnät en bra bit under medelpriset, så enligt min mening är vår tariffnivå skälig. Enligt Borås Stads jurister och branschens experter är ellagen överordnad kommunallagen vilket innebär att det är EIs meddelade intäktsram som anger taket för våra elnätsintäkter. Det är alltså inte kommunallagens självkostnadsprincip som hävdas i domen. Konsekvensen är att då rätten enligt detta synsätt gjort en felbedömning måste domen överklagas, vilket också har skett. Vi genererar ett gott positivt resultat till koncernen som naturligtvis också är till stort gagn för alla invånare i Borås, inte bara för dem som bor inom Borås Elnäts koncessionsområde. Koncernbidraget som kommunledningen enligt gällande skattelagstiftning borde ha full rätt att fördela mellan de i koncernen ingående bolagen är ägarens uttag av avkastning på insatt kapital. Jag vill påstå att vårt resultat i hög grad kan förklaras med att vi bedriver en effektiv verksamhet med fokus på kostnader och intäkter. Samtidigt har vi undantagslöst valt det långsiktigt bästa materialet och den mest långsiktiga tekniken. Detta gäller både ur kvalitetssynpunkt, där lång livslängd ger möjlighet att nyttja anläggningar efter ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 3

4 VD HAR ORDET den ekonomiska avskrivningstiden, och ur effektivitetssynpunkt, med så låga elektriska förlustvärden som möjligt. Detta är ett synsätt som präglat såväl reinvesteringsprogram som nybyggnation under mycket lång tid. Juridiska processer Överprövade upphandlingar Utvecklingen går mot allt fler överprövningsprocesser när det gäller upphandlingar. Bolaget som lyder under LUF, lagen om upphandling för försörjningssektorerna, har ett mycket noggrant och omsorgsfullt sätt att hantera hela processen och vi tar regelmässigt hjälp av de mest kompetenta konsulterna på respektive område. Trots detta tenderar antalet överprövningsprocesser att öka, vilket innebär både längre ledtider och ökade kostnader. Det senaste exemplet gäller den planerade mottagningsstationen för el som ska byggas på fastigheten Vinrankans södra del. ABB AB, som var den förlorande parten i upphandlingens första fas, lämnade in begäran om överprövning till Förvaltningsrätten i Jönköping, en process som vi vann. Mera om detta under rubriken Affärsområde Elnät. Vi har också under året avslutat de långdragna juridiska turerna kring byggandet av Mottagningsstation Sjöbo samt fått rätt i överprövningsprocessen gällande upphandling av schakt- och transporttjänster. Massmedial uppmärksamhet Naturskyddsföreningen och ett antal företag, menar i en debattartikel i Borås Tidning den 3 juni att Svensk Energi är ute och cyklar. Man tror att vår branschorganisation via kampanjen Ladda Sverige uppmanar sina medlemmar att sluta ge råd om energieffektivisering i syfte att kunna sälja mera el. Detta är ju självklart helt fel och det är svårt att förstå hur man kan tolka tydlig information så snett. Vi och kampanjen ser användning av el i stället för andra energislag som ett mycket effektivt sätt att minska vår klimatpåverkan. Vi uppmanar inte till ökad energikonsumtion utan smartare... Revision Det har vid tidigare genomförda revisioner identifierats några mindre förbättringsområden där bolaget rekommenderats att uppdatera sina dokument och rutiner. Utredningen pekade bland annat på ett behov av en övergripande riskanalys. Borås Elnät har alltid haft en god riskmedvetenhet och ett antal rutiner för att identifiera och följa upp riskområden, men en samlad analysrutin har saknats. Arbetet med att ta fram denna har påbörjats under året och kommer att vara färdig i februari En internkontrollplan har funnits under hela verksamhetsåret och bolagets principer för att förebygga och motverka oegentligheter kommuniceras och diskuteras kontinuerligt, bland annat på personalmöten. En övergripande kommunikationspolicy, där företagets sätt att kommunicera fastställs, har också arbetats fram under året. En upphandlingspolicy samt en detaljerad och instruktiv handbok för upphandling enligt LUF, lagen om upphandling för försörjningssektorerna, har också utarbetats och fastställts. Handboken är tillgänglig för all personal på företagets intranät och består av olika avsnitt med information, checklistor, blanketter och exempel. Flytt till Vinrankan Under våren gick flyttlassen från våra gamla lokaler på Pantängen och i kvarteret Elektra till de nyrenoverade i kvarteret Vinrankan. Ett jättearbete som man kunde ha vissa farhågor inför, men som gick fantastiskt smidigt tack vare en god planering och att alla ställde upp på ett utmärkt sätt. Allt är nu på plats och alla är överens om att resultatet blev mycket bra. Återbruk, som tidigare hyrde in sig på Vinrankan, är mer än nöjda med sina nya lokaler och likaså är Servicekontoret och Borås Energi och Miljö som nu har fått växa in i de ytor som vi lämnade. I månadsskiftet augusti/september hade vi invigning av våra nya lokaler samt öppet hus för allmänheten. Båda aktiviteterna var mycket positiva och Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande klippte kabel. Utveckling av vår organisation Då vi nu flyttat ihop verksamheten till en geografisk plats har det varit naturligt att se över bolagets organisation. I samband med vår flytt, officiellt från och med den 1 april 2013, aktiverades den planerade organisationsuppdateringen. Främst innebär det att Serviceavdelningen flyttats in under Affärsområde Elnät och benämns i fortsättningen Servicegruppen. Affärsområdets tidigare chef har också efter många års tjänst valt att gå i pension och hans efterträdare har rekryterats. Vissa andra förändringar, som exempelvis att tillsätta en ny funktion som fastighetsansvarig, är också genomförda. Vision och värdegrund Ett omfattande projekt som syftar till att identifiera företagets övergripande utvecklingsområden och med detta som bas utveckla och modernisera vår vision och värdegrund startades under Företagsledningen har dragit upp riktlinjerna för arbetet och all personal har sedan involverats. Målet är att vi under 2014 ska kunna ta ett helt nytt koncept med Service som röd tråd i bruk. Systemutveckling En resurskrävande verksamhet är uppdatering och utveckling av bolagets olika IT-system och helheten har under året utvecklats mycket positivt. Vi har bland annat jobbat med implementering av ClickView och uppgradering till nya DP Power, men det riktigt stora arbetet har varit projekt BFUS som vi startade upp redan i juni 2012 och som vi genomför tillsammans med Borås Elhandel. CGI, som är utvecklare och leverantör av systemet, har gått så långt i sin utveckling att det kan betraktas som ett helt nytt system. Därför har arbetet med att konvertera all data in i den nya miljön och sätta upp alla parametrar varit omfattande. Under 2013 har mycket förberedande arbete lagts ned i projektet och skarp konvertering och driftsättning kunde ske i oktober. Efter ett antal rättningar och justeringar har nu flera faktureringskörningar genomförts och systemet fungerar allt bättre. Projektet övergår i driftläge under Q1 2014, efter mer än ett och ett halvt års intensivt arbete. Håkan Engblom, vd, Borås Elnät AB 4 ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB

5 Bilder från den officiella invigningen av Vinrankan den 30 augusti samt från det öppna hus som ordnades för allmänheten den 7 september. ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 5

6 Affärsområde Elnät Verksamhet Borås Elnät ABs uppgift är att tillhandahålla elnättjänster inom det egna nätområdet. Nätområdet utgör dock inte samma geografiska yta som Borås stad, utan cirka 75 procent av elnätskunderna i kommunen är anslutna till vårt elnät. Inom Borås kommungräns är även Vattenfall och Sandhult-Sandareds Elektriska förening nätägare. Eldistributionssystemet är en bärande del i infrastrukturen och främjar utvecklingen av Borås. Vi arbetar därför löpande med investeringsprojekt för att möta stadens expansion. Under budgetåret 2013 sjösattes en ny organisation inom Affärsområde Elnät. Omorganisationen innebar att utförarverksamheten, Serviceavdelningen, och tidigare Affärsområde Elnät gick samman. Vi skapade även en Mätgrupp inom affärsområdet, vilken ansvarar för mätare och mätinsamling med tillhörande system. Efter nästan ett år med den nya organisationen kan vi konstatera att det blev mycket bra. Vi har fått ett bättre, närmare och effektivare samarbete runt de investerings- och underhållsarbeten som utförs inom vår elnätsverksamhet och vi har även fått en större Vi-anda inom affärsområdet. Även tydligheten runt ansvaret för mätfrågor har stärkts. Sammantaget gör detta att vi blir bättre rustade för att möta de stora utmaningar som vi ser och planerar för i framtiden. Samhällsplanering och utveckling av elnätet Elnätsverksamheten är inne i en fortsatt expansiv utbyggnadsperiod, styrd av samhällsutvecklingens krav. Nya bostads- och industriområden planeras där elnätet idag inte är utbyggt. Stora planerade kommunala infrastrukturella investeringar som nytt kraftvärmeverk och reningsverk är exempel på projekt vilka initierar förstärkningar och utbyggnad av elnätet. En genomgripande utredning om elförsörjningen av Borås i framtiden genomfördes för några år sedan. Resultatet av utredningen är Projekt 2031, en långsiktig plan för att möta stadens utveckling och även förnya elnätet. Projektet innefattar en plan för att på sikt ersätta nuvarande 30 kilovoltssystem med en ring av 130 kilovolts kabelledningar och med nya transformatorstationer runt Borås. Investeringsprojekt För våra 130 kilovoltsprojekt har det byggmässigt varit lite av ett mellanår. Året har i stället präglats av ett intensivt arbete med att genomföra upphandling och planering för flera av de stora transformatorstations- och kabelprojekt som ryms inom 2031-projektet. Upphandlingen av mottagningsstation Vinrankan har kantats av vissa problem där vi fick vår upphandling överprövad och ärendet fick avgöras i Förvaltningsrätten i Jönköping. Rätten gick dock på vår linje, och nu vid årsskiftet 2013/2014 är vi åter igång men tyvärr sex månader försenade. Vi planerar nu för att den nya stationen ska stå färdig under våren Ett annat projekt där planeringsarbetet har påbörjats är anslutningen av det nya kraftvärmeverket vid Sobacken. Verket kommer att generera stora eleffekter varför elanslutningen kommer ske via en ny 130 kilovolts mottagningsstation och vidare till den planerade ringen med 130 kilovoltskabel runt staden. Under 2013 har det även arbetats intensivt med planering och projektering för den tidigare nämnda 130 kilovoltslingan runt Borås. Slingan planeras starta med en första kabeletapp mellan Sjöbo och Kyllared och sedan vidare via Bergsäter, Kråkered, Sobacken, Vinrankan och vidare in mot centrum. För närvarande pågår arbeten med koncessionsansökningar för flertalet av delsträckorna. De 33 år gamla reläskydden i fördelningsstation Hultasjön byttes ut under hösten. Utöver intern projektledare deltog även Servicegruppen med personal för att utföra bytet. Detta är ett koncept som provats tidigare i samband med Sjöboprojektet och syftet är, utöver att personalen ska få en bättre anläggningskännedom, att utveckla personalen inom ett bredare arbetsområde. När det gäller investeringar i lokalnätet, har detta fortsatt eftersom nya bostadsområden byggs och nya industrier etableras. Borås Stads invånarantal växer med en procent per år, vilket medför att flera nya projekt startats upp. Investering i nya transformatorstationer 10 kilovolt/0,4 kilovolt för bostäder på såväl Hestra som Druvefors har genomförts utöver de stationer som reinvesterats av åldersskäl. Med anledning av hög belastning i Tosseryd, Frufällan och Skogsryd har vi där ersatt äldre klen matning med ett kraftigare förband. På så sätt minskas förluster samtidigt som området kan försörjas med god leveranssäkerhet inom överskådlig tid. Utbyggnaden av Viareds industriområde ställer krav på såväl förstärkning och utbyggnad av lokalnätet som på omfattande ombyggnadsarbeten av det befintliga 130 kilovoltsnätet. Större delen av dessa nätdelar kommer att flyttas och förläggas i nya sträckningar. För att möjliggöra denna ombyggnation byggs vår befintliga station Viared ut med ett flertal kabelfack på 130 kilovoltsnivå samt utökas på 10 kilovoltsnivån för att klara de tillkommande industriområdena. Under hösten beviljades vi ledningskoncession på 130 kilovoltssträckan Sjömarken Viared. Konsulthjälp har upphandlats för att genomföra en om- och utbyggnad av transformatorstationen. Driftgruppen Borås Elnäts driftgrupp består av två enheter, där en arbetar med planering och projektering och den andra med driftläggning och underhållsplanering för elnätet. År 2013 var ett händelserikt år för driftgruppen. Två nya medarbetare har tillkommit efter omorganisation och rekrytering i samband med en pensionsavgång. Samarbetet med servicegruppen har också utvecklats och förbättrats, vilket inte minst varit ett resultat av att båda grupperna numera finns på samma våningsplan i Borås Elnäts nya kontor. Allra störst inverkan har flytten till nya lokaler haft på kontrollrumsgruppen, som fått en bättre disponerad yta och en mer funktionell kontrollrumsarbetsplats. 6 ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB

7 Anslutning av ny nätstation på Viared västra. Då all planering och projektering för nya investeringsprojekt utförs inom driftgruppen har personalen här haft ett intensivt år med alla de stora investeringsprojekt som planeras i staden. Arbetet med koncessionsansökningar för den planerade 130 kilovoltsringen är resurskrävande och innefattar miljökonsekvensbeskrivningar och samråd/kontakter med bland annat fastighetsägare, kommun, länsstyrelse och myndigheter. Ett annat område som hanteras inom gruppen, och som kräver mycket resurser, är alla de upphandlingar som följer med de stora investeringsprojekten. Arbetsbelastningen blir än större och kostnaderna högre när man hamnar i överprövningsprocesser, som vi gjorde under Servicegruppen Borås Elnäts servicegrupp utgör en strategisk resurs för arbeten inom vårt elnät. Gruppen ansvarar även för underhåll och investeringsarbeten på entreprenad inom kommunens gatubelysningsnät. För att hålla en hög leveranssäkerhet samt uppfylla gällande myndighetskrav driftbesiktigas våra högspänningsanläggningar regelbundet. Våra nätstationer inspekteras en gång per år medan mottagnings- och sekundärstationer besöks med tätare intervall. I dessa genomförs även en servicegenomgång under sommarmånaderna. Då är belastningen lägre i elnätet, vilket gör det möjligt att koppla ifrån anläggningarna för att utföra arbeten. Nätstationerna får service vart åttonde år viket innebär att ett femtiotal stationer får en grundligare genomgång varje år. Under 2013 har även en hel del investeringsarbeten och reinvesteringar gjorts. Ett flertal nya nätstationer har byggts och gamla stationer har ersatts med nya. Eftersom vi hela tiden strävar efter att effektivisera vår verksamhet, tekniskt och ekonomiskt, har vi infört ett automatiserat driftlager där vi genom att införa beställningsnivåer fått en bra kontroll på materielvolymen. Därmed ökar tryggheten angående materielförsörjningen samtidigt som vi inte har stora lagervärden med ökad kostnad till följd. Vi har även rekryterat en ny distributionselektriker under 2013 för att möta våra kommande utmaningar kring kompetensöverföring och antalet ökande inkomna uppdrag. Mätgruppen Borås Elnäts mätgrupp arbetar med att underhålla elnätets mätsystem så att rätt mätvärden levereras in i rätt tid. Vi har två mätsystem ett med elnätskommunikation och det andra med radiokommunikation vilka levererar in mätvärdena från våra kunder. Systemen har en mycket hög leveranssäkerhet och vi får in 99 procent av alla cirka mätvärden under det första dygnet. Ibland uppstår dock problem i överföringen, vilket medför felsökning ute i fält för att lokalisera och åtgärda den störning som orsakar felet. Mätgruppen sköter även alla anmälningar från elinstallatörer och uppsättningar av nya mätare. Under året har ett nytt projekt med utbyte av alla våra högspänningsmätare påbörjats, vilket kommer att pågå under ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 7

8 AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT Leveranssäkerhetsutveckling En hög leveranssäkerhet inom elnätet är av största vikt för våra kunder. Inga avbrott med längre varaktighet än sex timmar är vårt mål vid störningar. Vid planerade arbeten tillåts högst fem timmars avbrottstid. Dessa interna regler ska ses mot bakgrund till myndigheternas krav på ersättning vid avbrott som i princip gäller från ett avbrott som varat mer än tolv timmar. När det gäller driftstörningar under året kan vi konstatera att antalet högspänningsstörningar låg något högre än de senaste åren och att samhällskostnaden för dessa uppgick till tkr. Anledningen till den något högre störningsstatistiken för det gångna året kan till viss del härledas till de många byggnadsarbeten som pågår inom vårt nätområde. Det är tyvärr inte ovanligt att kablar skadas vid schaktarbeten. Av diagram 2 och 3 framgår antalet störningar och samhällskostnaden under respektive angivet år. Med samhällskostnad menas kundernas avbrottskostnader, schablonmässigt beräknade från Svensk Energis mall. Högspänningsstörningar Lågspänningsfel Antal Antal År År 10 kv 30 kv 130 kv Servisfel Fördelningsfel Antal störningar, medelvärde under 5 år Antal störningar, medelvärde under 5 år Samhällskostnad, högspänningsstörningar Mkr 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Med samhällskostnad menas kundernas avbrottskostnader, schablonmässigt beräknade utifrån Svensk Energis mall. 10 kv 30 kv 130 kv Samhällskostnad medelvärde under 5 år 8 ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB

9 Nättariffens delar För att kunna få el behöver en elkund, enligt gällande lagstiftning, alltid ha två leverantörer, ett nätbolag och ett elhandelsbolag. Elnätsverksamhet är fortfarande ett myndighetsövervakat monopol och som nätbolag svarar vi för våra lokala kunders eltransportbehov från valfri produktionplats i landet. Kvalitets- och leveranssäkerhet ligger också inom vårt ansvarsområde. Elkunden köper sedan elenergi från valfri elhandlare/-producent. Nedan visas hur vi disponerar intäkterna från nätavgifterna. Anslutning till det nationella nätet (22 %) Det svenska stamnätet och de därtill kopplade regionala näten utgör elsystemets ryggrad. Det lokala elnätet är anslutet till regionnätet i närområdet. Genom nätavgifter till regionnätsägaren köper vi kundernas rätt att få el överförd från fri produktionsplats fram till det lokala elnätet. Kostnaderna för detta utgör 22 procent av nättariffen. Finansiella kostnader för anläggningarna (40 %) Det lokala elnätet består av ett ledningssystem som via ett antal transformeringssteg når den enskilde kundens anläggning. Från volt transformeras spänningen ner till 400 volt via nio mottagnings- och fördelningsstationer, ett cirka 158 mil långt ledningsnät med 441 lokala transformatorstationer och kabelskåp. Det lokala elnätet når ut till omkring kundanläggningar. Anläggningarna befinner sig i dag i ett bra och driftsäkert skick efter ett långsiktigt genomfört reinvesteringsprogram. Anläggningarna representerar ett stort värde och kostnaden för det nedlagda anläggningskapitalet motsvarar 40 procent av nättariffen. Drift och underhåll (20 %) Anläggningarna kräver tillsyn, underhåll, ombyggnation och anpassningar för att en hög leveranskvalitet och elsäkerhet ska upprätthållas. För att åtgärda fel som inträffar under icke ordinarie arbetstid finns en beredskapsorganisation tillgänglig under årets alla timmar. Drift och underhåll utgör 20 procent av nättariffen. Diagram över fördelning av nättariffen Energiförluster (5 %) Vid överföring och transformeringssteg uppstår värmeförluster i transformatorer, ledningar och säkringar. Energiförlusterna uppgick 2013 till 19 GWh, vilket motsvarar 3 procent av den totala elenergiomsättningen. Bolaget köper in elenergi för att täcka dessa energiförluster. Dessa utgör 5 procent av nättariffen. 4 % 1 % 5 % 20 % 8 % 22 % Myndighetsavgifter (1 %) Nätövervaknings-, elsäkerhets- och elberedskapsavgift till energimyndigheten motsvarar 1 procent av nättariffen. 40 % Kundadministration (4 %) Kostnader för kundadministration utgör 4 procent av nättariffen Övriga bolagsgemensamma kostnader (8 %) Kostnader för forskning och utveckling, centraladministration och omstruktureringar står för 8 procent av nättariffen. Anslutning till det nationella nätet Finansiella kostnader för anläggningarna Drift och underhåll Energiförluster Myndighetsavgifter Kundadministration Övriga bolagsgemensamma kostnader ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 9

10 AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT Tekniska nyckeltal Anläggningar Eldistribution, antal mottagnings- och fördelningsstationer (st) Nätstationer (st) Kabelskåp (st) Kopplingslådor (st) Ledningsnät 130 kv (km) varav nedgrävd kabel (km) Ledningsnät 30 kv (km) varav nedgrävd kabel (km) Ledningsnät 10 kv (km) varav nedgrävd kabel (km) Ledningsnät 0,4 kv (km) varav nedgrävd kabel (km) 24,5 14,6 61,3 61, ,3 14,4 61,6 61, ,3 14,4 61,6 61, ,3 14,4 73,8 64, Anläggningarnas status, medelålder, år Mottagnings- och 22,7 21,7 24,5 23,5 fördelningsstationer Nätstationer 16,5 16,1 15,5 14,9 Kabelskåp 21,2 20,3 19,4 18,5 Leveranssäkerhet, nyckeltal redovisade till Energimyndigheten Avbrottsfrekvens aviserade avbrott 0,067 0,029 0,045 0,050 Avbrottsfrekvens oaviserade avbrott 0,880 0,300 0,210 0,300 Medelavbrottstid aviserat (min) 2,60 1,53 2,50 2,60 Medelavbrottstid oaviserat (min) 24,80 11,10 11,10 5,70 10 ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB

11 Arbete i samband med en villaanslutning i Tosseryd. ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 11

12 Affärsområde Stadsnät Erbjuder tillgång till boråsarna 2013 har varit ett intensivt år för affärsområdet där tonvikten legat på fiberanslutning av privata hushåll. Affärsområdet har bland annat tillsammans med AB Bostäder under året fiberanslutit över hushåll. Vid årets slut hade i princip hela AB Bostäders bestånd, eller hushåll, tillgång till en egen fiberanslutning i lägenheten. Parallellt med arbetet tillsammans med AB Bostäder har arbetet med varumärket SplitVision fortsatt. Varumärket har varit bärare av tjänsteleverantörernas erbjudanden till hushållen i samband med fiberanslutningen av lägenheten eller villan. Kommunikationen mot de stadsnätsanslutna kommuninvånarna har knutits mot stadsnätets vision Porten till allt möjligt. Stadsnätets kärnvärden har även präglat kommunikationens olika delar. Stadsnätet är lokalt och syftar endast till att serva boråsarna. Stadsnätet är oberoende och erbjuder alla tillträde utan en dold agenda. Genom stadsnätsanslutningen har kommuninvånaren möjlighet att beställa bredbandstjänster på en konkurrensutsatt marknad där endast oberoende och fristående tjänsteleverantörer konkurrerar, och det på lika villkor. Stadsnätet är framtidsförberett och är genom sin fiberoptiska teknik den säkraste investeringen för alla fastighetsägare. I dagsläget finns ingen känd metod för snabbare och säkrare datatrafik än via fiberkabel. I linje med stadsnätets kärnvärden har även mycket kraft lagts på att kommunicera på ett lättillgängligt vis med den stadsnätsanslutna kommuninvånaren. Reklamutskick, annonsering och information har under året genomförts med möjlighet för mottagaren att få information på sitt eget modersmål. Under andra halvan av 2013 vann Affärsområde Stadsnät en upphandling och levererade ett stort antal förbindelser till Borås Stad för att försörja olika sociala verksamheter med datakommunikation. Den utmanande leveransen genomfördes och var möjlig tack vare ett väl fungerande samarbete med flera lokala entreprenörer. Stadsnätet har även under året levererat förbindelser till ett större antal mobilmaster i kommunen som tillhör mobilteleoperatören Hi3G. Tillsammans med 2012 års leveranser av förbindelser till operatörerna Tele2s och Telenors mobilmaster, levererar nu stadsnätet en stor mängd förbindelser till mobiltelefonimarknaden, vilket möjliggör bra täckning och moderna mobiltjänster i Borås. Tillsammans med Västra Götalandsregionen och övriga stadsnät i Västsverige har stadsnätet i Borås drivit arbetet för att bolagisera stadsnätens regionala verksamhet. Formerna för ett av VGR och kommunerna samägt bolag kallat Netwest har arbetats fram och presenterats för regionpolitiken. Under 2014 kommer förslaget även att presenteras för regionens kommuner. Syftet med bolaget är att stärka de konkurrensneutrala stadsnätens verksamhet och motverka en återmonopolisering av kommunikationsnäten i regionen. Arbetet med Netwest har ivrigt påhejats av flera stora nationella operatörer, vilka är rädda för en situation där Telia/Skanovas ställning i regionen blir för dominerande. På uppdrag av kommunledningen i Borås har Affärsområde Stadsnät påbörjat en kartläggning av hur Borås Stad genom stadsnätet skulle kunna arbeta för att nå regeringens bredbandsmål för år Målet innefattar att 90 procent av kommuninvånarna ska ha tillgång till en bredbandsförbindelse om minst 100 Mbit/s. Det är med entusiasm som stadsnätsorganisation har arbetat med uppgiften, eftersom verksamheten redan från ett tidigt stadium har byggts för att i framtiden kunna ansluta samtliga kommuninvånare. Utsikterna för att i ett snabbare tempo kunna nyttja både befintligt stadsnät och den kanalisation som förlagts under åren upplevs som mycket stimulerande. Fastighetsägarmarknad Arbetet tillsammans med AB Bostäder för att fiberansluta hela lägenhetsbeståndet slutfördes under året. Det samarbetsavtal som vi ingick 2011 är en betydande byggsten och det långsiktiga avtalet utgör bästa tänkbara plattform för vidare spridning av SplitVisions öppna stadsnätslösning i Borås. Efterfrågan på såväl fiberanslutningar som konkurrensneutrala nät har förefallit fortsatt öka under året. Fastighetsägare, byggherrar och markexploatörer samt bostadsrättsföreningar ser ofta en IT-infrastruktur som den stadsnätet erbjuder som ett förstahandsval. Hyresgäster, husköpare och föreningsmedlemmar kan då dra nytta av det utbud och den konkurrens som skapas i ett öppet nät. En konkurrens som i sin tur ger lägre priser och som inte lämnar kunderna åt en enda tjänsteleverantör utan möjlighet att byta. Operatörsmarknad Operatörsmarknaden utgörs av kunder som samtliga förvaltar egen infrastruktur i olika former som exempelvis nationella och internationella bredbandsbolag och stora företag eller organisationer. På operatörsmarknaden har verksamheten under 2013 varit fortsatt framgångsrik med produkterna Svartfiber, Stadsnät fiber och Serverhotellet Berget. Svartfiber Produkten Svartfiber riktar sig i huvudsak mot kundsegmentet Nationella operatörer. Stadsnätet har fortsatt att arbeta med en zonbaserad prissättningsmodell som syftar till att ännu bättre omsätta stadsnätets lokalkännedom och närvaro i ett värde för näringslivet i Borås. Det sker genom att tydligare koppla operatörens pris mot de geografiska förutsättningarna i stället för en trubbigare avståndsberoende faktor. Resultatet är lägre operatörskostnader där stadsnätet är välutbyggt. Det kan därtill ske utan att olika operatörer erbjuds varierande pris på förbindelser till samma slutkund. Den pågående utbyggnaden av mastinfrastruktur i kommunen har genererat många förbindelser under 2013 liksom åren innan dess. Ökningen av smarta telefoner och surfplattor driver på utvecklingen och ställer höga krav på mobiltelefonioperatörerna, som i största möjliga utsträckning vill ha fiberförbindelser till sina master. Borås Stad utgör en fortsatt betydande kund för produkten Svartfiber. Försäljningsutvecklingen under 2013 har tagit ytterligare ett rejält kliv till följd av en genomförd upphandling, vilken resulterade i att stadsnätet levererade ett stort antal förbindelser. 12 ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB

13 Byte av mediabox i samband med migrering från Bornet till SplitVision Borås Stadsnät i Lundaskog. Stadsnät Fiber Målgruppen för transmissionsprodukterna med samlingsnamnet Stadsnät Fiber utgörs i huvudsak av kundgrupperna Nationella operatörer och Lokala IT-bolag. Penetrationen på marknaden har kommit att bli mycket hög. Försäljningen av produkterna är stabil och drivs av ett ökat kapacitetsbehov i slutkundsledet beroende på allt mer komplexa och kapacitetskrävande tjänster. Stadsnätet har genom produkten Stadsnät Fiber en underleverantörsroll till en samling framgångsrika lokala IT-bolag. Dessa har framgångsrikt konkurrerat med de nationella operatörerna om företagen i Borås. De företag som flyttar in i de nya industriområdena på bland annat Viared kommer som följd av produkten Stadsnät Fiber att få ett större utbud av tjänsteleverantörer att välja bland. Serverhotellet Berget Verksamhetens anläggning fungerar som ett gränssnitt mot såväl Nationella operatörer som Lokala IT-bolag där de senare står för en klar majoritet av nyttjandet. Serverhotellet Berget kan beskrivas som stadsnätets torghandel där säljarna delar på kostnader för kostsam infrastruktur som skalskydd, elkraft och kyla. Anläggningen utgör en sänkt etableringströskel för såväl lokala tjänsteleverantörer som för nationella operatörer som vill marknadsföra sig mot näringslivet i Borås. Nätstrategiskt är anläggningen viktig som ett huvudnav där majoriteten av förbindelserna levereras till kunden på ett enda ställe. Det är mer kostnadseffektivt än att förbereda stadsnätet för leveranser till flertalet mindre och kundunika nav runt om i kommunen. Tjänsteleverantörsmarknad På tjänsteleverantörsmarknaden finns de leverantörer som marknadsför bredband, telefoni och tv-tjänster mot privata hushåll på den svenska och europeiska marknaden. Tjänsteleverantörerna opererar i normalfallet inga egna lokala nät utan är beroende av den lokalt utbyggda infrastruktur som stadsnäten erbjuder. Leverantörernas närvaro på SplitVisions öppna plattform skapar konkurrens, vilken genererar ett värde för anslutna hushåll. Genom att stadsnätet är anslutet till i stadsnätsbranschen nationella gränssnitt mot tjänsteleverantörer, sänks etableringströskeln för dessa. Privatmarknad Målgruppen på privatmarknaden utgörs av såväl boende i stadsnätsanslutna fastigheter (Triple Play) som invånare i Borås Stad genom fasta internetanslutningar via telefonnätet (ADSL). Stadsnätets egna tjänster på privatmarknaden under varumärket Bornet kommer att vara avvecklade i samband med att pågående migreringsperiod till SplitVision avslutas. Bornets ADSL-produkt har sedan några år stagnerat och krympte ytterligare under Produkten marknadsförs på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens och ett förpackningsövertag hos den stora skara nationella konkurrenter som erbjuder ADSL i kombination med tv och telefoni. De tekniska begränsningar som telefonnätet medför gör det även svårt att kunna erbjuda den stabilitet och prestanda som en ökande andel kunder efterfrågar. ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 13

14 AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT Tjänsteleverantörer och anslutningar Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (företag) Bahnhof AB Bredband2 i Skandinavien AB Candidator AB DGC Access AB Evry One Borås AB Fantastiskt Sweden AB Grandin ITC AB Göteborg Energi GothNet AB IP-Only Networks AB Koneo/Docin AB Make IT I Borås AB Navipro System AB Sverige AB Office IT Partner Sjuhärad AB PCL Data AB Pulsen Production AB Quadracom AB/Riksnet Switch IT & Telefoni AB TDC Sverige AB Tele2 Sverige AB Telenor Sverige AB TeliaSonera Sverige AB Teracom AB Trafikverket ICT Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (privat) AllTele AB Bahnhof AB Bredband2 i Skandinavien AB Bitcom Boxer Sverige AB Sverige AB Sappa AB Telecom 3 Sverige AB Tele2 Sverige AB Tyfon Svenska AB Nyckeltal stadsnätet Boråsbaserade tjänsteleverantörer (företag) Övriga tjänsteleverantörer (företag) Tjänsteleverantörer (privat) CORE-noder Förlagd fiberkabel (km) Anslutna fastigheter DSL-stationer ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB

15 Nedläggning av rör för fiberkabel på Herrljungagatan under ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 15

16 Kundtjänst och marknad Kommunikation med våra kunder Kundtjänst är en central funktion hos Borås Elnät, där avdelningens medarbetare står för en stor del av företagets externa kommunikation. Kundtjänstavdelningens primära syfte är att vara tillgänglig för kunderna samtidigt som en omfattande administration och fakturering ska skötas på ett effektivt sätt. Våra kunder finns i alla ålderskategorier och inom alla grupper i samhället. Därför krävs flexibilitet när det gäller kontaktvägarna in till oss. Under 2013 har cirka telefonsamtal ringts till växel och kundtjänst. Dessutom har fakturor och drygt påminnelser skickats ut. Strax över flyttanmälningar har hanterats liksom ett stort antal byten av elhandelsföretag. Den genomsnittliga kötiden för ett telefonsamtal till kundtjänst har under året legat på 58 sekunder. Därmed är det interna målet för kötiden på under 60 sekunder uppfyllt. Organisation på kundtjänst 2013 har varit ett utmanande år för företagets kundtjänstavdelning. Arbetet med uppgraderingen av företagets affärssystem för kundadministration och fakturering har tagit mycket tid i anspråk i form av tester och utbildning. I november skedde driftsättningen men visst arbete kvarstår även efter driftsättningen innan alla nya rutiner finns på plats. Det tidskrävande arbetet med implementeringen av det nya affärssystemet har medfört att det inte funnits tid för något övrigt utvecklingsarbete inom kundtjänstavdelningen under det gångna året. En mindre omorganisation genomfördes under hösten 2013 när en reskontraansvarig rekryterades till kundtjänstavdelningen. På så sätt tillkom en specialistfunktion, vilket underlättar avdelningens framtida arbete. Den 2 januari 2014 tillträdde också en ny kundtjänstchef. Vid flytten till Vinrankan avslutades samarbetet med Borås Energi och Miljö, där vår kundtjänstpersonal ansvarat för växelfunktion och reception för båda bolagen. Växelfunktionen för Borås Elnät övertogs då av Borås Stad. Det mångåriga faktureringssamarbetet med Borås Elhandel kvarstår, däremot ansvarar Borås Energi och Miljö för sin egen fakturahantering från och med våren Antalet personliga besök har minskat sedan flytten från centrala Borås. Vår nya placering ställer stora krav på alternativa kontaktvägar till kundtjänst. Utöver telefon och personliga besök kan våra kunder kommunicera med oss via e-post, en chatfunktion på vår webbplats samt på Facebook. Hög tillgänglighet är viktig, liksom lyhördhet inför hur våra kunder kan och vill ta kontakt med oss. Information till våra kunder Utöver den möjlighet till tvåvägskommunikation som kundtjänst erbjuder, har vi flera envägskanaler för att informera våra kunder. Idag utnyttjar vi textrader på våra fakturor, vårt nyhetsbrev Upplyst som bifogas våra fakturor med jämna mellanrum, webben samt välkomstbrev till nya kunder. Innehållet utvärderas kontinuerligt för att det ska vara aktuellt, relevant och motsvara mottagarnas behov. Företaget har tre publika webbplatser; Borås Elnät, Bornet och SplitVision Borås Stadsnät. Under 2013 har närmare besök gjorts på de tre hemsidorna. För att ytterligare förbättra vår service via webben planeras för en uppgradering av samtliga webbplatser under I samband med det kommer vi även att förbättra och automatisera informationsflödet i samband med driftstörningar i såväl el- som fibernätet. Kundadministration för komnätstjänster Arbetet med att växla över kunder från tjänsteleverans via Bornet till det öppna stadsnätet SplitVision har fortsatt under året. Den sista etappen av migreringen av AB Bostäders lägenheter från Bornet till SplitVision har avslutats under året varvid antalet Bornetkunder minskat väsentligt. Fortfarande återstår en del minde villaområden och bostadsrättsföreningar liksom affärsområdets ADSL-kunder. 16 ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB

17 ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 17

18 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Borås Elnät AB, org.nr , får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt Borås Elnät AB ägs sedan av Borås Stadshus AB som är moderbolag i en av Borås Stad helägd koncern. Bolagets uppdrag Vårt uppdrag är att trygga en viktig infrastruktur för el- och kommunikationsnät i Borås Stad genom att tillhandahålla en plattform för fri konkurrens på elmarknaden, samt att utveckla konkurrensen på såväl privat- som företagsmarknaden inom datakommunikation. Vår övergripande vision och mål för 2013 är Att främja utvecklingen i Borås Stad genom att tillhandahålla en konkurrenskraftig infrastruktur med en hög leveranssäkerhet för eldistribution och datakommunikation. Ägardirektiv och bolagsordning Bolaget fick sina viktigaste styrdokument ägardirektiv och bolagsordning uppdaterade Uppdateringen gällde Affärsområde Stadsnät och syftade till att på ett tydligare sätt styra verksamheten mot affärsmodellen för ett öppet nät i stället för mot rollen som tjänsteleverantör, ett arbete som kontinuerligt fortskrider och utvecklas. Vid årsstämman 2013 fastställdes också en uppdatering av dessa styrdokument. Dels infördes den 1 januari 2013 nya regler i kommunallagen som berör ägarstyrningen av de kommunala bolagen där Kommunstyrelsens uppföljningsplikt infogades i dokumenten. Och dels lades en instruktion om kommunallagens självkostnadsprincip och ägarens möjlighet att ta ut en skälig avkastning på insatt kapital till. En ny text behövdes också till följd av att Kommunfullmäktige i budget 2012 gav Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att slutföra arbetet med en klimatkompensationsfond. I en dom meddelad av Förvaltningsrätten i Jönköping gällande mål nr , , , upphävs Kommunfullmäktiges och därmed också årsstämmans beslut och de 2013 uppdaterade dokumenten blir ogiltiga. Det innebär att styrdokumenten ägardirektiv och bolagsordning från 2011 åter gäller. Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. Verksamheten Borås Elnäts huvudsakliga uppdrag är att distribuera elenergi. Uppdraget, som innebär ett monopolförhållande, är organiserat som ett eget affärsområde inom bolaget. Eldistributionen sker huvudsakligen från mottagningspunkter i det regionala kraftnätet men också från lokala kraftproduktionsanläggningar. Distributionsområdet omfattar Borås centralort samt Frufällan, Brämhult, Gånghester och Målsryd, allt inom Borås Stad. Det ger en täckning motsvarande cirka 75 procent av kommunens elnätskunder vilket i sin tur innebär ungefär avtal. Fastställande av tariffer (nätavgifter) sker utifrån kravet på kostnadsriktighet i den mening att varje kundkategori ska betala en avgift som motsvarar de kostnader den är upphov till. Merparten av kostnaderna för nätavgiften är beroende av den kapacitet som ställs till kundens förfogande. Affärsområde Stadsnät tillhandahåller en infrastruktur för datakommunikation med en täckning över hela kommunen. Affärsområdet genomför nu successivt ett byte av affärsmodell och lämnar rollen som tjänsteleverantör under varumärket Bornet, för att i stället tillhandahålla ett öppet nät benämnt SplitVision, med fri konkurrens. Den ekonomiska tillväxten har planat ut men lönsamheten har ändå stabiliserat sig på en god nivå. Planerade och genomförda investeringar är till största delen säkrade av ingångna affärsavtal. Kundtjänstavdelningen är den samlande länken när det gäller våra kundkontakter. Vi har en för kunden effektiv debiteringssamverkan med Borås Elhandel där vi sköter fakturering av levererad el. Samverkan med Borås Energi och Miljö har under året avvecklats med anledning av bolagets flytt samt den omfattande uppgradering/ förändring av vårt kundadministrativa system som genomförts under året. Under året har bolagets organisation setts över och en uppdatering genomförts. Behovet är identifierat främst av ett genomfört projekt, TESLA, som syftat till att utreda och analysera alla processer och arbetsflöden inom Affärsområde Elnät och Serviceavdelningen. Även det faktum att vi nu samlokaliserat verksamheten har haft betydelse. Resultatet innebär att vi under våren 2013 bland annat flyttade in Serviceavdelningen under Affärsområde Elnät. Miljö En viktig del i den dagliga verksamheten har länge varit att minimera vår miljöpåverkan på omgivningen. Vi arbetar med ett projekt som syftar till att miljöcertifiera hela bolaget enligt ISO Riskfaktorer Bolaget har en lagbunden skyldighet att följa med samhällsutvecklingen och bygga ut elnätet så att våra kunders elbehov tillgodoses. Detta påverkar bolagets ekonomiska utveckling genom en ökad investeringsvolym i nya anläggningar samt genom att vi ibland tvingas flytta eller utrangera befintliga installationer. En betydande del av bolagets ekonomiska resultat kan kopplas till att vi kan fortsätta att utnyttja redan avskrivna anläggningar. Vi hanterar avvägningen av dessa frågor genom ett nära samarbete med Borås Stad där vi tillsammans strävar efter att så långt som möjligt samordna och optimera stadens utbyggnad. Förlustenergi utgör en stor andel av bolagets årliga kostnader och kan variera kraftigt mellan åren. Vi tillämpar en försiktighetsprincip som går ut på att aktivt följa marknadspriset på elbörsen Nord Pool. När vi bedömer marknadsläget som gynnsamt köper vi för ett längre intervall och undviker därigenom stora prisfluktrationer mellan åren. Vi upphandlade under 2011 förlustenergi i ett förmånligt avtal för åren 2012 till och med Alla elnätsföretag fick från och med första januari 2012 en ny typ av prisreglering. Denna förhandsregleringsmodell gäller för en fyraårsperiod från 2012 till och med 2015 och bygger på grunddata som i mars 2011 rapporterades in till Energimarknadsinspektionen. Uppgifterna utgör grund för myndighetens fastställande av intäktsram inom vilken periodens totala elnätsintäkter för respektive bolag ska rymmas. 18 ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB

19 I slutet av 2011 meddelade Energimarknadsinspektionen den intäktsram man slutligen fastställt för Borås Elnät. Myndigheten hade tillämpat beräkningsmodellen vilket också gav den förväntade ramen, men fördelat densamma över fyra regleringsperioder samt de två senaste åren, totalt arton år. Detta är helt nya och tidigare inte kommunicerade förutsättningar som innebär att vi, i stället för att som tidigare ha en bra position när det gäller taxor, intäkter och avkastning nu tangerar den övre gränsen. Dessutom har myndigheten inte klargjort alla beräkningsgrunder till exempel hur indexuppräkning av ramen ska ske. Konsekvensen av detta är att vi tillsammans med cirka 90 av landets elnätsbolag, med Svensk Energis hjälp, överklagat beslutet. Processen har pågått under större delen av året och dom meddelades i mitten av december Utslaget blev att rätten gick helt på de överklagande bolagens linje och beslutade att det var fel av Energimarknadsinspektionen att använda sig av en övergångsmetod när de räknade fram intäktsramarna. Domen har dock överklagats av Energimarknadsinspektionen så det slutgiltiga avgörandet kommer att dröja ännu en tid. Vi har beslutat att inte väsentligt förändra vår strategi och inriktning innan vi ser utfallet av överklagandet och myndighetens fortsatta agerande. Granskningsprincipen för mellanregleringen 2010 och 2011 har också offentliggjorts av Energimarknadsinspektionen. Den bygger på samma princip som Förhandsgranskningsmodellen. Vi blev uttagna till fördjupad granskning för båda åren och har godkänts för 2010 års intäkter. För 2011 har vi fortfarande inte fått återkoppling från myndigheten gällande bedömningen av perioden. Förvaltningsrätten i Jönköping har i januari 2014 meddelat dom i tvisten mellan en privatperson och Borås Stad. Ärendet som startade för ungefär ett år sedan handlar om rätten för ägaren att ta ut en avkastning på insatt kapital ur elnätsverksamheten. Anmälaren menar i sin begäran om laglighetsprövning att kommunens agerande strider mot kommunallagens självkostnadsprincip. Detta bestrider Borås Stad och hävdar att en skälig avkastning är tillåten enligt ellagen. Förvaltningsrätten gick dock på anmälarens linje och har i domen förklarat ett beslut fattat av Kommunstyrelsen och tre fattade av Kommunfullmäktige som ogiltiga och därmed upphävda. Detta betyder praktiskt att de styrdokument, ägardirektiv och bolagsordning, som årsstämman våren 2013 antog inte längre gäller utan det är de tidigare som vi har att följa. Besluten om koncernbidrag för 2012 är också ogiltiga samt beslutet om Borås Elnäts budget för Enligt Borås Stads jurister och branschens experter är ellagen överordnad kommunallagen vilket innebär att det är Energimarknadsinspektionens meddelade intäktsram som anger taket för våra elnätsintäkter, inte kommunallagens självkostnadsprincip som hävdas i domen. Konsekvensen är att då rätten enligt detta synsätt gjort en felbedömning måste domen överklagas, vilket också har skett. Beslutet att Nordisk Slutkundsmarknad ska genomföras 2015 är också under omprövning. Finland har helt avböjt medverkan och man inser troligen att en så omfattande förändring inte kan genomföras på så kort tid. Bolaget ställer sig positiv till utvidgningen av marknaden men klart negativ till principen SCM, Supplier Centric Model, som har varit en komponent i helheten. Principen bygger på att kunden endast ska ha en leverantörskontakt och då med elhandlaren. Detta medför sannolikt stora administrativa problem för alla mindre elhandlare och att elnätsföretagen går miste om sin så viktiga kundkontakt. Näringsdepartementet menar att förändringen skulle underlätta för kunden men branschen menar att effekten blir den rakt motsatta. Revision Det har vid lekmannarevision av bolaget identifierats några mindre förbättringsområden där vi rekommenderats att uppdatera några av våra dokument och rutiner. Utredningen identifierade bland annat ett behov av en övergripande riskanalys. Borås Elnät har alltid haft en god riskmedvetenhet och ett antal rutiner för att identifiera och följa upp riskområden, men en samlad analysrutin har saknats. Arbetet med att ta fram denna har påbörjats under året och kommer att vara färdigt i februari En internkontrollplan har funnits under hela verksamhetsåret och bolagets principer för att förebygga och motverka oegentligheter kommuniceras och diskuteras kontinuerligt bland annat på personalmöten. En övergripande kommunikationspolicy, där företagets sätt att kommunicera fastställs, har också arbetats fram under året. ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE forts. En upphandlingspolicy samt en detaljerad och instruktiv handbok för upphandling enligt LUF, lagen om upphandling för försörjningssektorerna, har också utarbetats och fastställts. Handboken är publicerad på företagets intranät och är tillgänglig för all personal. Den består av olika avsnitt med information, checklistor, blanketter och exempel. Viktiga händelser under året Vårt projekt att samlokalisera företaget till kvarteret Vinrankan utmynnade under våren 2013 i att all personal flyttade in i våra nya lokaler. Byggnationen pågick under nästan hela 2012 och färdigställdes i mitten av januari Därefter tog en omfattande installation av tekniska system vid, bland annat våra kontrollrum för elnät och stadsnät. Alla är överens om att resultatet blivit mycket bra och det är tillfredsställande att kunna konstatera att den ekonomiska ramen höll med en total kostnad som långt understiger beviljad budget. Den 30 augusti invigdes anläggningen av Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande. Leveranssäkerheten i elnätet är fortsatt god även under Det är glädjande att vi tydligt kan se effekten av det så kallade Gudrunprojektet där vi ersatte i stort sett alla återstående luftledningar med jordkabel. Vårt långsiktiga reinvesteringsprogram i kombination med noggrann planering av driftstrategiska investeringar har också inneburit en avsevärd förbättring. Våra anläggningar och vårt nät håller genomgående en god kvalitet och är huvudsakligen baserade på moderna tekniska lösningar med en hög nivå när det gäller personsäkerhet. Det på privatkundsmarknaden etablerade Öppet stadsnät utvecklas enligt plan, men med ett något sämre ekonomiskt utfall än förväntat. Varumärket SplitVision blir successivt alltmer känt och kommer på sikt att helt ersätta varumärket Bornet, som ska fasas ut. Genom förändringar i konkurrenslagstiftningen kommer kommunala aktörer på sikt inte att kunna operera som tjänsteleverantörer och Bornet kommer att upphöra med sin försäljning av internettjänster, tv och telefoni. Våra nättariffer förblev oförändrade under Omsättning och resultat Omsättningen under 2013 uppgick till 224,2 mkr (223,5 mkr) medan rörelseresultatet före finansiella poster var 36,8 mkr (34,7). Av nettoomsättningen utgjorde 175,4 mkr, det vill säga 82,0 procent, intäkter från affärsområde Elnät. Affärsområde Stadsnät svarade för resterande andel som uppgick till 38,9 mkr. Energiomsättningen i elnätet uppgick till 644 GWh (669 GWh), vilket är en minskning med 4 procent mot föregående år. Även om förväntningar fanns under årets senare del på att rörelseresultatet skulle överträffa årets budget, blev det ändå ett utfall på en nivå väl över även dessa förväntningar. Förklaringen återfinns främst bland olika kostnadsposter för eldistribution som kom att utvecklas gynnsamt under året. Framtidsutsikter Dagens och framtidens samhälle har höga förväntningar på leveranssäkerhet. Vi står inför en samhällsförändring där klimathotet innebär satsningar på förnybar produktion och omställningar från fossila till förnybara bränslen. Detta ställer höga krav på framtidens infrastruktur. Elnätsverksamheten är idag väl konsoliderad men direkta och indirekta krav från myndigheter i form av ny regleringsmodell, förändring av branschens marknadsstruktur, timdebitering, avbrottsersättning, omfattande infrastrukturprojekt/samhällsutveckling samt andra kommande framtida krav kan leda till en ökad finansiell risk för elnätsbolaget och försämrad lönsamhet på sikt. Vi ser fortsatta satsningar som fokuserar på ytterligare förbättring av leveranskvaliteten, genom analyser av nät och material, rätt underhåll, god framförhållning i samhällsplaneringen samt att skapa effektiva lösningar inom både teknik och processer. Affärsområde Stadsnät fortsätter arbetet med att successivt byta affärsmodell och lämna rollen som tjänsteleverantör på privatmarknaden. Denna process som bland annat är beroende av befintliga avtal, förändringar i teknik samt ledtider för ombyggnation i kundledet beräknas pågå ytterligare cirka ett år. Den mjuka övergången bedöms minska den tekniska och ekonomiska risken i projektet och vi har hittills enbart goda erfarenheter av övergången. Den nya affärsmodellen kan dock på sikt komma att påverka lönsamheten negativt. Investeringar Investeringarna för 2013 budgeterades till 95,9 mkr men uppgick till 64,9 mkr (107,8). Förklaringen till minskningen är i huvudsak att ett fåtal större projekt har senarelagts något, och därmed till stora delar skjutits över till följande räkenskapsår. Av årets investeringsmedel fördelades 39,5 mkr (36,7 mkr) på Affärsområde Elnät och 19,1 mkr (13,4 mkr) på Affärsområde Stadsnät. Därutöver tillkommer projektavslutande köp och ombyggnad av fastigheten Vinrankan som en bolagsövergripande investering, vilken sammantaget uppgick till 6,3 mkr. Styrelsearbetet under 2013 Bolagets styrelse består av sju ledamöter, sju ersättare samt två arbetstagarrepresentanter. Vd och ledningsgrupp deltar vid styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning. Under året har styrelsen sammanträtt vid sex tillfällen utöver bolagsstämman. Viss utbildning om elbranschen och bolagets verksamhet, studiebesök samt en studieresa har ägt rum i samband med styrelsemötena. Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat på kronor tillsammans med balanserat resultat överförs i ny räkning. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 20 ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB

4 e. Årsredovisning 2013 för Borås Elnät AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

4 e. Årsredovisning 2013 för Borås Elnät AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 4 e BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Borås Elnät AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1

Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1 Årsredovisning 2014 - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1 Innehåll 3 6 8 9 10 12 14 16 18 21 22 23 25 26 33 34 35 VD har ordet Elnät Verksamhet Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

3 e. Årsredovisning 2014 för Borås Elnät AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

3 e. Årsredovisning 2014 för Borås Elnät AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 3 e BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2014 för Borås Elnät AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

2 e) Årsredovisning 2012 för Borås Elnät AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

2 e) Årsredovisning 2012 för Borås Elnät AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 2 e) BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2012 för Borås Elnät AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ett kommunägt företag 40 ÅRSREDOVISNING 2015 2012 Borås Elnät AB

ett kommunägt företag 40 ÅRSREDOVISNING 2015 2012 Borås Elnät AB ett kommunägt företag Borås Elnät AB, Box 1714, 501 17 Borås Tel 033-35 72 40, kund@boraselnat.se, www.boraselnat.se 40 ÅRSREDOVISNING 2015 2012 Borås Elnät AB Årsredovisning 2015 - ett kommunägt företag

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

- ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2010. Borås Elnät AB Årsredovisning 2010 1

- ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2010. Borås Elnät AB Årsredovisning 2010 1 - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2010 Borås Elnät AB Årsredovisning 2010 1 INNEHÅLL VD HAR ORDET 3 5 6 VD har ordet Elnät Elnät - Serviceavdelningen 2010 Året med två vintrar Sällan har väl ett

Läs mer

Årsredovisning 2011. - ett kommunägt företag -

Årsredovisning 2011. - ett kommunägt företag - Årsredovisning 2011 - ett kommunägt företag - Innehåll 3 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 19 19 20 21 23 24 29 30 31 VD har ordet Elnät Elnät Verksamhet Elnät Serviceavdelning Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi.

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi. Rapport ANGÅENDE FRÅN Å r l i g r a p p o r t o m å t g ä r d e r e n l i g t ö v e r v a k n i n g s p l a n e n Mats Karlsson DATUM 2015-02-11 GILTIGHET Denna rapport avser rapportering om åtgärder enligt

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Kvällens möte ServaNet Varför fiber? Tjänster i vårt nät Hur går det till? Affärsmodellen Vad kostar det? Frågor ServaNet startade 1998 100 % kommunägt

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 november 2015 KLAGANDE AA MOTPART Borås kommun Ombud: Advokaterna Torgny Wetterberg och Josefin Mallmin A1 Advokater KB Riddargatan 13

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag!

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Var med att utveckla infrastrukturen runt Vedaån och Kvegerö-Granlund med omnejd genom att ansluta ditt hus till stadsnätet. När tillräckligt många kommer

Läs mer

Stadsnätet. Påminnelse! Anslut ditt hus till. 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också!

Stadsnätet. Påminnelse! Anslut ditt hus till. 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också! Påminnelse! Anslut ditt hus till Stadsnätet 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också! Kontaktpersoner Björn Antonsson Johan Kraft Riktigt bredband hemma Gästabudstadens

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

PROMEMORIA. Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf )

PROMEMORIA. Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf ) PROMEMORIA Till: Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf ) Från: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Joel Gustafsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB ( MAQS ) Datum: 2011-06-30 Angående: Undantag

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Vill du ha framtidens bredband i Skeppsvik? Beställ idag!

Vill du ha framtidens bredband i Skeppsvik? Beställ idag! Vill du ha framtidens bredband i Skeppsvik? Beställ idag! Var med att utveckla infrastrukturen i Skeppsvik genom att ansluta ditt hus till stadsnätet. När 170 av de drygt 300 fastigheterna beställt kan

Läs mer

med ert företag i fokus

med ert företag i fokus Regionnät Våra kundlöften med ert företag i fokus Vår vision är att ni som är kund hos oss ska vara hundra procent nöjda. Med våra kundlöften sätter vi press på oss själva. Uppfyller vi inte våra löften

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi 2005-12-07 Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi Fjärrvärmeleverantören Verksamhetsbeskrivning Sundsvall Energi AB är ett kommunalägt bolag som är ett dotterbolag till Stadsbacken AB. Bolaget bedriver

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag!

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag! Anslut ditt hus till Stadsnätet Flera fastighetsägare har bett oss bygga ut fibernätet i området. Därför har vi bestämt oss att starta projekt Vålarö. Innan vi sätter igång med utbyggnaden krävs anmälningar

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av de tio föreningarna och Bro Fiber Ekonomisk förening,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 306/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 127 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Datum Nässjö Affärsverk Elnät AB 571 80 NÄSSJÖ Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare

Läs mer

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden LYSSNA PÅ MUSIK med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. I

Läs mer

Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar

Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar Quadracom ned alla sina ADSL-noder Fakta Ammeråns-Gesundens

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Kompletterande information gällande Björklinge Energis, REL00012, inlämnade intäktsramsförslag för perioden 2012-2015.

Kompletterande information gällande Björklinge Energis, REL00012, inlämnade intäktsramsförslag för perioden 2012-2015. Kompletterande information gällande Björklinge Energis, REL00012, inlämnade intäktsramsförslag för perioden 2012-2015. Björklinge Energi ek. för. (BE) har till Energimarknadsinspektionen (EI) inlämnat

Läs mer

1 kap. 4 LOU 2015-10-01. Måste lagen om offentlig upphandling tillämpas för kommunala stadsnät? Om undantaget för telekommunikation i 1 kap.

1 kap. 4 LOU 2015-10-01. Måste lagen om offentlig upphandling tillämpas för kommunala stadsnät? Om undantaget för telekommunikation i 1 kap. Kaisa Adlercreutz, Advokat/Partner 30 september 2015 Måste lagen om offentlig upphandling tillämpas för kommunala stadsnät? Om undantaget för telekommunikation i 1 kap. 4 LOU 1 kap. 4 LOU Lydelse: Denna

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Övervakningsplan - Policy Telge Nät AB. Org. nr

Övervakningsplan - Policy Telge Nät AB. Org. nr Övervakningsplan - Policy Telge Nät Org. nr. 556558-1747 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Juridisk åtskillnad... 3 3 Funktionell åtskillnad... 3 4 Förutsättningar/gemensamma system... 3 5 Informationshantering/gränsdragning...

Läs mer

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ramnered-Gundlebo Fiber Ekonomiska Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-10--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Datum Emmaboda Elnät AB Box 53 361 21 EMMABODA Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare

Läs mer

meddelad i Stockholm den 25 april 2008 Ombud: 1. Bolagsjuristen Malin Persson 2. Bolagsjuristen Patrik Håkansson Carl Gustavs väg 1 205 09 Malmö

meddelad i Stockholm den 25 april 2008 Ombud: 1. Bolagsjuristen Malin Persson 2. Bolagsjuristen Patrik Håkansson Carl Gustavs väg 1 205 09 Malmö 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 25 april 2008 KLAGANDE 1. AA 2. Energimarknadsinspektionen (tidigare Statens energimyndighet) Box 155 631 03 Eskilstuna MOTPART E.ON Elnät Sverige AB

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer